Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering"

Väljavõte

1 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering Sillamäe linn Esimene köide planeering Töö nr: 40DP14 Tartu

2 40DP14 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering Huvitatud isik: OÜ Silinkor Projekti juht: Mart Hiob Koostaja, maastikuarhitekt: Karl Hansson Artes Terrae

3 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 PLANEERINGU KOOSSEIS - ESIMENE KÖIDE: PLANEERING A Üldosa Sissejuhatus Planeeringu lähtedokumendid Olemasoleva olukorra iseloomustus Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed... 5 B Planeeringuga kavandatav Üldplaneeringu muutmise ettepanek Üldplaneeringu muutmise vajaduse põhjendus Üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Krundi ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Ehitistevahelised kujad Tehnovõrgud ja rajatised Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa Veevarustus Kanalisatsioon ja sademevesi Elektrivarustus ja tänavavalgustus Sooja- ja gaasivarustus Telekommunikatsioonivarustus Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Servituutide seadmise vajadus Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringu rakendamise võimalused C Joonised Situatsiooni skeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1: Olemasolev olukord M 1: Planeeringu põhijoonis M 1: Tehnovõrgud M 1: Planeeringu lahendust illustreeriv kolmemõõtmeline joonis D Koostöö ja kooskõlastused planeeringu koostamisel Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Artes Terrae 3

4

5 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 A Üldosa 1 Sissejuhatus Detailplaneeringu ala hõlmab Sillamäe linnas krunte Kajaka 16a ja Ranna tn 1h ning nende lähialas asuvaid reformimata riigimaa alasid. Planeeringuala suurusega u 1,3 ha asub Sillamäe kesklinna põhjapoolses osas. Planeeringu eesmärk on planeeringuala kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine äri- ja kaubandushoone ehitamiseks ning ettepaneku tegemine üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas. 2 Planeeringu lähtedokumendid Planeeringu lähtedokumendiks on Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2014.a otsus nr 15 Sillamäel Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Detailplaneeringu koostamisel on aluseks OÜ Tektonika (litsents nr EG ) poolt a augustis mõõdistatud digitaalne alusplaan mõõtkavas 1:500 (töö nr: 19/2014). 3 Olemasoleva olukorra iseloomustus Kajaka 16a krundil asunud hooned on enamjaolt lammutatud. Osaliselt on säilinud hoone (ehitusalune pindala u 109 m²) krundi lääneosas, kuur krundi kirdeosas (ehitusalune pindala u 57 m²) ning garaaž krundi kaguosas. Ranna tn 1h asunud hoone on lammutatud. Planeeringuala kruntide lääneosa ning põhja ja ida pool olevad reformimata riigimaa alad on kõrghaljastusega. Kruntide olemasolevad andmed on esitatud joonisel 3 Olemasolev olukord. 4 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Planeeringuala asub Sillamäe linna aastate hoonestusalas. Planeeringuala ümbruses leidub mitmeid miljööväärtuslikke hooneid (vt joonis 2). Planeeringuala asub Kesk, Veski, Kajaka ja Ranna tn vahelise kvartali keskosas. Juurdepääsud planeeringualale on ida poolt Kajaka tänavalt alguse saavate teede kaudu ning loodesuunast Ranna tänava kaudu. Juurdepääsuteed asuvad reformimata riigimaal. Planeeringualast ida pool asuvad kahekorruselised miljööväärtuslikud korterelamud, lõuna pool garaažid, kahekorruselised miljööväärtuslikud äri- ja teenindushooned ning neljakorruseline korterelamu, mille esimesel korrusel asuvad äripinnad. Lääne poole jäävad viiekorruselised Artes Terrae 5

6 40DP14 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering korterelamud ning põhja poole tootmis- ja ärihooned. Hoonete välisviimistluses on kasutatud peamiselt krohvi ja tellist. Kajaka tänaval on ühepoolne sõiduteest haljasribaga eraldatud kõnnitee, Kesk tänaval on kahepoolsed sõiduteest haljasribaga eraldatud kõnniteed ning Veski tänaval on osaliselt ühepoolne ning osaliselt kahepoolne sõiduteest haljasribaga eraldatud kõnnitee. Jalakäijatel on planeeringualale hea juurdepääs. Lähimad ühistranspordi peatused asuvad planeeringualast lõuna pool u 100 m kaugusel Kesk tänaval. Käesolev detailplaneering muudab Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri 2002.a otsusega nr 43/172-o kehtestatud Sillamäel Ranna, Kesk, Veski ja Kajaka tänavatega piiratud ala detailplaneeringut (vt skeem 1, lk 7). Selle planeeringu kohaselt oli Kajaka tn 16a alale ette nähtud tööstusettevõtete krunt ning Ranna tn 1h garaaži krunt, kus oleksid säilinud olemasolevad hooned. Juurdepääsud Kajaka tn 16a krundile olid ette nähtud põhja poolt Ranna tn suunast ning lõuna poolt servituudiga läbi Kalda tn 3 garaažide krundi. Praeguseks on enamik planeeringuala hooneid lammutatud, mistõttu käesoleva planeeringuga on ette nähtud hoonestusala uute hoonete ehitamiseks. Krundi kasutamise otstarbeks on erinevalt varasemast tööstusettevõte otstarbest planeeritud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa. Juurdepääs planeeringualale on sarnaselt 2002.a kehtestatud planeeringuga kavandatud põhja poolt Ranna tn suunast. Kagu suunast on planeeritud eraldi transpordimaa krunt Kalda tn 3 asuvate garaažide kõrvalt, mis ei nõua servituudi seadmist ning võimaldab rajada äärekiviga eraldatud kõnnitee. Idas suunast on võimaldatud sõidukite väljapääs Kajaka tänavale, mida varasemas planeeringus ei olnud. 6 Artes Terrae

7 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 Skeem 1. Väljavõte Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri 2002.a otsusega nr 43/172-o kehtestatud Sillamäel Ranna, Kesk, Veski ja Kajaka tänavatega piiratud ala detailplaneeringu plaanist (Kajaka 16a krunt on tähistusega TT1). Artes Terrae 7

8

9 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 B Planeeringuga kavandatav 1.1 Üldplaneeringu muutmise ettepanek Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette kehtiva Sillamäe linna üldplaneeringu muutmist maakasutuse juhtfunktsiooni osas. Planeeritava krundi üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtfunktsioon on tootmismaa. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeritava krundi osas maakasutuse juhtfunktsioon ärimaaks. 1.2 Üldplaneeringu muutmise vajaduse põhjendus Üldplaneeringus fikseeritud maakasutuse juhtfunktsioon olemasolev tööstusettevõtete maa (tootmismaa) ei olnud aktuaalne juba üldplaneeringu kehtestamise ajal (aastal 2002), kuna enamik hooneid oli juba tegelikust kasutusest väljas. See funktsioon ei ole tänaseks säilinud ning ei ole ka aktuaalne tootmismaa juhtfunktsiooni taastamine. Vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine ei kahjusta avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist. Planeeringuala piirkonnas on tekkinud vajadus ärimaa järgi, kuna siin puudub suurem kaubanduskeskus. Maa-ala on kasutusest väljas ja heakorrastamata, mistõttu on vaja leida sellele reaalne kasutus. Maa-ala omanikul on huvi ala kasutusse võtmiseks ärimaana. 1.3 Üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek Kuna kehtiva üldplaneeringu tekstis konkreetselt planeeringuala käsitletud ei ole, siis üldplaneeringu teksti muutmine ei ole vajalik. Üldplaneeringu skeemidel 3 ja 9 tuleb planeeritav krunt (POS 1) tähistada ärimaa tingmärgiga ning skeemilt 10 tuleb eemaldada samal maa-alal olemasoleva tööstusettevõtte maa-ala tähistus. Artes Terrae 9

10 40DP14 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering planeeringuala Skeem 2. Väljavõte kehtiva üldplaneeringu skeemist 3 Funktsionaalne tsoneerimine. 2 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Planeeringuga kavandatakse Kajaka 16a ja Ranna tn 1h krundid liita üheks krundiks. Planeeringuala idaosas asuva reformimata riigimaa alale on planeeritud kaks haljasala maa või korterelamu maa krunti (POS 2 ja POS 3). POS 2 on lubatud liita Kajaka tn 16 krundiga ning POS 3 on lubatud liita Kajaka tn 18 krundiga. Kui POS 2 ja/või POS 3 krunte kõrval asuvate korterelamumaa kruntidega ei liideta, on kruntide kasutamise sihtotstarve haljasala maa. POS 2 ja POS 3 kruntidele ei ole planeeritud hooneid see on puhveralaks planeeritud ärikrundi ning olemasolevate elamute vahel. Praegusel reformimata riigimaal asuvatele planeeritud juurdepääsuteedele on planeeritud transpordimaa krundid POS 4, POS 5 ja POS 6. Planeeritud kruntide moodustamine, krundipiirid ning kruntide pindalad on esitatud joonisel 4 Planeeringu põhijoonis. 3 Krundi ehitusõigus Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 4. Moodustataval krundil POS 1 on planeeritud rekonstrueerida krundi lääneservas asuv hoone, ülejäänud hooned on kavandatud likvideerida. Krundile on lubatud ehitada (k.a olemasolev hoone) kuni neli kaubandus-, toitlustus- ja teenindusfunktsiooniga hoonet. Ehitamine on lubatud joonisel 4 esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala ehitamine. Planeeritud haljasalal ei ole lubatud parkla ja sõidutee ehitamine. POS 3 on kogu krundi piires lubatud ehitusluba mittenõudvate ehitiste ehitamine. 10 Artes Terrae

11 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 4 Arhitektuurinõuded ehitistele Uushoonestuse arhitektuurinõuded on esitatud joonisel 4. Lisaks joonisel 4 esitatule tuleb hoonete projekteerimisel arvestada planeeritud hoonete paiknemisega esindusliku stalinistliku kvartali kõrval, millest tulenevalt tuleb tagada uushoonestuse sobivus ajaloolisesse keskkonda. Kavandatavate hoonete fassaadid peavad olema liigendatud, vältida tuleb monoliitseid seinu. Valisviimistlusmaterjalidest on keelatud keskkonda sobimatute imiteerivate materjalide kasutamine. Lubatud ehitise kasutamise otstarbed vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 51 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on: Restoran; Kohvik, baar või söökla; Muu toitlustushoone; Büroohoone; Kaubandushoone; Muu kaubandushoone; Ilu- ja isikuteenuste hoone; Muu teenindushoone; Garaažid. 5 Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus Juurdepääsud planeeritavale krundile on planeeritud Kajaka tänavalt ning Ranna tänavalt. Kajaka tänava lõunapoolne juurdepääs on mõeldud jalakäijatele ning planeeritud hoone külastajate sõidukitele. Kajaka tänava põhjapoolne juurdepääs on planeeritud ainult sõidukite ühesuunalise väljapääsuteena, kuna teekoridori laius ei võimalda kahesuunalise sõidutee ning kõnnitee rajamist. Ranna tänava kaudu on planeeritud teenindava transpordi (kaubaveo) juurdepääs. Planeeritava POS 1 krundi parkimine tuleb lahendada krundi piires. Parkimiskohtade arv tuleb äripinnal tagada vastavalt kehtivale normatiivile 1 parkimiskoht 80 m² suletud brutopinna kohta. Planeeringu põhijoonisel on tähistatud võimalikud parkimiskohad (49 kohta, sh kaks invakohta). Parkimiskohtade arvu võib lähtuvalt parkimisnormatiivist vastavalt reaalsele ehitatava hoone brutopinnale vähendada. Parkimiskohti võib rajada ka planeeritud maapealsele hoonestusalale. Projekteerimisel tuleb tagada normidekohased invaparkimiskohad. 6 Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Planeeringu põhijoonisel on näidatud säilitatav ning eemaldatav kõrghaljastus. Täiendava kõrghaljastuse rajamine on lubatud kogu POS 1, POS 2 ja POS 3 krundi piires, projekteerimisel tuleb arvestada tehnovõrkude kaitsevöönditega. Kui olemasolevate puude tervislik seisukord on halb, siis võib need likvideerida ning asendada uute puudega. POS 1 krunt on lubatud piirata kuni 1,8m kõrguse varb- või võrkaiaga. Koos hoone projektiga on soovitav koostada ka väliala kujundusprojekt. Artes Terrae 11

12 40DP14 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 7 Ehitistevahelised kujad Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste kujadega vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 54 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Planeeritud hoonete vähim tulepüsivuse klass on TP3. Vajadusel tuleb projekteerimisel vastavalt ehitise iseloomulikele näitajatele ning arvestades kehtivaid nõudeid ehitise tulepüsivuse klassi suurendada. 8 Tehnovõrgud ja rajatised 8.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus ning üldosa Planeeringuala piirkond on varustatud elektri, telekommunikatsiooni, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, gaasi ning kaugkütte võrkudega. Planeeritud tehnovõrkude paiknemine on näidatud joonisel 5 Tehnovõrgud. Tehnovõrkude asukohti on lubatud projekteerimisel täpsustada ning muuta kooskõlastatult vastava tehnovõrgu valdajaga. 8.2 Veevarustus Planeeritud hoonete veevarustus on planeeritud planeeringualal olevast veetorustikust. Tuletõrje veevarustus tuleb tagada vastavalt Eesti Standardile EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. POS 1 planeeritud hooned on IV kasutusviisiga. Vastavalt standardi tabelile 1 on sõltuvalt ehitise tuletõkkesektsiooni pindalast planeeritud hoonete võimalik vajalik väliskustutusvee normvooluhulk 20 kuni 30 l/s, mis peab olema tagatud 3 tunni jooksul või automaatse tulekustutussüsteemi olemasolul 2 tunni jooksul. Tuletõrje veevarustuseks on planeeritud tuletõrjehüdrant, mis asub planeeringualast põhja suunas. Planeeritud hüdrandi vooluhulk on 15 l/s. Kuna tuletõrje väliskustutusvee vajadus on eeldatavalt suurem, on POS 1 ette nähtud täiendava tuletõrjevee mahuti asukoht. Mahuti suurus tuleb määrata vastavalt projekteeritava hoone iseloomulikele näitajatele ning lähtuvalt Eesti Standardi EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus tabelist 1. Võimalik suurim mahuti kustutusvee maht on 162 m³ (15 l/s kolme tunni jooksul) ning vähim 36 m³ (5 l/s kahe tunni jooksul). Mahuti täitmine on planeeritud ühisveevõrgu torustikust. Tuletõrjevee mahuti on planeeritud ühendada imitarnetoruga kuiva hüdrandiga, mis peab asuma min 30 m kaugusel planeeritud hoonest. Kuiv hüdrant on planeeritud POS 3 krundile ning sellele peab olema tagatud igal ajal vaba juurdepääs POS 5 juurdepääsuteelt. Tuletõrjevee mahuti ning sellega seotud imitarnetoru ja hüdrant peavad vastama eelnevalt nimetatud standardis EVS 812-6:2012 esitatud nõuetele. 12 Artes Terrae

13 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP Kanalisatsioon ja sademevesi Planeeritud hoonete reovee eesvooluks on planeeritud planeeringuala läbiv olemasolev kanalisatsioonitorustik. Sademevesi tuleb juhtida läbi õlipüüduri planeeringuala põhjaosas asuvasse sademeveekanalisatsiooni torustikku või immutada krundi siseselt. Sademevett ei tohi lasta voolata naaberkruntidele. 8.4 Elektrivarustus ja tänavavalgustus Planeeringuala elektrivarustus on planeeritud lähtuvalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr NEV/ Planeeritavate hoonete elektrienergiaga varustamiseks on POS 1 krundi lääneosa piirile planeeritud liitumiskilp. Liitumiskilbi toide on planeeritud kahe maakaabelliiniga alajaama AJ-435 (Veski tn 4c) madalpinge jaotusseadmest. Liitumiskilp peab olema ööpäevaringselt vabalt teenindatav. Liitumispunkt teeninduspiiriga hakkab paiknema tarbija toitekaabli ühendusklemmidel liitumiskilbis. Elektritoide liitumiskilbist hooneteni on ette nähtud maakaabliga. Maakaabel alajaamast kuni planeeritava krundini on Ranna tn 1e ja Ranna tn 1d kruntidel planeeritud olemasolevas kaablikoridoris ning piki juurdepääsuteed (reformimata riigimaa). Olemasolevate elektrivõrgu rajatiste (6 kv maakaabelliin nr 62s, 0,4 kv maakaabelliin Kajaka tn 18 juures jt) täiendava kaitsmise ja/või ümberehitamise vajadus selgitatakse ehitusprojekti staadiumis. Ehitusprojekti koostamiseks on vajalik taotleda eraldi tehnilised tingimused. Kõik uue võrguühenduse väljaehitamisega ja/või olemasolevate elektrivõrkude ümberehitamisega (likvideerimine, ümbertõstmine, ehitusalast väljaviimine jm) seotud tööd teostab VKG Elektrivõrgud OÜ eraldi projekti alusel. Kulutused tööde teostamiseks tasub klient/liituja vastavalt liitumismetoodikale. Liitumisprotsessi (uus võrguühendus/olemasoleva võrgu ümberehitus jm) alustamiseks on vajalik esitada liitumistaotlus soovitud teenusega, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Hoovi ja juurdepääsuteede valgustus tuleb lahendada projekteerimisel vastavalt vajadusele ja kehtivatele normatiividele. Kajaka tänaval asuvad olemasolevad tänavavalgustid. 8.5 Sooja- ja gaasivarustus Planeeritava hoone küttevarustus on kavandatud vastavalt AS Sillamäe Soojuselektrijaam poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr /21 kaugküttena Kajaka tänava ääres asuvast soojuskambrist nr Alates soojuskambrist kuni planeeritud hooneteni tuleb rajada maaalune soojustrass. Soojusvarustuse projekt tuleb enne ehitustöid kooskõlastada AS Sillamäe Soojuselektrijaamaga. Gaasivarustus on planeeritud alates planeeritaval POS 2 krundil asuvast olemasolevast gaasitorustikust. Gaas on planeeritud võimalikes tehnoseadmetes kasutamiseks. 8.6 Telekommunikatsioonivarustus Telekommunikatsioonivarustuseks tuleb vastavalt AS Eesti Telekom poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr ette näha sidekanal alates sidekaevust SSL644 kuni planeeritava Artes Terrae 13

14 40DP14 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering hoonestuseni. Valguskaabel tuleks ehitada kanalis alates Kesk tn asuvast sidekaevust SLL032 kuni planeeritava hoonestuseni (vt skeem 2). Olemasolevate liinirajatiste kaitseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tuleb projekteerimisel ette näha kaitsemeetmed. Sõidutee all kasutada 4,8mm paksuse seinaga A-kategooria torusid. Skeem 2. Valguskaabli ehitamise vajadus kanalis alates Kesk tn asuvast sidekaevust SLL032 kuni planeeritava hoonestuseni (skeemi koostaja AS Eesti Telekom). 9 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks Planeeritavale alale ei kavandata keskkonnaohtlikke objekte. Kõvakattega aladelt tulev sademevesi tuleb kokku koguda, puhastada õlipüüduriga ning juhtida sademeveekanalisatsiooni, mitte lasta valguda naaberkruntidele. Jäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Prügikonteinerite asukoht tuleb määrata projekteerimisel. 14 Artes Terrae

15 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 10 Servituutide seadmise vajadus POS 1, POS 2 ja POS 3 on planeeritud liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus vastava võrgu valdaja kasuks krunti läbivatele olemasolevatele ja planeeritud tehnovõrguliinidele: kanalisatsioon, kaugküte, vesi, gaas. Reformimata riigimaale on planeeritud liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus võrgu valdaja kasuks planeeritud vee, telekommunikatsiooni ja sademevee liinidele. Ranna tee 9 krundile on planeeritud liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus võrgu valdaja kasuks planeeritud telekommunikatsiooniliinile. Ranna tn 1d ja Ranna tn 1e kruntidele on planeeritud liiniservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus võrgu valdaja kasuks planeeritud elektriliinile. POS 3 on planeeritud isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus Pos 1 kasuks planeeritud hüdrandile ja selle tarnetorule ning hüdrandile juurdepääsuks igal ajal. Servituudi või isikliku kasutusõiguse alad on esitatud joonisel 5 Tehnovõrgud. 11 Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud: tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine sõidukite liikumisest; tagumiste juurdepääsude vältimine; territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine); hea vaade ühiskasutatavatele aladele; erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel ning kasutamisel tuleb lisaks eelnevale arvestada järgnevaga: jälgitavus (videovalve); eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; valdusel sissepääsu piiramine; üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge eristamine; atraktiivsed materjalid, värvid; vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid prügikastid, märgid); atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja kõnniteed; suunaviidad; üldkasutatavate alade korrashoid. Artes Terrae 15

16 40DP14 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 12 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Võimalikud ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb vastava krundi igakordsel omanikul hüvitada koheselt. 13 Planeeringu rakendamise võimalused Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Krundile jäävate ja väljaspool krundipiire olevate krunti teenindavate vajalike juurdepääsuteede jms väljaehitamise kohustus on krundi igakordsel omanikul. Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt kruntide omanike ja võrguvaldajate kokkulepetele. OÜ Silinkor on oma kirjaga võtnud kohustuse seoses asjaoluga, et käesoleva detailplaneeringuga kavandatud juurdepääsutee rajamiseks Kajaka tänavalt on vajalik lammutada kuur reformimata riigimaal (detailplaneeringus kruntidel Pos 2 ja 4). OÜ Silinkor on kohustatud enne nimetatud kuuri lammutamist püstitama linnavalitsuse ja lammutatava kuuri kasutajatega (Kajaka tn 18 elanikud) kokkulepitud kohta (eeldatavasti detailplaneeringus näidatud Pos 3) kaks kuuriboksi pindalaga kuni 20 m ² ning kõrgusega kuni 5 m (ehitusluba mittenõudvad ehitised) ning andma selle omandi tasuta üle kasutajatele. 16 Artes Terrae

17 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 C Joonised 1 Situatsiooni skeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1: Olemasolev olukord M 1:500 4 Planeeringu põhijoonis M 1:500 5 Tehnovõrgud M 1:500 6 Planeeringu lahendust illustreeriv kolmemõõtmeline joonis Artes Terrae 17

18

19 Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering 40DP14 D Koostöö ja kooskõlastused planeeringu koostamisel 1 Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Planeeringu on kooskõlastanud: Maa-amet, peadirektori asetäitja Anne Toom : digitaalselt allkirjastatud kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad); Päästeameti Ida päästekeskuse Insenertehniline büroo, juhataja Karmen Eiser : digitaalselt allkirjastatud kooskõlastuskiri (vt planeeringu lisad). Planeeringu läbi vaadanud ja heaks kiitnud: VKG Elektrivõrgud OÜ, Hillar Sumberg : digitaalselt allkirjastatud koostöö kiri (vt planeeringu lisad); AS Eesti Telekom, Sergei Malikov : digitaalselt allkirjastatud koostöö kiri (vt planeeringu lisad); AS Sillamäe SEJ, Arkadi Kislitsõn : digitaalselt allkirjastatud planeeringu failid (digitaalallkirjade kinnitusleht vt planeeringu lisad); AS Sillamäe Veevärgile on Artes Terrae OÜ poolt saadetud e-kiri planeeringu koostöö tegemiseks vee-, kanalisatsiooni- ja gaasivarustuse osas (vt planeeringu lisad), mida AS Sillamäe Veevärk on lugenud (vt planeeringu lisad). Täiendavat vastust AS Sillamäe Veevärgilt seisuga saadetud ei ole; Naaberkinnistute Kalda tn 3, Ranna tn 3a ning Ranna tn 4 esindajad: Artes Terrae OÜ poolt saadetud tähitud kirjad (vt planeeringu lisad), millele kirjas etteantud tähtajaks vastuväiteid ei laekunud. Artes Terrae 25

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc Seletuskiri 4 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tähtvere Vallavalitsuse korraldusega 23. veebruar 2005a. nr.32 kinnitatud lähtetingimused. 1.2. Planeeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem