JOONISED. 1. Asukohaskeem 1 2. Liikluskorraldus ja katendid 2 3. Vertikaalplaneering 3 4. Katendite konstruktiivsed lõiked 4 5.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "JOONISED. 1. Asukohaskeem 1 2. Liikluskorraldus ja katendid 2 3. Vertikaalplaneering 3 4. Katendite konstruktiivsed lõiked 4 5."

Väljavõte

1 SISUKORD 1. TEEDEEHITUSLIK OSA... 2 PROJEKTI ASUKOHT OLEMASOLEV OLUKORD PLAANILAHENDUS... 3 LIIKLUSKORRALDUS... 4 LIIKLUSMÄRGID... 4 TEEKATTEMÄRGISED... 4 VERTIKAALPLANEERING... 5 SADEVEE ÄRAJUHTIMINE... 5 PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID... 5 STAADIONI JA MÄNGUPLATSIDE EHITUS... 7 Teede ehitamise tehnoloogia... Error! Bookmark not defined. Haljastus... Error! Bookmark not defined. 3 KESKKONNAKAITSE JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS JOONISED 1. Asukohaskeem 1 2. Liikluskorraldus ja katendid 2 3. Vertikaalplaneering 3 4. Katendite konstruktiivsed lõiked 4 5. Tüüpjoonised 5

2 1. TEEDEEHITUSLIK OSA Sillamäe Vanalinna kooli teede ja parklate rekonstrueerimisprojekti teedeehitusliku osa plaanilahenduse aluseks on SIA Lauder Architects koostatud arhitektuurne V. Tskalovi 6 kinnistu hoone eelprojekt ja välialade maastikuarhitektuurne lahendus. Teedeehitusliku osaga on määratud projekteeritava ala liikluskorraldus, vertikaalplaneering ja katendikonstruktsioonid. Tellija: Arhitektuuribüroo SIA Lauder Architects Tel e-post: Kontaktisik: Tõnu Laanemäe Projekteerija:Tinter-Projekt OÜ Turu 34, Tartu Tartu tel e-post: Kontaktisik: Indrek Lensment, tel , PROJEKTI ASUKOHT Projektiga hõlmatud ala asub Sillamäe linnas. Projektlahendus jääb kinnistutele: Tskalovi tn 6, 73501:010:0095, ühiskondlike ehitiste maa 100%; Jõe tänav, 73501:001:0521, transpordimaa 100%; V.Tskalovi tänav L1, 73501:001:0518, transpordimaa 100%; Tskalovi tn 10, 73501:010:0064, elamumaa 100% Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide, nõuete ja planeeringutega: Ehitusseadustik (RT I, , 1); Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, , 101); Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT, nr 82); Linnatänavad. Standard EVS 843; Maanteeameti peadirektori a. käskkirjaga nr 0234 kinnitatud Teetööde tehnilised kirjeldused; Maanteeameti koguleheküljel rubriigi Juhendid alarubriikides Projekteerimisjuhendid; Ehitus ja järelvalve, hoole, liikluskorraldus toodud juhised, juhendid, nõuded, määrused; Koostanud: Arvo Vahtra Lk 2 / 10

3 Maanteeameti peadirektori a käskkiri nr 0001 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis ; Maanteeameti peadirektori a käskkiri nr 0314 "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; Maanteeameti peadirektori a. käskkirjaga nr 0215 kinnitatud Killustikust katendikihtide ehitamise juhend ; Maanteeameti peadirektori a. käskkirjaga nr 264 kinnitatud Geosünteetide kasutamise juhis ; Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613; Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614; Betoonist äärekivid. EVS-EN 1340; 1.2 OLEMASOLEV OLUKORD Projekteerimise hetkel asub käsitletaval alal olemasolev koolimaja, seda ümbritsevad asfaltteed ja haljasalad. Krundi ida-kaguosas paikneb muruga kaetud spordiväljak. Koolihoone kõrval paiknevad üks abihoone ja alajaam. Ümber koolihoone paikneb betoonpostidel välisvalgustus. Krundil paikneb mitmel pool erinevas suuruses puid ja põõsaid ning teede kõrval lõiguti hekki. Kooli krunt piirneb igast küljest metall ja betoonpostide külge kinnitatud metallraamides võrkaiaga. 2 PLAANILAHENDUS Plaanilahenduse aluseks on arhitektuurne projekt Sillamäe vanalinna kooli projekteerimine töö nr. SIL001 Sõiduteede osa hõlmab juurdepääsutee rajamist Tskalovi tänavalt Jõe tänava koridoris ning liigendatud parkimisala ehitust. Samuti kuulub töömahtudesse kooliümbruse jalgteede ja platside rajamine. Teedeosa projekti realiseerimine eeldab, et eelnevalt on lammutatud olemasolev koolihoone ning samal krundil asuvad alajaam ja kõrvalhoone. Tänavaala ümberehitus on ette nähtud minimaalses ulatuses. Taastatakse Tskalovi tänava servas kulgev kõnnitee ja uuendatakse äärekivi juurdepääsutee piirkonnas. Projektlahendusega on teed ja parklad niimoodi jagatud, et osaliselt jäävad need Jõe tn transpordimaale ja osaliselt kooli krundile. Uude koolimaja teenindavasse parklasse on ette nähtud kokku 28 sõiduauto tavakohta, üks invakoht ja 2 elektriautode laadimiskohta. Kooli järvepoolsele küljele on projekteeritud vabaaja veetmise võimalused sportlikumas stiilis ja seetõttu on sinna kujundatud kaks tartaankattega mänguväljakut. Olemasoleva murukattega spordiala asemele on projekteeritud kaasaegsete katetega staadion. Jooksuraja katteks kahekihiline tartaan. Keskele jääv multispordi ala kaetakse kunstmuru kattega, mis on võimalikult universaalsete omadustega, et võimaldada samal väljakul tegeleda erinevate spordialadega. Staadioni järvepoolsesse otsa rajatakse spordimuru seemnesegu ja vastava tugevdatud aluskihiga ala. Staadioni vastaspoole otsa rajatakse killustikusõlmetest kattega harjutusala. Katendite üksikasjalik kontseptsioonid on antud koolihoone projekti arhitektuurses osas. Koostanud: Arvo Vahtra Lk 3 / 10

4 Jalgteede ja platside jaotus ning katendite materjalid on näidatud asendiplaanil joonis 2 ja konstruktsioonid kirjeldatud ristlõigete joonisel 4.1 kuni 4.4. LIIKLUSKORRALDUS Projekteeritaval parkla alal puudub otsene liikluskorraldusvahenditega reguleeritav liiklusskeem. Kogu alal kehtib õuealale kindlaks määratud liikluskord vastavalt sissesõiduteele ettenähtud liiklusmärgile LM573. Autoliiklusele määratud koolimaja parkla alad on piiratud 8 cm kõrguse äärekiviga. Sissepääs kooli territooriumile on uue lahendusega nihutatud 20m Kajaka tn poole. Varasemad kaks juurdepääsu läbi naaberkruntide suletakse ning uue lahendusega on kooli teenindava sõiduki, näiteks kaubaauto juurdepääs tagatud uue juurdepääsutee kaudu. Juurdepääsutee kõrvale on projekteeritud ka peamine jalakäijate ala liikumiseks kooli juurde. Lisaks on staadioni põhjapoolsest servast projekteeritud uus kivisillutisega jalgtee ühendus Tskalovi tänavaga. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ajutise liikluskorralduse projekt peab olema kooskõlastatud enne tööde algust tee valdajaga ja kohaliku omavalitsusega. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile Liikluskorralduse nõuded teetöödel. LIIKLUSMÄRGID Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel kuuluvad suurusgruppi I. Jalgtee märgid kuuluvad suurusgruppi 0. Liiklusmärkide alused sõiduteel valmistada alumiiniumist, paksusega vähemalt 1,80 mm. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II- ja jalg- ning jalgrattateede märkidel I klassi valgustpeegeldavat kilet. Märgid ja nende komponendid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida standardit EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine. Liiklusmärgi serv ei tohi jääda teepeenrale/servale lähemale kui 0,5 m. Töövõtja peab valima sellise postipikkuse, et oleks tagatud liiklusmärkide üldine alumise serva kõrgus teekattest 2,0 m. Liiklusmärkide üldine paigalduskõrgus on 2,0 m. TEEKATTEMÄRGISED Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine ja vastavalt Maanteeameti peadirektori a. käskkirjaga nr 1-2/18/098 kinnitatud juhendile Riigiteede liikluskorralduse juhis. Koostanud: Arvo Vahtra Lk 4 / 10

5 Märgistamisel tuleb lisada värvile ja plastiku pinnale klaaskuule, vastavalt Maanteeameti poolt kehtestatud märgistuse nõuetele. Kõik kattemärgised sõiduteel tehakse kuum valuplastikuga. Valuplastiku ja värviga tehtud märgiste pinnal peab kasutama klaaskuule, et oleks tagatud nõuetekohane valguspeegelduvus. Jalgtee asfaltkattele ja betoonkividele tehakse märgistus värviga. VERTIKAALPLANEERING Vertikaalplaneering on kujundatud hoonest eemale üldjuhul minimaalse kaldega 1,5%. Jalakäijate alal esineb ka kaldeid 2 kuni 2,5%, mis sõltub külgnevast situatsioonist. Kokkuviimisel külgnevate aladega on arvestatud olemasolevaid kõrguseid. Seetõttu ka parklates piki ja põikkalded on erinevad ning sõltuvad külgneva ala kõrgusest ja seal paiknevatest objektidest. Jõe tn 8 pool küljes lihtsustab suure kõrguse vahe kokkuviimist 7,8-9m laiune haljasala kus on vajalik kujundada nõlv kaldega 33% ja ülejäänud haljasala 4-5% kaldega. Korruselamute poolsel küljel (kirdesuund) tuleb projekteeritud platsi ja olemasoleva jalgtee vaheline haljasala kujundada kaldega 1:4 kuni 1:6. Staadioni välisserva ja krundipiiri vahelisele alale kujundatakse dreeniva täitepinnase ning kasvupinnasega nõlv, mille kalle on muutuv, sõltudes konkreetsest vahemaast. Üldiselt on jalgteede ja parkla alal tagatud vähemalt 1,0 % põikkalded. Vertikaalplaneering näidatud joonisel 3.1. SADEVEE ÄRAJUHTIMINE Teeprojektiga on ette nähtud uue sademeveetorustiku paigaldus koos restkaevude rajamisega ning katusevete väljaviikude ühendamisega. Üksikasjalik sadevee lahendus on käesoleva töö koosseisus antud eraldi kaustas Tinter-Projekt OÜ poolt koostatud tehnovõrkude projektis VK. Projekteeritaval alal olemasolev lahkvoolne sademeveekanal puudub. Projekteeritava ala sademevee eesvooluks on krundi kõrval asuv paisjärv. Parklatest kogutava sademevee puhastamiseks on trassile projekteeritud õli-liivapüüdur. PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID Katendite konstruktsioonid on valitud vastavalt maastikuarhitektuursele lahendusele. Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega. Betoonkividest katend autoliikluse alal Betoonkivid (vastavalt maastikuarhitektuursele lahendusele) 8 cm Paigaldusliiv 3 cm Killustikalus fr 4/63 mm 25 cm Olemasolev alus või täitematerjal (liiv k 0,5 m/ööp) Betoonkividest katend kergliikluse alal Betoonkivid (vastavalt maastikuarhitektuursele lahendusele) 6 cm Koostanud: Arvo Vahtra Lk 5 / 10

6 Paigaldusliiv Olemasolev alus või täitematerjal (liiv k 0,5 m/ööp) Sõidutee asfaltkatend parkla ja sissesõidu alal AC 12 surf AC 16 base Killustikalus fr 4/63 mm Olemasolev alus või täitematerjal (liiv k 0,5 m/ööp) Jalgtee asfaltkatend AC 8 surf Olemasolev alus või täitematerjal (k 0,5 m/ööp) 3 cm 20 cm 4 cm 5 cm 25 cm 5 cm 15 cm Staadioni jooksurada 2 kihiline tartaan 1,3 cm Dreenasfaltbetoon PA 8 6,5 cm Killustikalus fr 4/63 mm 25 cm 25 cm Dreeniv täitematerjal (k 0,5 m/ööp) vajadusel Korvpalli- ja mänguväljaku kate 2 kihiline tartaan 1,3 cm Dreenasfaltbetoon PA 8 6,5 cm 20 cm Min 20 cm Kaugushüppekast Liiv Eraldav geotekstiil 3. profiil Liivast täide vajadusel või olemasolev pinnas Staadioni muruala Spordimuru seemnesegu Kasvukiht 70% liiva ja 30% mulda Dreeniv täitematerjal (k 0,5 m/ööp) vajadusel Olemasolev aluspinnas Staadioni multispordiala Kunstmurukate (lible kõrgus h=20mm) Graniitkillustiku sõelmed fr. 0-4 Killustikukiht fr 4/16 Killustikalus fr 16/32mm Geotekstiil 3. profiil 40 cm 20 cm 20 cm 5-6 cm 3-4 cm 20 cm Koostanud: Arvo Vahtra Lk 6 / 10

7 Dreeniv täitematerjal (k 0,5 m/ööp) Olemasolev aluspinnas Sõelmetest harjutusväljaku katend Graniitsõelmed fr 0-6mm Olemasolev alus või täitematerjal (k 0,5 m/ööp) 8 cm 15 cm Sõelmetest jalgteede ja platside katend Graniitsõelmed fr 0-6mm Olemasolev alus või täitematerjal (k 0,5 m/ööp) 8 cm 15 cm Haljastus (niidumuru) min 25 g/m2 Kasvupinnas Täitepinnas, vajadusel Aluspinnas 10 cm STAADIONI JA MÄNGUPLATSIDE EHITUS Vastavalt tellija antud arhitektuursele lahendusele on projekteeritud 3,75m laiuse jooksurajaga ring. Ringi keskele jääb tehismuruga kaetud mittestandardsete mõõtudega 25x35m jalgpalli plats, millest külgedel arvestatakse maha minimaalselt 1m laiune turvaala. Väljaku servad joonitakse 12 cm laiuste joontega. Multisport muru jooned kootakse kattega samast materjalist kohe kihi sisse. Murulible soovitatav-optimaalne pikkus on 20mm. Välimise jooksuraja sirge osa on kujundatud ka kaugushüppe hoovõturajaks. Hoovõturaja otsa on projekteeritud kaugushüppekast mõõtudega 6x2,75m. Kaugushüppekasti põhja paigaldatakse 3, profiili geotekstiil ja sellele liiv. Kasutada kvartsliiva, mille tera suurus ei ületa 2mm ja mille massist alla 0,2mm peenosiseid ei oleks üle 5%. Liiv ei tohi olla ühtlase terastikulise koostisega. Selle pind peab jääma ühele tasapinnale äratõuke paku ja hoovõtu rajaga. Äratõukepaku kaugus kasti esiservast on kas 1,0m või täpsustatakse see tellija poolt enne ehitust. Kaugushüppe kasti kohta on koostatud tüüpjoonis 5.5. Jooksurajale on antud sademeveerenni suunaline põikkalle 0,5%, samuti on staadioni pinnale projekteeritud tsentrijoonest kahele poole kalle 0,5% renni suunas. Pikikallet staadionil ei ole. Sademevee rennide ja drenaaži paigaldus on käsitletud eraldi kaustas VK. Peale olemasoleva kasvupinnase ja selle aluse materjali koorimist tuleb aluspinnas planeerida drenaaži suunaliselt 4% kaldega. Aluspinnast mitte segi pöörata. Paigaldada drenaaž ja dreeniv täitekiht ning sellele geotekstiil kunstmuru kattega osas. Samal ajal paigaldada staadioni ja jooksuraja killustikukiht ning äärekivid. Paigaldada punktis 2.6 toodud õhemad killustikukihid. Koostanud: Arvo Vahtra Lk 7 / 10

8 Kõik kihid tuleb eraldi tihendada rulliga min kaaluga 2,5T (mitte vibreeriva tehnikaga). Paigaldada jooksuraja asfaldikiht. Graniitsõelmete kihi pind peab jääma tasa paigaldatud äärekivi ülemise servaga. Kunstmuru paigaldus ja liivaga täitmine toimub vastavalt tootja juhendile. Haljasaladele on antud üldjuhul kalle staadionist eemale, ainult koolihoone küljel on seinaäär kõrgem välimise jooksuraja kõrgusest. Jooksuraja kattematerjaliks on valitud enamlevinud polüuretaan kate. Nii jooksuraja kui ka mänguväljakute 13mm kogupaksusega tartaankate paigaldatakse vett läbilaskva asfaldi alusele. Dreenasfaldi alused kihid ehitatakse tavapärase teedeehituse tehnoloogiaga. Mänguväljaku katet piirava äärekivi ülemine serv paigaldatakse külgneva betoonkiviga samale tasapinnale. TEEDE EHITAMISE TEHNOLOOGIA Kõigil rekonstrueeritavatel katetega aladel tuleb olemasolev materjal välja kaevata kuni kavandatud katendikonstruktsioonide min paksusteni: cm. Katendikonstruktsiooni alla mitte sobiv pinnas tuleb vähemalt 20 cm sügavuselt välja kaevata ja ära vedada. Planeerida ja tihendada kaeviku põhi. Kõlblik kasvupinnas ladustada selle hilisemaks kasutamiseks nõlvade kindlustamisel ja pindade haljastamisel. Väljakaevatud süvendi põhi tuleb enne katendi aluskihtide paigaldamist tihendada (min kt=0,96). Paigaldada vajadusel liivast täitematerjal, mis planeerida projektis ette nähtud laiuselt ja tihendada. Paigaldada liivast aluskiht (dreenkiht), mis planeerida projektis ette nähtud laiuselt ja tihendada. Liivpinnasest aluskihi tihendustegur peab olema 0,98. Paigaldada projektis ette nähtud mahus paekivist killustikalused ja tihendada. Etapiviisilisel ehitamisel veenduda enne ülemiste kattekihtide paigaldust, et varem rajatud mulde ja dreenkihi kihid on õigete kallete ja paksustega ning tihendatud. Paigaldada pealmised kihid vastavlt tüüpristprofiilidele. Väiksemõõduliste erivormide (tõstetud pind, istutusala, muruplats) korral tuleb olemasolev pinnas koos kõrvaloleva alaga välja kaevata ja liivast täitekihid rajada läbivalt ka nende alla. Kõik uute katendite alla jäävad tehnovõrgud tuleb enne uute katendikihtide rajamist välja ehitada. NB! Olemasolevate säilitamisele kuuluvate puude tüvedele lähemale, kui 2,0 m (tüve pinnast) jäävas alas ei rajata uut 20 cm dreenkihti. Kaeve sügavus puu juurte piirkonnas võib olla max 20 cm, et rajada katte kihid ja killustikalus. Puu juurte läheduses tuleb kaevata käsitsi. Äärekivide paigaldamine: Projektis on kasutatud järgmisi betoonist äärekive: Äärekivi betoonalusel 150 x 300 x 1000(800); Jalgtee äärekivi betoonalusel 80 x 200 x 1000; Jalgtee äärekivi betoonalusel 60 x 120 x 500; Äärekivi kõrgus kattelt: 8 cm sõidutee äärekivi parkla servas; Koostanud: Arvo Vahtra Lk 8 / 10

9 12 cm sõidutee äärekivi juurdepääsutee servas vasakul pool tänavalt tulles 0-1 cm - jalgteede ristumisel mahasõiduga ja ülekäigukohtade juures (plaanil sinine punktiirjoon); 0 cm - sõidutee äärekivi kooli teenindustee servas 0 cm - Jalgtee äärekivid. Kasutatavad äärekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil. Projekteeritud äärekivid paigaldada 6-8 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus vähemalt 10cm. Äärekivid toestada mõlemalt poolt betooniga. Äärekivi paigaldusbetooni tugevusklass vähemalt C12/15. Äärekivid peavad olema toodetud vastavalt standardile Betoonist äärekivid. EVS-EN 1340: külmakindlus - klass 3, paindetugevus - 3,5 MPa. Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et see tuleb viia langetatud kõrguseni 1 kivi pikkuses. Katendikonstruktsioonis kasutatavate materjalide kvaliteedinõuded: Täitepinnasena kasutada peenliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. Dreenkiht ehitada kruusliivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1,0 m/ööp. Filtratsioonimooduli määramisel juhinduda Maanteeameti käskkirjast filtratsioonimooduli määramise kohta: Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine; Filtratsioonimooduli määramine ( nr 0069). Killustikalustes kasutada paekivikillustikku. Õhemad, kui 15 cm Killustikalused ehitada ridakillustikust. Paksemad, kui 20 cm alused ehitada võimalusel fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil. killustikalustes kasutatava materjali nõuded: Vastavalt Killustikust katendikihtide ehitamise juhend tabel 1 pos. nr 6 nõuetele AKÖL Nõuded asfaltbetoonsegule AC 8 surf 70/100: Vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise tabel 1 pos. nr 2 nõuetele 900<AKÖL 20>1500. Nõuded asfaltbetoonsegule AC 12 surf 70/100: Vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise tabel 1 pos. nr 2 nõuetele 900<AKÖL 20>1500 Nõuded asfaltbetoonsegule AC 16base 70/100: Vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise tabel 1 pos. nr 2 nõuetele 900<AKÖL 20>1500 Betoonkivid, äärekivid peavad olema valmistatud vastavalt standarditele: Betoonist äärekivid. EVS-EN 1340: külmakindlus - klass 3, paindetugevus - 3,5 MPa; Betoonist sillutuskivid. EVS-EN 1338: külmakindlus - klass 3, lõhestustõmbetugevus - 3,6 MPa Tartaankattena on projektis ette nähtud Conica Conipur SP või samaväärne materjal, mis vastab järgmistele nõuetele: IAAF sertifikaat S , EN 14877, DIN Koostanud: Arvo Vahtra Lk 9 / 10

10 HALJASTUS Kõrghaljastuse rajamine on käsitletud projekti arhitektuurses osas. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Haljasalad rajada nõuetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase projekteeritud paksus on keskmiselt 10 cm. Muru klass II. Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on g/1,0 m² kohta. Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest Töövõtja. Rajatavat haljastust kasta korrapäraselt. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. Kohaliku objektilt saadava mulla nõuetele vastavust tõendatakse vajadusel mullaanalüüsiga. 3 KESKKONNAKAITSE Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 4 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Kaevetööde tegemiseks kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab ehitaja võtma vastava toru või kaabli valdajalt kirjaliku loa. Töövõtja peab enne tööde alustamist informeerima piirinaabreid kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt nende huve. Ehitustööde käigus tagada olemasolevate piirimärkide säilimine või nende taastamine hävimise korral peale ehitustööde lõppu. Ehitustööde alalt juuritud kännud veetakse kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaameti poolt kooskõlastavasse mahapaneku kohta. Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja. Seletuskirja koostaja: Arvo Vahtra Vastutav spetsialist: Indrek Lensment Koostanud: Arvo Vahtra Lk 10 / 10

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

Microsoft Word TP_seletuskiri

Microsoft Word TP_seletuskiri Turu tn 34, Tartu 51004, tel 7 475 333, registrikood 10149499. Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: 10-18-TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx Töö nr VP17013 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,07 km 6,25 jalg- ja 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,070 km 6,250 jalg- ja põhiprojekt Häädemeeste alevikus Häädemeeste vallas Pärnumaal Seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I Koostaja: Tellija: TEEDEPROJEKT OÜ Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L 8 0 8 0 8 0 MULLATÖÖD ETTEVALMISTUS- ja KAEVETÖÖD MULLETE EHITAMINE Kaeviku täitematerjali terakoostis - vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - Kaeviku täitematerjali filtratsioonimoodul - vastavalt

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_ NARVA HARIDUSE TN 2 MÄNGUVÄLJAKU PROJEKT HARIDUSE tn 2 NARVA LINN TÖÖ NR 201722 EELPROJEKT Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Reg. nr. 75039729 Peetri plats 3 Narva linn 20308 Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2017

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc SISUKORD 5. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 2 5.1 ÜLDOSA 2 5.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 2 5.1.2 Lähteandmed 2 5.1.3 Süsteemide kirjeldus 2 5.1.4 Kasutatavad normid ja abimaterjalid 2 5.2 MAJANDUS-JOOGIVEE

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_ KINNITATUD: Sindi Linnavolikogu 15.04.2010 Määrusega nr 4 Sindi linna kaevetööde eeskiri Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS - 1 - Teguri 55 Tartu51013 Telef. 7 371 766 Reg.kood: 10737693 EP 10737693-0001 Teehoiutööde tegevusluba Nr.014/042/0716/09193 TELLIJA : MAANTEEAMETI IDA REGIOON TÖÖ : 08/201 /2012 MAANTEEAMET LAEKVERE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Lugupeetud ettevõtja,

Lugupeetud ettevõtja, HANKEKUTSE «Fama põik tänava ehitustööd» LIHTHANGE Viitenumber 145524 EHITUSTÖÖD CPV Klassifikaatorite kood 45233120-6 Teeehitustööd Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem