TEEMAPABERID EESTI LEIBKONDADE FINANTSKÄITUMISE JA TARBIMISHARJUMUSTE KÜSITLUS: AASTA KÜSITLUSE TULEMUSED JAANIKA MERIKÜLL, TAIRI RÕÕM

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEEMAPABERID EESTI LEIBKONDADE FINANTSKÄITUMISE JA TARBIMISHARJUMUSTE KÜSITLUS: AASTA KÜSITLUSE TULEMUSED JAANIKA MERIKÜLL, TAIRI RÕÕM"

Väljavõte

1 TEEMAPABERID EESTI LEIBKONDADE FINANTSKÄITUMISE JA TARBIMISHARJUMUSTE KÜSITLUS: AASTA KÜSITLUSE TULEMUSED JAANIKA MERIKÜLL, TAIRI RÕÕM

2 DOI: / /12019/0170 ISBN (pdf) Eesti Pank. Teemapaberid, ISSN ; 1/2019 (pdf)

3 Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste küsitlus: aasta küsitluse tulemused Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm Teemapaberis antakse ülevaade Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Estonian Household Finance and Consumption Survey, HFCS) aasta küsitluse tulemustest. Eesti leibkondade varade, kohustuste ja netovarade hinnangulisi väärtusi aastal võrreldakse aasta väärtustega, aga ka teiste euroala riikidega. Leidsime, et leibkondade netovarade keskmine väärtus suurenes ja aasta vahemikus 12,1% ja et jõukamate leibkondade varade väärtus kasvas kiiremini. Võlakoormus jäi enam-vähem samaks ja Eesti leibkondadel on endiselt vähem võlgu kui euroala leibkondadel. Krediidinõudlus on suurenenud ja on näha, et laenuandmistingimused on muutunud mõnevõrra rangemaks. Umbes üks kolmandik leibkondadest elab peost suhu ja ei suuda raha kõrvale panna. Teise pensionisamba varad on 74% teise sambaga liitunute jaoks nende põhiline finantsvara. Meie analüüs näitab, et inimesed, kes loobusid teise sambaga liitumise võimalusest, ei ole selle korvamiseks säästnud rohkem muul moel. JEL klassifikatsioon: D14, D31, E21 Märksõnad: leibkondade finantskäitumine, Eesti, varad, kohustused, netovara, finantsriskid, krediidipiirangud, peost suhu elavad leibkonnad Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ega Euroopa Keskpanga ametlike seisukohtadega.

4 Tänuavaldus Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste küsitlus korraldati paljude asutuste ja inimeste koostöös. Oleme tänulikud küsitluses osalenud 2679 leibkonnale ja 65 küsitlejale, kuna ilma nende panuse ja koostööta poleks meil olnud andmeid, mida analüüsida. Täname Eesti Panga statistikaosakonna kolleege Sünne Korasteljovi, Imbi Eskot ja Helen Tammestet, ning statistikaameti kolleege Kadri Graubergi ja Mari-Liis Perendit. Samuti täname Tartu Ülikooli teadlasi Kalev Pärna ja Raul Kangrot, kes viisid läbi andmete imputeerimise. Oleme leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste võrgustiku liikmetele tänulikud nõuannete ja abi eest andmete kogumise protsessis. Nende teadmised ja jõupingutused andmete kvaliteedi tagamisel on olnud hindamatu väärtusega. Lisaks soovime tänada Ragne Rambit ja Robin Hazlehursti, kes tegid aruande eesti- ja ingliskeelsete tekstide toimetamisel suurepärast tööd. 2

5 Mittetehniline kokkuvõte Käesolevas teemapaberis antakse ülevaade leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (inglise keeles Household Finance and Consumption Survey) tulemustest. Seda uuringut on Eestis läbi viidud kahel korral, ja aastal. Me analüüsime aasta küsitluse tulemusi ja võrdleme neid nii aasta küsitluse tulemustega kui ka teistes euroala riikides või aastal tehtud küsitluse tulemustega. Peamiselt keskendume Eesti leibkondade netovarade jaotusele ja selle eri komponentidele. Samuti analüüsime leibkondade finantskoormust ja krediidipiiranguid. Kahes viimases peatükis käsitleme eriteemasid. Esimeses neist vaatame lähemalt peost suhu elavaid leibkondi. Teises kirjeldame inimeste pensioniootusi ja teise pensionisamba kavandatava reformi võimalikke tagajärgi. Leibkondade varad võib jagada kahte peamisse kategooriasse: reaal- ja finantsvarad. Lõviosa leibkondade varadest koosneb nii Eestis kui ka euroalal reaalvaradest aasta küsitluse põhjal moodustasid reaalvarad Eesti leibkondade koguvaradest 89%. Reaalvarade suurim komponent oli kinnisvara, mille osakaal reaalvaradest oli 71%. Finantsvarade suurim komponent olid omakorda hoiused, mis moodustasid finantsvaradest 71%. Kohustuste poolel oli võlakoormuses suurim osakaal kinnisvaralaenudel, mis aastal moodustasid 88% koguvõlast. Eesti leibkondadel on rohkem ettevõtlusvarasid kui euroala elanikel keskmiselt. Ärivarad moodustasid aastal kõigist reaalvaradest 20% (2017. aastal 26%). Euroalal oli sama näitaja 12%. Eestis on finantsvarad vähem hajutatud kui euroalal: meil koosnevad need enamasti hoiustest, samas kui teistes euroala riikides koosneb suurem osa finantsvaradest riskantsematest varadest, näiteks aktsiatest ja võlakirjadest ning vabatahtliku kogumispensioni varadest. Siiski suurenes aktsiate ja võlakirjade osakaal finantsvarade portfellis Eestis ja aasta vahelisel perioodil 5%-lt 10%-le. Nii nagu teistes riikides on ka Eestis varaline jaotus väga ebaühtlane. Kui jaotame elanikkonna netovarade alusel kasvavalt 100 võrdsesse rühma või protsentiili, ilmneb, et kümnenda protsentiili netovarade väärtus oli aastal ligikaudu 400 eurot. Seda on üle 100 korra vähem kui mediaani ehk 50. protsentiili varade väärtus, mis oli eurot. 80. protsentiilis oli varade väärtus eurot ja 90. protsentiilis eurot. Netovarade jaotuse alumisse poolde kuuluvad leibkonnad omasid 7% koguvaradest, samal ajal kui 5%-le kõige rikkamatest leibkondadest kuulus pea pool (46%) koguvaradest. Netovarade mediaani reaalväärtus kasvas ja aasta vahelisel perioodil 12,1%. Kasv oli kõige kiirem selles viiendikus leibkondadest, kellel oli kõige rohkem netovarasid (kõrgeim netovarade kvintiil). Ka leibkonna peamise elukoha väärtus kasvas kõige rohkem just selles leibkondade rühmas. Ülemises kvintiilis oli kasv 21%, samas kui kahes alumises kvintiilis leibkonna peamise eluaseme väärtus kahanes. Selle põhjuseks oli peamiselt kinnisvara hindade ebaühtlane areng: kallima kinnisvara hinnad tõusid rohkem. Ka finantsvarade puhul kasvasid rikkamate leibkondade varad kiiremini, kuid kasvumäärade erinevused netovarade kvintiilides olid selles varaklassis veelgi suuremad kui kinnisvara puhul. Hoiuste väärtus kasvas kõrgeimas kvintiilis 90%, samas kui see madalaimas kvintiilis isegi vähenes pisut. Rikkaimate leibkondade varade väärtuse kiirema kasvu tagajärjel suurenes ja aasta vahemikus ka netovarade jaotuse hinnanguline ebavõrdsus. Varade osakaal, mis kuuluvad 5%-le rikkaimatest leibkondadest, kerkis 43%-lt 46%-le, ja netovarade Gini koefitsient tõusis 0,69-lt 0,71-le. Kuigi mõlema ebavõrdsuse mõõdiku punkthinnangud suurenesid, jäid nende muutused mõõtmisvea piiresse. 3

6 Netovarade väärtus sõltub vanusest. Modigliani (1966) elutsükli teooria järgi koguvad inimesed vara järk-järgult kuni pensionieani ja seejärel hakkavad oma sääste kulutama. Seega peaks netovarade vanuseprofiil olema küürukujuline ja selle kõrgeim tipp peaks jääma pensioniea saabumise juurde. Just sellist profiili on näha teistes euroala riikides, aga mitte Eestis. Euroala elanike seas on netovarade väärtus suurim vanuses 65 74, kuid Eestis jõuab tipp kätte palju varem: aasta küsitluse järgi vanuserühmas ja aasta küsitluse järgi vanuserühmas Eesti nooremate kohortide suhteliselt suurema jõukuse põhjus on selles, et ka nende sissetulekud on suuremad. Nooremad inimesed, kes omandasid hariduse ja tööturukogemuse pärast majanduslikku siirdeperioodi, on tööturul paremas positsioonis ning Eestis elavate vanemate inimestega ja Lääne-Euroopa riikide noortega võrreldes teenivad nad suhteliselt kõrget palka. Mida enam aega majanduslikust siirdest mööda läheb, seda enam peaks Eesti netovarade läbilõikeline vanuseprofiil sarnanema euroala omale. Uuringust tuli välja ka see, et endale kuuluvas kodus elavad leibkonnad on üldiselt palju jõukamad kui leibkonnad, kes eluaset üürivad. See kehtib nii Eestis kui ka teistes euroala riikides. Koduomanike ja üürnike netovarade mediaanväärtuse erinevused on märkimisväärsed aastal oli Eestis ilma eluasemelaenuta koduomanike netovarade mediaanväärtus eurot, kuid üürnikel oli sama näitaja 1900 eurot. Euroalal olid need arvud aastal vastavalt eurot ja 9100 eurot. Need erinevused iseloomustavad seda, kui oluline on leibkonna peamise eluaseme roll leibkondade varades. See on koduomanike tähtsaim vara ning peamise eluaseme tagatisel võetud eluasemelaenudel on leibkondade laenukoormuses suurim osakaal. Eesti leibkondade võlakoormus oli väiksem kui euroalal keskmiselt aastal oli Eestis laenu-vara suhtarvu mediaanväärtus 15% ning laenu-sissetuleku suhtarv 22%; euroalal olid need näitajad aastal vastavalt 26% ja 72%. Nende suhtarvude arvutamisel võeti arvesse ainult laenudega leibkondi. Kuigi Eestis oli võlakoormus väiksem, olid ka Eesti leibkondade finantspuhvrid kasinamad kui euroalal keskmiselt. Likviidsete netovarade-sissetuleku suhtarv oli Eesti mediaanleibkonnal 8% aastasest brutosissetulekust, umbes kaks korda madalam kui euroala mediaanväärtus aastal. See vastab netosissetuleku suhtes umbes 13%-le, st Eesti mediaanleibkonna likviidsed säästud olid tema kuisest netosissetulekust umbes 1,6 korda suuremad. Eestis oli krediidipiiranguga leibkondade osakaal ligikaudu sama suur kui euroalal keskmiselt aasta 6,8%-lt kerkis see aastaks 7,7%-le. Tõusu põhjustas suurem krediidinõudlus: laenu taotlenud leibkondade osakaal kerkis 19%-lt 26%-le. Vähemal määral oli selle põhjuseks ka krediidipakkumise vähenemine: tagasilükatud laenutaotlusega leibkondade osakaal kerkis 7%-lt 8%-le. Tagasilükatud laenutaotlusega leibkondade osakaal oli negatiivselt seotud sissetulekuga kahte madalaimasse sissetulekukvintiili kuuluvate leibkondade hulgas oli see märkimisväärselt kõrgem kui rikkamate leibkondade hulgas. Ka nõudlus krediidi järele sõltus sissetulekust, kuid sel juhul oli seos positiivne suurema sissetulekuga leibkonnad taotlesid suurema tõenäosusega laenu kui väiksema sissetulekuga leibkonnad. Lisaks sõltus krediidinõudlus olulisel määral ka sellest, kui vana oli leibkonna viiteisik. Nooremad inimesed taotlesid palju suurema tõenäosusega laenu kui vanemaealised. Peost suhu elavate leibkondade osakaal on Eestis umbes sama kui USAs ja euroala riikides. Peost suhu elavate leibkondadena määratletakse neid leibkondi, kelle likviidsed netovarad moodustavad vähem kui poole nende kuisest sissetulekust, st nad tarbivad suurema osa oma sissetulekust ära ega kogu sääste. Neid on kõigist Eesti leibkondadest umbes kolmandik. Kolmveerand neist omakorda on jõukad peost suhu elavad leibkonnad, sest neil on mitte- 4

7 likviidseid varasid, näiteks kinnisvara ja vabatahtliku pensionisamba varad. Erinevalt teistest arenenud riikidest on jõukamate peost suhu elavate leibkondade staatus Eestis ajas püsivam. 60% leibkondadest, kes kuulusid aastal jõukamate peost suhu leibkondade hulka, olid seda ka aastal. See erineb vaestest peost suhu elavatest leibkondadest ehk neist, kel pole mittelikviidseid varasid need on peamiselt noored leibkonnad, kes väljuvad sellest kategooriast kiiresti. Kalduvus kogu sissetulek ära kulutada ilma sääste kogumata peegeldab pigem väikese osa jõukamate peost suhu elavate leibkondade elustiili. See ei ole miski, mis vahetevahel igaühega juhtub. Rahapoliitika mõttes on peost suhu elavate leibkondade osakaal tähtis seetõttu, et kuna neil on suur tarbimise piirkalduvus, suurendab nende rohkus majanduse tundlikkust rahapoliitiliste või eelarveliste šokkide suhtes. Selles vallas tehtud uuringud on näidanud, et Eesti reaktsioon rahapoliitikale on suhteliselt tugevam kui teiste euroala riikide oma (Almgren jt (2019)). Pensionite eriteema peatükk näitab esmalt, et Eesti elanike pensioniootused ei kattu kuigi hästi riiklike pensioniõigustega. Tööealised inimesed eeldavad, et nende pensioniõigused on samasugused nagu neil, kes praegu pensionile jäävad, kuid ei võta arvesse seda, et asendusmäärade varieeruvus tulevikus väheneb ja pensionid hakkavad palju rohkem sõltuma elu jooksul teenitud sissetulekust, mitte tööstaažist. Lausa 62% vastajatest teatas, et nad ei kavatse raha eest töötamist kunagi lõpetada, mis kajastab inimeste ebakindlust oma pensioniõiguste suhtes. Pensionieas saadava sissetuleku säilitamise peamine strateegia näib olevat plaan nii kaua töötada kui võimalik. Analüüsime, milliseid tagajärgi tooks teise pensionisamba sissemaksete vabatahtlikuks muutmine. Noortel inimestel on suur motivatsioon lõpetada sissemaksete tegemine teise pensionisambasse ja kogunenud raha välja võtta, sest nende krediidipiirangud on kõige suuremad. Keskealistel, kelle teise pensionisamba varade väärtus on keskmine, on samuti tugev ajend sama teha, kuna neil on vähe likviidseid varasid ja paljud neist elavad peost suhu. Samuti võrdleme teise pensionisambaga liitumata jätnute varasid ja kohustusi nende inimeste varade ja kohustustega, kes liitusid teise sambaga vabatahtlikult. Tulemused näitavad, et kui teise pensionisamba varad arvestusest välja jätta, ei ole teise sambaga liitunute ja mitteliitunute netovarades statistiliselt olulist erinevust. Ent kui võtame arvesse ka teise pensionisamba varad, siis on netovarades märkimisväärne erinevus teise sambaga liitunute kasuks. Teise samba varade väärtus ületab muude finantsvarade väärtust lausa 74% teise sambaga liitunute jaoks. Selle analüüsi põhjal ei saa väita, et inimesed, kes teise pensionisambaga liitumisest loobusid, on oma mitteliitumise korvanud muul moel rohkem säästes. 5

8 Sisukord 1. Sissejuhatus Uuringu kirjeldus Varad Koguvarad Reaalvarad Finantsvarad Kohustused Laenud kokku Kinnisvara tagatisel laenud Tagatiseta laenud Netovarad Netovarade mediaanväärtused leibkondade tunnuste lõikes Netovarade ebavõrdsus Laenukoormuse ja finantsriskide näitajad Krediidipiirangud Peost suhu elavad leibkonnad: kes nad on ja mida nad rahapoliitika jaoks tähendavad? Millist pensioni tulevikus oodata võime? Pensionile jäämise ootused Teise samba sissemaksete vabatahtlikuks muutmise tagajärjed Kasutatud kirjandus Lisad

9 1. Sissejuhatus Selles artiklis antakse ülevaade Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste küsitluse (HFCS) aasta laine peamisest tulemustest. HFCS on projekt, mida viiakse ellu 21 Euroopa rahvusliku keskpanga ja Euroopa Keskpanga koostöös. Selles osalevad kõik euroala riigid ja kaks Euroopa Liidu liikmesriiki, kes ei ole euroala liikmed: Poola ja Ungari. Küsitlusega kogutakse üksikasjalikke leibkonna tasandi andmeid leibkondade varade ja kohustuste kohta koos teabega, mis puudutab leibkonna struktuuri, leibkonna liikmete demograafilisi tunnuseid, nende sissetulekut, hõivestaatust ja tarbimist. Küsitlusest saadakse teavet leibkondade bilansside kohta ühtlustatud ja riikidevaheliselt võrreldavas vormis. HFCSi peamine eesmärk on koguda teavet leibkondade varade kohta ja anda finantsstabiilsuse seisukohast olulist infot, nt milline on nende finantskoormus ja kas neil on krediidipiiranguid. HFCSi korraldatakse lainetena korrapäraste ajavahemike tagant. Küsitluse esimene laine toimus aastal ja suurem osa riikidest viis küsitluse läbi aasta andmete põhjal. Kuna Eestist sai euroala liige aastal, hakkas Eesti uuringus osalema alates teisest lainest. Eesti esimese küsitluse välitööd viidi läbi aastal, samas kui pea kõik ülejäänud riigid korraldasid oma teise laine küsitluse kas või aastal. Teine Eesti küsitlus, millele praegune teemapaber keskendub, viidi läbi aastal. See tähendab, et Eestis jäi esimese ja teise laine vahele neli aastat. Eesmärk oli korraldada küsitlus samal aastal kui enamik osalevatest riikidest viis läbi oma kolmanda laine küsitluse, kuna see võimaldab riikide tulemusi paremini võrrelda. Tulevikus on kavas korraldada küsitlusi kolmeaastaste vahedega, st järgmised lained toimuvad aastal, aastal jne. Teemapaberis on toodud Eesti leibkondade reaal- ja finantsvarade, kinnisvaralaenude ja tagatiseta laenude ning netovarade kirjeldav statistika. Kirjeldame, kuidas on netovarade väärtus ja peamised komponendid ja aasta võrdluses muutunud, ning võrdleme neid tulemusi ülejäänud euroala omadega. Samuti analüüsime varalist ebavõrdsust ja selle muutuseid, mis küsitluse kahe laine võrdlusest ilmnevad, aga ka leibkondade finantsilist haavatavust. Näitame, kuidas on nende finantskoormuse peamised näitajad ajas muutunud. Teemapaberi ülesehitus on järgmine: 2. peatükis kirjeldatakse uuringut üldiselt; 3. ja 4. peatükis antakse ülevaade leibkondade varadest ja kohustustest; 5. peatükis keskendutakse netovaradele ja varalisele ebavõrdsusele; 6. peatükis kirjeldatakse finantskoormuse näitajaid; 7. peatükis analüüsitakse leibkondade krediidipiiranguid; 8. peatükis räägitakse peost suhu elavate leibkondade osakaalust Eestis; 9. peatükis analüüsitakse inimeste pensioniootusi ja teise pensionisamba kavandatava reformi võimalikku mõju. 2. Uuringu kirjeldus Eestis viidi teise laine välitööd läbi aasta märtsist juunini. Varade ja kohustuste väärtuse vaatlusperiood oli küsitlusele vastamise aeg ning sissetuleku ja tarbimise vaatlusperiood oli kalendriaasta. Eesti HFCS on paneeluuring, st kõiki leibkondi, kes osalesid aastal küsitluse esimeses laines, kutsuti osalema ka teises laines. Vastajate arvu vähenemise korrigeerimiseks lisati küsitlusse kihtvaliku meetodil juhuväljavõtuga (stratified random sampling) rahvastikuregistrist leitud valim vanematest kui 18aastastest kontaktisikutest. Lisavalimi 7

10 koostamise metoodika oli sama kui küsitluse esimeses laines kasutatu; metoodika kirjeldust vt Meriküll ka Rõõm (2016). Uuringu käigus viidi läbi leibkonna- ja personaalküsitlused. Leibkonna ankeedile vastas pere finantsidega kõige paremini kursis olev isik (financially knowledgeable person, FKP). Isikuankeedile vastasid kõik vähemalt 16aastased leibkonna liikmed. Puuduvate liikmete eest võis vastata mõni teine leibkonna liige. Küsitlus viidi läbi CAPI (Computer Assisted Personal Interview, personaalsed arvuti abil läbi viidud intervjuud) vormis aasta küsitluse valimi suurus oli 2679 leibkonda, sh 1722 varem osalenud leibkonda ja 957 lisavalimi leibkonda. Kokku koguti andmeid 5429 isiku kohta. Eelmises laines osalenud leibkondade vastamismäär oli 81,8% ja uute lisavalimi leibkondade vastamismäär 60,7%. Kogu valimi vastamismäär oli 72,8%. Selles teemapaberis räägime peamiselt leibkonna tasandi andmetest. Vaadeldavasse üldkogumisse kuuluvad kõik leibkonnad, kes elavad kodumajapidamistes. Uuring ei hõlma ühiskodudes ja asutustes (vanadekodud, vanglad jne) elavaid isikuid. Leibkondade eristamiseks üksikisikuid puudutavate demograafiliste tunnuste alusel, nagu vanus või haridustase, määratleti leibkonna viiteisik (household reference person, HRP). Nii nagu eurosüsteemi leibkondade finantskäitumise ja tarbimise uurimisvõrgustiku (2013b) korraldatud HFCSi esimese laine puhul, põhineb siingi viiteisiku määratlus Canberra Grupi definitsioonil (UNECE (2011)), mille kohaselt valitakse viiteisikuks tavaliselt leibkonna suurima sissetulekuga isik. Varad on ebavõrdselt jaotunud ning väikesele osale jõukatest leibkondadest võib kuuluda märkimisväärne osa ühiskonna varadest. Selleks, et saada parem ülevaade varalise jaotuse ülemisest otsast, kaasati küsitlusse teadlikult suurem jõukate leibkondade valim. Kuna varade kohta ei ole Eestis registriandmeid, otsiti jõukamaid leibkondi sissetuleku järgi: 20% valimist valiti kõrgeimast sissetulekudetsiilist ja 80% ülejäänud isikute seast. Seda lähenemist rakendati nii küsitluse esimeses laines osalenud leibkondade ja isikute puhul kui ka teise lainesse kaasatud lisavalimi puhul. Kuigi jõukaid inimesi kaasati meelega rohkem, on jõukaimate leibkondade andmed ilmselt siiski puudulikud, sest varakamad leibkonnad vastavad küsitlustes vara puudutavatele küsimustele väiksema tõenäosusega (Meriküll ja Rõõm (2019), Vermeulen (2016)). Seepärast kasutatakse Eesti HFCSi ülevaates peamiselt näitajaid, mida ülemise otsa andmete puudumine vähem mõjutab, nt mediaane ja kvintiile. Näitajaid, mis jaotuse kõrgemast osast sõltuvad, nt keskmised ja kogusummad, kasutatakse tunduvalt vähem. Kuna on tõenäoline, et varade jaotuse ülemise tipu andmeid küsitlus ei kata, võime varalist ebavõrdsust alahinnata. Osad Eesti HFCSis käsitletud muutujad saadi leibkondade vastustest ja ülejäänud osa andmetest koguti registritest ja kommertspankadest. Lisas 3 kirjeldatakse, millised muutujad saadi küsitlusest ja millised teistest allikatest. Andmelüngad varade, sissetuleku või tarbimise küsimuste puhul, millele leibkonnad vastamata jätsid, on täidetud asendusväärtustega (imputed variables). Rakendatud on mitmekordset imputeerimist: iga puuduoleva vaatluse korral loodi viis implikaati. Valimi kaasamistõenäosuse ja imputatsiooni arvessevõtmiseks kasutatakse replikaatkaale. Järgmiste peatükkide tabelites toodud standardvead võtavad arvesse nii juhuvaliku kui ka imputeerimise hajuvust. Analüüsis võrdleme Eesti leibkondade varalist struktuuri euroala leibkondade omaga. Võrdlusalusena kasutame teiste euroala riikide tulemusi HFCSi teisest lainest. Suuremas osas teistest riikidest viidi teise laine küsitlused läbi või aastal. (Ainus erand on Hispaania, kus küsitlus tehti aastal.) Seega võrdleme euroala tulemusi Eesti esimese, 8

11 2013. aasta laine tulemustega, aga näitame ka Eesti aasta laine tulemusi. Põhjus, miks võrdleme andmeid varasema laine, mitte kolmanda laine tulemustega (enamikus riikides viidi kolmas laine läbi aastal), peitub selles, et värskeima küsitluse andmed ei ole kõigi euroala riikide puhul veel kättesaadavad. Need avaldatakse aasta lõpus, pärast meie analüüsi avaldamist. Mitmesuguste varaliste tunnuste muutuste analüüsis (Eesti esimese ja teise laine vahel) korrigeerime esimese laine andmeid inflatsiooniga. Korrigeerimiseks kasutame ühtlustatud tarbijahinnaindeksi (ÜTHI) kumulatiivset kasvu aastal, mis oli 2,9%. Esimese laine inflatsiooniga korrigeeritud andmed on kõigis tabelites ja joonistel märgitud kui aasta eurodes. Tabelis 1 on Eesti HFCSi kahes laines osalenud leibkondade struktuur. Seda statistikat võrreldakse euroala vastavate näitajatega, mis koguti HFCSi aasta laines. Tabeli esimeses osas on eri suuruses leibkondade osakaalud. Eestis on ühest inimesest koosnevaid leibkondi rohkem kui euroalal ja selliste leibkondade osakaal ja aasta vahemikus kasvas. Tabeli 1 teises osas rühmitatakse leibkonnad nende eluaseme omandistaatuse järgi. Eestis on euroalast tunduvalt rohkem selliseid koduomanikke, kellel pole eluasemelaenu: Eestis on neid leibkondi 57%, ent euroalal 42%. Samuti on Eestis tunduvalt väiksem üürnike osakaal, kuid eluasemelaenuga koduomanike osakaal on euroala keskmisega väga sarnane. Eestis on ilma eluasemelaenuta koduomanikke nõnda palju seepärast, et aastate üleminekuperioodil oli võimalik oma eluase erastada. Koduomanike osakaal on euroala keskmisest suurem ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus suuremahulisi erastamiskavasid rakendati. Tabeli kolmandas osas on toodud leibkondade vanusestruktuur. Rahvastiku vananemist peegeldades kahanes Eestis ja aasta vahel noorimasse vanuserühma kuuluvate leibkondade osakaal ja suurenes vanima vanuserühma osakaal. Eestis on euroalast rohkem leibkondi, mille viiteisik kuulub noorimasse vanuserühma ehk 16 34aastaste sekka. Selle erinevuse tõenäoline põhjus on see, et Eestis elavate noorte sissetulek on suhteliselt suur (Meriküll ja Rõõm (2016)) ning seetõttu saavad nad varem vanematest eraldi kolida kui noorimasse vanuserühma kuuluvad inimesed mujal Euroopas. Tabeli 1 neljandas osas on toodud leibkondade osakaalud viiteisiku hõivestaatuse järgi. Kahe laine vahelisel ajal kasvas Eestis nende leibkondade osakaal, kus viiteisik on tööga hõivatud. See on kooskõlas koondandmete statistikaga, kuna ka tööhõive määr kerkis ja aasta vahel. Euroalaga võrreldes on Eesti inimestest suurem osa palgatöötajad ja veidi väiksem osa ettevõtjad. Eesti HFCSis on pensionile jäänud isikute osakaal väiksem. See on samuti kooskõlas koondandmete statistikaga, mis näitab, et Eestis on pensioniealiste tööga hõivatud inimeste osakaal suurem kui enamikus teistes Euroopa riikides. Tabeli 1 viimases osas on leibkonnad jaotatud viiteisiku haridustaseme järgi. Eestis on euroalast vähem inimesi, kel on ainult põhiharidus, ja rohkem inimesi, kes on omandanud kõrghariduse ja aasta vahel kahanes Eestis veidi põhi- ja keskharidusega inimeste osakaal ning kasvas kõrgharidusega inimeste osakaal. 9

12 Tabel 1. Leibkonna struktuur Eestis ja euroalal (kaalutud keskmine) Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Kõik leibkonnad Leibkonna suurus 1 35,8 39,1 32,9 2 29,8 27,2 31,7 3 16,3 15,8 16,1 4 12,7 12,3 13,9 5 ja rohkem 5,4 5,6 5,4 Eluaseme omandistaatus Koduomanik (ilma laenuta) 57,8 57,2 41,5 Koduomanik (laenuga) 18,7 18,1 19,7 Üürnik või muu 23,5 24,7 38,8 Viiteisiku vanus ,8 14, ,6 16,8 17, , ,5 17,8 17, ,5 13,5 14, ,5 15,0 15 Viiteisiku hõivestaatus Palgatöötaja 57,4 60,4 48,9 Ettevõtja 5,1 4,8 8,6 Pensionär 26,8 26,7 30,7 Muu mittehõivatu 10,7 8,1 11,8 Viiteisiku haridustase Põhiharidus või hariduseta 16,5 14,9 31,5 Keskharidus 49,5 47,2 41,1 Kõrgharidus 34 37,9 26,5 Märkused: Tabelis on toodud leibkondade alamrühmade osakaalud rahvastikus demograafiliste tunnuste alusel. Esimeses osas klassifitseeritakse leibkondi leibkonna liikmete arvu järgi. Teises osas klassifitseeritakse leibkondi eluaseme omandistaatuse järgi. Eristatakse laenuta ja laenuga koduomanikke ning üürnikke. Kolmandas osas klassifitseeritakse leibkondi viiteisiku vanuse järgi. Neljandas osas klassifitseeritakse leibkondi viiteisiku hõivestaatuse järgi. Kategooriasse Muu mittehõivatu kuuluvad leibkonnad, mille viiteisik on töötu või mitteaktiivne muudel põhjustel, mitte pensioni tõttu (õpib, hoolitseb laste eest, teenib kaitseväes jne). Viiendas osas klassifitseeritakse leibkondi viiteisiku haridustaseme järgi. Viiteisiku määratlus põhineb Canberra Grupi definitsioonil (UNECE (2011)). 3. Varad Selles peatükis käsitleme leibkondade varasid. Leibkonna varad jagunevad reaal- ja finantsvaradeks, mis omakorda jagunevad eri varaklassideks. Lisas 1 antakse ülevaade leibkondade bilanssidest, sh leibkondade eri tüüpi varadest. Esmalt anname ülevaate koguvaradest ning seejärel kirjeldame reaal- ja finantsvara lähemalt. 10

13 3.1. Koguvarad Siinses alapeatükis keskendume koguvarade struktuurile. Tabelis 2 on toodud koguvarade jaotus reaal- ja finantsvaradeks. Leiame nende varaklasside osakaalud Eesti HFCSi kahes laines. Võrdluse huvides näitame ära ka HFCSi teises laines (mis enamasti viidi läbi ja aastal) osalenud euroala riikide koguvarade keskmise jaotuse reaal- ja finantsvaradeks. Lõviosa Eesti leibkondade varade portfellist moodustavad reaalvarad, mille osakaal jäi Eesti HFCSi kahes laines suhteliselt samaks aastal moodustasid reaalvarad koguvaradest umbes 90% ja aastal 89%. Euroalal oli see näitaja väiksem HFCSi teise laine põhjal 82%. Eestis oli koguvarade mediaanväärtus aastal ligikaudu eurot ja aastal eurot. Koguvarade nominaalkasv oli 14,7% ja inflatsiooniga korrigeeritud kasv 11,5%. Tabel 2. Eesti ja euroala leibkondade koguvarade struktuur Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Koguvarad 100,0 100,0 100,0 Reaalvarad 89,8 88,8 82,2 Finantsvarad 10,2 11,2 17,8 Märkused: Tabelis on toodud eri varaklasside osakaalud koguvarades. Joonisel 1 on näidatud Eesti leibkondade varade portfelli struktuur netovarade kvintiilide kaupa. Kvintiilide leidmiseks reastame leibkonnad esmalt nende netovarade järgi ja jaotame nad seejärel viide võrdsesse rühma. Esimesse rühma kuuluvad kõige väiksema netovarade väärtusega leibkonnad jne. Iga kvintiili kohta on näidatud varade keskmine väärtus ja nende struktuur eri varaklassides. Joonise 1 ülemine osa näitab seda statistikat aasta kohta ja alumine osa aasta kohta. Joonise põhjal võib teha mitu järeldust. Esiteks on varade jaotus ebaühtlane: madalamate kvintiilide keskmised väärtused on suhteliselt väikesed, ent kõrgemates kvintiilides kasvavad need järsult. Teiseks selgub ja aasta väärtuste võrdlusest, et koguvarade väärtus suurenes märkimisväärselt leibkondade kõrgeimas kvintiilis ( eurolt eurole), kuid keskmises kolmes kvintiilis kasvas see vaid pisut ja madalaimas kvintiilis isegi vähenes. Sellest võib järeldada, et ja aasta vahemikus varaline ebavõrdsus suurenes. Kolmandaks on varade struktuuri vaadates näha, et kõigis netovarade kvintiilides moodustavad reaalvarad koguvarade portfellist lõviosa. Kinnisvaral on reaalvarades suurim osakaal ning leibkonna peamine eluase moodustab kolmes keskmises netovara kvintiilis rohkem kui poole varade koguväärtusest. Ettevõtlusvarade osakaal koguvarades kasvab koos varade väärtusega; suurim on see just ülemisse kvintiili kuuluvates leibkondades. 11

14 Joonis 1. Koguvarade portfell netovarade kvintiilide kaupa 400,0 Eesti ,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Muud finantsvarad III samba pensionifondid Hoiused Sõidukid ja väärisesemed Ettevõtlusvara Muu kinnisvara Peamine elukoht 50,0 0, ,0 Eesti ,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Muud finantsvarad III samba pensionifondid Hoiused Sõidukid ja väärisesemed Ettevõtlusvara Muu kinnisvara Peamine elukoht 50,0 0, Märkused: Tabelis on esitatud eri varaklasside keskmised väärtused (tuhandetes eurodes) leibkondade alamrühmades, kes on jaotatud kvintiilidesse netovarade väärtuse järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne). 12

15 3.2. Reaalvarad Reaalvarad jagunevad viide kategooriasse: leibkonna peamine eluase, muu kinnisvara, sõidukid, väärisesemed ja ettevõtlusvara. Väärisesemete hulka kuuluvad väärisehted, antiikesemed ja kunst. Leibkonna varade hulka ei loeta kehtiva liisingulepinguga sõidukeid (autod, mootorrattad jms). Ettevõtlusvaradeks loetakse nn aktiivseid ärivarasid, st selliste ettevõtete varasid, kus töötab vähemalt üks leibkonna liige. 1 Joonisel 2 võrreldakse kahe Eestis toimunud laine ja euroala küsitluse andmetest selgunud reaalvarade struktuuri. Euroalaga võrreldes on Eesti leibkondadel proportsionaalselt rohkem ettevõtlusvara, ja selle osakaal ka kasvas ja aasta vahel. Ettevõtlusvarad moodustasid kõigist reaalvaradest aastal 20% ja aastal 26%, samas kui euroalal oli see osakaal HFCSi teises laines 12%. Leibkonna peamise eluaseme osakaal kõigis reaalvarades on Eestis väiksem kui euroalal ning selle osakaal ka kahanes ja aasta vahel. Joonis 2. Eesti ja euroala leibkondade reaalvarade struktuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ettevõtlusvara Väärisesemed Sõidukid Muu kinnisvara Peamine elukoht 20% 10% 0% Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Märkused: Joonisel on toodud eri liiki reaalvarade osakaalud kõigis reaalvarades. Tabelist 3 on näha, kuidas on eri liiki reaalvarade mediaanväärtused ja aasta vahel muutunud aasta puhul on varade väärtusi inflatsiooniga korrigeeritud. Eesti küsitluse kahe laine vahel oli kõigi reaalvarade mediaanväärtuse reaalkasv 12% ja reaalvarade väärtus jõudis aastal euroni. Varaklassidest kasvas kõige rohkem ehk 20% leibkonna peamise eluaseme väärtus. Üllataval kombel kahanes leibkondadele kuuluvate sõidukite mediaanväärtus 15%. Ka väärisesemete hinnanguline mediaanväärtus kahanes tublisti, kuid selle põhjuseks oli asjaolu, et küsitluses muutus väärisesemeid puudutav küsimus aastal küsiti leibkondadelt ainult nende väärisesemete kohta, mille hinnanguline väärtus ületas 500 eurot, kuid aastal summat ei piiratud. 1 Selle klassifikatsiooni alla ei kuulu kestvuskaubad (külmikud, telerid jms) ega mööbel (v.a antiikmööbel). 13

16 Tabel 3. Reaalvarade mediaanväärtuse kasv Reaalvarad kokku Leibkonna peamine eluase Muu kinnisvara Sõidukid Väärisesemed Ettevõtlusvara Mediaanväärtus aastal (2017. aasta eurodes) 53,5 46,2 28,0 4,1 2,1 12,0 Mediaanväärtus aastal 60 55,5 30,0 3,5 1,0 12,3 Mediaanväärtuse kasv 12,1% 20,1% 7,2% 15,0% 51,4% 2,2% Märkused: Tabelis on toodud eri liiki reaalvarade mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) ja nende inflatsiooniga korrigeeritud väärtuse kasv ja aasta vahemikus. Eri varaklasside mediaanväärtusi hinnatakse ainult nende leibkondade kohta, kellel on vastavat liiki vara. Joonisel 3 on näidatud reaalvarade väärtus netovarade kvintiilide kaupa. Nii nagu joonisel 1 on ka siin mediaanväärtused iga kvintiili kohta. Joonisel 3 toodud statistikast võib järeldada, et reaalvarade jaotus on ebavõrdne ja muutus ja aasta vahemikus veelgi ebavõrdsemaks. Reaalvarade väärtus kasvas kõige rohkem ülemises kvintiilis, kuid kahes madalamas kvintiilis vähenes pisut. Selleks, et paremini mõista, mis sellise muutuse tingis, vaatlesime varade väärtust netovara kvintiilide lõikes kahe peamise varaklassi puhul, milleks on leibkonna peamine eluase ja ettevõtlusvarad. Need andmed on toodud joonistel 4 ja 5. Leibkonna peamise eluaseme väärtuse muutus üle netovara kvintiilide ja aasta vahel sarnaneb reaalvarade väärtuse muutusega. Leibkonna peamise eluaseme väärtus kasvas kõige rohkem ülemistes kvintiilides, kuid kahes madalamas kvintiilis vähenes see pisut. Ettevõtlusvara väärtus on aga muutunud just vastupidi: ja aasta vahemikus vähenes see kahes ülemises kvintiilis, kuid keskmises kvintiilis kasvas veidi. (Kahe madalaima netovarade kvintiili puhul ei saanud ettevõtlusvarade andmeid koguda, sest vaatluste arv oli väike.) Seega on reaalvarade ebavõrdsuse suurenemine tingitud kinnisvara hindade ebaühtlasest suurenemisest: rikkamad leibkonnad lõikasid oma kinnisvara väärtuse kasvust rohkem kasu kui vaesemad leibkonnad. 14

17 Joonis 3. Reaalvarade väärtus netovarade kvintiilide kaupa 250,0 200,0 150,0 100,0 Eesti 2013 Eesti ,0 0, Märkused: Tabelis on esitatud leibkondade reaalvarade mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) leibkondade alamrühmades, kes on jaotatud kvintiilidesse netovarade väärtuse järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne) aasta arve on inflatsiooniga korrigeeritud. Joonis 4. Leibkonna peamise eluaseme väärtus netovarade kvintiilide kaupa Peamise elukoha väärtus netovara kvintiilide lõikes 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Eesti 2013 Eesti ,0 20,0 0, Märkused: Tabelis on esitatud leibkonna peamise eluaseme mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) leibkondade alamrühmades, kes on jaotatud kvintiilidesse netovarade väärtuse järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne) aasta arve on inflatsiooniga korrigeeritud. Leibkonna peamise eluaseme mediaanväärtust hinnatakse leibkondade kohta, kellel on seda liiki vara. 15

18 Joonis 5. Leibkonna ettevõtlusvara väärtus netovarade kvintiilide kaupa 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Eesti 2013 Eesti ,0 5,0 0, Märkused: Tabelis on esitatud leibkondade ettevõtlusvara mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) leibkondade alamrühmades, kes on jaotatud kvintiilidesse netovarade väärtuse järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne) aasta arve on inflatsiooniga korrigeeritud. Leibkonna ettevõtlusvara mediaanväärtust hinnatakse leibkondade kohta, kellel on seda liiki vara. Alapeatüki viimases osas anname ülevaate sellest, milline on leibkondade reaalvara omamise määr (joonis 6). Varade omamise määrad (st leibkondade osakaalud vastavat liiki varade omamises) jäid enamiku reaalvarade liikide puhul Eesti küsitluse kahe laine vahel suhteliselt samaks. Ainus erand on sõidukid, st sõidukeid omavate leibkondade osakaal oli aastal väiksem kui aastal. Kõige tavalisem vara, mida Eesti leibkonnad omavad, on nende peamine eluase, millele järgnevad sõidukid. Ettevõtlusvara aga omab ainult umbes 10% leibkondadest. Euroala keskmisega võrreldes omavad Eesti leibkonnad suurema tõenäosusega kinnisvara ja väiksema tõenäosusega sõidukeid. 16

19 Joonis 6. Reaalvarade omamismäärad Eestis ja euroalal 100% 90% 80% 70% Eesti % 50% Eesti % 30% Euroala % 10% 0% Reaalvarad Peamine elukoht Muu kinnisvara Sõidukid Ettevõtlusvara Märkused: Joonisel on protsentides toodud nende leibkondade osakaalud, kes teatud tüüpi vara omavad Finantsvarad Finantsvarad jagunevad selles teemapaberis viieks: pangahoiused; võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakute hoiused; vabatahtlike pensionifondide varad ja elukindlustusvarad 2 ; võlad teistele leibkondadele; muud tüüpi finantsvarad. Viimasesse kategooriasse kuuluvad ärivarad (passiivne omand), investeerimiskontod, tuletisinstrumendid, väärismetallid jne. Joonisel 7 on toodud Eesti ja euroala leibkondade finantsvarade struktuur. Lõviosa finantsvaradest moodustavad Eestis hoiused aastal hoidsid Eesti leibkonnad proportsionaalselt rohkem finantsvarasid hoiustena kui aastal. Võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide varade osakaal kasvas samuti, kuid teistele leibkondadele võlgnetava raha osakaal vähenes. Eestis on finantsvarad vähem hajutatud kui euroalal: meil koosnevad need enamasti hoiustest, mis moodustasid kõigist finantsvaradest rohkem kui kaks kolmandikku (2013. aastal 68% ja aastal 71%), samal ajal kui euroalal oli hoiuste osakaal 44%. Euroalaga võrreldes on Eesti leibkondadel tunduvalt vähem finantsvara vabatahtlike pensionfondide või võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakutena. Finantsvarade struktuur näitab, et Eesti leibkonnad eelistavad vähese finantsriskiga investeeringuid. Seda kinnitavad ka leibkondade hinnangud oma riskieelistuste kohta: 73% leibkondadest ütles aasta küsitluses, et ei ole valmis mingit finantsriski võtma. Siiski muutus Eesti ja euroala finantsvarade struktuur ja aasta vahel sarnasemaks, kuna võlakirjade, aktsiate ja investeerimis- 2 Kuna see varakategooria koosneb peamiselt vabatahtlike pensionifondide varadest, räägime sellest hiljem kui vabatahtlikest pensionifondidest. 17

20 fondide osakute osakaal kõigis finantshoiustes Eestis suurenes ja teistele leibkondadele võlgnetava raha osakaal vähenes. Joonis 7. Eesti ja euroala leibkondade finantsvarade struktuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Muud finantsvarad III samba pensionifondid Võlgnevused leibkonnale Aktsiad ja võlakirjad Hoiused Märkused: Joonisel on toodud eri liiki finantsvarade osakaalud kõigis finantsvarades. Tabelis 4 on toodud eri liiki finantsvarade mediaanväärtused ja nende kasv. Finantsvarad kasvasid ja aasta vahel märkimisväärselt. Nende mediaansumma suurenes (inflatsiooniga korrigeeritult) 2200 eurolt 2800 eurole, mis tähendab, et finantsvarade reaalkasv oli 30%. Finantsvaradest kasvas kõige kiiremini võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakute kategooria (131%), millele järgnesid hoiused (54%). Märgatavalt kasvasid ka vabatahtlike pensionifondide varad, 37%. 18

21 Tabel 4. Finantsvarade mediaanväärtuse kasv Finantsvarad kokku Hoiused Võlakirjad, aktsiad ja investeerimisfondide osakud Teistele leibkondadele võlgnetav raha Vabatahtlikud pensionifondid, elukindlustus Muud finantsvarad Mediaanväärtus aastal (2017. aasta eurodes) 2,2 1,2 1,6 0,6 2,3 2,6 Mediaanväärtus aastal 2,8 1,9 3,8 0,7 3,1 1,1 Mediaanväärtuse reaalkasv 29,6% 53,9% 130,8% 13,4% 36,9% 57,2% Märkused: Tabelis on toodud eri liiki finantsvarade mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) ja nende inflatsiooniga korrigeeritud väärtuse kasv ja aasta vahemikus. Eri varaklasside mediaanväärtusi hinnatakse tingimusel, et leibkonnal on seda liiki vara. Finantsvarade kasvu jaotust hinnates ilmnes, et sellest lõikasid peamiselt kasu jõukamad leibkonnad. Joonisel 8 on toodud hoiuste jaotus netovarade kvintiilides ja joonisel 9 on vabatahtliku pensioni varade jaotus. Joonistelt on näha, et nende kahe varaliigi kasv oli ja aasta vahel väga ebaühtlane. Kuigi hoiuste väärtus jäi kolmes madalaimas netovarade kvintiilis enam-vähem samaks ja vabatahtliku pensioni puhul isegi vähenes, kasvas nende kahe varaliigi väärtus kahes ülemises kvintiilis märkimisväärselt. Hoiuste kasv oli eriti suur leibkondade kõige ülemises kvintiilis; seal kerkis nende mediaanväärtus 90%. Tabelis 5 on esitatud nende leibkondade osakaal, kel on teatud tüüpi finantsvara. Omamismäär on nii Eestis kui ka euroalal kõige kõrgem hoiuste puhul, kuna pea kõigil leibkondadel on hoiusekonto. Selliste leibkondade osakaal oli Eesti esimese laine küsitluse ajal siin veidi suurem kui euroalal (Eestis 98,6% ja euroalal 96,9%), ning isegi kasvas veidi kahe laine vahel, jõudes Eestis aastal 99,6%-le. Võlakirju, aktsiaid ja investeerimisfondide osakuid omatakse Eestis vähem kui euroalal. Sama kehtib ka vabatahtlike pensionfondide varade kohta: euroalal oli neid varasid aastal umbes 30%-l leibkondadest, kuid Eestis vaid viiendikul. Leibkondade osakaal, kes omasid võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakuid, suurenes Eestis ja aasta vahemikus mõnevõrra, ent vabatahtliku pensionifondide varasid omavate leibkondade osakaal vähenes veidi. 19

22 Joonis 8. Hoiuste väärtus netovarade kvintiilide kaupa 12,0 10,0 8,0 6,0 Eesti 2013 Eesti ,0 2,0 0, Märkused: Tabelis on esitatud leibkonna hoiuste mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) leibkondade alamrühmades, kes on jaotatud kvintiilidesse netovarade väärtuse järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne) aasta arve on inflatsiooniga korrigeeritud. Leibkonna hoiuste mediaanväärtust hinnatakse tingimusel, et leibkonnal on hoiuseid. Joonis 9. Vabatahtlike pensionifondide / elukindlustuse väärtus netovarade kvintiilide kaupa 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Eesti 2013 Eesti ,5 1,0 0,5 0, Märkused: Tabelis on esitatud leibkondade vabatahtlike pensionite ja elukindlustuse varade mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) leibkondade alamrühmades, kes on jaotatud kvintiilidesse netovarade väärtuse järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne) aasta arve on inflatsiooniga korrigeeritud. Leibkonna hoiuste mediaanväärtust hinnatakse tingimusel, et leibkonnal on hoiuseid aastast ei ole andmeid netovarade madalaima kvintiili mediaanväärtuse kohta, kuna selles rühmas oli vähem kui 20 vaatlust. 20

23 Tabel 5. Finantsvarade omamismäärad Eesti ja euroala leibkondade seas Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Finantsvarad 98,8% 99,6% 97,2% Hoiused 98,6% 99,6% 96,9% Võlakirjad 0,1% 0,4% 4,6% Aktsiad 3,6% 4,4% 8,8% Investeerimisfondide osakud 3,2% 3,4% 9,4% Teistele leibkondadele võlgnetav raha 12,4% 10,3% 7,9% Vabatahtlikud pensionifondid 19,8% 18,5% 30,3% Muud finantsvarad 3,6% 3,3% 7,5% Märkused: Tabelis on protsentides toodud nende leibkondade osakaalud, kes teatud tüüpi vara omavad. 4. Kohustused Selles peatükis antakse ülevaade leibkondade kohustustest, st eri tüüpi laenude jääkidest. Laenud jagunevad kinnisvara tagatisel laenudeks ja tagatiseta laenudeks. Kinnisvara tagatisel laenud jagunevad laenudeks peamise eluaseme tagatisel ja laenudeks muu kinnisvara tagatisel. Tagatiseta laenud jagunevad arvelduskrediidiks, krediitkaardilaenuks ja muudeks tagatiseta laenudeks (sh tarbimislaenud, järelmaks, eralaenud jne). Esmalt anname ülevaate laenude struktuurist, seejärel laenujääkidest ja laenu võtnud leibkondade osakaalust Laenud kokku Nagu tabelist 6 nähtub, moodustab suurema osa laenujäägist kinnisvara tagatisel laen. Selle osakaal kogu laenujäägist oli aastal Eestis 95% ja euroalal HFCSi teise laine järgi 86%. Lõviosa kinnisvara tagatisel laenudest moodustavad peamise eluaseme tagatisel laenud ning Eestis on nende osakaal suurem kui euroalal. Tagatiseta laenude osakaal suurenes Eestis ja aasta vahemikus. Kasvu tingis peamiselt muude tagatiseta laenude kasv 4%-lt 10%-le. Siiski võib selle tulemuse põhjus peituda vähemalt osaliselt selles, et Eesti HFCSi kahes laines ei kasutatud täpselt sama metoodikat. Esimeses laines koguti pankadest võetud tarbimislaenude andmed küsimustikuga, ent teises laines saadi see info kommertspankadest. HFCSi raames küsitletud leibkonnad andsid tarbimislaenude kohta sageli vastuseks, et neil neid pole, ehkki nad tegelikult oldi tarbimislaene võtnud. See praktika kippus olema valdav eriti juhul, kui laenujääk oli väike. 3 Kuna HFCSi aasta laines alahinnati Eestis pankadest võetud tarbimislaenude osatähtsust, siis muu tagatiseta laenu osakaal ja aasta vahemikus kasvas. See muutus metoodikas oli ka vähemalt osaliselt põhjus, miks kahe Eesti laine vahel kasvas märkimis- 3 Tarbimislaenude alahindamine selgub pankadest saadud ja küsitlusega kogutud andmete võrdlusest. Tarbimislaenude andmeid koguti mõlemas Eesti HFCSi laines nii leibkondadelt kui ka kommertspankadelt aasta andmestikus kasutati leibkondadelt kogutud andmeid. Kuna näis, et tarbimislaene on alahinnatud, tehti otsus asendada aasta HFCSi puhul küsitlusest saadud andmed tarbimislaenude kohta andmetega, mis saadi kommertspankadest. 21

24 väärselt tagatiseta laenu mediaanjääk (vt tabel 7) koos nende leibkondade osakaaluga, kel oli tagatiseta laene (vt tabel 8). Tabel 6. Laenude struktuur Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Kinnisvara tagatisel laen 94,7% 88,2% 85,8%...eluaseme tagatisel laen 84,5% 73,0% 65,7%...muu kinnisvara tagatisel laen 10,2% 15,1% 20,1% Tagatiseta laen 5,3% 11,8% 14,3%...arvelduskrediit 0,4% 0,2% 1,1% Krediitkaardilaen 0,7% 2,0% 0,2%...muu tagatiseta laen 4,2% 9,6% 13,0% Märkused: Tabelis on toodud eri laenutüüpide osakaalud kogu laenujäägis. Eestis oli inflatsiooniga korrigeeritud laenujäägi mediaanväärtus aastal 6600 eurot ja aastal 4900 eurot (vt tabel 7). Laenude mediaanväärtuse reaalväärtus kahanes 26%. Hinnangulise vähenemise põhjus võib olla muudatus metoodikas, millest eespool kirjutasime. Kuna HFCS a. laines koguti tarbimislaenude andmeid pankadelt ega kasutatud küsitlusega kogutud andmeid, kasvas nende leibkondade osakaal, kel on väike laenujääk. See võis põhjustada laenude mediaanväärtuse vähenemise. Eesti küsitluse kahe laine vahel kasvas kinnisvara tagatisel laenude jääk 8%; selle põhjustas peamiselt muu kinnisvara tagatisel laenude väärtuse kasv. Tagatiseta laenude jäägi mediaanväärtus kasvas 80% ning ka see suur hinnanguline kasv on peamiselt tingitud metoodika muutusest. Tabel 7. Laenujäägi mediaanväärtuse kasv Laenud kokku Kinnisvara tagatisel laen Eluaseme tagatisel laen Muu kinnisvara tagatisel laen Tagatiseta laen Mediaanväärtus aastal (2017. aasta eurodes) 6,6 27,8 28,4 22,4 0,7 Mediaanväärtus aastal 4,9 29,9 28,2 29,2 1,3 Mediaanväärtuse kasv 26% 8% 1% 30% 80% Märkused: Tabelis on toodud eri laenuliikide mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) ja nende inflatsiooniga korrigeeritud väärtuse kasv ja aasta vahemikus. Eri laenuliikide mediaanväärtusi hinnatakse leibkondade kohta, kellel on seda liiki laene. Laenuga leibkondade osakaal oli aastal Eestis 37% ehk mõnevõrra väiksem kui euroalal, kus see oli 42% (vt tabel 8). Hinnanguline osakaal kasvas Eesti küsitluse kahe laine vahel märkimisväärselt, 37%-lt 48%-le, kuid taas on kasvu peamine põhjus metoodika muutuses. Kinnisvara tagatisel laene võtnud leibkondade hinnanguline osakaal, mida metoodika muutus ei mõjutanud, jäi põhimõtteliselt samaks: Eestis oli kinnisvara tagatisel laene nii kui ka aastal 21%-l leibkondadest. 22

25 Euroalaga võrreldes oli Eesti leibkondadel HFCSi teise laine alusel vähem nii kinnisvara tagatisel laene kui ka tagatiseta laene. Järgmiste HFCSi lainete puhul ei pruugi need andmed enam võrreldavad olla, sest laenuandmeid on kogutud eri allikatest. Laenuandmed tuginevad Eesti HFCSis osaliselt kommertspankade andmetele, samas kui teised riigid kasutavad küsitlusandmeid. Nagu ülal mainitud, kippusid Eesti vastajad tagatiseta laenude tegelikku summat alahindama. Sama võib juhtuda ka teistes riikides ja seega ei ole Eesti tulemused euroala keskmisega otseselt võrreldavad, kuna hakkasime küsitlusandmete asemel kasutama kommertspankadest saadud andmeid. Tabel 8. Laenukoormusega leibkondade osakaal Eestis ja euroalal Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala 2014 Laenud kokku 36,8% 48,0% 42,4% Kinnisvara tagatisel laen 20,7% 20,9% 23,3% Eluaseme tagatisel laen 18,7% 18,1% 19,7% Muu kinnisvara tagatisel laen 2,7% 3,7% 5,2% Tagatiseta laen 25,1% 40,3% 28,2% Märkused: Tabelis on toodud nende leibkondade osakaalud protsentides, kel on eri liiki laene Kinnisvara tagatisel laenud Kinnisvara tagatisel laenude võtmine sõltub suurel määral sissetulekust ülemistesse sissetulekukvintiilidesse kuuluvatel leibkondadel on palju suurema tõenäosusega kinnisvara tagatisel laen kui väikese sissetulekuga leibkondadel (vt joonis 10). Laenuvõtmise seos sissetulekuga on Eestis sissetulekust tugevam kui euroalal. Kinnisvara tagatisel laenu omavate Eesti leibkondade osakaal kasvas kolmandas ja neljandas sissetulekukvintiilis ja aasta vahemikus veidi, kuid madalaimas ja kõrgeimas kvintiilis kahanes. Joonisel 11 on toodud kinnisvara tagatisel laenu omamise määr vanuserühmade kaupa. Sellest nähtub, et kinnisvara tagatisel laenu võtnud leibkondade osakaal on ajas küürukujuline ja jõuab tippu 35 44aastaste vanuserühmas. See on kooskõlas tarbimise elutsükli teooriaga, mille järgi kalduvad leibkonnad oma tarbimist ajas ühtlustama (Modigliani ja Brumberg (1954)). Kuna ka sissetulek on suurem elu keskpaigas, laenavad noored inimesed rohkem, eeldades, et tulevikus nende sissetulek kasvab. Samuti võtavad inimesed kinnisvara tagatisel laenu üsna noores eas, sest neid laene makstakse tagasi pika aja vältel. 23

26 Joonis 10. Kinnisvara tagatisel laene omavate leibkondade osakaal sissetulekukvintiilide kaupa 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala ,0% 0,0% Märkused: Joonisel on toodud nende leibkondade osakaalud protsentides, kel on kinnisvara tagatisel laene. Leibkonnad on jaotatud alamrühmadesse sissetuleku järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne). Kinnisvara tagatisel laenu võtnute vanuseprofiil on Eestis ja euroalal sarnane: osalemismäär on kõrgeim 35 44aastaste vanuserühmas. Kuid siiski on vanuseprofiilis Eesti ja euroala vahel mitmeid erinevusi. Leibkondadel, kus viiteisik on noorem kui 45aastane, on Eestis suurema tõenäosusega kinnisvara tagatisel laene kui euroalal, samal ajal kui vanematel leibkondadel on laene väiksema tõenäosusega. Neid erinevusi vanuseprofiilis ning nende võimalikke põhjuseid on kirjeldanud ka Meriküll ja Rõõm (2016). Vanematesse vanuserühmadesse kuuluvate leibkondade madalal osalemismääral on kaks peapõhjust. Esiteks hakkasid kommertspangad leibkondadele suuremahulisi kinnisvara tagatisel laene pakkuma alles pärast sajandivahetust. Kuna nende laenude tagasimaksmine võtab kaua aega, ei olnud vanematel leibkondadel võimalik neid võtta. Teiseks ei olnud paljudel vanematel leibkondadel vaja eluaseme ostuks raha laenata, kuna nad said oma eluruumid erastada aastate üleminekuperioodil. Need Eesti ja euroala erinevused laenude omamise määras eri vanuserühmades võivad avaldada finantsstabiilsusele pikaajalist mõju. Praegu on Eesti noorematel kohortidel palju suurema tõenäosusega kinnisvara tagatisel laene kui euroala noortel, nii et sedamööda, kuidas need kohordid vananevad, ületavad Eesti vanemate vanuserühmade laenuvõtmise määrad ka euroala keskmise. Arvestades praegust laenuturul osalejate vanuseprofiili, võime eeldada, et eelolevatel aastatel Eestis kinnisvara tagatisel laenude koormus kasvab. 24

27 Joonis 11. Kinnisvara tagatisel laene omavate leibkondade osakaal vanuserühmade kaupa 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala ,0% 5,0% 0,0% Märkused: Joonisel on toodud nende leibkondade osakaalud protsentides, kel on kinnisvara tagatisel laene. Leibkonnad on rühmadesse jaotatud viiteisiku vanuse alusel. Viiteisiku määratlus põhineb Canberra Grupi definitsioonil (UNECE (2011)) Tagatiseta laenud Joonisel 12 on toodud nende leibkondade osakaalud sissetulekukvintiilide kaupa, kel on tagatiseta laene. Nii nagu kinnisvara tagatisel laenude puhul on ka siin positiivne seos sissetulekutaseme ja tagatiseta laenude omamise vahel, kuid see ei ole sama tugev ja euroalal on see nõrgem kui Eestis. Tagatiseta laene omavate leibkondade hinnanguline proportsioon Eestis ja aasta vahemikus kasvas, ja näib, et suurema sissetulekuga kvintiilides kasvas see kiiremini. Siiski mõjutab seda tulemust ülalkirjeldatud muutus metoodikas, mille tulemusel hinnati tagatiseta laenude omamise määra kasvu üle. Joonisel 13 on toodud nende leibkondade osakaalud vanuserühmade kaupa, kel on tagatiseta laene. Sellest nähtub, et nii nagu kinnisvara tagatisel laenude puhul on ka tagatiseta laenu võtnud leibkondade osakaal Eestis ajas küürukujuline ja jõuab tippu 35 44aastaste vanuserühmas. Euroalal väheneb kinnisvara tagatiseta laenu võtnud leibkondade osakaal koos vanuse tõusuga. Tagatiseta laenu võtnud leibkondade hinnanguline osakaal kasvas Eestis ja aasta vahemikus kõigis vanuserühmades. See tulemus on samuti põhjustatud küsitluse metoodika muutusest, ja seega on osalemismäära tegelik tõus ülehinnatud. 25

28 Joonis 12. Tagatiseta laene omavate leibkondade osakaal sissetulekukvintiilide kaupa 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala ,0% 0,0% Märkused: Joonisel on toodud nende leibkondade osakaalud protsentides, kel on tagatiseta laene. Leibkonnad on jaotatud alamrühmadesse sissetuleku järgi (madalaim viiendik, 20 39%, jne). Joonis 13. Tagatiseta laene omavate leibkondade osakaal vanuserühmade kaupa 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala ,0% 0,0% Märkused: Joonisel on toodud nende leibkondade osakaalud protsentides, kel on tagatiseta laene. Leibkonnad on rühmadesse jaotatud viiteisiku vanuse alusel. Viiteisiku määratlus põhineb Canberra Grupi definitsioonil (UNECE (2011)). 26

29 5. Netovarad 5.1. Netovarade mediaanväärtused leibkondade tunnuste lõikes Siinses peatükis anname ülevaate netovarade suurusest ja jaotusest. Netovara saadakse, lahutades varade väärtusest laenujääkide summa. Eestis oli netovarade mediaanväärtus aastal ligikaudu eurot ja aastal eurot. Netovarade mediaanväärtuse nominaalkasv oli 9,7% ja reaalkasv 6,6%. Joonisel 14 on toodud netovarade mediaanväärtused euroala riikides ning Poolas ja Ungaris HFCSi teise laine andmete põhjal. Euroalal oli netovarade mediaanväärtus eurot ehk üle kahe korra suurem kui Eesti tase aastal. Leibkondade netovarade mediaanväärtus oli suurim Luksemburgis, millele järgnesid Belgia ja Malta. Kõige väiksem oli see Lätis ja Ungaris. Eesti oli netovarade mediaanväärtuse poolest osalevate riikide seas tagantpoolt kolmas. Netovarade keskmine väärtus oli Eestis aastal ligikaudu eurot ja aastal eurot. Netovarade keskmise väärtuse nominaalkasv oli 15,4% ja reaalkasv 12,1%. Kuna netovarade keskmine väärtus kasvas rohkem kui mediaanväärtus, siis võib eeldada, et vaadeldud ajavahemikus muutus netovarade jaotus Eestis ebavõrdsemaks. Joonisel 15 on toodud netovarade jaotus Eestis protsentiilide kaupa ja aastal. Netovarade jaotus on väga ebavõrdne. Netovarade väärtus oli aastal negatiivne ligikaudu 4,5%l leibkondadest (2013. aastal 3,2%) see tähendab, et neil oli rohkem laene kui vara. Netovarade 10. protsentiili väärtus oli aastal umbes 400 eurot, mis tähendab, et 10%-l kõige vaesematest leibkondadest oli sellest vähem netovara. Netovarade mediaanväärtus oli 10.protsentiili väärtusest üle 100 korra suurem, eurot. 80. protsentiilis oli varade väärtus eurot ja 90. protsentiilis eurot. Netovara väärtus suurenes ja aasta vahelisel perioodil kõige rohkem ülemises detsiilis, mis näitab samuti, et Eestis muutus varaline ebavõrdsus HFCSi kahe laine vahel suuremaks. 27

30 Joonis 14. Netovarade mediaanväärtus HFCSi teises laines Märkused: Joonisel on toodud netovarade mediaanväärtused (tuhandetes eurodes) euroalade riikides (v.a Leedu ja Luksemburg) ning Poolas ja Ungaris HFCSi teise laine andmete alusel. Leedu ei korraldanud HFCSi II laine küsitlust. Luksemburg on välja jäetud selleks, et Y-telje maksimumväärtus oleks eurot. Luksemburgis oli netovarade mediaanväärtus eurot. Joonis 15. Eesti leibkondade netovarad protsentiilide kaupa ja aastal Märkused: Joonisel on toodud netovarade protsentiilid tuhandetes eurodes. Horisontaalteljel on jaotuse protsentiilid, nt 10 näitab seda punkti varade jaotuses, millest 10% leibkondadest on vaesemad ja 90% rikkamad; 50 on see punkt varade jaotuses, millest 50% on vaesemad ja 50% rikkamad (see on mediaan); 90 on see punkt varade jaotuses, millest 90% on vaesemad ja 10% rikkamad, jne. 28

31 Joonisel 16 on toodud netovarade vanuseprofiil. Netovarade vanuseline muster on nii Eestis kui ka euroalal küürukujuline, kuid selle tipp jõuab kätte eri vanuserühmades. Euroalal on vanuseprofiil kooskõlas elutsükli teooriaga ((Modigliani (1966)), st netovarade mediaanväärtus kasvab kuni pensionieani ja hakkab seejärel vähenema. Eestis jõuab läbilõikeline vanuseprofiil tippu varem aasta küsitluses jõudis tipp kätte 35 44aastaste vanuserühmas ja aastal 45 54aastaste vanuserühmas. Eesti nooremate kohortide suhteliselt suurema jõukuse põhjus on selles, et ka nende sissetulekud on suuremad. Nooremad inimesed, kes omandasid hariduse ja tööturukogemuse pärast majanduslikku siirdeperioodi, on tööturul paremas olukorras ning Eestis elavate vanemate inimestega ja Lääne-Euroopa riikide noortega võrreldes teenivad nad suhteliselt kõrget palka. On näha, et netovarade maksimum vanuserühmade võrdluses on ja aasta vahemikus liikunud paremale (st ühe vanuserühma võrra ülespoole). Mida kem aega majanduslikust siirdest mööda läheb, seda rohkem peaks Eesti netovarade läbilõikeline vanuseprofiil hakkama sarnanema euroala omaga. Joonis 16. Netovarade mediaanväärtus vanuserühmade kaupa Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Märkused: Joonisel on toodud netovarade mediaanväärtused (tuhandetes eurodes). Leibkonnad on rühmadesse jaotatud viiteisiku vanuse alusel. Viiteisiku määratlus põhineb Canberra Grupi definitsioonil (UNECE (2011)). Tabelis 9 on võrreldud koduomanike jõukust nendega, kes üürivad oma elamispinda. Sealt ilmneb, et üldiselt on koduomanikest leibkonnad jõukamad kui üürnikest leibkonnad. See kehtib nii Eestis kui teistes euroala riikides. Koduomanike ja üürnike netovarade mediaanväärtuse erinevused on märkimisväärsed aastal oli Eestis ilma eluasemelaenuta koduomanike netovarade mediaanväärtus eurot, kuid üürnikel oli sama näitaja 1500 eurot. Euroalal olid need arvud vastavalt eurot ja 9100 eurot. Need erinevused illustreerivad, kui oluline on leibkonna peamise eluaseme roll leibkonna varades. See on koduomanike tähtsaim vara ning peamise eluaseme tagatisel võetud eluasemelaenudel on leibkondade laenukoormuses suurim osakaal. 29

32 Tabel 9. Netovarade mediaanväärtus omandistaatuse järgi Eesti 2013 Eesti 2017 Euroala Koduomanik (ilma laenuta) 56,6 65,1 241,2 Koduomanik (laenuga) 69,5 67,7 171,1 Üürnik 1,5 1,9 9,1 Märkused: Tabelis on toodud netovarade mediaanväärtus (tuhandetes eurodes). Leibkondi klassifitseeritakse eluaseme omandistaatuse järgi. Eristatakse laenuta ja laenuga koduomanikke ning üürnikke. Joonisel 17 kujutatakse piirkondlikku varade jaotust Eestis. Tallinn ja Harjumaa on Eesti rikkaim piirkond. Rikkuselt teine on Tartumaa ja Tartu. Jõukuse piirkondlikud erinevused on märkimisväärsed ning ja aasta vahemikus need suurenesid veelgi. Netovarade mediaanväärtus kasvas selle ajavahemiku jooksul kahes rikkaimas maakonnas, kuid ülejäänud maakondades jäi see samaks või isegi vähenes. Joonis 17. Netovarade mediaanväärtus piirkondade kaupa Märkused: Joonisel on toodud netovarade mediaanväärtus (tuhandetes eurodes) Eesti piirkondades. Joonise ülemisel poolel on aasta andmed ja alumisel poolel aasta andmed. 30

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri SHARE uuring, eesmärgid ja mõned tulemused Luule Sakkeus SHARE EESTI teaduskooridnaator www.share-estonia.ee SHARE taust Rahvastikuvananemine on 21.sajandi üks suuremaid väljakutseid. Vähe informatsiooni

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID

II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID ETTEVÕTTED 1 Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine Erinevalt möödunud aasta IV kvartalist suurendasid ettevõtted fi nantskohustusi 26. aasta

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007 Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007 TELLIMINE JA KAASTÖÖD Ajakirja tellimisinfo telefonil 6680 998, faksil 6680 954 või e-postiga aadressil trykis@epbe.ee. Ajakirja saab lugeda ka Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem