PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEMISETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS EESTI MAAELU ARENGUKAVA ALAMEETMEST TOETUSE SAAJATE NÄITEL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEMISETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS EESTI MAAELU ARENGUKAVA ALAMEETMEST TOETUSE SAAJATE NÄITEL"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut Gerry Puu PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEMISETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS EESTI MAAELU ARENGUKAVA ALAMEETMEST TOETUSE SAAJATE NÄITEL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING COMPANIES: THE EXAMPLE OF THE BENEFICIARIES OF SUB-MEASURE OF THE ESTONIAN RURAL DEVELOPMENT PLAN Magistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekava Juhendaja: Kersti Aro, Msc Tartu 2015

2 LÜHIKOKKUVÕTE Käesoleva magistritöö eesmärk on Eesti maaelu arengukava alameetmest Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine toetust saanud puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime analüüsimine. Uurimistöö tulemusena on ettevõtjatel võimalik pöörata tähelepanu ettevõtte konkurentsivõimet suurendavatele ja vähendavatele teguritele eesmärgiga vältida vigu ettevõtte strateegilistes valikutes. Magistritöös kasutab autor ettevõtte tasandi konkurentsivõime uurimisel nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid meetodeid. Autor kasutab kombineerituna kahte andmekogumise meetodit, ankeetküsitluse ja eksperthinnangute meetodit ning kahte andmeanalüüsi meetodit, suhtarvuanalüüsi ja triangulatsiooni. Uurimistöö tulemusena selgus, et valimi puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevate ettevõtete teadlikkus avaliku sektori institutsioonide võimalustest ettevõtteid nende toodete müügil aidata on nõrk. Avaliku sektori institutsioonid saavad olla ettevõtetele abiks näiteks usaldusväärsete partnerite otsingul, ärikontaktide loomisel ja ettevõtete turundusüritustele kaasamisel. Eriti tähtis on see eksportijatele. Magistritöös võrreldakse põhiliselt valimi ettevõtete poolt väärtustatud konkurentsivõime tegureid ekspertide hinnangutega neile. Võrreldes ekspertide hinnanguid ettevõtte konkurentsistrateegia teguritele kodu- ja välisturul, selgus, et mitut tegurit hinnati mõlemal turul kõrgelt, näiteks turundust, tootearendust, toote kvaliteeti ja disaini, võtmetöötajate koolitamist, tootmisefektiivsuse tõstmist ning kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist. Nii kodu- kui välisturul hindasid eksperdid kõige madalamalt madalama lisandväärtusega toodete tootmist. Konkurentsivõime potentsiaali teguritest hindasid eksperdid enim näiteks juhtkonna soosivat suhtumist uuendustesse, töötajate üldist professionaalsust, ettevõtte ja toodete tuntust. Konkurentsipositsiooni määramisel pidasid eksperdid kõige tähtsamaks kulude taset ettevõttes. Suhtarvuanalüüsil selgus, et valimi ettevõtete hinnangud oma konkurentsivõimele ei ole ettevõtte suhtarve sama sektori keskmiste näitajatega võrreldes alati ootuspärased. Näiteks pidas ettevõte A oma konkurentsivõimet hetkel halvaks, kuid rahandussuhtarvude järgi olid ettevõttel head tasuvuse ja maksevõime näitajad. Ettevõte C pidas oma konkurentsivõimet EL-is rahuldavaks, kuid ettevõtte teenitud kahjumi tõttu ei saa seda suhtarvuanalüüsi põhjal selliseks hinnata. 2

3 ABSTRACT The objective of this Master s thesis is to analyse the competitiveness of fruit and vegetable processing companies that received support from sub-measure Processing of agricultural and non-wood forestry products of the Estonian Rural Development Plan As a result of the study, economic operators can focus on factors that increase and decrease the competitiveness of a company with the aim of avoiding mistakes in their strategic choices. In the thesis, when studying competitiveness at the company level, the author employs both quantitative and qualitative methods. The author uses, in combination, two data collection methods: a questionnaire and an expert assessment method, and two data analysis methods ratio analysis and triangulation. The study revealed that awareness among the fruit and vegetable processing companies in the sample concerning the possibilities of public-sector institutions to assist companies in the sale of their products is weak. Such institutions can help companies, for example, in searching for reliable partners, establishing business contacts and involving companies in marketing events. This is especially important to exporters. The thesis principally compares the competitiveness factors valued by companies with expert assessments provided with regard thereto. The comparison of expert assessments of the competitive strategy factors of a company on domestic and foreign markets revealed that high value was placed on several factors on both markets, e.g. marketing, product development, product quality and design, training of key employees, increases in production efficiency and the manufacture of products of higher added value. The lowest assessment on both domestic and foreign markets was given by the experts to the manufacture of products of lower added value. In terms of competitiveness potential, the experts placed the highest value on such factors as the favourable attitude of management towards innovations, the general professionalism of employees and publicity of the company and products. Upon determining the competition position, the experts considered the level of expenses to be of the highest importance. The ratio analysis revealed that the assessments of the companies in the sample concerning their competitiveness are not always as expected when comparing the ratios of the company with the average indicators of the sector. Company A, for example, considered its competitiveness at 3

4 present to be bad, but, according to the financial ratios, the company had good profitability and liquidity ratios. Company C considered its competitiveness in the EU to be satisfactory, but due to the losses earned by the company, it is not possible to assess its competitiveness as being such on the basis of the ratio analysis. 4

5 SISUKORD SISSEJUHATUS KONKURENTSIVÕIME Ettevõtte konkurentsivõime hindamine Varasemad uurimistööd ettevõtte konkurentsivõime kohta METOODIKA Andmekogumise meetodid Ankeetküsitluse meetod Eksperthinnangute meetod Andmeanalüüsi meetodid Suhtarvuanalüüs Triangulatsiooni meetod PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE ÜLEVAADE UURIMISTÖÖ METOODIKA ETTEVÕTETE MÜÜGIPROBLEEMID Ettevõtete müügiprobleemid kodu- ja välisturul Ettevõtete teadlikkus avaliku sektori institutsioonide toest ettevõtetele toodete müügil ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA Ettevõtete koostöö tooraine tarnijatega Ettevõtete koostöö teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtetega Ettevõtete koostöö teadus- ja arendusasutustega Ettevõtete teadus- ja arendusasutustega koostööd takistavad ja soodustavad tegurid ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME TEGURID Ettevõtte konkurentsistrateegia tegurid Ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali tegurid Ettevõtte konkurentsipositsiooni tegurid Ettevõtete peamised konkurentsivõimet vähendavad tegurid Ettevõtete peamised konkurentsivõimet suurendavad tegurid HINNANGUD ETTEVÕTETE JA TEGEVUSVALDKONNA KONKURENTSIVÕIME KOHTA Ekspertide hinnangud toiduaineid töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta Ettevõtete hinnangud oma ettevõtte ja ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõime kohta PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEMISETTEVÕTETE SUHTARVUANALÜÜS Varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud

6 9.1.1 Vara käibesagedus Varude käibesagedus MAKSEVÕIME SUHTARVUD Lühiajaliste kohustuste kattekordaja Maksevõimekordaja KAPITALI STRUKTUURI SUHTARV Võlakordaja TOOTLIKKUSE SUHTARVUD Töökulude tootlikkus müügitulu alusel Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel Kogutootlikkus müügitulu alusel TASUVUSE SUHTARVUD Omakapitali puhasrentaablus Vara puhasrentaablus Müügitulu puhasrentaablus SUHTARVUANALÜÜSI KOKKUVÕTE KOKKUVÕTE JÄRELDUSED JA SOOVITUSED VIIDATUD KIRJANDUS SUMMARY LISAD Lisa 1. Magistritöö ekspertküsitluses osalenud eksperdid Lisa 2. Ekspertküsitluse küsimustik Lisa 3. Ekspertküsitluse vaheleht Kaart Lisa 4. Ekspertküsitluse vaheleht Põhimõisted Lisa 5. Eksperthinnangud konkurentsistrateegia teguritele koduturul Lisa 6. Eksperthinnangud konkurentsistrateegia teguritele välisturul Lisa 7. Eksperthinnangud konkurentsivõime potentsiaali teguritele Lisa 8. Valimi ettevõtete müügitulu jaotus puu- ja köögivilja töötlemisega seotud tegevusalade lõikes aastatel , protsentides LIHTLITSENTS

7 SISSEJUHATUS Konkurentsivõime terminit kasutatakse majandusteaduses väga palju. Kuigi selle termini tähenduse osas ei ole majandusteadlased kokkuleppele jõudnud, teadvustavad siiski kõik üksmeelselt selle teguri suurt tähtsust majanduses. Konkurentsivõimet eristatakse erinevatel tasanditel, näiteks ettevõtte, majandusharu ja riigi tasandil. Nii Lissaboni strateegias kui ka selle jätkustrateegias Euroopa 2020 on jõuliselt esile tõstetud vajadust tõsta ettevõtete tootlikkuse ja konkurentsivõime taset Euroopa Liidus (edasipidi EL). Sidudes need omavahel riikide tasandil rakendatava jätkusuutliku arengu kontseptsiooniga, on see temaatika jätkuvalt aktuaalne, ka Eestis. Käesoleva magistritöö autor valis magistritöö teemaks puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime analüüsi mitmel põhjusel. Esiteks usub töö autor, et kodumaistel puu- ja köögivilja töötlemisettevõtetel on tulevikku nii kodu- kui välisturul, kus turuosa suurendamiseks on piisavalt võimalusi ehk kasutamata potentsiaali. Selleks, et olla konkurentsivõimeline turul, tuleb püsivalt tegeleda konkurentsivõime arendamisega ettevõttes. Magistritöö autor näeb, et ettevõtted ei rakenda veel piisavalt palju edu toovaid konkurentsistrateegia tegureid, mida erinevad uurimused on tähtsaks pidanud. Töö autor püüab oma tööga muuhulgas ka sellele ettevõtte konkurentsivõimet puudutavale probleemile tähelepanu pöörata. Teiseks, Eestis on veel küllalt varu puu- ja köögivilja kasvatamisel, erinevate sortide aretamisel ja katsetamisel, et töötleja saaks kvaliteetset toorainet kvaliteetse ja kõrgema lisandväärtusega toodete arendamiseks, tootmiseks ja müümiseks. Käesoleva magistritöö eesmärk on Eesti maaelu arengukava alameetmest Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine toetust saanud puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime analüüsimine. Uurimistöö tulemusena on ettevõtjatel võimalik pöörata tähelepanu ettevõtte konkurentsivõimet suurendavatele ja vähendavatele teguritele eesmärgiga vältida vigu ettevõtte strateegilistes valikutes. 7

8 Magistritöö eesmärgi täitmiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 1. võrrelda, kui kõrgelt hindavad eksperdid puu- ja köögivilja töötlejate poolt väärtustatud koostöövaldkondi tooraine tarnijate, teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtete ning teadus- ja arendusasutustega 2. selgitada välja, millised tegurid ekspertide hinnangul takistavad ja soodustavad ettevõtete koostööd teadus- ja arendusasutustega 3. võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte toodete müüki takistavate tegurite kohta ekspertide hinnangutega 4. võrrelda ekspertide ja ettevõtete hinnanguid selle kohta, kas avaliku sektori institutsioonid toetavad ettevõtteid nende toodete müügil 5. selgitada välja, milliseid konkurentsistrateegia ja -positsiooni ning konkurentsivõime potentsiaali tegureid eksperdid enim väärtustavad 6. võrrelda, millised tegurid ekspertide ja ettevõtjate hinnangul ettevõtete konkurentsivõimet peamiselt vähendavad ja suurendavad 7. võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte ja ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõime kohta ekspertide hinnangutega toiduainete töötlemisettevõtete ning eraldi puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta 8. võrrelda suhtarvuanalüüsi abil valimi ettevõtete rahandussuhtarve sama tegevusala ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega Magistritöös uuris ja võrdles autor peamiselt, milliseid puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime tegureid ettevõtjad väärtustavad ja rakendavad ning milliseid tegureid eksperdid toiduaineid, sh puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime jaoks tähtsaks peavad. Selleks kasutas autor esmaste andmete kogumise meetodina ankeetküsitluse meetodit toiduainetööstuse ekspertidelt arvamuste saamiseks. Teisesed andmed sai autor äriregistrist (valimi ettevõtete majandusaasta aruanded ajavahemikus ), Eesti Statistikaametist (edasipidi SA, tegevusala rahandussuhtarvud) ning aastal Eesti 8

9 Maaülikooli (edaspidi EMÜ) poolt läbi viidud uuringust 1, kus kasutati andmete saamiseks personaalintervjuu meetodit ankeetküsitluse abil. Andmetöötluse meetoditest kasutas töö autor suhtarvuanalüüsi ja triangulatsiooni meetodit. Magistritöö autor kasutas oma töös ühte võimalikku viisi ettevõtte tasandi konkurentsivõime analüüsimiseks, pretendeerimata ammendavusele. Magistritöö autorile teadaolevalt ei ole selliste teooriate ja meetodite omavahelise kombinatsiooniga varem Eesti puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõimet uuritud. Magistritöö autori hinnangul on ettevõtte konkurentsivõime analüüs kompleksne ülesanne, kus peab kasutama mitmeid erinevaid meetodeid, ainult suhtarvuanalüüsi kaudu näiteks ei saa teada ettevõtete toimimise põhimõtteid, mida seal rakendatakse. Magistritöö koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas antakse ülevaade konkurentsivõime mõistest ja käsitlustest ning varasematest uuringutest konkurentsivõime hindamise teemal. Lisaks annab magistritöö autor lühida ülevaate Eesti puu- ja köögivilja töötleva tööstusest ning tutvustab käesolevas töös kasutatud uuringumeetodeid. Teises, empiirilises osas tutvustab magistritöö autor valimi ettevõtteid ja uuringu läbiviimise viisi ning analüüsib oma uuringu tulemusi. Analüüsitakse ettevõtete müügiprobleeme, uuritakse, kuidas hindavad eksperdid valimi ettevõtete poolt väärtustatud koostöövaldkondi. Lisaks analüüsitakse ettevõtete konkurentsivõimet suurendavaid ja vähendavaid tegureid, võrreldakse ettevõtete ja ekspertide hinnanguid puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõimele ning analüüsitakse ettevõtete rahandussuhtarve. Magistritöö autor tänab kõiki Eesti Maaülikooli õppejõude mitmekesise ja huvitava juhatuse eest maaellu ning oma head juhendajat, Kersti Arot, kellega debateerides said töö piiripunktid selgemaks. Autor tänab eksperte, kes leidsid aja uuringus osaleda. 1 Siin ja edaspidi peetakse EMÜ uuringu all silmas EMÜ poolt aastal läbi viidud uuringut "Eesti maaelu arengukava alameetmest "Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine" toetust saanud ettevõtete konkurentsivõime ja arenguperspektiivid. Uuringu aasta aruanne." 9

10 1 KONKURENTSIVÕIME Erialases teaduskirjanduses on konkurentsivõimet palju uuritud, kuid ühest definitsiooni konkurentsivõime kohta kasutusel ei ole (Balkyte, Tvaronavičiene 2010: 342; Deliyska, Stoenchev 2010: 271; Michalková, Sedliačiková 2011: 7; Ezeala-Harrisson 2005: 81; Gàl 2010: 2; Manole jt 2014: 114). Osaliselt muudab konkurentsivõime defineerimise ja hindamise keeruliseks tänapäeva kiirelt muutuv sotsiaal- ja majanduskeskkond (Prahalad, Hamel 1990: 80; Guzmán jt 2012: 9). Konkurentsivõimet uuritakse erinevatel tasanditel. Näiteks uuritakse konkurentsivõimet majandusteaduses ettevõtte, majandusharu, regionaalsel, riiklikul, rahvusvahelisel ja riikide grupi tasandil (Balkyte, Tvaronavičiene 2010: 346; Buckley 1988: 176). Teadusuuringutes on rohkem levinud järgnev kolmikjaotus: ettevõtte, majandusharu ja riikide tasandi konkurentsivõime (Dong-Sung 1998; Ambastha, Momaya 2005). Erinevatel tasanditel võib konkurentsivõimel olla erinev tähendus (Moon, Peery 1995: 37). Konkurentsivõime teooriad eri tasanditel on kohati kattuvad. Üheks tähtsamaks konkurentsivõime analüüsimise tasandiks on peetud uurijate poolt ettevõtte tasandit (Moon, Peery 1995: 41). Ka majandusharu tasandi konkurentsivõimet käsitledes ei saa mööda minna ettevõtte tasandist, kuna omavahel konkureerivad ettevõtted, mitte majandusharud (Laur, Lättemägi 2004: 12). Riigid konkureerivad üksteisega maailmaturul. Riikide konkurentsivõime asemel on uurijad soovitanud kasutada mõistet ekspordivõime, sest omavahel konkureerivad erinevate maade kaubad, mitte riigid (Laur, Lättemägi 2004: 13). Konkurentsivõime ettevõtte tasandil tähendab majandussubjekti võimet säilitada oma ettevõtte positsioon pikema aja vältel sellisel tasemel, mis võimaldab tal konkurentsitingimustes edasi 10

11 toimida (Pace, Stephan 1996: 8). Kui lühiajaliselt võib ettevõte olla konkurentsivõimeline olemasolevate toodete hinna ja müügimahu alusel, siis pikaajalises perspektiivis on ettevõttel konkurentsieelise saavutamiseks tähtis arendada võimekust luua konkurentidest madalama hinnaga ja kiiremini tuumkompetentse, et luua uusi tooteid (Prahalad, Hamel 1990: 81). Tuumkompetentsi kasutamise heaks näiteks Eesti toiduturul on Tere AS-i Helluse kaubamärgi all müüdavad jogurtid, mis on rikastatud probiootiliste bakteritega. Konkurentsivõime pikemaajalist mõõdet on oluliseks peetud ka Mani jt ettevõtte tasandi konkurentsivõime kontseptsioonis, kus on neli tunnusjoont (Man jt 2002): 1. ettevõtte konkurentsivõime tunnusjooneks on pikaajalise majandusliku edu perspektiiv, mitte ajutisest konkurentsieelisest või lühiajalisest taktikast (nt dumping) kasusaamine; 2. ettevõtte konkurentsivõime on juhitav, seda ei tingi ainult soodsad välistingimused; 3. ettevõtte konkurentsivõime on võrreldav teiste sama majandusharu ettevõtetega; 4. ettevõtte konkurentsivõime on dünaamiline protsess, mille käigus ettevõtted strateegiast lähtuvalt oma potentsiaali kasutades loovad pidevalt uusi konkurentsieeliseid. Ettevõtte jaoks tähendab konkurentsivõimelisus võimekust oma turuosas kasumit suurendada, kohandada äristrateegiaid ümbritseva majanduskeskkonnaga ning oskust leida vajalikud konkurentsivõime tegurid ning neid arendada (Manole jt 2014: 114). Magistritöö autor nõustub selle seisukohaga, tõepoolest ei ole tänapäeval ka toiduainetööstuses konkurentsieelised pikalt püsivad. Ettevõtted peavad pidevalt analüüsima konkurentsivõime tegureid, võrdlema end teiste sama sektori ettevõtetega, et suuta turul konkureerida. Magistritöö autori arvates on tänapäeva ettevõtte tasandi konkurentsivõime mõiste väga tugevalt seotud ettevõtjate intellektuaalsete omadustega, oskustega analüüsida majandust, olla kriitiline oma tegevuste suhtes, tunda muutusi ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas. Ettevõtte tasandi konkurentsivõime saavutamise kirjeldamisel lähtutakse ettevõtlusteoorias põhiliselt kahest lähenemisest: ressursi- ja turupõhisest käsitlusest (Berger 2008: 94). Ressursipõhise käsitluse järgi põhineb ettevõtte tasandi konkurentsivõime sisemiste ressursside edukal kasutamisel (Wernerfelt 1984). Ressursside hulka kuulub nii inimressurss kui ka tuumkompetentsid. Turupõhise käsitluse järgi mõjutab ettevõtet ja selle juhtimist tugevalt 11

12 turustruktuur, mistõttu on tähtsal kohal võimekus kohandada ettevõtet turustruktuuris aset leidnud muutustega (Porter 1981: 610). Madhok ja Marques väidavad oma artiklis (Madhok, Marques 2014: 78), et ressursi- ja positsioonipõhiste teooriate seletusjõud on tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas nõrgaks jäänud. Lisaks teiste konkurentsivõime teooriate kriitikale esitavad Madhok ja Marques artiklis oma tegevuspõhise konkurentsivõime teooria. Tegevuspõhine konkurentsivõime teooria aitab väidetavalt paremini seletada eriti selliste ettevõtete konkurentsivõimet, millel ei ole tuntavaid konkurentsieeliseid ega unikaalseid ressursse, kuid mis tänu oma dünaamilisusele eksisteerivad suuremate ettevõtete kõrval ja võivad edukateks kujuneda tänu kiirele reageerimisvõimele sotsiaal- ja majanduskeskkonnas toimuvatele pidevatele muutustele. Madhok ja Marques tähistavad kiiret reageerimist keskkonna muutustele terminiga agiilsus (ingl k agility). Madhok ja Marques jaotavad ettevõtte konkurentsistrateegiad kolme rühma: omandi-, positsiooni- ja tegevuspõhine konkurentsistrateegia. Omandipõhine konkurentsistrateegia (ingl k possession-based competition) on olemuselt staatiline lähenemine konkurentsile, kuna põhitähelepanu on suunatud ettevõtte strateegiliselt tähtsatele ressurssidele, millel ettevõtte konkurentsivõime püsib. Konkurentsieelise säilitamiseks on ettevõttel tähtis omada väärtuslikke, unikaalseid ja haruldasi sisendeid. Selle strateegia rakendamisel on tähtis imitatsioonibarjääri loomine. Konkureerimisel on ettevõtte jaoks tähtsaim tegurituru olukord ja organisatsiooni võimekus. (Madhok, Marques 2014: 78) Positsioonipõhise konkurentsistrateegia (ingl k position-based competition) järgi on konkurents iseloomult staatiline, kuna põhitähelepanu on ettevõtte positsioonil majandusharus. Ettevõtte eesmärk on kaitsta oma positsiooni majandusharus, püüdes säilitada konkurentsieelist luues konkurentide jaoks sisenemisbarjääre. Ettevõtted keskenduvad selle strateegia kohaselt oma toodetele ja turule. (Sealsamas: 78) Tegevuspõhine konkurentsistrateegia (ingl k action-based competition) läheneb konkurentsile dünaamiliselt, kuna arvestab tänapäeva ebakindlat ning pidevalt muutuvat majandus- ja sotsiaalkeskkonda. Selle strateegia puhul on fokuseeritus ettevõtte kiirel tegutsemisel, kus ärimudeli kaudu luuakse klientidele uusi väärtusi konkurentidest kiiremini. Strateegilise tähtsusega on ettevõtte tegevuse õige ajastamine. Oluline ei ole olla turul lihtsalt esimene, vaid 12

13 olla valmis pidevalt reageerima majandus- ja sotsiaalkeskkonnas toimuvatele muutustele. Selle strateegia rakendamisel on tähtsad eksperimenteerimine, kiire õppimisvõime, kiire reageerimine ja efektiivne tegevuste elluviimine. Tegevuste süsteemi koordineerimine ettevõttes toimib sillana toote- ja tegurituru vahel. Kuna konkurentsieelised on ettevõttel enamasti ajutised, siis ei peeta oluliseks ei sisenemis- ega imitatsioonibarjääri loomist. (Sealsamas: 78 79) Magistritöö autori arvates on kiire reageerimine tarbijate nõudlusele tänapäeva toiduainetööstuses juba aastaid elementaarne nõue ettevõtetele. Tänapäeva sotsiaalses keskkonnas on tervislik eluviis suur trend ja nõudlus tervisetoodete järgi suur, kuid kui paljud ettevõtted oskavad ka oma toodet efektiivselt turundada, et see sihtgrupini jõuaks või eristuks teistest samalaadsetest toodetest on omaette uurimisteema. Lisaks tootmisele ja kiirele õppimisvõimele tuleb tänapäeval rõhutada ka toodangu realiseerimisoskuste suurema kompetentsuse tähtsust. Suureks probleemiks on see Eesti ettevõtete jaoks eriti välisturul. Porteri (1990) käsitluses on konkurentsivõime mõiste produktiivsuse sünonüüm. See on praktiline, kui on vaja mõõta konkurentsivõimet, kuid mitte siis, kui on vaja teada saada konkurentsivõime tegureid ja põhjusi. Prahaladi ja Hameli (1990) jaoks on konkurentsivõime mõiste seotud kolme kategooriaga: ettevõtte turupositsioon, jätkusuutlik konkurentsieelis ja tuumkompetentsid. (Gorynia 2005: ) Gàli arvates peab konkurentsivõimelisel ettevõttel olema võimekus tootmist tõhustada. Tähtsad tegurid on nii tööjõuühiku kulud kui kasutatava tehnoloogia tase. Samuti on ettevõtte jaoks tähtis sisendite kättesaadavus. Strateegia väljatöötamine ja selle elluviimine on ebastabiilses majanduskeskkonnas samuti tähtsad. Viimastel aastakümnetel on selle tõttu esile kerkinud mitmed sellised ettevõttele väärtust loovad tegurid, mida varem ei tuntud või ei osatud neid tähtsustada, näiteks projektijuhtimine, muutuste juhtimine, sotsiaalne vastutus, kvaliteedi tagamine. Seega on väga tähtis, et töötajate ja juhtide teadmisi ja oskusi pidevalt arendatakse, lisandunud on mitmed tootlikkusega mitteseotud oskused, nagu konfliktide juhtimine ja suhtlemisoskuste arendamine. Teadus- ja arendustöö on tõusnud üheks määrava tähtsusega teguriks tänapäeva ettevõtete konkurentsivõimelisuses. (Gàl 2010: 2 3) 13

14 1.1 Ettevõtte konkurentsivõime hindamine Ettevõtte konkurentsivõime hindamine ehk analüüs aitab mõista nii ettevõtte majanduslikku hetkeseisu ja jätkusuutlikkust konkurentsitingimustes kui ka ettevõtte toimimise põhimõtteid, tema strateegiat. Kuna ettevõtte majandusseis mingil ajahetkel näitab ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali ja strateegia kasutamise resultaati, siis võiks kindlasti ettevõtte konkurentsivõimet analüüsides pöörata tähelepanu ka nendele teguritele. Ettevõtte konkurentsivõime hindamine ei ole eesmärk iseeneses, selle tulemusel peab ettevõtte juhtkond saama vastu võtta otsuseid, mis aitaksid ettevõttel oma majandustulemusi parandada (Firov, Sokolov 2014: 1641). Seda tehakse ka käesolevas magistritöös. Konkurentsivõime hindamisel kasutatakse palju erinevaid teooriaid ja meetodeid (Guzmán jt 2012: 10; Buckley jt 1988: 177; Gàl 2010: 10). Sellepärast on ka uuringute tulemusi keeruline omavahel võrrelda. Isegi ühe ja sama uuringu tulemusi võivad teadlased erinevalt interpreteerida (Firov, Sokolov 2014: 1639). Käesoleva magistritöö autor peab tähtsaks erinevate meetodite kombineerimist ettevõtte konkurentsivõime uurimisel. Tähtsam koondhinnangu saamisest konkurentsivõime taseme kohta on ettevõtte konkurentsivõimet suurendavate ja vähendavate tegurite välja selgitamine. Tegureid, mille järgi ettevõtete konkurentsivõimet analüüsida ja mille järgi ettevõtteid omavahel võrrelda, on väga palju ning nende seast kitsendava valiku tegemine on paratamatu (Gàl 2010: 1). Milliseid tegureid valida ja kuidas neid hinnata, sõltub uuringu eesmärgist ning kättesaadavatest andmetest (Gàl 2010: 12). Ettevõtte tasandi konkurentsivõime hindamisel kasutatakse peamiselt mikro- ja makromajanduslikke näitajaid, kuid väga oluliseks peetakse ka ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte ja majandusharu konkurentsivõime tegurite kohta Varasemad uurimistööd ettevõtte konkurentsivõime kohta Viimastel aastatel on teaduskirjanduses avaldatud mitmeid artikleid ning ülikoolides kaitstud mitmeid magistritöid ettevõtte tasandi konkurentsivõime hindamise kohta (nt Nisipeanu 2013; Rihma 2012; Guzmán jt 2012; Firov, Sokolov 2014; Gàl 2010; Žitkus, Mickevičienė 2011; 14

15 Deliyska, Stoenchev 2010; Sedliačiková, Michalková 2011; Tamberg 2011; Manole jt 2014). Alljärgnevalt antakse lühike ülevaade viiest ettevõtte tasandi konkurentsivõime hindamist käsitlevast uuringust, mis on teatud aspektides antud magistritööga sarnased. Deniz jt koostasid uuringus (2013) ettevõtte konkurentsivõime hindamiseks küsimustiku, lähtudes M. E. Porteri nn teemanti mudeli raamistiku neljast põhitegurist ja ühest välistegurist, poliitika mõjust. Küsimustikus paluti ettevõtete juhtidel hinnata konkurentsivõime tegurite tähtsust. Porteri teemanti mudeli järgi loovad üldise majanduskeskkonna neli põhitegurit (Deniz jt 2013: 467): 1. tootmistegurid; 2. nõudlustingimused; 3. ettevõtete strateegia, struktuur ja riigisisene konkurents; 4. seotud ja toetavad majandusharud. Need neli tegurit moodustavad Porteri järgi majanduskeskkonna, kus ettevõtted üksteisega konkureerivad. Eelloetletud nelja tegurit mõjutavad välisteguritest juhus ja valitsuse rakendatav poliitika. Kui valitsuse poliitika on tahtlikult suunatud tegevus, siis juhus on juhuslike sündmuste jada, mille käigus võib konkurentsieelis tekkida. Porteri teemanti mudel kirjeldab dünaamilist protsessi, kus kõik tegurid mõjutavad üksteist. Deniz jt uuringu (2013) valimi 220 ettevõtet erinesid üksteisest tegutsemisperioodi pikkuse poolest ning nad tegutsesid mitmes erinevas majandusharus. Kõige rohkem osales uuringus toidu ja jookide tootmisega tegelevaid ettevõtteid, moodustades valimist 26,8%. Valimis on esindatud väikesed, keskmised ja suured ettevõtted. Uuringu küsitluse vastustest selgus, et kõige tähtsamateks konkurentsivõimet mõjutavateks teguriteks peavad ettevõtete juhid seotud ja toetavaid majandusharusid ning nõudlustingimusi, kõige madalamalt hinnati tootmistegureid, kuigi ka need on tähtsad (aritmeetiline keskmine 3,88). Uuringu käigus määrati ka eksperthinnangute meetodit kasutades ettevõtete konkurentsivõime tasemed (alla keskmise, keskmine ja üle keskmise). Selgus, et üle keskmise konkurentsivõime tasemega ettevõtetel oli samal ajal ka eksporditase kõrgem kui nõrgema 15

16 tulemuse saanud ettevõtetel. Artiklis rõhutatakse, et juhi roll ettevõtte majanduslikes tulemustes on suur. Marian Gorynia juhitud uuringut tutvustavas artiklis (2004) esitatud teooria järgi iseloomustavad ettevõtte konkurentsivõimet kolm dimensiooni: ettevõtte konkurentsistrateegia, konkurentsivõime potentsiaal ja konkurentsipositsioon. Artiklis eristatakse ex post ja ex ante konkurentsivõimet. Kui ex post konkurentsivõime tähendab ettevõtte poolt realiseeritud konkurentsistrateegia abil saavutatud konkurentsivõimet, siis ex ante konkurentsivõime tähendab tulevikus saavutatavat võimalikku konkurentsivõimet, mis saavutatakse ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali realiseerimise kaudu. Konkurentsivõime potentsiaali struktuur ja kasutamine sõltuvad valitud konkurentsistrateegiast. Lisaks ex post ja ex ante konkurentsivõime eristamisele teeb Gorynia vahet ka ettevõtete konkurentsivõimel kodu- ja välisturul. (Gorynia 2004: 1) Ettevõtte konkurentsistrateegia tähendab ettevõtte poolt turul edukaks konkureerimiseks vajalike instrumentide valikut pikemaajalises perspektiivis. Näiteks on konkurentsistrateegia teguriteks kõrgema lisandväärtusega toodete tootmine, kvaliteetne klienditeenindus ja tootmisefektiivsuse tõstmine. Konkurentsistrateegia luuakse strateegia loomise protsessi käigus, mis koosneb strateegilise visiooni sõnastamisest ja rakendamisest, strateegia elluviimist mõjutavad ettevõttesisesed ja -välised tegurid, mis võivad seda nii soodustada kui takistada (Sealsamas: 2). Ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali puhul eristab Gorynia kitsast ja laia tähendust. Kitsa tähenduse puhul mõeldakse konkurentsivõime potentsiaali all ettevõtte kõiki kasutuses olevaid või kasutuseks olemasolevaid ressursse. Ressursid jaotatakse esmasteks (ettevõtja põhimõtted, ettevõtja võimalused hankida ettevõtte jaoks oskusteavet jms), teisesteks (materiaalsed tootmistegurid, nt toormaterjal ja poolproduktid; inimressurss; turustuskanalid; ettevõtte organisatsiooni struktuur; innovatsiooniline tegevus) ja kuvandiressurssideks (ingl k performance resources), mille moodustavad ettevõtte maine ning klientide lojaalsus. (Sealsamas: 2) Laiemas tähenduses moodustavad ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali ettevõtte strateegiline visioon, ettevõtte struktuur ja kultuur, ettevõtte ressursid (nt inimressurss, tehnoloogiline ja materiaalne ressurss, finantsressurss, maine) ning ettevõtte unikaalne toimimine (strateegia 16

17 loomise protsess ja selle elluviimine). Näiteks võib ainuüksi organisatsiooni kultuurist sõltuda, kas ettevõte on konkurentsivõimeline või mitte. Kui tegevusala nõuab ettevõttelt uuendusmeelsust, et pidevalt uusi tooteid arendada, kuid juhtkond seda ei soosi, siis on ettevõttel keeruline sellel tegevusalal konkurentsivõimeline olla. Ettevõtte struktuuri kaudu määratakse ettevõttes töö- ja võimujaotus ning kommunikatsioonivõrgustik. Ettevõtte strateegiline visioon sisaldab ettevõtte missiooni, eesmärke ja tegevustikku. Mida selgem on strateegiline visioon, seda tähtsam on see ettevõtte konkurentsivõime jaoks. (Sealsamas: 2) Hea konkurentsipositsiooni saavutamiseks peab ettevõttel olema teatud konkurentsieelis, näiteks toote kvaliteet või hind, konkurentidest eristuv pakkumine, klientide soovide arvestamine ehk paindlikkus, ettevõtte positiivne maine, uute toodete konkurentidest kiiremini turule toomine vms. Ettevõtte konkurentsipositsiooni hinnatakse tavaliselt ettevõtte turuosa suuruse ja finantsseisundi järgi, lisaks on võimalik ettevõtte konkurentsipositsiooni võrrelda konkurentidega selliste tegurite kaudu nagu kasumlikkus, kulude tase, asenduskaupade olemasolu või puudumine, kliendi lojaalsus (Sealsamas: 3). Uuringus küsitleti aastal personaalintervjuu kaudu enamasti keskmise suurusega ja suurte erinevatel tegevusaladel tegutsevate ettevõtete juhtkonda kuuluvaid isikuid. Valimis oli 68 Poola ettevõtet. Vastajatel paluti hinnata ettevõtte konkurentsivõimet iseloomustavate kolme dimensiooni tegureid tähtsuse järgi. Tegureid hinnati 7-pallilisel skaalal vahemikus 0 tähendusega ei ole tähtis kuni 6 tähendusega on ülitähtis. Vastuste põhjal arvutati välja tegurite aritmeetiline keskmine ja standardhälve. Lisaks paluti vastajatel hinnata konkurentsivõime tegurite kaudu oma ettevõtte positsiooni võrreldes konkureerivate ettevõtetega koduturul ja EL-i turul 2. Käesolevas magistritöös kajastatakse uuringu tulemustest seda osa, mis puudutasid ettevõtte konkurentsivõimet iseloomustavate tegurite tähtsusele antud hinnanguid. Uuringu tulemused näitasid, et konkurentsistrateegia tegurite nimistust pidasid vastajad kõige olulisemateks kvaliteeti, hinda ja kauba kohaletoimetamise kiirust. Kõige vähem tähtsaks peeti müügijärgse teeninduse ulatust, kvaliteeti ja hinda. Vähem hinnatud tegurite puhul oli samas vastajate arvamuste erinevus suur. Koondhinnang jäi vähim hinnatud tegurite puhul vähe tähtis ja keskmiselt tähtis vahele. (Sealsamas: 6) 2 Poola astus Euroopa Liitu aastal. 17

18 Konkurentsivõime potentsiaali uuringus esindatud 39 tegurist pidasid vastajad kõige tähtsamateks tarbijate hetke- ja tulevikuvajaduste äratundmisoskust, juhtide isikuomadusi ja teadmiste taset, ettevõtte mainet, kvaliteedi tagamist ja tootmistehnoloogia arengut. Kõige vähem hinnatud konkurentsivõime potentsiaali tegurite seas on muuhulgas töötajate suhtumine muudatustesse, motivatsioonisüsteemi kvaliteet, teadus- ja arendustöö personali tase ning teadusja arendustegevuse kulu. Kõige vähem hinnatud tegurid ei tähenda siin seda, et nende tähtsus oleks väike, koondhinnang jäi keskmiselt tähtis ja väga tähtis vahele. Kõige tähtsam konkurentsipositsiooni näitaja on vastajate hinnangul finantsseisund (täpsemaid näitajaid ei küsitud), natuke madalamalt hinnati turuosa suurust. Mõlemaid hinnati väga tähtsaks. (Sealsamas: 5) Guzmáni jt poolt Hispaania Valencia piirkonna mööbliettevõtjate seas läbi viidud ettevõtete konkurentsivõime hindamise uuringu (2012) esimeses etapis tehti kümne ettevõtte juhiga süvaintervjuu saamaks teada, mis on Valencia piirkonna mööbliettevõtete probleemid. Saadud vastuseid kasutati küsitlusankeedi koostamisel. Uuringu teises etapis saadeti küsimustik tavakirja teel valimile, mille moodustas 500 Valencia piirkonna mööbli tootmisega tegelevat ettevõtet. Valimi ettevõtete töötajate arv oli vahemikus Küsimustikule vastamise määr oli 53%. Uuringus taheti teada, kas ettevõtte finantstulemuste parandamine, kulude vähendamine ja tehnoloogia efektiivne kasutamine tõstavad VKE-de konkurentsivõime taset ja on seetõttu ettevõtte konkurentsistrateegia tegurina tähtsad või mitte. Nimetatud kolm tegurit koosnesid küsimustikus igaüks kuuest indikaatorist, mida küsitletud hindasid Likerti 5-pallilisel skaalal vahemikus 1 tähendusega ei ole üldse nõus kuni 5 tähendusega täielikult nõus. Ettevõtte konkurentsivõime hindamisskaala usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamiseks teostati uuringus kinnitav faktoranalüüs suurima tõepära meetodil (ingl k confirmatory factorial analysis with the method of maximum likelihood). Kõik kolm hüpoteesi leidsid uuringus kinnitust: ettevõtte finantstulemuste parandamine, kulude vähendamine ja tehnoloogia efektiivne kasutamine mõjutavad VKE-de konkurentsivõime taset positiivselt. Kõiki kolme tegurit saab ettevõtete konkurentsivõime hindamisel usaldusväärselt kasutada. M. Gorynia aastal avaldatud uuring (Gorynia 2005) Poola piirkonna Ziemia Lubuska ettevõtete konkurentsivõime kohta viidi läbi aastal. Üldkogumi moodustas 300 ettevõtet, valimi 50. Küsitlusankeedi küsimustele vastasid 15 ettevõtet. Küsitlus viidi läbi 18

19 personaalintervjuu vormis. Küsitleti erinevatesse majandusharudesse kuuluvate keskmise suurusega ja suurte, vähemalt 50 töötajaga ettevõtete juhte ning uuriti järgnevaid ettevõtte konkurentsivõime aspekte: ettevõtete impordi- ja eksporditegevus, turu atraktiivsus ja konkurentsivõimekus. Vaadeldava perioodi ( ) andmete põhjal uuritud ettevõtete müügi kogumaht ja ekspordimaht sel perioodil vähenesid. Kuna erinevatel aastatel uuringus osalenud ettevõtete arv erines, siis mõjutas see ka tulemusi. Välisturgu hindasid ettevõtete juhid nõudluse dünaamika, konkurentsi tiheduse, uute tulijate võimaliku esile kerkimise, asenduskaupade tekke või olemasolu ning võimalike väliskeskkonnast tulevate ohtude alusel atraktiivsemaks kui koduturgu. Ettevõtete konkurentsivõime potentsiaali analüüsimiseks esitati uuringus küsimusi järgmistel teemadel: tootmisressursside kasutamine, finantseerimisvõimalused kasvu toetuseks, uute toodete osakaal tootmisportfellis. Vastustest selgus, et uuritavatel ettevõtetel on tootmiskulud ühe ühiku kohta vaadeldaval perioodil kasvanud. Ettevõtete kasvu finantseerimisvõimalused on vähenenud. Uute toodete osakaal oli enamikes ettevõtetes väike, samas tunnistasid ettevõtjad, et see on probleem, millega tuleb tegeleda. Lisaks paluti ettevõtete juhtidel hinnata erinevatest konkurentsivõime potentsiaali ja konkurentsistrateegia elementidest koosneva konkurentsivõimekuse tegurite tähtsust ning seejärel nende põhjal hinnata oma ettevõtte konkurentsivõimekust. Kõige tähtsamateks teguriteks peeti ettevõtte mainet, toote kvaliteeti, maksmisviise ning juhtivisikute isikuomadusi ja teadmiste taset. Kõige vähem tähtsateks teguriteks peeti pakendi omadusi ning teadus- ja arendustegevust. Tulemustes esinevat vastuolu, kus vastajad küll väärtustavad uute ja moderniseeritud toodete osakaalu tooteportfellis, kuid samal ajal ei väärtusta teadus- ja arendustegevust, on näidanud ka autori teised uuringud. Ettevõtete juhid pidasid koduturu konkurentidega võrreldes oma ettevõtete tugevusteks ettevõtte mainet, juhtivisikute isikuomadusi ja teadmiste taset, väärtuspakkumise keerukust ning toodete kvaliteeti. Ettevõtete nõrku külgi kajastasid koduturul ettevõtjate hinnangul aeglane reageerimine turu nõudlusele, vähesed finantseerimisvõimalused ning vähesed kulutused teadus- ja arendustegevusele. Välisturul peeti oma ettevõtete tugevusteks kauba kohaletoimetamise kiirust 19

20 ja head mainet, nõrkusteks peeti vähest teadus- ja arendustegevust ning väheseid finantseerimisvõimalusi. Ehkki kümme uuringus osalenud ettevõtet viieteistkümnest lõpetasid aasta kahjumiga, hindasid nad enda ettevõtte konkurentsivõimet konkurentide tasemest erinevates aspektides enamasti kõrgemaks. Gorynia oletab uuringus, et selle põhjuseks võib olla see, et ettevõtjad peavad oma ettevõtte negatiivsete majandustulemuste põhjuseks väliskeskkonna tegureid, nt riiklikku majanduspoliitikat. Selline arvamus võib aga pärssida ettevõtete juhtide soovi otsida negatiivsete majandustulemuste põhjuseid ettevõtte seest. E. Nisipeanu teostatud ettevõtete konkurentsivõime uurimus (2013) põhineb M. Gorynia (2004) ettevõtte tasandi konkurentsivõime kontseptsioonil, mille järgi ettevõtte konkurentsivõime moodustavad kolm dimensiooni: konkurentsipositsioon, konkurentsivõime potentsiaal ja konkurentsistrateegia. Kuna ettevõtte konkurentsipositsiooni määramiseks ei leitud antud uuringu käigus piisavalt veenvaid tegureid, siis uuriti küsimustiku abil läbi viidud personaalintervjuude käigus ainult ettevõtete konkurentsivõime potentsiaali ja -strateegiat. Uuringu valimisse kuulus Rumeenia Vâlcea piirkonna 42 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet. Üldkogumi moodustas 390 ettevõtet. Valimi moodustamiseks kasutati kihtvalimi meetodit. Ettevõtted jaotati 42 gruppi ettevõtte tegevusala, suuruse, käibe ja töötajate arvu alusel. Gruppidest valiti ettevõte loosi teel. Ettevõtete juhtidele esitati küsimustiku raames nimekiri erinevate konkurentsivõime potentsiaali teguritega (nt rahastamise võimalused, juurdepääs võtmeressurssidele, konkurentide tundmine, motivatsioonisüsteemi kvaliteet) ning paluti valida need tegurid, mis nende arvates iseloomustavad ettevõtete konkurentsivõime potentsiaali. Seejärel paluti neil 7-pallilisel skaalal vahemikus 0 tähendusega ei ole tähtis kuni 6 tähendusega on ülitähtis hinnata nende tegurite tähtsust konkurentsivõime potentsiaali iseloomustajana enda ettevõtte jaoks ning 7- pallilisel skaalal vahemikus 0 tähendusega madalaimal tasemel kuni 6 tähendusega kõrgeimal tasemel nende kasutamise taset enda ettevõttes. Antud hinnete alusel arvutatakse iga teguri aritmeetiline keskmine, standardhälve ja variatsioonikoefitsent. Kõige tähtsamateks konkurentsivõime potentsiaali teguriteks pidasid ettevõtete juhid ettevõtte mainet, ettevõtte ja selle toodete tuntust, konkurentide tundmist ning praeguste ja tulevaste 20

21 klientide vajaduste äratundmist. Kõige vähem tähtsaks peeti teadus- ja arendustegevuse kulutuste taset ning sellega seotud inimeste oskuste taset, arendustöö finantseerimist välisvahenditest ning turunduse kulutuste taset. Kui kõige tähtsamate tegurite hindamisel suuri erinevusi ettevõtjate arvamustes ei olnud, siis vähem tähtsate tegurite hindamisel erinesid arvamused väga palju. Ettevõtete juhtide hinnangul pööratakse nimetatud teguritest oma ettevõttes kõige rohkem tähelepanu ettevõtte mainele, konkurentide tundmaõppimisele, ettevõtte ja selle toodete tutvustamisele turul ning kvaliteedi tagamisele. Neid tegureid hinnati kõige kõrgemalt ka konkurentsivõime potentsiaali iseloomustajatena. Kõige vähem pööratakse tähelepanu ettevõtetes teadus- ja arendustegevuse rahastamisele ning sellega seotud inimeste oskuste tasemele, samuti välisvahendite kaasamise võimalustele arendustöösse ja kulutustele turundamisel. Ka siin nimetatud tegurite hindamisel erinesid ettevõtete juhtide arvamused üksteisest väga palju, vaid kolme teguri puhul olid arvamused sarnasemad, nimelt ettevõtte maine, konkurentide tundmaõppimise ning ettevõtte ja selle toodete tuntuse osas. Konkurentsistrateegia teguritest (nt hind, kvaliteet, maksmisviisid, garantiitingimused, toote bränd) hinnati kõige tähtsamateks kvaliteeti 3, teenuste kvaliteeti, saadetiste õigeaegset kohalejõudmist ja pakkumise keerukust. Ettevõtjate arvamused erinesid üksteisest palju, kõige rohkem ühiseid arvamusi oli kvaliteedi osas. Kõige vähem tähtsaks hinnati uute toodete lansseerimise sagedust, pakendi omadusi 4, kliendi vajadusi arvestavat müügivõrgustikku ja toote brändi. Enim pöörati ettevõtteis tähelepanu kvaliteedile, teenuste kvaliteedile, saadetiste õigeaegsele kohalejõudmisele ja teenuste hinnale. Vähim pöörati ettevõtteis tähelepanu uute toodete lansseerimise sagedusele, pakendi omadustele, kliendi vajadusi arvestavale müügivõrgustikule ja toote brändile. Ka konkurentsistrateegia tegurite tähtsuse hindamisel erinesid ettevõtete juhtide arvamused üksteisest palju. Uuringu autor Nisipeanu arvab, et üheks arvamuste lahususe põhjuseks võib olla ka see, et ettevõtted tegutsevad erinevatel tegevusaladel. 3 Uuringus ei ole täpsustatud, mille kvaliteeti. 4 Ingl k. packaging keeruline on tõlkida, mida täpsemalt teguri pakend all analüüsitavas uuringus mõeldakse. 21

22 2 METOODIKA Käesoleva magistritöö uuringu tüüp on võrdlev uurimus. Kuna töös võrreldakse nii ettevõtjate hinnanguid ekspertide hinnangutega kui ka ettevõtteid omavahel, siis selguvad võrdlemise teel ka oletuslikud põhjused nii võib uuringu tüüpi pidada osaliselt ka põhjusi selgitavaks uurimuseks. Magistritöös kasutab autor ettevõtte tasandi konkurentsivõime uurimisel nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid meetodeid, täpsemalt triangulatsiooni meetodit. Järgnevates alapeatükkides on kirjeldatud uurimistöös kasutatavaid andmekogumise ja -analüüsi meetodeid täpsemalt. 2.1 Andmekogumise meetodid Käesolevas magistritöös kasutab autor kahte andmekogumise meetodit, ankeetküsitluse ja eksperthinnangute meetodit. Siin töös esinevad need meetodid kombineerituna, s. t ekspertidelt küsitakse hinnanguid ankeetküsitluse kaudu. Alljärgnevas kahes alapeatükis kirjeldatakse mõlemat meetodit ning tutvustatakse nende kasutamise erinevaid näiteid Ankeetküsitluse meetod Ankeetküsitlus on meetod, kus uuringu teostaja edastab kõikidele uuringus osalejatele ühesuguse eelnevalt koostatud küsimustiku mingi kindla teema kohta (Jupp 2006: 253). Küsimused on küsimustikus kindlas järjekorras. Küsimustikku on võimalik täita ja edastada nii elektroonilisel 22

23 teel kui paberkandjal. Küsimustik sisaldab hea tava järgi sissejuhatust. Kirja teel saadetud küsimustikule saab uuringus osaleja vastata endale sobival ajal ja sobivas kohas ning on reeglina iseseisvaks täitmiseks mõeldud, kui juhend ei näe ette teisiti (De Leeuw jt 2008: 135). Isetäidetava küsimustiku põhiolemuseks on, et puudub intervjueerija, kes küsiks küsimusi ja talletaks vastuseid nii loeb vastaja iseseisvalt küsimusi ja vastab nendele ning saadab täidetud küsimustiku uuringu teostajale tagasi (Sealsamas: 239). Ankeetküsitlus on tänapäeval üks enim kasutatavaid meetodeid sotsiaalteadustes. Käesoleva magistritöö autor peab seda meetodit oma uuringusse sobivaks sellepärast, et küsimustikus palutakse ekspertidel määrata paljude ettevõtte konkurentsivõime tegurite tähtsust ning vastata lisaks erinevatele küsimustele, mis teeb kokkuvõttes vastamise ajamahukaks. Võimaldamaks vastajale piisavat aega küsimustele mõtlemisel ja vastamisel, otsustas magistritöö autor lasta küsitletavatel ankeet iseseisvalt täita. Isetäidetava küsimustiku üks puudusi on võimalik arusaamatus erinevate terminite ja tegurite osas. Ankeetküsitluse meetodit on kasutatud palju ka uuringutes toiduainetööstuse erinevate valdkondade kohta. Baregheh jt poolt läbi viidud uuringus (2012) kasutatakse ankeetküsitlust andmekogumise meetodina, toetudes küsimustiku koostamisel varasematele innovatsiooni olemust ja tüüpe analüüsivatele uurimustele. Baregheh jt toovad esile ankeetküsitluse sobivust suurema andmemahu korral ja samas täpsemate vastuste saamiseks (Sealsamas: 305). Mezera jt kasutavad uuringus (2014) ankeetküsitlust innovatsiooni aspektide tähtsuse hindamiseks. Erinevad innovatsiooni aspektid reastatakse uuringus tähtsuse järjekorda. Bryla uuringus (2012) kasutatakse ankeetküsitlust ettevõtete juhtidelt hinnangute saamiseks ettevõtte konkurentsivõime tegurite tähtsuse kohta kodu- ja välisturul Eksperthinnangute meetod Eksperthinnangute meetod on meetod, mille käigus küsitakse teatud valdkonna spetsialistidelt hinnanguid uuritava teema kohta. Eksperthinnangute meetodit kasutatakse sageli alginformatsiooni hankimiseks, olemasolevate teadmiste täiendamiseks ja analüüsimiseks ning ka tuleviku prognoosimiseks (Engelke jt 2014: 638). Samuti kasutatakse eksperthinnanguid 23

24 ideede genereerimisel ja ühisarvamuse kujundamisel (nt Delfi meetod). Ekspertide arvamusi küsitakse uuringutes eri viisidel, näiteks ankeetküsitluse ja intervjuu abil. Eksperthinnang on asjatundja subjektiivne arusaam uuritava valdkonna kohta, mis võib põhineda kohati sügavamatel, kohati pealispindsematel teadmistel. Ekspertide arvamusi mõjutavad näiteks isiklik kogemus, intuitsioon, motivatsioon uuringus osaleda, meeleolu. Eksperthinnangute meetodi kasutamise puhul on kõige tähtsam leida uuringust osa võtma eksperdid, kes on võimalikult sügavalt uuritava valdkonnaga seotud ning kes on motiveeritud küsimustele vastama. Ettevõtte konkurentsivõime arendamiseks on vajalik määratleda konkurentsivõime mõjutegurid (edaspidi kasutatakse magistritöös lihtsalt sõna tegur). Üks viise konkurentsivõime peamiste tegurite määramiseks on eksperthinnangute kasutamine, mida rakendas oma töös ka käesoleva magistritöö autor. Eksperdi hinnangul on ettevõtte konkurentsivõime tegureid ja tegevusi hinnates nendele väärtushinnangut andev funktsioon. See on magistritöö autori arvates üks tähtsamaid eksperthinnangute meetodi funktsioone. Dlamini jt tõdevad artiklis, et ettevõtte konkurentsivõimet piiravate ja soodustavate tegurite määratlemisel on põllumajandusettevõtete konkurentsivõime arendamisel tähtis roll, võimaldades ettevõtjatel seada prioriteete ja tunda ära puudusi (Dlamini jt 2014: 62). Posch jt kasutavad uuringus (2015) eksperthinnangut energiajuhtimise seisukohalt kõige tähtsamate tegurite määramisel. Lipnická ja Ďaďo määratlevad uuringus (2013) ekspertide abil turundusauditi efektiivsust positiivselt ja negatiivselt mõjutavaid tegureid. Chakrabarti artiklis (2010) uuritakse ekspertide abil erinevate tegurite tähtsust mahepõllumajandusliku toidu ostmise ajendina. Tegurite tähtsust paluti hinnata 5-pallilisel skaalal. Saadud tulemuste põhjal arvutati aritmeetiline keskmine ja aritmeetilise keskmise standardviga, mis näitab, kui palju ekspertide arvamused omavahel erinevad. See on uuringutes üks sagedamini kasutatavaid viise erinevate tegurite hierarhia moodustamiseks, eesmärgiga eraldada tähtsad tegurid vähem tähtsatest (vt ka Gorynia 2004, Nisipeanu 2013). EMÜ poolt läbi viidud uuringus (Vähelevinud põllumajandustoodete ) kasutati ekspertküsitlust täiendava informatsiooni hankimiseks. Antud juhul uuriti, millistest kohalikest toodetest oleksid sama piirkonna hulgimüügiettevõtjad huvitatud. 24

25 Eesti ettevõtlusmonitooringu küsitluses (Globaalne ettevõtlusmonitooring ) käsitleti eksperthinnangute meetodit kasutades järgnevaid teemasid: äriteenuste ja füüsiline taristu, teadus- ja arendustöö siire, riiklik poliitika, finantseerimine jt. Nende valdkondade hindamise kaudu saadi tulemuseks senisest põhjalikum ja laiapõhjalisem arusaam Eesti majanduse erinevate aspektide tugevatest ja nõrkadest külgedest ehk teguritest, mis soodustavad ja takistavad Eestis ettevõtluse arengut. Eesti ettevõtlusmonitooringu küsitluses osales kokku 41 eksperti 9 tegevusalalt. Selles uuringus on tähtsal kohal erinevate majandusharude ettevõtjate arvamus. Eedo Kalle on tootlikkuse täpsemaks analüüsiks välja töötanud tootlikkusankeedi, mille abil on võimalik hinnata, millised on ettevõtte tootlikkuse kasvu soodustavad ja pidurdavad tegurid (Kalle 1997). Tootlikkusankeedi alusel eksperthinnangute kogumine on eriti kasulik ettevõtjatele. 2.2 Andmeanalüüsi meetodid Käesolevas magistritöös kasutab autor kahte andmeanalüüsi meetodit, suhtarvuanalüüsi ja triangulatsiooni. Äriregistrist ja SA-st saadud teiseste andmete (majandusaasta aruanded ja tegevusala rahandussuhtarvud) põhjal koostab magistritöö autor valimi ettevõtete suhtarvuanalüüsi. Valimi ettevõtete rahandussuhtarve võrdleb töö autor sama tegevusala ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega. Triangulatsiooni meetodit kasutab autor käesolevas magistritöös erinevate meetodite kasutamist kirjeldava teoreetilise ning kasutamist võimaldava praktilise lähenemisena Suhtarvuanalüüs Suhtarvuanalüüs (ingl k financial ratio analysis) on tänapäeval üks põhilisemaid finantsaruannete analüüsi meetodeid (Alver, Reinberg 2002: 305). Suhtarvuanalüüs sobib ettevõtete majandustulemuste hindamiseks ja ettevõtete majandustulemuste omavaheliseks võrdlemiseks (Delen jt 2013: 3970; Katchova, Enlow 2013: 64). Suhtarvuanalüüsi põhjal on 25

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word Mehhatroonika valdkonna ettevotete suutlikkuse ja konkurentsivoime analyys.docx

Microsoft Word Mehhatroonika valdkonna ettevotete suutlikkuse ja konkurentsivoime analyys.docx Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja Projekt INNOREG konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna- Soome piirkonnas INNOREG projekt Tellija: Tallinna Ettevõtlusamet Teostaja: HeiVäl Consulting Kollane 8/10-7

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Euroopa Kolledž Dissertatsioon Euroopa õpingute magistrikraadi taotlemiseks Riina Kerner EKSPORDI STRUKTUURI ROLL EESTI TÖÖSTUSHARUDE KO

TARTU ÜLIKOOL Euroopa Kolledž Dissertatsioon Euroopa õpingute magistrikraadi taotlemiseks Riina Kerner EKSPORDI STRUKTUURI ROLL EESTI TÖÖSTUSHARUDE KO TARTU ÜLIKOOL Euroopa Kolledž Dissertatsioon Euroopa õpingute magistrikraadi taotlemiseks Riina Kerner EKSPORDI STRUKTUURI ROLL EESTI TÖÖSTUSHARUDE KONKURENTSIVÕIME KUJUNDAMISEL Juhendajad: Urmas Varblane,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem