EESTI KINNISVARATURG AASTAL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI KINNISVARATURG AASTAL"

Väljavõte

1 EESTI KINNISVARATURG 29. AASTAL Tallinn 21

2 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 ÜLDINE STATISTIKA 5 REGIONAALNE STATISTIKA 13 I ELAMUMAA 13 Hoonestamata elamumaa 13 Hoonestatud elamumaa 13 II MAATULUNDUSMAA 24 Hoonestamata maatulundusmaa 24 Põllumaa 31 Metsamaa (koos metsaga) 32 Hoonestatud maatulundusmaa 33 III ÄRIMAA 36 Hoonestamata ärimaa 36 Hoonestatud ärimaa 37 IV TOOTMISMAA 38 Hoonestamata tootmismaa 38 Hoonestatud tootmismaa 39 V KORTERIOMANDID 4 Korterid maakondades 41 Korterid suuremates asulates 42 Korterid Tallinna linnaosades 44 Korterid Tartu linnaosades 5 Korterid Pärnu linnaosades 51 KOKKUVÕTE 52 Maa-ameti kinnisvara amise osakond 2

3 SISSEJUHATUS Käesolev ülevaade on järjekorralt neljateistkümnes Maa-ameti poolt koostatud aastakokkuvõte kinnisvara võõrandamistehingutest. Analüüsi eesmärgiks on vaadelda üldiseid trende esitada kinnisvaraturul toimunut, mitte ennustada tulevikku. Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa amise seadusele ja maakatastriseadusele. Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise amise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Tehingu õiendid esitatakse elektroonilisel teel. Tehingu andmed, mida notar on kohustatud katastripidajale esitama on loetletud maakatastriseaduse 9 lõikes (2 2 ). Tehingu andmetele juurdepääs on piiratud, andmebaasi andmetega võivad tutvuda ja saada nendest väljavõtteid ainult maa ajad korralise ja erakorralise amise läbiviimiseks. Maa ajaks loetakse isikut, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute õiendid alates aastast. Ajavahemikul laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ning kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad. Sellest on tingitud tehingute arvu madal tase 22 ning 23. aastal. 75 Kinnisvara tehingute arv tehingute andmebaasis Maa-ameti kinnisvara amise osakond 3

4 Käesolevas ülevaates on mõiste kinnisvara all silmas peetud kõiki kinnistuid. Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus. Aruannetel on keskmise hinna/ arvutamise aluseks aritmeetiline keskmine. Aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse tunnuste kõikide väärtuste summa ja objektide arvu jagatist. Oleme jätkanud senist ülevaadete koostamise põhimõtet, mille kohaselt on ülevaates vähem kirjeldavat osa ning rohkem tähelepanu pööratud andmete edastamisele. Üldise statistika osas on välja toodud kõigi kinnisvara võõrandamistehingute (ostmüük, kinkimine, vahetamine, muu tehing) andmed, regionaalse statistika osas on aga aluseks ainult ostu-müügitehingud. Regionaalse statistika osas tuuakse välja kinnisvara tehingute keskmised näitajad erinevate sihtotstarvete lõikes. Analüüsi on kaasatud kõik kinnisasjad, kus tehinguga on võõrandatud terve kinnisasi ja kus analüüsitava sihtotstarbe osakaal moodustab kogu kinnisasjast 1%. Regionaalse statistika osas on esitatud kõik piirkonnad, kus on toimunud vähemalt 5 tehingut. on arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju. Kui variatsioonireas on paaritu arv liikmeid, siis mediaaniks on selle rea keskmine liige. Kui variatsioonireas on paarisarv liikmeid, siis mediaaniks on andmerea keskpaigas asuvate liikmete aritmeetiline keskmine. iseloomustab rea liikmete paiknevust keskväärtuse suhtes. on positiivne ruutjuur üksikväärtuste ja aritmeetilise keskmise vaheliste hälvete ruutude summast, mis on jagatud kas elementide arvuga n või ühe võrra väiksema arvuga n-1 (olenevalt valimi suurusest). Käesolevas aastaülevaates on kinnisvara tehingud esitatud seisuga Andmetes võivad esineda ebatäpsused, mistõttu Maa-amet ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas ülevaates avaldatud infot kasutades. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 4

5 ÜLDINE STATISTIKA Kinnisvara tehingute aktiivsus maakondade lõikes 29. aastal Kinnisvara tehingute koguväärtuse osatähtsus maakondade lõikes 29. aastal Maa-ameti kinnisvara amise osakond 5

6 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Kinnisvara tehingud kuude lõikes Kuu Arv Kogupind Koguväärtus jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Kokku Kõikide võõrandamistehingute arv kuude lõikes Kõikide võõrandamistehingute koguväärtus kuude lõikes (mln kr) Maa-ameti kinnisvara amise osakond 6

7 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Tehingute arv Tehingute koguväärtus (mln kr) Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus kuude lõikes Tehingute arv Tehingute koguväärtus Tehingud tehinguliikide järgi Arv Kogupind Koguväärtus Ost-müük Kinkimine Vahetus Muu tehing Kokku Tehingute arv 67,2% Tehingute koguväärtus 81,3% 11,% 1,9% 19,9% 6,4% 1,9% 1,4% Ost-müük Kinkimine Ost-müük Kinkimine Vahetus Muu tehing Vahetus Muu tehing Tehingud tehinguobjekti järgi Arv Koguväärtus Kinnisasi Korteriomand Korterihoonestusõigus Hoonestusõigus Kokku Maa-ameti kinnisvara amise osakond 7

8 Kõik võõrandamistehingud Ostu-müügitehingud 51,5% 51,7% 47,6% 47,3%,9% Kinnisasi Korteriomand Hoonestusõigus (s.h korterihoonestusõigus) 1,% Kinnisasi Korteriomand Hoonestusõigus (s.h korterihoonestusõigus) Ostu-müügitehingute arv aastate lõikes Kinnisasi Korteriomand Kinnisasja tehingud hoonestatuse järgi Kinnisasjadega toimunud kõik võõrandamistehingud 48,7% Kinnisasjadega toimunud ostumüügitehingud 37,4% 51,3% 62,6% Hoonestamata Hoonestatud Hoonestamata Hoonestatud Maa-ameti kinnisvara amise osakond 8

9 Kinnisasjadega toimunud ostu-müügitehingud aastate lõikes Hoonestamata Hoonestatud Kinnisasja tehingud sihtotstarvete järgi 1 Arv Kogupind Koguväärtus maatulundusmaa elamumaa tootmismaa ärimaa muu segamaa määramata maa Kokku Tehingute arv Tehingute koguväärtus 9,1% 37,% 2,7% 33,7% 4,4% 19,6% 1,3% 3,2% 9,8% 16,2% elamumaa ärimaa elamumaa ärimaa tootmismaa maatulundusmaa tootmismaa maatulundusmaa ülejäänud sihtotstarbed ülejäänud sihtotstarbed 1 Muu sihtotstarve sihtotstarbeks on määratud üks ülejäänud üheksast sihtotstarbest (veekogude maa, transpordimaa, jäätmehoidla maa, riigikaitsemaa, kaitsealune maa, sihtotstarbeta maa, mäetööstusmaa, turbatööstusmaa, sotsiaalmaa). Segamaa ühegi sihtotstarbe osakaal ei ole 1% ning kinnistu koosneb mitmest sihtotstarbest. Määramata maa andmed sihtotstarvete kohta puuduvad. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 9

10 Tehingud müüjate järgi 2 Müüja liik Arv Kogupind Koguväärtus Eraisik Eraõiguslik juriidiline Mitu Munitsipaal Riik Välismaalane Kokku Tehingute arv Tehingute koguväärtus 51,4% 37,7% 34,3% 5,9% 6,2% 8,1% 6,1% 5,3% Eraisik Eraõiguslik juriidiline Eraisik Eraõiguslik juriidiline Välismaalane Muu Välismaalane Muu Tehingud ostjate järgi 2 Ostja liik Arv Kogupind Koguväärtus Eraisik Eraõiguslik juriidiline Mitu Munitsipaal Riik Välismaalane Kokku Eraisik Eesti Vabariigi kodakondsust omav eraisik. Välismaalane Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav era ja eraõiguslik-juriidiline isik (s.h kodakondsuseta või Venemaa kodakondsust omav alalise elamisloa omanik). Mitu mitu erinevat müüjat (näiteks eraisik ja eraõiguslik-juriidiline isik koos). Maa-ameti kinnisvara amise osakond 1

11 Tehingute arv Tehingute koguväärtus 6,4% 45,2% 45,6% 3,5% 9,7% 26,4% 2,5% 6,7% Eraisik Eraõiguslik juriidiline Eraisik Eraõiguslik juriidiline Välismaalane Muu Välismaalane Muu ostu-müügitehingu Eesti keskmine ostu-müügitehingu ostu-müügitehingu ostu-müügitehingute koguväärtus on jagatud tehingute arvuga. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 11

12 Harju maakond Hiiu maakond I-Viru maakond Järva maakond Jõgeva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hiiu maakond I-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Põlva maakond Rapla maakond Saare maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond ostu-müügitehingu Harju-, Pärnu- ja Tartu maakonnas Harju maakond Pärnu maakond Tartu maakond Eesti keskmine ostu-müügitehingu ülejäänud maakondades Ostu-müügitehingute osakaal linnades 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Linnades toimunud ostu-müügitehingute osakaal (%) Maa-ameti kinnisvara amise osakond 12

13 REGIONAALNE STATISTIKA I ELAMUMAA Hoonestamata elamumaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, milles võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestamata elamumaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestamata elamumaa maakondades Harju maakond Harju maakond ilma Tallinna linnata Hiiu maakond I-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Pärnu maakond ilma Pärnu linnata Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Maa-ameti kinnisvara amise osakond 13

14 Tartu maakond ilma Tartu linnata Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hoonestamata elamumaa omavalitsustes HARJU MAAKOND Anija vald Harku vald s.h Tabasalu alevik Jõelähtme vald Keila linn Keila vald s.h Klooga alevik Kiili vald Kose vald s.h Kose alevik Kuusalu vald Padise vald Paldiski linn Raasiku vald Rae vald Saku vald s.h Saku alevik Saue vald Tallinna linn s.h Haabersti linnaosa s.h Kesklinna linnaosa s.h Kristiine linnaosa s.h Nõmme linnaosa s.h Pirita linnaosa Viimsi vald ja mediaan Tallinna lähiomavalitsustes Harku vald Jõelähtme vald Kiili vald Rae vald Saku vald Saue vald Viimsi vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 14

15 Tehingute arv Tallinna lähiomavalitsustes Harku vald Jõelähtme vald Kiili vald Rae vald Saku vald Saue vald Viimsi vald Tallinna linnaosades Haabersti Nõmme Pirita *Esitatud on vaid linnaosad, kus on igal aastal toimunud vähemalt 5 tehingut hoonestamata elamumaaga Hoonestamata elamumaa tehingute arv ja mediaan Harju maakonnas Tehingute arv I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 15

16 HIIU MAAKOND Kõrgessaare vald Käina vald Pühalepa vald I-VIRU MAAKOND Alajõe vald Iisaku vald s.h Iisaku alevik Toila vald JÕGEVA MAAKOND Mustvee linn JÄRVA MAAKOND Paide vald LÄÄNE MAAKOND Noarootsi vald Ridala vald L-VIRU MAAKOND Kadrina vald Tamsalu vald s.h Tamsalu linn Vinni vald PÄRNU MAAKOND Are vald Audru vald Häädemeeste vald Paikuse vald s.h Paikuse alevik Pärnu linn Sauga vald Tahkuranna vald ja mediaan Pärnu linnas ja tema lähiomavalitsustes Audru vald Paikuse vald Pärnu linn Sauga vald Tahkuranna vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 16

17 Tehingute arv Pärnu linnas ja tema lähiomavalitsustes Audru vald Paikuse vald Pärnu linn Sauga vald Tahkuranna vald 35 Hoonestamata elamumaa tehingute arv ja mediaan Pärnu maakonnas Tehingute arv I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV RAPLA MAAKOND Kehtna vald Kohila vald Märjamaa vald s.h Märjamaa alev Rapla vald SAARE MAAKOND Kaarma vald s.h Kudjape alevik Kuressaare linn Laimjala vald Muhu vald Salme vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 17

18 TARTU MAAKOND Elva linn Haaslava vald Luunja vald Rannu vald Rõngu vald Tartu linn Tartu vald Tähtvere vald Ülenurme vald s.h Ülenurme alevik ja mediaan Tartu linnas ja tema lähiomavalitsustes Haaslava vald Luunja vald Tartu linn Tartu vald Tähtvere vald Ülenurme vald Tartu linnas ja tema lähiomavalitsustes Haaslava vald Luunja vald Tartu linn Tartu vald Tähtvere vald Ülenurme vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 18

19 Tehingute arv Hoonestamata elamumaa tehingute arv ja mediaan Tartu maakonnas Tehingute arv I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV VALGA MAAKOND Otepää vald VILJANDI MAAKOND Saarepeedi vald VÕRU MAAKOND Võru linn Hoonestatud elamumaa 4 Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. 4 Tehingute andmebaasis puuduvad üldjuhul andmed ehitiste kohta, mistõttu andmete analüüsil on lähtutud maa sihtotstarbest (elamumaa). Maa-ameti kinnisvara amise osakond 19

20 Hoonestatud elamumaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestatud elamumaa maakondades Harju maakond ilma Tallinna linnata Hiiu maakond I-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Pärnu maakond ilma Pärnu linnata Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Tartu maakond ilma Tartu linnata Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hoonestatud elamumaa omavalitsustes Harju maakond HARJU MAAKOND Anija vald Harku vald s.h Tabasalu alevik Jõelähtme vald Keila linn Keila vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 2

21 Kernu vald Kiili vald s.h Kiili alev s.h Luige alevik Kose vald Kuusalu vald Maardu linn Padise vald Paldiski linn Raasiku vald Rae vald Saku vald s.h Kiisa alevik s.h Saku alevik Saue linn Saue vald s.h Laagri alevik Tallinna linn s.h Haabersti linnaosa s.h Kesklinna linnaosa s.h Kristiine linnaosa s.h Nõmme linnaosa s.h Pirita linnaosa s.h Põhja-Tallinna linnaosa Viimsi vald s.h Haabneeme alevik s.h Viimsi alevik HIIU MAAKOND Käina vald Kärdla linn I-VIRU MAAKOND Alajõe vald Aseri vald s.h Aseri alevik Iisaku vald Illuka vald Jõhvi vald s.h Jõhvi linn Kiviõli linn Kohtla vald Kohtla-Järve linn Lohusuu vald Lüganuse vald Narva linn Sillamäe linn Sonda vald Toila vald Vaivara vald JÕGEVA MAAKOND Jõgeva linn Jõgeva vald Kasepää vald Põltsamaa linn Põltsamaa vald Tabivere vald Torma vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 21

22 JÄRVA MAAKOND Ambla vald Kareda vald Türi vald s.h Türi linn LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn Noarootsi vald Ridala vald Taebla vald L-VIRU MAAKOND Haljala vald Kadrina vald Laekvere vald Rakvere linn Tamsalu vald Tapa vald Vihula vald s.h Võsu alevik Väike-Maarja vald PÕLVA MAAKOND Kanepi vald Mikitamäe vald Räpina vald PÄRNU MAAKOND Audru vald Häädemeeste vald Paikuse vald Pärnu linn Saarde vald Sauga vald Tahkuranna vald Tori vald Tõstamaa vald Varbla vald Vändra vald RAPLA MAAKOND Kehtna vald Kohila vald s.h Kohila alev Märjamaa vald Rapla vald s.h Rapla linn Vigala vald SAARE MAAKOND Kaarma vald Kuressaare linn Laimjala vald Leisi vald Pihtla vald TARTU MAAKOND Elva linn Kambja vald Laeva vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 22

23 Luunja vald Nõo vald Rannu vald Tartu linn Tartu vald s.h Kõrveküla alevik Tähtvere vald Ülenurme vald s.h Tõrvandi alevik s.h Ülenurme alevik VALGA MAAKOND Karula vald Otepää vald Tõlliste vald Valga linn VILJANDI MAAKOND Abja vald Karksi vald s.h Karksi-Nuia linn Kolga-Jaani vald Pärsti vald Saarepeedi vald Suure-Jaani vald Tarvastu vald Viiratsi vald Viljandi linn VÕRU MAAKOND Antsla vald s.h Antsla linn Vastseliina vald Võru linn Võru vald Maa-ameti kinnisvara amise osakond 23

24 II MAATULUNDUSMAA Maatulundusmaa tehingute line jaotus kõlvikute kaupa 29. aasta tehingute põhjal 7,7% 8,7% 54,5% 28,6%,5% metsamaa õuemaa haritav maa looduslik rohumaa muu Hoonestamata maatulundusmaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. 25 Hoonestamata maatulundusmaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 24

25 Hoonestamata maatulundusmaa maakondades -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv Arv Arv Harju maakond 97, , , , Hiiu maakond 13 1, , , , I-Viru maakond 23 1, , , , Jõgeva maakond 27 1, , , , Järva maakond 8 1, , , , Lääne maakond 18 1, , , , L-Viru maakond 23 1, , , , Põlva maakond 36 1, , , , Pärnu maakond 34 1, , , , Rapla maakond 16 1, , , , Saare maakond 111 1, , , , Tartu maakond 45 1, , , , Valga maakond 21 1, , , , Viljandi maakond 2 1, , , , Võru maakond 45 1, , , , Hoonestamata maatulundusmaa valdades 5-2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv HARJU MAAKOND Anija vald , , , Harku vald , Jõelähtme vald 12 1, , Keila vald 7, , Arv Arv 5 Hoonestamata maatulundusmaa tabelites on esitatud andmed vaid nende piirkondade kohta, kus ühe vahemiku kohta on toimunud vähemalt 5 tehingut. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 25

26 -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv Arv Arv Kernu vald , , Kiili vald , Kose vald 8 1, , Kuusalu vald 8, , , , Kõue vald , , Nissi vald , , Padise vald 1, , , Raasiku vald , , Rae vald 9 1, , Saku vald , , Saue vald 8, , , , Viimsi vald 11, HIIU MAAKOND Emmaste vald 5 1, , , , Kõrgessaare vald , , , Käina vald , , , Pühalepa vald , , , I-VIRU MAAKOND Alajõe vald , , Avinurme vald , , Iisaku vald , , , Illuka vald , , , Jõhvi vald , Lüganuse vald 5, , Maidla vald , Mäetaguse vald , , , Sonda vald , Tudulinna vald , , Vaivara vald , JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald , , , Kasepää vald 6 1, , , Pajusi vald , , , Pala vald , , Palamuse vald , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 26

27 -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv Arv Arv Puurmani vald , , Põltsamaa vald , , Saare vald , , , Tabivere vald 7 1, , , Torma vald , , , JÄRVA MAAKOND Albu vald , , , Ambla vald , , , Imavere vald , Koeru vald , Koigi vald , , Paide vald , , Roosna-Alliku vald , Türi vald , , , Väätsa vald , , LÄÄNE MAAKOND Hanila vald , , Kullamaa vald , Lihula vald , , , Martna vald , , Noarootsi vald , , , Oru vald , , Ridala vald 9 1, , , , Risti vald , , , Taebla vald , L-VIRU MAAKOND Haljala vald , , , Kadrina vald , , , Laekvere vald , , , Rakke vald , Rakvere vald 5 1, , , Rägavere vald , , Sõmeru vald , , Tamsalu vald , , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 27

28 -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv Arv Arv Tapa vald , , , Vihula vald 5, , , Vinni vald , , , Väike-Maarja vald , , PÕLVA MAAKOND Kanepi vald , , , Kõlleste vald , , Laheda vald , Põlva vald 6, , , , Räpina vald 6 1, , , Valgjärve vald , Vastse-Kuuste vald , Veriora vald , , , Värska vald 6, , , , PÄRNU MAAKOND Are vald , Audru vald 1 1, , , , Halinga vald , Häädemeeste vald , Koonga vald , Saarde vald , Sauga vald , , Surju vald , , Tori vald , , Tõstamaa vald , , Varbla vald 6 1, , , Vändra vald , , RAPLA MAAKOND Juuru vald , , Kaiu vald , , Kehtna vald , , , Kohila vald , , , Käru vald , Märjamaa vald , , , Raikküla vald , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 28

29 -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv Arv Arv Rapla vald , , Vigala vald , , , SAARE MAAKOND Kaarma vald 23 1, , , , Kihelkonna vald , , , Kärla vald 7 1, , , , Laimjala vald 1 1, , , , Leisi vald 8 1, , , , Lümanda vald , , , Muhu vald 13 1, , , Mustjala vald 13 1, , , , Orissaare vald , , Pihtla vald 8 1, , , , Pöide vald , Salme vald 8 1, , , , Torgu vald 7 1, , , , Valjala vald , , , TARTU MAAKOND Haaslava vald , Kambja vald , , , Konguta vald , , Luunja vald , Nõo vald 7 1, , , Puhja vald , Rannu vald , Rõngu vald , , , Tartu vald , , , Tähtvere vald 5, Vara vald , , Võnnu vald , , Ülenurme vald 6 1, VALGA MAAKOND Helme vald , , Karula vald , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 29

30 -2 ha 2-5 ha 5-1 ha > 1 ha Arv Arv Arv Otepää vald 8, , , , Puka vald 7 1, , Sangaste vald , Tõlliste vald , VILJANDI MAAKOND Abja vald , , , Halliste vald , , Karksi vald , , Kolga-Jaani vald , , Kõo vald , , Kõpu vald , , , Paistu vald , , Pärsti vald , , Saarepeedi vald , Suure-Jaani vald 5 1, , , , Tarvastu vald , , , Viiratsi vald , , VÕRU MAAKOND Antsla vald 6 1, , , , Haanja vald , , , Lasva vald , , , Meremäe vald , , , Misso vald , , Mõniste vald , , Rõuge vald 5 1, , , , Sõmerpalu vald 6 1, , Urvaste vald , Varstu vald , Vastseliina vald , , , Võru vald 1 1, , , , Maa-ameti kinnisvara amise osakond 3

31 PÕLLUMAA 6 Põllumaa maakondades Tehingute summa Piirkond Arv Kogu Harju maakond , Hiiu maakond 7 5 7, I-Viru maakond , Jõgeva maakond , Järva maakond , Lääne maakond , L-Viru maakond , Põlva maakond , Pärnu maakond , Rapla maakond , Saare maakond , Tartu maakond , Valga maakond , Viljandi maakond , Võru maakond , Eesti kokku , *Tehingute asid puudutavad andmed kuvatakse vaid juhul, kui on toimunud vähemalt 5 tehingut. Andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks on peidetud ka järgmise väikseima tehingute arvuga andmerea asid puudutavad andmed. Põllumaa valdades Piirkond Arv Kogu Tehingute summa HARJU MAAKOND Padise vald , HIIU MAAKOND Käina vald , JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald , JÄRVA MAAKOND Ambla vald , Roosna-Alliku vald , L-VIRU MAAKOND Kadrina vald , Väike-Maarja vald , PÕLVA MAAKOND Põlva vald , PÄRNU MAAKOND Vändra vald , RAPLA MAAKOND Kohila vald , Märjamaa vald , SAARE MAAKOND Kaarma vald , Leisi vald , Mustjala vald 7 4 5, Pihtla vald , TARTU MAAKOND Konguta vald , Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldga kinnistuid, kus põhikõlviku (haritav maa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 1%. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses, kus maa oli põllumaana kasutamiseks liiga kõrge. Võrreldes päringukeskkonnaga on aastaülevaate koostamisel analüüsitud põllumaad põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 31

32 Piirkond Arv Kogu Tehingute summa Mäksa vald 6 5 8, Tartu vald , VILJANDI MAAKOND Halliste vald , Suure-Jaani vald , Tarvastu vald , METSAMAA (koos metsaga) 7 Metsamaa maakondades Piirkond Arv Kogu Tehingute summa Harju maakond , Hiiu maakond , I-Viru maakond , Jõgeva maakond , Järva maakond , Lääne maakond , L-Viru maakond , Põlva maakond , Pärnu maakond , Rapla maakond , Saare maakond , Tartu maakond , Valga maakond , Viljandi maakond , Võru maakond , Eesti kokku , Metsamaa valdades Piirkond Arv Kogu Tehingute summa HIIU MAAKOND Emmaste vald , Kõrgessaare vald , Käina vald , Pühalepa vald , I-VIRU MAAKOND Avinurme vald , Illuka vald , Tudulinna vald , JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald , Pajusi vald , Põltsamaa vald , Torma vald , Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldga kinnistuid, kus põhikõlviku (metsamaa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 1%. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses. Sarnaselt põllumaaga on võrreldes päringukeskkonnaga aastaülevaate koostamisel analüüsitud metsamaad põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 32

33 Piirkond Arv Kogu Tehingute summa JÄRVA MAAKOND Koigi vald , Türi vald , Väätsa vald , LÄÄNE MAAKOND Lihula vald , Noarootsi vald , Risti vald , L-VIRU MAAKOND Laekvere vald , Tamsalu vald , Tapa vald , Vinni vald , Väike-Maarja vald , PÕLVA MAAKOND Värska vald , PÄRNU MAAKOND Saarde vald , RAPLA MAAKOND Kaiu vald , Kehtna vald , Märjamaa vald , Vigala vald , SAARE MAAKOND Kaarma vald , Kihelkonna vald , Kärla vald , Leisi vald , Lümanda vald , Mustjala vald , Pihtla vald , Torgu vald , Valjala vald , TARTU MAAKOND Rõngu vald , VILJANDI MAAKOND Abja vald , Suure-Jaani vald , Tarvastu vald , Viiratsi vald , Hoonestatud maatulundusmaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus. Maa-ameti kinnisvara amise osakond 33

34 Hoonestatud maatulundusmaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestatud maatulundusmaa maakondades Harju maakond 44 8, Hiiu maakond 11 6, I-Viru maakond 32 14, Jõgeva maakond 25 13, Järva maakond 35 16, Lääne maakond 35 9, L-Viru maakond 34 16, Põlva maakond 43 8, Pärnu maakond 65 11, Rapla maakond 33 14, Saare maakond 49 9, Tartu maakond 51 9, Valga maakond 57 9, Viljandi maakond 68 12, Võru maakond 71 14, Hoonestatud maatulundusmaa valdades HARJU MAAKOND Anija vald 5 2, Rae vald 6 5, Saue vald 5 7, HIIU MAAKOND Kõrgessaare vald 5 12, I-VIRU MAAKOND Avinurme vald 7 7, Tudulinna vald 5 34, Vaivara vald 6 11, JÕGEVA MAAKOND Tabivere vald 5 5, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 34

35 JÄRVA MAAKOND Albu vald 5 48, Paide vald 5 6, Roosna-Alliku vald 5 18, Türi vald 7 8, LÄÄNE MAAKOND Hanila vald 5 5, Kullamaa vald 8 16, Oru vald 6 6, L-VIRU MAAKOND Väike-Maarja vald 13 23, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 5 14, Mikitamäe vald 5 8, Põlva vald 5 15, Veriora vald 7 4, PÄRNU MAAKOND Audru vald 6 16, Häädemeeste vald 6 1, Saarde vald 12 5, Tori vald 7 8, Tõstamaa vald 5 5, Vändra vald 6 29, RAPLA MAAKOND Kohila vald 6 2, Märjamaa vald 19 16, SAARE MAAKOND Kaarma vald 5 2, Kärla vald 7 7, Leisi vald 5 7, Mustjala vald 6 15, TARTU MAAKOND Kambja vald 5 15, Nõo vald 6 4, Rannu vald 5 15, Tartu vald 8 8, Vara vald 6 5, VALGA MAAKOND Hummuli vald 7 9, Otepää vald 8 5, Sangaste vald 6 15, Taheva vald 9 5, Tõlliste vald 7 6, VILJANDI MAAKOND Abja vald 8 11, Halliste vald 7 8, Karksi vald 8 24, Kõpu vald 6 8, Pärsti vald 8 18, Suure-Jaani vald 9 4, Tarvastu vald 8 17, VÕRU MAAKOND Antsla vald 8 15, Meremäe vald 6 5, Mõniste vald 8 16, Rõuge vald 8 3, Maa-ameti kinnisvara amise osakond 35

36 Sõmerpalu vald 6 27, Urvaste vald 7 11, Varstu vald 7 14, Vastseliina vald 7 8, III ÄRIMAA Hoonestamata ärimaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestamata ärimaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV *Hoonestamata ärimaa tehingute suur hulk 29. aasta IV kvartalis on tingitud riigipoolsest mobiilsidemastide aluste maade müügist. Hoonestamata ärimaa Harju maakond s.h Tallinna linn Hiiu maakond I-Viru maakond s.h Narva linn Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Maa-ameti kinnisvara amise osakond 36

37 Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond s.h Tartu linn Valga maakond Viljandi maakond s.h Viljandi linn Võru maakond Hoonestatud ärimaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestatud ärimaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Hoonestatud ärimaa Harju maakond s.h Tallinna linn Hiiu maakond I-Viru maakond s.h Jõhvi linn s.h Kohtla-Järve linn s.h Narva linn Maa-ameti kinnisvara amise osakond 37

38 Jõgeva maakond Järva maakond s.h Paide linn Lääne maakond L-Viru maakond s.h Rakvere linn s.h Võsu alevik Põlva maakond s.h Põlva linn Pärnu maakond s.h Pärnu linn Rapla maakond Saare maakond s.h Kuressaare linn Tartu maakond s.h Tartu linn Valga maakond s.h Valga linn Viljandi maakond Võru maakond s.h Võru linn IV TOOTMISMAA Hoonestamata tootmismaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestamata tootmismaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 38

39 Hoonestamata tootmismaa Harju maakond Hiiu maakond I-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Hoonestatud tootmismaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Terve kinnisasi Osa kinnisasjast Kokku *Edaspidi on esitatud vaid nende tehingute andmed, mille puhul võõrandati terve kinnisasi, samuti on välja jäetud tehingud, milles võõrandajaks oli kohalik omavalitsus Hoonestatud tootmismaa tehingute arv kvartalite lõikes III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Maa-ameti kinnisvara amise osakond 39

40 Hoonestatud tootmismaa Harju maakond s.h Maardu linn s.h Saue linn s.h Tallinna linn Hiiu maakond I-Viru maakond s.h Kohtla-Järve linn s.h Narva linn Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond L-Viru maakond Põlva maakond s.h Räpina linn Pärnu maakond s.h Pärnu linn Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond s.h Tartu linn Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond V KORTERIOMANDID Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus 29. aastal Arv Koguväärtus Eluruumid Mitteeluruumid Kokku *Edaspidi on tabelites esitatud vaid võõrandatud eluruumide andmed, välja on jäetud tehingud, millega võõrandatakse eluruumist vaid osa ning samuti tehingud, mis oma olemuselt ei vasta vabaturu tingimustele (osapooled on äriliselt või sugulussidemete poolest omavahel seotud, suured plokktehingud, liisingujäägiga võõrandamised jne). Korteriomandite ostu-müügitehingud 29. aastal 13,4% 86,6% Eluruumid Mitteeluruumid Maa-ameti kinnisvara amise osakond 4

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016 Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a Tallinn e-post: keskkonnaministeerium@enviree 31072017 nr 17-12-16 Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2016 Käesolevaga esitame ülevaate

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Malevakorraldajad 2018 tulemus

Malevakorraldajad 2018 tulemus 18. aasta malevakorraldajad: 1 Noortemaleva korraldaja Alutaguse Huvikeskus 60 2 Anija Vallavalitsus Tartu Noorsootöö Keskus (vana nimi Anne 3 Noortekeskus) 401 4 5 6 Haljala Noortekeskus MTÜ 30 Hiiumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Nr

Nr Protokoll nr 65 LISA Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 07.11.2012 koosoleku (protokoll nr 65, päevakorrapunkt nr 5) OTSUS: Teha 2012. aasta II

Rohkem

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uur

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uur Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uurimus on valminud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929.

E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929. E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929. Lähenduste seletused: Posti-telegraafi- k o n t o r... Iseseisev keskam...fk. Posti- agentuur...

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

20. Eesti valdade talimängud Murdmaasuusatamine N16/N45 3 km, N18/N/N35 5 km M16/M50 5 km, M18/M/M40 10 km Võistlejate nimekiri Nimi S.a Sugu Kat Vald

20. Eesti valdade talimängud Murdmaasuusatamine N16/N45 3 km, N18/N/N35 5 km M16/M50 5 km, M18/M/M40 10 km Võistlejate nimekiri Nimi S.a Sugu Kat Vald Ambla vald Arvi Part 1961 Men M50 Ambla vald Heimar Altmets 1992 Men M Ambla vald Ivar Pilv 1966 Men M40 Ambla vald Jana Matvejeva 1967 Ladies N45 Ambla vald Janno Rodendau 1976 Men M Ambla vald Jarmo

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt nr 10 Protokoll nr 83 lisa 3 OTSUS - Teha a vooru l

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt nr 10 Protokoll nr 83 lisa 3 OTSUS - Teha a vooru l Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 06.04.2017 koosoleku päevakorrapunkt nr 10 Protokoll nr 83 lisa 3 OTSUS Teha 2017. a vooru laekunud 145 projekti kohta järgmised otsused: ÜLERIIGILISED

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Tallinn Arvudes 2005.indd

Tallinn Arvudes 2005.indd TALLINNA LINNAVALITSUS TALLINN CITY GOVERNMENT TALLINN ARVUDES 2004 SOME STATISTICS ABOUT TALLINN 2004 1. Üldosa... 7 2. Ilmastik ja keskkond..... 17 3. Rahvastik... 27 4. Tööturg. 37 5. Ettevõtted.

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

ESL jõud spodikalender 2008.indd

ESL jõud spodikalender 2008.indd Eestimaa Spordiliit Jõud 2008 Võistluste tulemused KALENDERPLAAN 2009 EMSL Jõud 2008 Eestimaa Spordiliit Jõud 15. detsember 1946 asutati vabatahtlik spordiühing Jõud. 11. juuli 1990 kaheksa maakonna spordiühenduse

Rohkem

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf VILJANDI LINNAVOLIKOGU LIIKMED Galina Agešina 6. Korter Viljandis. 7. Volkswagen Golf (1973). 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole (esitatud: 17.12.2009) Kalev Heli 6. Ei ole. 7.

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Maamõõtjate infopäev Alo Kotka Maa-amet, katastri registriosakonna nõunik mai 2019 Katastriüksuse moodustamist reguleerivad õigusaktid Asjaõigusseadus Maakatastriseadus Maakorraldusseadus Keskkonnaministri

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartnerite koodid Kood Registrinumber Üksuse nimetus Alates

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Harjumaa koolide MV xls

Harjumaa koolide MV xls Harjumaa 2011. a koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus 15. märts 2011 a Tallinna Spordihall Tüdrukud kuni 5 klass 60 m jooks 1 Paalberg Epp 13.12.98 Kuusalu vald Loksa Gümnaasium 8,96 50

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG 04.06.2017, Laekvere Põhikool Korraldaja - Muuga spordiklubi, Vaimar Abel Rada: asfalt. Ilm: temperatuur +16 kraadi C, tuule kiirus 3-5 m/s, kohati pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018./2019. aasta infoteatmik Koostajad: Priit Karjane, Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt Fotod: erakogud

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s ) UURINGU VORM Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015 Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Ida-Viru MAAKOND Koostaja Lauri Jalonen, Vanemkonsultant,

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Omavalitsuste vaateid aadresside korrastamisele 2013-2014 Mõtted kogus kokku: Mall Kivisalu Maa-amet, Aadressiandmete osakond November 2014 Ettekande sisu Omavalitsuste kogemustest: Tiia Zuppur, Haanja

Rohkem

TV10Harjumaa III ja IV xls

TV10Harjumaa III ja IV xls TV 10 Olümpia starti 2011.a Harjumaa finaalvõistluste III ja IV etapp 17 mai 2011.a Kose staadion Tüdrukud noorem grupp (sünd 1999 ja hiljem) 600 m jooks 1 Kruus Kätlin 22.12.99 Rae v. Jüri Gümnaasium

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide kohta järgmised otsused ÜLERIIGLISED PROJEKTID Määruse

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017)

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017) TERVISEDENDUSEST TARTUMAAL VÕRGUPUNUMINE on VÕTI 16.08.2017 Käsmus Lea Saul Tartu Maavalitsus tervisedenduse peaspetsialist Eesti Tervisedenduse Ühing juhatuse liige Tervise edendamine = tervise turundus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Koo

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Koo SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE 2018. AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai 2018. a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Kool Tulemus 1. Liisi Aadussoo Salme PK 2.44,1 2. Lisandra

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

Sundlõpetamisteated Avaldamise algus: Viru Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei

Sundlõpetamisteated Avaldamise algus: Viru Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei Sundlõpetamisteated Avaldamise algus: 30.08.2011 Viru Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei ole registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja

Rohkem