PULVERISAATORTOITESÜSTEEMI PIHUSTUSJUGADE UURIMINE FOTOGRAAFILISEL MEETODIL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PULVERISAATORTOITESÜSTEEMI PIHUSTUSJUGADE UURIMINE FOTOGRAAFILISEL MEETODIL"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Karla Kasar PULVERISAATORTOITESÜSTEEMI PIHUSTUSJUGADE UURIMINE FOTOGRAAFILISEL MEETODIL THE STUDY OF PULVERIZED FUEL SUPPLY SYSTEM FUEL SPRAYS BY USING THE PHOTOGRAPHIC METHOD Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekava Juhendaja: Risto Ilves, PhD Tartu 2017

2 Eesti Maaülikool Bakalaureusetöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Karla Kasar Õppekava: Tehnika ja tehnoloogia Pealkiri: Pulverisaatortoitesüsteemi Pihustusjugade Uurimine Fotograafilisel Meetodil Lehekülgi: 35 Jooniseid: 17 Tabeleid: 5 Lisasid: - Osakond: Põllundus- ja tootmistehnika osakond Uurimisvaldkond: ETIS teadusvaldkond: 4. Loodusteadused ja tehnika ETIS teaduseriala: 4.14 Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine CERCS teaduseriala: T130 Juhendaja(d): Risto Ilves Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2017 Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada pihustusjugade moodustumise protsess. Pulverisaatortoitesüsteemidega on teostatud mitmeid erinevaid katseid Eesti Maaülikoolis, aga pihustusjugasid ei ole veel fotograafiliselt uuritud. Seetõttu ei teatud kuni selle uurimiseni, millise pihustusjoa pihustid moodustavad. Töös kasutati kahte erineva ehitusega pulverisaatortoitesüsteemi, mis on välja töötatud Eesti Maaülikoolis. Uurimismeetodina kasutatakse vaatlusmeetodit ning analüüsimeetodina kasutatakse võrdlevat analüüsi. Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et ühe dosaatoriga pulverisaatortoiteseade ei tööta korrapäraselt. Samuti esines kahe dosaatoriga pulverisaatortoitesüsteemi töötamises väikseid erinevusi. Pihustusjugades on eristatavad pihustusjoa algus, lõpp, pikkus, pihustusjoa nurk ning peenema ja suurema fraktsiooniga osad. Bakalaureusetöö lõpus on antud soovitused pulverisaatortoitesüsteemide töös olnud kõrvalekallete kõrvaldamiseks ning nende pihustusjugade kvaliteedi parendamiseks. Märksõnad: vastastikku pihustatud pihustusjoad, lisatoitesüsteem, pihustusjoa kuju 2

3 Estonian University of Life Sciences Kreutzwaldi 1, Tartu Author: Karla Kasar Abstract of Bachelor s Thesis Specialty: Engineering Title: The Study of Pulverized Fuel Supply System Fuel Sprays by Using the Photographic Method Pages: 35 Figures: 17 Tables: 5 Appendixes: - Department: Agricultural and Production Engineering Field of research: ERIS research field: 4. Natural Sciences and Engineering ERIS scientific proffession: 4.14 Industrial Engineering and Management CERCS scientific proffession: T130 Supervisors: Risto Ilves Place and date: Tartu, 2017 The aim of this bachelor s thesis is to study two different pulverized fuel supply system fuel sprays by using the photographic method. With the pulverized fuel supply systems has been made many tests in the Estonian University of Life Science but has not examined the fuel sprays with photographic method and because of that, there is not any information about the fuel sprays.. In that bachelor s thesis used to pulverized fuel supply systems which has been worked out in Estonian University of Life Science. The research method which has been used in the thesis is survey method and for the analytical method is used reference method for literature. Based on these research results it can be concluded that with one feeder pulverized fuel supply system is not working properly. Also there are little differences in the other pulverized fuel supply system working. In the fuel sprays are different stages of the fuel spray. The beginning of fuel spray, the end of spray, the length, the fuel spray angle where can be easily make differences of fuel sprays. Keywords: atmosphere boiler, heat balance, burning value, efficiency, gas analysis 3

4 SISUKORD SISSEJUHATUS KÜTUSE PIHUSTUSJOA MOODUSTUMINE TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED KÜTUSE PIHUSTUSJOAD MOOTORIKÜTUSTE OMADUSED LISATOITESÜSTEEM MATERJALID JA METOODIKA MATERJALID NING METOODIKA LÕPUTÖÖS KASUTATUD SEADMED Pihustusjugade jäädvustamise seadmed Pulverisaatortoitesüsteem Pulverisaatortoitesüsteem Dosaatorite juhtseade Pulverisaatortoitesüsteemide ülesseadmine kütusejugade uurimiseks KATSEANDMETE ANALÜÜS KATSETUSTE ANDMED PIHUSTUSJUGADE ANALÜÜS PULVERISAATORTOITESÜSTEEM 1 PIHUSTUSJOAD PULVERISAATORTITESÜSTEEM 2 PIHUSTUSJOAD KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS THE STUDY OF PULVERIZED FUEL SUPPLY SYSTEM FUEL SPRAYS BY USING THE PHOTOGRAPHIC METHOD SUMMARY LIHTLITSENTS

5 SISSEJUHATUS Seoses toornafta hinnatõusude ning koguste vähenemisega maapõues ja keskkonnanõuete muutumisega järjest rangemaks, otsitakse järjest võimalusi alternatiivsete biokütuste kasutusele võtmiseks. Kasutades biokütuseid on võimalik tagada üha suurem sõltumatus maailma nafta turust ning säästa meid ümbritsevat keskkonda saasteainetest. Keskkonnasaaste probleemidele lahenduste leidmiseks töötatakse välja uusi lahendusi alternatiivkütuste kasutamiseks sisepõlemismootorites. Alternatiivkütust, kasutamiseks sisepõlemismootorites, on Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis töötatud välja tehniline lahendus, kus karbureerimisseadmes moodustatakse küttesegu kahe vastastikku paikneva pihusti abil. Seadet nimetatakse pulverisaatortoitesüsteemiks. Seadme tööpõhimõtteks on, et läbi pihustite suruõhuga segunenud kütusejugade pihustamine üksteise vastu ning homogeense küttesegu moodustamine. Pulverisaatortoiteseade on mõeldud kasutamiseks sädesüütega sisepõlemismootoritele põhitoitesüsteemina ning kompressioonsüütega mootoritel lisatoitesüsteemina. Eesti Maaülikoolis on valminud mitmeid erineva ehitusega pulverisaatortoitesüsteeme. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada pihustusjugade moodustumise protsess. Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas antakse ülevaade kirjanduse analüüsile, räägitakse erinevatest mootorikütustest, käsitletakse nende pihustamise meetodeid, pihustusjoa moodustumise teooriat (sh kütusepiisa suuruse moodustumist ning pihustusjoa ehitust) ja püstitatakse töö eesmärk ning ülesanded. Töö teises osas antakse põhjalik ülevaade uurimisel kasutatavatest pulverisaatortoitesüsteemide ehitusest ning seadmetest. Töö kolmandas osas võrreldakse saadud tulemusi kirjanduse ülevaates esitatud põhimõtetega. 5

6 1 KÜTUSE PIHUSTUSJOA MOODUSTUMINE 1.1 Töö eesmärk ja ülesanded Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada pihustusjugade moodustumise protsess. Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 1) kütuse pihustusjugasid iseloomustavate parameetrite kaardistamine 2) töös kasutatava kaamera ning pulverisaatortoitesüsteemi tööpõhimõtete tundmaõppimine 3) katsetuste ettevalmistamine 4) eelkatsete tegemine ning nende tulemuste põhjal seadistada pulverisaatortoitesüsteemi parameetreid ja mõõteseadmed, vajadusel muuta valgustuse nurka, 5) eemaldada toitesüsteemist ummistused ning lekked ja vajadusel muuta magnetklappide avanemise ja sulgumise aega 6) katsetuste läbiviimne kahe pulverisaatortoitesüsteemi prototüübiga 7) pihustusjugade analüüsimine ja järelduste tegemine Pärast, käesoleva bakalaureusetöö, püstitatud ülesannete täitmist, on olemas ülevaade pulverisaatortoiteseadmete toimimisest ja pihustusjugadest. 6

7 1.2 Kütuse pihustusjoad Tähtsaim tegur, millest sõltub põlemisprotsessi täielikkus ja suuresti ka mootori ökonoomsus, on kütuse ühtlane ruumiline jaotus mootori põlemiskambris. Homogeense küttesegu saamise põhitingimuseks on, et kütus saaks pihustatud võimalikult ühesuurusteks mikropiiskadeks, mis oleksid ühtlaselt jaotatud üle pulverisaatortoiteseadme pihustuskambri. See on vajalik kõik selleks, et mootori sisselasketakti ajal täidaks homogeenne küttesegu kogu põlemiskambri ühtlaselt. Ainult sel juhul leiab kütuse iga piisk oma täielikuks põlemiseks vajaliku koguse hapnikku.[1:367] Kütuse pihustamine ei toimu otseselt pulverisaatortoiteseadme pihustis. Pihusti suudme avast voolab välja kütus kütusejoana, mis pulverisaatortoiteseadme segukambri keskkonnas temale mõjuva aerodünaamilise takistuse toimel hakkab purunema piiskadeks, moodustades koonusekujulise pihustuspilve [1:367], mille tipp asetseb vastu pulverisaatorpihusti suudme ava, nagu selgub joonisel 1.1. Joonis 1.1 Pihustist väljavoolavast kütusest moodustuv kütusepiiskadest pihustuspilv, a südamik ehk tuum; b kütusepiisad pihustusjoas Kütuse pihustamisprotsess algab kütuse pihustuspilve tuumast ja sel määral kuidas tungib edasi pulverisaatortoitesüsteemi pihustuskambri keskkonda, kandub pihustusprotsess südamiku poole. Teataval kaugusel pihusti suudmest tuum 7

8 pihustub täielikult, millega ka kütusepiisad kaotavad oma kiiruse. See pihustusprotsess avaldubki kütusejoa ümberkujunduses kütuse pihustusjoaks.[1:367] Pihustusjoa ning kütusepiiskade muutus ajas on näidatud joonisel 1.2. Joonis 1.2 Kütuse pihustusjoa ajalise arengu käigu ülesvõtted pritsimisrõhul 567 bar mitmesuguste pihustite ja vasturõhkude puhul, a vasturõhk 1 bar ilma kütuse pöörisliikumiseta pihusti suudmes; b vasturõhk 14 bar ilma kütuse pöörisliikumiseta pihusti suudmes; c vasturõhk 14 bar kütuse nõrga pöörisliikumisega pihusti suudmes; d vasturõhk 14 bar kütuse intensiivse pöörisliikumisega pihusti suudmes [1:372] Joonisel 1.2 on näha et teatud vasturõhust alates muutub ka pihustusjoa kütusepiiskade pilve kuju. Mida suuremaks muutub vasturõhk, seda lühemaks jääb pihustusjuga ning seda lühema vahemaa jooksul alates pihusti suudmest moodustuvad väiksemõõtmelised kütusepiisad, mis soodustavad kütuse süttimist põlemiskambris ning efektiivsemat põlemist.[1:372] 8

9 1.3 Mootorikütuste omadused Tänapäeval kasutatakse sisepõlemismootorites väga palju erinevaid kütuseid. Kütus- on põlev aine, mille peamiseks koostiseks on süsinik. Kütuse põlemisel tekib kõrge temperatuur, mille tagajärjel eraldub ka palju soojust.[7] Mootorikütused liigitatakse töötlemise viisilt ning toormelt taastuvateks ja taastumatuteks (fossiilsed): a) fossiilsed vedelkütused, b) fossiilsed gaaskütused, c) vedelad biokütused ja d) gaasilised biokütused. Mootorikütuseid saab liigitada omakorda lähtuvalt kasutusalast: a) mootoribensiinid, b) diislikütused, c) tsiviilreaktiivkütused, d) rasked kütteõlid, e) kerged kütteõlid ning lennuki bensiinid. [7] Käesolevas bakalaureusetöö uurimuses kasutati Eesti tanklaketis müüdavat tava diislikütust. Diislikütuse peamised parameetrid, mis mõjutavad pihustusjoa kuju ja kütuse pihustatavust on : 1. Viskoossus 2. Tihedus Kütuse viskoossus ja tihedus avaldavad mõju moodustuvate piiskade mõõtmetele. Väiksem viskoossus ning tihedus kindlustavad parema kütuse pihustumise. Tiheduse ja viskoossuse suurenedes kasvab ka piiskade läbimõõt ning väheneb nende täielik põlemine, see avaldab omakorda mõju kütuse erikulule ja heitgaaside normile. Kütuse viskoossus mõjutab kütusepumba täitumist, viskoossuse kasvuga suureneb küttesüsteemi takistus ning väheneb kütusepumba täituvus. Viskoossuse vähenemisega pumbatakse rohkem kütust pihustitesse, kui põlemiseks vaja läheb, tulemuseks võib olla kolvipeade läbipõlemine. Enamlevinud näitaja naftaproduktide iseloomustamiseks on tihedus. Tihedusest lähtudes eristatakse suvediislikütust ning talvist diislikütust. Vastavalt eurostandardile EVS-NE 590:2009, on suvediislikütuse tihedus kg/m 3, talvisel diislikütusel aga kg/m 3. [9] Pihustusjoa uurimisel on tähtsal kohal ka pihustusjoa vedeliku osa pikkus. Antud pikkust mõõdetakse düüsi otsa välimisest servast kuni punktini, kus hakkab toimuma pihustusjoa lagunemine ning tekivad esimesed kütusepiisad. Pihustusjoa pikkuse parameetrid on näidatud joonisel 1.3.[8] 9

10 Joonis 1.3 Pihustusjoa pikkust mõjutavad parameetri: D o - düüsi siseläbimõõt; D- düüsi ava siseläbimõõt; L- Düüsi ava pikkus; L s - pihustusjoa esialgne pikkus; L b - pihustusjoa vedeliku osa pikkus; θ s - pihustusnurk [8] Pihustusjoa pikkust mõjutavad mitmed tegurid: 1. Tihedus, viskoossus ning lenduvus avaldavad mõju pihustusjoa pikkusele. Kõrge lenduvusega kütuste pihustusjoa vedeliku osa pikkus väike, kuna vajab vähem energiat aurustumiseks. 2. Kütuse temperatuur pihustamise hetkel on üks mõjutavaid parameetreid, kuna pihusti, kuna vedeliku aurustumine on otseselt seotud kütuse energia sisaldusega ( mida kõrgem temperatuur, seda suurem energiasisaldus). 3. Suhe düüsi ava ja pikkuse vahel. Düüsi ava läbimõõt mõjub võrdeliselt pihustusjoa pikkusele. [8] 1.4 Lisatoitesüsteem Lisatoitesüsteem ehk pulverisaatortoitesüsteem on välja töötatud Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis biokütuste kasutamisel tekkivate probleemide lahendamiseks sisepõlemismootorites. Pulverisaatortoitesüsteemi põhieesmärgiks sisepõlemismootoritel on peenfraktsioonilise pihustusjoa ning kvaliteetse küttesegu moodustamine. Pulverisaatortoitesüsteemis pihustatakse kaks kütusejuga vastastikku. Antud seadet on võimalik kasutada nii SI mootorite toitesüsteemina, kui ka CI mootorite lisatoitesüsteemina [2]. Pulverisaatortoiteseadme tööpõhimõtet kirjeldatakse joonisel

11 Joonis 1.4 Pulverisaatortoiteseadme põhimõtteskeem [4] Pulverisaatortoiteseadme korpuses 1 olevatesse pihutitesse 5 juhitakse suruõhu sisendavade 4 kaudu konstantsel rõhul suruõhk. Toiteseadme pihustite keskel olevas düüsis 7 tekib vastavalt Bernoull`i seadusele õhuvoolu kiiruse järsk tõus. Düüsist väljuv õhk suundub pihustuskanalisse 8. Kütusepumba abil jõuab kütus arvutiga juhitavatesse dosaatoritesse 3. Dosaatorites asetsevate magnetklappide avanemisel pumbatakse kütus läbi kütusekanalite 2 pihustuskanalisse, kus ta seguneb suruõhuga ning väljub pihustuskambrisse 6. Pihustusavadest väljuv kütuse ning õhu segu põrkub teise pihusti seguga tekitades seejärel kütuse peenefraktsioonilise pilve ehk pihustusjoa. [3] 11

12 2 MATERJALID JA METOODIKA 2.1 Materjalid ning metoodika Bakalaureusetöö metoodika seisnes teadusartiklite ja kirjanduse uurimisel, et kirjeldada pihustusjugade kuju ja moodustumise protsessi. Praktilise osana uuriti vastastikku pihustatud pihustusjugasid, kasutades selleks fotograafilist meetodit. Pulverisaatortoiteseadme eelnevatele uurimustele põhinedes saab väita, et toitesüsteemid prototüübid töötavad laitmatult. Katsed teostati Eesti Maaülikooli mootorikatsetuste laboris. Pihustusjugade analüüsiks kasutati peamiselt erialakirjandust, mõningasel määral ka teadusartikleid. Peamiseks andmebaasiks oli ScienceDirect. Uuritavaks objektiks olid pihustusjoad pulverisaatortoitesüsteemis. Pihustusjugade uurimisel kasutati katsekütusena diislikütust. 2.2 Lõputöös kasutatud seadmed Pihustusjugade jäädvustamise seadmed Pihustusjugade salvestamiseks kasutati antud lõputöös MotionBLITZ Cube4 kaamerat, millel kasutati Canon-i makroobjektiivi. Kaamera on esitatud joonisel 2.1. Antud kiirsalvestuskaameraga on võimalik ainult salvestada mustvalget pilti. Antud töös on kasutatud seadistust, kus maksimaalne pikslite arv sekundis on Rohkemate pikslite salvestamine sekundis oli piiratud resolutsiooniga, kuna kasutati makroobjektiivi. Seetõttu ei saadud resolutsiooni muuta, sest kaamera ei suuda fokuseerida pulverisaatortoitesüsteemi kütusepihusteid ja pihustusjugasid. 12

13 Joonis 2.1 1) - Kiirsalvestuskaamera MotionBLITZ Cube4; 2)- koos makroobjektiiviga ; ning 3)- objektiivi läätse kaitsmeklapiga Salvestamise ajal oli kaamera asetatud statiivile. Antud statiivil oli võimalik reguleerida kaamera kõrgust kahel viisil, jalgade pikendamisega või siis kaamera aluse tõstmise või langetamisega. Statiivil oli võimalik veel lisaks kõrguse muutmisele seada kaamera alus loodi, selleks olid statiivil reguleeritavad liigendid. Kaamera ühendati arvutiga võrgu kaabli abil. Arvutist seadistati kaamera pildi kontrastsust, pikslite arvu sekundis ja palju muud. Lisaks vaadati kaamera pildi eelvaadet, et fokusseerida pulverisaatortoitesüsteemi pihustitest tulevat kütuse pihustuspilve. Katseskeem on esitatud joonisel 2.2. Kaamera tehnilised andmed on esitatud tabelis

14 Aku (10) Kütusepump (6) Kütusemahuti (5) Juhtplaat (11) Kütuse rõhuregulaator (7) Kaamera (2) Pulverisaatortoiteseade (1) Valgustus (4) Arvuti (3) Suruõhuregulaator (9) Kompressor (8) Joonis 2.2 Pulverisaatortoiteseadme katseskeemi kirjeldav plokkskeem [4] Pulverisaatortoiteseadme katseskeemi kirjeldava plokkskeemi saab jagada viieks erinevaks põhi osaks. 1. Pulverisaatortoiteseade 1, mille pihustusjoad on lõputöö peamiseks uuritavaks objektiks 2. Õhuliin, kompressorist 8, juhiti suruõhk läbi rõhuregulaatori 9 pulverisaatortoitesüsteemi pihustitesse. 3. Lisavalgustus 4 pihustusjugade valgustamiseks 4. Kütuseliin 5. Pihustusjugade salvestamiseks kasutatud arvuti 3 ja kaamera 2 Pulverisaatortoiteseade oli asetatud stendi, et pihustid asetseksid paralleelselt maapinnaga. Toiteseadme ühele küljele paigutati lisavalgustuse saamiseks laualamp ja vahele kaitseklaas, vältimaks kütusepiiskkade sattumist hõõgpirnile. Teisel pool lisatoitesüsteemi kasutati samuti kaitseklaasi ja pihustusjugade salvestamiseks kaamerat. Kaamera ühendati arvutiga. Kompressorist tulev suruõhk läbis esmalt niiskuseeemaldaja, seejärel suruõhuregulaatori. Suruõhuregulaatoriga saavutati suruõhu konstantne rõhk pulverisaatortoiteseadme pihustites. 14

15 Kütuseliin algas kütusemahutist, mille sisse paigutati kütusepump. Kütusemahutist liikus kütus läbi kütuse rõhuregulaatori pulverisaatortoiteseadmes asetsevatesse dosaatoritest. Liinis kasutati rõhuregulaatorit kütuse rõhu konstantsena hoidmiseks, ning üleliigse kütuse tagasi suunamiseks kütusemahutisse. Elektroonikat kasutati pihustusjugadest ülesvõtete tegemiseks, kütusepumba käitamiseks ja dosaatorites olevate magnetklappide juhtimiseks samuti ka lisavalgustuseks. Kütusepumba käitamiseks ja dosaatorite juhtimiseks kasutati 12 voldist akut. Lisavalgustuse, kaamera ja arvuti toide saadi laboris olevast vooluvõrgust. Tabel 2.1 Kiirsalvestuskaamera tehnilised andmed [5] Nimetus Väärtus Piksli suurus 12 x 12 μm Kaadri salvestamine BMP ja AVI formaat 3.24 s maksimaalse eraldusvõime korral ning 1000 kaadrit sekundis. Laiendatud Salvestusaeg salvestusaeg toimub eraldusvõime või pildi kiiruse alusel Mass 900 g ilma objektiivita Aku kestvus Salvestusrežiimil 1h, ooterežiimil 1.5h Töötemperatuur C Antud kaameral on võimalik pildieraldusvõimet vähendades suurendada kaadrite arvu sekundis. Kaadrite arvu ning eraldusvõime suhted on toodud tabelis 2.2. Tabel 2.2 Kaamera eraldusvõime suhe kaadrite sagedusega ühe sekundi kohta [5] Eraldusvõime Kaadrite sagedus sekundis 1280 (H) x 1280 (V) 1000 fps 1280 (H) x 512 (V) 2000 fps 1280 (H) x 204 (V) 5000 fps 1280 (H) x 146 (V) 7000 fps 1280 (H) x 102 (V) fps 1280 (H) x 50 (V) fps 15

16 Tabel 2.2 Järg 1280 (H) x 19 (V) fps 1280 (H) x 10 (V) fps Märkus: H - tähistab pildi kõrgust pikslites; V tähistab pildi laiust pikslites; fps tähistab kaadrite arvu ühes sekundis Eelmise tabeli 2.2 põhjal võime väita, et mida kitsamaks pildi laiust muuta, seda suurema arvu kaadreid on võimeline kaamera tegema ühes sekundis. Antud töös kasutatid pildi mõõtmeid 1280 x 1280, kuna kaamerale oli paigaldatud makroobjektiiv ning pildi kitsamaks muutmisel ei olnud võimalik kogu pihustusjoast teha ülesvõtet Pulverisaatortoitesüsteem 1 Pulverisaatortoiteseade 1 on lisatoitesüsteem ühe dosaatoriga. Dosaatorit läbiv kütus juhitakse kütusekanalite kaudu pihustitesse. Pihustites seguneb kütus suruõhuga ning väljub läbi pihustiava pihustuskambrisse. Pihustuskambris põrkuvad pihustusjoad, moodustub kütuse peenefraktsiooniline kütte ja õhu segu. Pihustuskambrist imetakse segu sisepõlemismootori põlemiskambrisse ja toimub küttesegu plahvatamine. Lisatoiteseadet on võimalik kasutada sädesüütega- ja survesüütega sisepõlemismootorites. Pulverisaatortoiteseadmel 1 on kütusekanalid puuritud kolmest erinevast kohast. Kanalid on puuritud selliselt et tervikuna tekib kaks kütuse liikumise teekonda. Dosaatorit läbiv kütus liigub mõlemasse pihustisse. Pulverisaatortoitesüsteemi 1 põhimõtteskeem on esitatud joonisel

17 Joonis 2.3 pulverisaatortoitesüsteemi 1 põhimõtte skeem: 1 pihustuskoda; 2 korpus; 3 pulverisaatorpihustid; 4 dosaatori pesa; 5 kütusekanalid; 6 kütusekanalite avad [2] Läbi pulverisaatortoitesüsteemi pihustite 3 kaudu juhitakse suruõhk, rõhul 3 bar, pihustuskambrisse, kus tekib pihustatud küttesegust pihustusjuga. Selleks et kütus jõuaks pihustisse ning tekiks pihustusjoad, peab kütusepumba abil pumpama kütuse dosaatorini 4, mida juhiti antud bakalaureusetöös ArduinoUNO programmiga. ArduinoUNO - ga kirjutati kontrollerile kood, mis juhtis dosaatoris olevat magnetklappi. Klapi avanedes liikus kütus, milleks oli diislikütus, mööda kütusekanaleid 5 pihustisse ning edasi sealt pihustuskambrisse, põrkudes teise pihustusjoaga muutudes peenfraktsiooniliseks pihustuspilveks. [2] Joonis 2.4 Pulverisaatortoitesüsteem 1: 1 toitesüsteemi korpus; 2 pulverisaatorpihustid; 3 magnetklapiga dosaator; 4 kütuse voolik; 5 suruõhuvoolikud 17

18 2.2.3 Pulverisaatortoitesüsteem 2 Töös kasutati ka teistsuguse ehitusega pulverisaatortoitesüsteemi, edaspidi kasutatakse antud bakalaureusetöös pulverisaatortoitesüsteem 2. Lisatoitesüsteemi tööpõhimõte on sama pulverisaatortoiteseadme 1-ga. Antud toitesüsteemil on kokku 4 pihustit. Igal pihustil on eraldi magnetklapiga dosaatorid. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugade ülesvõttel kasutati ühes pihustuskambris tekkivat pihustuspilve. Pulverisaatortoitesüsteem 2 põhimõtteskeem on esitatud joonistel 2.5 ja 2.6. Joonis 2.5 Pulverisaatortoitesüsteemi 2 põhimõtteskeem, 1 pihustuskamber; 2 dosaatorid; 3 pihustid; Joonis 2.6 Pulverisaatortoitesüsteem 2: 1 kütuse pealevool; 2 kütuse tagasivool; 3 suruõhk; 4 pulverisaatorpihustid; A,B,C,D dosaatorid 18

19 Joonisel 2.6 on tähistatud pulverisaatortoitesüsteemi 2 kütuse pealevooluvoolikud 1, mille kaudu pumbati kütusepumba abil dosaatoritesse diislikütus, tagasivoolu voolikud 2, millest liikus üleliigne küte tagasi kütuse anumasse. Süsteemi oli asetatud rõhuklapp, mille abil tekitati rõhk pulverisaatortoitesüsteemi küttesüsteemis, kindlustamaks kütuse jõudmist mõlemasse pihustisse. Suruõhuvooliku 3 abil suunati suruõhk pulverisaatorpihustitesse 4. Tähtede A, B, C ja D on tähistatud pulverisaatorpihustite magnetklappidega dosaatorid. Pulverisaatortoiteseadmel 2 juhiti dosaatoreid ArduinoUNO mikrokontrolleriga. Selleks tuli mikroplaadile lisada üks paar juhtmeid koos dosaatorile sobiva pistikuga, et avada ja sulgeda ühes pihustuskambris mõlema dosaatori magnetklappi Dosaatorite juhtseade Juhtkontrolleriks bakalaureusetöös oli ArduinoUNO mikrokontroller, esitatud joonisel 2.7. Joonise 2.6 on näha toitejuhtmed 7, mille kaudu sai mikrokontroller toitevoolu 12 voldiselt autoakult. Edasi liikus mööda juhtmeid 6 vool juhtpulti. Kontrollerile kirjutati kood, millega määratleti dosaatoris oleva klapi avatuse ning suletuse aeg. Tarkvara, mis juhtis antud dosaatorit kirjutati kontrollerile, kasutades arvutiga ühendamiseks USB juhet 2. Dosaatori avamise protsessi käivitati juhtnupuga, mis on tähistatud numbriga 4. Mikrokontrollerist edastatakse dosaatori magnetklapile vooluimpulsid kaabli 1 abil, mis vastavalt avab või sulgeb magnetklapid. Joonis 2.7 Dosaatorite juhtimiseks kasutatud mikrokontroller ArduinoUNO: 1 dosaatorisse minev toitejuhe; 2 tarkvara installimiseks kasutatud USB kaabel; 3 19

20 mikrokontrolleri korpus3; 4 dosaatori juhtimiseks juhtnupp; 5 mikrokontrolleri trükkplaat; 6 dosaatori toitekaablid; 7 mikrokontrolleri toitekaablid Mikrokontrolleril on 14 digitaalset sisendit/väljundit. Antud bakalaureusetöös kasutati ainult kahte neist, millest üks oli maandus ning teine väljund, mis juhtis dosaatori klapi tööd. Juhtkood, mis kirjutati mikrokontrolleri mällu, määrati selliselt, et väljundist antakse dosaatorile impulss. Tabelis 2.3 on toodud mikrokontrolleri tehnilised andmed. Tabel 2.3 Mikrokontrolleri ArduinoUNO tehnilised andmed [6] Nimetus Väärtus Mikrokontroller ATmega328P Tööpinge 5 V Sisendpinge (soovituslik) 7 12 V Sisendpinge (lubatud vahemik) 6 20 V Digitaalsete I/O pesad 16 Analoogseid sisendeid 6 Kella kiirus 16 MHz DC toimiv iga I/O kohta 20 ma DC toimiv 3.3 V pesas 50 ma Sisemälu 32 KB Pikkus 68.6 mm Laius 53.4 mm Mass 25 g Pulverisaatortoitesüsteemide ülesseadmine kütusejugade uurimiseks Pulverisaatortoitesüsteemi 1 valmidus pihustusjugade salvestamiseks tuli teha palju ettevalmistusi. Kaamerale ja kohtvalgustile tuli monteerida kaitseklaasid. Dosaatorit juhtiv moodul tuli ühendada arvutiga, toiteks kasutatud autoakuga ning dosaatoriga. Pulverisaatorpihustitele tuli ühendada suruõhuvoolikud ning dosaatoriga kütusevoolik. Õhu - ja kütuseliinist tuli eemaldada kõik lekked. Enne katsetuste algust tuli laboris olev sundventilatsioon sisse, kuna katseid korrati mitmeid kordi ning tekkis suurel hulgal kütuse ja õhu peenefraktsioonilist segu. Kütuse ja õhu segu oli udutaoline mass, mis hõljus pikemat aega laboris. Ilma sundventilatsioonita oleks olnud see tervistkahjustav. Katsetuste alguses oli näha, et kütuseliini voolikutel on ajapikku tekkinud praod, mille kaudu lekkis kütus ennem dosaatorisse jõudmist ümbritsevasse keskkonda. Pulverisaatortoitesüsteemi 20

21 valmedus katsetusteks on esitatud joonisel 2.8. Sama valmedusega tehti ülesvõtted ka pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugadest. Joonis 2.8 Pulverisaatortoitesüsteem 1 valmedus katsetusteks Joonisel 2.8 on näha uurimuseks kasutatud sülearvuti, kütusemahuti. Kütusemahuti kaanest väljuvate voolikute otsa on kinnitatud kütusepump. Joonisel näha ka kiirsalvestuskaamera, mis on asetatud statiivile. Kaamera objektiivi ees asetseb pulverisaatortoitesüsteem 1, mille taga on näha lisavalgustuseks kasutatud kohtvalgusti, 60 W hõõgpirniga. Sülearvuti ning kütusemahuti vahel on näha dosaatorite juhtimiseks kasutatud mikrokontrollerit, millest oli lähemalt juttu joonise 2.7 juures. 21

22 3 KATSEANDMETE ANALÜÜS 3.1 Katsetuste andmed Mõlema pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugade salvestamised viidi läbi samade tingimustega. Pihustusjugade uurimiseks kasutati diislikütust. Sururõhk, mis suunati pihustitesse oli kõikidel katsetel 3 bar-i. Valgustamaks segukambri sisemust, kasutati samuti kõikidel katsetel 60W-se hõõglambiga kohtvalgustit. Katsetuste ajal oli ruumi temperatuur 20 C, millest võib järeldada, et kütuse viskoossus oli igal katsel sama. Saadud tulemused on kõik salvestatud kiirsalvestuskaameraga 1000 fps-i juures kuna siis oli kaamera pilt kõige teravam ning pihustusjoad paremini näha. Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjoad on esitatud joonisel 3.1 ja illustreeriv skeem joonisel 3.2. Joonis 3.1 Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjuga, 2x pihustite vahekaugus 13mm, x pihustite vahekauguse keskpunkt 7,5 mm d pihusti läbimõõt, a - pihustusjoa serv, b pihustusjoa tuum 22

23 Joonis 3.2 Pulverisaatortoiteseadme 1 illustreeriv joonis: L Pihustite vahekaugus 13 mm; d pihusti läbimõõt; a pihustusjoa ääreala; b pihustusjoatuum Illustreerival joonisel on esitatud pulverisaatorpihustid. Pihustite vahekauguseks on 13 mm, poolel vahemaal põrkuvad pihustusjoad ning moodustavad peenefraktsioonilise küttesegu. Joonisele on märgitud pihustusjoa ääreala, tuum ning pihusti läbimõõt. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjuga on näidatud joonisel 3.3. Mõlemad toitesüsteemid katsetati ühe ja sama diislikütusega. Pulverisaatortoitesüsteemil 2 tuli teha küttesüsteemis väiksed muudatused. Tagasivool tuli viia otse pulverisaatortoitesüsteemist kütte anumasse. Süsteemis oli ka suruõhu reguleerimiseks reguleeritav klapp koos manomeetriga, et hoida konstantselt 3 bar-i peal kompressorist saadav suruõhk. Eelnevatele töödele tuginedes saab väita, et sellisel rõhul toimivad pulverisaatorpihustid kõige paremini. Joonis 3.3 Pulverisaatortoitesüsteem 2 pihustusjuga, L pihustite vaheline kaugus 13 mm, r pihusti otsas paikneva ava läbimõõt 23

24 3.2 Pihustusjugade analüüs 3.3 Pulverisaatortoitesüsteem 1 pihustusjoad Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjoa põhjal, mis on joonisel 3.1 võib väita, et kahest pihustist üks ei tööta. Katsetuste käigus testiti pulverisaatortoitesüsteemi igas asendis. Kokku oli sellise ehitusega toitesüsteemi sektsioone 4 ja mitte ükski ei töötanud neist korrektselt. Mitmeid kordi sai pulverisaatortoitesüsteem osandatud, suruõhuga ning paberiga kõik puhastatud. Kui kõik oli puhas, veenduti, et kuskil ei ole kinni kiilunud detaile, mis võiksid häirida toitesüsteemi korrapärast töötamist. Peamiseks põhjuseks, millest on tingitud pulverisaatortoitesüsteem 1 ebakorrapärane töötamine, võib olla tingitud erineva pikkusega kütusekanalitest, mis asetsevad toitesüsteemi korpuses ja on esitatud joonisel 2.3. Tekkinud pihustusjuga ei ole identne kirjandusest leitud kirjeldusega, kuid ühtib mõningasel määral, mis on esitatud joonisel 1.1. Pulverisaatorpihusti pihustusjoal on selgelt eristatav pihustusjoa tuum ning serv. Kirjanduses on öeldud, et pihustusjoa tuumas on kütuse osakeste arv suurem ning äärealal hõredam. Jooniselt 3.1, millel on esitatud toitesüsteemi 1 pihustusjuga, on näha, et pihustusjoa alguses on tuumas olevate kütuse osakeste arv väiksem, seega tundub südamik tumedam. Pihustusjoa ülesvõtetest on tehtud fotod erinevatel ajahetkedel, alates pihustamise algusest, millest on juttu joonise 3.4 juures. Äärealas on osakeste arv suurem ja pihustusjoa serv tundub heledam. Pihustite vahekauguse poole peal muutub kütuse osakeste paiknemine. Kütusepiisad jaotuvad võrdsemalt kogu pihustusjoa ulatuses ning põrkuvad vastas oleva pulverisaatorpihusti pihustusjoaga. Pihustusjuga muutub peenefraktsiooniliseks kütteseguks, põrkudes vastu teise pulverisaatorpihustist väljuvat suruõhku. Peenefraktsiooniline kütuse ja õhu segu jäi mõneks ajaks katsetuste käigus pulverisaatortoitesüsteemi pihustuskambrisse, moodustades udupilve sarnase kogu. Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugadest tehti ülesvõtted erinevatel ajahetkedel, pärast pihustamise algust. Erinevatel ajahetkede ülesvõtted on esitatud joonisel 3.4. Joonisel 3.4 on kolm osa, a) osas on ülesvõte pärast 1 ms pihustamise algust, b) osal on näidatud pihustusjuga 2 ms pärast pihustamise algust ning c) osal 5 ms pärast pihustamise algust. 24

25 a) b) c) Joonis 3.4 Pulverisaatortoitesüsteem 1 pihustusjoad erinevatel ajahetkedel: a) 1 ms pärast pihustamise algust; b) 2 ms pärast pihustamise algust; c) 5 ms pärast pihustamise algust Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugade, joonise 3.4 osad, võeti ülesvõttest, mis kestis 10 ms. Joonisel 3.4 a), on näha väikest kütuse kogust, mis on väljunud pulverisaatorpihustist ning põrkunud vastas oleva pihusti pihustusjoaga. Keskmisel pildil, joonisel 3.3 b), on pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjuga pärast 2 ms pihustuse algust, joonisel on näha kütuse põrkumist vastu teist pulverisaatorpihustit ning kütuse piiskade lõhustumist peenefraktsiooniliseks kütteseguks. Samuti toimub joonisel 3.4 osal c) pihustusjoa põrkumine teise pihusti pihustusjoaga, milleks oli antud lisatoitesüsteemil õhk. Pulverisaatortoitesüsteemi 1 töötamises esines puudujääke. Pihustusjoal on selgelt eristatav pihustusjoa tuum ehk südamik ja ääreala. Tabelis 3.1 on toodud visuaalse vaatluse põhjal lisatoitesüsteemi 1 pihustusjugade iseloomustused. Tabel 3.1 Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugasid iseloomustav tabel Pihustusjugade ülesvõtted pärast algust (ms) Pihustusjoa nähtavus Pihustusjoa serv Pihustusjoa tuum/südamik 1 ms 2 ms 5 ms hea hea hägune ühtlane ühtlane servas kütuse osakeste arv suurem tuumas osakesi vähem osakeste jaotus tundub ühtlane Osakeste arv tuumas kasvas 25

26 Pihustusjugade iseloomustuse tabelis 3.1 on toodud pulverisaatortoitesüsteem 1 visuaalse vaatluse põhjal saadud tulemused. Tabelis on esitatud erinevate aegade kohta pärast pihustuse algust pihustusjugade nähtavus, pihustusjoa serv ja tuum/ südamik. Tabelis 3.1 on antud hinnang 1 ms pärast pihustamise algust, kus selgus, et pihustusjoa nähtavus on hea, sest kütuse osakeste arv pihustusjoas on võrdlemisi väike. Kütuse osakeste väiksema arvu korral ei tekkinud pihustuskambrisse intensiivset kütuse pihustuspilve, mis oleks seganud ülesvõtteid. Pihustusjoa serv, 1 ms möödudes on ühtlane, puuduvad kütusepiiskade pritsmed, mis lenduksid pihustusjoa servast kõrvale, ennem teise pihustusjoaga põrkumist. Pihustusjoa südamik on ühtlane pihustusjoa servaga, kütusepiisad on visuaalsel vaatlusel jaotatud võrdselt, tuginedes värvi intensiivsusele joonise 3.4, foto a. Pihustusjuga 2 ms pärast pihustamise algust on samuti nähtavus hea. Kütuseosakeste arv pihustusjoa serval on tunduvalt suurem kui tuumas. Pihustusjoa serva värvuse järgi võib järeldada, et seal olevate kütusepiiskade arv on suurem, kuna valgus murdub seal intensiivsemalt kui tuumas, kus on fotol toodud värv tumedam, joonis 3.4, foto b. Pärast 5 ms möödumist, alates pihustusjoa algust, on märgata olulisi muutusi nii pihustusjoas, kui ülesvõtteid mõjutavates tegurites. Pihustusjoa nähtavus halvenes, pihusti poolset osa, ehk algust on näha selgelt. Pihustusjoa lõppu, kohta, kus ta põrkub teise pihustusjoaga on muutunud hägusemaks, seda mõjutas kütusepiiskade lendumine, moodustades peenefraktsioonilise kütuse osakestest ja õhust koosneva pilve. Kütuseosakeste arv kasvas tuumas, kuid arvestades värvi intensiivsust joonisel 3.4, foto c, siis on see väiksem kui serva alal. 26

27 3.4 Pulverisaatortitesüsteem 2 pihustusjoad Pulverisaatortoitesüsteem 2 töös esines samuti puudujääke. Antud süsteemil oli mõlemal pihustil dosaator. Dosaatorites olevad magnetklapid ei avanenud ega sulgunud ühel ja samal ajahetkel. Jooniselt 3.5 on näha, et pihustusjuga moodustub alguses ainult ülemisel pulverisaatorpihustil, mille dosaatori tähistuseks oli joonisel 2.6 täht A. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugade ülesvõtted on esitatud joonisel 3.5. Teisel pihustil, mille dosaator on tähistatud tähega B, tekkis pihustusjugade põrkumine 15 ms pärast pihustamise algust. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugades olev kütuse hulk on suurem, kuna kütust pihustati pihustuskambrisse mõlemast pulverisaatorpihustist. Selle tõttu oli ka pihustuskambrisse tekkiv peenefraktsiooniline kütuse ja õhu segu pilv suurem ja ei saadud ülesvõtetele pihustusjugadest selgepildilisi ülesvõtted. Üheks põhjuseks võis olla ka pulverisaatortoitesüsteemi korpuse valmistamiseks valitud materjal. Korpus oli valmistatud musta värvi plastikust, mis neelas rohkem valgust kui pulverisaatortoitesüsteem 1, mis oli valmistatud alumiiniumist, mis teadupäralt peegeldab rohkem valgust, kui neelab. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjoad erineval ajahetkel pihustamisel on näidatud joonisel 3.5. Joonisel 3.5 vasakpoolsel pildil on pihustusjuga pihustuse alguses 10ms pärast pihustamise algust; keskmisel pildil on näha pihustusjuga 15 ms peale pihustamise algust ning parempoolsel pildil on näha pihustusjuga pärast 20 ms pihustuse algust. 27

28 a) b) c) Joonis 3.5 Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjoad; fotol a 10 ms pärast pihustuse algust, fotol b pihustusjuga 15 ms pärast pihustamise algust ja fotol c on pihustusjuga 20 ms pärast pihustamise algust Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugade joonisel 3.5, on näha fotol a kütuse pihustusjuga, millel on märgitud numbritega põhi asjad: 1) pulverisaatorpihustid; 2) ülemise pihusti pihustusjuga ; 3) ülemise pihusti pihustusjoa põrkumine alumise pihusti suruõhuga. Fotol b, joonisel 3.5 on näidatud pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjuga 15 ms pärast pihustamise algust. Fotol b on tähistatud numbritega 1 pihustid ning numbriga 2 pihustusjugade põrkumise keskpunkt. Fotol on kasutatud filtrit, pihustusjuga on pruunikat värvi. Fotol c, joonisel 3.5, on pihustusjoad pärast 20 ms algust. Numbrid tähistavad samu asju, mis fotol b. Pihustusjoad segunesid omavahel suurepäraselt, pihustuse alguses on näha, et esimese pulverisaatorpihusti pihustusjuga küündis alguses teise pihustini, kuni põrkus teisest pihustist väljuva suruõhuga. Teise pihusti dosaatori klapi avanemisel ning pihustusjoa tekkel liikus esimese pihusti pihustusjuga täpselt kahe pihusti keskele. Pihustusjoad segunesid omavahel ning 20 ms pärast pihustuse algust lõppes esimesest pihustist tuleva kütus kuna dosaatori klapp sulgus, teise pihusti pihustusjuga veel kestis 10 ms. Tabelis 3.2 on toodud pulverisaatortoitesüsteem 2 pihustusjugasid iseloomustavad parameetrid. 28

29 Tabel 3.2 Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugasid iseloomustav tabel Pihustusjugade ülesvõtted pärast algust (ms) Pihustusjoa nähtavus Pihustusjoa serv Pihustusjoa tuum/südamik 10 ms 15 ms 20 ms hea hägune väga halb ühtlane ühtlane kütuse osakeste arv enamvähem kattub kattub servaga osakeste jaotus tundub ühtlane osakeste jaotus tundub ühtlane Pihustusjugade ülesvõtted on esitatud alates 10 ms pärast pihustamise algust, kuna ühe dosaatori magnetklapp avanes sellel ajahetkel alles ning siis oli võimalik salvestad pihustusjoas olevate diislikütuse osakeste põrkumist jäädvustada. Tabeli 3.2 ja joonise 3.5 põhjal võime väita, et pihustusjoa nähtavus on hea, pihustusjoas ning tuumas paiknevad kütuseosakesed on jaotatud ühtlaselt. Jooniselt saab ka välja lugeda, et alumisest pihustist hakkab vähesel määral pihustuma kütust, kuna pihustusjugade põrkumine ei toimu päris ühe pihusti otsa vastas nagu toimus see pulverisaatortoitesüsteemil 1. Mõlema pihusti pihustusjoa põrkumisel halvenes nähtavus oluliselt, kuna tekkinud kütuseosakeste ja õhu segu moodustasid pilve taolise massi, mis hõljus ka pärast pihustamise lõppu. Joonise 3.5, foto b, värvi intensiivsuse põhjal saab väita, et kütuseosakeste arv pihustusjoa serval ning tuumas kattub. Pihustusjugade lõppfaasis on näha joonisel 3.5, foto c, et pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustuskamber on täitunud enamvähem sajaprotsendiliselt peenefraktsiooniliste kütuseosakestega. Samuti on pihustusjugade põrkumise koht nihkunud ülemise pihusti poole, aga seda väga vähesel määral. Häguselt, kuid siis eristatav on pihustusjugade servad ja tuumad. Nendes olevate kütusepiiskade arv, visuaalsel vaatlusel, tundub olema ühtlane. Tuginedes kirjandusallikatele saame väita, et pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjoad soodustavad paremat põlemist alates 15 ms pärast pihustamise algust. Mõlemast pihustist väljuva pihustusjoa põrkumisel väheneb vahemaa peenefraktsioonilise küttesegu tekkeks. Ühe pihusti töötamise korral on see vahemaa peaaegu 13mm, siis mõlema pihusti pihustamisel see vahemaa poole väiksem. Peatükis 1.2, joonisel 1.2 on näidatud, et teatud 29

30 vasturõhust alates muutub pihustusjuga lühemaks. Bakalaureuse töös on näha, et ainult põrkudes vastu suruõhku läbib pihustusjuga pikema vahemaa, enne peenefraktsiooniliseks muutumist. See on tingitud õhu ja kütuse tihedusest. Tihedama koostisega aine vastu põrkudes moodustuvad peenemafraktsiooniga kütusepiisad lühema vahemaa jooksul. Õhu tihedus on diislikütuse omast väiksem, seega mõjuvad pihustusjoad teineteisele sarnase jõuga ja füüsika seaduste kohaselt nihkub põrkumiskoht pihustite vahelise kauguse keskpunkti. 30

31 KOKKUVÕTE Tehniline lahendus biokütuste kasutamiseks sisepõlemismootorites on välja töötatud Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis. Biokütuste karbureerimisseadet nimetatakse pulverisaatortoitesüsteemiks. Lisatoitesüsteemi on aastatega edasi arendatud ning valmistatud uusi prototüüpe. Seni ajani ei olnud võimalik võrrelda pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugasid tänapäevaste pihustite pihustusjugadega. Uurimustööks salvestatud videomaterjalid on toodud bakalaureusetööga kaasasoleval CD-l. Töö eesmärgiks oli uurida, fotograafilist meetodit kasutades, pulverisaatorpihustite pihustusjugasid ja analüüsida neid kirjandusallikates esitatud pihustusjugadega. Bakalaureusetöö tulemusena võib tuua välja järgmised tulemused: 1) kaardistati kütuse pihustusjugasid iseloomustavad parameetrid; 2) teostati pulverisaatortoitesüsteemide tööpõhimõtte analüüs; 3) programmeeritav juhtmoodul seadistati uuesti; Pulverisaatorpihustite katsetuste tulemused: 1) pulverisaatorpihustite pihustusjoad segunevad teatud suruõhul, mis suunatakse pihustitesse; 2) pihustusjoad kattuvad kirjandusallikates toodud kriteeriumitega; 3) pulverisaatortoitesüsteemi 1 töös esineb puudujääke, kütust pihustatakse ainult ühest pihustist; 4) pulverisaatortoitesüsteemi 2 dosaatorid ei avane ühel ajahetkel; 5) pihustuskambris tekkis peenefraktsiooniline küttesegu; Toitesüsteemi edasiseks arendamiseks antakse järgnevad soovitused: 1) teostada katseid erinevate mootorikütustega; 2) teha pihustusjugadest ülesvõtted kaameraga, mis võimaldab värvilist fotot; 3) kasutada pihustuskambri valgustamiseks erinevat värvi valgustust; 4) uurida lähemalt dosaatorites olevaid magnetklappe ning nende tööd; 5) kasutada dosaatorite juhtseadmel niiskuskindlaid ühendusi; 31

32 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Ivand, J. Sisepõlemismootorid. - Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk. 2. Varik, L. Kütuse viskoossuse mõju vastastikku pihustatud kütusejugadega moodustatud küttesegule. Magistritöö. Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllumajandus ja Tootmistehnika osakond Tartu: EMÜ, lk. Kättesaadav: ( ) 3. Laanelepp, M. Tehniline lahendus pulverisaatortoitesüsteemi kasutamiseks hargpritsena. Magistritöö. Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllumajandus ja Tootmistehnika osakond Tartu: EMÜ, lk. Kättesaadav: ( ) 4. Põri, T. Pulverisaatortoitesüsteem sädesüütega mootorile. Magistritöö. Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllumajandus ja Tootmistehnika osakond Tartu: EMÜ, lk 5. Kiirsalvestuskaamerad. Kättesaadav: Speed_Recording_Cameras/mikrotron_motionblitz_cube4_datasheet.pdf 6. Mikrokontrolleri ülevaade ning tehnilised andmed. Kättesaadav: 7. Ristlaid, K. Kütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud. Eesti Lennuakadeemia, Kättesaadav: ( ) 8. Simón Martínez-Martínez, Fausto A. Sánchez-Cruz, Vicente R. Bermúdez, José M. Riesco-Ávila Liquid Sprays Characteristics in Diesel Engines, lk 9. Ristlaid, K. Automootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud. Eesti Lennuakadeemia, Kättesaadav: ( ) 32

33 THE STUDY OF PULVERIZED FUEL SUPPLY SYSTEM FUEL SPRAYS BY USING THE PHOTOGRAPHIC METHOD Summary Technical solution for use of biofuels in combustion engines, has been developed by the Estonian University of Life Science`s Institute of Technology. This kind of fuel supply system is called pulverizing fuel supply system. Additional fuel supply system has been developed over the years and also there had been conducted new prototypes. Since now it was not possible to compare pulverizing fuel supply system fuel sprays to modern fuel sprays. Research work recorded video materials are shown in the bachelor`s thesis on the accompanying CD-ROM. The purpose of the research was the study of pulverized fuel supply system fuel sprays by using the photographic method and analyze them with the literature. As the results of the bachelor`s thesis can be brought out the following results: 1) mapped parameters of characterized fuel sprays; 2) analyzed the pulverized fuel supply system working functions; 3) programmable control module was set again; The result of pulverized fuel sprays: 1) fuel sprays mix with each other more effectively at a certain pressure; 2) fuel sprays match with the fuel sprays that are given in literature; 3) there are some defects in pulverized fuel supply system 1, fuel gets to the spray chamber only from one nozzle; 4) pulverized fuel supply system batchers does not open on the same time; 5) in the spray chamber emerged fine fraction fuel and air mixture 33

34 Recommendations for further development of fuel supply system: 1) there still need to be carried out new tests with other liquid fuels; 2) the records need to be done with camera which can take colorful records; 3) try using the other color lights; 4) investigate the batchers more specifically; 5) need to use the moisture proof connections on the batchers modules; 34

35 LIHTLITSENTS Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta Mina, Karla Kasar, sünniaeg , 1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö Pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugade uurimine fotograafilisel meetodil, mille juhendaja(d) on Risto Ilves, 1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Lõputöö autor (allkiri) Tartu, (kuupäev) Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta Luban lõputöö kaitsmisele. nimi ja allkiri) (kuupäev) (juhendaja 35

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem