Kinnitatud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutsekomisjoni poolt 18. september aastal.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutsekomisjoni poolt 18. september aastal."

Väljavõte

1 TEOREETILISTE TEADMISTE JA OSKUSTE NÕUDED Kinnitatud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutsekomisjoni poolt 8. september 00. aastal. Käesolevas dokumendis on kutsetasemeid tähistatud alljärgnevalt: NH kinnisvara nooremhindaja KH kinnisvara hindaja VH vara hindaja Käesolevas dokumendis on teadmiste ja oskuste tasemed tähistatud alljärgnevalt:. algtase põhimõistete ja põhimõtete üldine teadmine, oskus neid vajalikest allikatest otsida;. kesktase mõistete ja faktide selgitamine, nende põhjal näidete toomine, üldiste seoste loomine;. kõrgtase põhjalikud teadmised, seostatud faktide alusel analüüsimine, järeldamine, hindamine, üldistamine. Koolitusprogrammide ja eksamiküsimuste koostamisel tuleb arvestada, et hindajatel tuleb eksami sooritamiseks anda vastuseid vastavalt allpooltoodud temaatikale ja eeldatavale teadmiste tasemele. Kutseliste hindajate teoreetiliste teadmiste ja oskuste kohustuslikud nõuded: I Majandusteoreetilised alused Nr Selgitus sisu kohta NH KH VH. Makroökonoomika rahvamajanduse arvepidamissüsteemi põhinäitajad (RKP, SKP) inflatsioon ja hinnaindeksid majandustsüklid Arrak, A., Eamets, R., Karm, T. jt. Majanduse ABC. III trükk. Tartu 00 Eamets, R., Kaasa, A., Kaldaru, H., Parts, E., Trasberg, V. Sissejuhatus majandusteooriasse. Tartu Ülikooli Kirjastus. 005 Statistikaamet. Terminite sõnastik. Mikroökonoomika turu olemus täieliku ja mittetäieliku konkurentsi turg nõudlus ja seda mõjutavad tegurid pakkumine ja seda mõjutavad tegurid turu tasakaal nõudluse ja pakkumise hinnaelastsus Eamets, R., Kaasa, A., Kaldaru, H., Parts, E., Trasberg, V. Sissejuhatus majandusteooriasse. Tartu Ülikooli Kirjastus, 005

2 Kerem, K., Keres, K., Randveer, M. Mikroökonoomika alused. Külim. 004 Kerem, K., Randveer, M. Mikro ja makroökonoomika põhikursus. Tallinn. Külim Raha ja pangandus finantsturg väärtpaberid raha ajaväärtus, nominaalne ja reaalne intressimäär risk ja portfelliteooria Roos, A., Nurmet, M., Ivanova, N., Sander, P. Finantsturud ja institutsioonid. TÜ Kirjastus. 04 Ärirahandus. Kõomägi, M. Tartu. TÜ Kirjastus, 006 Zirnask, V., Liikane, K. Raha, pangad ja finantsturud. I osa. HP Toimetised Ärirahandus 4. Raamatupidamise aastaaruanne bilanss kasumiaruanne Ilisson, R. Finantsanalüüs ja planeerimine Põhilised ettevõttega seotud finantssuhtarvud omakapitali tulusus (ROE) varade tulusus (ROA, ROR) käibe ehk müügitulu rentaablus (PM) ärikasumi marginaal (EBIT/A) varade müügitulu tootlus (S/A) võlakordaja (D/A) likviidsus ja maksevõimekordajad (QR, CA/CL) intressikulude kattekordaja (TIE, DSCR) Kõomägi, M. Ärirahandus. Tartu. TÜ Kirjastus Kinnisvaraga seonduvad finantssuhtarvud kapitalisatsioonimäär (Ro) omakapitali kapitalisatsioonimäär (Re) hüpoteegikonstant (Rm) laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) laenuväärtuse suhtarv (LTV) Kask, K. Kinnisvara rahandus. Tartu Ülikool Ettevõtte kapitali struktuur ja kapitali hind. Finantsvõimendus. Kõomägi, M. Ärirahandus. Tartu. TÜ Kirjastus. 006 Üldteema taha märgitud teadmiste tasemed kehtivad kõigile alateema punktidele.

3 4.5 Investeeringute tasuvuse analüüs nüüdispuhasväärtus (NPV) sisemine tulumäär (IRR) kasumiindeks (PI) tasuvuspunkt (BEP) tasuvusaeg (PB) diskonteeritud tasuvusaeg (DPB) Eesti Standardikeskus. EVS 8759 Tulumeetod Kask, K. Kinnisvara rahandus. Tartu Ülikool. 997 Kõomägi, M. Ärirahandus. Tartu. TÜ Kirjastus Investeeringute riski hindamine riski mõiste rahandusteoorias riski liigid ja nende allikad riski hindamise meetodid (tundlikkuse ehk sensitiivsuse analüüs, stsenaariumianalüüs, otsustus ehk tõenäosuspuu) Juhkam, A., Masso, J. (toimetajad). Riskid Eesti ettevõtetes ja riskijuhtimine. 00 Kask, K. Kinnisvara rahandus, Tartu Ülikool. 997 Kõomägi, M. Ärirahandus. Tartu. TÜ Kirjastus. 006 Paas, T. (toimetaja). Riskid Eesti majanduses. TÜ Kirjastus. 000 II Kinnisvaraturg Nr Selgitus sisu kohta NH KH VH. Kinnisvaraturg ja selle liigitus American Appraisal Institute. Kinnisvara hindamine,. trükk, eestikeelne väljaanne. 05 Eesti Standardiamet. EVS 875 Varade liigid. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul ja neid mõjutavad tegurid American Appraisal Institute. Kinnisvara hindamine,. trükk, eestikeelne väljaanne. 05. Kinnisvaraturu efektiivsus American Appraisal Institute. Kinnisvara hindamine,. trükk, eestikeelne väljaanne Kinnisvaraturu analüüs: eesmärk, etapid ja tehnikad eluotstarbeline kinnisvara äriotstarbeline kinnisvara tootmisotstarbeline kinnisvara põllu ja metsamajanduslik kinnisvara

4 muu kinnisvara American Appraisal Institute. Kinnisvara hindamine.. trükk, eestikeelne väljaanne. 05 Eesti Standardiamet. EVS 8750 Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus 5. Eesti kinnisvaraturu olukord, peamised turuosalised eluotstarbeline kinnisvara äriotstarbeline kinnisvara tootmisotstarbeline kinnisvara põllu ja metsamajanduslik kinnisvara Kinnisvaraturu ülevaated, kinnisvaraportaalid, perioodika III Hindamise regulatsioon Nr Selgitus sisu kohta NH KH VH. Kinnisvara hindaja kutsenõuded, kutsestandard, kutsekvalifikatsioon. EKHÜ tegevus ja eesmärk ning struktuur, EKHÜ heade tavade koodeksist tulenevad nõuded. Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord 4. Eesti vara hindamise standardite EVS 875 ajakohased väljaanded : 4. EVS 875 Hindamise mõisted ja põhimõtted, mh hind maksumus väärtus parim kasutus 4. EVS 875 Varade liigid, mh eriotstarbelised varad 4. EVS 875 Hindamise alused, mh turuväärtus investeeringuväärtus maksustamisväärtus harilik väärtus eriväärtus õiglane väärtus sünergiline väärtus hüvitusväärtus kinnispandi väärtus loodetav väärtus tegutseva ettevõtte väärtus likvideerimisväärtus Ajakohaste väljaannete all on mõeldud standardite uustöötlusi; uued standardid lisanduvad ülaltoodud loetelule vastavalt nende kehtestamisele. Standardite teemasid, mida pole eraldi alapunktidena välja toodud, peab teadma tasemel, mis vastab kogu standardi teadmise nõuetele (märgitud iga standardi kohta esimesel real). 4

5 harilikule väärtusele vastav turupõhine kasutustasu 4.4 EVS 8754 Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine, mh hindaja kutseeetika tellimusleping andmete kogumine ja ülevaatus eksperthinnang lisahinnang ekspertarvamus 4.5 EVS 8755 Hindamine finantsaruandluse eesmärgil, mh ettevõtte väärtus ettevõtte väärtuse hindamise põhimõtted 4.6 EVS 8756 Hindamine laenamise eesmärgil, mh üldnõuded hindamisele laenamise eesmärgil 4.7 EVS 8757 Hinnangu läbivaatus 4.8 EVS 8758 Kulumeetod, mh meetodi olemus 4.9 EVS 8759 Tulumeetod, mh diskonteeritud rahavoogude meetod meetodi olemus tuludekulude analüüs ja prognoos, rahavoog diskontomäära valik meetodi rakendamine hindamiskäigu põhjendus hindamistulemuse esitamine tulude kapitaliseerimise meetod meetodi olemus tuludekulude analüüs, stabiliseeritud rahavoog kapitalisatsioonimäära valik meetodi rakendamine hindamiskäigu põhjendus hindamistulemuse esitamine kogutulu kordaja meetod 4.0 EVS 8750 Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus, mh välismõjude tasand turu tasand mets parendused kinnisvara kestlikkus kulude analüüs rendianalüüs 4. EVS 875 Võrdlusmeetod, mh keskmised, mahukeskmised, asendikeskmised variatsiooninäitarvud, dispersioon, standardhälve aegridade analüüs, aegridade tasandamine nähtustevaheliste seoste uurimine, funktsionaalsed ja korrelatiivsed seosed 5

6 4. EVS 875 Hindamine hüvitamise eesmärgil, mh hüvitamise eesmärk 4. EVS 875 Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel IV Ehitis ja ehitus Nr Selgitus sisu kohta NH KH VH. Hoone osad: välistarindid (välistrepid, terrassid, piirded, pinnatarindid jne.) vundamendid ehitustarindid (postid, talad, kandvad vaheseinad, vahelaed, trepid) välisseinad, aknad, välisuksed hoone kattetarindid (katuslaed, katused, katuseaknad). Tehnovõrgud: elekter gaas küttesüsteem ventilatsioon ja kliimaseadmed liftid veevarustus reovete kanalisatsioon sadevete kanalisatsioon drenaaž nõrkvoolusüsteemid (telefon, kaabeltv, andmeside, fonosüsteem, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve jne.). Siseviimistlus, materjalid: põrandad seinad laed siseuksed santehnika ja statsionaarne sisseseade 4. Taristu: sotsiaalne tehniline Ehitise ja ehituse osa punktides 4 esitatud teemad kattuvad osaliselt õiguse (V) osa punktides 8 esitatuga ja seetõttu tuleb neid vaadelda koos. 6

7 5. Hoone ülevaatus, seisukorra hinnang dokumentatsioon hoone iga ja kulum kahjustused ja ehitusvead hoone hooldus ja korrashoid hoone ümbrus ülevaatus hoone osade kaupa 6. Ehituskulude arvestus ja eelarvestamine V Õigus 4 Nr Selgitus sisu kohta NH KH VH. Asjaõigus asjaõigused (AÕS 5) valduse ja valdaja mõisted, valduse liigid, omandamine, lõppemine ja kaitse (AÕS 40 ja 4445), (AÕS 44) kinnistusraamat (AÕS 5), avalikkuse põhimõtted (AÕS 55), järjekoht (AÕS 59 6), kannete liigid (AÕS 6) omandi mõiste (AÕS 68) ja liigid (TsÜS 50 lg ja ) vallasomandi mõiste (TsÜS 50 lg ja ) servituudi mõiste, sisu, liigid, tekkimine, lõppemine (AÕS 78) reaalkoormatise mõiste, sisu, tekkimine, lõppemine (AÕS 940) hoonestusõiguse mõiste, sisu, tekkimine, lõppemine, tähtaeg, tasu (AÕS 455 ) ostueesõiguse mõiste, tekkimine, teostamine (VÕS 44, 495, AÕS 56, 57, 60 4 ) pandi mõiste, liigid, ese, pantija, pandiga tagatav nõue (AÕS 76, 97) hüpoteegi mõiste, tekkimine, lõppemine, sisu, ulatus, nõuete rahuldamine, jagamine, ühendamine, ühishüpoteek, kohtulik hüpoteek (AÕS 564) õiguslikul alusel püstitatud ehitis (AÕSRS ) õigusliku aluseta püstitatud ehitis (AÕSRS 4). Ehitus ehitis, ehitamine, ehitusprojekt, ehitise korrashoid (EhS 6) ehitise ja ehitamisega seotud põhimõtted (EhS 70) ehitisele, ehitamisele ja ehitusprojektile esitatavad nõuded (EhS 4) ehitamise dokumenteerimine (EhS 5) omaniku kohustused (EhS 9), omanikujärelvalve (EhS 0), ehitusettevõtja kohustused (EhS ) 4 Seaduste paragrahvid on toodud Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuete kinnitamise aja seisuga. Kui seaduste ja/või paragrahvide osas on toimunud muudatused, lähtuda kehtivast regulatsioonist. 7

8 projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel (EhS 6) ja detailplaneeringu olemasolul (EhS 7), nende kehtivus (EhS ) ja kehtetuks tunnistamine (EhS 4) ehitusteatis (EhS 5, 6) ehitusluba (EhS 8), andja (EhS 9), kehtivus (EhS 45), kehtetuks tunnistamine (EhS 46) ehitise alustamise ja täieliku lammutamise teatis (EhS 4) kasutusteatis (EhS 47) kasutusluba (EhS 50), andja (EhS 5), kehtivus (EhS 56), kehtetuks tunnistamine (EhS 57) Ehitisregistri eesmärk (EhS 58 lg ), andmed (EhS 60) ja nende tähendus (EhS 6) hoone energiatõhususe mõiste (EhS 6 lg ), energiatõhususe nõuete kohaldamisala (EhS 6) energiamärgis (EhS 66) paigaldis (EhS 80 lg, ja ) ehitise audit (EhS 8). Hooneühistu hooneühistu mõiste (HÜS ) hooneühistu liikmelisus (HÜS ), liikmelisuse võõrandamine (HÜS 8), pantimine (HÜS 9), liikme kohustused (HÜS ) ainukasutuses ja ühiskasutuses olevad hooneosad (HÜS ) hooneühistule kuuluva kinnisasja valitsemine (HÜS 5) 4. Keskkonnajärelevalve keskkonnajärelevalve sisu (KeJS lg ) keskkonnajärelevalve asutused ja nende ülesanded (KeJS 7) 5. Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eesmärk (KeHJS lg ) keskkonnamõju (KeHJS ) ja oluline keskkonnamõju (KeHJS ) keskkonnamõju hindamise kohustuslikkus (KeHJS ) keskkonnamõju hindamise aruanne (KeHJS 0) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KeHJS ) keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustuslikkus (KeHJS ) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KeHJS 40 lg ja ) 7. Keskkonnatasud keskkonnatasude seaduse reguleerimisala (KeTS ) keskkonnatasu (KeTS ) keskkonnatasude rakendamise eesmärk ja kasutamise põhialused (KeTS 4) keskkonnatasu maksmise kohustus (KeTS 5) 8

9 8. Kinnisasja omandamise kitsendamine kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse reguleerimisala (KAOKS ) seaduse kohaldamisala (KAOKS ) kitsendusi rikkuva tehingu tühisus (KAOKS ) maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja omandamise kitsendused (KAOKS 46) riigikaitselised kitsendused (KAOKS 0) 9. Kinnisasja avalikes huvides omandamine kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus (KAHOS ) menetlusosalised (KAHOS 6) sundvaldus (KAHOS 9) sundvõõrandamise otsus (KAHOS 9) tasu ja hüvitised (KAHOS ) 0. Kinnistusraamat kinnistu (KRS 5 ) kinnistusraamatusse kantavad kinnisasjad (KRS 8) kinnistusraamatusse kantavad asjaõigused (KRS 9) kinnistusraamatu sisu (KRS 06, 9, 0) kinnistusregistri kanded (KRS ) ja nende parandamine (KRS 6 66) kinnistamine (KRS 5) kinnistute jagamine ja ühendamine (KRS 560) vastuväite ja keelumärke kandmine (KRS 70) kinnistusregistriosa sulgemine (KRS 7, 7) tutvumine ja väljatrükid (KRS 7476 ) elektrooniline kinnistusraamat (KRS 77 ). Korteriomand ja korteriühistu korteriomandi mõiste (KrtS lg ja ) korteriühistu mõiste ja õiguslik seisund (KrtS lg 4, 6) korteriomandite ja korteriühistu tekkimine (KrtS,, 5 0) korteriomandi eriomandi ese (KrtS 4) erikasutusõigus (KrtS 4) korteriühistu organid ja juhtimine (KrtS 0 5) korteriühistu valitseja ja majahaldur (KrtS 6 8) korteriomaniku õigused ja kohustused (KrtS 0 ) korteriomandi kaasomandi eseme valitsemine (KrtS 4 9) majandamiskulude kandmine ja jaotus (KrtS 40) korteriühistu majanduskava (KrtS 4) korteriomaniku õigus saada ja kohustus anda teavet (KrtS 45 46) korteriomandite ja korteriühistu lõppemine (KrtS 57 6) korterihoonestusõigus (KrtS 6) 9

10 . Käibemaks maksu objekt (KMS ) käive (KMS 4) käibe tekkimise koht kinnisasjadega seonduvalt (KMS 0 lg punkt ) käibemaksumäär (KMS 5 lg ) maksuvaba käive kinnisasjadega seonduvalt (KMS 6 lg punktid ja, lg punktid ja ). Looduskaitse looduskaitseseaduse eesmärk (LKS ) looduskaitse põhimõtted (LKS ) kaitstavad loodusobjektid (LKS 4) rand ja kallas (LKS 5), nende kasutamise kitsendused, erinevad vööndid (LKS 44) looduskaitse üldised kitsendused (LKS 4) liikumine kaitstaval loodusobjektil (LKS 5) loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamine (LKS 6) kaitsekohustuse teatis (LKS 4) kaitstava loodusobjekti kaitsekorralduskava (LKS 5 lg ) kaitsealad (LKS 6) hoiuala (LKS ), hoiuala teatis (LKS ) Natura 000 ala kaitse eesmärk (LKS 70) 4. Maa hindamine maa hindamise seaduse ülesanne (MHS ) hindamise objekt (MHS ) hindamise alus, eesmärk, metoodika ja liigid (MHS ) maa hindaja (MHS 4) korralise hindamise mõiste ja alused (MHS 5), läbiviimine (MHS 5 ) maatüki maksustamishind (MHS 6 lg ja 4) erakorraline hindamine (MHS 8) 0

11 5. Maakataster maakatastri pidamise eesmärk (MaaKatS ) mõisted katastripidaja ja tema ülesanded (MaaKatS ) katastriandmetele juurdepääs (MaaKatS 6) maaregister (MaaKatS 9) katastriüksuse andmete väljavõte (MaaKatS 0) katastrikaart (MaaKatS ) kitsenduste kaart (MaaKatS ) katastri kõlvikukaart (MaaKatS ) maa kvaliteedi ja hindamise kaart (MaaKatS 4) katastri aluskaardid (MaaKatS 4 ) katastriarhiiv (MaaKatS 5) katastriüksuse moodustamine (MaaKatS 6) katastriüksuse sihtotstarbe määramine (MaaKatS 8), katastriüksuse sihtotstarbed (MaaKatS 8) sihtotstarbe määramise erisused (MaaKatS 8²), muutmisest teatamine (MaaKatS 9), kasutamise kitsenduste selgitamine (MaaKatS 9 ) 6. Maakorraldus maakorralduse mõiste (MaaKS ) maakorralduse läbiviimine ja järelevalve (MaaKS ) ja läbiviijad ning nende õigused ja kohustused (MaaKS 4) maakorralduse nõuded (MaaKS 5) maakorralduse osalised ja tema õigused (MaaKS 78) kinnisasja jagamine ja liitmine (MaaKS ) ümberkruntimise mõiste (MaaKS 6) kinnisasja hindamine (MaaKS ) 7. Maa maksustamine maamaksu mõiste ja määramise üldised alused (MaaMS ) maksu objekt ja subjekt (MaaMS,, 0) maksuvaba maa (MaaMS 4) maksumäär (MaaMS 5) 8. Mets metsaseaduse eesmärk (MS ) mets ja metsamaa (MS ) metsaseaduse kohaldamine (MS 4) riigimetsamaa (MS 5) metsaressursi arvestuse register (MS 9) metsa majandamine (MS 6) raided (MS 8) metsakasutusõiguse kitsendused (MS 5)

12 9. Muinsuskaitse muinsuskaitseseaduse reguleerimisala (MuKS ) mälestise mõiste (MuKS ) mälestise liigid (MuKS ) muinsuskaitseala (MuKS 4) mälestiste hävitamise ja rikkumise keeld (MuKS 5) ajutine kaitse (MuKS ) mälestiseks tunnistamine (MuKS ) mälestiste arvestus (MuKS ) mälestise säilimise tagamine, omanikukitsendused (MuKS 6, 9, 4, 5 9) 0. Planeerimine planeerimisseaduse eesmärk ja reguleerimisala (PlanS ) planeering (PlanS lg 5) planeerimisalase tegevuse korraldaja ja tema ülesanded (PlanS 4 lg, ja 5) terminid (PlanS 6) planeerimise põhimõtted (PlanS 8) üleriigiline planeering (PlanS 4) riigi eriplaneering (PlanS 7) maakonnaplaneering (PlanS 5556) üldplaneering (PlanS 7494) kohaliku omavalitsuse eriplaneering (PlanS 95) detailplaneering (PlanS 44). Raamatupidamine Raamatupidamisseadus (RPS). Tulumaks maksu objekt (TuMS, lg ) maksumäärad (TuMS 4 lg ) kasu vara võõrandamisest (TuMS 5 lg, lg 4 punkt, lg 5 ja 6) renditulu (TuMS 6 lg ). Tsiviilõiguse üldpõhimõtted tsiviilõiguse allikad (TsÜS ) seaduse tõlgendamine ja analoogia (TsÜS, 4) tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimise alused (TsÜS 5) õigusjärglus (TsÜS 6 lg ) füüsilise isiku õigus ja teovõime (TsÜS 7) füüsilise isiku elukoht ja tegevuskoht (TsÜS 46) juriidilised isikud (TsÜS 46) esemed (TsÜS 4866 ) tehingud (TsÜS 6776) tehingu vorm (TsÜS 778)

13 tehingu kehtetus (TsÜS 8489) tehingu tühistamine (TsÜS 900) tingimuslik tehing (TsÜS 00) tehingu tegemise nõusolek (TsÜS 4) esindamine (TsÜS 5) vastutus teise isiku eest (TsÜS, ) tähtaeg ja tähtpäev (TsÜS 47) tsiviilõiguste teostamise viisid (TsÜS 8, 9) aegumise mõiste ja arvestamine koht poolt (TsÜS 4, 4) tehingustest tulenevate nõuete üldised aegumistähtajad (TsÜS 46) 4. Täitemenetlus kinnisaja sundenampakkumisel müümisel õiguste püsima jäämise ja kustutamise põhimõtted (TMS 58, 59) sundenampakkumisel kinnisasja omandanud isiku kandmine kinnistusraamatusse (TMS 60) sundenampakkumisel omandatud kinnisasja suhtes sõlmitud üüri ja rendilepingute ülesütlemise võimalused (TMS 6, VÕS, 4) 5. Võlaõigus võlaõigusseaduse kohaldamisala (VÕS ) võlasuhte mõiste (VÕS ) võlasuhte tekkimise alused (VÕS ) seaduse dispositiivsuse põhimõte (VÕS 5) hea usu põhimõte (VÕS 6) mõistlikkuse põhimõte (VÕS 7) leping (VÕS 8, 6, 0,, 5, 9 ja ) sidevahendi abil sõlmitud lepingu mõiste (VÕS 5) kohustuse rikkumine (VÕS 00) õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumisel (VÕS 0) kõrvalkohustused (VÕS 4) käendus (VÕS 454) garantii (VÕS 55) nõuete ja kohustuste üleminek (VÕS 6479) võlasuhte lõppemine (VÕS 8607) müügileping (VÕS 087) kinkelepingu mõiste (VÕS 59) üürileping (VÕS 78) rendileping (VÕS 960) tasuta kasutamise leping (VÕS 8995) kindlustusväärtus (VÕS 47948) käsundusleping (VÕS 6964) maaklerileping (VÕS ) käsundita asjaajamine (VÕS 08)

14 kahju õigusvastane tekitamine (VÕS 04055) 6. Äriõigus ettevõtja mõiste (ÄS ) äriühingute liigid (ÄS ) füüsilisest isikust ettevõtja (ÄS ) ärinimi (ÄS 7) prokuura (ÄS 6) osaühing (juhatuse ja nõukogu volitused ning kohustused, mitterahaline sissemakse kinnisasjana) (ÄS 5, 6, 4, 4, 80, 8, 85, 86, 89) aktsiaselts (juhatuse ja nõukogu volitused ning kohustused, mitterahaline sissemakse kinnisasjana) (ÄS, 48, 49, 06, 07, 6) 7. Majandus ja taristuministri määrus nr 85 Eluruumile esitatavad nõuded 8. Majandus ja taristuministri määrus nr 5 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 9. Majandus ja taristuministri määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 0. Vabariigi Valitsuse määrus nr 69 Ehitisregistri põhimäärus. Majandus ja taristuministri määrus nr 7 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Majandus ja taristuministri määrus nr 6 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele. Ettevõtlus ja infotehnoloogiaministri..08 määrus nr 6 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded 4. Vabariigi Valitsuse määrus nr 4 Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused 5. Vabariigi Valitsuse määrus nr 79 Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele VI Kutset läbivad üldised kompetentsid Nr Selgitus sisu kohta NH KH VH. Klienditeeninduse alused (kaasaegne klienditeenindus; psühholoogilise kontakti loomine; erinevad suhtlemise tasandid; kliendi vajadused ja tüübid; positiivse esmamulje kujundamine; halva sõnumi edastamine; rasked kliendid; kehtestamise tehnikad ja konfliktide lahendamise oskus) 4

15 . Meeskonnatöö alused (meeskonnatöö mõiste ja tunnused; meeskonna arengustaadiumid; rollid meeskonnas). Arvuti kasutamise oskus tasemel AOAO7, AO (kutsestandard lisa ) 4. Eesti keele oskus (kirjalik ja suuline) tasemel C (kutsestandard lisa ) 5. Fotograafia ja fototöötluse algteadmised (varale iseloomulike joonte ja defektide välja toomine, fototöötlus jms) 6. Töö registritega maakataster kinnistusraamat ehitisregister muud registrid (kultuurimälestiste register, keskkonnaregister, metsaregister, riigi kinnisvararegister, PRIA registrid jms) muud andmeallikad (Statistikaameti andmebaas, Eesti Panga statistika ja majandusülevaated, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid jms) Kutseliste hindajate teoreetiliste teadmiste ja oskuste soovituslikud nõuded: Hindamise regulatsioon Nr Selgitus sisu kohta. Rahvusvahelised hindamisstandardid, IVS Framework. Euroopa hindamisstandardid, EVS 5 Õigus 4 Nr Selgitus sisu kohta. Autoriõigus teosed, millele tekib autoriõigus (AutÕS 4, 5) teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel (AutÕS 9) arhitektuuriteose kujutise kasutamine (AutÕS 0). Isikuandmete kaitse Nr Selgitus sisu kohta 5

16 isikuandmete kaitse seaduse eesmärk (IKS lg ) isikuandmete kaitse seaduse kohaldamine (IKS lg ) isikuandmed (IKS 4) isikuandmete töötlemine (IKS 5) ja töötlemise põhimõtted (IKS 6) andmesubjekt (IKS 8) kolmas isik (IKS 9) isikuandmete töötlemise lubatavus (IKS 08) andmesubjekti õigused (IKS 9) isikuandmete töötlemise nõuded ja isikuandmete turvameetmed (IKS 46) delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine (IKS 7). Kutsesüsteem kompetentsus, kutse, kutseala, kutseeksam, kutsetegevuse valdkond, kvalifikatsioon (KutS ) kutsetase ja kvalifikatsiooniraamistik (KutS 4) kutsestandard (KutS 5 lg ja ) kutsenõukogu (KutS 8 lg ), tegevused ja eesmärk (KutS 9 lg ja ) kutse andja ülesanded (KutS lg ) kutseregister (KutS 4 lg ) kutse andmine (KutS 5) 4. Mittetulundusühing mittetulundusühingu mõiste (MTÜS ) mittetulundusühingu liikmed ja liikmelisus (MTÜS 7) mittetulundusühingu juhtimine (MTÜS 86) 5. Notari tasu notari tasu mõiste (NotTS ) tehinguväärtuse määramise alused (NotTS, 4) 6. Riigilõivud riigilõivu mõiste (RLS ) lõivustatud toiming (RLS ) riigilõivumäärade kehtestamise põhimõtted (RLS 4) riigilõivu tasuja (RLS 5) riigilõivu võtja (RLS 6) riigilõivu laekumine (RLS 7) lõivustatud Maaameti toimingud (RLS 7, 8) lõivustatud ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud (RLS 45, 7 ) Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuete teemasid käsitlev soovituslik kirjandus on toodud välja Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kodulehel: Kinnisvara:. American Appraisal Institute. Kinnisvara hindamine.. trükk, eestikeelne väljaanne. EKHÜ, 05 6

17 . Eesti Standardikeskus. Eesti varahindamise standardid EVS 875. International Valuation Standards Council. IVS (International Valuation Standards) 4. Ilsjan, V. Kinnisvara väärtus. Kinnisvaraekspert 5. Kask, K. Kinnisvara rahandus. Tartu Ülikool TEGoVA. EVS (European Valuation Standards). 06 Majandusteadus:. Arrak, A., Eamets, R., Karm, T. jt. Majanduse ABC. III trükk. Tartu. 00. Eamets, R., Kaasa, Kaldaru, H., Parts, E., Trasberg, V. Sissejuhatus majandusteooriasse. Tartu Ülikooli Kirjastus Juhkam, A.; Masso, J. (toimetajad). Riskid Eesti ettevõtetes ja riskijuhtimine Kaldaru, H. Mikroökonoomika. TÜ Kirjastus Kerem, K., Randveer, M. Mikro ja makroökonoomika põhikursus. Tallinn, Külim, Paas, T. (toimetaja). Riskid Eesti majanduses. TÜ Kirjastus. 000 Finantsjuhtimine, rahandus:. Alver, L., Alver, J. Finantsarvestus. Põhikursus. Teine, täiendatud trükk. Tallinn. Deebet. 07. BDO Eesti. Raamatupidamise käsiraamat. Äripäeva käsiraamat. Tallinn Ilisson, R. Finantsanalüüs ja planeerimine Kõomägi, M. Ärirahandus. Tartu. TÜ Kirjastus Roos, A., Nurmet, M., Ivanova, N., Sander, P. Finantsturud ja institutsioonid. TÜ Zirnask, V., Liikane, K. Raha, pangad ja finantsturud. I osa. Tallinn. HP Toimetised Teearu, A. Ettevõtte finantsjuhtimine. Pegasus Äripäev. Finantsjuhtimise käsiraamat. Statistika:. Aarma, A. ja Vensel, V. Statistika teooria põhikursus. Tln. Külim Parring, A.M., Vähi, M., Käärik, E. Statistilise andmetöötluse algõpetus. Tartu Ülikooli Kirjastus Philips, K., Tamm, V. Statistika rakendusi majanduses. Tartu Ülikooli Kirjastus Sauga, A. Statistika õpik majanduseriala üliõpilastele. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. 08 Ehitus:. Abel, E., Voll, H., Tark, T. Hoonete energiatarve ja sisekliima. 04. EKHHL/TTÜ. Kinnisvarahalduri käsiraamat Eesti Standardikeskus. EVS 807:06 Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid Masso, T. Ehitusfüüsika ABC Masso, T. Palkmajad: konstruktsioon ja ehitamine Masso, T. Paneelelamu konstruktsioonide hooldus ja remont Masso, T. Väikemajad Sutt, J., Liias, R. Ehituse tellija käsiraamat TäheväliStroh, L. Maja ja niiskus Õiger, K. Ehitiste renoveerimine. 0/05 7

18 . Õiger, K., Varinguohtlikest ehitusvigadest. 04. Äripäev. Ehituskäsiraamat 8

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ehitusriskide kindlustamine Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Alar Urm Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Mai 2013 Päevakava 9.30 9.55 Registreerimine ja hommikukohv 9.55 10.00 Seminari

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium 21.05.2015 Ehitusõiguse lähtekohad ehitamise mõiste peab olema võimalikult suures ulatuses kooskõlas tavakeeles

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem