SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND"

Väljavõte

1 SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND Moodustatud 18. mail 2005 Asukoht: Tornimäe 2, Tallinn, Eesti Vabariik Tingimused Kehtivad alates Fondivalitseja: AS SEB VARAHALDUS Registrikood: Tornimäe 2, Tallinn, Eesti Vabariik Depositoorium: AS SEB PANK Registrikood: Tornimäe 2, Tallinn, Eesti Vabariik Audiitor: AS PRICEWATERHOUSECOOPERS Registrikood: Pärnu mnt 15, Tallinn, Eesti Vabariik

2 SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND Tingimused (edaspidi Tingimused) 1 ÜLDSÄTTED 1.1 FOND SEB Dünaamiline Fondifond (edaspidi Fond) on avalik avatud lepinguline investeerimisfond, mis moodustati 18. mail Kuni 16. aprillini 2007 oli Fondi nimetus SEB Ühispanga Fondifond Fond on eurofond investeerimisfondide seaduse (edaspidi IFS) mõttes. Kuni tegutses Fond avatud avaliku lepingulise investeerimisfondina, mis ei olnud eurofond Fondi nimetuse ingliskeelne tõlge on SEB Dynamic Fund of Funds. Tõlget kasutatakse eelkõige Fondi osakute (edaspidi Osakud) turustamisel välisriikides ning Fondi kohta inglise keeles koostatavates dokumentides ja muus teabes. Osakute avaliku pakkumise prospektis võib sätestada Fondi nimetuse täiendavaid tõlkeid muudesse keeltesse Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt osakuomanikele (edaspidi Osakuomanikud) ja mida valitseb Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht. 1.2 FONDIVALITSEJA Fondi valitseb AS SEB Varahaldus (edaspidi Fondivalitseja) Fondivalitseja asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Fondivalitseja peakontor asub aadressil Tornimäe 2, Tallinn Fondivalitseja veebileht asub aadressil (edaspidi Fondivalitseja veebileht). 1.3 DEPOSITOORIUM Fondi depositooriumiks on AS SEB Pank (edaspidi Depositoorium või SEB Pank) Depositooriumi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Depositooriumi peakontor asub aadressil Tornimäe 2, Tallinn. 1.4 OSAKUTE REGISTER, OSAKUTEHINGUTE KORRALDAJA Osakute registrit peab SEB Pank Osakute väljalaset ja tagasivõtmist, seal hulgas vahetamist korraldab SEB Pank Osakute ostu- ja tagasimüügitaotlused esitatakse SEB Pangale otse või teiste turustajate (edaspidi vahendajad) 1 kaudu. 1 Teave vahendajate kohta sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis. 2 FONDI TEGEVUS 2.1 FONDI TEGEVUSE ALUSED Fondi tegevuse alused ning Osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud Tingimuste ja õigusaktidega Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus, tõlgendatakse selliseid sätteid lähtuvalt Osakuomanike parimatest huvidest Osakute ostutaotluse esitamisega kinnitab taotleja, et ta aktsepteerib Tingimusi ning kohustub neid täitma Fondivalitseja teavitab Tingimuste muutmisest Osakuomanikke mõistliku aja jooksul enne Tingimuste muudatuste jõustumist, üldjuhul vähemalt üks kuu ette. Kui Osakuomanik ei nõustu Tingimuste muudatustega, on tal õigus enne muudatuste jõustumist Osakud tagasi müüa või need vahetada Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu. Kui Osakuomanik ei ole eelnimetatud õigusi tähtaegselt kasutanud, eeldatakse, et ta on Tingimustesse tehtud muudatused aktsepteerinud Kui Tingimustes ei ole konkreetsel juhul sätestatud teisiti, tähendab Tingimustes esitatud iga viide kellaajale viidet Eesti kohalikule ajale. 2.2 FONDI TEGEVUSE EESMÄRK Fond pakub Osakuomanikele võimalust raha kogumiseks ja investeerimiseks Tingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt. Fondi tegevuse eesmärgiks on Fondi paigutatud raha ostujõu suurendamine Fondi investeerimispoliitikat arvesse võttes tuleb Fondi investeeritud raha käsitada pikaajalise investeeringuna. 2.3 RISKID JA MUUD OLULISED ASJAOLUD Investeering Fondi võib Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, investeeringu väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Investeering Fondi on alati seotud teatud riskidega, mis realiseerumisel võivad vähendada investeeringu väärtust. Koostoimes või erakorralises turusituatsioonis võib riskide realiseerumise mõju investeeringu väärtusele olla suur. Riskide mõju täpset ulatust ei ole võimalik prognoosida. Teatud juhtudel võib Fondi tehtud investeeringu väärtus muutuda enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta Osakuomanikul tuleb arvestada võimalusega, et Fondi tegevuses leiavad aset sündmused, millel võib olla oluline mõju Osakuomaniku investeeringule Fondis. Näiteks võidakse Tingimustes ja õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras peatada Osakute väljalase või tagasivõtmine, Fond võidakse reorganiseerida, ühendada teise investeerimisfondiga või likvideerida. Samuti võidakse Tingimustesse teha olulisi muudatusi, sh Fondi investeerimispoliitikaga, Osakutega seotud õigustega ja Fondi või Osakuomaniku arvel makstavate tasudega seotud küsimustes. Mitmed nimetatud sündmustest võivad toimuda etteteatamiseta ja tulla seetõttu Osakuomanikule ootamatult Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis.

3 3 FONDI VARA INVESTEERIMINE 3.1 INVESTEERIMISPOLIITIKA PÕHIPRINTSIIBID Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, heast tavast ning õigusaktides ja Tingimustes sätestatust Fondi vara investeeritakse peamiselt teistesse investeerimisfondidesse, eelkõige aktsiafondidesse 2, aga ka võlakirja- ja segafondidesse ning alternatiivse investeerimiskäsitlusega investeerimisfondidesse (hedge-fondid, private equity fondid, toormetesse investeerivad fondid, kinnisvarafondid, jne) Lisaks teistesse investeerimisfondidesse investeerimisele, võidakse Fondi vara paigutada ka muudesse väärtpaberitesse nagu aktsiad, võlakirjad või rahaturuinstrumendid, samuti krediidiasutuste hoiustesse ja tuletisinstrumentidesse Aktsiafondidesse, aktsiatesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse võib kokku investeerida kuni 90% Fondi aktivate turuväärtusest Riskide hajutamiseks võib Fondi investeeringud jaotada maailma eri geograafiliste piirkondade ja tööstusharude vahel. Fond ei spetsialiseeru tööstusharude või geograafiliste piirkondade järgi Fondi likviidsuse või riskide paremaks juhtimiseks või kui see on muul põhjusel vajalik või otstarbekas konkreetses turuolukorras võib Fondi vara teatud hetkedel ja kehtestatud investeerimispiiranguid ning riskide hajutamise nõudeid arvestades olulises ulatuses investeerida instrumentidesse või varaklassi (näiteks hoiused), millesse Fond tavaliselt ei investeeri või investeerib väikeses ulatuses. kehtivaid investeerimispiiranguid, riskide hajutamise nõudeid ja Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe Fondi vara võib investeerida (sh raha kontodel hoida) nii Fondi baasvääringus kui mistahes muus valuutas. 3.3 INVESTEERIMISPIIRANGUD FONDIOSAKUTESSE INVESTEERIMISEL Fondi vara võib investeerida edaspidi IFS-is lubatud investeerimisfondide fondiosakutesse kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. Investeeringuobjektiks olevad fondid võivad olla nii avalikult kui mitteavalikult pakutavad ning nii avatud kui kinnised ja tegutseda nii äriühinguna, lepingulise fondina kui muus vormis (nt trust idena) Ühe investeerimisfondi fondiosakute väärtus võib moodustada kuni 20% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi arvel võib omandada või omada Fondivalitseja või temaga samasse konsolideerimisgruppi 4 kuuluvate teiste fondivalitsejate valitsetavate investeerimisfondide fondiosakuid, sealhulgas selliste investeerimisfondide fondiosakuid, mida Fondivalitseja või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele on fondivalitseja ülesanded edasi antud, ainult juhul kui selliste investeerimisfondide investeerimispoliitika on oluliselt erinev Fondi investeerimispoliitikast ning Fondivalitseja või vastav Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu Fondivalitseja enda valitsetavate teiste investeerimisfondide ja Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondivalitsejate valitsetavate investeerimisfondide fondiosakute väärtus võib kokku moodustada kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest. 3.2 INVESTEERIMISOBJEKTID Fondi investeerimistegevuse eesmärgi saavutamiseks võib Fondivalitseja Tingimustes ja õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses investeerida Fondi vara: teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse (edaspidi fondiosakud); aktsiatesse ning muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse ja nende märkimisõigustesse; võlakirjadesse, kommertspaberitesse, vahetusvõlakirjadesse, pandikirjadesse 3 ning muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse ning eelnimetatute märkimis- ja omandamisõigustesse; kaubeldavate väärtpaberite hoidmistunnistustesse (kõik Tingimuste punktides kuni nimetatud väärtpaberid edaspidi nimetatud väärtpaberid); rahaturuinstrumentidesse ja nende märkimis- või omandamisõigustesse (edaspidi nimetatud rahaturuinstrumendid); krediidiasutuste hoiustesse; tuletisinstrumentidesse Fondi vara täpse jagunemise investeerimisobjektide vahel, sealhulgas jagunemise varaklasside, väärtpaberite eri liikide, emitentide, regioonide, majandusharude ja muude taoliste tunnuste lõikes, otsustab Fondivalitseja omal professionaalsel äranägemisel, järgides seejuures 2 3 Aktsiafondideks Tingimuste tähenduses arvatakse investeerimisfondid, mis otse või teiste investeerimisfondide kaudu investeerivad peamiselt aktsiatesse. Pandikiri Tingimuste tähenduses on IFS 260 lõikes 1 sätestatud väärtpaber, mille emitendiks on lepinguriigi krediidiasutus. 3 (13) 3.4 INVESTEERIMISPIIRANGUD VÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL Fondivalitseja võib kokku kuni 50% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest investeerida Fondi vara väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja millega kaubeldakse Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi 5 (edaspidi lepinguriik) reguleeritud turul või muul reguleeritud turul, mis on lepinguriigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid; millega kaubeldakse Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Šveitsi, Türgi või Vene Föderatsiooni reguleeritud turul; mis emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse Tingimuste punktides või nimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast vastavate väärtpaberite emiteerimist rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad IFS-is sätestatud nõuetele. 4 5 Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaks juriidiliseks isikuks on Fondivalitseja emaettevõtja, viimase emaettevõtja ning kõik Fondivalitseja emaettevõtja ja viimase emaettevõtja tütarettevõtjad. Tingimuste jõustumise hetkel on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA ehk European Economic Area) lepinguriikideks Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari.

4 3.4.2 Fondivalitseja võib kokku kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest investeerida Fondi vara ka väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis ei vasta Tingimuste punktis sätestatud tingimustele Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt väljalastud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus võib moodustada kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute poolt väljalastud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus võib kokku moodustada kuni 20% Fondi aktivate turuväärtusest Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi 6 kuuluva äriühingu poolt väljalastud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus võib kokku moodustada kuni 5% Fondi aktivate turuväärtusest Erandina Tingimuste punktis sätestatust, kui väärtpaberi või rahaturuinstrumendi emitendiks või tagajaks on Eesti Vabariik või muu lepinguriik, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada või Šveits või rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks lepinguriik, võib iga vastava riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt emiteeritud või tagatud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus moodustada kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest. 3.5 INVESTEERIMISPIIRANGUD KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE INVESTEERIMISEL Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud Fondi vara võib investeerida Eesti või muu lepinguriigi krediidiasutuste või selliste kolmandas riigis asuvate krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid vastavad vähemalt sama rangetele nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides Krediidiasutuste hoiused võivad kokku moodustada kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi vara ei või ühes krediidiasutuses või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvates krediidiasutustes kokku hoiustada rohkem kui 20% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest Depositooriumis Fondile avatud arvelduskontole või ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha ei käsitata hoiusena ülalsätestatud investeerimispiirangute ega riskide hajutamise nõuete mõistes ning need võivad moodustada kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest. 3.6 INVESTEERIMISPIIRANGUD TULETISINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL Fondivalitseja investeerib Fondi vara reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse ja reguleeritud turu väliselt omandatavatesse tuletisinstrumentidesse nii riskide maandamiseks, kui ka Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on järgmised varad või mille hind sõltub otseselt või kaudselt järgmistest mõjuteguritest: krediidiasutuste hoiused; väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid; fondiosakud; 6 Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaks juriidiliseks isikuks on Fondivalitseja emaettevõtja, viimase emaettevõtja ning kõik Fondivalitseja emaettevõtja ja viimase emaettevõtja tütarettevõtjad. 4 (13) valuutad, millesse Fond võib Tingimuste kohaselt investeerida, valuutakursid ja nendega seotud intressimäärad; väärtpaberi- ja muud finantsindeksid, mis vastavad IFS-is sätestatud kriteeriumitele Fondi vara võib investeerida üksnes tuletisinstrumentidesse millega kaubeldakse Tingimuste punktides ja nimetatud reguleeritud turgudel või mis muul alusel vastavad IFS-is sätestatud tingimustele Fondi vara investeerimisel reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse, kohaldatakse Tingimustes reguleeritud turgudel kaubeldavate väärtpaberite kohta sätestatud riskide hajutamise nõudeid Fondivalitsejal on Tingimuste punktis sätestatud eesmärgil õigus teha Fondi arvel repo-, forward- ja vahetustehinguid (swap) ning sõlmida muid Tingimuste ja õigusaktidega investeerimisfondidele lubatud tuletislepinguid Reguleeritud turu väliselt tehtava tuletistehingu avatud riskipositsioon ei või ühte isikusse moodustada rohkem kui 5% fondi aktivate turuväärtusest. Kui reguleeritud turu väliselt tehtava tuletistehingu vastaspooleks on IFS-is sätestatud tingimustele vastav krediidiasutus, võib avatud riskipositsioon sellesse isikusse moodustada kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi varasse kuuluvate tuletisinstrumentide avatud riskipositsioonid kokku ei või ületada Fondi vara puhasväärtust. 3.7 OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD Fond ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik, samuti mittetulundusühingu või ühistu liige ega sihtasutuse asutaja Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejas või tema tütarettevõtjas, samuti omada või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid või rahaturuinstrumente. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Fondi vara investeerimisel Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi fondiosakutesse Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvas äriühingus või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata rahaturuinstrumentide omandamisele ning teise investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisele Fondi arvel ei või otseselt ega kaudselt omandada ega omada hääleõigusega aktsiate kaudu olulist osalust üheski äriühingus Fondi arvel ei või omandada ega omada üheski isikus rohkem kui % hääleõiguseta aktsiatest; % tema emiteeritud võlakirjadest; % tema emiteeritud rahaturuinstrumentidest; % teise investeerimisfondi fondiosakutest. 3.8 LAENUTEHINGUD JA FONDI VARA KÄSUTUSPIIRANGUD Fondivalitseja võib õigusaktides ja Tingimustes sätestatud investeerimispiiranguid järgides Fondi arvel võtta laenu; ja teha repo- ja pöördrepotehinguid ning muid väärtpaberite laenamise tehinguid Fondivalitseja võib Fondi arvel võtta laenu ning muid Tingimuste punktis sätestatud tehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 10% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest. Fondi arvel eelnimetatud

5 tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud Väärtpaberite laenuks andmise korral ei või laenatud väärtpaberite turuväärtus ühelgi ajahetkel kokku ületada 10% Fondi puhasväärtusest. Seejuures peavad vastavad laenutehingud olema täies ulatuses tagatud raha, väärtpaberite või rahaturuinstrumentidega ning laenutehingute kestus ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud Fondi arvel ei või: välja lasta võlakirju; võtta laenu Tingimuste punktis nimetatud isikutelt; võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud omandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mille eest ei ole täielikult tasutud või anda laenu, välja arvatud väärtpaberilaenu; ega võõrandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mis võõrandamislepingu sõlmimise hetkel ei kuulunud Fondi varasse Laenu andmisena Tingimuste punkti mõttes ei käsitata Fondi vara investeerimist võlakirjadesse, kommertspaberitesse, pandikirjadesse, vahetusvõlakirjadesse, laenusertifikaatidesse või muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse või hoiustesse. Laenu andmisena ei käsitata ka lepinguid varaliste esemete ostuks Fondi varasse või müügiks Fondi varast kindlaksmääratud tähtpäeval ja kindlaksmääratud hinnaga Fondi varasse kuuluvaid esemeid on lubatud pantida või muul viisil koormata või tagatiseks anda ainult juhul, kui see toimub Fondi arvel tehtud tehingu tagamiseks või Fondi arvel võetud laenu tagamise eesmärgil Fondi vara ei ole lubatud võõrandada Fondivalitsejale; Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikmele, audiitorile, fondijuhile ega töötajale; Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele investeerimisfondidele, välja arvatud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide võõrandamisel võõrandamise hetkeks reguleeritud turul väljakujunenud turuhinnaga; isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nimetatud isikutega ühtiv majanduslik huvi Fondi arvel ei või omandada vara Tingimuste punktis nimetatud isikutelt Tingimuste punktides ja sätestatud piirangute rikkumisena ei käsitata Fondi arvel väärtpaberite, rahaturuinstrumentide, fondiosakute või tuletisinstrumentide omandamist või võõrandamist Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale isikule, kui see toimub viimase poolt Fondi kasuks osutatava investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse käigus, on kooskõlas antud teenusevaldkonnas tunnustatud tava ja praktikaga ning tehakse vastavalt hetkel turul väljakujunenud hinnaga või muu õiglase hinnaga Olenemata Tingimuste punktis sätestatust võib Fondi likvideerimismenetluse käigus või muul Fondi või Osakuomanike parimate huvide kaitse tagamise eesmärgil Fondi vara võõrandada Fondivalitsejale või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale äriühingule reguleeritud turul võõrandamise hetkeks väljakujunenud hinnaga või muu õiglase hinnaga. 4 FONDI OSAK 4.1 OSAK Osak on mittemateriaalsel kujul käibiv nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku osalust Fondi varas Fondil on ühte liiki Osakud nimiväärtusega 10 eurot Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusena tekkiv murdosak määratakse täpsusega neli kohta pärast koma. Ümardamine toimub järgmiste reeglite järgi: arvud XXX,XXXX0 kuni XXX,XXXX4 ümardatakse arvuks XXX,XXXX ja arvud XXX,XXXX5 kuni XXX,XXXX9 ümardatakse arvuks XXX,XXX(X+1) Osaku kohta ei väljastata osakutähte ega muud sellelaadset dokumenti. 4.2 OSAKUTE REGISTER Osakute registrit peab SEB Pank Fondivalitsejaga sõlmitud registripidamise lepingus ning õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras Osakutega seotud õigused ja kohustused tekivad vastava kande tegemisest registrisse. Osakuomanikul on õigus tugineda registri kandele kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel Andmete töötlemine registris toimub Osakuomaniku, Fondivalitseja või muu õigustatud isiku korralduse alusel Registripidaja on kohustatud säilitama talle registrikande tegemiseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt kümme aastat vastava kande tegemisest arvates. Andmeid säilitatakse dokumentaalselt või dokumentaalset taasesitamist võimaldaval viisil. 4.3 OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel alustel võrdsed õigused Osak ei anna Osakuomanikule hääleõigust. Fondil ei ole üldkoosolekut Osakuomanik on kohustatud järgima Tingimustes ja õigusaktides sätestatut Osakuomanikul on õigus: nõuda Fondivalitsejalt talle kuuluvate Osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele; võõrandada temale kuuluvaid Osakuid kolmandatele isikutele; pärandada talle kuuluvaid Osakuid; vahetada Osakuid Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu, kui see on lubatud teise fondi tingimustega; saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast; nõuda Fondivalitsejalt viimase poolt oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist; saada Fondivalitsejalt IFS-is sätestatud teavet Fondi tegevuse kohta; nõuda Fondivalitseja kulul Fondi viimase kolme aasta aastaaruandest ja viimase poolaastaaruandest (kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem) ning põhiteabest, Tingimustest ja Osakute avaliku pakkumise prospektist tasuta ärakirja väljastamist; nõuda Registripidajalt väljavõtet registrist temale kuuluvate Osakute kohta; toimida muul õigusaktides või Tingimustes sätestatud viisil. 5 (13)

6 4.3.5 Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Osakuomanikule sellise Osaku väljalaskmisega. Osakust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad sellise Osaku tagasivõtmisega Osakuomanik on kohustatud Osakutega tehingute tegemisel ja Osakutest tulenevate õiguste teostamisel toimima heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ja Tingimuste sätetega ja arvestama teiste Osakuomanike õigustatud huvide ning ausa ja eetilise kauplemise põhimõtetega. Osakuga tehingu tegemise ega Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale, Depositooriumile või kolmandale isikule Ülalsätestatud põhimõtetega peetakse muu hulgas vastuolus olevaks tehinguid, mis on fondivalitseja subjektiivse hinnangu kohaselt suunatud tulu teenimisele osaku lühiajalisest hinnamuutusest üritades ära kasutada Fondi investeerimispoliitikast tingitud puhasväärtuse arvutamise iseärasusi või tehinguid, mis oma mahu, sageduse muu sarnase omaduse tõttu takistavad Fondi korrapärast valitsemist (seal hulgas nt market timing ehk tehingute ajastamine või excessive trading ehk ülemäärane tehingute tegemine) Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. 4.4 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS; OSAKU VÄLJALASKE- JA TAGASIVÕTMISHIND Fondi vara puhasväärtus määratakse üldreeglina selliselt, et Fondi vara väärtusest arvatakse maha nõuded Fondi vastu. Osaku puhasväärtuse määramiseks jagatakse Fondi vara puhasväärtus kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasi võtmata Osakute arvuga Täpsemad Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse määramise põhimõtted on sätestatud Fondivalitseja poolt kehtestatud sise-eeskirjas Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord, mis on avalikustatud Fondivalitseja veebilehel ning on tasuta kättesaadav Fondivalitseja asukohas Fondi vara puhasväärtus ja Osaku puhasväärtus, samuti Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinnad arvutatakse väljendatuna eurodes (Fondi baasvääring) Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega vähemalt viis kohta pärast koma Osaku puhasväärtus ning väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse iga arvelduspäeva 7 kohta sellele järgneval arvelduspäeval hiljemalt kell ning avaldatakse seejärel viivitamata Fondivalitseja veebilehel. Ajal, mil Osakute väljalase või tagasivõtmine on peatatud või keelatud, ei pea Osaku puhasväärtust ega väljalaske- või tagasivõtmishinda arvutama ega avaldama Kui pärast puhasväärtuse avaldamist toimub erakorraline sündmus või saab teatavaks erakorraline teave, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt mõjutab oluliselt Osaku puhasväärtuse 7 Arvelduspäev on päev, mil pangad ja maksetehingute täitmisega seotud maksevahendajad (tavaliselt Eesti Pank) on Eestis pankadevahelisteks arveldusteks täies ulatuses avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha, kuid sõltuvalt maksetehinguga seotud asjaoludest võib arvelduspäevade hulgast välistada ka muid päevi. Fondivalitseja avaldab kuupäevad, mis ei ole arvelduspäevad, oma veebilehel. 6 (13) kujunemist, võidakse, kui see on Osakuomanike parimates huvides, avaldatud puhasväärtus viivitamata tühistada ning arvutada ja avaldada uus, valitsevatele asjaoludele vastav Osaku puhasväärtus Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud väljalasketasu Osaku väljalasketasu piirmäär on kuni 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalasketasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv väljalasketasu määr avaldatakse Fondivalitseja veebilehel ja Osakute avaliku pakkumise prospektis. Fondivalitsejal on õigus igal ajal ülalnimetatud piirmäära ulatuses väljalasketasu kehtivat määra muuta Osakute väljalaskehind arvutatakse vastava ostutaotluse laekumise päevale 8 järgneval arvelduspäeval (T+1) avaldatava puhasväärtuse alusel Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud tagasivõtmistasu Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on kuni 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku tagasivõtmistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv tagasivõtmistasu määr avaldatakse Fondivalitseja veebilehel ja Osakute avaliku pakkumise prospektis. Fondivalitsejal on õigus igal ajal ülalnimetatud piirmäära ulatuses tagasivõtmistasu kehtivat määra muuta Osakute tagasivõtmishind arvutatakse vastava tagasimüügitaotluse laekumise päevale 9 järgneval arvelduspäeval (T+1) avaldatava puhasväärtuse alusel Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud juhtudel on Fondivalitsejal õigus väljalaske- või tagasivõtmistasu vähendada või nendest loobuda Osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu tasutakse Osaku omandanud või tagastanud Osakuomaniku arvelt. 5 OSAKUTE VÄLJALASE 5.1 VÄLJALASKE ÜLDTINGIMUSED Osakute emitendiks on Fondivalitseja Osakute väljalase on avalik. Osakute väljalase ei ole ajaliselt piiratud ning nende emissioonimahtu ega väljalastavate Osakute arvu kindlaks ei määrata Osaku eest saab tasuda üksnes rahas Osakute omandamiseks peab Osakuid omandada soovival isikul (edaspidi taotleja) olema SEB Panga kui Osakute registri pidaja juures 8 9 Ostutaotluse laekumise päevaks (T) on päev, millel ostutaotlus laekub SEB Pangale. Kui ostutaotlus laekus SEB Pangale pärast kella või päeval, mis ei ole arvelduspäev, siis arvatakse ostutaotlus laekunuks esimesena järgneval arvelduspäeval. Taotleja peab arvestama, et taotluse esitamisel vahendaja kaudu võib selle laekumine SEB Pangale võtta täiendava aja. Tagasimüügitaotluse laekumise päevaks (T) on päev, millel tagasimüügitaotlus laekub SEB Pangale. Kui tagasimüügitaotlus laekus SEB Pangale pärast kella või päeval, mis ei ole arvelduspäev, siis arvatakse tagasimüügitaotlus laekunuks esimesena järgneval arvelduspäeval. Taotleja peab arvestama, et taotluse esitamisel vahendaja kaudu võib selle laekumine SEB Pangale võtta täiendava aja.

7 avatud vajalikud kontod (üldjuhul taotleja isiklik arveldus- ja väärtpaberikonto) Osak arvatakse väljalastuks ning kõik sellest tulenevad õigused tekkinuks Osaku registreerimise hetkest registris avatud kontol (s.o SEB Panga juures avatud väärtpaberi- või muul registri kontol) Osakute väljalaske korraldaja võib ostutaotluse täitmisest keelduda. Eelkõige olukorras, kus Fondivalitseja on taotleja osas tuvastanud Tingimuste punktis sätestatud põhimõtete varasema rikkumise, kuid taotleja on oma tegevust vaatamata sellekohasele hoiatusele jätkanud. 5.2 VÄLJALASKE KÄIK Osakute omandamiseks esitab taotleja vormikohase ostutaotluse Ostutaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis Taotlejale väljalastavate Osakute arv saadakse tema poolt Fondi investeeritava rahasumma jagamisel Osakute väljalaskehinnaga (vt Tingimuste punkt 4.4.7). Juhul kui jagamise tulemus ei ole täisarv, lastakse välja vastav murdosak Ostutaotluse alusel väljalastavad Osakud kantakse taotlejale SEB Panga juures avatud kontole (vt Tingimuste punkt 5.1.4) vastava ostutaotluse laekumise päevale (vt allmärkus 8) järgneval arvelduspäeval (T+1). 5.3 OSAKUTE VÄLJALASKE PEATAMINE Fondivalitseja võib peatada Osakute väljalaske kuni kolmeks kuuks, kui Osakute väljalase kahjustaks oluliselt Osakuomanike huve Osakute väljalaske peatamisest ja selle põhjustest teavitab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsiooni ja Depositooriumit Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega nõuda Fondivalitsejalt Osakute väljalaske peatamist, kui on kahtlus, et Osakute väljalaske või avaliku pakkumise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on sellise rikkumise oht või Osakute väljalaske peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks Teate väljalaske peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. 6 OSAKUTE TAGASIVÕTMINE 6.1 TAGASIVÕTMISE ÜLDTINGIMUSED Osakuomaniku nõudel võtab Fondivalitseja Osakuomaniku soovitud koguse sellisele Osakuomanikule kuuluvaid Osakuid tagasi Osakuid võetakse tagasi ainult raha eest Osak arvatakse tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks Osaku kustutamisega registris avatud kontolt (s.o SEB Panga juures avatud väärtpaberi- või muult registri kontolt). 10 Kui Osakud omandatakse vahendaja kaudu ja vastav vahendaja pole kehtestanud teisiti, võidakse taotlejale väljalastavad Osakud kanda sellele vahendajale registris avatud kontole, mille kaudu vahendaja korraldab väärtpaberite hoidmist oma klientide jaoks ja arvel. 6.2 TAGASIVÕTMISE KÄIK Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik vormikohase tagasimüügitaotluse Tagasimüügitaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis Osakuomanikule väljamakstav tagasimüügisumma saadakse tagasivõetavate Osakute arvu korrutamisel tagasivõtmishinnaga (vt Tingimuste punkt 4.4.8) Tagasimüügisumma kantakse Osakuomanikule SEB Panga juures avatud kontole (vt Tingimuste punkt 5.1.4) vastava tagasimüügitaotluse laekumise päevale (vt allmärkus 9) järgneval kolmandal arvelduspäeval (T+3). Tagasimüügisumma väljamaksega samal ajal kustutatakse alusel tagasivõetavad Osakud registrist Juhul kui ühel ja samal arvelduspäeval laekunud tagasimüügitaotluste (sh vahetamisavalduste) rahaline koguväärtus ületab 3% (kolm protsenti) Fondi puhasväärtusest, on Fondivalitsejal õigus maksta tagasimüügisummad vastavate tagasimüügitaotluste alusel välja hiljemalt tagasimüügitaotluste laekumise päevale järgneval kümnendal arvelduspäeval (T+10). Juhul kui Fondivalitseja on otsustanud tagasimüügisumma väljamakse vastaval arvelduspäeval laekunud tagasimüügitaotluste osas edasi lükata, ei mõjuta see järgnevatel päevadel laekunud tagasimüügitaotluste täitmist need täidetakse tavapärases korras (vt Tingimuste punkt 6.2.4), välja arvatud juhul, kui käesolevas punktis sätestatud asjaolud korduvad. 6.3 OSAKUTE TAGASIVÕTMISE PEATAMINE Osakute tagasivõtmine peatatakse Fondivalitseja otsusega või Finantsinspektsiooni vastavasisulise ettekirjutuse alusel Fondivalitseja võib peatada Osakute tagasivõtmise kuni kolmeks kuuks, kui Fondi vara puhasväärtuse arvutamine on takistatud, Fondi kontodel olevast rahast ei piisa Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanike huve Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsioonile ja Depositooriumile Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega kohustada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui on kahtlus, et osakute tagasivõtmise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on sellise rikkumise oht või kui osakute tagasivõtmise peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks Teate tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel Ajal, mil Osakute tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtegi Osakut välja lasta ega tagasi võtta. 7 OSAKUTE VAHETAMINE 7.1 VAHETAMISE ÜLDTINGIMUSED Osakuomanikul on õigus vahetada Osakuid Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi (sihtfond) osakute vastu, välja arvatud juhul, kui sihtfondi tingimustes on sätestatud osakute vahetamise keeld. 7 (13)

8 Sarnaselt võib Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi (lähtefond) osakuomanik lähtefondi osakud vahetada Osakute vastu Osakute vahetamisel sihtfondi osakute vastu toimub Osakute tagasivõtmine ja Osakute tagasimüügisumma ulatuses sihtfondi osakute väljalaskmine. Osakute vahetamisel lähtefondi osakute vastu toimub lähtefondi osakute tagasivõtmine ja nende tagasimüügisumma ulatuses Osakute väljalaskmine. Kummalgi juhul Osakuomanikule väljamakseid ei tehta Osakute väljalase või tagasivõtmine vahetamise käigus toimub Tingimustes vastavalt Osakute väljalaske või tagasivõtmise kohta sätestatud tingimustel (vt eelkõige osa 5 Osakute väljalase ja osa 6 Osakute tagasivõtmine ), kui käesolevast osast 7 ei tulene teisiti Osakute vahetamist korraldab SEB Pank. Osakute vahetamise teateid saab esitada SEB Pangale otse või teiste vahendajate 11 kaudu Osakute vahetamise korraldaja võib vahetamise teate täitmisest keelduda. Eelkõige olukorras, kus Fondivalitseja on Osakuomaniku osas tuvastanud Tingimuste punktis sätestatud põhimõtete varasema rikkumise, kuid Osakuomanik on oma tegevust vaatamata sellekohasele hoiatusele jätkanud. 8.2 FONDIVALITSEJA ÜLESANDED Fondivalitseja teeb Fondi varaga tehinguid oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel. Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides Fondi eesmärgi saavutamiseks ning tema tegevus peab vastama õigusaktidele, Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimustele Fondivalitseja on kohustatud valitsema Fondi vara lahus Fondivalitseja enda varast, teiste tema valitsetavate investeerimisfondide varast ja muudest varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid Fondivalitseja on kohustatud rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid Fondivalitseja esindab Osakuomanike huve kõigis Fondi tegevust puudutavates küsimustes suhetes kolmandate isikutega. 8.3 FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 7.2 VAHETAMISE KÄIK Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik vormikohase vahetamise teate Vahetamise teadete esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis Osakute väljalaske- või tagasivõtmishind ning vastavalt lähtefondi osakute tagasivõtmishind või sihtfondi osakute väljalaskehind vahetustehingus määratakse vahetamise teate laekumise päevale 12 järgneval arvelduspäeval (T+1) avaldatud puhasväärtuste alusel Osakute vahetamise päevaks on vahetamise teate laekumise päevale (vt allmärkus 12) järgnev kolmas arvelduspäev (T+3). 8 FONDIVALITSEJA 8.1 FONDIVALITSEJA TEGEVUSE ALUSED Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel on määratud Fondivalitseja põhikirja, Tingimuste ja õigusaktidega Fondivalitsejale on väljastatud tegevusluba, mis annab lisaks investeerimisfondi (sh nii vabatahtliku kui ka kohustusliku pensionifondi) valitsemise õigusele õiguse osutada IFS 13 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuseid. 11 Kui Osakud on soetatud vahendaja kaudu ja neid hoitakse vahendaja nimel avatud kontol, tuleb vastavate Osakute vahetamise teade esitada selle vahendaja kaudu. 12 Vahetamise teate laekumise päevaks (T) on päev, millel Osakuomaniku poolt esitatud vahetamise teade laekub SEB Pangale. Kui vahetamise teade laekus SEB Pangale pärast kella või päeval, mis ei ole arvelduspäev, siis arvatakse vahetamise teade laekunuks esimesena järgneval arvelduspäeval. Taotleja peab arvestama, et taotluse esitamisel vahendaja kaudu võib selle laekumine SEB Pangale võtta täiendava aja. 8 (13) Fondi vara hoidmiseks on Fondivalitseja kohustatud sõlmima lepingu (depooleping) Depositooriumiga Fondivalitseja on kohustatud oma tegevustes üles näitama piisavat asjatundlikkust, ausust, täpsust ja hoolikust, et tagada Fondi ja Osakuomanike parimate huvide kaitse ning finantsturgude usaldusväärne ja korrapärane toimimine; tagama oma tegevuseks vajalike protseduuride kehtestamise ja rakendamise ning Fondi valitsemiseks vajalike vahendite olemasolu ja nende efektiivse kasutamise; vältima tehinguid, millest tulenevad Fondivalitseja huvid on vastuolus Fondi ja Osakuomanike huvidega (huvide konflikt) ning vältimatu huvide konflikti puhul tegutsema Fondi ja Osakuomanike huvidest lähtuvalt; hoolitsema selle eest, et Fondivalitseja ja Osakuomaniku või Fondivalitseja ja Fondi või Fondivalitseja klientide ja Fondivalitseja valitsetavate teiste fondide vahelisi huvide konflikte välditaks või need oleksid võimalikult väikesed; kohtlema Osakuomanikke võrdsete tingimuste esinemise korral võrdselt, sealhulgas jagama neile võrdsetel alustel teavet ja muid dokumente Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel: hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel tagama Fondi investeeringute piisava hajutamise eri väärtpaberitesse ja muusse varasse lähtuvalt Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipidest ja kohaldatavatest investeerimispiirangutest Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded Depositooriumi või teiste isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Osakuomanikele kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esitanud.

9 8.3.6 Fondivalitseja korraldab Fondi raamatupidamist lähtudes raamatupidamise seadusest, IFS-ist, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise sise-eeskirjast Fondivalitsejal on õigus Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras saada Fondi arvelt tasu Fondi valitsemise eest. 8.4 FONDIVALITSEJA ÜLESANNETE EDASIANDMINE Fondivalitsejal on IFS-is sätestatud tingimustel õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks anda Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi kolmandale isikule. Fondivalitseja võib õigusaktidega kehtestatud korras anda kolmandale isikule edasi ainult järgmisi Fondi valitsemisega seotud tegevusi: Fondi vara investeerimine; Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; Osakute omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikule; Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus; Osakute turustamise korraldamine; Fondi vara üle arvestuse pidamine ja Fondi raamatupidamise korraldamine; Fondi vara puhasväärtuse määramine; Osakute registri pidamise korraldamine; Fondi tulu arvestamine; Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi rakendamine; muud eelloetletud tegevustega otseselt seotud tegevused Ülevaade Fondivalitseja poolt kolmandatele isikutele üle antud Fondi valitsemisega seotud tegevustest on esitatud Osakute avaliku pakkumise prospektis. 8.5 FONDIJUHI NIMETAMINE Fondivalitseja nimetab Fondile fondijuhi, kelle ülesandeks on koordineerida Fondi vara investeerimist ja muid Fondi valitsemisega seotud tegevusi ning jälgida, et Fondi valitsetaks vastavalt õigusaktides ja Tingimustes sätestatule Fondijuhil peavad olema nii kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused, kui ka laitmatu ärialane maine Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, kui tema kohustuste rikkumise tagajärjel tekitati kahju Fondile või Osakuomanikele Fondil võib olla mitu fondijuhti, kelle ülesannete ja vastutusala omavahelise jagunemise määrab Fondivalitseja juhatus. 8.6 FONDIVALITSEJA POOLT OSAKUTE OMANDAMISE JA TAGASIVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD Fondivalitseja võib omandada ja omada Osakuid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti Fondivalitseja avaldab talle kuuluvate Osakute arvu oma veebilehel. 8.7 FONDIVALITSEJA VASTUTUS Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomanikele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest Fondivalitseja ülesannete edasiandmine kolmandale isikule ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega Fondivalitseja pankrotimenetluse võib algatada üksnes Finantsinspektsiooni või likvideerijate avalduse alusel. Fondivalitseja suhtes pankrotihoiatust ei esitata. 9 DEPOSITOORIUM 9.1 DEPOSITOORIUMI TEGEVUSE ALUSED Depositooriumi tegevus depooteenuste osutamisel on määratud Depositooriumi põhikirja, depoolepingu, Tingimuste ja õigusaktidega Depositooriumile on Eesti Pank väljastanud krediidiasutuse tegevusloa. 9.2 DEPOSITOORIUMI ÜLESANDED Depositoorium täidab järgmisi ülesandeid: hoiab Fondi raha, väärtpabereid ja muud likviidset vara vastavalt depoolepingule; teostab Fondi varaga arveldusi ja tehinguid ning peab selle kohta arvestust; hoolitseb, et Osakute väljalase, tagasivõtmine, tühistamine, hüvitamine ja vahetamine toimuks vastavalt õigusaktides ja Tingimustes ettenähtud nõuetele; hoolitseb, et Fondi vara ja Osaku puhasväärtust arvutataks vastavalt õigusaktidele ning Tingimustele; jälgib, et väljamakseid Fondist tehtaks vastavalt õigusaktidele ning Tingimustele; täidab Fondivalitseja korraldusi niivõrd, kuivõrd need ei ole Depositooriumile teadaolevalt vastuolus õigusaktide, Tingimuste või depoolepinguga; hoolitseb, et kõik arveldused Fondi vara võõrandamisel ja Fondile vara omandamisel teostatakse täies ulatuses ja selleks õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, selle puudumisel aga ülekandeks tavapäraselt vajaliku tähtaja jooksul; täidab muid õigusaktidest või lepingutest tulenevaid ülesandeid Tingimuste punktis sätestatud ülesannete täitmiseks jälgib Depositoorium, et Fondivalitseja asjakohased protseduurid ning Fondivalitseja sõlmitud lepingud oleksid kooskõlas seaduse ja Tingimustega. Depositoorium teostab perioodiliselt kontrolli, et tuvastada, kas Fondivalitseja tegevus on kooskõlas seaduse ja Tingimustega või Fondivalitseja kehtestatud protseduuridega Depositoorium tegutseb oma ülesandeid ja kohustusi täites ning oma õigusi teostades Fondivalitsejast sõltumatult ja Osakuomanike huvides Tehinguid Fondi varaga teeb Fondivalitseja üksnes Depositooriumi vahendusel või Depositooriumi eelneval nõusolekul depoolepingus ettenähtud korras Raha Osakute väljalaskest ja Fondi vara võõrandamisest, samuti dividendid, intressid ja muud rahalised vahendid laekuvad Depositooriumi poolt avatud Fondi arvelduskontole või kontodele. 9 (13)

10 9.2.6 Väljamakseid Fondi arvelduskontolt teeb Depositoorium ainult Fondivalitseja korraldusel vastavalt õigusaktidele, depoolepingule või Tingimustele Depositoorium hoiab Fondi vara, sealhulgas Depositooriumis või krediidiasutuses arvelduskontol hoitavast rahast tulenevaid nõudeid, eraldi oma varast ja peab Fondi vara kohta eraldi arvestust. Depositoorium võib hoida Fondi vara oma nimel, kui selleks on Fondivalitseja nõusolek ja on tagatud Fondi vara kohta eraldi arvestuse pidamine Õigusaktides või depoolepingus sätestatud juhtudel ja korras läheb Fondi valitsemiseõigus Fondivalitsejalt üle Depositooriumile. Depositooriumil on sellisel juhul kõik Fondivalitseja õigused ja kohustused. 9.3 DEPOSITOORIUMI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Depositooriumil on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vastu, kui nende nõuete esitamine on otstarbekas. Depositoorium ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esitanud Depositooriumil on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded kolmandate isikute vastu või vastuväide või vara aresti alt vabastamise taotlus, kui Fondi varast teostatakse sundtäitmist või vara on arestitud nõude katteks, mille eest Fondi varaga ei vastutata Kui Fondivalitseja tegevus Depositooriumile teadaolevatel andmetel on oluliselt vastuolus õigusaktide, Tingimuste või depoolepinguga, teavitab Depositoorium sellest viivitamata Finantsinspektsiooni ja Fondivalitseja nõukogu Depositooriumil on õigus saada Tingimustes ja depoolepingus sätestatud tingimustel ja korras depootasu ja hüvitisi oma ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest. 9.4 DEPOSITOORIUMI ÜLESANNETE EDASIANDMINE Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste tegemiseks ja muude Depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega Depositoorium valib Fondi vara või väärtpabereid hoidva kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depositoorium kontrollib enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks. Depositoorium teostab jooksvalt järelevalvet kolmandatele isikutele edasiantud ülesannete täitmise üle Nimetatud lepingute sõlmimine ei vabasta Depositooriumi vastutusest õigusaktides ja depoolepingus ettenähtud kohustuste täitmise eest. 9.5 DEPOSITOORIUMI VASTUTUS Oma kohustuste mittetäitmise eest vastutab Depositoorium vastavalt õigusaktidele ja depoolepingule. Depositoorium vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, Osakuomanikele või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest Depositooriumi ülesannete edasiandmisel kolmandale isikule vastutab Depositoorium Tingimuste punktis sätestatud kohustuse rikkumise eest. 10 (13) Fondi vara ei kuulu Depositooriumi pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Depositooriumi võlausaldajate nõudeid. 10 FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA HÜVITATAVAD KULUD 10.1 ÜLDREEGLID Fondi arvelt makstakse järgmised tasud ning hüvitatakse järgmised kulud: Valitsemistasu Fondivalitsejale Fondi valitsemise eest makstav tasu; Depootasu tasu Depositooriumile Tingimuste ja depoolepinguga sätestatud ülesannete täitmise eest; Tehingukulud Fondi arvel tehtavate tehingutega seotud teenustasud, arvelduskulud ja muud sellelaadsed kulutused; Laenukulud Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud; Tingimustes sätestatud muud kulud Tingimuste punktis sätestatud tasud ja kulutused ei või kalendriaasta kohta kokku ületada 3% Fondi aktivate keskmisest turuväärtusest vastaval kalendriaastal, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, arvestatakse valitsemis- ja depootasu 365-päevase aasta baasil (actual/365) VALITSEMISTASU Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale valitsemistasu Valitsemistasu suurus on kuni 1,5% aastas Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded Fondi vastu Valitsemistasu suuruse kehtestab Fondivalitseja juhatus ning see avalikustatakse Fondivalitseja veebilehel ja Osakute avaliku pakkumise prospektis. Fondivalitsejal on õigus igal ajal ülalnimetatud piirmäära ulatuses valitsemistasu põhiosa kehtivat määra muuta Valitsemistasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ja kalendrikuu jooksul kogunenud valitsemistasu makstakse Fondivalitsejale välja üks kord kuus hiljemalt vastavale kalendrikuule järgneva kuu viiendaks arvelduspäevaks DEPOOTASU Fondi arvelt makstakse Depositooriumile igakuist Fondi depootasu, mille suurus on kuni 0,1% aastas Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded Fondi vastu Depootasu ei või olla väiksem kui 190 eurot kalendrikuus. Depootasule lisandub käibemaks Depootasu suurus määratakse Fondivalitseja ja Depositooriumi kokkuleppega ning see avaldatakse Fondivalitseja veebilehel ja Osakute avaliku pakkumise prospektis. Fondivalitseja ja Depositooriumi kokkuleppega võidakse igal ajal ülalsätestatud piirmäära ulatuses depootasu kehtivat määra muuta. 13 Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid. 14 Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid.

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem