Pakettreisilepingu üldtingimused (seisuga )

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pakettreisilepingu üldtingimused (seisuga )"

Väljavõte

1 Pakettreisilepingu üldtingimused (seisuga ) 1. Üldsätted 1.1. Käesolevad pakettreisilepingu üldtingimused (edaspidi Reisitingimused) kohalduvad Nikal Travel OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) ja ühe või mitme isiku (edaspidi Reisija) poolt või nimel sõlmitud eri liiki reisiteenuste kogumi (edaspidi Pakettreis) Pakettreisilepingutele (edaspidi Reisileping), millega Reisikorraldaja kohustub korraldama Reisijale Pakettreisi ning Reisija maksma Reisikorraldajale reisitasu (edaspidi Reisitasu) Käesolevad Reisitingimused kehtivad ka juhul, kui Reisikorraldaja koostatud Pakettreisi pakub või Reisikorraldaja nimel sõlmib Reisilepingu muu reisiettevõtja (edaspidi Vahendaja) Reisitingimused sätestavad Reisilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemise üldised tingimused Lisaks Reisitingimustele tulenevad pooltevahelise Reisilepingu tingimused Reisikorraldaja poolt Reisijale eraldi teatavaks tehtavatest Reisilepingu eritingimustest (edaspidi Eritingimused), reisikirjeldusest (edaspidi Reisikirjeldus) ja tellimuskinnitusest (edaspidi Tellimuskinnitus) Reisitingimused ei kohaldu Pakettreisidele, mis kestavad vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad öist majutust Reisitingimused ei kohaldu pakettreisilepingutele, mis on sõlmitud üldlepingu alusel, millega korraldatakse ärireise ettevõtja ja teise füüsilise või juriidilise isiku vahel, kes tegutseb majandus- või kutsetegevuses Reisikorraldaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, sealhulgas võlaõigusseadusest, turismiseadusest ja tarbijakaitseseadusest. 2. Reisikorraldaja ja Vahendaja andmed 2.1. Reisikorraldaja andmed on alljärgnevad: Ärinimi: Nikal Travel OÜ Aadress: Ehitajate tee 114, Tallinn, Harju maakond, Telefoninumber (klienditeenindus): (E-R 09:00-19:00, L 10:00-15:00) Telefoninumber (administratsioon): (E-R 09:00-17:00) E-posti aadress 2.2. Kui Reisikorraldaja koostatud Pakettreisi pakub või Reisikorraldaja nimel sõlmib Reisilepingu Vahendaja, on Vahendaja andmed esitatud Eritingimustes või Reisikirjelduses. 3. Lepingueelne teave 3.1. Reisikorraldaja või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendaja esitab Reisijale enne Reisilepingu sõlmimiseks siduva pakkumise tegemist või enne Reisilepingu sõlmimist: Reisikirjelduse; asjakohase standardinfo teabelehe, mis kirjeldab kokkuvõtvalt Reisija peamisi õigusi (edaspidi Teabeleht); käesolevad Reisitingimused; võimalikud Eritingimused Reisikorraldaja esitab Reisikirjelduses alljärgneva teabe: kasutatava transporditeenuse kirjelduse, sh sõidukite liigi, veo iseloomustuse ja klassi, väljumise ja saabumise koha, kuupäeva ja kellaaja, või kui täpset aega ei ole veel kindlaks määratud, siis väljumise ja saabumise ligikaudse aja, vahepeatuste kestuse ja kohad ning transpordiühendused; Pakettreisi sihtkoha reisiteekonna kirjelduse, läbitavates kohtades viibimise aja koos kuupäevadega ning sisalduvate ööde arvu, kui Pakettreis hõlmab majutust; majutuse liigi, majutuskohtade asukoha, järgu või mugavusastme ja põhitunnused ning majutuskoha vastavuse külastatavas riigis kehtivale klassifikatsioonile; toitlustamiskava; üldise teabe sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta, sealhulgas viisa saamiseks kuluva ligikaudse aja kohta ning teabe sihtriigi tervisenõuete kohta; külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub Reisitasus; Reisitasu koguhinna koos maksudega ja kõigi kohalduvate lisatasude, lõivude ja muude kuludega, kui selliseid kulusid ei saa mõistlike jõupingutustega enne Reisilepingu sõlmimist välja arvutada, siis Reisija poolt kantavate võimalike lisakulude liigi; teabe, kas mõnda reisiteenust pakutakse Reisijale koos rühmaga, ning kui see on võimalik, siis eeldatava rühma suuruse (olenevalt sihtkohast, üldjuhul minimaalselt 20 inimest); keele, milles osutatakse muid turismiteenuseid, kui Reisija võimalus kasutada kõnealuseid teenuseid sõltub tõhusast suulisest suhtlusest; teabe, kas Pakettreis on üldiselt sobiv piiratud liikumisvõimega isiku jaoks (täpne teave selle kohta, kas Pakettreis on sobiv konkreetse Reisija vajadusi silmas pidades, esitatakse eraldi Reisija taotlusel); teabe vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral Reisija kohustub Teabelehe, Reisitingimuste, Eritingimuste ja Reisikirjeldusega tutvuma enne Reisilepingu sõlmimist ja selleks siduva tahteavalduse tegemist Reisikorraldaja ja asjakohasel juhul Vahendaja annab Reisijale Reisitingimuste, Eritingimuste ja Reisikirjelduse muudatustest selgelt, arusaadavalt ja selgelt eristuvalt teada enne Reisilepingu sõlmimist. 4. Reisilepingu sõlmimine 4.1. Pakettreisi tellimiseks esitab Reisija Reisikorraldajale või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendajale telefoni või e-posti teel või Reisikorraldaja koduleheküljel oleva online broneerimiskeskkonna vahendusel Pakettreisi tellimuse

2 (edaspidi Tellimus), mis loetakse ettepanekuks esitada pakkumus Reisilepingu sõlmimiseks Juhul, kui Tellimus on võimalik täita, esitab Reisikorraldaja või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendaja Reisijale e- posti või posti teel Tellimuskinnituse, mis loetakse pakkumuseks sõlmida Reisileping, milles esitatakse Tellimuse number ning kohustuslik lepingueelne ja lepinguline teave ulatuses, milles seda ei ole Reisijale varem esitatud Reisija kohustub Tellimuskinnitusega tutvuma enne Reisilepingu sõlmimist. Reisija kontrollib viivitamata Tellimuskinnituses toodud Reisijate andmete (esmajoones ees- ja perekonnanimed, e-posti aadressid, postiaadressid ja telefoninumbrid) korrektsust ning informeerib Reisikorraldajat viivitamata mistahes ebatäpsustest Reisijate andmetes Reisitasu või selle esimese osa (sõltuvalt Tellimuse esitamise ajast) maksmine loetakse Reisija nõustumuseks Reisitingimuste, asjakohasel juhul Eritingimuste, Reisikirjelduse ja Tellimuskinnitusega. Reisileping loetakse sõlmituks Reisitasu või selle esimese osa tasumise hetkest (sõltuvalt Tellimuse esitamise ajast) Juhul, kui Reisija ei maksa Reisitasu või selle esimest osa (sõltuvalt Tellimuse esitamise ajast) Reisilepingus sätestatud tähtajaks, on Reisikorraldajal õigus Tellimuskinnitus tühistada Tellimuskinnitus loetakse Reisija poolt kättesaaduks, kui see on edastatud Reisijale posti teel või elektrooniliselt Reisija poolt esitatud e-posti aadressile. 5. Reisija teavitamine enne Pakettreisi algust 5.1. Reisikorraldaja või juhul, kui Reisilepingu sõlmimist pakutakse Vahendaja kaudu, siis Vahendaja edastab mõistliku aja jooksul enne Pakettreisi algust Reisijale kõik vajalikud kviitungid, kupongid ja piletid ning teatab kavandatava väljumisaja, asjakohasel juhul lennule registreerimise tähtaja, vahepeatuste ja transpordiühenduste info ning kohalejõudmise kavandatava aja e-posti teel või selle puudumisel kokkuleppel Reisijaga posti teel Kui Reisija ei ole Reisitingimuste punktis 5.1 nimetatud teavet ja dokumente kokkulepitud ajal või hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne Pakettreisi algust kätte saanud, pöördub Reisija vastava teabe ja dokumentide saamiseks viivitamata Reisikorraldaja poole Reisija kontrollib viivitamata Reisitingimuste punktis 5.1 nimetatud dokumentides toodud andmete korrektsust, tutvub viivitamata samas nimetatud teabega ning informeerib Reisikorraldajat viivitamata mistahes ebatäpsustest või ebaselgusest nimetatud dokumentides või teabes Reisija edastab Reisitingimuste punktis 5.1 nimetatud teabe ja dokumendid viivitamata kõigile Reisijatele. 6. Reisitasu ja maksmise kord 6.1. Reisitasu sisaldab tasu Reisikirjelduses ja Tellimuskinnituses sätestatud reisiteenuste eest, kõiki kohalduvaid lisatasusid, lõive ja muid kulusid ning kõiki kohalduvaid makse. Reisitasu ei sisalda tasu muude teenuste eest, mida Reisija ei ole tellinud ja mida ei ole kirjeldatud Reisikirjelduses või Tellimuskinnituses Juhul, kui Tellimus on esitatud rohkem kui 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva enne Pakettreisi algust, tasub Reisija 15% (viisteist protsenti) Reisitasu koguhinnast, 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Tellimuskinnituse väljastamise kuupäevast ja ülejäänud 85% (üheksakümmend protsenti) Reisitasu koguhinnast hiljemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva enne Pakettreisi algust Juhul, kui Tellimus on esitatud 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva või vähem enne Pakettreisi algust, tasub Reisija kogu Reisitasu koguhinna 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Tellimuskinnituse väljastamise kuupäevast Reisikorraldaja võib teatud Pakettreiside puhul rakendada teistsugust maksmise korda, mis nähakse ette Eritingimustes ja mis prevaleerib Reisitingimustes sätestatud maksmise korra ees Reisija on kohustatud kinni pidama kehtestatud maksmise korrast. 7. Reisitasu muutmine 7.1. Reisikorraldaja võib pärast Reisilepingu sõlmimist Reisitasu suurendada, kui Reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud: veokulude muutumise tõttu muutusest, mis tuleneb kütuse või muude energiaallikate hinna muutumisest; Reisilepingus sisalduvatele reisiteenustele Pakettreisi teenuste osutamisega otseselt mitteseotud kolmandate isikute poolt kehtestatud maksu- või tasumäärade muutumise tõttu, sealhulgas turismimaksude, maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasude, muutumise tõttu; Pakettreisiga seotud vahetuskursi muutumise tõttu Reisitasu uue suuruse arvutamisel võetakse aluseks Reisilepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele liidetakse Reisitingimuste punktides kuni nimetatud kulude, maksu- või tasumäärade või kursi muutus osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud reisiteenuste maksumusse Reisikorraldaja teatab Reisijale Reisitasu suurendamisest koos Reisitasu tõusu põhjendustega ja arvutustega hiljemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne Pakettreisi algust. Reisija on kohustatud tasuma algse Reisitasu ja suurendatud Reisitasu vahe 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisitasu suurendamise teate saamisest Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitust või alandada Reisitasu juhul, kui Reisija otsustab jätta kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse. Mõne reisiteenuse kasutamine vastuolus Reisilepingu tingimustega või nende kasutamata jätmine võib mõjutada Reisija õigust või võimalust kasutada edasisi reisiteenuseid. 8. Reisilepingu tingimuste muutmine 8.1. Reisikorraldajal on õigus muuta enne Pakettreisi algust muid Reisilepingu tingimusi peale Reisitasu, teatades sellest Reisijale viivitamata selgelt ja arusaadavalt, kui muudatus on väheoluline Väheoluliseks muudatuseks loetakse muu hulgas kuid mitte ainult alljärgnevaid muudatusi:

3 majutuskoha asendamine samaväärsega objektiivsetel põhjustel, näiteks majutuskoha ülebroneerimise tõttu, mis ei ole tingitud Reisikorraldajast; transpordivahendi või selle marsruudi asendamine samaväärsega objektiivsetel põhjustel; transpordivahendi väljumise või saabumise aja muudatused ja muud muudatused Pakettreisi ajakavas objektiivsetel põhjustel, millest on Reisijaid mõistliku aja võrra ette teavitatud või mis sõltumata muudatusest teavitamise ajast ei põhjusta Reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sealhulgas kui sihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb 2 (kaks) kuni 5 (viis) ööpäeva kestva Pakettreisi puhul kuni 4 (neli) tundi, üle 5 (viie) ööpäeva kuni 8 (kaheksa) ööpäeva kestva Pakettreisi puhul kuni 5 tundi ja üle 8 (kaheksa) ööpäeva kestva Pakettreisi puhul kuni 8 (kaheksa) tundi; muudatused ekskursiooniprogrammis või konkreetses ekskursioonis objektiivsetel põhjustel, näiteks ilmastikutingimuste, transpordiühenduse takistuste või isikutele ohtu kujutavate asjaolude esinemisel Kui Reisikorraldaja on enne Pakettreisi algust sunnitud objektiivsetel põhjustel olulisel määral muutma Reisitingimuste punktides kuni ja kuni nimetatud tingimust või ei saa täita võimalikku erikokkulepet Reisijaga või soovib suurendada Reisitasu rohkem kui 8 % (kaheksa protsenti), võib Reisija 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul Reisikorraldajalt vastava teate saamisest (kui Reisikorraldaja ei ole määranud muud tähtaega) kas kavandatava muudatusega nõustuda või Reisilepingust taganeda, esitades Reisikorraldajale sellekohase ühemõttelise tahteavalduse. Kui Reisija ei tagane Reisilepingust enne Reisikorraldaja määratud tähtaja lõppu, loetakse, et Reisija on muudatusega nõustunud. Kui Reisija Reisilepingust taganeb, võib ta võimaluse korral vastu võtta asenduspakettreisi, kui Reisikorraldaja seda pakub Kui Reisitingimuste punktis 8.3 nimetatud muudatuse või asenduspakettreisi tulemusena Pakettreisi maksumus väheneb, on Reisijal õigus alandada vastavas ulatuses Reisitasu. Kui valitud asenduspakettreis on Pakettreisist kallim, tuleb Reisijal asenduspakettreisi vastuvõtmisel tasuda Pakettreisi ja asenduspakettreisi hinnavahe 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates asenduspakettreisi vastuvõtmisest Kui Reisija taganeb Reisilepingust Reisitingimuste punktis 8.3 nimetatud muudatuse tõttu ega võta vastu asenduspakettreisi, maksab Reisikorraldaja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Reisija Reisilepingust taganemist Reisijale tagasi kõik Reisilepingu alusel Reisija poolt või nimel tehtud maksed Reisijal on õigus pärast Reisilepingu sõlmimist kuid enne Pakettreisi algust muuta muid Reisilepingu tingimusi peale Reisitasu üksnes kokkuleppel Reisikorraldajaga, teatades Reisikorraldajale vastavast soovist hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne Pakettreisi algust Reisilepingu tingimuste muutmisel Reisija soovil vastavalt Reisitingimuste punktile 8.6 hüvitab Reisija Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud summas 55 (viiskümmend viis) eurot Reisija kohta. Juhul, kui Reisilepingu tingimuste muutmise kulud on suuremad, eriti, kui Pakettreis sisaldab lennutransporti, hüvitab Reisija ka eelnimetatud bürookulusid ületavad Reisilepingu tingimuste muutmise kulud, mille suurusest teavitab Reisikorraldaja Reisijalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu tingimuste muutmise taotluse saamisest. Reisija on kohustatud tasuma käesolevas punktis sätestatud hüvitise 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu tingimuste muutmise taotluse esitamisest. 9. Reisilepingu ülevõtmine 9.1. Reisijal on õigus kuni Pakettreisi alguseni anda oma Reisilepingust tulenevad õigused ja kohustused üle teisele isikule, kes vastab kõigile Pakettreisil osalemiseks vajalikele tingimustele Kui Reisija teatab üleandmisest vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne Pakettreisi algust, loetakse, et Reisikorraldaja on andnud nõusoleku Reisilepingu ülevõtmiseks. Kui Reisija teatab üleandmisest vähem kui 7 (seitse) kalendripäeva enne Pakettreisi algust, eeldab Reisilepingu ülevõtmine Reisikorraldaja selgesõnalist nõusolekut Reisilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmisel teisele isikule vastutavad Reisilepingu ülevõtja ja üleandja veel tasumata Reisitasu osa ja Reisilepingu ülevõtmisega tekkivate võimalike lisatasude, lõivude ja muude kulude maksmise eest solidaarselt Reisilepingu üleandmisel hüvitab Reisija Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud summas 55 (viiskümmend viis) eurot Reisija kohta. Juhul, kui Reisilepingu üleandmisega seonduvad kulud on suuremad, eriti, kui Pakettreis sisaldab lennutransporti, hüvitab Reisija ka eelnimetatud bürookulusid ületavad Reisilepingu üleandmisega seonduvad kulud (näiteks nimevahetus lennupiletil), mille suurusest teavitab Reisikorraldaja Reisijalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu üleandmise teate saamisest. Reisija on kohustatud tasuma käesolevas punktis sätestatud hüvitise 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu üleandmise teate esitamisest. 10. Reisilepingust taganemine enne Reisi algust Reisija võib enne Pakettreisi algust igal ajal Reisilepingust taganeda, esitades Reisikorraldajale sellekohase ühemõttelise ja kirjaliku tahteavalduse Kui Reisija taganeb Reisilepingust Reisitingimuste punktis 10.1 sätestatud korras, on Reisija kohustatud maksma Reisikorraldajale hüvitist, mille suuruse arvestamise aluseks võetakse Reisitasu, millest arvatakse maha Reisikorraldaja poolt kokkuhoiutud kulud ja see, mille Reisikorraldaja võib reisiteenust teisiti kasutades omandada. Kui Reisikorraldaja ei teata Reisijale teisiti, on hüvitise suurus alljärgnev: Tellimuskinnituse väljastamise kuupäev kuni 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva enne Pakettreisi algust 15% (viisteist protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest (välja arvatud kindlustus); vahemik 44 (nelikümmend neli) kalendripäeva kuni 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva enne Pakettreisi algust 50% (viiskümmend protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest (välja arvatud kindlustus); vahemik 20 (kakskümmend) kalendripäeva kuni 11 (üksteist) kalendripäeva enne

4 Pakettreisi algust 75% (seitsekümmend viis protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest (välja arvatud kindlustus); vahemik 10 (kümme) kalendripäeva enne Pakettreisi algust kuni Pakettreisi algus 100% (ükssada protsenti) Pakettreisi kogumaksumusest Reisija on kohustatud tasuma Reisitingimuste punktis 10.2 sätestatud hüvitise 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingust taganemisest. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada nimetatud hüvitis Reisija poolt või nimel Pakettreisi eest tasutud summadega Juhul, kui Reisijale ei väljastata Reisijast tuleneval põhjusel sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või Reisijale ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või Reisija ei ilmu ettenähtud ajal Pakettreisi alguspunkti või Reisija ei saa Pakettreisi alustada puuduvate või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, käsitletakse seda kui Reisijapoolset Reisilepingust taganemist Reisitingimuste punkti 10.1 mõttes ning Reisija on kohustatud tasuma Reisikorraldajale Reisitingimuste punktis 10.2 ja selle alapunktides sätestatud hüvitist Reisikorraldajal ei ole õigust nõuda Reisijalt Reisitingimuste punktis 10.2 ja selle alapunktides sätestatud hüvitist, kui Reisija taganeb Reisilepingust, sest sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral Pakettreisi teenuste osutamist või Reisijate vedu sihtkohta. Sellisel alusel Reisilepingust taganemise korral on Reisijal õigus saada tagasi kõik Reisilepingu alusel tehtud maksed, kuid Reisijal ei ole õigust saada täiendavat hüvitist Reisikorraldaja võib Reisilepingust taganeda ja maksta Reisijale tagasi kõik Pakettreisi eest tehtud maksed täiendavat hüvitist maksmata, juhul kui Pakettreisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja teavitab Reisijat Reisilepingust taganemisest alljärgnevalt: hiljemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne Pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui 6 (kuus) kalendripäeva; hiljemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne Pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab 2 (kaks) kuni 6 (kuus) kalendripäeva; hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne Pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui 2 (kaks) kalendripäeva Reisikorraldaja võib Reisilepingust taganeda ja maksta Reisijale tagasi kõik Reisilepingu alusel tehtud maksed täiendavat hüvitist maksmata juhul, kui Reisikorraldaja ei saa Reisilepingut täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu (vaata Reisitingimuste punkt 13.7) ning ta teavitab Reisijat Reisilepingust taganemisest enne Pakettreisi algust viivitamata Reisikorraldaja võib Reisilepingust taganeda, kui lennukompanii, mille lendudel pakutud reisipakett põhineb, jätab ootamatult lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada Reisikorraldaja võib Reisilepingust taganeda, kui Reisija rikub oluliselt Reisilepingut. Oluliseks rikkumiseks on muu hulgas, kuid mitte ainult viivitamine Reisitasu või muude tasumisele kuuluvate summade maksmisega rohkem kui 3 (kolm) kalendripäeva Kui Reisikorraldaja taganeb Reisilepingust Reisitingimuste punktide 10.7 ja 10.8 alusel, on Reisija kohustatud maksma Reisikorraldajale hüvitist Reisitingimuste punktis 10.2 ja selle alapunktides sätestatud suuruses ning punktis 10.3 sätestatud korras. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada nimetatud hüvitis Reisija poolt või nimel Pakettreisi eest tasutud summadega Kui Reisikorraldaja peab käesoleva Reisitingimuste punkti 10 alusel tegema Reisijale tagasimakse, teeb ta seda viivitamata, kuid hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates Reisilepingu lõpetamisest. 11. Puudused reisiteenuse osutamisel Puuduseks reisiteenuse osutamisel on esmajoones Pakettreisi mittevastavus Reisilepingu tingimustele Pakettreisi mittevastavuseks Reisilepingu tingimustele ei ole: Enne Pakettreisi algust Reisikorraldaja tehtud väheolulised muudatused (vaata Reisitingimuste punkt 8.2) Reisilepingu tingimustes; pärast Pakettreisi algust aset leidvad väheolulised muudatused (vaata Reisitingimuste punkt 8.2) võrreldes Reisilepingus kokkulepituga, mis ei mõjuta Pakettreisi kvaliteeti ega maksumust; Reisitingimuste punkti 8.3 alusel enne Pakettreisi algust Reisikorraldaja tehtud olulised muudatused (vaata Reisitingimuste punkt 8.3) Reisilepingu tingimustes, millega Reisija on nõustunud; Pakettreisi esemeks olevate reisiteenuste mittevastavus Reisija ootustele, kui reisiteenused vastavad Reisilepingu tingimustele; Reisikorraldajast sõltumatute asjaolude esinemine, mida Reisija peab mõistlikult ette nägema ja/või taluma, näiteks kultuurilistest või geograafilistest eripäradest tingitud asjaolude esinemine sihtkohas, tavapärasest erinevad ilmastikutingimused, reisiteenuste teistest kasutajatest tingitud võimalikud ebamugavused, vahetult enne Pakettreisi algust või Pakettreisi ajal majutusasutuses või selle vahetus läheduses alanud hooldus- või ehitustööd jmt; erisused, häired või takistused reisiteenuste osutamisel, mille esinemisest või esinemise võimalikkusest on Reisijat teavitatud enne Reisilepingu sõlmimist, mis ei mõjuta oluliselt Pakettreisi kvaliteeti; selliste Reisikirjelduses sisalduvate andmete muutumine, mille osas Reisikorraldaja ja Reisija leppisid kokku teisiti või mille osas Reisikirjelduses on ette nähtud andmete muutmise võimalus ja Reisijat on andmete muutumisest teavitatud enne Reisilepingu sõlmimist Reisija on kohustatud viivitamatult ja kirjalikult teavitama Reisikorraldajat (eelko ige Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas) vo i Vahendajat esinevatest puudustest vo i pretensioonidest reisikorralduse kohta.

5 Puudustest teatamata ja tmisel ei saa Reisija vo imalike kahjuno uete esitamisel hilisemalt nendele tugineda Kui kohapeal osutub puuduse kõrvaldamine võimatuks, tuleb sellest Reisikorraldajat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 10 päeva pärast reisi lõppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud teenuse eest, tuleb Reisijal kirjalikule kaebusele lisada nõude aluseks olevate kviitungite originaalid ja teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduse kõrvaldamiseks omal kulul tarvitusele mõistlikud abinõud. Eelmises lauses sätestatu ei kohaldu, kui abinõude tarvitusele võtmine on võimatu või sellega kaasnevad ebaproportsionaalsed kulud, võttes arvesse rikkumise ulatust ja mõjutatud reisiteenuste väärtust. Viimati nimetatud juhul on Reisijal õigus nõuda Reisikorraldajalt kahju hüvitamist või alandada Reisitasu Kui puudused kõrvaldatakse ja kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist või alandada Reisitasu Eesti Vabariigis Kui Reisilepingus kokkulepitud viisil ei ole võimalik osutada olulist osa reisiteenustest, pakub Reisikorraldaja Reisijale lisatasuta asenduseks sobivaid, võimaluse korral Reisilepingus kokkulepituga samaväärseid teenuseid Pakettreisi jätkumise ajal, sealhulgas juhul, kui Reisija tagasireis lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil. Reisija võib keelduda Reisikorraldaja pakutavatest muudest teenustest üksnes juhul, kui need ei ole võrreldavad Reisilepingus kokkulepituga või kui Reisikorraldaja pakutud Reisitasu alandamine ei ole piisav. 12. Reisija muud kohustused ja vastutus Tellimuse esitanud Reisija on kohustatud esitama kõikidele Reisijatele kogu Reisikorraldajalt saadud Pakettreisiga seotud teabe ja dokumendid ning edastama Reisikorraldajale iga Reisijat puudutava vajaliku teabe (sealhulgas ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood ja/või sünniaeg) ja dokumentatsiooni. Reisikorraldaja teavitamiskohustus loetakse täidetuks, kui ta on andnud Pakettreisiga seotud teabe Tellimuse esitanud Reisijale, seega ei pea Reisikorraldaja vajalikku teavet ja dokumente igale Reisijale eraldi esitama. Tellimust ja Reisilepingut puudutavates küsimustes esindab Reisijaid Tellimuse esitanud Reisija Reisija on koheselt peale Reisitingimuste, Eritingimuste, Reisikirjelduse, Tellimuskinnituse kättesaamist kohustatud kontrollima nimetatud dokumentides sisalduvate andmete (nimed, reisikuupäevad, reisiteenuste kirjeldused jms) korrektsust ning vastavust Tellimusele. Kui nimetatud dokumentides esineb ebatäpsusi, siis kohustub Reisija viivitamatult teatama võimalikest mittevastavustest Reisikorraldajale või asjakohasel juhul Vahendajale. Kui Reisija seda ei tee, loetakse Reisija Reisitingimuste, Eritingimuste, Reisikirjelduse ja Tellimuskinnitusega nõustunuks ja hilisemad Reisilepingu muudatused on võimalikud vaid Reisitingimustes sätestatud korras Reisija tagab kehtiva reisidokumendi olemasolu Pakettreisi alguse päeval, samuti dokumendi kehtivuse jätkumise pärast Pakettreisi alguskuupäeva vastavalt sihtkohariigi poolt kehtestatud nõuetele. Juhul, kui sihtkohariigi õigusaktid seda nõuavad, tagab Reisija ka vaktsineerimistõendi, kohustusliku tervisekindlustuspoliisi vms dokumentide olemasolu ja kehtivuse nõutud aja jooksul. Kui riigipiiri ületamiseks või reisiteekonna riikides viibimiseks on nõutav viisa, kohustub Reisija selle hankima. Pooled võivad Reisilepingus kokku leppida, et viisa hankimise Reisijale tema kulul korraldab Reisikorraldaja Reisija arvestab asjaoluga, et väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikut tõendava dokumendina ei kehti, ning et Reisija on kohustatud niisugusel juhul Pakettreisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi seadustele kehtiva passi. Reisija kohustub reisimiseks omama passi kehtivusajaga vähemalt 6 kuud peale Pakettreisi lõppu Reisija on kohustatud tutvuma Reisikorraldaja kodulehel sihtkoha, majutuskohtade ja pakutavate teenuste kohta käiva teabe ja muu olulise teabega, näiteks sihtriigi tervisenõuete, kultuuriliste ja geograafiliste eripärade jms kohta Reisija hangib soovi korral oma kulul tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustuse ning mistahes muu kindlustuse, mis katab Reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral. Pooled võivad Reisilepingus kokku leppida, et Reisija poolt valitud kindlustuste hankimise Reisijale tema kulul korraldab Reisikorraldaja Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu aega 24 (kakskümmend neli) tundi enne Pakettreisi algust, külastades Reisikorraldaja kodulehte ja Tallinna Lennujaama internetilehekülje väljuvate lendude tabelit. Sihtkohas peab Reisija kontrollima vastavat informatsiooni 24 (kakskümmend neli) tundi enne tagasireisi algust Reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või Reisikorraldaja kohapealselt esindajalt Reisija on kohustatud saabuma õigel ajal Pakettreisi alguspunkti, reisijuhi nimetatud kogunemiskohtadesse ja lahkumispunktisesse. Sealhulgas, kuid mitte ainult, peab Reisija järgima operatiivset informatsiooni lennu-, bussi- või rongijaamas, jõudma õigeaegselt ettenähtud kohta ning arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega seoses ummikute, raskete ilmastikuolude või järjekordadega passi- või turvakontrollis Reisija ei tohi oma käitumisega (sealhulgas alkoholijoobes viibimisega, agressiivsusega vms) häirida kaasreisijaid, Reisikorraldaja esindajaid ega reisiteenuste vahetuid osutajaid Reisijal on kohustus järgida Pakettreisi ajal Reisikorraldaja Pakettreisi puudutavaid juhiseid ja reegleid, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning transpordivahendi meeskonna või hotellipersonali korraldusi, sihtkohariigi seadusi ning ametivõimude ettekirjutusi Reisija kohustub veenduma, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri Reisijast tuleneval põhjusel, või saadetakse maalt välja, tuleb Reisijal tasuda kõik oma lähteriiki naasmisega seotud kulutused. Reisitasu niisugusel juhul tagastamisele ega alandamisele ei kuulu Kui Reisija soovib enne või pärast Pakettreisi lõppemise tähtaega lähteriiki naasta muul põhjusel kui Reisilepingu ülesütlemise tõttu ja Reisikorraldaja on teinud selle võimaldamiseks täiendavaid kulutusi, on Reisija kohustatud need hüvitama Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud Pakettreisis (näiteks minibaari tooted, SPA teenused jms).

6 Reisija vastutab ise kahjude eest, mis on tekkinud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest Reisija on kohustatud tasuma pagasi kaalupiirangu ületamise eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele Kui Reisijal on õigus nõuda Reisikorraldajalt kahju või kulude hüvitamist või alandada Reisitasu, peab Reisija esitama Reisikorraldajale vastava põhjendatud nõude või avalduse koos kuludokumentide ja/või reisiteenuste väärtuse vähenemise kalkulatsiooniga 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates Pakettreisilt naasmisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Reisitingimustes ei ole sätestatud teisiti Reisija vastutab Reisikorraldajale ja Pakettreisi ajal ka kolmandatele isikutele, sealhulgas Reisikorraldaja esindajatele ja muudele vahetutele reisiteenuste osutajatele, Reisija tegevuse või tegevusetusega õigusvastaselt tekitatud varalise kahju eest ning on kohustatud hüvitama selle tekitamise kohas või pärast Pakettreisi lõppu 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates vastava nõude saamisest. 13. Reisikorraldaja muud kohustused ja vastutus Reisikorraldaja annab raskustesse sattunud Reisijale, sealhulgas Reisitingimuste punktis Error! Reference source not found. sätestatud juhul, viivitamata asjakohast abi, eelkõige Reisikorraldaja: annab asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta; aitab Reisijat sidepidamisel ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda Reisijalt tegelikult kantud mõistlike kulude hüvitamist, kui raskuse on põhjustanud Reisija tahtlikult või hooletuse tõttu. Reisija hüvitab Reisikorraldajale vastavad kulud 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates vastava nõude saamisest Reisikorraldaja ja Vahendaja vastutavad kõigi broneerimissüsteemi vigade eest, mis tulenevad temast tingitud tehnilistest puudustest ja broneerimistoimingu käigus tehtud vigade eest, kui Reisikorraldaja ja Vahendaja on nõustunud tegema Pakettreisi osaks oleva reisiteenuse broneeringu, välja arvatud juhul, kui broneerimisviga tuleneb Reisijast või on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest (vaata Reisitingimuste punkt 13.7) Reisikorraldaja vastutab Reisilepingu täitmise eest Reisija ees sõltumata sellest, kas Reisilepingust tulenevad kohustused peab täitma tema ise või kolmas isik Reisijal ei ole vaatamata Reisitingimustes sätestatule õigust alandada Reisitasu, kui Reisikorraldaja tõendab, et mittevastavus tulenes Reisijast Reisijal ei ole vaatamata Reisitingimustes sätestatule õigust saada kahjuhüvitist, kui Reisikorraldaja tõendab, et mittevastavus tuleneb: Reisijast; kolmandast isikust, kes ei ole seotud Reisilepingus sisalduva reisiteenuse osutamisega, ning see on ettenägematu või vältimatu; vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest (vaata Reisitingimuste punkt 13.7) Vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks on asjaolud, mis ei ole sellele viitava poole kontrolli all ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida isegi kõigi mõistlike meetmete võtmise korral, sealhulgas kuid mitte ainult: loodusjõud, näiteks üleujutused, maavärinad ja orkaanid; sotsiaalsed asjaolud, näiteks sõda, streigid, tööseisakud, boikotid, tulekahjud, ettevõtete tegevuse seiskumine, seaduslikud ja ebaseaduslikud keelud; muud asjaolud, mis võivad kujutada ohtu isiku elule või tervisele Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja ning võimalike kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja tungivalt sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse Kui teenuse vahetu osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonide alusel, võib Reisikorraldaja Reisija suhtes sellele tugineda Reisijal on õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduse ja asjakohase Euroopa Liidu määruste ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Võlaõigusseaduse alusel Reisijale makstav hüvitis või Reisitasu alandamine ning asjakohase Euroopa Liidu määruse ja rahvusvahelise konventsiooni kohane hüvitis ja Reisitasu alandamine arvatakse üksteisest maha eesmärgiga vältida ülemäärast hüvitamist Reisikorraldaja vastutab üksnes tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest. Reisikorraldaja vastutus Reisijale põhjustatud kahju eest on piiratud Reisitasu kolmekordse suurusega. Käesolevas punktis sätestatud vastutuse piirangud ei kehti Reisija surma põhjustamise, Reisijale kehavigastuse tekitamise või Reisija tervise kahjustamise korral. 14. Reisikorraldaja maksevõimetus ja erimeelsuste lahendamine Kui Reisikorraldaja ei suuda maksevõime tõttu täita Reisilepingust tulenevaid nõudeid, on Reisijal kaitse saamiseks õigus pöörduda alljärgnevate isikute poole: tagatise andja Swedbank AS, registrikood , asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn, Harju maakond, 15040, telefoninumber , e-posti aadress tagatise andja AAS Balta, La ti registrikood , asukoht Raunas iela 10-12, Riia, Läti, LV-1039, telefon , e-posti aadress või tagatise andja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal, registrikood , asukoht Lõõtsa 2B, Tallinn, Harju maakond, 11415, telefoninumber , e-posti aadress või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, registrikood , asukoht Sõle tn 23a, Tallinn, Harju maakond, 10614, telefoninumber , e-posti aadress Tarbija võib mistahes erimeelsuse lahendamiseks seoses Reisitingimuste, Eritingimuste, Reisikirjelduse või Tellimuskinnitusega või mistahes Reisilepingust tuleneva kaebusega pöörduda Reisikorraldaja poole Reisitingimuste punktis 2.1 sätestatud aadressil või sidevahendite kaudu Reisikorraldaja püüab mistahes erimeelsuse lahendada läbirääkimiste teel. Reisikorraldaja lahendab mistahes

7 Reisilepingut puudutava kaebuse tarbijakaitseseaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Kui Reisija ei jää Reisikorraldaja kaebuse lahendusega rahule, võib Reisija kaebusega pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole Reisitingimuste punktis sätestatud aadressil või sidevahendite kaudu. Piiriülese vaidluse korral võib Reisija kasutada Internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil Kui vaidlust ei õnnestu lahendada kohtuväliselt, lahendatakse vaidlus kohtus õigusaktides sätestatud korras. 15. Isikuandmete töötlemine Reisikorraldaja töötleb Reisijate isikuandmeid vastavalt Reisikorraldaja isikuandmete töötlemise tingimustele. 16. Teabevahetus Kui Reisitingimustes ei ole sätestatud teisiti, edastavad nii Reisikorraldaja kui Reisija kõik Reisilepingu sõlmimist, täitmist, rikkumist ja lõpetamist puudutavad teated ja tahteavaldused teineteisele kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel või kirjalikult posti teel E-posti teel esitatud teade ja tahteavaldus loetakse kättesaaduks selle saatmisele järgneval tööpäeval. Posti teel esitatud teade ja tahteavaldus loetakse kättesaaduks, kui selle postitamisest on möödunud 3 (kolm) tööpäeva Reisija võib Pakettreisi teenuste osutamisega seotud teated ja tahteavaldused edastada otse Vahendajale, kelle kaudu Reisileping sõlmiti. Vahendaja edastab sellised teated ja tahteavaldused viivitamata Reisikorraldajale. Niisugusel juhul käsitatakse tähtaegadest või aegumistähtaegadest kinnipidamise arvestamisel nimetatud teadete või tahteavalduste kättesaamist Vahendaja poolt kättesaamisena Reisikorraldaja poolt.

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates 21.01.2019. a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

versioon

versioon TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse osakond Iivika Sale REISIJA ÕIGUSTE KAITSETASEME MUUTUS UUES PAKETTREISI DIREKTIIVIS Magistritöö Juhendaja: dr. iur. Karin Sein Tallinn 2016 SISUKORD SISUKORD...2

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud 21.02.2018 1. ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood 10144415, Veerenni tn 24, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Privaatsusteave 1. Sissejuhatus 1.1. Meie ettevõte on oma tegevusalast johtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses ka

Privaatsusteave 1. Sissejuhatus 1.1. Meie ettevõte on oma tegevusalast johtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses ka Privaatsusteave 1. Sissejuhatus 1.1. Meie ettevõte on oma tegevusalast johtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem