15576/17 kv/lps/ju 1 DG B

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "15576/17 kv/lps/ju 1 DG B"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. detsember 2017 (OR. en) 15576/17 PROTOKOLLI KAVAND Teema: PV/CONS 73 EMPL 614 SOC 805 SAN 461 CONSOM 393 Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, terviseja tarbijakaitseküsimused) detsembril 2017 Brüsselis 15576/17 kv/lps/ju 1

2 SISUKORD Lk 1. Päevakorra vastuvõtmine A-punktide nimekirja heakskiitmine... 4 a) Muude kui seadusandlike aktide nimekiri... 4 b) Seadusandlike aktide nimekiri... 4 Tööhõive ja sotsiaalpoliitika Direktiiv töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute eest: kokkupuute piirnormid Majandus- ja rahandusküsimused Üleminekukord, mille eesmärk on leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 9 mõju regulatiivsele kapitalile ning mis käsitleb riskide kontsentreerumise suhtes kohaldatavat erandit teatavate riskipositsioonide puhul 3. Tagamata võlainstrumentide järjestus maksejõuetusmenetluse hierarhias (BRRD- CR) Üldasjad Ühissätete määruse tehnilised kohandused Välisasjad Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend muudatus, mis puudutab suutlikkuse suurendamist julgeoleku ja arengu toetamiseks TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALPOLIITIKA 3. Euroopa poolaasta a) Iga-aastane majanduskasvu analüüs, häiremehhanismi aruanne, ühise tööhõivearuande projekt, tööhõivesuuniste kavand ja soovituse eelnõu euroala majanduspoliitika kohta b) Soovitus euroala majanduspoliitika kohta Seadusandlikud arutelud 4. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete direktiiv Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruste (883/04 ja 987/09) läbivaatamine Meretöönormide konventsiooni direktiiv (sotsiaalpartnerite kokkuleppe rakendamise kohta)... 7 Seadusandlikud arutelud 7. Direktiiv, milles käsitletakse töö- ja eraelu tasakaalustamist /17 kv/lps/ju 2

3 8. Nõukogu järeldused tõhustatud meetmete kohta horisontaalse soolise segregatsiooni vähendamiseks hariduses ja tööhõives... 8 Seadusandlikud arutelud 9. Direktiiv võrdse kohtlemise kohta (artikkel 19) Nõukogu järeldused töö tuleviku kohta Uus reaalsus, uued lahendused Nõukogu järeldused kogukondliku toetuse ja hoolduse edendamise kohta iseseisva toimetuleku heaks... 8 Muud küsimused 12. a) Sotsiaaltippkohtumine (Göteborg, 17. november 2017)... 9 b) Sooliste palgaerinevuste kaotamist käsitlev ELi tegevuskava aastateks c) Kokkuvõtte aasta jooksul soolise vägivalla kaotamiseks võetud sihipäraste meetmete kohta... 9 d) Järgmise eesistujariigi tööprogramm... 9 TERVISEKÜSIMUSED 13. Nõukogu järeldused, milles käsitletakse tervist digitaalühiskonnas Nõukogu järeldused alkoholipoliitika piiriüleste aspektide kohta Ravimipoliitika ELis hetkeseis ja tulevikuväljavaated Muud küsimused 16. a) Aruanne, milles käsitletakse lasteravimite olukorda ELis 10 aastat pärast ELi pediaatriamääruse jõustumist b) Küsimused, mis on seotud ravi kättesaadavusega patsientide jaoks Euroopas c) Ravimite vähene kättesaadavus Kreekas d) Valproaat ja teratogeensed ravimid e) Tervise olukord ELis f) aasta majanduskasvu analüüs g) Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkushaigustega toimetulemise juhtrühm h) Kõrgetasemelise kohtumise Antimikroobikumiresistentsus: ELi terviseühtsuse tegevuskava ning tõenditepõhine poliitikakujundamine (Brüssel, 23. november 2017) tulemused i) Järgmise eesistujariigi tööprogramm LISA Nõukogu istungi protokolli kantavad avaldused * * * 15576/17 kv/lps/ju 3

4 ISTUNG NELJAPÄEVAL, 7. DSEMBRIL 2017 (kl 10.00) 1. Päevakorra vastuvõtmine Nõukogu võttis vastu dokumendis 14944/17 esitatud päevakorra. 2. A-punktide nimekirja heakskiitmine a) Muude kui seadusandlike aktide nimekiri 14945/17 Nõukogu võttis vastu dokumendis 14945/17 loetletud A-punktid. b) Seadusandlike aktide nimekiri (avalik arutelu vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 8) 14946/17 Tööhõive ja sotsiaalpoliitika 1. Direktiiv töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute eest: kokkupuute piirnormid Seadusandliku akti vastuvõtmine heaks kiidetud COREPER I poolt 29. novembril /2/17 REV 2 PE-CONS 45/17 Nõukogu kiitis heaks Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha ning kavandatud õigusakt võeti vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, kusjuures Horvaatia, UK ja Poola delegatsioon hoidusid hääletamisest. (Õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b koostoimes sama lepingu artikli 153 lõike 1 punktiga a). Majandus- ja rahandusküsimused 2. Üleminekukord, mille eesmärk on leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 9 mõju regulatiivsele kapitalile ning mis käsitleb riskide kontsentreerumise suhtes kohaldatavat erandit teatavate riskipositsioonide puhul Seadusandliku akti vastuvõtmine heaks kiidetud COREPER II poolt 6. detsembril /17 PE-CONS 59/17 Nõukogu kiitis heaks Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha ning kavandatud õigusakt võeti vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4. (Õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikkel 114) /17 kv/lps/ju 4

5 3. Tagamata võlainstrumentide järjestus maksejõuetusmenetluse hierarhias (BRRD-CR) Seadusandliku akti vastuvõtmine heaks kiidetud COREPER II poolt 6. detsembril /17 PE-CONS 57/17 Nõukogu kiitis heaks Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha ning kavandatud õigusakt võeti vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4. (Õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikkel 114). Üldasjad 4. Ühissätete määruse tehnilised kohandused Seadusandliku akti vastuvõtmine heaks kiidetud COREPER II poolt 6. detsembril /17 PE-CONS 53/17 Nõukogu kiitis heaks Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha ning kavandatud õigusakt võeti vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4. (Õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikkel 177). Välisasjad 5. Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend muudatus, mis puudutab suutlikkuse suurendamist julgeoleku ja arengu toetamiseks Seadusandliku akti vastuvõtmine heaks kiidetud COREPER II poolt 6. detsembril /17 + ADD 1 PE-CONS 54/17 Nõukogu kiitis heaks Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha ning kavandatud õigusakt võeti vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4. (Õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikli 212 lõige 2). Deklaratsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi aasta määruse (EL) nr 230/2014 (millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend) artikli 3a kohaste abimeetmete rahastamisallikate kohta Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nõustuvad, et arengu ja arenguks vajaliku julgeoleku toetamist suutlikkuse suurendamise kaudu tuleks rahastada mitmeaastase finantsraamistiku ( ) IV rubriigi raames, peamiselt ümberpaigutamise teel ja säilitades kõigi vahendite finantstasakaalu võimalikult suures ulatuses. Ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide õigusi iga-aastase eelarvemenetluse käigus, ei tohiks ümberpaigutamise puhul kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi aasta määruse (EL) nr 233/2014 (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks ) kohastele meetmetele eraldatavaid assigneeringuid /17 kv/lps/ju 5

6 TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALPOLIITIKA 3. Euroopa poolaasta 2018 Arvamuste vahetus a) Iga-aastane majanduskasvu analüüs, häiremehhanismi aruanne, ühise tööhõivearuande projekt, tööhõivesuuniste kavand ja soovituse eelnõu euroala majanduspoliitika kohta Komisjoni ettekanne b) Soovitus euroala majanduspoliitika kohta Tööhõive ja sotsiaalpoliitikaga seotud aspektide heakskiitmine 14990/ / / / /17 + ADD / /17 Nõukogus toimus arvamuste vahetus sügisese majanduspaketi kohta, mille aluseks on komisjoni ettekanne ning mis lähtus eesistujariigi märkusest. Kiideti heaks panus, mis käsitleb euroala majanduspoliitikat puudutava soovituse eelnõu tööhõive- ja sotsiaalaspekte. Seadusandlikud arutelud (avalik arutelu vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 8) 4. Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete direktiiv Üldine lähenemisviis 15096/ /15 + ADD 1 3 Nõukogu jõudis kokkuleppele üldises lähenemisviisis, tuginedes dokumendile 15096/17. Nõukogu menetluse tulemused on esitatud dokumendis 15586/17. UK delegatsioon hoidus hääletamisest ning esitas avalduse nõukogu istungi protokolli kandmiseks; Hispaania, Itaalia ja Soome delegatsioon tegid avaldused. Kõik avaldused on esitatud käesoleva dokumendi lisas /17 kv/lps/ju 6

7 5. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruste (883/04 ja 987/09) läbivaatamine Osaline üldine lähenemisviis 14958/17 + COR /16 + ADD 1 REV 1 Nõukogu jõudis kokkuleppele dokumendi 15514/17 I ja II lisas esitatud teksti käsitleva osalise üldise lähenemisviisi suhtes. Slovakkia delegatsioon esitas avalduse ning Rootsi, Soome ja Läti delegatsioonid esitasid samuti ühisavalduse, mis kantakse nõukogu istungi protokolli. Kõik avaldused on esitatud käesoleva dokumendi lisas. 6. Meretöönormide konventsiooni direktiiv (sotsiaalpartnerite kokkuleppe rakendamise kohta) (komisjoni esitatud õiguslik alus: ELi toimimise lepingu artikli 155 lõige 2) Poliitiline kokkulepe (*) 14150/1/17 REV /17 Nõukogu saavutas poliitilise kokkuleppe dokumendi 14150/1/17 REV1 lisas esitatud direktiivi eelnõu teksti suhtes. Seadusandlikud arutelud (avalik arutelu vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 8) 7. Direktiiv, milles käsitletakse töö- ja eraelu tasakaalustamist Eduaruanne 14280/17 + COR /17 + ADD 1 Nõukogu võttis teadmiseks dokumendis 14280/17 + COR 1 + COR 2 esitatud eduaruande /17 kv/lps/ju 7

8 8. Nõukogu järeldused tõhustatud meetmete kohta horisontaalse soolise segregatsiooni vähendamiseks hariduses ja tööhõives Vastuvõtmine 14624/17 + ADD 1 Nõukogu võttis vastu dokumendis 15468/17 esitatud järeldused. Nõukogule esitati teadmiseks dokumendis 15468/17 ADD 1 sisalduv Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) aruande Sooline segregatsioon hariduses, koolituses ja tööturul kommenteeritud kokkuvõte. Seadusandlikud arutelud (avalik arutelu vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikele 8) 9. Direktiiv võrdse kohtlemise kohta (artikkel 19) Eduaruanne 14867/ /08 Nõukogu võttis dokumendis 14867/17 esitatud eduaruande teadmiseks. 10. Nõukogu järeldused töö tuleviku kohta Uus reaalsus, uued lahendused Vastuvõtmine 14954/17 Nõukogu võttis vastu dokumendis 15506/17 esitatud järeldused. 11. Nõukogu järeldused kogukondliku toetuse ja hoolduse edendamise kohta iseseisva toimetuleku heaks Vastuvõtmine 14636/17 Nõukogu võttis vastu dokumendis 15563/17 esitatud järeldused /17 kv/lps/ju 8

9 Muud küsimused 12. a) Sotsiaaltippkohtumine (Göteborg, 17. november 2017) Teave Rootsi delegatsioonilt ja komisjonilt 15163/17 Nõukogu võttis Rootsi delegatsiooni ja komisjoni esitatud teabe teadmiseks. b) Sooliste palgaerinevuste kaotamist käsitlev ELi tegevuskava aastateks Teave komisjonilt Nõukogu võttis komisjoni esitatud teabe teadmiseks. c) Kokkuvõte aasta jooksul soolise vägivalla kaotamiseks võetud sihipäraste meetmete kohta Teave komisjonilt Nõukogu võttis komisjoni esitatud teabe teadmiseks. d) Järgmise eesistujariigi tööprogramm Teave Bulgaaria delegatsioonilt Nõukogu võttis teadmiseks Bulgaaria delegatsiooni esitatud teabe /17 kv/lps/ju 9

10 ISTUNG REEDEL, 8. DSEMBRIL 2017 (kl 10.00) TERVISEKÜSIMUSED 13. Nõukogu järeldused, milles käsitletakse tervist digitaalühiskonnas Vastuvõtmine 14078/17 + COR 1 Nõukogu võttis vastu dokumendi 14078/17 + COR 1 lisas sisalduvad järeldused, milles käsitletakse tervist digitaalühiskonnas, ja otsustas need avaldada Euroopa Liidu Teatajas. 14. Nõukogu järeldused alkoholipoliitika piiriüleste aspektide kohta Vastuvõtmine 14082/17 Nõukogu võttis vastu dokumendi 14082/17 lisas sisalduvad järeldused alkoholipoliitika piiriüleste aspektide kohta ning otsustas need avaldada Euroopa Liidu Teatajas. Itaalia delegatsioon tegi nõukogu istungi protokolli kantava avalduse, mis on esitatud kõnealuse dokumendi addendum is. 15. Ravimipoliitika ELis hetkeseis ja tulevikuväljavaated Arvamuste vahetus 14574/17 Nõukogus toimus dokumendis 14574/17 esitatud eesistujariigi küsimuste alusel arvamuste vahetus teemal Ravimipoliitika ELis hetkeseis ja tulevikuväljavaated /17 kv/lps/ju 10

11 Muud küsimused 16. a) Aruanne, milles käsitletakse lasteravimite olukorda ELis 10 aastat pärast ELi pediaatriamääruse jõustumist Teave komisjonilt 13779/17 Nõukogu võttis teadmiseks ELi ravimipoliitikat käsitleva arvamuste vahetuse käigus komisjoni esitatud teabe ning delegatsioonide sõnavõtud nimetatud teemal. b) Küsimused, mis on seotud ravi kättesaadavusega patsientide jaoks Euroopas Teave Rumeenia delegatsioonilt 72/17 Nõukogu võttis teadmiseks ELi ravimipoliitikat käsitleva arvamuste vahetuse käigus Rumeenia delegatsiooni esitatud teabe ning delegatsioonide sõnavõtud nimetatud teemal. c) Ravimite vähene kättesaadavus Kreekas Teave Kreeka delegatsioonilt 14517/17 Nõukogu võttis teadmiseks ELi ravimipoliitikat käsitleva arvamuste vahetuse käigus Kreeka delegatsiooni esitatud teabe ning delegatsioonide sõnavõtud nimetatud teemal. d) Valproaat ja teratogeensed ravimid Teave Belgia delegatsioonilt 14709/17 Nõukogu võttis teadmiseks Belgia delegatsiooni esitatud teabe ning Ühendkuningriigi delegatsiooni ja komisjoni märkused /17 kv/lps/ju 11

12 e) Tervise olukord ELis Euroopa Komisjoni, OECD ning Euroopa Tervisesüsteemide ja -poliitika Vaatluskeskuse esitatud teave 67/17 50/17 Nõukogu võttis teadmiseks komisjoni, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Euroopa Tervisesüsteemide ja -poliitika Vaatluskeskuse esitatud teabe. f) aasta majanduskasvu analüüs Teave komisjonilt terviseaspektide kohta 14826/17 Nõukogu võttis komisjoni esitatud teabe teadmiseks. g) Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkushaigustega toimetulemise juhtrühm Teave komisjonilt 14595/17 Nõukogu võttis teadmiseks komisjoni esitatud teabe ning Saksamaa, Poola ja Sloveenia delegatsiooni märkused. h) Kõrgetasemelise kohtumise Antimikroobikumiresistentsus: ELi terviseühtsuse tegevuskava ning tõenduspõhine poliitikakujundamine (Brüssel, 23. november 2017) Teave eesistujariigilt 15134/17 Nõukogu võttis teadmiseks eesistujariigi esitatud teabe ning Taani, Hispaania, Madalmaade, Rootsi ja Ühendkuningriigi delegatsiooni ja komisjoni panused /17 kv/lps/ju 12

13 i) Järgmise eesistujariigi tööprogramm Teave Bulgaaria delegatsioonilt Nõukogu võttis teadmiseks järgmise eesistujariigi Bulgaaria esitatud suulise teabe ja komisjoni märkuse. Esimene lugemine Avalik arutelu (nõukogu kodukorra artikli 8 lõige 1) Avalik mõttevahetus eesistujariigi ettepanekul (nõukogu kodukorra artikli 8 lõige 2) Komisjoni ettepanekul põhinev päevakorrapunkt 15576/17 kv/lps/ju 13

14 LISA NÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAVAD AVALDUSED B-punkti 4 juurde: Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõudeid käsitlev direktiiv Üldine lähenemisviis SOOME AVALDUS Soome valitsus on kindlalt pühendunud puuetega inimeste ja piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste elukvaliteedi parandamisele. Soome on aastakümnete jooksul teinud tõsiseid jõupingutusi puuetega inimeste õiguste ja võrdsete võimaluste edendamiseks. Puuetega inimeste õiguste komitee, mida nõutakse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis, loodi Soomes juba aastal. Nimetatud komitee eesmärk on tagada, et puuetega inimeste õigusi võetakse arvesse kõigil haldustasanditel. Puuetega inimeste elukvaliteedi, sõltumatuse ja võrdsete võimaluste edendamiseks ühiskonnas on Soome valitsus seadusandlike meetmetega tegevuskeskkondi märkmisväärselt muutnud. Valitsuse erilise tähelepanu all on olnud ka puuetega inimeste tööhõive ja tööalane konkurentsivõime. Soome on kindlalt pühendunud oma puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisele ning jätkab oma tööd kooskõlas konventsiooniga. Soome toetab kavandatud ligipääsetavuse akti eesmärke, edendades puuetega inimeste elukvaliteeti ning eluga iseseisvalt toimetuleku võimalusi. Soome ei ole siiski täiesti kindel, et kavandatud siseturgu käsitlev direktiiv, mis on suhteliselt laialivalguvalt ja ebaselgelt sõnastatud ning mille kohaldamisala on lai, parandaks puuetega inimeste elukvaliteeti soovitud viisil. Ettevõtjate ja ametiasutuste jaoks kehtestatavaid kohustusi oleks keeruline täita. Kavandatud direktiivi täitmise jälgimise mudelit oleks keeruline rakendada ja see võib esitada suuri väljakutseid liikmesriikide ametiasutuste tegevusele. Me oleme seisukohal, et kõnealuse direktiivi rakendamise ja praktilise teostatavusega seotud küsimusi tuleks käsitleda täie tõsidusega. Direktiivist tulenevat mõju ei ole nõuetekohaselt välja selgitatud. Halvimal juhul võib see kahjustada ettevõtjate ja järelevalveasutuste tegutsemistingimusi, tekitades samal ajal suure õiguskindlusetuse siseturul. Direktiivi rakendamise kulud võivad samuti suured olla, ilma et saavutataks eesmärgiks seatud täiendavat kasu. Valdavalt keerulises majandusolukorras on seda raske õigustatuks pidada. Samuti oleme arvamusel, et kõnealune direktiiv peaks olema tehnoloogianeutraalsem ja selgelt hõlbustama innovatsiooni. Soovime siiski avaldada tänu eesistujariik Eestile ja varasematele eesistujariikidele Maltale, Slovakkiale ja Madalmaadele nende poolt läbirääkimiste käigus tehtud suurte jõupingutuste eest. Tänu eesistujariikide professionaalsele lähenemisviisile ja kompromissivalmidusele on kõnealune ettepanek läbirääkimiste käigus märkimisväärselt paranenud /17 kv/lps/ju 14 LISA

15 ITAALIA AVALDUS Itaalia toetab Euroopa ligipääsetavuse akti, kuid avaldab kahetsust, et hädaabiteenistused on selle kohaldamisalast välja jäetud. HISPAANIA AVALDUS Hispaania on kindlalt toetanud toodete ja teenuste ligipääsetavusnõudeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi alates selle ettepaneku esitamisest aasta detsembris. Hispaania tervitab ja hindab kõrgelt mitme eesistujariigi, eelkõige eesistujariik Eesti, seni tehtud tööd, milles on viimastel kuudel saavutatud märkimisväärset edu. Oleme siiski arvamusel, et nõukogule esitatud ettepanek ei ole nii terviklik ja tasakaalustatud, nagu me oleksime soovinud. Meie arvates on eriti kahetsusväärne, et numbrile 112 tehtavad hädaabikõned ei kuulu tulevase direktiivi kohaldamisalasse. Sellele vaatamata hääletab Hispaania nõukogule esitatud üldist lähenemisviisi käsitleva eesistujariigi ettepaneku poolt. ÜHENDKUNINGRIIGI AVALDUS Ühendkuningriik ei pidanud 7. detsembri aasta tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil võimalikuks toetada Euroopa ligipääsetavuse akti käsitlevat üldist lähenemisviisi, kuid Ühendkuningriik ei ole ka selle vastuvõtmise vastu. Seetõttu on Ühendkuningriik hääletamisest hoidunud. Ühendkuningriigil on usk juurdepääsetavust käsitlevasse tugevasse õigusakti ning ta on alati toetanud Euroopa juurdepääsetavuse akti eesmärke seoses puuetega inimeste juurdepääsu parandamisega mitmesugustele toodetele ja teenustele. Ühendkuningriik ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni aastal ning on pühendunud selles sätestatud puuetega inimeste õiguste järkjärgulisele elluviimisele. Ühendkuningriigi aasta võrdõiguslikkuse seadusega on puude alusel diskrimineerimine juba keelatud ning sellega kehtestati toodete ja teenuste pakkujatele kohustus teha mõistlikke kohandusi sellise diskrimineerimise ennetamiseks. Vaatamata nõukogus peetud läbirääkimiste käigus tehtud parandustele, oli Ühendkuningriik seisukohal, et kõnealuse akti tekst ei olnud veel vastuvõtmiseks valmis. Ühendkuningriik pidas eriti murettekitavaks võimalust, et normatiivsed nõuded võivad pärssida innovatsiooni, kahjustades tulevasi juurdepääsetavust käsitlevaid sätteid. Lisaks sellele peeti murettekitavaks selguse puudumist mitmes tekstiosas ning valdkondlike õigusaktidega kattumise ohtu. Ühendkuningriik tunnistab, et läbirääkimiste pidamine sellise olulise ja tehnilisi üksikasju sisaldava dokumendi üle on keeruline. Soovime tänada eesistujariiki töö jätkamise eest liikmesriikidega õigusakti tekstiga seotud pikaajaliste probleemide käsitlemisel /17 kv/lps/ju 15 LISA

16 B-punkti 5 juurde: Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruste (883/04 ja 987/09) läbivaatamine Osaline üldine lähenemisviis ROOTSI, SOOME JA LÄTI ÜHISAVALDUS Rootsi, Soome ja Läti saavad kõnealust osalist üldist lähenemisviisi aktsepteerida, nõustuvad komisjoni ja eesistujariigiga selles osas, et pikaajalise hoolduse hüvitisi käsitlevad muudetud sätted ei too kaasa muutusi määruse kohaldamisalas, ja tänavad eesistujariiki kogu nende tehtud töö eest selle selgitamisel. Seega vastavad muudetud sätted kohaldamisalale, mis on esitatud Rootsi, Soome ja Läti deklaratsioonis kõnealuse määruse kohaldamisala kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklile 9. SLOVAKI VABARIIGI AVALDUS Slovaki Vabariik hindab kõrgelt eesistujariik Eesti jõupingutusi seoses pikaajalise hoolduse hüvitisi ja perehüvitisi käsitlevate sätete muudatusettepanekutega ning tunnustab eesistujariigi eesmärki saavutada osaline üldine lähenemisviis. Eesistujariik Eesti koostatud tekst parandab oluliselt komisjoni algse ettepaneku mitmeid aspekte. Kompromisstekstis ei ole siiski piisavat selgitust mõjude kohta ega piisavat selgust seoses perehüvitisi käsitlevate uute eeskirjade kohaldamisega. Seetõttu ei saa Slovaki Vabariik toetada osalist üldist lähenemisviisi perehüvitisi käsitleva peatüki osas. Slovaki Vabariik rõhutab, et määruse 883/2004 uus artikkel 68b ja tuletatud õiguse piiramine teatavate perehüvitiste osas võib avaldada negatiivset mõju liikuvate töötajate perede sissetulekule. Lisaks võib selline mõju viia olukorrani, kus nende perede valik hoolduskohustuste jagamiseks oleks piiratud. See võib samuti mõjutada liikuvate töötajate perede otsust kasutada aluslepingutega tagatud liikumisvabadust. Slovaki Vabariik kordab samuti, et ta kahtleb, kas äsja kehtestatud individuaalne õigus saada rahalisi perehüvitisi sissetuleku asendamiseks lapse kasvatamise ajal, vastab täielikult määruse 883/2004 artikli 1 punktis z sätestatud perehüvitiste kehtestamise eesmärgile ja määruse 987/2009 artikli 60 lõikes 1 sätestatud ühe perekonna põhimõttele /17 kv/lps/ju 16 LISA

17 Lõpetuseks on Slovaki Vabariik mitmel korral juhtinud tähelepanu võimalikele soovimatutele tagajärgedele seoses määruse 883/2004 artiklis 68b sätestatud uue perehüvitiste kategooriaga diferentseeritud lisahüvitise arvutamisel vastavalt määruse 883/2004 artiklile 68, pidades eelkõige silmas Wieringi kohtuasja. Slovaki Vabariik on tundnud muret ohu pärast, et hüvitisi, mille eesmärk on pakkuda täiendavat sissetulekut lapse kasvatamise ajal, võidakse võrrelda erineval eesmärgil kehtestatud muu kategooria perehüvitistega, kui viimaseid ei kanta uude XIII lisasse. See avaldaks kaugeleulatuvat mõju liikuvate töötajate peredele makstavate perehüvitiste suuruse arvutamisele. Nimetatud põhjusel ja võttes arvesse täiendatud määratlust on Slovaki Vabariik avaldanud soovi kanda oma perehüvitised uude XIII lisasse, olgugi et tal on endiselt kahtlusi peamise aluspõhimõtte suhtes, milleks on õiguste individualiseerimine teatavate perehüvitiste puhul. Eeltoodut arvesse võttes tervitab Slovakkia muudatusi, mille eesistujariik Eesti on esitanud, et parandada õigusselgust seoses diferentseeritud lisahüvitise arvutamisega määruse 883/2004 artikli 68 kohaselt. Kokkuvõtteks oleks Slovaki Vabariik eelistanud status quo säilitamist seoses tuletatud õigusega kõigi perehüvitiste puhul /17 kv/lps/ju 17 LISA

18 B-punkti 14 juurde: Nõukogu järeldused alkoholipoliitika piiriüleste aspektide kohta Vastuvõtmine ITAALIA AVALDUS Itaalia hindab kõrgelt eesistujariik Eesti kavatsust käsitleda seda rahvatervise poliitika seisukohalt väga tähtsat küsimust, milleks on võitlus alkoholi liigtarvitamise mitmete aspektidega, ning seetõttu ei ole Itaalial kavas järelduste eelnõu vastuvõtmist takistada. Itaalia soovib siiski väljendada kahetsust, et kõnealuste nõukogu järelduste tekstis ei sisaldu mõningaid Itaalia arvates olulisi aspekte või neid ei ole selgelt esile tõstetud. Itaalia kogemus näitab, et hoolimata mõningatest murettekitavatest suundumustest, eriti noorte hulgas, on keskmine tarbimine Euroopa madalaimate seas, piirdudes põhiliselt madala alkoholisisaldusega jookide mõõduka ja vastutustundliku tarvitamisega tervisliku toitumise ja eluviisi raames. Seetõttu me leiame, et tuleks rõhutada, et mõõdukas ja mittekahjulik alkoholitarbimine ei too tingimata kaasa tõsiseid terviseriske, mis on kooskõlas selliste rahvusvaheliste organisatsioonide suunistega nagu WHO, kes alati osutab alkoholi liigtarvitamisele, mitte üksnes tarbimisele. Itaalia leiab samuti, et ennetus- ja teavituspoliitika, eelkõige noortele suunatud poliitika tõhususe tagamiseks on vaja vastu võtta paljusid valdkondi hõlmav lähenemisviis ning kaasata kõik sidusrühmad. Lisaks on Itaalia seisukohal, et fiskaalmeetmete vastuvõtmine ei ole tingimata tõhus meede; vastupidi, see võib hoogustada ebaseaduslikku tarnet, ka alternatiivsete kanalite kaudu, seades ohtu tarbijate ohutuse ja tervise. Itaalia on samuti arvamusel, et märgistamise küsimust on vara käsitleda, sest oodatakse veel ettepanekuid, mida tööstussektor võib esitada järgmise aasta esimeste kuude jooksul. Itaalia peab oluliseks korrata, et aluslepingute kohaselt ei tohi ühegi riikliku märgistamisalgatusega rikkuda liikmesriikide vahelise kaupade vaba liikumise põhimõtet /17 kv/lps/ju 18 LISA

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3586. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. 12. detsembril 2017 Brüsselis PV/CONS

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem