Variant 1 / EST Paranduse kuupäev: Trükkimise kuupäev:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Variant 1 / EST Paranduse kuupäev: Trükkimise kuupäev:"

Väljavõte

1 HUSSAR ACTIV PLUS OD 1/14 1. JAGU. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Kauba nimetus Toote kood (UVP) HUSSAR ACTIV PLUS OD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala Herbitsiid 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Varustaja Bayer OÜ Bayer CropScience Lõõtsa 2 EE Tallinn Eesti Telefon Müügi eest vastutav institutsioon Bayer CropScience Hädaabitelefoninumber Hädaabitelefoninumber 112 Mürgistusteabekeskus Rahvusvaheline õnnetusest teavitamise number (24 h) +1 (760) (Bayer AG, Crop Science Division, 3E ettevõte) 2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 2.1 Aine või segu klassifitseerimine Klassifitseerimine vastavalt EL määrusele 1272/2008 ainete ja segude klassifikatsiooni, etiketi ja pakendamise kohta, täiendatud. Nahaärritus: Kategooria 2 H315 Põhjustab nahaärritust. Raske silmakahjustus: Kategooria 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus: Kategooria 1 H400 Väga mürgine veeorganismidele. Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus: Kategooria 1 H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Klassifitseerimine vastavalt EL Määrusele 1272/2008 preparaadi ja segude klassifikatsiooni, etiketi ja pakendamise kohta, täiendatud. Nahaärritus: Kategooria 2 H315 Põhjustab nahaärritust.

2 HUSSAR ACTIV PLUS OD 2/14 Raske silmakahjustus: Kategooria 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude: Kategooria 3 H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus: Kategooria 1 H400 Väga mürgine veeorganismidele. Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus: Kategooria 1 H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 2.2 Märgistuselemendid Etiketi märgistus vastavalt määrusele (EL) Nr 1272/2008 ainete ja segude klassifikatsiooni, etiketi ja pakendamise kohta, täiendatud. Ohumärgistus on vajalik tarnimiseks / kasutamiseks. Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud: 2,4-D 2-etüülheksüülester Jodosulfuroonmetüülnaatrium Tieenkarbasoonmetüül Mefenpüür-dietüül Tunnussõna: Ettevaatust Ohulaused H315 H318 H335 H410 EUH401 EUH208 Hoiatuslaused P280 P261 P261 P305 + P351 + P338 P310 P391 P403 + P233 P Muud ohud Muud ohud ei ole teada. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. Sisaldab 2,4-D-2-ethylhexylester, Rasvalkohol etoksülaatalküüleeter. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. Vältida udu, pihustatud aine sissehingamist. Vältida auru sissehingamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Mahavoolanud toode kokku koguda. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti).

3 HUSSAR ACTIV PLUS OD 3/14 3. JAGU. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.2 Segud Keemiline iseloom Õlidispersiooin (OD) 2,4-D-2-etüülheksüül 300 g/l + metüüljodosulfuroon-naatrium 10 g/l + metüültieenkarbasoonl 7,5 g/l + mefenpüürdietüül 30 g/l Ohtlikud komponendid Ohulaused vastavalt EL määrusele nr 1272/2008 Nimetus CAS-Nr. / EC-Nr. / REACH Reg. Nr. 2,4-D 2-etüülheksüülester Klassifikatsioon Konts. [%] MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 Acute Tox. 4, H302 28,8 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 0,96 Aquatic Chronic 1, H410 0,72 Aquatic Chronic 1, H410 Jodosulfuroonmetüülnaatr Aquatic Acute 1, H400 ium Tieenkarbasoonmetüül Aquatic Acute 1, H400 Mefenpüür-dietüül Aquatic Chronic 2, H411 2,88 Polüglükooleeter Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Lahustibensiin (nafta), raske aromaatne, <1% Naftaleen naatriumdokusaat Mesitüleen ,2,4-Trimetüülbenseen Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic Lisateave Jodosulfuroonmetü ülnaatrium Tieenkarbasoonme tüül xxxx xxxx xxxx Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H Korrutustegur (M Factor): (akuutne) Korrutustegur (M Factor): 100 (akuutne) Ained, mille kohta on sätestatud riigis töökeskkonna piirnormid: > 10 < 25 > 25 < 30 > 5 < 10 > 1 < 2,5 > 1 < 2 > 1 < 2

4 HUSSAR ACTIV PLUS OD 4/14 Mesitüleen ( ) 1,2,4-Trimetüülbenseen ( ) H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa JAGU. ESMAABIMEETMED 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Üldine nõuanne Sissehingamine Sattumine nahale Silma sattumisel Allaneelamine Minna ära ohtlikust piirkonnast. Asetada ja transportida kannatanu stabiilses (külili) asendis. Kemikaaliga määrdunud rõivad eemaldada kohe ja kahjutustada ohutult. Sümptomite tekkimise ja püsimise korral pöörduda arsti poole. Minna värske õhu kätte. Asetada ja transportida kannatanu stabiilses (külili) asendis. Hoida patsienti soojas ja puhkeasendis. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse. Pesta hoolikalt rohke vee ja seebiga, võimalusel polüetüleenglükool 400ga, lõpuks loputada veega. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse. Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Esimese 5 minuti järel eemaldada kontaktläätsed (kui on), seejärel jätkata silma loputamist. Kui ärritus süveneb või kestab, viia arsti järelevalve alla. Loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel organismi sattunud aine väljaoksendamisel võib aine sattuda kopsu. Neelatud toote aspiratsiooni vältimiseks, lamada stabiilses asendis ühel küljel. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Sümptomid Suurte koguste allaneelamisel võivad esineda järgmised sümptomid: Sümptomid ja ohud viitavad toimele, mida on täheldatud pärast suure koguse toimeainete allaneelamist. Atsidoos, tahhükardia, Köha, Hingamishäire, Rabdomüolüüs, Unisus, Kramp, Seedehäire Sümptomid ja ohud viitavad lahustile. Peavalu, Iiveldus, Peapööritus, Unisus Allaneelamisel põhjustab seedetrakti ärritust, iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Sissehingamine võib põhjustada kopsuturset ja pneumoniiti. Sissehingamine võib põhjustada järgmisi sümptome: Köha, Hingamishäire, Tsüanoos, Palavik 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Ohud Sisaldab süsivesiniklahusteid. Võib põhjustada aspiratsioonipneumoonia ohtu.

5 HUSSAR ACTIV PLUS OD 5/14 Ravi Juhul, kui suutäis või rohkem on alla neelatud, tuleks kaaluda järgmisi meetmeid: Jälgida: neeru-, maksa- ja kõhunäärme funktsiooni. Võib kasutada forsseeritud diureesi ja hemodialüüsi. Kemikaali allaneelamise korral on maoloputus soovitav ainult juhul, kui õnnetusest on möödas vähem kui kaks tundi ning alla neelati suur kogus kemikaali. Alati on soovitav manustada aktiveeritud sütt ja naatriumsulfaati. Spetsiifilist antidooti ei ole teada. 5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad Mittesobivad 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele Täiendav teave Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi. Kõrgsurvega vee juga Tulekahju puhul võivad eralduda ohtlikud gaasid:, Vesinikkloriid (HCl), Vesiniktsüaniid (vesiniktsüaanhape), Vesinikjodiid (HI), Süsinikmonooksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO2), Väävlioksiidid, Lämmastiku oksiidid (NOx) Tulekahju ja/või plahvatuse korral mitte hingata sisse suitsu. Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati. Koguda mahavalgunud kustutusmaterjal. tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse. 6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Ettevaatusabinõud 6.2 Keskkonnakaitse meetmed 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Puhastusmeetodid Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaali ja saastunud pindadega. Kasuta isikukaitsevahendeid. Vältida sattumist pinna- ja põhjavette ning kraavidesse. Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru). Puhastada saastunud pinnad ja esemed põhjalikult, järgides keskkonnaohutuse nõudeid. Segu koguda ja transportida spetsiaalse markeeringuga, tihedalt suletud anumas. 6.4 Viited muudele jagudele Informatsioon ohutu käitlemise kohta vt punkt 7. Informatsioon isikukaitsevahendite kohta vt punkt 8. Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13.

6 HUSSAR ACTIV PLUS OD 6/14 7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Soovitused ohutuks käitlemiseks Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks Hügieenimeetmed Kasutada ainult sobiva ventilatsiooniga kohtades. Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele. Tööriided hoida eraldatult. Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses pesta käsi. Määrdunud riided eemaldada koheselt ning puhastada põhjalikult enne järgmist kasutamiskorda. Rõivad, mida ei ole võimalik puhastada, tuleb kahjutustada kui ohtlikud jäätmed (põletada). 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks Üldised säilitusnõuded Säilitada originaalpakendis. Hoida kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas. Hoida kemikaali mahutid ja preparaadi pakendid suletud hoiuruumis, kaitstuna otsese päikesevalguse ja külmumise eest. Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal söögist, joogist ja loomasöödast. 7.3 Erikasutus Viide etiketile ja/või infolehele. 8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE 8.1 Kontrolliparameetrid Komponendid CAS-Nr. Kontrolliparameetrid Modernis eerima Jodosulfuroonmetüülnaatriu mg/m3 m Alused OES BCS* Tieenkarbasoonmetüül mg/m3 Mefenpüür-dietüül mg/m3 Lahustibensiin (nafta), raske mg/m3/25 ppm aromaatne, <1% Naftaleen OES BCS* OES BCS* EST OEL Lahustibensiin (nafta), raske aromaatne, <1% Naftaleen (Aur.) Lahustibensiin (nafta), raske aromaatne, <1% Naftaleen mg/m mg/m3/50 ppm (STEL) EST OEL EST OEL Mesitüleen mg/m3/20 ppm EU ELV

7 HUSSAR ACTIV PLUS OD 7/14 Mesitüleen mg/m3/20 ppm 1,2,4-Trimetüülbenseen mg/m3/20 ppm 1,2,4-Trimetüülbenseen mg/m3/20 ppm 1,2,4-Trimetüülbenseen mg/m3/20 ppm Solvent Naphtha mg/m3/20 ppm (petroleum), light aromatic 2014 EU SCOELS EST OEL EU ELV 2014 EU SCOELS 2014 EU SCOELS Solvent Naphtha (petroleum), light aromatic mg/m3/50 ppm (STEL) 2014 EU SCOELS *OES BCS: Bayer AG, Crop Science Division sisene "Töökeskkonna Standard" 8.2 Kokkupuute ohjamine Hingamisteede kaitsmine Kanda orgaaniliste aurude ning gaasifiltriga maski (kaitsefaktor 10), mis vastab EN140 tüüp A või samaväärsele. Hingamisteede kaitsevahendeid kasutatakse ainult lühiajalise kasutamise järelmõjude vältimiseks olukorras, kus järgiti kõiki mõistlikult rakendatavad abinõusid kemikaaliga kokkupuutumise võimaluse vähendamiseks, nt kohalik väljatõmbeventilatsioon. Järgige alati respiraatori valmistaja soovitusi maski kasutamiseks ja säilitamiseks/hoiustamiseks. Käte kaitsmine Silmade kaitsmine Naha ja keha kaitse Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust. Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms. Pesta kindad, kui on saastunud. Kõrvaldada, kui need on seestpoolt saastunud, kui on perforeeritud või kui välist saastatust pole võimalik eemaldada. Materjal Nitriilkummi Läbilaskvuse kiirus > 480 min Kinnaste tihedus > 0,4 mm Efektiivsuse indeks Klass 6 direktiiv Kaitsekindad vastavalt EN 374. Kanda kaitseprille (vastavalt standardile EN166, kasutamisvaldkond = 5 või samaväärne) ja näokaitset (vastavalt standardile EN166, kasutusala = 3 või samaväärne). Kanda standardset kaitseülikonda ja kategooria 3 tüüp 6 riietust. Kui on oht ulatuslikuks kokkupuuteks kemikaaliga, kasutage kõrgema kaitsefaktoriga riietust. Kanda võimalusel alati 2 kihti riideid. Polüester-puuvilla segu või puuvillaseid alusriideid kanda tööülikonna all ning pesta sageli. Kui kemikaali kaitseülikond on kemikaaliga tugevalt määrdunud (kemikaali on peale tilkunud, ülikond ülepritsitud), puhastada kaitseülikond niipalju kui võimalik, seejärel eemaldada ettevaatlikult ning kahjutustada ohutult vastavalt tootja soovitusele.

8 HUSSAR ACTIV PLUS OD 8/14 9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Olek Värv, värvus ph Vedelik Leekpunkt 90 C Süttimistemperatuur 385 C Tihedus Jaotustegur (n-oktanool/- vesi) Viskoossus, kinemaatiline Pindpinevus Püsivus tõugetele Oksüdeerivad omadused Plahvatusohtlikkus beež kuni pruun 7,0-8,5 (10 %) (23 C) (deioniseeritud vesi) ca. 1,04 g/cm³ ( 20 C) 2,4-D-2-ethylhexylester: log Pow: 5,78 Jodosulfuroonmetüülnaatrium: log Pow: -0,7 Thiencarbazone-methyl: log Pow: -0,13 Mefenpyr-diethyl: log Pow: 3,83 (21 C) 88 mm²/s ( 20 C) Nihkemäär 100/sek 44 mm²/s ( 40 C) Nihkemäär 100/sek 31 mn/m ( 25 C) Määratud lahjendamata formulatsioonist. Mitte löögitundlik. Oksüdeerivaid omadusi ei ole Ei ole plahvatusohtlik 92/69/EEC, A.14 / OECD Muu teave Muud ohutusega seotud füüsikalis-keemilised omadused ei ole teada. 10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 10.1 Reaktsioonivõime Termiline lagunemine Normaaltingimustes stabiilne Keemiline stabiilsus Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikke reaktsioone ei teki, kui säilitamisel ja käitlemisel järgitakse kirjeldatud tingimusi.

9 HUSSAR ACTIV PLUS OD 9/ Tingimused, mida tuleb vältida 10.5 Kokkusobimatud materjalid Äärmuslik temperatuur ja otsene päikesevalgus. Säilitada ainult originaalpakendis Ohtlikud lagusaadused Nõuetekohasel käitlemisel ohtlikke laguprodukte ei teki. 11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Äge suukaudne mürgisus Äge mürgisus sissehingamisel Äge nahakaudne mürgisus Nahka söövitav/ärritav Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav LD50 (Rott) > mg/kg Kavatsuslike ja ettenähtud katsete ajal sissehingatavaid aerosoole ei tekkinud. LD50 (Rott) > mg/kg Ärritab nahka. (Küülik) Silmade kahjustamise tõsine oht. (Küülik) Ei tekita ülitundlikkust. (Hiir) OECD OECD testijuhend 429, lokaalse lümfisõlme test (LLNA) STOT toksilisus sihtorgani suhtes ühekordne kokkupuude määramine 2,4-D-2-ethylhexylester: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Jodosulfuroonmetüülnaatrium: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Thiencarbazone-methyl: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Mefenpyr-diethyl: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. STOT toksilisus sihtorgani suhtes korduv kokkupuude Toimeaine 2,4-D-2-ethylhexylester ei põhjustanud loomkatsetes spetsiifilist sihtelundi toksilisust. Toimeaine Jodosulfuroonmetüülnaatrium ei põhjustanud loomkatsetes spetsiifilist sihtelundi toksilisust. Toimeaine Thiencarbazone-methyl ei põhjustanud loomkatsetes spetsiifilist sihtelundi toksilisust. Toimeaine Mefenpyr-diethyl ei põhjustanud loomkatsetes spetsiifilist sihtelundi toksilisust. Mutageensuse määramine In vitro ja in vivo tingimustes korraldatud katsetes ei olnud 2,4-D-2-ethylhexylester mutageenne ega toksiline. Toimeaine Jodosulfuroonmetüülnaatrium ei olnud mutageenne või genotoksiline ei in vitro ega in vivo katsetes. Toimeaine Thiencarbazone-methyl ei olnud mutageenne või genotoksiline ei in vitro ega in vivo katsetes. Toimeaine Mefenpyr-diethyl ei olnud mutageenne või genotoksiline ei in vitro ega in vivo katsetes. Kantserogeensuse määramine Toimeaine 2,4-D-2-ethylhexylester ei olnud kantserogeenne rottide ja hiirte elu vältel toimunud söötmiskatsetes. Toimeaine Jodosulfuroonmetüülnaatrium ei olnud kantserogeenne rottide ja hiirte elu vältel toimunud

10 HUSSAR ACTIV PLUS OD 10/14 söötmiskatsetes. Thiencarbazone-methyl ei olnud kantserogeenne rottidel eluaegses toitmise uuringus. Suurtes annustes põhjustas Thiencarbazone-methyl sagenenud kasvajate esinemist rottidel järgmistes organites: kusepõie. Kasvajad, mida täheldati toimeainega Thiencarbazone-methyl olid põhjustatud põiekividest tingitud krooniline ärritus. Toimeaine Mefenpyr-diethyl ei olnud kantserogeenne rottide ja hiirte elu vältel toimunud söötmiskatsetes. Reproduktiivtoksilisuse määramine Kahe põlvkonna vältel korraldatud katsetes rottidega mõjus 2,4-D-2-ethylhexylester toksiliselt reproduktsioonile ainult tasemel, mis oli mürgine ka vanemloomadele. Jodosulfuroonmetüülnaatrium ei põhjustanud kahe põlvkonna uuringus rottidel reproduktiivtoksilisust. Thiencarbazone-methyl ei põhjustanud kahe põlvkonna uuringus rottidel reproduktiivtoksilisust. Mefenpyr-diethyl ei põhjustanud kahe põlvkonna uuringus rottidel reproduktiivtoksilisust. Arengutoksilisuse määramine Toimeaine 2,4-D-2-ethylhexylester põhjustab arengutoksilisust ainult annuses, mis on toksiline emale. Jodosulfuroonmetüülnaatrium ei mõjunud toksiliselt rottide ja küülikute arengule. Thiencarbazone-methyl ei mõjunud toksiliselt rottide ja küülikute arengule. Toimeaine Mefenpyr-diethyl põhjustab arengutoksilisust ainult annuses, mis on toksiline emale. Toksilisus arengule, mida tuvastati toimeaine Mefenpyr-diethyl puhul, avaldusid ainult emasloomal. Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Täiendav teave Täiendav toksikoloogiline teave ei ole saadaval. 12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE 12.1 Toksilisus Mürgine toime kaladele Mürgisus veeselgrootutele LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)) 6,01 mg/l Toime aeg: 96 h EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))) 10,1 mg/l Toime aeg: 48 h Mürgisus veetaimedele 12.2 Püsivus ja lagunduvus Biodegradatsioon EC50 (Lemna gibba (Küürlemmel)) 74,9 µg/l Toime aeg: 7 d 2,4-D-2-ethylhexylester: Aeglane biolagunduvus Jodosulfuroonmetüülnaatrium: Aeglane biolagunduvus Thiencarbazone-methyl: Aeglane biolagunduvus Mefenpyr-diethyl: Aeglane biolagunduvus Koc 2,4-D-2-ethylhexylester: Koc: Jodosulfuroonmetüülnaatrium: Koc: 45 Thiencarbazone-methyl: Koc: 100

11 HUSSAR ACTIV PLUS OD 11/ Bioakumulatsioon Mefenpyr-diethyl: Koc: 625 Bioakumulatsioon 2,4-D-2-ethylhexylester: Biokontsentratsiooniteguri (BCF) 10 Ei bioakumuleeru. Jodosulfuroonmetüülnaatrium: Ei bioakumuleeru. Thiencarbazone-methyl: Ei bioakumuleeru. Mefenpyr-diethyl: Biokontsentratsiooniteguri (BCF) 232 Ei bioakumuleeru Liikuvus pinnases Liikuvus pinnases 2,4-D-2-ethylhexylester: Pinnases vähe liikuv Jodosulfuroonmetüülnaatrium: Pinnases liikuv Thiencarbazone-methyl: Pinnases mõõdukalt liikuv Mefenpyr-diethyl: Pinnases vähe liikuv 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine 12.6 Muud kahjulikud mõjud Ökoloogiline lisateave 2,4-D-2-ethylhexylester: Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vpvb). Jodosulfuroonmetüülnaatrium: Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vpvb). Thiencarbazone-methyl: Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vpvb). Mefenpyr-diethyl: Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vpvb). Täiendav ökoloogiline teave ei ole kättesaadav. 13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid Toode Saastunud pakendid Kasutamata toote jäätmeklass Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja vajadusel pärast konsulteerimist prügila käitaja ja / või vastutava asutusega, võib kemikaali viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Pakendid, milles esineb kemikaali jääke, tuleb kahjutustada kui ohtlikud jäätmed * ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed

12 HUSSAR ACTIV PLUS OD 12/ JAGU. VEONÕUDED ADR/RID/ADN 14.1 ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,4-D ETHYLHEXYL ESTER SOLUTION) 14.3 Transpordi ohuklass(id) Pakendirühm III 14.5 Keskkonnaohtlikkuse märk JAH Ohuklass 90 Klassifikatsioon ei kehti tankeriga transpordil siseveekogudel. Lisateabe saamiseks pöörduge tootja esindaja poole. IMDG 14.1 ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,4-D ETHYLHEXYL ESTER SOLUTION) 14.3 Transpordi ohuklass(id) Pakendirühm III 14.5 Meresaasteained JAH IATA 14.1 ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,4-D ETHYLHEXYL ESTER SOLUTION ) 14.3 Transpordi ohuklass(id) Pakendirühm III 14.5 Keskkonnaohtlikkuse märk JAH 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Vt Ohutuskaardi lõik Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL II lisaga ja IBC koodeksiga Vastavalt IBC koodeksile lahtine vedu ei ole lubatud. 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Täiendav teave WHO-klassifikatsioon: III (Kergelt kahjulik) Kasutusala SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 meetrit

13 HUSSAR ACTIV PLUS OD 13/14 pinnaveekogust. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit põllumajanduses mittekasutatavast maast Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaali ohtuse määramine ei ole vajalik. 16. JAGU. MUU TEAVE Ohulausete terviktekst on toodud lõigus 3 H226 H302 H304 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H400 H410 H411 Lühendid ja akronüümid Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sissehingamisel kahjulik. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Väga mürgine veeorganismidele. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. ADN Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe ADR Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe ATE Eeldatav äge toksilisus CAS-Nr. CAS-i registreerimisnumber (Chemical Abstracts Service'i number) Konts. Kontsentratsioon EÜ-nr. Euroopa Ühenduse number ECx Efektiivne kontsentratsioon, x% EINECS Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu ELINCS Euroopa uute keemiliste ainete loetelu EN Euroopa standard EU Euroopa Liit IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon IBC Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta (IBC-kood) ICx Inhibeeriv kontsentratsioon x% IMDG Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri LCx Letaalne kontsentratsioon x% LDx Letaalne doos x% Vähim toimet avaldav kontsentratsioon/tase MARPOL MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon N.O.S. Pole teisiti määratletud NOEC/NOEL Kontsentratsioon, mille korral mõju ei tuvastatud või mille puhul mõju ei avaldunud tuvastataval määral OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon RID ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad TWA Aja-kaalu keskmine UN ÜRO WHO Maailma terviseorganisatsioon

14 HUSSAR ACTIV PLUS OD 14/14 Käesolev Ohutuskaart on koostatud, järgides määruse (EL) 1907/2006 ning määruse (EL) 2015/830 juhiseid, mis muudavad määrust (EL) 1907/2006 (ja kõiki hilisemaid muudatusi). Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kasutajatel palutakse meeles pidada, et kemikaali kasutamine muul, kui selleks ettenähtud viisil, võib olla ohtlik. Ohutuskaardis esitatud teave on kooskõlas EMÜ seadusandlusega. Kemikaali kasutamisel Eesti Vabariigis järgida Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise, kahjutustamise jm kohta. Muutmise põhjus: Järgmised jaotised on muudetud: 2. Jagu: Ohtude identifitseerimine. 3. Jagu: Koostis/teave koostisainete kohta. 8. Jagu: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse. Ohutuskaart vastavalt määrusele (EU) nr. 2015/830. Muudatused, mis on tehtud võrreldes eelmise osaga, on märgistatud. See tekst asendab kõiki eelmisi.

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

MSDS Helios 480 EC

MSDS Helios 480 EC Väljaandmiskuupäev: 22.08.2017 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kloropürifoss 480 EC Tootekood : SHA 3100

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 19/09/2015 Läbivaatamise kuupäev: Asendab kaardi: Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Chlorpyrifos

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Microsoft Word - SDS_Lancelot_EST.docx

Microsoft Word - SDS_Lancelot_EST.docx OHUTUSKAART DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 2015/830 Viimase väljastamise kuupäev: 07.06.2017 Trükkimise kuupäev: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S julgustab teid ja loodab,

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

Document

Document Lehekülg 1 / 16 1.1 Tootetähis Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem