LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES"

Väljavõte

1 LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1

2 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria - HEXAL AG Industriestraße 25 Lansohexal 15 mg - Hartkapseln 15 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne D Holzkirchen Lansohexal 30 mg - Hartkapseln 30 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Taani - HEXAL AG Lansoprazol HEXAL 15 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Industriestraße 25 D Holzkirchen Lansoprazol HEXAL 30 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Saksamaa - HEXAL AG Industriestraße 25 D Holzkirchen Lansohexal 15 mg - Hartkapseln 15 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Lansohexal 30 mg - Hartkapseln 30 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Soome HEXAL AG Industriestraße 25 D Holzkirchen - Lansoprazol HEXAL 15mg 15 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Lansoprazol HEXAL 30 mg 30 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Rootsi - HEXAL AG Industriestraße 25 D Holzkirchen Lansocid 15 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne Lansocid 30 mg Gastroresistentne kõvakapsel Peroraalne 2

3 LISA II EUROOPA RAVIMIHINDAMISAMETI (EMEA) POOLT ESITATUD TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE MUUTMISE ALUSED 3

4 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED ÜLDINE KOKKUVÕTE LANSOPRAZOL HEXAL 15 MG, 30 MG GASTRORESISTENTSETE KÕVAKAPSLITE TEADUSLIKUST HINDAMISEST (vt lisa I) Lansoprazol HEXAL 15 mg, 30 mg gastroresistentsete kõvakapslite küsimus suunati lahendamiseks vastavalt nõukogu muudetud direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 29 pärast Saksamaa poolt vastastikuse tunnustamise menetluses Soomega kui võrdlusliikmesriigiga tõstatatud probleeme. Saksamaal turustatava võrdluspreparaadi ravimi omaduste kokkuvõte ei sisalda näidustusi, mis on seotud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegse kasutamisega ning nende ühendite poolt põhjustatud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite ravi ja ennetamisega. Põletikuvastaste valuvaigistite kasutamisega seotud healoomuliste mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite ravi patsientidel, kellel on vaja ravi põletikuvastaste valuvaigistitega jätkata. Maohappel on mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite patogeneesis keskne roll ning on tõendatud, et happe inhibeerimine ravib efektiivselt mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite põhjustatud haavandeid. Patsientidel, kes jätkavad mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamist, kestab paranemine kauem. Agrawal et al viisid läbi topeltpimeda randomiseeritud kiinilise uuringu 353 maohaavandiga patsiendiga, kes jätkasid mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamist stabiilsetes annustes. Patsiendid randomiseeriti raviks kas ranitidiiniga 150 mg kaks korda päevas või lansoprasooliga 15 mg või 30 mg üks kord päevas 8 nädala vältel. Paranemist hinnati endoskoopiliselt 4. ja 8. nädalal. Pärast 8 nädalat kestnud ravi täheldati paranemist 61 patsiendil (53%) 115-st, 81 patsiendil (69%) 118-st ja 85-l patsiendil (73%) 117-st, kes olid kasutanud vastavalt ranitidiini, lansoprasooli 15 mg ja lansoprasooli 30 mg (P<0,05 ranitidiini puhul võrreldes mõlema lansoprasooli annusega). 4. nädalal olid vastavad paranemismäärad 30%, 47% ja 57%. Kaksteistsõrmikuhaavandite puhul (n=46) olid paranemismäärad 8. nädalal 3 ravirühmas vahemikus 81% 93%. Ohutus oli neis rühmades võrreldav. Matsukawa et al hindasid kontrollimata uuringus lansoprasooli 15 mg ja 30 mg efektiivsust 47 patsiendil, kellel olid mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisest põhjustatud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandid. Kaksteistsõrmikuhaavandiga patsiente (n=3) raviti 6 nädalat ja maohaavandiga (n=42) või mitme haavandiga patsiente (n=5) 8 nädalat. Üldine paranemisprotsent Sakitase klassifikatsiooni järgi oli 95%. S2-paranemise (hea paranemise) määr oli 35%. Campell et al hindasid Helicobacter pylori (H. pylori) infektsiooni eelravi mõju maohaavandi paranemise määradele mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid ja antisekretoorseid preparaate kasutavatel patsientidel ühises analüüsis kahe identse topeltpimeda randomiseeritud kliinilise uuringu kohta, milles võrreldi lansoprasooli ranitidiiniga. Uuringutes osales kokku 692 patsienti. Lihtsa paranemise määrad (olenemata H. pylori seisundist) olid 8. nädalal lansoprasool 15 mg, 30 mg ja ranitidiini rühmades vastavalt 66%, 74% ja 50%; P<0,001). Patsientidel, kes kasutasid mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, oli H. pylori infektsiooniga maohaavandi ravi antisekretoorse ainega oluliselt tõhusam (70% võrreldes 61%-ga, P<0,05). Kokkuvõttena avaldatud uuringus (Goldstein et al) olid paranemismäärad 8. nädalal 15 mg ja 30 mg puhul vastavalt 64% ja 76%. 4. nädalal olid paranemismäärad 15 ja 30 mg annuse puhul vastavalt 44% ja 51%. Prootonpumba inhibiitoreid omeprasooli, lansoprasooli ja pantoprasooli metaboliseerib kõiki põhiliselt tsütokroom P450 isovorm CYP2C19. Kõigil kolmel on ravimite koostoime potentsiaal CYP tasandil väga piiratud (Unge and Andersson 1997). Koostoimet mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ei ole eeldatud. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega seotud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi profülaktika ja pidevat põletikuvastast ravi vajavate patsientide sümptomite leevendamine 4

5 Esitati kolm avaldatud tööd, mis käsitlesid kliinilisi tõendeid mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega seotud haavandite ennetamise kohta. Lai et al uurisid 123 patsienti, kellel olid tekkinud haavandilised tüsistused seoses väikestes annustes aspiriini kasutamisega ja kes olid nakatunud H. pylori'ga. Pärast haavandite edukat paranemist ja H. pylori eradikatsiooni randomiseeriti patsiendid raviks lansoprasooliga 30 mg või platseeboga lisaks aspiriinile 100 mg päevas 12 kuu vältel. Esmane lõpp-punkt oli haavandiliste tüsistuste kordumine. Järelkontrollil olid 9/61 patsiendil (14,8%) platseeborühmas haavandilised tüsistused kordunud, võrreldes 1/62 patsiendiga (1,6%) lansoprasooliga ravitud rühmas (P=0,008). Graham et al viisid läbi perspektiivse topeltpimeda randomiseeritud kliinilise uuringu 537 patsiendiga, kes ei olnud H. pylori'ga nakatunud, olid mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite pikaajalised kasutajad ja kellel oli endoskoopiliselt kinnitust leidnud maohaavand. Patsiendid randomiseeriti rühmadesse, milles kasutati platseebot, misoprostooli või lansoprasooli 15 mg või 30 mg 12 nädala vältel. Haavandi seisund määrati kindlaks endoskoopiliselt 4., 8. ja 12. nädalal. 12. nädalaks olid platseebot, misoprostooli, lansoprasooli 15 mg ja lansoprasooli 30 mg kasutanud rühmadest maohaavandita vastavalt 51%, 93%, 80% ja 82% patsientidest. Lansoprasooli kasutanud rühmas kasutasid patsiendid antatsiide tunduvalt vähem kui misoprostooli ja platseebot kasutanud rühmades. Lansoprasooli kasutanud rühma patsientidel oli kõhuvalu oluliselt vähem kui misoprostooli rühma patsientidel. Lai et al uurisid 43 patsienti, kellel oli maohaavand ja kellel leiti olevat H. pylori nakkus mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamise ajal. Patsiendid said eradikatsioonravi, millele järgnes ravi lansoprasooliga 30 mg 4 nädala vältel. Pärast haavandi paranemist ja H. pylori eradikatsiooni said patsiendid naprokseeni 750 mg päevas ja randomiseeriti rühmadesse, kus nad said kas lansoprasooli 30 mg või olid ilma ravita 8 nädala vältel. Esmane lõpppunkt oli sümptomaatiliste komplitseeritud haavandite kordumine 8 nädala vältel. 8. nädalal sooritati ka endoskoopia. Sümptomaatilisi ja komplitseeritud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandeid esines kumulatiivselt 4,5% lansoprasooli rühmas ja 42,9% ravita rühmas (P=0,0025). Kasulikkusest ja riskist tulenevad kaalutlused Taotleja poolt esitatud bibliograafiliste andmete kohaselt on patsientidel, kes jätkavad mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamist, lansoprasool maohaavandite ravimisel efektiivsem kui H 2 - retseptori antagonist, ning paranemismäärad on vastuvõetavad, kuigi mõnevõrra madalamad, kui on teatatud omeprasooli kasutamise kohta. Kaksteistsõrmikuhaavandite paranemise määrade kohta on andmeid vähe, kuid kaksteistsõrmikuhaavandid paranevad üldiselt paremini kui maohaavandid pärast happe supressiooni. Piiratud andmed lansoprasooli kohta toetavad seda. Lansoprasooli ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite koostoime kohta ei ole formaalseid uuringuid läbi viidud. Mitu kliinilist uuringut ja ulatuslikud kliinilised kogemused ei ole näidanud koostoimete esinemist lansoprasooli kasutamisel koos mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega. Koostoimet ei ole ilmnenud ka omeprasooli ja mitme mittesteroidse põletikuvastase ravimiga läbiviidud uuringutes. Formaalsete koostoimeuuringute puudumist mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega tuleb ravimi omaduste kokkuvõttes piisavalt kajastada. Esitatud bibliograafilised andmed toetavad näidustusi: mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega seotud healoomuliste mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite ravi patsientidel, kes vajavad pidevat ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega seotud healoomuliste mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite profülaktika patsientidel, kes vajavad pidevat ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega. Näidustust, mis sisaldaks sümptomite leevendamist sellel populatsioonil, ei ole aga piisavalt toetatud. Lansoprasool võrreldes platseeboga ainult vähendas antatsiidide vajadust ühes uuringus, kuid olulist vahet sümptomite suhtes ei tõendatud. Seega võib Lansoprazol HEXAL 15 mg, 30 mg kasulikkuse ja riski profiili heakskiidetud näidustuste puhul soodsaks pidada. 5

6 ALUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE MUUTMISEKS Arvestades, et: suunamise ulatuseks oli leppida kokku ravimi omaduste kokkuvõtte suhtes, pidades silmas näidustust, taotleja pakutud ravimi omaduste kokkuvõtet on hinnatud esitatud dokumentide põhjal ja teadusliku arutelu käigus inimtervishoius kasutatavate ravimite komitees, on inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee soovitanud anda müügiload ravimi omaduste kokkuvõtte muudatustega, mis on esitatud lisas III Lansoprazol HEXAL-i ja sellega seotud nimede kohta (vt lisa I). 6

7 LISA III VIIDATAVA RIIGI POOLT MUUDETUD RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte (SPC) moodustas vastavalt artiklile 29 lansoprasooli sisaldavaid ravimeid puudutava esildise kohta tehtud komisjoni otsuse lisa. See tekst kehtis sel ajal. Peale komisjoni otsust ajakohastavad liikmesriikide pädevad ametivõimud vajadusel toote informatsiooni. Seega ei pruugi käesolev ravimi omaduste kokkuvõte (SPC) tingimata kajastada praegust teksti. 7

8 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lansoprasool ja sarnased nimetused (vaata Lisa I), 15 mg gastroresistentne kõvakapsel Lansoprasool ja sarnased nimetused (vaata Lisa I), 30 mg gastroresistentne kõvakapsel [Vaata Lisa I - täidetakse riiklikult] 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kõvakapsel sisaldab 15 või 30 mg lansoprasooli. [Täidetakse riiklikult] Abiained vt lõik RAVIMVORM Gastroresistentne kõvakapsel 15 mg: Läbipaistmatu kollane kõva želatiinist kapsel, mis sisaldab enterokattega pelleteid. 30 mg: Läbipaistmatu valge kõva želatiinist kapsel, mis sisaldab enterokattega pelleteid. [Täidetakse riiklikult] 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Endoskoopiliselt või radioloogiliselt kinnitust leidnud kaksteistsõrmiksoole haavandite ja maohaavandite ravi. Refluksösofagiidi ravi. Refluksösofagiidi pikaajaline profülaktika. Zollinger-Ellisoni sündroom. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega seotud healoomuliste maohaavandite ja kaksteistsõrmiksoole haavandite ravi patsientidel, kes pidevalt vajavad ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega seotud maohaavandite ja kaksteistsõrmiksoole haavandite profülaktika patsientidel, kellel pideva ravi tõttu mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega on oht haavandi tekkeks Annustamine ja manustamisviis Kaksteistsõrmiksoole haavandi ravi: Soovituslik annus on 30 mg üks kord ööpäevas 2 nädala jooksul. Patsientidel, kellel haavand selle aja jooksul täielikult ei parane, tuleb jätkata ravimi kasutamist samas annuses veel kahe nädala jooksul. Maohaavandi ravi: Soovituslik annus on 30 mg üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul. Enamasti paraneb haavand 4 nädalaga, kuid patsientidel, kes selle aja jooksul täielikult ei parane, tuleb jätkata ravimi kasutamist samas annuses veel nelja nädala jooksul. 8

9 Refluksösofagiidi ravi: Soovituslik lansoprasooli annus on 30 mg üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul. Patsientidel, kellel refluksösofagiit selle aja jooksul täielikult ei parane, tuleb jätkata ravimi kasutamist samas annuses veel 4 nädala jooksul. Refluksösofagiidi profülaktika: 15 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada kuni 30 mg-ni ööpäevas. Zollinger-Ellisoni sündroom: Soovituslikuks algannuseks on 60 mg üks kord ööpäevas. Annust tuleb kohandada vastavalt patsiendi vajadustele ning ravi peab kestma seni kuni tarvis. Ööpäevas on kasutatud annuseid kuni 180 mg. Kui ööpäevane vajalik annus ületab 120 mg, tuleb annus jagada kaheks manustamiskorraks. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega seotud healoomulised maohaavandid ja kaksteistsõrmiksoole haavandid: 30 mg üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Patsientidel, kes selle aja jooksul täielikult ei parane, võib ravi jätkata veel nelja nädala jooksul. Riskipatsientidel või halvastiparanevate haavanditega patsientidel võib kaaluda ravi rakendamist pikema aja jooksul või suuremas annuses. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega seotud maohaavandite ja kaksteistsõrmiksoole haavandite profülaktika patsientidel, kes vajavad pidevalt ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega: 15 mg üks kord ööpäevas. Kui see annus ei ole efektiivne, peab kasutama annust 30 mg üks kord ööpäevas. Sümptomaatiline gastroösofageaalne reflukshaigus: Soovituslik annus on 15 mg või 30 mg üks kord ööpäevas. Sümptomite leevenemine saavutatakse kiiresti. Kaaluda annuse kohandamist vastavalt patsiendi vajadustele. Kui sümptomid ei leevene 4 nädala pikkuse raviga annuses 30 mg ööpäevas, on soovitatav teostada täiendavaid uuringuid. Häiritud maksa- või neerufunktsioon: Neerutalitluse häirega patsientidel ei ole vajalik annust kohandada. Siiski ei tohiks neil patsientidel ületada tavapärast 30 mg suurust ööpäevast annust. Kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni häirega patsientidele tuleb lansoprasooli manustada ettevaatusega. Kerge maksatalitluse häirega patsientidel ei tohiks ööpäevane annus ületada 30 mg. Mõõduka maksafunktsiooni häirega patsientidel tuleb ööpäevast ravimi annust piirata 15 mg-ni. Arvestades seda, et andmed lansoprasooli kasutamise kohta raske maksapuudulikkusega patsientidel puuduvad, ei tohiks neid patsiente lansoprasooliga ravida (vaata lõik 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel ). Lapsed: Lansoprasooli kasutamine lastel ei ole soovitatav, sest ravimi kasutamise ohutus ja efektiivsus selles patsiendigrupis ei ole tõestatud. Eakad patsiendid: Eakatel patsientidel on lansoprasooli eliminatsioon aeglustunud, mistõttu võib, vastavalt individuaalsele tarvidusele, vajalikuks osutuda ravimi kasutamine annuses mg. Ööpäevane annus eakatel patsientidel ei tohiks siiski ületada 30 mg. Kapslid tuleb alla neelata tervena ja koos vedelikuga. Kapsli võib tühjendada, kuid kapsli sisu ei tohi närida ega jahvatada. Samaaegne toidu tarbimine aeglustab ning vähendab lansoprasooli imendumist. Ravimi toime on suurim, kui ta sisse võtta tühja kõhuga Vastunäidustused Ülitundlikkus lansoprasooli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 9

10 4.4. Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Gastroduodenaalsete haavandite ja refluksösofagiidi diagnoos peab olema kinnitatud kas endoskoopiliselt või muid sobivaid diagnostilisi meetodeid kasutades. Refluksösofagiit ei pruugi avalduda haavandumise või nähtavate kahjustustena, mistõttu mõningatel juhtudel ei ole ainult endoskoopia teostamine piisav. Enne maohaavandi ravi alustamist lansoprasooliga peab välistama pahaloomulise maokasvaja võimaluse, sest lansoprasool võib kasvaja sümptomeid peita ning haiguse diagnoosimist edasi lükata. Lansoprasooli kasutada raske maksafunktsiooni häirega patsientidel ettevaatusega. (Vaata lõik 4.2 Annustamine ja manustamisviis ) Lansoprasooli toimemehhanism on võrreldav omeprasooli toimemehhanismiga, seejuures suurendavad mõlemad ravimid mao ph väärtust. Järgnev teave on koostatud lansoprasooli sarnasuse põhjal omeprasooliga. Lansoprasooli kasutamisest põhjustatud maohappesuse langus suurendab bakterite hulka maos võrreldes tavapäraselt gastrointestinaaltrakti koloniseerivate bakterite arvuga. Ravi lansoprasooliga võib vähesel määral suurendada näiteks Salmonella st ja Campylobacter ist põhjustatud gastrointestinaalsete infektsioonide tekke riski. Gastroduodenaalsete haavanditega patsientidel tuleb kaaluda H. pylori infektsiooni võimalikku rolli haavandite etioloogilise faktorina. Kui lansoprasooli kasutatakse H. pylori eradikatsiooniks koos antibakteriaalsete ainetega, tuleb järgida ka manustatavate antibiootikumide kasutusjuhiseid. Üle 1 aasta pikkuse säilitusravi ohutuse kohta ei ole piisavalt andmeid, mistõttu neil patsientidel tuleb regulaarselt ravi kontrollida ning läbi viia põhjalik kasude ja riskide hindamine (vaata lõik 5.3 Prekliinilised ohutusandmed ). Nägemishäirete tekkel pikaajalise kasutamise järel (>1 aasta) tuleb konsulteerida silmaarstiga. Patsiendid, kellel on diagnoositud sellised harvaesinevad pärilikud haigused nagu fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sahharoosi-isomaltaasi puudulikkus, ei tohiks antud ravimit kasutada Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Tsütokroom P 450 süsteemiga seotud ravimid Lansoprasool metaboliseeritakse ravimeid metaboliseeriva tsütokroom P450 ensüümsüsteemi abil (põhiliselt CYP2C19 ja CYP3A4), mistõttu on võimalik koostoimete teke teiste sama ensüümsüsteemi kaudu metaboliseeritavate ravimitega. Teiste ravimite toime lansoprasoolile Ravimid, mis inhibeerivad CYP2C19 Ravimid, mis inhibeerivad CYP2C19, võivad suurendada lansoprasooli kontsentratsiooni plasmas. CYP2C19 inhibiitor fluvoksamiin suurendas lansoprasooli kontsentratsiooni plasmas kuni 4 korda. Ravimid, mis inhibeerivad CYP3A4 Ravimid, mis inhibeerivad CYP3A4, nagu näiteks ketokonasool, itrakonasool, proteaasi inhibiitorid, makroliidid, jne, võivad märkimisväärselt suurendada lansoprasooli kontsentratsiooni vereplasmas. 10

11 Lansoprasooli mõju teistele ravimitele Ketokonasool ja itrakonasool Maohape suurendab ketokonasooli ja itrakonasooli imendumist seedetraktist. Lansoprasooli manustamine võib tähendada seda, et ketokonasooli ja itrakonasooli kasutamise korral saavutatakse organismis vaid subterapeutilised kontsentratsioonid, mistõttu tuleks vältida nende ravimite samaaegset kasutamist lansoprasooliga. Sarnane efekt võib ilmneda ka lansoprasooli kasutamisel koos teiste phsõltuvate ravimitega. Digoksiin Lansoprasooli kasutamine koos digoksiiniga võib viia suurenenud digoksiini kontsentratsioonile plasmas. Digoksiin-ravil patsientidel tuleb jälgida ravimi sisaldust plasmas ning vajadusel korrigeerida digoksiini annust. CYP3A4 ensüümi abil metaboliseeritavad ravimid Lansoprasool võib suurendada CYP3A4 ensüümi abil metaboliseeritavate ravimite kontsentratsioone. Lansoprasooli ja selle ensüümi abil metaboliseeritavaid ravimeid kombineerida ettevaatusega. Takroliimus Samaaegne lansoprasooli kasutamine suurendab takroliimuse (CYP3A ja P-glükoproteiini substraat) plasmakontsentratsioone. Lansoprasooli manustamine suurendas keskmist ekspositsiooni takroliimusele kuni 81%. Lansoprasooli lisamisel või lõpetamisel on soovitatav jälgida takroliimuse kontsentratsiooni plasmas. Karbamasepiin Karbamasepiini (CYP3A substraat) ja lansoprasooli samaaegsel kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. Nende ravimite kombineerimine võib põhjustada karbamasepiini kontsentratsiooni tõusu, kuid ka lansoprasoolisisalduse langust. Fenütoiin Uuringud on näidanud, et lansoprasoolravi foonil võib olla vajalik alandada fenütoiini (CYP2C19 ja CYP2C9 substraat) annuseid. Lansoprasooli lisamisel ning lõpetamisel tuleb olla ettevaatlik ning jälgida fenütoiini kontsentratsioone plasmas. Varfariin Lansoprasooli lisamisel või lõpetamisel varfariinravil olevate patsientide raviskeemi tuleb olla ettevaatlik ning suurendada patsientide jälgimise sagedust. Teofülliin Lansoprasool põhjustab teofülliini kontsentratsiooni langust plasmas 14% võrra. Üksikutel patsientidel võib tekkida kliiniliselt oluline teofülliini kontsentratsiooni alanemine. Ravimite kombineerimisel tuleb olla ettevaatlik. Lansoprasooli kasutamisel koos mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või diasepaamiga ei ole kliiniliselt olulisi koostoimeid kirjeldatud. Formaalseid koostoime uuringuid lansoprasooli ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kohta ei ole läbi viidud. Antatsiidid ja sukralfaat võivad vähendada lansoprasooli biosaadavust. Lansoprasool on seetõttu soovitatav sisse võtta vähemalt üks tund enne või pärast nende ravimite tarvitamist. In vitro katsetes on näidatud lansoprasooli transportproteiin P-glükoproteiini inhibeeriv toime. Ei saa välistada, et lansoprasool mõjutab transporti selle proteiini kaudu, põhjustades P-glükoproteiini substraatide, nagu näiteks digoksiini, plasmakontsentratsioonide suurenemist. Lansoprasooli kombineerimisel kitsa terapeutilise laiusega ravimitega tuleb olla ettevaatlik, sest lansoprasooli toimet teiste ravimite metabolismile ei ole ammendavalt uuritud. 11

12 Seni on kirjeldatud järgnevaid lansoprasooli ja eradikatsioonravis kasutatavate antibiootikumide vahelisi koostoimeid: Koos kasutatavad ravimid lansoprasool + klaritromütsiin lansoprasool + amoksitsilliin lansoprasool + metronidasool lansoprasool + klaritromütsiin + amoksitsilliin Annustamine ja kombineeritud manustamise kestus 30 mg mg 3 korda ööpäevas 5 päeva jooksul 30 mg mg 3 korda ööpäevas 5 päeva jooksul Ei ole veel uuritud 30 mg +500 mg mg kaks korda ööpäevas 5 päeva jooksul Toime* Klaritromütsiini metaboliidi 16% suuremad plasmakontsentratsioonid; % suurenenud lansoprasooli biosaadavus. Aeglustab amoksitsilliini eemaldamist verest. Suurendab 30% võrra nii lansoprasooli biosaadavust kui ka poolväärtusaega; klaritromütsiini metaboliidi 30% suurem plasmakontsentratsioon. *Klaritromütsiini mõju lansoprasooli farmakokineetikale sõltub tõenäoliselt patsiendi CYP2C19 genotüübist. Aeglasel metaboliseerijal väljenduvad toimed tugevamini kui kiirel metaboliseerijal. Toidu tarvitamine vähendab lansoprasooli biosaadavust: lansoprasooli on soovitatav kasutada enne sööki Rasedus ja imetamine Kliinilised andmed lansoprasoolile eksponeeritud raseduste kohta puuduvad. Loomkatsetes ei ole leitud otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid tiinusele, embrüo ja loote arengule, poegimisele või postnataalsele arengule. Lansoprasooli kasutamine raseduse ajal ei ole seetõttu soovitatav. Lansoprasooli eritamine inimese rinnapiima ei ole teada. Lansoprasooli ekskretsiooni rinnapiima on näidatud loomkatsetes. Otsus rinnapiimaga toitmise jätkamise või katkestamise või lansoprasoolravi jätkamise või katkestamise kohta tuleb teha võrreldes rinnapiimaga toitmise kasu lapsele ja lansoprasoolravi kasulikkust naisele Toime reaktsioonikiirusele Võivad esineda kõrvaltoimed nagu pearinglus ja väsimus (vaata lõik 4.8 Kõrvaltoimed ). Nimetatud kõrvaltoimete tekke korral võib reaktsioonikiirus väheneda. Seda tuleb arvestada auto juhtimisel ning masinate käsitsemisel. (Vaata lõik 4.8 Kõrvaltoimed ) Kõrvaltoimed Sage (>1%) Aeg-ajalt (0,1...1%) Harv (0,01...0,1%) Väga harv (<0,01%) Seedetrakt Iiveldus, diarröa, kõhuvalu, kõhukinnisus, oksendamine, meteorism ja düspepsia. Suu või kurgu kuivus, glossiit, söögitoru kandidoos, pankreatiit. Nahk ja juuksed Ekseem, Petehhiad, purpura, Koliit, stomatiit ja must keel. 12

13 Närvisüsteem Maks ja neerud Veri Kardiovaskulaarsüsteem Skeleti-lihassüsteemi ja sidekoe häired Meeleelundid urtikaaria ja sügelemine. Peavalu, pearinglus. Maksaensüümide aktiivsuse tõus. juuste kadu, multiformne erüteem, Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. Rahutus, unetus, uimasus, depressioon, hallutsinatsioonid, segasus, vertiigo ja paresteesiad, somnolents, treemor. Hepatiit, ikterus ja interstitsiaalne nefriit. Trombotsütopeenia, eosinofiilia, pantsütopeenia ja agranulotsütoos, aneemia, leukopeenia. Perifeersed tursed, südamekloppimine ja rindkerevalu. Lihase- ja liigesevalu. Maitsetundlikkuse häired ning nägemishäired. Endokriinsüsteemi häired Üldine Väsimus. Palavik, hüperhidroos, bronhide konstriktsioon, impotentsus ja angioödeem. Laboratoorsed näitajad Agranulotsütoos Günekomastia, galaktorröa. Anafülaktiline šokk, üldine halb enesetunne. Kõrgenenud kolesterooli ja triglütseriidide väärtused Üleannustamine Lansoprasooli üleannustamise toimed inimestel ei ole teada (kuigi akuutne toksilisus on ilmselt väike) ja seetõttu ei ole võimalik anda ka juhiseid üleannustamise raviks. Kliinilistes uuringutes on kasutatud lansoprasooli ööpäevaseid annuseid kuni 180 mg, mille korral märkimisväärseid kõrvaltoimeid esinenud ei ole. Võimalikke lansoprasooli üleannustamise sümptomeid vaata lõik 4.8. Kõrvaltoimed. Lansoprasool ei ole hemodialüüsi abil märkimisväärselt elimineeritav. Vajadusel soovitatakse maoloputust, aktiivsöe kasutamist ning sümptomaatilist ravi. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 13

14 5.1. Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline grupp: Prootonpumba inhibiitorid; ATC-kood: A02BC03. Lansoprasool on mao prootonpumba inhibiitor. Ta inhibeerib maohappe moodustumise lõppetappi, inhibeerides H + /K + ATPaasi aktiivsust mao parietaalrakkudes. Inhibeerimine sõltub annusest ning on pöörduv, ravim toimib nii maohappe basaalsele kui ka stimuleeritud sekretsioonile. Lansoprasool kontsentreerub parietaalrakkudes ning aktiveerub sealses happelises keskkonnas, seejärel ravim reageerib H + /K + ATPaasi sulfhüdrüülrühmaga ning inhibeerib ensüümi tegevuse. Toime maohappe sekretsioonile: Lansoprasool on spetsiifiline parietaalraku prootonpumba inhibiitor. Ühekordne 30 mg lansoprasooli suukaudne kasutamine inhibeerib pentagastriini poolt stimuleeritud maohappe sekretsiooni ligikaudu 80% ulatuses. Seitsmepäevase ravikuuri järel (korduv ööpäevane manustamine) saavutatakse maohappe sekretsiooni inhibeerimine 90% ulatuses. Toime maohappe basaalsekretsioonile on sarnane. Ühekordne suukaudne 30 mg annus vähendab basaalsekretsiooni ligikaudu 70% ja patsiendi sümptomid leevenevad juba esimesest doosist alates. Pärast kaheksa päeva kestnud korduvat manustamist saavutatakse sekretsiooni vähenemine ligikaudu 85% ulatuses. Kiire sümptomite leevenemine saavutatakse 30 mg ravimi kasutamisega ööpäevas; enamikul patsientidest paraneb kaksteistsõrmiksoole haavand 2 nädalaga ja maohaavand ning refluksösofagiit 4 nädala jooksul Farmakokineetilised omadused Imendumine ja jaotumine: Maohape inaktiveerib lansoprasooli kiiresti, mistõttu ravimit manustatakse želatiinkapslisse pakendatud enterokattega graanulitena. Imendumine kaksteistsõrmiksoolest on kiire ja maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 1,5...2,0 tunni jooksul. Ühekordse 30 mg annuse manustamise järel ning korduval ööpäevasel kasutamisel on ravimi biosaadavus %. Toidu tarvitamine langetab lansoprasooli imendumise kiirust ning vähendab biosaadavust (kontsentratsioonikõvera alust pindala) ligikaudu 25%. Antatsiidid ja sukralfaat võivad vähendada lansoprasooli biosaadavust. Lansoprasool seondub plasmavalkudega 95% ulatuses, kuid märkimisväärset toimet see teistele proteiinidega seonduvatele ravimitele ei avalda. Metabolism ja eliminatsioon: Lansoprasooli metabolismi katalüüsib peamiselt ensüüm CYP2C19. Metabolismis osaleb ka ensüüm CYP3A4. CYP2C19 on geneetiliselt polümorfne ensüüm ning 2...6% elanikkonnast, niinimetatud aeglased metaboliseerijad, on homosügoodid mutantse CYP2C19 alleeli suhtes, mistõttu neil puudub funktsioneeriv CYP2C19 ensüüm. Ekspositsioon lansoprasoolile on aeglastel metaboliseerijatel mitmeid kordi suurem kui kiiretel metaboliseerijatel. Lansoprasooli eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1,0...2,0 tundi. Ravi käigus ravimi poolväärtusaeg ei muutu. Ühekordse lansoprasooli annuse maohappe sekretsiooni inhibeeriv toime kestab enam kui 24 tundi. Lansoprasool aktiveerub parietaalrakkudes, mistõttu ravimi plasmakontsentratsioon ei korreleeru maohappe sekretsiooni inhibeerimisega. Lansoprasool metaboliseerub peamiselt maksas. Plasmas on leitud kolm metaboliiti: sulfoon, 5-hüdroksü-lansoprasool ja sulfiid. Nendel metaboliitidel puudub märkimisväärne toime happesekretsioonile. Umbes % metaboliitidest sekreteeritakse uriini, ülejäänud rooja. Uriinis on leitud kolm metaboliiti: 5-hüdroksü-sulfoon, 5-hüdroksü-sulfiid ja 5- hüdroksü-lansoprasool. Tsirroosiga patsientidel on lansoprasooli kontsentratsioonikõvera alune pindala märkimisväärselt suurenenud ja eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud, kuid märke lansoprasooli akumulatsioonist organismis neil leitud ei ole. Neerupuudulikkus ei oma märkimisväärset mõju lansoprasooli biosaadavusele. Eakatel patsientidel on lansoprasooli eliminatsioon vähesel määral aeglustunud Prekliinilised ohutusandmed 14

15 Prekliiniliste konventsionaalsete farmakoloogiliste ohutusuuringute, korduvate annuste toksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse ja genotoksilisuse katsete tulemuste põhjal ei kätke ravimi kasutamine endas spetsiifilisi ohte inimesele. Kahes kartsinogeensuse uuringus rottidel põhjustas lansoprasool annussõltuvat mao enterokromafiinrakkude sarnaste rakkude hüperplaasiat ja kartsinoidi, mida seostati maohappe sekretsiooni pärssimisest tingitud hüpergastrineemiaga, ja reetina atroofiat. Reetina atroofia tekkis alles pärast 18 kuud kestnud ravi. Ahvidel, koertel ega hiirtel seda toimet ei leitud. Hiirtel tekkis nii enterokromafiinrakkude sarnaste rakkude hüperplaasiat kui ka maksakasvajaid ja rete testise e adenoom. Nimetatud seisundite kliiniline tähtsus on teadmata. Kartsinogeense potentsiaali uuringute tulemused näitavad, et ravi lansoprasooliga seostatakse rottidel Leydigi rakkude hüperplaasia ja healoomuliste kasvajate tekkega. Katsetel rottidega on leitud ka intestinaalse metaplaasia teket. Nimetatud seisundite kliiniline tähtsus on teadmata. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1. Abiainete loetelu Suhkrust graanulid (sahharoos ja maisitärklis) Naatrium laurüülsulfaat Meglumiin Mannitool Hüpromelloos Polüetüleenglükool 6000 Talk Polüsorbaat 80 Titaandioksiid (E 171) Metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer, 1:1, dispersioon 30% Kapsli kest: Želatiin Titaandioksiid (E 171) Lansoprasool 15 mg sisaldab täiendavalt: Kinoliinkollane (E 104) [Täidetakse riiklikult] 6.2. Sobimatus Ei ole kohaldatav 6.3. Kõlblikkusaeg 3 aastat 6.4. Säilitamise eritingimused Mitte hoida temperatuuril üle 25ºC. Kaitseks niiskuse eest hoida originaalpakendis. 15

16 6.5. Pakendi iseloomustus ja sisu Alumiinium/ Alumiiniumist blisterpakend (Alu/OPA/PVC/PE) Lansoprasool 15 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 84, 98, 100 ja 250 kapslit Lansoprasool 30 mg: 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98, 100 ja 250 kapslit Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. [Täidetakse riiklikult] 6.6. Kasutamis- ja käsitsemisjuhend Erinõuded puuduvad. [Täidetakse riiklikult] 7. MÜÜGILOA HOIDJA [Täidetakse riiklikult] 8. MÜÜGILOA NUMBER [Täidetakse riiklikult] 9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV [Täidetakse riiklikult] 10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 16

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

DIACOMIT, INN-stiripentol

DIACOMIT, INN-stiripentol LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diacomit 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli. Teadaolevat toimet omav abiaine

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Zerene, INN-zaleplon

Zerene, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zerene 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Abiaine: laktoosmonohüdraat 54 mg.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diflucan 150 mg, kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli. INN: Fluconazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Norvir, 80 mg/ml peroraalne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Norvir peroraalne lahus sisaldab 80 mg/ml ritonaviiri. Abiained

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Bondenza, INN-ibandronic acid

Bondenza, INN-ibandronic acid I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Bondenza, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS URSOSAN, 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet. INN. Acidum ursodeoxycholicum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Belgia

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Symbicort Turbuhaler, 320/9 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga pihustatud annus (annus, mis on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Trimetazidine_AnnexI-IV_et

Trimetazidine_AnnexI-IV_et II LISA Teaduslikud järeldused ning müügiloa tingimuste muutmise alused 25/42 Teaduslikud järeldused Trimetasidiini sisaldavate ravimite (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Trimetasidiin on metaboolne

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem