EESTI STATISTIKA KAHEKSAS AASTAKÄIK. tt2 tt2 86 (1) 97 (12) BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DE L'ESTONIE. POUR L'ANNÉE 1929 Ks.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI STATISTIKA KAHEKSAS AASTAKÄIK. tt2 tt2 86 (1) 97 (12) BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DE L'ESTONIE. POUR L'ANNÉE 1929 Ks."

Väljavõte

1 EESTI STATISTIKA KAHEKSAS AASTAKÄIK tt2 tt2 86 (1) 97 (12) 1929 RECUEIL MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DE L'ESTONIE POUR L'ANNÉE 1929 Ks. Ka 86 (1) 97 (12) TALLINN 1929 RIIGI STATISTIKA KESKBÜROO BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DE L'ESTONIE

2 M. N. Minis'e trükk, Narvas

3 SISUKORD. Table des matières v. p. V. Metodoloogia. Rahvusvaheline majandusstatistika meetodite ühtlustamise kon- Lhk. ventsioon (Genfis 1928 a.) A. PULLERITS... Nr. 87 ( 2] Jooksvate andmete saavutamiskord 87 ( 2) IV Eesti-Läti statistika konverents 94 ( 9) Rahvastik. Rahvaliiklemine üle piiri 1928 a. G. TOMBERG Nr. 89 ( 4) Linnade ja alevite rahvastik 1928 G. TOMBERG. 89 ( 4] Väljaränd 1929 a. H. REIMAN ( 5) Abielulahutused H. REIMAN 90 ( 5) Korteriolud Tallinuas ja Tartus H. REIMAN Nr. 92(7) 93(8) Sündivus, surevus, abieliuvus ja abielulahutused 1928 a. H. REIMAN... Nr. 94 ( 9) Leiutised a. H. REIMAN.. 94 ( 9J Vabariigi piiridest üle sõitnute arv (stand. tab. Nr. 14) 59, 123, 193, 251, 314, 367, 454, 474,, 605, 674, 740. Elanikkude arvu liikumine aadresslaudade andmeil (stand. tab. 15) 61, 132, 194, 252, 377, 469, 455, 535, , 748. Haridus. Alg- ja keskkoolid 1927/28 õ/a. A. LEPP Nr. 88 ( 3) Tartu Ülikool a. A. LEPP 89 ( 4) Tallinna Tehnikum a. A. LEPP 89 ( 4) Avalikud raamatukogud 1926 ja 1927/28 a. A. TUISK ( 6) Üldhariduslikud rahvuskoolid 1927/28 õ/a. A. LEPP... Nr. 92 (7) 93(8) Töö ja palgad. Tööpäeva pikkus tööstuses 1928 a. I poolaastal R. SÕRMUS.Nr. 86 ( 1) Maa- ja linnatööliste toitlusolud H. REIMAN.. 87 ( 2) Streigid tööstuses 1928 a. R. SÕRMUS 88 ( 3) Töötaolu ja tööbörside tegevus a. R. SÕRMUS 89 ( 4) Suur- ja kesktööstusetlevõlete tööjõud 1 jaanuaril 1929 a ( 4) Suur- ja kesktöö^tusettevõlete tööjõud l juuliks 1929 a 94 f 9) Palgaolud tööstuses 1928 a. R. SÕRMUS 90 ( 5) Töökaitse 1928 a Nr. 92 (7)-93 (8) Tööpäeva pikkus tööstuses 1928 a. II poolaastal Nr. 92 (7)-93 (8) 406 Hädaabitööd 1928/29 a- talvel R. SÕRMUS Nr. 94 ( 9) Tööõnnetused H REIMAN 94 ( 9) Eiumaksumus (elukallidus) indeks (stand. tab. 27). 65, 197, 255, 381, 458, 539, 609, 744. Tööbörside ja eravahetalitus kontorile tegevus (stand. tab. 29) 66, 125, 198, 256, 317, 382, 459, 471, 542, 610, Tööstusettevõtted ja nende tööjõud (stand. tab- 80) 67, 12G, 199, 257, 318, 383, 460, 472, 543, 611, 678, 746. Tööõnnetused tööstusettevõiteis (&tand. tab. 31) 68, 127, 200, 260, 319, 384, 461, 473, 544, 612, 679, 747. Tööstustööliste arvu liikumise indeksid (stand. tab. 32) 68, 127, 200, 260, 319, 384, 461, 473, 544, 612, 679, 747. Tervishoid. Andmed laste tervishoiust E. LASBERG Nr. 87 ( 2) Surmapõhjused 1927 a. E. LASBERG ( 2) Nakkushaigused 1928 a. E. LASBERG Nr. 92 (7)-93 (8) Tapamajades tapetud ja järelevaadatud loomad (stand. tab. 23),,,, Loomataudid (stand. tab. 22) Ihk.,,,,, 742 Nakkushaigused (stand. tab. 33) Ihk. 68, 127, 200, 260, 319, 384, 461,473, 544, 612, 679, 747 Kuritegevus ja õnnetused. Tulekahjud 1928 a. V. FELDMAN... Nr. 89 f 4) Süütegevus 1927 ja 1928 a. A. TOOMS '96 (11) VangidM a. H. REIMAN. 97(12)

4 TV Lhk. Põllumajandus. Põllumajanduslik üleskirjutus 1929 a. A. PULLERITS Nr. 88 ( 3) Riigimaa suurus ja kruntide arv 1. I. 29 a. J. JANUSSON.. 89 ( 4) Maakorraldus 1927 ja 1928 a LAAMAN 94 ( Maapidamine ja viljade kasvupinnad 1929 a» 9;> (10) Loomade arv ja koosseis 1929 a 05 (10) Viljasaagid 1929 a» 96 (11) Maaparanduste seisukord.,» 96 (11) Talumajanduse tasuvus 1928/29 a. (üldkokkuvõte) T. KIND.. 97 (12) Põllumajanduse erakorraline krediteerimine 1928 ja 1929 a (12) Loomataudid (stand. tab. 22) Ihk,,,,,, 742 Tapamajades tapetud ja järelevaadatud loomad (stand. tab. 23),,,,, 742 Metsandus. Riigi metsamajandus 1927/28 m/a. B. TIISMAN Nr. 94 ( 9) Tööstus. Toodang ja tööjõud suurtööstuses 1927 a. P. SEMPER.... Nr. 87 ( 2) Ürgtootva tööstuse toodangu väärtus 1927 a. (suurtööstuses) P. SEMPER 91 ( 6) Tööstustoodang (stand. tab. 21) Ihk.,,,,, 742 Väliskaubandus. Metsasaadused meie väliskaubanduses A. KITS... Nr. 88 ( 3) Põllumajandus- ja tööstusained väliskaubanduses a. J. JANUSSON, ( 9) Eesti tööstussaaduste väljavedu 1927 ja 1928 a. R. RENNING. 95 (10) Sissevedu kilogrammides ja kroonides (stand. tab. 1) Ihk. 51, 115, 186, 244, 306, 368, 446, 4, 526, 598, 668, 732 Väljavedu kilogrammides ja kroonides (stand. tab. 2) 52, 116, 187, 245, 307, 369, 447, Sisse- ja väljaveo tähtsamad ained (stand. tab. 3) 53, 117, 188, 246,'308,'370,'448,'464, 528, 600, 670, 734. Väliskaubandus tolliametite järgi (stand. tab. 4) 55, 119, 190, 248, 310, 372, 450, 466, 530, 602, 672, 736 Rahandus. Pankade tulud ja kulud 1927 a. - V. FELDMAN Nr. 86 ( 1) Meie riigimajandus nettoarvudes ja üldiue maksukoormatus - A. TOOMS 86 ( 1) Aktsiaseltside ja osaühisuste äriseisud 1927 ja 1928 a. V. FELDMAN ' 88 ( 3) Pikaiaenupank 1928 a 89 ( 4) 243 Tulumaks 1928 a. - J. ÕISMAN ( 5) Linnade ja alevite tulud ja kulud 1. I 1927 a. 31. III. 28 a H. NEUHAUS 91 ( 6j Maavalitsuste tulud ja kulud 1. I III (15 kuud) V. FELDMAN, 95 (10) Maksubilanss 1928 a. A. TOOMS Nr. 92(7)-93(8) Asunikkudele antud riiklikud laenud ja toetused LAAMAN Nr. 94 ( 9) Raharingvool a. V. POOM 95 (10) Tollimaks ja väliskaubandus tollitariifi kohaselt 1928 a. A. KITS 95 (10) Puhaskasumaks 1928 a. V. FELDMAN 96 (11) L Riigi sissetulekud (stand. tab. 12)... 59, 123, 193, 251, 314, 454, 468,, 605, 674, 740 Valuuta ja väärtpaberite hinnad (stend. tab. 13) 60,194,252, B24,377,455,035,606, 684,741 Liikvel olev raha (stand. tab, 16)..,,,,, 742 Kapitali emissioonid (stand. tab. 20),,,, C07, 742 Krediit Pandimajade tegevus a. R. SÕRMUS Nr. 89 ( 4) Hinnad. Elusloomade hinnad laatadel H. KUUSK Nr. 89(4) Elumaksumus Eesti linnades A. TOOMS 90 ( 5) Valuuta ja väärtpaberite hinnad (stand. tab. 13) 60, 194, 252, 324, 377, 455, 535, 606, 741 Suurmüügi hinnad Tallinnas (stand. tab 24) 63, 195, 315, 379, 456, 537, 675 Toiduainete maksumus kalorilise sisalduse järgi (stand. tab. 25) 59, 123, 193, 251, 314, 367,, 605, 674 Turuhinnad (stand. tab. 26) , 124, 196, 254, 316, 380, 457, 470, 538, 608, 676, 742 Elumaksumus (elukallidus) indeks (stand. tab. 27)..65, 197, 255, 381, 458, 539, 609, 744 Suurmüügiindeksid (stand. tab. 28j 65, 197, 255, 381, 458, 539, 609, 744

5 V Transport ja side. Tähtsamate kaupade vedu raudteel 1927/28 a. J. JANUSSON. Nr. 86 ( 1) 1 27 Mootorsõidukite arv 1. I a 91 ( 6) Valis- ja rauuasõit ja kauba- niag reisijate vedu 1928 a. A. KITS 92 ( 7) 93 ( 8) Ihk Siseveetede tegevus 1928 a. A. KITS 91 ( 9) ' Kaubalaevastik 1. I a. A. KITS 94 ( 9) Jalgrataste arv a 95 (10) Post, telegraaf, telefon, raadio 1928/29 a/a 96 (11) Raudtee tegevus 1928/29 a 97 (12) Ühendatud riigiraudteede tegevus (stand. tab. 6) 56, 120, 191, 249, 305, 373, 451, 467, 531, 597, 667, 737 Tallinna sadama tegevus (stand. tab. 7) 57,121,192, 250, 311,374, 452,468, 532, 603, 673, 738 Kindlustus. Kindlustusseltsid 1927 a. V. FELDMAN Nr. 91 ( 6) 34L 353 Haiguskindlustus 1927 ja 1928 R. SÕRMUS 95 (10) Ühistegevus. Ühingud ja seltsid a. A. LEPP Nr. 91 ( 6) Liik. TABLE DES MATIÈBES. MÉTHODOLOGIE. Page. Convention concernant l'unification des méthodes des statistiques économiques A. PULLERITS Nr. 87 ( 2) Méthodes d'établissement des données publiées dans les tableaux courants 87 ( 2) La IV conférence estono-lettone des statisticiens ( 9) POPULATION. Mouvement de la population traversant la frontière en 1928 G. TOMBERG Nr. 89 ( 4) Population des villes et bourgs en 1928 G. TOMBERG ( 4) Émigration en 1928 H. REIMAN 90 ( 5) Divorces de H. REIMAN 90 ( 5) Conditions du logement à Tallinn et Tartu IL REIMAN Nr. 92(7) 93(8) Naissances, décès, mariages et divorces en 1928 H. REIMAN. Nr. 94 ( 9) Inventions de H. REIMAN 94 ( 9) Nombre des personnes passées les confins de la République (tab. perm. 14) 59, 123, 193, 251, 314, 367, 454, 474,, 605, 674, 740 Mouvement de la population dans les villes et bourgs (tab. perm.. 15) 61, 132, 194, 252, 377, 455, 469, 535, 606, 741, 748 INSTRUCTION PUBLIQUE. Écoles primaires et secondaires pendant l'année scolaire de A. LEPP Nr. 88 ( 3) L'université du Tartu de A. LEPP ( 4) L'école tehnique supérieure à Tallinn de A. LEPP. 89 ( 4) Bibliothèques populaires en 1926 et A. TUISK ( 6) Écoles pour différentes nationalités en 1927/28 A. LEPP. Nr. 92(7)-93(8) TRAVAIL et SALAIRES. Durée du travail dans l'industrie en I semestre de R. SÕRMUS Nr. 86 ( 1) Alimentation des ouvriers agricoles et industriels H. REIMAN 87 ( 2) Main d'oeuvre des entreprises grandes et moyennes au [ 4) VII (9) Grèves dans l'industrie en 1928 R. SÕRMUS.. Nr. 88 ( 3) Chômage et activité des bourses de travail en R. S EMUS 89 ( 4) Gains dans l'industrie en 1928 R. SÕRMUS. '. 90 ( 5) Inspection du travail en 1928 Nr. 92(7) 93(8)

6 VI Durée du travail dans l'industrie en II semestre de Nr. 92(7) 93(8) 406 Travaux publics en hiver de R. SÕRMUS Nr. 94 ( 9) Accidents du travail en Ï921 H. REIMAN 94 ( 9) Mouvement des nombres-indices du coût de la vie (tab. perm. 27) 65, 197, 255, 381, 458, 539, 609, 744 Activité des bourses du travail et des agences d'affaires privées (tab. perm. 29) 66, 125, 198, 256, 817, 382, 459, 471, 542, 610, 677, 745 Entreprises industrielles et leur main d'oeuvre (tab. perm.. 30) 67, 126, 199, 257, 318, 387, 460, 472, 543, 611, 678, 746 Accidents du travail dans les entreprises industrielles (tab. perm. 31) 68, 127, 200, 260, 319, 384, 461, 473, 544, 612, 679, 747 Nombres-indices du mouvement du nombre de la main d'oeuvre dans les entreprises industr. (tab. perm. 32) 68, 127, 200, 260, 319, 384, 461, 473, 544, 612, 679, 747 HYGIÈNE PUBLIQUE. Hygiène des enfants E. LASBERG Nr. 87 ( 2) Causes de décès en 1927 E. LASBERC 87 ( 2) Maladies contagieuses en 1928 A. LASBERG Nr. 92(7)-93(8) Êpizooties (tab. perm. 22),, 358,,, 742 Animaux abattus aux abattoirs et présentés pour l'examen sanitaire (tab. perm. 23),,,, Maladies contagieuses (tab. perm. 33) 68,127,200,260, 319, 384, 461, 473, 544, 612, 679, 747 CRIMINALITÉ et SINISTRES. Incendies en 1928 V. FELDMAN Nr. 89 ( 4) Délits et infractions aux lois et règlements en 1927 et 1928 A. TOOMS 56' (11) Prisonniers de H Reiman 97 (12) AGRICULTURE. Recensement agricole de 1929 A. PULLERITS Nr. 88 ( 3) Exploitations agricoles sur les terres d'état au 1. I J. JANUSSON. 89 ( 4) Mise en ordre de terres d'état et privées en 1927 et LAAMAN. :' 94 ( 9) Etendue de la superficie et superficie emblavée en (10) Effectif du bétail en (10) Production des cultures agricoles 96 (11) Drainage, êpierrement et déboisement. 96 (11) Rentabilité des exploitations rurales en T. Kind.. 97 (12) Crédits extraordinaires pour l'agriculture en 1929 et (12) Êpizooties (tab. perm. 22)...",,,,, 742 Animaux abattus aux abattoirs et présentés pour l'examen sanitaire (tab. perm. 23),,,,, 742 SYLVICULTURE (arboriculture). Expoitation des forêts d'état en B. TIISMAN... Nr. 94 ( 9) INDUSTRIE. Production et main d'oeuvre dans les grandes entreprises en 1927 P. SEMPER... " Nr. 87 ( 2) Valeur de la production, de l'industrie extractive en 1927 P. SEMPER, 91 ( 6) Production de quelques industries (tab. perm. 21),,,,, 742 COMMERCE EXTÉRIEUR. Commerce extérieur des produits forestiers de A. KITS Nr. 88 ( 3) Commerce extérieur des produits agricoles et industriels de J. JANUSSON 94 ( 9) Exportation des produits industriels en 1927 et R RENNING 95 [10] Importation: en kilogrammes et Ekr. (tab. perm. 1) 51, 115, 186, 244, 306, 368, 446, 4, 526, 598, 668, 732 Exportation: en kilogrammes et Ekr. (tab. perm. 2) 52, 116, 187, 245, 307, 369, 447, 463, 527, 599, 669, 733 Importation et exportation des principaux anlieles (tali perm. 3) 53, 117, 188, 246, 308, 370, m, 464, 528, 600, 670, 734 Commerce extérieur par les bureaux de douane (tab. pevm. 4) 55., 119, 190> 248, 310,, 372, 4m, 46.6, 530, 602, 672, 736 Pasjè.

7 VII FINANCES. Pme ' Recettes et dépenses des banques en 1927 V. FELDMAN... Nr. 86 ( 1) Budget net de l'état et la charge générale des impôts A. TOOMS 86 ( 1) Situation financière des sociétés anonymes en 1927 et 1928 V. FELDMAN 88 (3) Banque nationale de crédit à long terme ( 4) 243 Impôt sur le revenu en 1928 J. ÕISMAN 90 ( 5) Recettes et dépenses des villes et des bourgs de 1. I UL V. NEUHAUS 91 ( 6) Balance des paiements en 1928 A. TOOMS Nr. 92(7) 93(8) Crédits accordés aux exploitât, nouvellem. fondées de O. LAAMAN Nr. 94 ( 9) Recettes et dépense* des administrations d'arrondissement en 1927\28 (15 mois) V. FELDMAN 95 (10) Circulation fiduciaire de a. V. POOM (10) Droits de douane et commerce extérieur d'après le tarif douanier en 1928 A. KITS 95 (10) Impôt sur les bénéfices nets en 1928 V. FELDMAN 96 (11) Recettes de l'état (tab. perm. 12) 59, 123, 193, 251, 314, 454, 468,, 605, 674, 740. Cours du change à Tallinn (tab. perm. 13) 60, 194, 252, 324, 377, 455, 535, 606, 684,741 Billets en circulation (tab. perm. 16),,,,, 741. Emissions des capitaux (tab. perm. 20),,,,, 742. CRÉDIT. Lombards de R. SÕRMUS 89 ( 4) " PRIX. Prix forains de bétail en H. KUUSK Nr. 89 ( 4) Coût de la vie en villes A. TOOMS 90 ( 5) Cours du change à Tallinn (tab. perm. 13) 60, 194, 252, 324, 377, 455, 535, 606, 741. Prix de gros à Tallinn (tab. perm.. 24) 63, 195, 315, 379, 456, 537, 675. Coût des denrées alimentaires à la base de leur valeur nutritive (tab. perm. 25) 59, 123, 193, 251, 314, 367,, 605, 674. Prix de détail (tab. perm. 26) 64, 124, 196, 254, 316, 380, 457, 470, 538, 608, 676, 742. Mouvement des nombres-indices du coût de la vie (tab. perm. 27) 65, 197, 255, 381, 458, 539, 609, 744. Nombres-indices des prix de gros (tab. perm. 28) 65, 197, 255, 381, 458, 539, 609, 744. TRANSPORTS et COMMUNICATIONS. Trafic des marchandises par chemins de fer en J. JANUSSON Nr. 86 ( 1) 1 27 Véhicules à moteur au 1. I. 1929, 91 ( 6) Navigation et transports maritimes des marchandises et des voyageurs en A. KITS Nr. 92(7)-93(8) Mouvement aux voies navigables intérieures en A. KITS Nr. 94 ( 9) Marine marchande au 1. / A. KITS 94 ( 9) Bicyclettes en circulation de (10) Postes, télégraphes, téléphones et radio en (11) Chemins de fer en 1928/29 97 (12) Chemins de fer (tab. perm. 6).. 56, 120,191, 249, 305, 373, 451, 467, 531, 597, 667, 737 Mouvement du port de Tallinn (tab. perm. 7) 57, 121, 192, 250, 311, 374, 452, 468, 532, 603, 673, 738 A^^TIRANCF^ Sociétés d'assurance en V. FELDMAN.. Nr. 91 ( 6) Assurance-maladie en 1927 et R SÕRMUS 95 (10) COOPÉRATION. Unions el sociétés de A. LEPP 91.(6)

8 f ' ~ EESTt Y, vm Jooksvate andmete standart tabelid. Tableaux permanents des données courantes. Jooksvate andmete saavularaiskord nr. 87 (2) Ihk Standart numeratsioon. Numération permanente. 1. Sissevedu: kilogrammides ja kroonides Importation: en kilogramm, et Ekr 2. Väljavedu: kilogrammides ja kroonides Exportation en kilogrammes et Ekr 3. Sisse- ja väljaveo tähtsamad ained Importation et exportation des principaux articles 4. Väliskaubandus tolliametite järgi Commerce extérieur par les bureaux de douane.. 5. Tolliametite tulud Receltes des bureaux de douane, 6. Ühendatud riigiraudteede tegevas Chemins de fer unis 7. Tallinna sadama tegevus Mouvement du 5G port de Tallinn (Reval). 8. Eesti panga äriseis (viimaseks kuupäevaks) Situation financière de la Banque d'estonie (au dernier du mois) 9. Maapanga äriseis (viimaseks kuupäevaks) Situation financière de la Banque agraire (au dernier du mois) 10. Era ja tähtsamate ühispankade äriseis (1-ks kuupäevaks) Situation financière des banques privées et des principales banques coopératives (au 1-er d. mois) Üksikute pankade äriseisu summad (1-ks kuupäevaks) Montant des bilans des banques (au 1-er du mois) 12. Riigi sissetulekud Recettes dc l'état... J3. Valuuta ja väärtpaberile hinnad Cours du change à Tallinn 14. Vabariigi piiridest ülesõitnute arv Nombre des personnes passées les confins de la République 15. Elanikkude arvu liikumine aadresslaudade andmeil Mouvement de la population dans les villes et bourgs 16. Liikvel olev raha Billets en circulation. 17. Rahakate Couverture 18. Pankadevahelise arvekoja tegevus M ou veinent de la chambre de compensation Protestitud vekslid Effets protestes Kapitali emissioonid- Émissions des capitaux 21. Tööstustoodang Production de quelques industries 22. Loomataudid Épizoolies 23. Tapamajades tapetud jajärelevaad. loomad- Animaux abattus aux abattoirs et présentés pour l'examen sanitaire 24. Suurmüügihinnad Tallinnas Prix de gros à Tallinn > Toiduainete maksumus kalorilise sisalduse järgi Coût des denrées alimentai res â la base de leur valeur nutritive Turuhinnad Prix de détail 27. Elumaksumus- (elukallid.) indeks Mauve- \ ment des nombres-indices du coût de. la vie 28. Suurroüügiindeksid Nombres-indices des prix de gros 29. Tööbörside ja eravahetalitus-kontorite tegevus~activité des bourses du travail et des agences d'affaires privées 30. Tööstusettevõtted ja nende tööjõud Entreprises industrielles et leur main d'oeuvre. 31. Tööõnnetused tööstusettevõtteis ^ccidents du travail dans les entreprises industrielles 32. Tööstustööliste arvu liikumise indeksid Nombres-indices du mouvement du nombre de la main d'oeuvre dans les entrepr. industr Nakkushaigused Maladies contagieuses a. Oktoober Octobre Novemb. Nov Detsemb. Dec. lia Jaanuar Janvier Veebruar Février Märts Mars Aprill Avril a. Mai! Juuni Mai ] Tutu Juuli Juillet Au- Sep. Oktoogust itemb.! ber Août] Sept.) Oct. Tähtsamad Eesti majandus- ja ühiskondliku elu Ilmuvused B.. Données principales concernant la. vie économique et sociale de l'estonie J* 87(2) lhk,12b~132 r.j*. S0(5) lhk , Nä 92(7)-93(8) Ihk , Ni 96(11) Ihk U Novemb Nov.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2008, 23, 151 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2008, 23, 151 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.06.2008 Avaldamismärge: RT I 2008, 23, 151 Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 148 Kaitsejõudude,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Microsoft Word - 01.doc

Microsoft Word - 01.doc MONTHLY BULLETIN OF ESTONIAN STATISTICS TALLINN 2007 MÄRKIDE SELETUS EXPLANATION OF SYMBOLS..... - 0 0,0 0,00 M N K andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad data not available or too uncertain

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Lämmastiku allikate, voogude ja transformatsiooni hindamine Metaandmebaas tööriist sisendite, andmeallikate, arvutuskäikude jm kaardistamiseks Arvo Ii

Lämmastiku allikate, voogude ja transformatsiooni hindamine Metaandmebaas tööriist sisendite, andmeallikate, arvutuskäikude jm kaardistamiseks Arvo Ii Lämmastiku allikate, voogude ja transformatsiooni hindamine Metaandmebaas tööriist sisendite, andmeallikate, arvutuskäikude jm kaardistamiseks Arvo Iital Üldine eesmärk: N ringe kvantitatiivne kirjeldamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem