SADEMEVEESÜSTEEMIDE MODELLEERIMINE PÄRNU LINNA ÜLEJÕE LINNAOSA VALGALA NÄITEL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SADEMEVEESÜSTEEMIDE MODELLEERIMINE PÄRNU LINNA ÜLEJÕE LINNAOSA VALGALA NÄITEL"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Kedi Ojamets SADEMEVEESÜSTEEMIDE MODELLEERIMINE PÄRNU LINNA ÜLEJÕE LINNAOSA VALGALA NÄITEL MODELING OF STORMWATER SYSTEMS, CASE OF ÜLEJÕE DISTRICT CATCHMENT AREA OF PÄRNU Magistritöö Vesiehitus ja veekaitse õppekava Juhendaja: teadur Egle Saaremäe Tartu 2017

2 Eesti Maaülikool Magistritöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Kedi Ojamets Õppekava: Vesiehitus ja veekaitse Pealkiri: Sademeveesüsteemide modelleerimine Pärnu linna Ülejõe linnaosa valgala näitel Lehekülgi: 211 Jooniseid: 11 Tabeleid: 3 Lisasid: 37 Osakond: Veemajandus Uurimisvaldkond: Hüdraulika ja hüdroloogia Juhendaja(d): Egle Saaremäe Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2017 Tänapäeval on tekkinud järjest suurem probleem sademevee käitlemisega linnades, sest kõvakatte osakaal on suur ning äravoolu immutamise ja viivitamise süsteeme on keeruline kavandada, kuna tihtipeale puudub vajalik maa- ala ning looduslikud tingimused ei ole sobilikud või minnakse vastuollu seadusandlusest tulenevate nõuetega. Linnades lahendatakse sademeveesüsteem tavaliselt lahkvoolse kanalisatsioonina. Sademevee vooluhulkade arvutamise aluseks on standardi EVS 848:2013 metoodika, mille järgi võetakse kokkuleppeliselt arvutusvihmaks 20 minutit kestev vihm ja selle parameetrid, mis olenevad asukohast ning valgala kirjeldusest. Standard EVS 848:2013 ei anna konkreetseid juhiseid sademevee vooluhulkade modelleerimiseks. Mitmed erialased uuringud viitavad sademete intensiivsuste suurenemisele tulevikus, aga standardi EVS 848:2013 arvandmed pärinevad aastatest Antud töö eesmärgiks on analüüsida sademeveesüsteemi toimimist reaalsetele vihmadele ja arvutusvihmadele Pärnu linna Ülejõe linnaosa näitel. Arvutusvihma intensiivsuseid on suurendatud 10%, 15%, 20% ning on analüüsitud selle mõju torustikule. Piirkonna kohta on koostatud mudel tarkvara programmiga Autocad Storm and Sanitary Analysis, mille jaoks on koostatud arvutusvihm kestvusega 69 minutit, vihma korduvusega üks ja kaks. Antud piirkonnas on sademeveesüsteem ehitatud plasttorudest De160- De560 ja betoontorudest DN150- DN500. Tööst järeldub, et olemasolev torustik ei suuda vastu võtta vooluhulkasid, mis on tingitud suurendatud vihma intensiivsustest. Küll aga süsteem toimib arvutusvihmaga, mille korduvus on üks ning mil sadas 13,91 mm 69 minutiga. Magistraaltorustike läbimõõtu üleujutuse vältimiseks tuleb suurendada, kuni isegi kaks toruläbimõõtu. Analüüsides olemasolevaid vihmasid selgus, et, igal aastal sajab vähemalt üks selline vihm, mis põhjustab üleujutuse sademeveesüsteemis. Näiteks 2011 a sadas 70 minutiga 29,40 mm,

3 2012 a sadas 90 minutiga 17,77 mm, 2013 a sadas 70 minutiga 19,80 mm, 2014 a sadas 100 minutiga 13,23 mm, 2016 a sadas 13,09 mm, 70 minutiga ning nende vihmade korral esines uputusi. Vooluhulkade modelleerimise käigus selgus, et kui 60 minutiga sajab rohkem kui 14 mm, siis torustikus veetase tõuseb oluliselt ning kui sajab 15 mm 60 minutiga, siis tekib juba uputus. Märksõnad: modelleerimine, vihmad, vihma intensiivsus, Autocad Storm and Sanitary Analysis

4 Estonian University of Life Sciences Abstract of Master s Thesis Kreutzwaldi 1, Tartu Author: Kedi Ojamets Specialty: Hydraulic Engineering and Water Pollution Control Title: Modeling of stormwater systems, case of Ülejõe district catchment area of Pärnu Pages: 211 Figures: 11 Tables: 3 Appendixes: 37 Department: Water management Field of research: Hydraulics and hydrology Supervisors: Egle Saaremäe Place and date: Tartu 2017 Today there is a growing problem in urban stormwater management because of a high proportion of hard coating area and because impregnating and delay systems are difficult to design, as they often lack the required land area and natural conditions are not suitable, or go against regulatory requirements. In urban areas, the stormwater system is usually solved by the separated sewerage systems. The calculation of the stormwater flow is based on EVS 8484: 2013 methodology, according to which will be taken conventionally design rainfall duration of 20 minutes and its parameters, which depend on the basin location and the basin description. Standard EVS 848:2013 does not give specific guidance on the modeling of storm water flows. Several specialized studies indicate an increase in the intensity of rainfall in the future, but the standard EVS 848: 2013 data is from the years th. This work aims to analyze stormwater system functioning on real rain and calculated rain of Pärnu city Ülejõe district as an example. The calculated rain intensities are increased by 10%, 15%, 20%, and its effects have been analyzed on a piping system. The model compiled for the area is a software program Autocad Storm and Sanitary Analysis, for which calculated rain lasting 69 minutes has been prepared, with rain repetition of one and two. This area is built on a system of rainwater plastic pipes De160- De560 and concrete pipes DN150- DN500. The results of this thesis show that the existing pipeline is not able to receive the flow rates, which is due to the increased intensity of the rain. However, the system works with calculated rain, which is one of the repeatability and when it rained 69 mm in minutes. In order to avoid flooding of the main diameter it must be significantly increased, even up to 500 mm. An analysis of current rainfall showed that every year there is at least one of such rain that causes the flooding of stormwater system. For example, in 2011 in 70 minutes it rained

5 29.40 mm, 2012 it rained for 90 minutes to a mm, 2013 mm, it rained 70 minutes 19.80, a 2014 in 100 minutes it rained mm, mm feof rain fell in 2016, 70 minutes and the rains caused flooding. Modeling the flows revealed that if in 60 minutes it rains more than 14 mm, water level in the pipes rises significantly, and if it rains 15 mm in 60 minutes, then there will be flooding. Keywords: modelling, rain, rain intensity, Autocad Storm and Sanitary Analysis

6 SISUKORD SISSEJUHATUS ANDMED Pärnu linna sademeveesüsteemide iseloomustus Üldist Looduslikud tingimused Kliima Sademeveesüsteemid Pärnu vihmad SADEMEVOOLUHULKADE ARVUTUSMEETODID Vooluhulkade arvutamine EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk järgi Vooluhulkade arvutamine matemaatilise mudeliga MUDELI KIRJELDUS Voolamise režiimid Vihm Valgala iseloomustus ja parameetrid Valgala infiltratsioon Torude parameetrid Kaevude parameetrid Väljavoolu arvutus TULEMUSED Pärnu disainvihmad

7 Disainvihm korduvusega p= Disainvihm korduvusega p= Disainvihma intensiivsuste suurendamine 10% Disainvihma intensiivsuste suurendamine 15% Disainvihma intensiivsuste suurendamine 20% Disainvihmade väljavoolud Pärnu olemasolevad vihmad juuli 2011 aasta vihm Aasta 2012 vihm Aasta 2013 vihm oktoobri 2014 aasta vihm augusti 2016 aasta vihm Olemasolevate vihmade väljavoolud DISKUSSIOON KOKKUVÕTE SUMMARY Kasutatud kirjandus

8 SISSEJUHATUS Sademevesi on probleemiks olnud igas Eesti linnas ning sellele on hakatud viimastel aastatel rohkem tähelepanu pöörama. Järjest rohkem hakatakse suuremates, aga ka väiksemates linnades sademeveega tegelema, sest valingvihmadest tingitud uputused on muutumas sagedasemaks nähtuseks linnapildis. Sademevee probleem on tekkinud ajal kui hakkas toimuma linnastumine. Linnades suureneb järjest rohkem kõvakattega alade osakaal ning vihmavesi ei saa maasse imbuda. Seega tekib vajadus ehitada juurde rohkem sademeveesüsteeme (Butler 2004). Samuti on probleemiks ühisvoolne kanalisatsioon, kus sademevesi on juhitud reoveega samasse torustikku. Selline süsteem suurendab reoveepuhastite tööd. Seega on vajalik välja ehitada sademeveetorustik, et muuta linnades süsteem lahkvoolseks, mis ei koormaks reoveepuhastit. Kliimamuutustest tingitud sademete hulga suurenemine on probleem paljudes linnades, vastavalt Eesti kliimastsenaariumitele sagenevad tormid, üleujutused ja põuaperioodid (Eesti kliimastsenaariumid 2014). Aastaks 2100 prognoositakse sademete hulga kasvuks ca 20%. Kuidas sellega kohaneda, mis meetmeid kasutusele võtta- selleks annab soovituse EVS 848:2013 Välikanalisatsioonivõrk : sademevett tuleb käidelda selle tekkekohas. Soovitatakse kogumismahuteid või keskkonnasäästlike süsteeme: immutuskraave, puhveralasid, viibetiike, vihmaaedasid, vett läbilaskvaid katendeid jne, mis viibeaega pikendavad. Selleks, et projekteerida sademeveesüsteeme on vaja teada reaalsetes olukordades tekkiva sademevee vooluhulkade suurust. Selleks on vaja teada vihmade andmeid ja valgalade 8

9 iseloomulikke parameetreid. Eestis kasutatakse sademeveevooluhulkade arvutamisel standardi EVS 848:2013 metoodikat, mille arvandmed pärinevad A. Kõivu 1965 dissertatsioonist. A. Kõiv on analüüsinud Eesti vihmaandmeid 10 piirkonnas: Elvas, Nehatus, Pajubal, Jõhvis, Ristnas, Tallinnas, Tartus, Tiirikojal, Toomal ja Võrus. Mitmed kliimamudelid aga prognoosivad sademete intensiivistumist, kuid Eestis ei ole uusi uuringuid ega raporteid tehtud 10 minutiliste, 20 minutiliste, 30 minutiliste jne kuni 1 tunni vihmade intensiivsusele koos kliimamuutuste mõjuga. Jüri Kamenik on uurinud Eesti ekstreemumite korduvusperioode ööpäevaste sademete põhjal (Kamenik 2015). Küll aga Soome juhendis Hulevesiopas 2012 on esitatud vihmaintensiivsuste arvandmed koos kliimamuutuste mõjuga. Samuti Riia linna intensiivsused on esitatud 2011 aasta raportis Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana. Antud töö eesmärgiks on analüüsida sademevee vooluhulga suurenemise mõju elamupiirkonna sademeveesüsteemis Pärnu linna Ülejõe linnaosa valgala näitel. Töö raames koostatakse olemasolevale sademeveesüsteemile mudel tarkvaraga Autocad Storm And Sanitary Analysis, et analüüsida kas olemasolev torustik on piisav suuremate sademevee vooluhulkade vastu võtmiseks. Töös analüüsitakse Pärnu vihmaandmeid aastatel 2011 kuni Koostatakse disainvihmad, kus arvestatakse ka vihma intensiivsuste suurenemisega ning seejärel võrreldakse andmeid olnud vihmadega ja Riia ning Soome vihmadega. Modelleerimisel muudetakse toru läbimõõte, et saada teada, millised torud suudavad vastu võtta erinevaid disainvihmasidest põhjustatud vooluhulkasid. 9

10 1. ANDMED Töös on lähteandmetena kasutatud Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 iseloomustamaks Pärnu linna sademeveesüsteeme. Pärnu linna Ülejõe linnaosa sademeveesüsteemide asukoha ja kõrgusliku asendi määratlemisel on kasutatud selle ala geodeetilist alusplaani ja Pärnu Vesi AS torustikke ja kaevude kõrgusandmete andmebaasi. Vihmaandmetena on kasutatud Pärnu- Sauga meteoroloogiajaama vihmaandmeid, mis on saadud Riigi Ilmateenistusest Pärnu linna sademeveesüsteemide iseloomustus Üldist Pärnu linn asub Lääne-Eestis Pärnu jõe kaldal, Tallinnast 129 kilomeetri kaugusel. Pärnu linna pindala on 33,15 km 2 ning see on Eesti ühe suurima maakonna keskuseks. Rahvaarvult jääb aasta seisuga linn oma elanikuga neljandale kohale. Kuurortlinna suurimateks tööandjateks on Scanfil OÜ, AS Wendre ja Sanatoorium Tervis AS (Pärnu linn). Kogu Pärnu linna vett korraldab ja juhib ettevõte AS Pärnu Vesi. AS Pärnu Vesi alustas tegevust 1. jaanuaril aastal. Vesi võtetakse põhjaveest kesk- ja alam-devoni ning siluri veeladestikest, puhastatakse veepuhastusjaamas ning juhitakse tarbijateni. Ettevõtte klientideks on ajutiselt või alaliselt vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vajavad juriidilised ja füüsilised isikud. Pärnu vesi teenindab lisaks linnale ka Paikuse ja Audru valda (Pärnu Vesi AS). 10

11 Pikaajaliselt on Pärnus elavate inimeste arv püsinud stabiilne, kuigi on olnud tõusu- ja langustrende (Pärnu linn). Ühisveevärgiga on a. seisuga liitunud 99% Pärnu linna elanikest ning ühiskanalisatsiooniga 97 % (Pärnu linna ühisveevärgi.2014) Looduslikud tingimused Pärnu linn asub Pärnu alamvesikonnas ning selle jaotab kaheks Pärnu jõgi, kuhu suubuvad omakorda Sauga jõgi ja Rääma oja. Pärnu linna kliima on mereline, mis toob endaga kaasa pehme talve (Pärnu linna sademevee.2016). Keskmine õhutemperatuur aastas on 6,3 C.Keskmine sademete hulk aastas on 746 mm ( aastate andmete põhjal) ning keskmine õhuniiskus 81%. Valdavateks tuulteks on lõuna ja läänekaare tuuled ning keskmine tuule kiirus on 3,8 m/s (Riigi Ilmateenistuse kliimanormid). Pärnu on üks Eesti rannikulinnadest. Kuna Pärnu maakond jääb Lääne- Eesti madalikule, on rannikuala üsna tasane. Suure osa Pärnu haldusterritooriumist moodustavad rohealad, mille pindala on kokku ligikaudu 6,5 km 2, millest 3,71 km 2 suurusel alal asub Pärnu Rannaniidu looduskaitseala ja 0,8 km 2 suurusel alal Niidu maastikukaitseala (Pärnu linna arengukava 2011). Pärnu maakonda hõlmab Pärnu madalik, mis on üldjuhul tasane ning mille absoluutkõrgused ei ületa 20 m. Peamiselt moodustavad Pärnu maakonna aluspõhja devoni, siluri, ordoviitsiumi ja kambriumi kivimid (Mets 2012). Pärnu linn, asub aga viirsavibasseinil, mille laius on ligikaudu 20 km. Linna piires asub kaks pinnasveehorisonti, millest üks asub mereliivades ja on surveta ning teine asub viirsavis ning on surveline. Esimese veehorisondi tase sõltub suuresti aastaajast ja sademete hulgast. Tänaseks on enamasti pinnasvee taset alandatud sademeveesüsteemide ehitamisega (Mets 2012). 11

12 Kliima Pärnu maakonnas asub kaks meteoroloogiajaama: Pärnu- Sauga ja Koodu. Rannikualale kohaselt asub Pärnu maakonnas kaks rannikujaama, millest üks on Pärnu rannikujaam ja teine Häädemeeste rannikujaam. Samuti on üle maakonna mitu hüdromeetriajaama (Riigi ilmateenistus- vaatlusvõrk). Rannikujaamades mõõdetakse veetaset, temperatuuri ja tuule kiirust ning suunda. See tagab merevee taseme andmete olemasolu, mis on rannikualale olulised parameetrid. Pärnu- Sauga meteoroloogiajaam, mis alustas tööd juba aastal, asub Sauga vallas. Antud meteoroloogiajaamas mõõdetakse temperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku, sademeid, tuule kiirust ja suunda, UV- kiirgust jne (Riigi ilmateenistus- vaatlusvõrk). Pärnu kliimat mõjutab suuresti linna asumine Läänemere ääres ning see mõjutab kliimat igapäevaselt ning eriti aastaajaliselt on näha kliimatingimuste erinevus võrreldes mandriosaga. Aastatel on mõõdetud igapäevaselt temperatuuri ja sademeid. Sademete hulk aastatel on kuude kaupa näidatud joonisel 1. Joonis 1. Pärnu linna sademete hulk aastatel

13 Jooniselt võib näha, et Pärnus on olnud aastatel kõige sademete rohkeim kuu oktoober. Samas on ka suvistel kuudel sademete hulk suurem. Kõige sademetevaesemad kuud on, aga kevadkuud aprill ja mai. Tõenäoliselt on suurimaks sademevee hulga mõjutajaks temperatuur, mis on välja toodud joonisel 2. Joonis 2. Pärnu linna keskmine õhutemperatuur aastatel Sel kuul, kui on läbi aastate olnud kõige sademeterohke on keskmine temperatuur jäänud alla 15 soojakraadi. Kõige soojemaks kuuks on olnud juuli, kus keskmine temperatuur on olnud 18 C. Pärnu linna ilmastikuolusid on püütud ette ennustada. Pärnu linna näol on tegemist ohtliku üleujutus piirkonnaga. Eriti on ohustatud ranna- äärsed alad, mis võivad kergelt üle ujutatud aladeks saada. Üleujutus võib kergelt tekkida tulvavihmade korral eriti kui torustik on aladimensioneeritud. Ohtlikuks vihmaks loetakse sademeid, mille hulk 30 mm tuleb tunni ajaga maha (Suured sajud 2012). Hetkel toimuv globaalne kliima soojenemine toob Eestis kaasa ka sademete hulga suurenemise. Sajandi lõpuks on oodata tunduvalt suuremat sademete hulka ja seda eriti just suvekuudel samas sügiskuudel jääb muutlikus väiksemaks. 13

14 Eesti kliimastsenaariumi koostamisel on lähtutud kahest erinevast stsenaariumist. Esimene neist on RCP4.5, mis on põhistsenaarium ja nõuab riikidelt leevendavaid meetmeid ning teine RCP8.5 aga lisastsenaarium, mis ei nõua riikidevahelist koostööd. Selle järgi peaks põhistsenaariumi kohaselt kasvama keskmiste sademete hulk aastatel kõige rohkem suvekuudel, lausa 11%. Samas lisastsenaariumi kohaselt kasvab keskmiste sademete hulk 18 % samal aastaajal. Kõige vähem kasvab sademete hulk põhistsenaariumi kohaselt talvekuudel 9%, samas lisastsenaariumi kohaselt peaks keskmiste sademete hulk kasvama kõige vähem 8% sügiskuudel (Eesti kliimastsenaariumid 2014). Aastatel kasvab keskmiste sademete hulk enim kevadkuudel ehk 21%. Samamoodi on lisastsenaariumi järgi võetud, et keskmine sademete kasv toimub kevadkuudel ehk 24%. Kõige vähem peaks aastatel kasvama sademed nii põhistsenaariumi kui lisastsenaariumi korral sügiskuudel vastavalt siis 11% ja 12% (Eesti kliimastsenaariumid 2014) Sademeveesüsteemid Kuna Pärnu linna ehitatakse pidevalt juurde uusi ehitisi on tekkinud ka probleeme pindmise äravooluga. Probleemsemad piirkonnad on Rõugu tänav, Turu tn, Kana tn ning Pika tn ja Ringi tn rist (Pärnu bussijaama ümbrus), sest seal on väikesed eesvoolud. Probleem on tekkinud viimasel ajal kuna varem polnud seal hooneid. Samuti on probleemiks kohad, kus on väga vanad torud, näiteks Mai tänava piirkond, mis vajab kiirelt uuendamist. Pindmine äravool on probleemiks ka Pärnu linna põhja osas, kus Rääma rabast tulev vesi on suurem ohuallikas kui sademevesi. Üldjuhul on sademeveesüsteem, mis koosneb asbest-, keraamilistest- ja betoontorudest väga halvas seisus. Sademeveetorustiku materjalid ja läbimõõdud on varieeruvad. Kõige rohkem on torustikku ASBO materjalist läbimõõduga 200 mm (Pärnu linna arengukava Lisa ). Järjest rohkem on hakatud vahetama vanu torustikke välja plasttorude vastu. 14

15 Lisaks torustikule on Pärnus rajatud ka palju kraave, mida on korrastatud. Samuti on palju kraave, mida oleks veel vaja korrastada. Ühisvoolsed kanalisatsiooni väljavoolud, mis suubusid Pärnu jõkke on suletud (Pärnu linna ühisveevärgi.2014). Sademevee kogumiseks võidakse rajada tiike. Näiteks on see plaanis rajada Loode- Pärnu tööstuspiirkonda. Samas on mõned sademeveetiigid tekkinud Saviaugu tänaval vanadest savikarjääridest (Intervjuu- Juursalu, M.). Kinnistutel pole ette nähtud sademeveesüsteemiga liitumine, seega eelistab Pärnu Vesi, et inimesed immutavad kinnistusiseselt sademevee. Tööstusettevõtted, kes soovivad ära juhtida suuri koguseid sademevett saavad teha seda keskendusmahutite abil (Intervjuu- Juursalu, M.) aasta arengukava (Pärnu linna sademevee 2016) järgi on Pärnu linna sademevee valgalade eesvooluks peamiselt Pärnu Jõgi, Sauga jõgi ja Rääma oja Pärnu vihmad Pärnu vihmade andmed on mõõdetud Pärnu-Sauga meteoroloogiajaamas iga 10 minuti tagant. Andmed pärinevad aastatest 2011 kuni Tabelis 1 on esitatud vihmade koondandmed. Tabel 1. Pärnu vihmade andmed Aasta Vihmade arv (tk) Vihmade kestvus (min) Sademete hulk (mm) 15 Keskmine intensiivsus (mm/h) Maksimaalne intensiivsus (mm/h) Minimaalne intensiivsus (mm/h) ,98 2,29 61,2 0, ,88 1,6 18,39 0, ,18 1,87 19,8 0, ,98 1,96 16,8 0, ,82 1,53 22,8 0, ,69 1,83 15,72 0,22

16 2012 aasta oli enim sademete rohke, kui aasta sademete hulk oli 868,88 mm. Kõige vähem sadas 2016 aastal, kui aasta sademete hulk oli 511,69 mm vihmade keskmine intensiivsus oli 2,0 mm/h. Maksimaalne vihma intensiivsus oli 2011 aastal, kui sadas 61,2 mm/h. Minimaalne vihma intensiivsus oli 2012 aastal, kui sadas 0,19 mm/h. 16

17 2. SADEMEVOOLUHULKADE ARVUTUSMEETODID 2.1. Vooluhulkade arvutamine EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk järgi Sademevee vooluhulkasid väikestelt valgaladelt kuni 200 ha arvutatakse standardis EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk esitatud metoodikaga. Sademevee vooluhulga arvutamise valem on järgmine (EVS 848:2013): Q q k A, (2.1) kus q- arvutusvihma intensiivsus l/s (ha); kψ- äravoolutegur; A-valgala pindala ha. Arvutusvihma intensiivsus leitakse järgmise valemiga (EVS 848:2013):, (2.2) kus t- vihma kestvus; n- astendaja, mis sõltub asukohast; B- muutuja, mis tuleb arvutada valmiga: n B 20 q20 ( l c log p), (2.3) kus p- arvutusvihma korduvus; q20-20 minutit kestva ja 1 kord aastas sadava vihma intensiivsus; c- empiiriline tegur. 17

18 Kokkuvooluaeg torus leitakse järgmise valemiga:, (2.4) kus L- torustiku lõigu pikkus m; v- voolukiirus torustikus m/s. Erialane kirjandus (Pazwash 2011 ja Mays 2001) soovitab valemit 2.1 vooluhulga arvutamiseks kasutada peamiselt kõvakattega alade korral, kus infiltratsioon on olematu ja valgala suurus on kuni 200 aakrit ehk 80 ha. Kui valgala suurus ületab 200 ha ja kokkuvooluaeg on üle 15 min (EVS- EN 752:2008 ja EVS 848:2013) soovitatakse vooluhulkade leidmisel kasutada matemaatilist mudelit, mille abil leida sademevee vooluhulgad ehk tuleks sademeveesüsteem modelleerida Vooluhulkade arvutamine matemaatilise mudeliga Matemaatilised mudelid on küll keerulised, aga arvestavad väga paljude erinevate tingimuste ja parameetritega. Matemaatilised mudelid võtavad arvesse erinevaid hüdraulilisi protsesse, sademete hulga muutumist ajas, aurumist, infiltratsiooni, põhjavee äravoolu, lumesulamist ja veel teisi parameetreid. Kui kõiki neid parameetreid arvestada, saab täpsemad andmed, et analüüsida vooluhulkasid. Mudeliga on võimalik analüüsida vihmade mõju sademeveesüsteemile nii pikaajaliselt kui lühiajaliselt, näha torude ja kaevude täituvust ajas. Seega mudeliga arvutatud vooluhulgad on realistlikumad. Modelleerimiseks on mitmeid erinevaid programme nagu näiteks SWMM, PCSWMM, Autocad Storm and Sanitary Analysis. Antud töös on kasutatud just Autocad Storm and Sanitary Analysis tarkvara, millest põhjalikumalt tuleb juttu järgmises peatükis. 18

19 3. MUDELI KIRJELDUS 3.1. Voolamise režiimid Mudel arvestab mitme erineva voolamise režiimiga. Neid on täpsemalt kolm: hüdrodünaamiline voolamine, kinemaatiline voolamine (mis on mudelis vaikimisi väärtuseks) ja ühtlane voolamine (Autocad 2013). Hüdrodünaamiline meetod on kõige keerulisem neis kolmest. See meetod annab teoreetiliselt täpsemad tulemused. Sellega saab määrata ka voolu survelistes torustikes. Hüdrodünaamiline voolamise meetod sobib suurte ja keeruliste sademeveesüsteemide analüüsimiseks (Autocad 2013). Teiseks meetodiks on kinemaatiline voolamise režiim, mis on lihtsustatud variant. Mudelis on see tavaliselt vaikimisi väärtuseks. Kinemaatiline meetod ei arvesta kõikide komponentidega nagu näiteks impulsi jäävuse seadusega. Samuti ei saa selle meetodiga analüüsida survetorustikku ning süsteemid ei tohi olla ringvõrkudena(autocad 2013). Viimane mudelis valikuks olev meetod on statsionaarse voolamise režiim. Sellise meetodi valimisel tuleb arvestada, et igal hetkel oleks vool ühtlane ja stabiilne (Autocad 2013). 19

20 3.2. Vihm Vihm on oluline parameeter, mis mõjutab vooluhulkasid paljuski. Antud töös kasutatakse mudelis disainvihmasid ja reaalseid vihmasid. Modelleerimiseks on valitud 10 vihma, mille andmed on tabelis 2. Tabel 2. Mudelis kasutatavad vihmad. Sündmuse number Algus kuupäev Lõppkuupäev Sademed (mm) Kestvus (h:min) 1 28 juuli :00 28 juuli :10 29,40 1: juuli :00 7 juuli :30 17,77 1: aug :20 11 aug :30 19,80 1: okt :20 20 okt :00 13,23 1: aug aug ,09 1:10 6 Disainvihm EVS p=1 14,00 1:09 7 Disainvihm EVS p=2 17,22 1:09 8 Disainvihm EVS p=1 10% 15,27 1:09 9 Disainvihm EVS p=1 15% 15,97 1:09 10 Disainvihm EVS p=1 20% 16,81 1:09 Mudelisse on valitud reaalsetest vihmadest intensiivsemad ning mille kestvus on vähem kui 2 tundi. Igast aastast 1 vihm, v.a aastal 2015, kus polnud sobivat vihma, mis oleks mudelisse sobinud. Esimene mudelisse valitud vihm sadas 2011 aastal 28 juulil, kui sademeid sadas maha 1 tunni ja 10 minutiga 29,40 mm, mille maksimaalne intensiivsus oli 46,38 mm/h. Selle vihma andmed on kujutatud joonisel 3. EVS 848:2013 järgi kvalifitseerub see sademete järgi p=30 vihmaks. 20

21 Joonis juuli 2011 a vihm Joonisel 4 on esitatud 7 juuli 2012 a vihm, mis kestis 1,5 tundi ja sademete hulgaks oli 17,77 mm ning maksimaalne intensiivsus oli 31,80 mm/h. Selle vihma korduvuseks on kaks ehk p=2. Joonis 4. 7 juuli 2012 aasta vihm 21

22 Aastal augustil sadas maha sademeid 1 tunni ja 10 minuti jooksul 19,80 mm ning selle vihma suurim intensiivsus oli 43,56 mm/h. Vihm on esitatud joonisel 5. Selle vihma korduvuseks võiks oletada neli ehk p=4, vastavalt standardile EVS 848:2013. Joonis august 2013 aasta vihm 20 oktoobril 2014 aastal 1 tunni ja 40 minuti jooksul sadas maha 13,23 mm ning selle vihma suurim intensiivsus oli 4,77 mm/h. Vihmaandmed on esitatud joonisel 6. Selle vihma korduvuseks on üks ehk p=1. 22

23 Joonis oktoober 2014 aasta vihm 2015 aasta andmereast ei leitud sobivat vihma. 29 augusti 2016 aastal oli vihm, mille sademete hulk oli 13,09 mm ja see kestis 1 tund ja 10 minutit. Selle vihma suurim intensiivsus oli 6,63 mm/h. Vihm on esitatud joonisel 7. Joonis augusti 2016 aasta vihm 23

24 Disainvihma koostamisel on kasutatud astmelise tulpdiagramm meetodit ning on arvestatud, et vihma kestvus on 69 min. Vihma intensiivsused on arvutatud EVS 848:2013 metoodikaga ning arvutusvihma korduvuseks on võetud 1 ja 2. EVS 848: 2013 metoodika kohaselt peab väikeelamupiirkondades, kus on lahkvoolne kanalisatsioon, kasutama arvutusvihma korduvust 1. Vastavalt Euroopa normile EVS-EN 752:2008 soovitatakse kasutada elamu piirkondades arvutusvihma korduvust 2, vt lisa 2 tabel 1. Pärnu vihmade võrdlus teiste vihmade andmetega on toodu lisas 4 ja 5. Eesti tuleviku kliimastsenaariumis aastani 2100 on ennustatud, et ööpäevased sademed suurenevad kuni 20%. Seega disainvihmasid on modelleerimiseks suurendatud. Pärnu disainvihmasid on võrreldud reaalsete Pärnu sademetega ning Riia ja Lõuna- Soome arvutusvihma andmetega. Nendes riikides projekteerimise aluseks võetud andmetes kajastuvad ka kliimamuutused. Analüüsis on kasutatud Lõuna- Soome arvutusvihma korduvust 1, 2, 3, 5, 10 ning on kasutatud 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1h sademete intensiivsusi ja Riia arvutusvihma korduvust 2, 5, 10 ning 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h sademete intensiivsusi. Riia ja Lõuna- Soome vihmade intensiivsuste kõverad on esitatud lisades 5 ja 6. Disainvihmade analüüs on esitatud lisas Valgala iseloomustus ja parameetrid Modelleerimiseks valitud ala jääb Pärnu linna Ülejõe linnaosa piirkonda, kus enamasti on eramajad ning mõned tööstushooned ja kortermajad. Tänavatel on teekateteks peamiselt asfaltkate ja eramajade hoovides haljasala. Tööstushoonete juures on suuresti asfalteeritud platsid, kuid mõneti ka veidi kruuskatet. Alale jäävad suuremad tänavad nagu Vana- Sauga, Uus- Sauga, J.V. Jannseni ja Tallinna mnt. Valitud valgalad on ühelt poolt piiratud Sauga jõega ja teiselt poolt Tallinna maanteega. Kogu ala pindalaks on 123,55 ha, mis on ära jaotatud 74-ks alamvalgalaks. 24

25 Valgalade plaaniline lahendus on toodud lisas 1. Nende valikul on lähtutud maapinna kõrguslikust asendist. Määratletud on kõvakattega pinnad (asfaltplatsid, katused) ning haljasalad, kruuskatted. Kõvakattega osa pindala on 69,07 ha, mis on 56% kogu pindalast. Mitte kõvakattega alade pindala on kokku 54,48 ha. Pindadele on määratud Manningu kareduskoefitsendid ja lohkumahtuvuse parameetrid, mis on valitud tarkvara rippmenüüdest (Urban Hydrology for Small Watersheds 1986 ja HEC-1 Flood Hydrograph Package 1998 ). Eesvooluks on peamiselt Sauga jõgi ja Tallinna maantee ääres kraav, kuhu juhitakse sadevesi, mis suubub Pärnu jõkke. Sellesse piirkonda jääb 6 väljavoolu: Tallinna mnt I, Suur- Jõekalda I, Jannseni tn, Püssi tn, Õli tn ja Vana- Sauga PM5. Valgala laiused on määratud põhimõttega, mis on esitatud joonisel 8 (Autocad 2013). Valgala laius mõõdetakse risti voolujuhtmega Storm and Sanitary Analysis tarkvaras. Joonis 8. Valgala laiuse määramine. 25

26 Valgala kokkuvooluaeg arvutatakse järgmise valemiga: T c 0,6 0,6 0,94 L n, (3.1) 0,4 0,3 i s kus Tc- kokkuvooluaeg min; L- voolu pikkus ft; n- Manning u kareduskoefitsent; i-vihma intensiivsus; s- valgala kalle ft/ft Valgala infiltratsioon Infiltratsiooni on võimalik arvutada kahe metoodikaga: Horton ja Green- Ampt. Hortoni infiltratsiooni meetodi mudel on empiiriline. Seda meetodit kasutatakse linna piirkondades, kus imbumisvõime on suhteliselt väike (Autocad 2013). Hortoni valem on järgmine (Methods 2004): f p t f ( f 0 f ) e, (3.1) kus f p infiltratsioonivõime pinnasesse ft/s; f minimaalne infiltratsioonivõime f (p) ft/s; f0 maksimaalne infiltratsioonivõime f(p) ft/s; t aeg vihma algusest s; kahanemiskoefitsent s

27 Teine meetod infiltratsiooni arvutamiseks on Green Ampt. Green Ampt i meetod kasutab infiltratsiooni arvutamiseks pinnase omadusi, nt poorsus ja veejuhtivus, mida mõõdetakse laboris. Infiltratsioon arvutatakse järgmise valemiga (James et al. 2010): f f K s 1, (3.2) F kus f kapillaarlang; K s filtratsioonimoodul cm/h; vee sisaldus; F- infiltreerunud vesi cm Torude parameetrid Mudelis tuleb määrata torudele siseläbimõõt ja pikkus ning kõrgus maapinnast. Antud töös on kasutatud olemasolevate torude siseläbimõõte vahemikus mm. Torudele määratakse vastavalt materjalidele Manningu kareduskoefitsent. Uute torudena on kasutatud Pipelife AS i poolt tarnitavat toodangut, mille parameetrid on toodud tabelis 3. 27

28 Tabel 3. Uute torude läbimõõdud Tüüp Materjal Rõngasjäikus Välisläbimõõt mm Siseläbimõõt mm Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Muhvtoru PP SN Kaevude parameetrid Kaevudesse sisestatakse väljuva ja sisenevate torude kõrgused. Kaevud on defineeritud sõlmpunktidena, millele omistatakse maapinna kõrgusmärk. Andmetena on kasutatud AS Pärnu Vesi torude andmebaasi. Valgalas oli kaevude arv 195. Kaevudes võib teatud situatsioonides veetase tõusta maapinnani, tekitades üleujutuse teatud alal. Selleks defineeritakse kaevus lubatud üleujutuse ala suurus, antud töös on see 150 m 2. Eesvooludele on määratud väljavoolu punkt ning see on iseloomustatud vabavoolsena Väljavoolu arvutus Mudel võtab arvesse valgalas toimuvaid hüdroloogilisi protsesse, nt aurumist ja infiltratsiooni, ning valgala iseloomulikke parameetreid, nt lohkumahtuvused, 28

29 kareduskoefitsendid jne. Valgala pindmise äravoolu arvutamiseks on SSA tarkvaras mitmeid meetodeid, nt. ratsionaalne ehk lihtsustatud, Santa Barbara, SCS TR-20, SWMM. Viimast on kasutatud töös. SWMM meetodi põhimõtteline arvutusskeem on esitatud joonisel 9. Joonis 9. Pindmise äravoolu skeem SWMM meetodiga (Storm Water Management Model 2015) 29

30 4. TULEMUSED 4.1. Pärnu disainvihmad Disainvihm korduvusega p=1 Mudelisse on valitud EVS 848:2013 järgi koostatud disainvihm korduvusega p=1. Selle vihma sademete hulk on 13,91 mm, mis sadas maha 69 minutiga. Modelleerimise tulemustes selgub, et torustikud ei suuda sellest vihmast põhjustatud vooluhulkasid vastu võtta, sest 38% kaevudes veetase tõuseb maapinnani, põhjustades 1952 minutilise üleujutuse. Mudelis on torude siseläbimõõte suurendatud nii, et ei tekiks süsteemis üleujutust. 61% torudest on asendatud plasttorustikega. Paljudes lõikudes on vanad 500 betoon torud asendatud plasttorudega Di550 torudega, 220 betoontorud on asendatud Di280 torudega. Algsete läbimõõtudega Di500 torud on suurendatud Di600-ni. Suurendatud on ka Di500 torud Di800-ni ning Di1000-ni. Suurendatud toru läbimõõtudega ei esine uputust üheski kaevus. Tulemused on esitatud lisades Maksimaalne vooluhulk 347,12 l/s on kaevus number 183, mille kõrgus on 1,05 m ja vee sügavus kaevu põhjast on 0,60 m. Kaev asub Vana- Sauga PM5 väljavoolu juures. Lühim kokkuvooluaeg 31 minutit on valgalas number 16 ning pindmiseks äravooluks on 15,60 l/s. Selles piirkonnas on valdavalt eramajad ning kõvakattega pindade osakaal on 73%. Pikim kokkuvooluaeg 2 tundi ja 3 minutit on aga valgalas numbriga 70 ning pindmiseks äravooluks on 13,99 l/s. See on tingitud sellest, et kõvakattega pindade osakaal oli ainult 30% alamvalgalast ning enamus veest võis infiltreeruda pinnasesse. 30

31 Disainvihm korduvusega p=2 Disainvihmaga 17,11 mm, mis sadas maha 69 minutiga modelleeriti sademeveesüsteemi. Analüüsist selgub, et 45% kaevudes veetase tõuseb maapinnani. Vältimaks uputusi on vajalik veelkord suurendada torude siseläbimõõtusid. Seega kui toru siseläbimõõtusid võrrelda disainvihma korduvusega p=1, siis tuli läbimõõtusid suurendada 42% torudel kogu torudest. Suurendatud on kõige rohkem torusid 100 mm võrra, näiteks Di 300 on suurendatud Di400-ni ja Di400 suurendatud Di500-ni. Torude Di550 mm läbimõõtusid on suurendatud kuni Di800-ni. Suurendatud läbimõõtude korral ei teki enam kaevudes uputusi. Maksimaalne vooluhulk 379,39 l/s on kaevus numbriga 106, mille sügavuseks on 2,20 m ja veetase kaevu põhjast ei ületa 0,59 m. Valgalas numbriga 16 on lühim kokkuvooluaeg 29 minutit ja 26 sekundit nii nagu disainvihmaga p=1. Selle valgala pindmine äravool on 23,41 l/s. Pikim kokkuvooluaeg 1 tund ja 54 minutit on valgalal number 70 nagu ka disainvihma korduvusega 1. Valgala pindmine äravool on 20,87 l/s. Mudelist saadud andmed on esitatud lisades Disainvihma intensiivsuste suurendamine 10% Modelleerimisel on kasutatud disainvihma korduvusega 1, mille intensiivsusi on suurendatud 10%. 69 minutiga maha 15,30 mm sademeid. Analüüsides mudeli tulemusi selgub, et torude siseläbimõõtusid on vaja suurendada 28%. Neljal torulõigul tuli toru siseläbimõõtu suurendada 200 mm võrra. Algselt olid torude läbimõõdud Di280 kuni Di600, analüüsis selgus, et suurendada oli vaja Di600 toru kuni Di800-ni. Modelleerides uute toru läbimõõtudega, oli maksimaalseks vooluhulgaks 597,86 l/s kaevus number 183, mis asub Vana- Sauga PM5 väljavoolu lähedal. 31

32 Alamvalgaladest lühima kokkuvooluajaga on valgala 16, mille kokkuvooluaeg on 30 minutit ja 47 sekundit ning pindmine äravool on 18,81 l/s. Kõige pikema kokkuvooluajaga valgala number 70 nagu eelnevate vihmade korral. Selle valgala kokkuvooluaeg on 1 tund 59 minutit ja 16 sekundit ning pindmine äravool on 16,78 l/s. Antud variandi andmed on esitatud lisades Disainvihma intensiivsuste suurendamine 15% Modelleerimisel on kasutatud disainvihm korduvusega p=1, kuid selle intensiivsusi on suurendatud 15%. 69 minutiga sadas maha 16 mm sademeid. Modelleerimise tulemusena selgus, et torude siseläbimõõtusid on vaja suurendada 39% torudel. Algselt olid torude läbimõõdud Di280 kuni Di600 ning suurendada oli vaja neid kuni Di800-ni. Toru läbimõõduga Di400 tuli suurendada kohati Di600-ni ja Di600 toru kuni Di800-ni. Uute toruläbimõõtudega oli maksimaalseks vooluhulgaks 335,24 l/s kaevus number 183. Suurendatud vihma intensiivsusega on veetase kaevu põhjast on 0,89 m. Alamvalgaladest lühima kokkuvooluajaga on valgala number 16, 30 minutit ja 14 sekundit ning valgala pindmine äravool suurendatud intensiivsuse korral on 20,54 l/s. Kõige pikema kokkuvooluajaga on valgala number 70, 1 tund, 57 minutit ja 10 sekundit. Selle valgala pindmine äravool on 18,30 l/s. Antud variandi andmed on esitatud lisades

33 Disainvihma intensiivsuste suurendamine 20% Modelleerimisel on kasutatud disainvihma korduvusega p=1, mille intensiivsusi suurendati 20%. Sellise disainvihma puhul sadas maha 69 minutiga 16,69 mm sademeid. Modelleerimise tulemusena tuli pooltel torudel suurendada siseläbimõõtusid võrreldes korduvusega p=1. Kõige enam tuli suurendada toru läbimõõte 200 mm võrra, näiteks Di400 kuni Di600-ni ja Di600 kuni Di800-ni. Kõige enam muudeti toru läbimõõtu ühes lõigus, kus läbimõõt muutus 400 mm ehk Di600 toru asemele tuli Di1000 toru. Suurendatud toru siseläbimõõtude puhul ei tule vesi enam kaevudest maapinnale. Maksimaalne vooluhulk 512,10 l/s on kaevus number 183, mis asub Vana- Sauga PM5 väljavoolu juures. Sellise vooluhulga korral on veetase kaevus kaevukaaneni ehk 1,05 m. Suurendatud intensiivsuste juures on kõige lühema kokkuvooluajaga valgala number 16, 29 minuti ja 43 sekundit ning pindmine äravool on 22,35 l/s. Kõige pikema kokkuvooluajaga on valgala number 70 kokkuvooluaeg, 1 tund ja 55 minutit ja 11 sekundit ning pindmine äravool on 19,91 l/s. Antud variandi tulemused on esitatud lisades Disainvihmade väljavoolud Disainvihma korduvusega p=1 on süsteemi väljavoolude vooluhulgaks 1808,42 l/s. Disainvihma korduvusega p=1 ning 10% suurema intensiivsuse juures on süsteemi vooluhulgaks 2609,55 l/s. 15% suuremate intensiivuste juures on süsteemi vooluhulgaks 1989,46 l/s. 20% suuremate intensiivsustega on kogu süsteemi vooluhulgaks 3245,37 l/s. Disainvihma korduvuse p=2 on süsteemi väljavoolude vooluhulgaks 2358,9 l/s. Kõige suuremate vooluhulkadega on väljavool Pärnu- Sauga PM5 kui vihma korduvus on p=1 aga intensiivsuseid on suurendatud 10% ja 20%. Joonise 10 järgi on nende intensiivsused 1231,15 l/s ja 1509,92 l/s. 33

34 Joonis 10. Disainvihmade süsteemi väljavoolude vooluhulgad. Disainvihmade korral on väiksem vooluhulk väljavoolus, mis asub Püssi tänaval. Selles väljavoolus on korduvusega p=1 vihma puhul vooluhulk 184,79 l/s. Vana- Sauga PM5 väljavoolud on ilmselt sellised, kuna kõvakattega pindala osakaal on 98% selle väljavoolu valgalas. Selle väljavoolu eesvoolu toruläbimõõt on Di Pärnu olemasolevad vihmad juuli 2011 aasta vihm 29,39 mm sadas 1 tunni ja 10 minutiga, põhjustades 71% kaevudes veetaseme tõusu. Üleujutus kaevudes kestis umbes 122 tundi. Torustiku läbimõõdud Di200mm kuni Di500 mm jäid väikeseks ning voolamine muutus surveliseks. Analüüsides tulemusi, selgus, et 34

35 valgala number 16 pindalaga 0,56 ha oli kokkuvooluaeg kõige väiksem 23 minutit ning pindmine äravool oli 41, 91 l/s. Valgalal number 5 pindalaga 1,19 ha oli suurim kokkuvooluaeg 1 tund ja 43 minutit ning maksimaalne vooluhulk oli 19,41 l/s. Selle vihmaga oli kaevus number 108 maksimaalne vooluhulk 390, 19 l/s. Eesvoolu maksimaalseks vooluhulgaks oli 461,93 l/s. Eesvoolu toru läbimõõduks on Di500 mm. Sellise vihma korral võibki esineda uputusi, sest torustik on ehitatud paarkümmend aastat tagasi. Võib eeldada, et selline vihm esineb kolmekümne aasta jooksul üks kord, aga torud on arvatavasti projekteeritud vihma korduvusega 1. Torude, kaevude ja valgalade andmed on esitatud lisades Analüüsitud on veel variant, milles on kasutatud suurendatud torude siseläbimõõtusid, mis on saadud modelleerides disainvihmaga p=1, mille intensiivsusi on suurendatud 20%. Mudeli tulemustest on näha, et esineb paljudes kohtades uputust, mis sellise vihma puhul ongi tõenäoline Aasta 2012 vihm 7 juuli 2012 aasta vihmaga modelleerides selgus, et 43% kaevudes veetase tõusis maapinnani, põhjustades 1484 minutit kestva üleujutuse. 90 minutiga sadas 17,75 mm sademeid. Kõige lühem kokkuvooluaeg 29 minutit oli valgalal numbriga 16, mille pindalaks oli 0,56 ha ja pindmine äravool oli 25,23 l/s. Kõige pikem kokkuvooluaeg 1 tund ja 52 minutit oli valgalal numbriga 70, mille pindalaks oli 2,04 ha ning pindmiseks äravooluks 24,71 l/s. See valgala asub Jaani tänava ümbruses ning kõvakattega ala moodustas 30%. Maksimaalne vooluhulk 340,20 l/s esines kaevus number 109, mille asukohaks on Jannseni tänav. Eesvoolu maksimaalne vooluhulk oli 369,01 l/s. Torustike parameetrid koos modelleeritud vooluhulkadega on esitatud lisades

36 Analüüsitud on varianti, kus on torude läbimõõtusid suurendatud, mis on saadud modeleerimides disainvihmaga p=2. Sellise vihma juures kui toru läbimõõtusid suurenda muutu üleujutuste teke väiksemaks, aga ei kao täielikult Aasta 2013 vihm Modelleerides 2013 aasta 11 augusti vihmaga tõusis vesi maapinnale 52% kaevudes. 70 minutiga sadas 19,80 mm. Üleujutus kaevudes sellise vihma korral kestis umbes 79 tundi. Kõige lühem kokkuvooluaeg 27 minutit oli valgalal number 16 Valgala ning pindmine äravool oli 27,65 l/s. Kõige pikem kokkuvooluaeg 1 tund ja 47 minutit oli valgalal number 70, mis asub Jaani tänava kandis ning pindmine äravool oli 27,95 l/s. Maksimaalne vooluhulk 356,40 l/s oli kaevus number 110, kaevu sügavuseks on 1,55 m ning veetase kaevu põhjast on 0,71 m. Eesvoolu maksimaalne vooluhulk oli 392,42 l/s. Torude, kaevude ja valgalade andmed on esitatud lisades Analüüsitud on varianti, kus on torude läbimõõtusid suurendatud, mis on modelleeritud disainvihmaga p=1 ning mille intensiivsusi on suurendatud 20%. Modelleerimisel sellise variandiga tekib mõnes kohas üleujutusi. Seega pole veel päris piisavad toruläbimõõdud, et vasu võtta sellist vihma oktoobri 2014 aasta vihm 13,23 mm sadas maha 1 tunni ja 40 minutiga ning see põhjustas 16% kaevudes veetaseme tõusu maapinnani. Modelleerimise tulemusena polnud ränkasid üleujutusi sellise vihma puhul. Sellise vihma poolt põhjustatud üleujutus kaevudes kestis umbes 16 tundi. 36

37 Lühima kokkuvooluajaga 32 minutit oli valgala numbriga 16 ning pindmine äravool on 9,99 l/s, mis on väiksem kui eelmiste mudelis kasutatud vihmade korral. Pikim kokkuvooluaeg 2 tundi ja 6 minuti oli valgalal number 70 ning selle pindmine äravool oli 11,43 l/s. Tänu väiksemale sademete hulgale on pindmine äravool väiksem. Maksimaalne vooluhulk 198,20 on kaevus numbriga 106, mis jääb Jannseni väljavoolu piirkonda. Eesvoolu maksimaalseks vooluhulgaks oli 214,89 l/s. Torude, kaevude ja valgalade modelleeritud andmed on esitatud lisades Analüüsitud on varianti, kus on kasutatud suurendatud torude läbimõõtusid, mis on saadud modelleerides disainvihmaga p=1. Mudeli tulemustest on näha, et veidi suuremad torude siseläbimõõdud hoiavad ära üleujutused sellise vihma puhul augusti 2016 aasta vihm 70 minutiga sadas maha 13,09 mm sademeid ning see põhjustas üleujutuse 14% kaevudes. Selle modelleeritud vihma korral on kõige vähem kaevusid, kus veetase tõuseb maapinnani. Selle vihma poolt põhjustatud üleujutused kaevudes kestsid umbes 16 tundi. Maksimaalne vooluhulk 203, 41 l/s oli kaevus number 106 ning veetase kaevu põhjast ei ületa 0,46 m. Eesvoolu maksimaalseks vooluhulgaks oli 220,51 l/s. Lühim kokkuvooluaeg 32 minutit oli valgalal number 16 ning pindmine äravool oli 11,69 l/s. Kõige pikem kokkuvooluaeg 2 tundi ja 6 minutit oli valgalal number 70 ning pindmine äravool oli 12,30 l/s. Pindmised äravoolud on ilmselt suuremad seetõttu, et vihma sademete hulk sadas maha lühema ajaga kui aasta 2014 vihma ajal, kus sademete hulk oli suurem. Modelleerimisel saadud andmed on esitatud lisades Analüüsiti ka varianti, kus kasutati suurendatud torude läbimõõte, mis modelleeriti disainvihmaga p=1. Modelleerimise tulemusena võib öelda, et kui muuta veidi torude läbimõõtusid, siis ei teki enam üleujutusi. 37

38 Olemasolevate vihmade väljavoolud Aasta 2011 juuli vihmaga oli süsteemi väljavoolude kogu vooluhulgaks 1778,30 l/s. Aasta 2012 juuli vihmaga oli kogus süsteemi väljavoolude vooluhulgaks 1698,95 l/s aasta augusti vihmaga oli kogu süsteemi vooluhulgaks 1732,87 l/s. Aasta 2014 oktoobri ja 2016 augusti vihmadega on kogu sademeveesüsteemi väljavoolude vooluhulkadeks vastavalt 1313,07 l/s ja 1399,44 l/s. Kõige suuremate vooluhulkadega on väljavool Pärnu- Sauga PM5 aasta 2016 vihma korral. Jooniselt 11 on näha vooluhulk selles väljavoolus 485,17 l/s. Joonis 11. Olemasolevate vihmade väljavoolude maksimaalsed vooluhulgad Samas väiksemad vooluhulgad on väljavoolus, mis on Õli tänaval. Aasta 2016 ja aasta 2014 vihmade korral on seal väljavoolus vooluhulk vastavalt 112,70 l/s ja 11,52 l/s. Sellise olukorra määrab ära kõvakattega pindala osakaal valgalades, kus väljavoolud asuvad. 38

39 5. DISKUSSIOON Mitmed uuringus viitavad intensiivsete sademete suurenemisele. See toob kaasa suuremad vooluhulgad ning olemasolevad sademeveesüsteemid ei suuda vett vastu võtta. Tänavapildis võib esineda tihedamini uputusi. Hetkel insenerid toetuvad sademeveesüsteemide projekteerimisel standardile EVS 848:2013 metoodikale ja arvandmetele, mis pärinevad aastast Torustiku läbimõõdud võivad selle tulemusena osutuda väikseks. Probleemi lahenduseks võiks suurendada disainvihmasid teatud koefitsiendi võrra, nii nagu seda on teinud soomlased ja rootslased. Soome juhendis Hulevesiopas 2012 soovitatakse kasutada arvutusvihma korduvuse kahe asemel kolme, mis tähendab, et edaspidi peaks sademeveesüsteemid projekteerima disainvihmaga, mis esineb kolme aasta jooksul üks kord. Näiteks kui siiani projekteeriti teatud süsteeme disainvihma korduvusega viis, siis edaspidi peaks seda tegema korduvusega kümme ning korduvuse kümne asemel peaks kasutama korduvust kakskümmend. Rootslased on kasutusele võtnud kliima koefitsiendid 1,13-1,35, keskmiseks on pakutus 1,23 (Olsson and Foster 2013). Suurendades 10% võrra intensiivsusi, on modelleerides näha, et torustike läbimõõte on vaja suurendada ühe läbimõõdu võrra, 20% suurendus toob kaasa kahe läbimõõdu võrra suurema toru läbimõõdu. Lisas 5 joonisel 6 on näha, et peaks arvestama intensiivsute suurenemisega, vähemalt EVS 848: % järgi, kui arvestada Riia prognoosi. Projekteerides suuremaid torustike läbimõõte, peab arvestama, et torustiku hooldus ja paigaldus ei muutuks majanduslikult liiga kulukaks. Samas vee- ettevõtjad soosivad neid süsteeme, mida on odavam ehitada ja lihtsam hooldada. Projekteerides suuremaid torustikke muutub ehitus kallimaks. Näiteks sademeveekollektori läbimõõduga DN1000 jooksva meetri ehitus maksab ligikaudu 450 eurot kui sügavus ei ületa 3,5 meetrit, DN 600 ehitus maksaks ligikaudu 200 eurot jooksev meeter ja DN300 ehitus oleks veidi üle 100 euro jooksev meeter sellisel sügavusel. Suurema läbimõõduga kui DN1000 kollektori ehitus oleks veelgi kulukam. 39

40 Seega tuleks leida kuldne kesktee, et leida optimaalne lahendus, arvestades kliimamuutuste mõjuga ja majandusliku poolega. Tuleks läbi viia riskianalüüs, mis käsitleks ühelt poolt suuremate toru läbimõõtudega ehitamise ja hoolduse kulukust ning teisalt vaadata, kui suured kahjud on sademevee uputuse korral varale, võttes arvesse kindlustuskahjusid. Kindlasti aitaks ka kui sademeveetorustik läbimõeldumalt projekteerida ja kasutada ka EVS848:2013 soovitusi viibeaja pikendamiseks. Oleks vajalik koguda üle Eesti olemasolevate meteoroloogiajaamade vihmaandmed alates 1970 aastast ning analüüsida neid, töötades välja IDF (Intensity duration frequency curves) ehk vihma intensiivsuste tõenäosuskõverad. Mujal maailmas on selline analüüs tehtud, aga Eestis puudub. Peale riskianalüüsi ja IDF kõverate tegemist oleks võimalik välja pakkuda mõistlikud kliimamuutuste koefitsiendid, mida Eesti oludes kasutada. 40

41 6. KOKKUVÕTE Magistritöös on uuritud Ülejõe sademeveesüsteemi toimimist erinavate vihmade korral, kasutades modelleerimise tarkvara Storm and Sanitary Analysis. Mudelis on kasutatud disainvihmasid korduvusega üks ja kaks ning vihma intensiivsuseid on suurendatud 10-20%. Analüüsides vihmaandmeid selgus, et Pärnu disainvihma korduvusega kaks sajab tunnis maha 17,72 mm sademeid, mis on Soome 15 mm ja Riia 15,5 mm sademetest suurem. Kui vihma intensiivsusi suurendada 10%, siis tunni ajaga sajab 18,77 mm, mis on ligilähedane Soome ja Riia sademetele (vastavalt 18 mm ja 18,7 mm), milles on arvesse võetud kliimamuutusi. Sademeveetorustiku täituvust on vaadeldud ka olemasolevate vihmadega. Modelleerimisel reaalsete vihmadega mitmetes kaevudes tõusis veetase maapinnani, põhjustades üleujutusi, eriti 28 juuli 2011 a vihmaga, mil sadas 29,40 mm 70 minutiga. Selle vihma arvutus korduvuseks võiks eeldada 30 aastat, vastavalt EVS 848:2013 metoodikale. Samuti 7 juuli 2012 aasta ja 11 augusti 2013 aasta vihmaga, mil sadas vastavalt 17,77 ja 19,80 mm 70 minutiga, esines palju üleujutusi valgalades. Süsteem toimis rahuldavalt enamjaolt, kuigi osades kohtades oli uputusi, 20 oktoobri 2014 ja 29 augusti 2016 aasta vihmadega mil sadas vähem kui 14 mm. Arvutusvihma korduvusega üks, torustikusüsteem toimis rahuldavalt, põhjustades mõningates lõikudes uputusi. Disainvihmadega modelleerimisel muudeti torustike läbimõõtusid nii, et ei tekiks uputusi. Suurendades vihma intensiivsusi 10 %, oli vaja suurendada torustike läbimõõte enamjaolt ühe läbimõõdu võrra. 10% suurema intensiivsustega sadas 65 minutiga 15,27 mm sademeid. Torustiku läbimõõtu oli vaja muuta kaks või enam läbimõõtu ülejäänud disainvihmade korral. Asjakohane oleks torustike läbimõõte suurendada vähemalt kahe läbimõõduga, sest sellisel juhul suudaks süsteem vastu võtta valingvihmasid, mille tõenäosus on väike. 41

42 Mitmed uuringud prognoosivad intensiivsemaid sademeid tuleviku, seega peab insenertehniliste lahenduste kavandamisel arvestama kliimamuutustega. Torustike projekteerimisel tuleb arvestada ühelt poolt vooluhulkadega ja teisalt ehituse ja hoolduse maksumusega. 42

43 7. SUMMARY In the Master s thesis studied Ülejõe stormwater system sunctioning different rains by using modeling software Storm and Sanitary Analysis. The model has been used design rains repeating one and two and rain intensities are increased by 10-20%. By Analyzing the data from Pärnu design rain repeta two, it turned out that 17,72 mm of rainfall per hour, which rainfall is higher 15 mm of Finland and 15,5 mm of Riga rainfall. If increase rain intensity of 10%, then in one hour it rains 18,77 mm, which is close to the Finnish and Riga precipitation ( accordingly 18 mm and 18,7 mm), which take account of climate changes. The stormwater pipes are observed also with the existing rainfalls. The modeling of real rain in several junctions the water level rise, causing flooding, especially in a July 28, 2011 when it rained 29,40 mm in 70 minutes. As the calculated repeat colud expect 30 years, acoording to EVS 848:2013 methodology. Also, on July 7, 2012 and August 11, 2013 it rained accordingly 17,77 and 19,80 mm in 70 minutes, there were a lot of flooding in catcments. Most cases the system worked satisfactorily, although in a few floodings, 20 October 2014 and 29 August 2016 it rained less than 14 mm. Calculated rainfall repetitive one, the pipe system functioned satisfctorily, causing flooding in some areas. Modeling the design rainfalls the pipe diameters were changed so to avoid flooding. By increasing the intensity of the rain 10%, it was necessary to increase the diameters of the most pipes by one diameeter. 10% higher intensity it rained 65 minutes 15,27 mm. The piping diameters were necessary to increase two or more diameters the rest of the design rainfalls. It would be appropriate to increase the diameters of the pipes at least of two diameters, as this case the systems wold be able to recive heavy rainfall, which have low probability. 43

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Graafilised mudelid ja nende koostamise vahendid MS Visio MYSQL Workbench (DB Designer) ER/Studio Data Architect Sybase PowerDesigner GRAAFILINE MODELLEERIMINE Mudel ja modelleerimine 3 11/3/2015 Matemaatiline

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Telefon: +372 606 0721; e-post: juri.pihlak@maardu.ee Registrikood: 75011470

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem