TÖÖTAMINE EESTIS JA VÄLISMAAL, LISATEENISTUS, ÜMBRIKUPALK.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TÖÖTAMINE EESTIS JA VÄLISMAAL, LISATEENISTUS, ÜMBRIKUPALK."

Väljavõte

1 TÖÖTAMINE EESTIS JA VÄLISMAAL, LISATEENISTUS, ÜMBRIKUPALK. Tööle asumine Tööle asudes on oluline tunda oma tööandjat ning teada tema tausta ja usaldusväärsust. Tööandja tausta on võimalik kontrollida näiteks e-äriregistrist, krediidiinfost ja Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Esialgset infot on võimalik saada nii sotsiaalmeediast kui ka erinevatest avalikest andmebaasidest (nt teatmik.ee, google.ee). Tööle asumisel sõlmitakse reeglina tööleping, kus lepitakse kokku kõigis olulistes tingimustes (tööülesannete kirjeldus, töö eest makstav tasu, tööaeg, töötegemise koht, puhkeaeg jne). Töö tegemiseks võib sõlmida ka töövõtulepingu või käsunduslepingu, kuid siis on oluline teada, et töövõtu- või käsunduslepingutele ei laiene töölepingu seadusega antavad sotsiaalsed garantiid.

2 Mõisted Palk ehk töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud. Brutopalk on arvestuslik töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustusmakse. Kui isik on liitunud kohustusliku pensionisamba süsteemiga ehk II sambaga, peetakse brutopalgast kinni ka kohustusliku kogumispensioni makse. Brutopalk on ka arvestuslik baas erinevate riiklike hüvitiste (haigusrahad, vanemapalk, töötuskindlustushüvitised) arvestamiseks. Netopalk on töötajale väljamakstav töötasu. Tööjõukulu on tööandja (ettevõtte) kogukulu, sh brutopalk ja kõik rahalised lisatasud ning nendelt tasutav sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse. Tööleping leping, mille alusel töötaja teeb tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Käsundusleping teenuse osutamise leping, mille eesmärk on reguleerida konkreetse ülesande täitmist (nt loengu pidamine). Töövõtuleping teenuse osutamise leping, mille eesmärk on reguleerida konkreetse tulemuse saavutamist kindlaks kuupäevaks (nt maja värvimine). Mõiste Alluvus Tasu töö eest Tööleping (TL) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile (töölepinguseadus (TLS)). Töötaja allub tööd tehes tööandja juhtimisele ja kontrollile, st tööandja määrab töö tegemise koha, aja ja viisi. Tööandja maksab töötajale regulaarselt töötasu kindlaks määratud palgapäeval. Töövõtuleping (TVL) Töövõtulepingu alusel kohustub töövõtja valmistama või teenuse osutamisega saavutama kokkulepitud töötulemuse ja tellija kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (võlaõigusseadus (VÕS)). Alluvussuhe puudub, töövõtulepingus kirjeldatakse tehtav töö, määratakse tasu ja töö tähtaeg. Tellija maksab töö eest tasu, kui töö on tellijale üle antud.

3 Töö tegemise aeg Töövahendid Puhkus Ravikindlustus Katseaeg Tulumaks Sotsiaalmaks Töötuskindlustus makse Tööleping (TL) Täistööaeg on 40 tundi nädalas, mis on 8 tundi päevas. Töötaja kasutab töö tegemiseks tööandja töö vahendeid, materjale ja seadmeid. Töötajal on õigus põhipuhkusele: üldine norm 28 kalendripäeva, 35 kalendripäeva (alaealised, osalise töövõimega töötajad), 56 kalendripäeva (haridustöötajad). Töölepinguga töötajal on ravikindlustuskaitse. Töölepinguga töötajale kohaldub üldiselt 4- kuuline katseaeg. Tulumaksuga maksustatakse kõik töötajale makstavad rahalised tasud. Sotsiaalmaksu makstakse töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt. Töötuskindlustusmakse peetakse kinni ja makstakse töötajale makstud töötasult ja muudelt tasudelt. Töövõtuleping (TVL) Määratakse tähtaeg, millal töö peab tehtud olema. Töövõtja osutab teenust iseenda või tellija materjalist ja töövahenditega. Töövõtjal ei ole õigust puhkusele ja puhkusetasule. Töövõtulepingu alusel töötav isik on ravikindlustusega kaetud ühe kuu kaupa sõltuvalt tasu suurusest. Ei kohaldata. Tulumaksuga maksustatakse töövõtulepingu alusel makstud töö- või teenustasu. Sotsiaalmaksu makstakse füüsilisele isikule (v.a FIEle) töövõtulepingu alusel makstud tasudelt. Töötuskindlustusmakse peetakse kinni ja makstakse töövõtulepingu alusel teenust osutavale füüsilisele isikule (v.a FIEle) makstud tasudelt. Tööandjal on sõltumata töötajaga allkirjastatud lepingu liigist kohustus töötaja enne tööle asumist töötamise registris registreerida. Sellest tekib töötajal õigus ravikindlustusele, haigusrahadele ja tulevikus pensionile. Seda, kas tööandja on sind töötamise registris registreerinud, saad kontrollida e-teenuste keskkonnas e-mta (vali Registrid Päringud Minu töötamised ).

4 Miks sõlmida tööleping? Kokkulepitud töötasu makstakse vähemalt üks kord kuus. Kokkulepitud töö tegemiseks vajalikud töövahendid ja tööalane täiendusõpe on tööandja kulul. Tööpäevasisene vaheaeg einestamiseks ja puhkamiseks. Õigus hüvitisele ületunnitöö ja öötöö ning riigipühal töötamise eest. Ohutu töökeskkond ja regulaarsed tervisekontrollid. Töötasu makstakse ka siis, kui tööd ei anta töötajast mittetuleneval põhjusel. Õigus kasutada puhkust ning saada puhkusetasu või hüvitist kasutamata puhkusepäevade eest töölepingu lõppemisel. Õigus keelduda töö tegemisest puhkuse, haiguse vms ajal. Töötaja ei pea neil põhjustel töötamata jäänud tööaega hiljem n-ö järele tegema. Kui töötad Eestis Füüsiline isik, peab iga aasta 30. aprilliks esitama Maksu- ja Tolliametile oma eelmise aasta tulude kohta tuludeklaratsiooni. Isik, kelle tulu ei ületanud maksuvaba tulu 6000 eurot aastas või kelle maksustamisperioodi tulult ei ole vaja täiendavalt tulumaksu tasuda, ei pea tuludeklaratsiooni esitama. Tänapäeval kasutab suurem osa inimesi eeltäidetud tuludeklaratsioone, mida on võimalik lihtsalt esitada e- teenuste keskkonnas e-mta. Eeltäidetud tuludeklaratsioonile kannab Maksu- ja Tolliamet ka aasta jooksul Eesti tööandjatelt saadud andmed. Kui töötad Eestis, siis on tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse palgast kinnipidamine ja maksukohustuse täitmine tööandja kohustus. Kui tööandja on seda teinud, siis ei ole vaja Sul maksude pärast muretseda ja andmed Sinu tuludeklaratsioonis on korrektselt eeltäidetud. Samuti on tööandja kohustus tasuda sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakseid. Küll aga peaksid Sa teadma, kuidas maksude arvestamine käib ja kui suur on palgasumma pärast maksude arvestamist. Maksuvaba tulu on osa töötasust, millelt tulumaksu ei arvestata aastal on see kuni 500 eurot kuus (kuni 6000 eurot aastas). Maksuvaba tulu suurus sõltub isiku sissetuleku suurusest: aastatuluga kuni eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades eurolt euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile (tulu summa ), aastatuluga üle euro on maksuvaba tulu 0 eurot.

5 Palgasumma, mis isiku maksuvaba tulu ületab, maksustatakse tulumaksuga. Tulumaksumäär on aastal 20%. Tööandja tasub sotsiaalmaksu 33% brutopalgalt. Töötuskindlustusmakse peab tööandja kinni 1,6% ja tasub 0,8% brutopalgalt. Kohustusliku kogumispensioni makse (2%) ehk makse II sambasse peab tööandja kinni brutopalgalt kui töötaja on II sambaga ühinenud. Kinnipeetav 2%-line makse, millele lisandub sotsiaalmaksu arvelt 4%, investeeritakse pensionifondi ja inimene saab tulevikus selle arvelt pensioniväljamakseid. Lisainfo on Maksu- ja Tolliameti veebilehel Nt Tööandja on sõlminud töölepingu töötajaga Mari, kelle töötasu on lepingu järgi 1000 eurot kuus. Töötasu (brutopalk) on 1000 eurot. Töötaja on teinud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks summas 500 eurot kuus ja ta on liitunud pensioni II sambaga. Maksukohustus kujuneb nii: Töötuskindlustusmakse ,8% = 8 eurot (tööandja kulu) ,6% = 16 eurot (peetakse kinni töötaja töötasust) Kohustusliku kogumispensioni makse (nn pensioni II sammas) 1000 x 2%= 20 eurot (peetakse kinni töötaja töötasust) Tulumaks 1000 (maksuvaba tulu ) 20% = 92,80 eurot (peetakse kinni töötaja töötasust) Sotsiaalmaks % = 330 eurot (tööandja kulu) Töötaja saab kätte , = 871,20 eurot (netopalk). Nt Näide juhatuse liikme tasu maksustamise kohta. Ettevõte maksab Toomasele juhatuse liikme tasu 600 eurot. Juhatuse liige on teinud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks summas 500 eurot kuus ja ta ei ole liitunud pensioni II sambaga. Tulumaks ( ) 20% = 20 eurot (juhatuse liikme tasust peetakse kinni)

6 Sotsiaalmaks % = 198 eurot (äriühingu kulu) Juhatuse liige saab kätte = 580 eurot (netotasu). Juhatuse liikme tasu ei maksustata töötuskindlustusmaksega. Kui töötad välismaal Kui töötad välismaal, siis üldjuhul tuleb maksukohustus täita välismaal. Eestis tuleb aga esitada tuludeklaratsioon, kus lisaks Eestis saadud tulule tuleb Sul deklareerida ka välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud (nt töötasu raamatute müügist Ameerikas vm). Välismaal töötamisest saadud tasu tuludeklaratsioonil ei eeltäideta ja need andmed tuleb inimesel endal tuludeklaratsioonile lisada. Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu, sealhulgas välisriigis saadud palgatulu, millelt ei ole tulumaksu makstud ega kinni peetud, deklareeritakse tuludeklaratsioonil välismaal saadud tulu tabelis 8.1. Välisriigis maksustatud tulu (sh palgatulu) deklareeritakse tuludeklaratsioonil tabelis 8.8. Välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu saab deklareerida ja Eestis arvesse võtta vaid tulumaksu tasumist tõendava dokumendi alusel. Kui välisriigis tasutud tulumaks on väiksem Eesti tuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust, tuleb Eestis välisriigi tulult juurde maksta vahe, mille võrra välisriigi tulumaks on Eestis arvutatud tulumaksust väiksem (kui tasutud välisriigi tulumaks on suurem, seda ei tagastata). Kui oled minemas välisriiki tööle ja töö kestab alla 6 kuu siis: Enne Eestist lahkumist uuri, kas palka maksab Eesti või sihtkoha riigi tööandja ja kuidas toimub töö eest tasumine. Üldjuhul jääb inimene Eesti residendiks, kui ta töötab ja elab teises riigis alla 183 päeva. Kohale jõudes uuri tööandjalt, kas ja kuidas toimub maksude maksmine palgalt (kas maks peetakse kinni või tuleb ise tasuda). Selgita välja, kas pead esitama deklaratsiooni ka sihtkohariigis. Hoia alles kõik tasu saamise või maksu maksmisega seotud dokumendid. Tagasi jõudes deklareeri saadud tulu vastaval vormil, vajadusel pea nõu maksuhalduriga, helista infotelefonile või saada e-kiri oma küsimusega aadressile:

7 Lisateenistus Kui oled Eestis lisaks õppimisele ka töötanud või muul moel tulu teeninud, siis võib Sul olla kohustus esitada tuludeklaratsioon ja tasuda saadud tulult maksud. Või siis on Sul hoopis võimalus enammakstud tulumaks tagasi saada. Residendist füüsilised isikud maksavad Eestis tulumaksu kogu maailmas teenitud tuludelt. Tuludeklaratsioon tuleb esitada kahel juhul: 1. kui oled teeninud tulu ja sellelt on tulumaks kinni pidamata näiteks oled töötanud töölepinguta ja saanud palka kas sularahas või ülekandega, aga tööandja Sinu töötamist ei registreerinud ja töötasult makse ei maksnud. Teenitud tulu tuleb deklareerida ka siis, kui oled tulu teeninud muul viisil (näiteks kui oled Bolti või Uberiga taksot sõitnud või toidukullerina töötanud ja tulult ei ole tulumaksu kinni peetud vms). 2. kui oled teeninud tulu, aga tulumaksu kinnipidamisel on maksuvaba tulu arvestamata jäetud. Sellisel juhul on Sul õigus saada osa tasutud tulumaksust tagasi, selle eelduseks on aga deklaratsiooni esitamine. Maksuvaba tulu arvutatakse esitatud andmete põhjal tuludeklaratsioonis automaatselt, seda ise arvutada ega tuludeklaratsiooni sisestada pole vaja. NB! Enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks pead olema Eesti resident või maksuresident. Kui Sa oled platvormi kaudu tööd teinud (nt Uberi, Bolti, Yandexi taksoteenust pakkunud või tegutsenud toidukullerina, näiteks Wolti vm platvormi kaudu) ja saadud teenustasult on tulumaks juba kinni peetud, on need andmed Sinu deklaratsioonis eeltäidetud ja seda ise deklareerima ei pea. Kui tulumaksu kinni peetud ei ole ning Sa ei ole andnud platvormile nõusolekut oma tulude Maksu- ja Tolliametile edastamiseks, pead oma tulu ise deklareerima. Toimi järgnevalt: kui oled platvormi kaudu teinud eraisikuna näiteks väga üksikuid juhuslikke sõite, mida ei saa ettevõtluseks lugeda, deklareeri teenitud tulu tuludeklaratsiooni alajaotuses Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksa tulumaks. Seejuures tuleb deklareerida teenuse eest saadud summa, millest kulusid (nt platvormi teenustasu, kütus, autoremont, rehvid jne) maha arvata ei saa. kui teenuse pakkumine on püsiv (näiteks mitmel korral nädalas pikema perioodi jooksul), on tegemist juba ettevõtlusega. Tulu tuleb deklareerida ettevõtlustulu hulgas ja lisaks tulumaksule tasuda ka sotsiaalmaks. Ettevõtlusega

8 tegelemisel tuleb isikul otsustada kas pakkuda oma teenuseid füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE), äriühingu (OÜ) kaudu või ettevõtluskonto abil. Äriühingu ning sfie puhul on võimalik tuludest maha arvata tehtud kulutused, mis eeldab raamatupidamise- ja maksuarvestuse kohustuse täitmist. Lihtsaimaks maksukohustuse täitmiseks soovitame luua ettevõtluskonto, mida pakub LHV Pank. Ettevõtluskonto puhul broneerib pank laekunud summadest automaatselt vajaliku protsendi maksude katteks ning kannab Maksu- ja Tolliametile. Täpsemalt sõidujagamisplatvormi kaudu taksoveoteenust osutavate autojuhtide tulu maksustamisest soidujagamisplatvormi-kaudu-soitjateveoteenust Miks keelduda ümbrikupalgast? 1. Sul on vähem õiguseid Kui töötad mitteametlikult ehk mustalt ja võtad vastu ümbrikupalka, on tööandjal Sinu üle võim. Ta ei pea andma Sulle puhkust, maksma puhkuserahasid või tasuma hüvitist, kui Sa haigeks jääd. Ta võib seda teha, aga ei pea. Ametlikult töötades on see kõik Sulle garanteeritud. 2. Sa ei saa ametlikku töökogemust Ümbrikupalgaga ei pruugi tööandja Sind ametlikult tööle registreerida. Nii ei jää sellest maha ühtegi ametlikku jälge. Unistuste tööni jõudmisel on aga iga eelnev kogemus oluline verstapost Sinu CV-s. 3. Makse pead ikka maksma Kui tööandja on maksnud Sulle ümbrikupalka, siis ei ole ta seda ka deklareerinud. Kui saad ümbrikupalka, pead selle ise deklareerima ja tasuma sellelt tulumaksu. Kui oled teadlikult vastu võtnud ümbrikupalka ning jätnud selle oma aasta tuludeklaratsioonis kajastamata, võib maksuhaldur nõuda tulumaksu tasumist Sinult. 4. Sa jääd ilma haigushüvitisest, tööõnnetushüvitisest ja töötuskindlustusest, seadusandlikust kaitsest tööandja eest, võimalusest saada pangalaenu, võimalusest saada õiglast vanemahüvitist

9 Nt Vanemahüvitise kalkulaatori näitel, milline on vanemahüvituse suurus isikul: a) kes on saanud osalist ümbrikupalga - nt 600 kuus (7200 aastas) ametlikult ja 700 mustalt: igakuine vanemahüvitis 600, kokku 18 kuud = b) kes on saanud sama summa 1300 kuus ametlikult ( aastas): igakuine vanemahüvitis 1300, kokku 18 kuud = Ümbrikupalga saaja kaotab Näide toodud Swedbanki laenukalkulaatoriga. ee/private/home/more/calculator?language=est mai 2021: Nt Töötaja soovib taotleda pangalaenu, et osta endale kodu hinnaga eurot. a) Töötaja ametlik brutopalk on 584 eurot kuus (netopalk eurot). Lisaks saab töötaja osa palgast 450 eurot nn mustalt. Kuna laenu andmisel arvestatakse ainult ametlikke sissetulekuid, siis sellel juhul töötaja pangast kodulaenu või kodukapitalilaenu ei saa. Laenu saamisel läheb arvesse ainult ametlik sissetulek. Laenu saamise miinimumtingimuseks peab netosissetulek olema vähemalt 700 eurot, mis teeb brutopalgaks 778 eurot ning sel juhul oleks pangast saadav maksimaalne laenusumma eurot. b)töötaja ametlik brutopalk on 1000 eurot kuus (neto eurot). Sel juhul saaks töötaja pangast kodulaenu või kodukapitalilaenu maksimaalselt eurot. Seega oleks tal võimalik pangast kodu ostmiseks laenu taotleda. Kust ma kontrollida saan, kas tööandja on minu palgalt kõik vajalikud maksud ära maksnud? Kui Sul on Eesti isikukood, saad Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-mta (vali Registrid Päringud Minu sissetulekud ) oma tuludelt makstud maksude kohta mitmesugust infot ja kontrollida maksuvaba tulu kasutamist aasta jooksul. Samast kohast leiad info ka selle kohta, kui palju on töötasult makstud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakset ning kohustusliku kogumispensioni makset. Kui asusid tööle septembris ja tasu said oktoobris, siis näed e-mtas infot töötasult tasutud maksude kohta pärast 10. novembrit.

10 Kui tööandja on Sulle maksnud palka ja ei ole seda deklareerinud, tuleb see deklareerida ja tulumaks tasuda Sul endal. Kui märkad, et deklareeritud andmed on valed, siis teavita sellest oma tööandjat. Rikkumisest on võimalik teatada ka Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressil Ümbrikupalga teadlikul vastuvõtmisel tekkinud maksukohustuse eest vastutavad tööandja ja töötaja mõlemad ning ümbrikupalga saamine ei vabasta Sind tulumaksu tasumisest. Ametlikult töötades ei Sa pea kartma, kui mõni amet (Maksuja Tolliamet, Tööinspektsioon vmt) küsib infot Sinu töösuhte kohta.

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

saantood_rmt_est.indd

saantood_rmt_est.indd Regina Rohula Saan tööd! VÄIKE KÄSIRAAMAT TÖÖ OTSIJALE Kuriteoennetuse Sihtasutus 2006 Koostaja: Regina Rohula Konsultandid: Maire Adamberg Helga Kitsing Kerstin Peterson Annika Soodla Kristel Varm Eriline

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MergedFile

MergedFile Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine - ettevõtluskonto Eha Kütt maksude osakonna peaspetsialist Seaduse eesmärk Mikroettevõtluse soodustamine ja väikeettevõtja maksukäitumise parandamine Füüsilise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.07 30.06.08 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada lastega perede olukorda. Kuigi pere ja naise otsust

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 31.08.2015. a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - FK070 Leek.doc

Microsoft Word - FK070 Leek.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mariliis Leek EESTI JA IIRIMAA MAKSUSÜSTEEMIDE VÕRDLEV ANALÜÜS Lõputöö Juhendaja: Kerly Lillemets, MPA Tallinn 2010 LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON SISEKAITSEAKADEEMIA Kolledž:

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

(Microsoft Word - SOOVITUSLIK T\326\326KORRALDUSE REEGLITE N\304IDIS)

(Microsoft Word - SOOVITUSLIK T\326\326KORRALDUSE REEGLITE N\304IDIS) SOOVITUSLIK TÖÖKORRALDUSE REEGLITE NÄIDIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1 Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid) täpsustavad ja täiendavad lisaks töölepingu seadusele (edaspidi TLS) ning töölepingule poolte käitumisreeglid

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 24.12.1996 Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksuga

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem