KÄPP JA KÄSI PROGRAMMIGA SARNASED LOOMI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÄPP JA KÄSI PROGRAMMIGA SARNASED LOOMI"

Väljavõte

1 KÄPP JA KÄSI PROGRAMMIGA SARNASED LOOMI KAASAVAD SEKKUMISED JA NENDE MÕJU ÕIGUSRIKKUJATELE: TEADUSKIRJANDUSE SÜSTEMAATILINE ANALÜÜS Gerly Tamm 2021

2 EESSÕNA Käesolev analüüs on koostatud programmi Käpp ja Käsi teoreetilise tausta analüüsimise eesmärgil MTÜ Käpp ja Käsi tellimusel. Analüüs annab ülevaate teaduskirjanduses ilmunud uuringutest ning teoreetilistest seisukohtadest, nii poolt kui vastu argumentidest loomi kaasavate sekkumiste rakendamisel õigusrikkujatel. Autor tänab töö koostamisel Sandra Liiva sisuliste ettepanekute ja Käpp ja Käsi programmi üksikasjade selgitamise eest. Viitamine: Tamm, G. (2021). Käpp ja Käsi programmiga sarnased loomi kaasavad sekkumised ja nende mõju õigusrikkujatele: teaduskirjanduse süstemaatiline analüüs. Väljaandja: MTÜ Käpp ja Käsi, Tartu. Tamm, G. (2021). Animal-assisted Paw and Hand -like interventions for offenders: systematic review. Publisher: NGO Käpp ja Käsi, Tartu. Autorist: Gerly Tamm on psühholoogiamagister ja doktorant, kes on töötanud psühholoogi ja rehabilitatsioonispetsialistina; õppejõuna ning sotsiaalteaduslike uuringute projektijuhi ja analüütikuna Tartu Ülikoolis alates 2010ndast aastast. Gerlyl on rahvusvaheline kogemus käitumisteaduslike uuringute läbiviimisel USAst. Kirjastaja kontaktandmed: MTÜ Käpp ja Käsi 1

3 SISUKORD Sisukokkuvõte... 3 Abstract... 4 Sissejuhatus teemasse... 5 Loomi kaasavate sekkumiste liigid... 6 Teoreetilised lähtekohad AAI sekkumiste mõju hindamisel... 7 Loomi kaasavate sekkumiste eesmärgid... 9 Meetod Tulemused Järeldused Käpp ja Käsi sarnaste sekkumiste mõju Käpp ja Käsi sarnaste sekkumiste ülesehitus Soovitused Käpp ja käsi programmi arendamiseks Viited Lisa 1. Dutch Cell Dogs programm LISA 2. Teoreetiline skeem: Käpp ja Käsi võimalik mõju

4 SISUKOKKUVÕTE Loomi kaasavate sekkumiste mõju on maailmas palju uuritud, kuid puudub ülevaade Eestis piloteeritava Käpp ja Käsi programmiga sarnaste programmide mõjust. Käpp ja Käsi on avavanglas pakutav sotsiaalne sekkumine, kus õigusrikkujad saavad professionaalse koeratreeneri juhendamisel varjupaiga koeraga tegeleda piiratud aja jooksul. Selles süstemaatilises analüüsis kirjeldatakse Käpp ja Käsi sarnaseid uuringuid ja nende tulemusi. Kirjanduse otsingu eel määratleti otsingu kriteeriumid. Otsingu tulemusena ei leitud ühtegi uuringut, mis täidaks kõik kriteeriumid (sh kontrollgrupi olemasolu, avavanglas pakutav sekkumine jm). Järeldati, et Käpp ja Käsi sarnaseid avavanglas pakutavaid sekkumisi maailmas veel dokumenteeritud ei ole. Vahemikust a. leiti seitse uuringut, mis täitsid 6 kriteeriumi 7st. Lisaks, ülevaate koostamise käigus leiti sadu uuringuid loomi kaasavate sekkumiste mõjust õigusrikkujatele, mis olid läbi viidud vanglaruumides. Enamikus uuringutes oli probleemiks kontrollgrupi puudumine. Kokkuvõtteks järeldati, loomi kaasavatel sekkumistel on positiivne mõju eelkõige emotsioonidega toimetuleku (nt distressi leevendamisel) ja kohanemise soodustamisel ja neid sekkumisi on senini kasutatud eelkõige psüühikahäirete ravis tavapopulatsioonil. Kirjeldati soovitusi Käpp ja Käsi programmi arendamiseks ja selle mõju teaduslikuks hindamiseks. 3

5 ABSTRACT Scientific literature includes numerous studies that describe animal-assisted interventions. However, the impact of programs that resemble the Estonian correctional pilot-program Paw and Hand on offenders is unknown. Paw and Hand is a dog-training pilot-program that is carried out in an open prison setting. This systematic review focused on interventions similar to the Paw and Hand. First, search criteria were selected. Based on these, no studies that would fit all seven criteria were found (e.g. the criteria included a control group, open prison etc.). It was concluded that Paw and Hand is a novel approach which has not been documented in the literature. There were seven studies from that fit six criteria out of seven. Additionally, hundreds of studies were found that had been conducted in the prisons. Most of them, however, did not have a control group. In sum, the literature supported the view that animal assisted interventions benefit those who have emotional and adjustment problems (distress etc.). These interventions have successfully been implemented in psychiatric patients in the normal population. Recommendations and suggestions for the development, and assessment of Paw and Hand were described. 4

6 SISSEJUHATUS TEEMASSE Loomi kaasati inimeste käitumise, mõtlemise ja tunnete reguleerimiseks juba 3000 aastat tagasi Vana-Kreekas, mil näiteks hobuseid ja koeri kasutati eelkõige haigete ja abivajavate inimeste meeleolu turgutamiseks, aga ka raviks (Meer jt., 2007) 1. Lewis Farnell (1921) 2 on kirjeldanud uskumusi, mille kohaselt arvati, et kortel on jumalik tervendav võime. Võib öelda, et loomi on kaasatud inimeste käitumise, mõtete ja tunnete muutmisse kogu ajaloo vältel. Tänapäevased loomi kaasavad sekkumised (animal-assisted interventions, AAI) on kasutusel alates 80ndatest (Meer jt., 2007). Teadlikkus loomi kaasavate sekkumiste positiivsest mõjust emotsioonide reguleerimisel ja stressi vähendamisel on kasvutrendis (Fine ja Beck, 2015) 3. See ülevaade keskendubki uuematele uuringutele ja teadmistele loomade mõjust inimesele. Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada maailmas katsetatud või kasutusel olevaid AAI sekkumisi, mis on suunatud õigusrikkujatele ja viia läbi süstemaatiline analüüs Käpp ja Käsi programmiga sarnaste sekkumiste kohta. Käpp ja Käsi on koduta loomade varjupaikadega ja positiivse kinnistamise metoodikat kasutatavate professionaalsete koeratreeneritega koostöös läbiviidav piloot-programm, mida on senini pakutud üksikutele selekteeritud Tartu ja Tallinna avavanglate kinnipeetavatele. Avavangla on piiratud territooriumiga ala, mis paikneb kinnise vangla juures, kus liikumine on vabam kui kinnises vanglas, võimalik on saada luba liikuda ka vanglaterritooriumilt väljapoole 4. Käpp ja Käsi programmi peamiseks eesmärgiks on tõsta osalejate motivatsiooni ühiskonda tagasiintegreerumiseks, vähendada korduvkuritegevust ning aidata treenitud varjupaigakoertel leida endale kindel omanik ja kodu. Programmi mõju on Käpp ja Käsi meeskond hinnanud juhtumianalüüside kaudu (Eesmaa jt., 2019) 5, kuid põhjalikku põhjuslikkust selgitavat ja sõltumatut mõju hindamist ei ole veel tehtud. Seega, selle ülevaate teiseks eesmärgiks on koostada kokkuvõte teaduskirjandusele tuginevatest soovitustest, mida võiks Käpp ja Käsi programmi arendamisel ja hindamisel tulevikus silmas pidada The range of problems that animal-assisted therapy has addressed is quite broad. While most people are aware of assistance animals, such as guide dogs for the blind, hearing assistance dogs, handicap assistance dogs, and more recently seizure alert and seizure assistance dogs, the general public is only slowly coming to understand that animals can be used to deal with a broad variety of psychological as well as physical problems. Most often animals are used to assist in problems involving emotional distress and/or general stress-related symptoms. Fine, A. H., & Beck, A. M. (2015). Understanding our kinship with animals: Input for health care professionals interested in the human animal bond. In Handbook on animal-assisted therapy (pp. 3-10). Academic Press Helis Eesmaa, Maarja Masing,Kristina Mägi, Lea Tummeleht. Käpp ja Käsi pilootprojekt koostöös Tartu Vangla avavangla ja Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga. Mõju kokkuvõte. (2019). 5

7 LOOMI KAASAVATE SEKKUMISTE LIIGID Meer jt. (2007) on AAI sekkumised jaganud kolmeks: 1) loomateraapiad (animalassisted therapies), 2) loomi kaasavad tegevused (animal-assisted activities), 3) loomi kaasav haridus (animal-assisted education). Lisaks saab eraldi AAI liigina käsitleda loomakülastusi (animal visitations) (Connor ja Miller, 2000), mille hulka võib arvata ka vanglaruumis läbiviidavad loomi kaasavad sekkumised (prison based animal programs, nt Schenk jt ). Loomakülastused on lühiajaline sekkumine, mille peamine eesmärk on vähendada üksildustunnet ja suurendada heaolutunnet. On näidatud, et loomakülastused vähendavad valutunnet, distressi ja parandavad meeleolu (Marcus jt, 2012) 7 ja seeläbi suurendavad heaolu. Meer jt. (2007) raamistikus võiks loomakülastusi nimetada teraapiaks. Lisaks saab eraldi välja tuua looma-treeningu programmid, mis varieeruvad teraapiast - loomakülastuseni. Looma-treeningu programmid vanglaruumides on väga levinud USAs, Cooke ja Farrington (2016) 8 ülevaateartiklis ja meta-analüüsis kirjeldati 290 korrektsiooniasutust 50st osariigist, kus 2016.a seisuga kasutati mõnd looma-treeningu programmi. Psühholoogia ja käitumisteaduste mõistes tähendab sekkumine - muutuse esilekutsumist (nt Kundell ja Olsson, 2017, Butler ja Gonzales, 2015) 910. See, millise sekkumisega on tegu, sõltub suuresti sekkumise eesmärgist, millist muutust esile kutsutakse: nt kas soovitakse luua muutust inimese käitumises või soovitakse loomade kaasabil soodustada inimese üldist heaolu ja enesetunnet või soovitakse inimese võimeid ja oskuseid arendada läbi looma kaasamise. Teraapia, kaasava tegevuse, hariduslike sekkumiste erinevuseks on see, et teraapial on teoreetiline alus, selgelt määratletud algus ja lõpp, kindel eesmärk ning tegevused järgivad universaalseid põhimõtteid, tõenduspõhised teraapiad on läbinud ka hindamisprotsessi; kaasava tegevuse ja hariduse puhul aga võib tegevuse intensiivsus, sisu ja kestus väga suurel määral varieeruda (sõltuvalt inimesest) ning raskem on mõõta selliste sekkumiste efekti. Käpp ja Käsi piloot-programm on terapeutilisi võtteid rakendav sotsiaalne sekkumine, mida võib tulevikus nimetada teraapiaks, tingimusel, et sihtrühm, programmi tegevuskava ja mõju saavad tulevikus hinnatud ja kirjeldatud. Mõnede teadlaste arvates tuleks tõmmata selge piir looma eest hoolitsemise (recreational use) ja loomateraapia (therapy) vahele, sh ei peaks mõjuks pidama akuutset reaktsiooni, mis tekib looma suhtes (positiivse emotsioonid nt koeraga 6 Schenk, G., Duindam, H. M., Creemers, H. E., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Asscher, J. J. (2018). The effectiveness of Dutch Cell Dogs in correctional facilities in the Netherlands: a study protocol of a quasi-experimental trial. BMC psychiatry, 18(1), Marcus, D. A., Bernstein, C. D., Constantin, J. M., Kunkel, F. A., Breuer, P., & Hanlon, R. B. (2012). Animal-assisted therapy at an outpatient pain management clinic. Pain Medicine, 13(1), Cooke, B. J., & Farrington, D. P. (2016). The effectiveness of dog-training programs in prison: A systematic review and metaanalysis of the literature. The Prison Journal, 96(6), ubstance%20use%20disorders%20are,health%20functioning%20and%20well%2dbeing. 6

8 tegelemise ajal) (Beck ja Katcher, 1984). Sellele 80ndatel välja käidud ideele leidub tänapäevasest kirjandusest mitmeid vastuväiteid. Nn avarda ja ehita (broaden and build) teooria järgi vahendavad positiivsed emotsioonid muutust, mida sekkumise esile kutsub (Fitzpatrick ja Stalikas, , Frederickson, 2013) Emotsioonid ei ole mitte ainult sekkumise kõrvalnähud vaid aitavad sekkumise edukusele kaasa. Ehk siis, kui inimene tunneb end koeraga koos olles hästi, soodustab see muutust ka tema hilisemas käitumises. Eksperimentaalpsühholoogiast leidub mitmeid näiteid positiivsete emotsioonide soodustavast mõjust, nii tajule, tähelepanule kui mälule (Tamm jt., , Frederickson ja Branigan, , Levine ja Burgess, jpt). Positiivses kontekstis kogetu jääb paremini meelde (Levine ja Burgess 17, 2011, Tamm, 2018) 18. Seega, kui luua õigusrikkujale looma kaasamise kaudu positiivne kontekst, siis võib see soodustada uue prosotsiaalse hoiaku kujunemist. Seega, Käpp ja käsi programmi mõju võib olla vahendatud emotsioonide poolt, mis tekivad loomaga koos olles. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD AAI SEKKUMISTE MÕJU HINDAMISEL Õigusrikkujatele suunatud sotsiaalsete sekkumisprogrammide eesmärgid saab jagada kaheks: vähendada retsidiivsust ja soodustada toimetulekut ühiskonnas (Griffiths, , Ward ja Fortune, , Raynor ja Robinson, ), nii ka Eestis 22. Viimase hulka võib kuuluda nii enesetunde paranemine, tööle saamine, agressiivsuse vähenemine, lähedastega suhete paranemine, alalise elukoha leidmine ja hoidmine ja muud heaolu ja iseseisva toimetuleku indikaatorid (nt Novo jt. 2012) 23. Seega, mõju hinnangud erinevatest õigusrikkujatele suunatud programmide uuringutest võivad tähendada sisuliselt väga erinevaid tulemusi. Tähtis on see, kuidas on toimetuleku komponente hinnatud. Üheks probleemiks on enesekohaste küsimustike kasutamine, mille tulemused võivad näiliselt viidata programmi tulemuslikkusele, kuid tegelikkuses 11 Fitzpatrick, M. R., & Stalikas, A. (2008). Positive emotions as generators of therapeutic change. Journal of psychotherapy integration, 18(2), peutic_change/links/55db8ac108aed6a199ac62f1/positive-emotions-as-generators-of-therapeutic-change.pdf 13 Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. In Advances in experimental social psychology (Vol. 47, pp. 1-53). Academic Press. 14 Tamm, G., Kreegipuu, K., & Harro, J. (2016). Perception of emotion in facial stimuli: The interaction of ADRA2A and COMT genotypes, and sex. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 64, Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought action repertoires. Cognition & emotion, 19(3), Levine, L. J., & Burgess, S. L. (1997). Beyond general arousal: Effects of specific emotions on memory. Social Cognition, 15(3), Levine, L. J., & Burgess, S. L. (1997). Beyond general arousal: Effects of specific emotions on memory. Social Cognition, 15(3), Tamm, Gerly (2018). Happy Faces Enhance Implicit Memory for Words. In: 30th Association for Psychological Science Annual Convention, San Francisco.30th Association for Psychological Science Annual Convention, San Francisco. 19 Griffiths, C. T., Dandurand, Y., & Murdoch, D. (2007). The social reintegration of offenders and crime prevention (Vol. 4). Ottawa, Ontario, Canada: National Crime Prevention Centre Igasuguse vangidega tehtava töö eesmärk on taasühiskonnastamine Novo, M., Fariña, F., Seijo, M. D., & Arce, R. (2012). Assessment of a community rehabilitation programme in convicted male intimate-partner violence offenders. International Journal of Clinical and Health Psychology, 12(2),

9 ei pruugi täita õigussüsteemi poolt seatud eesmärki (st vähendada retsidiivsust ja soodustada toimetulekut ühiskonnas). Sama problemaatiline on pelgalt eksperthinnangutel põhinev mõjuhinnang. Seetõttu võiks mõju hindamisel kasutada nii objektiivseid (nt õigusrikkumiste statistika, käitumuslikud testid) kui subjektiivseid andmeid (enesekohased küsimustikud, hinnangud) kombineeritult. Üldiselt on teada, et need pikaajalisemad sekkumised, mis lähtuvad õigusrikkuja vajadustest ja on suunatud eelkõige mõtlemise, tunnete ja käitumise reguleerimisele (nt tõenduspõhistel psühhoteraapiatel põhinevad sekkumised, individuaalne nõustamine sekkumise ajal jms) on püsiva muutuse loomisel edukamad kui programmid, mis on kõigi jaoks ühetaolised ja lühiajalised (nt paaripäevane koolitusprogramm tööle saamiseks) (nt Nwokeoma jt., ; Smith jt., jm). Autor on teinud põhjaliku ülevaate maailmas kasutatavatest taasühiskonnastamise programmidest ja nende mõjust (vt Remmik jt (2020) pt 3) 26. Õigusrikkujatele suunatud efektiivsete sekkumiste kaasaegse mudeli on välja pakkunud Andrews ja Bonta (2007) 27 ja täiendanud Newsome ja Cullen (2017) 28. Riskide, vajaduste ja vastavuse mudeli (risk, need, responsivity, RRR) järgi tuleks esmalt määratleda õigusrikkuja riskid ja vajadused ning vastavalt neile pakkuda tõenduspõhist sekkumist. Seega, efektiivne sekkumine on spetsiifiline (hinnatud just sellel sihtrühmal) ja vajaduspõhine. AAI sekkumine ei sobi kindlasti kõigile, näiteks varem loomi piinanud inimestele või neile, kes ise kardavad loomi. Käpp ja Käsi programmis on kasutatud sarnaseid kriteeriume sihtrühma valikul. Teaduskirjandusest ilmneb, et AAI programmide kasutamine vanglapopulatsioonil on kasvavas trendis. Seda illustreerib ka AAI uuringute kiire kasv, viimastel aastatel on avaldatud juba mitmeid metanalüüse ja ülevaateartikleid (nt Duindam jt., , Cooke ja Farrington, , Villafaina-Domínguez jt., ). Tavapopulatsioonil kasutusel olevaid loomade kaasamise programme on hakatud kohandama ja testima ka vanglapopulatsioonil (nt Allison ja Ramaswamy, , Holman jt, , Deaton, 24 Nwokeoma, B. N., Ede, M. O., Ugwuanyi, C., Mezieobi, D., Ugwoezuonu, A. U., Amoke, C.,... & Eseadi, C. (2019). Efficacy of prison-based cognitive behavioral rehabilitation intervention on violent sexual behaviors among sex offenders in Nigerian prisons. Medicine, 98(29). 25 Smith, P., Gendreau, P., & Swartz, K. (2009). Validating the principles of effective intervention: A systematic review of the contributions of meta-analysis in the field of corrections. Victims and Offenders, 4(2), kkuse_hindamine.pdf 27 Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation. Rehabilitation, 6(1), Newsome, J., & Cullen, F. T. (2017). The risk-need-responsivity model revisited: Using biosocial criminology to enhance offender rehabilitation. Criminal Justice and Behavior, 44(8), Duindam, H. M., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Creemers, H. E. (2020). Are we barking up the right tree? A metaanalysis on the effectiveness of prison-based dog programs. Criminal justice and behavior, 47(6), Cooke, B. J., & Farrington, D. P. (2016). The effectiveness of dog-training programs in prison: A systematic review and metaanalysis of the literature. The Prison Journal, 96(6), Villafaina-Domínguez, B., Collado-Mateo, D., Merellano-Navarro, E., & Villafaina, S. (2020). Effects of dog-based animal-assisted interventions in prison population: A systematic review. Animals, 10(11), Allison, M., & Ramaswamy, M. (2016). Adapting animal assisted therapy trials to prison based animal programs. Public Health Nursing, 33(5), Holman, L. F., Wilkerson, S., Ellmo, F., & Skirius, M. (2020). Impact of animal assisted therapy on anxiety levels among mentally ill female inmates. Journal of Creativity in Mental Health, 15(4),

10 , Mercer jt., , Duindam jt , Doney, jpt). Loomad, keda AAI sekkumistesse kaasatakse on enamasti hobused ja koerad. See võib tuleneda sellest, et nende loomade mõju on tavapopulatsioonil rohkem uuritud (nt Doney, 2021) ja neid on lihtsam treenida kui teisi koduloomi. Kuna sekkumisi on väga erinevaid, siis tuleb kirjanduse põhjal järelduste tegemisel arvestada ka iga uuringu eripäradega, sh sihtrühma karakteristikutega. LOOMI KAASAVATE SEKKUMISTE EESMÄRGID Maailmas kasutusel olevate AAI programmide eesmärgid on väga erinevad. Näiteks USAs välja töötatud New Leash on Life programmi eesmärgiks oli esialgu päästa varjupaiga koeri hukkamisest, sellest arenes edasi programm, mille sihiks sai vangidele enne vabanemist konkreetsete toimetulekuoskuste õpetamine looma kaasamise abil, mis parandaks enesehinnangut ja suurendaks lootuse tunnet (Conroy jt., 2012) 38. Hollandis vanglaruumides läbi viidud koerte treeninguprogrammis oodati, et programmi mõjul väheneks osalejate väljapoole suunatud käitumine (externalizing behaviour), stress, paraneks enesehinnang, empaatiavõime ning motivatsioon muutusteks (Offermans jt., ). Näiteks, UKs vanglaruumides läbi viidud AAI programmi puhul uuriti, milliseid muutuseid programm esile kutsus. Leiti, et paranes vastutustunne, tuju, suhtlemisoskused ja proaktiivne käitumine (Mercer jt., ). Tavapopulatsioonil on AAI eesmärgiks sageli teraapia toetamine, nt patsiendi avamine, eriti just raviresistentsete ja alamotiveeritud patsientide puhul (nt Compitus, ). Enamuse õigusrikkujatele pakutavate AAI programmide otseseks või kaudseks eesmärgiks on ka retsidiivsuse vähendamine. Hiljutise meta-analüüsi järgi (Duindam jt., 2020) on vanglas läbi viidavad koeri kaasavad programmid näiliselt tõhusad ka retsidiivsuse vähendamisel (d=0.414, p<0.05). Probleemiks on AAI uuringute madal metoodiline kvaliteet (nt puudub juhuslik kontrollrühm vms). Kokkuvõtteks näitavad uuringud, et AAI täidab selleks seatud eesmärke, aga metoodiliste probleemide tõttu ei saa õigusrikkujatele suunatud AAI mõjus veel täielikult kindel olla. 34 Deaton, C. (2005). Humanizing prisons with animals: A closer look at" cell dogs" and horse programs in correctional institutions. Journal of correctional education, Mercer, J., Gibson, K., & Clayton, D. (2015). The therapeutic potential of a prison-based animal programme in the UK. Journal of Forensic Practice. 36 Duindam, H. M., Creemers, H. E., Hoeve, M., & Asscher, J. J. A Quasi-Experimental Study on the Effectiveness of Dutch Cell Dogs in Incarcerated Youth. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, X Doney, E. (2021). Animal-Assisted Interventions with Dogs: A Review of the Current Literature (Doctoral dissertation, Azusa Pacific University). 38 Conroy, J. W., Ferris, C. S., Furdella, J. A., Vanni, C., Conroy, N. L., & Havertown, P. A. (2012). Canines in corrections: A qualitative analysis. Retrieved November, 1(2014), Offermans, J. E., Duindam, H. M., Asscher, J. J., Stams, G. J. J., & Creemers, H. E. (2020). Brief report: The effectiveness of Dutch Cell Dogs: A multiple case experimental study. Clinical child psychology and psychiatry, 25(4), Mercer, J., Gibson, K., & Clayton, D. (2015). The therapeutic potential of a prison-based animal programme in the UK. Journal of Forensic Practice. 41 Compitus, K. (2019). The process of integrating animal-assisted therapy into clinical social work practice. Clinical Social Work Journal,

11 MEETOD Süstemaatilise teaduskirjanduse analüüsi läbiviimiseks määratleti esmalt kriteeriumid, mille alusel uuringud ja artiklid analüüsi kaasati. Uuringud pidid täitma vähemalt 6 kriteeriumi 7st, et analüüsi kaasata. Kriteeriumid olid: Käpp ja Käsi programmiga sarnased AAI programmid 1. Loomaga kohtumised on sekkumise põhiline sisu 2. Avavanglas või väljaspool vanglat läbiviidav AAI sekkumine 3. Loomadest on kaasatud ainult koerad 4. Sihtrühm: noored ja täiskasvanud õigusrikkujad Fikseeritud ajavahemikul avaldatud aastatel avaldatud uuringuaruanded ja teadusartiklid Kontrollgrupi olemasolu 6. Kasutati kontrollgruppi, kas juhusliku kui süstemaatilise gruppi jagamisega Kirjanduse liik 7. Kirjandus: eelretsenseeritud teadusartikkel või uuringu aruanne Kuna äsja on avaldatud kaks põhjalikku ülevaateartiklit (Villafaina-Domínguez jt., ja Doney, ) ja ka meta-analüüs (Duindam jt., ) AAI programmide sisu ja mõju kohta, siis kaasati ülevaatesse esmajoones neis uuringutes juba eelselektsiooni läbinud ülal kirjeldatud kriteeriumidele vastavaid töid. Täiendavad otsingud viidi läbi Google Scholar andmebaasis ja lisaks ka Google otsingumootori abil. Märksõnad, mida artiklite otsingutel eraldi ja kombineeritult kasutati olid: offender, probation, prison, prison-based programs, animal assisted intervention, animal assisted therapy, animal intervention, animal visitations, prison based animal programs, therapy dogs, open prison, experiment, control group, canine-assisted therapy. Lisaks kasutati lumepallmeetodit asjakohaste viidete leidmisel. 42 Villafaina-Domínguez, B., Collado-Mateo, D., Merellano-Navarro, E., & Villafaina, S. (2020). Effects of dog-based animal-assisted interventions in prison population: A systematic review. Animals, 10(11), Doney, E. (2021). Animal-Assisted Interventions with Dogs: A Review of the Current Literature (Doctoral dissertation, Azusa Pacific University). 44 Duindam, H. M., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Creemers, H. E. (2020). Are we barking up the right tree? A metaanalysis on the effectiveness of prison-based dog programs. Criminal justice and behavior, 47(6),

12 TULEMUSED Materjalide otsingu käigus ei leitud ühtegi uuringut, mis vastaks kõigile ülal kirjeldatud seitsmele kriteeriumile. Põhjuseks võib olla, et avavanglates või kogukonnas pakutavaid AAI sekkumisi ei ole veel teaduslikult hinnatud ning seetõttu puuduvad andmebaasides publikatsioonid, mis kirjeldaksid selliste sekkumiste sisu ja mõju. Seega, Käpp ja Käsi programmi võib pidada uudseks sekkumiseks, mida ei ole veel dokumenteeritud. Google-otsinguga on võimalik leida kaudset teavet vanglaväliste taasühiskonnastamise (reentry või rehabilitation) programmide kohta, kus kasutatakse ka koeri. Näiteks 2020.a avaldatud Alaska korrektsiooni osakonna (Alaska Department of Correction, DOC) sotsiaalprogrammide programmide loetelus ( Alaska Rehabilitation and Reentry, 2020, lk 9) 45 on kirjeldatud, et kasutusel on muuhulgas ka väljaspool vanglat pakutav koerte treeningprogramm (samas nimekirjas olid ka nt raamatuklubid, hobigrupid, treeningrühmad jm), mille sihiks on protsiaalse käitumise esilekutsumine. Developing healthy relationships and prosocial behaviors are critical skills for successful reentry. DOC Education Coordinators partner with community agencies and volunteers to bring prosocial activities such as orchestra, book clubs, exercise classes, dog training, and meditation into DOC facilities. DOC also has a number of give-back programs such as caring for Iditarod dogs that have been dropped from the race, Magic Yarn princess wigs for girls undergoing cancer treatment, and hobby craft toy donations. Although less obvious than receiving substance abuse treatment or education, helping offenders develop a sense of pride in their community while helping others is important to DOC s overall rehabilitative efforts and focuses on criminogenic risks. ( Alaska Rehabilitation and Reentry, 2020, lk 9). Sellest nähtub, et koerte treeningprogrammid, mida viiakse läbi väljaspool vanglat on kasutusel toetava meetmena. Alaska AAI programmi sisu ei ole täpsemalt kirjeldatud. Vahemikus avaldatud uuringuid, mis sisaldasid kontrollgruppi ja sarnanesid Käpp ja Käsi programmile sihtrühma ja sekkumise sisu poolest (ükski neist aga ei olnud läbi viidud avavanglas), leiti kirjandusest kokku seitse. Neid uuringuid on kirjeldatud tabelis

13 Tabel 1. Kokkuvõte Käpp ja käsi sarnastest loomi kaasavatest sekkumistest õigusrikkujatele Uuring Riik Valim Kestus Mida mõõdeti? Kontrollgrupp Sekkumise sisu Mõju Contalbrigo jt., Itaalia 22 uimastisõ ltlast meesvan gi 26 nädalat, kohtuti üks kord nädalas kuue kuu jooksul, 1 h korraga Symptom Checklist-90-R küsimustik: Somatisatsioonihäired Obsessiiv-kompulsiivsed sümptomid Suhetega seotud tundlikkus Depressioon Ärevus Vaenulikkus Foobne ärevus Paranoia Psühhootilisus Unehäired Üldine seisundi raskusaste Rehabilitatsioon iteenuse kontrollgrupp. Koerad eeltreeniti. Sessioonidel osales alati kaks spetsialisti (koera treener ja terapeut), lisaks õigusrikkuja. Terapeut andis juhiseid igaks sessiooniks, mida võiks koeraga teha (koera treener viis ellu). Iga sessioon oli sama struktuuriga: 1) sissejuhatus (ülesanne), 2) koeraga tegelemine, 3) kokkuvõtte tegemine, reflektsiooni koos terapeudiga. Vähenes uimasti tarvitamise tung, paranesid sotsiaalsed oskused, alanes ärevus ja depressiivsus Flynn jt USA, Washingt on 229 mees- ja naisvangi Info puudub, kümne erineva vangla programmid Küsimustik: Enesetõhusus Seisundiärevus Püsiärevus Empaatia Perspektiivitaju Fantaseerimine Lisaks andmed: Korrarikkumised Passiivne kontrollgrupp (ei osalenud programmis). WADOC (Washingtoni osariigis pakutavad AAId). Üldiselt on WADOCid koera eest hoolitsemise ja treeningprogrammid, mitte teraapiaprogrammid, eesmärgiga suurendada vastutustunnet (läbi hoolitsuse), mis peaks alandama ka retsidiivsust. Vähenes korrarikkumiste arv, enesetõhususele ei olnud mõju. 46 Contalbrigo, L., De Santis, M., Toson, M., Montanaro, M., Farina, L., Costa, A., & Nava, F. A. (2017). The efficacy of dog assisted therapy in detained drug users: A pilot study in an Italian attenuated custody institute. International journal of environmental research and public health, 14(7), Flynn, E., Combs, K. M., Gandenberger, J., Tedeschi, P., & Morris, K. N. (2020). Measuring the psychological impacts of prison-based dog training programs and in-prison outcomes for inmates. The Prison Journal, 100(2),

14 Jasperson Seivert USA, Utah USA, Michigan 81 naisvangi 117 noort õigusrikk ujat 8 nädalat, üks kord nädalas, 1 h korraga 10 nädalat, 2 korda nädalas, 1 h korraga Küsimustik: Sotsiaalne roll Seisundi tajumisest põhjustatud distress Lähisuhted Küsimustik: Tunnete sissepoole elamine Vaatleja hinnangud sissepoole elamisele Empaatia Perspektiivi võtmine Psühhoharidusli k kontrollgrupp. Loomahariduslik ja suhtlemisega seotud kontrollgrupi tegevused. Välja on töötatud detailne juhis terapeudile, kuidas läbi viia igat sessiooni teemade kaupa. Grupisessioonid (mitu õigusrikkujat korraga, üks terapeut, üks loomatreener). Sessioonid sisaldavad diskussiooni ja alati ka ülesannet koeraga (nt kammimine, igaüks saab järjest proovida). Koer on eelnevalt treenitud. Teacher s Pet: Dogs and Kids Learning Together 51 programm. Nooruk sai varjupaigakoera ise treenida 1h jooksul, igal seansil. Noortele õpetas juhendaja sessioonide käigus positiivsetagasisidega treeningmeetodit. Suurenes avatus, prosotsiaalne käitumine ja osalus muudes programmides. Paranes empaatiavõime, aga samal ajal suurenes ka endassetõmbumine. 48 Jasperson, R. A. (2013). An animal-assisted therapy intervention with female inmates. Anthrozoös, 26(1), Seivert, N. P., Cano, A., Casey, R. J., Johnson, A., & May, D. K. (2018). Animal assisted therapy for incarcerated youth: A randomized controlled trial. Applied developmental science, 22(2),

15 Syzmanski USA, MIchigan 146 noorukitõigusrikk ujat (M ja N) 10 nädalat, kaks korda nädalas, 1 h koeraga ja 1 h grupiseminar (juhendamine) Terviseandmed (registrist): Tulevikku orienteeritud Kognitiivne kasv Eneseteadlikkus Kiindumus Hoiakud programmi suhtes Positiivsed emotsioonid Koerte jalutamise kontrollgrupp (ilma koerte õpetamiseta). Teacher s Pet: Dogs and Kids Learning Together programm. Nooruk sai varjupaigakoera ise treenida 1h jooksul, igal seansil. Noortele õpetas juhendaja sessioonide käigus positiivsetagasisidega treeningmeetodit. Paranes emotsionaalne ja kognitiivne seisund, mida hinnati päevikute sisu põhjal. Collica-Cox Duindam jt., USA 10 naisõigus rikkujat Holland 138 noorukitõigusrikk ujat (M ja N) Märkused: M mees, N naine. 8 nädalat, kokku 14 õppetundi kahe kuu jooksul, 2 korda nädalas. 8 nädalat, kaks korda nädalas, 2 h korraga DASS21 intervjuu: Stress Ärevus Depressiivsus Enesehinnang Küsimustikud: Agressiivsus Heaolu Enesekontroll Stressitase Ärevus ja depressiivsus Tagasitõmbumine (soov olla üksi) Eluga rahulolu Empaatia Terapeutiline toimetulek, motivatsioon ja koostöö Vanemluse treenimisele suunatud programmiga kontrollgrupp (koerata). Tavapärase sekkumisega kontrollgrupp (erinevad psühhoteraapiad, aga koerata) Vanemluse Parenting, Prison & Pups programm, kuhu kaasati koerad kui tugiisikud, kes aitasid emotsioone reguleerida ja pakkusid õigusrikkujale tuge vanemluse programmi ajal. Dutch Cell Dogs programm. Grupitreening. 6-liikmeline grupp ja kaks koeratreenerit (kes oskavad ka gruppi juhtida). Varjupaiga koerte treenimine, nendega mängimine ja hoolitsemine. Koer-õigusrikkuja paarid olid kogu sekkumise aja samad. Osalejate subjektiivsed kogemused olid positiivsed. Kvantitatiivselt objektiivset efekti ei hinnatud. Agressiivsusele, üldisele heaolule ja korrarikkumistele otsest mõju ei olnud koguvalimil. Vanuseti erinevust ei olnud generatsiooni immigrantidel aga vähenes korrarikkumiste arv. Kõigil paranes enesekontroll, eluga rahulolu ja vähenes stress. 52 Syzmanski, T., Casey, R. J., Johnson, A., Cano, A., Albright, D., & Seivert, N. P. (2018). Dog training intervention shows social-cognitive change in the journals of incarcerated youth. Frontiers in veterinary science, 5, Collica-Cox, K., & Furst, G. (2019). Implementing Successful Jail-Based Programming for Women: A Case Study of Planning Parenting, Prison & Pups--Waiting to'let the Dogs In'. Journal of Prison Education and Reentry, 5(2), Duindam, H. M., Creemers, H. E., Hoeve, M., & Asscher, J. J. (2021). A Quasi-Experimental Study on the Effectiveness of Dutch Cell Dogs in Incarcerated Youth. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, X

16 JÄRELDUSED Käpp ja Käsi programmiga identseid programme teaduskirjanduses teadaolevalt ei leidu. Küll aga on võimalik leida üksikuid näiteid AAI programmide katsetustest (nt Alaska koeratreeningu sotsiaalprogramm) kriminaalhooldusel olijatel ja viiteid sellele, et taolisi programme võiks tulevikus katsetada. Kirjanduse põhjal saab öelda, et senini ei ole läbi viidud teaduslikke uuringuid, mis tõendaks AAI sekkumiste mõju just avavangla õigusrikkujate sihtrühmal. See ei tähenda, et AAI mõju avavangla õigusrikkujatele puudub. Viimasel aastakümnel on AAI mõjust vanglas läbi viidud mitusada uuringut (vt ülevaateartikleid ja meta-analüüse: Duindam jt., , Cooke ja Farrington, , Villafaina-Domínguez jt., ), mille tulemused on ka publitseeritud. Kvaliteetselt tehtud uuringuid vangide sihtrühmal on siiski vähe. Enamasti puudub kontrollgrupp või pole kontrollgrupp vs sekkumisgrupp juhuvaliku alusel koostatud, hindamisinstrumendid on olnud ainult subjektiivset heaolu uurivad, puuduvad pikaajalise mõju (st enam kui aasta pärast sekkumist) uuringud. Ühe põhjusena on välja toodud teadusuuringute läbiviimise keerukus vanglakeskkonnas, mida on põhjalikult kirjeldanud Collica-Cox ja Furst (2019) 58. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik nende uuringute tulemuste ja järelduste üldistamisel. Teisalt on tähtis rõhutada seda, et AAI mõju on tavapopulatsioonil suhteliselt palju uuritud. Muuhulgas on tehtud mitmeid juhusliku kontrollgrupiga katseid. Üldiselt on psüühikahäiretega inimeste puhul leitud, et AAI mõju on positiivne. Näiteks autismispektri häiretega inimestel on näidatud, et AAI omab statistiliselt olulist (p<0.02) positiivset tugevat efekti (d=0.53) stressi ja ärevuse vähendamisel (Wijker jt., ). Seega, siit võib järeldada, et ka õigusrikkujatel, kellel on autismispektri häire diagnoos, võiks AAI efekt olla sarnane. KÄPP JA KÄSI SARNASTE SEKKUMISTE MÕJU Kontrollgrupiga tehtud uuringuid on vähe (tabel 1). Need üksikud uuringud näitavad pigem positiivset mõju õigusrikkuja käitumisele, mõtetele ja tunnetele. Tabelist 1 nähtub, et mõningate AAI sekkumistega saavutati positiivne efekt käitumisele (vähenesid korrarikkumised), kuid mõningatel juhtudel ka efekt puudus või oli hoopis 55 Duindam, H. M., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Creemers, H. E. (2020). Are we barking up the right tree? A metaanalysis on the effectiveness of prison-based dog programs. Criminal justice and behavior, 47(6), Cooke, B. J., & Farrington, D. P. (2016). The effectiveness of dog-training programs in prison: A systematic review and metaanalysis of the literature. The Prison Journal, 96(6), Villafaina-Domínguez, B., Collado-Mateo, D., Merellano-Navarro, E., & Villafaina, S. (2020). Effects of dog-based animal-assisted interventions in prison population: A systematic review. Animals, 10(11), Collica-Cox, K., & Furst, G. (2019). Implementing Successful Jail-Based Programming for Women: A Case Study of Planning Parenting, Prison & Pups--Waiting to'let the Dogs In'. Journal of Prison Education and Reentry, 5(2), Wijker, C., Leontjevas, R., Spek, A., & Enders-Slegers, M. J. (2020). Effects of dog assisted therapy for adults with autism spectrum disorder: an exploratory randomized controlled trial. Journal of autism and developmental disorders, 50(6),

17 negatiivne (suurenes endassetõmbumine). Kokkuvõtteks, saab tabelist 1 järeldada, et Käpp ja Käsi sarnased vanglaruumides (või muudes kinnipidamisasutustes) läbiviidavad AAId mõjutavad eelkõige osalejate enesetunnet ja vähendavad stressitaset. Mitmed tõenduspõhised loomi kaasavad sekkumised on kasutusel tavapopulatsioonil just eelkõige stressiga toimetuleku soodustamiseks (Fine ja Beck, 2015). Lähtudes sellest, et vanglasse sattumine (ja väljumine) on äärmuslik keskkonnaja igapäevarutiini muutus eelkõige esmastele õigusrikkujatele, võiks AAI sekkumistest kasu olla just uutele tulijatele (nt äsja vangistusse sattunud), samuti neile, kes on äsja vanglast lahkumas. Uuringutes ei ole selgelt välja toodud sihtrühma karakteristikuid. On leitud, et vanus ei ole tähtis (Duindam jt. 2021). Küll aga on näidatud, et sotsiaalkultuuriline taust võib olla oluline kaastegur, mida arvestada Duindami jt (2021) uuringu järgi vähenes AAI mõjul just immigrantidel korrarikkumiste arv. Siit järeldub, et koeraga koos tegutsemine võib aidata teisest kultuuriruumist pärit inimestel paremini keskkonnaga kohaneda, mistõttu väheneb ka reeglite rikkumine. KÄPP JA KÄSI SARNASTE SEKKUMISTE ÜLESEHITUS Üldjoontes on Käpp ja Käsi sarnaste sekkumiste kestuseks 8-10 nädalat. Erandiks on Itaalias testitud programm (Contalbrigo jt., 2017), mille kestuseks oli 26 nädalat (Tabel 1). Psühhoteraapiate kontekstis on need pigem lühiajalised sekkumised. Tabelist 1 Käpp ja Käsi programmiga kõige sarnasemaks võib pidada Hollandi vanglakoerte programmi (Dutch Cell Dogs, DCD, Duindam jt., 2021), mis on suunatud nii noortele kui täiskasvanutele ja kasutusel nii vanglates kui ka muudes korrektsiooniasutustes. Duindam jt. (2021) uuringu sihtrühma kuulusid aastased kinnipeetavad kuuest erinevast Hollandi kinnipidamisasutusest. Osalejate keskmine vanus oli 18 aastat. Enamus neist olid esimese või teise põlve immigrandid. Sekkumise kestuseks oli kokku 8 nädalat. Kohtumised toimusid kaks korda nädalas, kaks tundi korraga. Dutch Cell Dogs (DCD) programmis kasutatakse varjupaiga koeri. DCD viivad läbi kaks koeratreenerit, kes omavad kogemusi ka grupijuhtimises. Kokku osaleb grupis kuni kuus õigusrikkujat (ja kuus koera). Koer ja inimene sobitatakse kokku programmi alguses koeratreenerite tähelepanekute järgi, näiteks hüperaktiivne koer sobitatakse kokku hüperaktiivsema inimesega, selle eesmärgiks on luua nö peegel, et soodustada eneseteadlikkust ( self-insight ). Enne koeratreeningute algust peavad osalejad väljendama oma motivatsiooni programmis osalemiseks (motivatsioonikiri). Esimesel kohtumisel veel koeri kohapeal ei ole. Järgmistel nädalatel (2.-8.) toimuvad seminarid ja koeratreeningud. Kohtumise esimeses pooles toimub teoreetiline osa, õpetamine, kus koeratreenerid õpetavad koeri treenima (grupiseminari vormis). Teises pooles (tund aega) toimub koera eest hoolitsemine, mängimine ja treenimine. Osalejaid õpetatakse koera emotsioone ära tundma, koera käitumisest aru saama, koera kehakeelt mõistma, õpetatakse treeningu põhimõtteid (vt sekkumise kirjeldust Lisas 1). Viimasel nädalal 16

18 toimub programmi lõpetamine, kus iga osaleja saab demonstreerida oma õpitud oskusi ja näidata, milliseid uusi oskusi omandas tema välja õpetatud koer. Demonstratsioonesinemist kutsutakse vaatama osalejate pereliikmed ja korrektsiooniasutuse töötajad. Kõik programmi läbinud saavad DCD logoga T-särgi ja diplomi. Kokku tehti DCD programmi jooksul kolm hindamist (enne, keskel ja pärast programmi läbimist). Iga hindamise järgselt said kõik osalejad 5 eurot, kommi, dušigeeli vms. Hollandis pakutava DCD programmi mõju hinnati pigem positiivseks (Duindam jt. 2021). Eelkõige väljendus mõju immigrantidel, kelle puhul ilmnes ka kontrollgrupi ja sekkumisrühma vaheline statistiliselt oluline erinevus korrarikkumiste arvus programmi järgselt. Kõigil paranes enesekontroll ja vähenes stressitase. Siit tulenevalt võiks Käpp ja Käsi programmi puhul oodata sarnaseid efekte. 17

19 SOOVITUSED KÄPP JA KÄSI PROGRAMMI ARENDAMISEKS - Määratleda senisest selgemalt sihtrühm. Seda võiks teha varasemates uuringutes kirjeldatud soovitustele tuginedes. Käpp ja käsi programmis on senini selekteeritud inimesi nii, et välja on jäänud need, kes on loomi piinanud, et vältida kahju loomale. Lisaks võiks välistada programmi tulemuslikkuse suurendamiseks, need inimesed, kes võivad sekkumisest ise kahju saada, nt loomi kartvad inimesed või need, kellel on teadaolevalt traumakogemus loomaga kohtumisest (kui looma kaasamise terapeutiliseks eesmärgiks pole just spetsiifiliselt loomahirmu vähendamine). Ehk siis tuleks rakendada riskidvajaduse-vastavuse mudelit inimese ja sekkumise kokku sobitamisel. Sihtrühma valikul võiks arvestada: o Ärevust, depressiivsust, stressitaset. AAI programmid on tavapopulatsioonil mõjusad just emotsionaalsete probleemide lahendamisel. o Arvestada psüühikahäire diagnoosi olemasolu. Eriti just raskemate häirete puhul, sh skisofreenia, antisotsiaalse isiksusehäire või vaimse alaarengu korral, võib käitumine olla ettearvamatu ning seda tuleks eelnevalt hinnata, kas koeraga suhtlus sobib inimesele ja inimene koerale. o Motivatsiooni. Võiks pakkuda sekkumist ka neile, kes on vähemotiveeritud oma käitumist muutma (nö resistentsed). AAI täiendav mõju aitaks teiste neile suunatud sotsiaalprogrammide tulemuslikkust suurendada. On teada, et AAI aitab avada ja suurendada motivatsiooni muutusteks (tavapopulatsioonil), eeldusel, et psühhopaatilisi isiksusejooni on vähe. o Kui pakkuda programmi vanglast väljujale või kriminaalhooldusel olijale, siis tuleks kaaluda võimalusi ja takistusi, mis aitavad õigusrikkujal väljaspool vanglat toime tulla. Kui takistused kaaluvad üles võimalused (nt puudub elukoht), siis ei pruugi programmi mõju püsima jääda. o Hoiakuid õiguskuuleka käitumise suhtes. o Empaatiavõimet inimeste ja loomade suhtes. o Vaimset võimekust (üldiselt, võimekus mõista juhiseid ja järgida reegleid). o Eelistada esmakordseid õigusrikkujaid või neid, kes on pikaajaliselt vangistuses olnud ja on vabanemas. Kirjanduse järgi aitab AAI leevendada distressi. Käpp ja Käsi programm võiks pakkuda tuge stressiga toimetulekul (eluolu äärmuslik muutus). Eeldatavasti on esmakordselt 18

20 vangi sattunu või kriminaalhooldusel olija kõrgema distressi-tasemega kui vana olija. Sama kehtib vanglast väljumisel. - Võiks läbi mõelda, millisel hetkel võiks Käpp ja Käsi sekkumine olla kõige tõhusam (mis on eesmärk): nt kas vangi sattumisel stressi leevendamine või vanglast vabanemise järgselt toimetuleku soodustamine (lootuse tunde loomine ja prosotsiaalse käitumise edendamine) vm. Seega, Käpp ja Käsi programmi tuleks ajaliselt hästi sobitada, et see oleks kooskõlas õigusrikkujate riskidevajaduste-vastavuse mudeliga, nii, et programmi positiivne mõju saaks olla maksimaalne. - Määratleda sekkumise mõõdetavad eesmärgid. Näiteks, sekkumise järgselt paraneb osaleja enesehinnang, suureneb prosotsiaalne käitumine, alaneb stressitase vm. - Mõõta eesmärkide täitumist eelnevalt valitud valideeritud ja Eestile kohandatud instrumentidega. Soovitatavalt vähemalt osaliselt samade instrumentidega, mida on kasutatud ka teistes AAI uuringutes, et oleks võimalik tulemusi kaudselt võrrelda (vt nt Duindam jt., 2021). - Kaaluda sekkumise kombineerimist õiguskuuleka käitumise modelleerimisega või õpetamisega (psühhoharidus), mida viib läbi selleks koolituse saanud spetsialist (psühholoog, tugiisik, sotsiaaltöötaja vm). - Selgelt määratleda Käpp ja Käsi programmis, milles peaks seisnema looma efekt, ehk mil moel eeldatakse, et just loom programmis muutust esile kutsub kas loom kui positiivse emotsiooni esilekutsuja, mis aitab omandada uusi oskusi (mida siis vahetult loomaga koos olemise ajal õpetatakse) või looma treenimine kui tegevus, mis aitab õpetada ja treenida planeerimisoskust, eesmärkide seadmist, reeglitest arusaamist vm. - Viia läbi programmi eksperimentaalne hindamine, kus on juhuslik kontrollgrupp (sekkumis- ja kontrollgruppi suunatakse inimesed valimist juhuslikult). Kontrollgrupi tegevused peaksid olema sarnased Käpp ja Käsi programmile, nt tuleb käia regulaarselt teatud asukohas koha ja suhelda inimestega looma teemal, kuid ei tohiks sisaldada kontakti loomaga. Mõõta indikaatorite tase enne, kestel ja pärast programmi läbimist ühtmoodi mõlemal grupil. - Kirjeldada programmi tegevuskava või protseduure, mis kuuluvad Käpp ja Käsi programmi juurde, nii, et programmi oleks võimalik eristada teistest (sarnastest) sekkumistest. - Käpp ja Käsi võimaliku mõju teoreetiline skeem vt Lisas 2. 19

21 VIITED Allison, M., & Ramaswamy, M. (2016). Adapting animal assisted therapy trials to prisonbased animal programs. Public Health Nursing, 33(5), Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation. Rehabilitation, 6(1), Collica-Cox, K., & Furst, G. (2019). Implementing Successful Jail-Based Programming for Women: A Case Study of Planning Parenting, Prison & Pups--Waiting to'let the Dogs In'. Journal of Prison Education and Reentry, 5(2), Compitus, K. (2019). The process of integrating animal-assisted therapy into clinical social work practice. Clinical Social Work Journal, 1-9. Conroy, J. W., Ferris, C. S., Furdella, J. A., Vanni, C., Conroy, N. L., & Havertown, P. A. (2012). Canines in corrections: A qualitative analysis. Retrieved November, 1(2014), Contalbrigo, L., De Santis, M., Toson, M., Montanaro, M., Farina, L., Costa, A., & Nava, F. A. (2017). The efficacy of dog assisted therapy in detained drug users: A pilot study in an Italian attenuated custody institute. International journal of environmental research and public health, 14(7), 683. Cooke, B. J., & Farrington, D. P. (2016). The effectiveness of dog-training programs in prison: A systematic review and meta-analysis of the literature. The Prison Journal, 96(6), Deaton, C. (2005). Humanizing prisons with animals: A closer look at" cell dogs" and horse programs in correctional institutions. Journal of correctional education, Doney, E. (2021). Animal-Assisted Interventions with Dogs: A Review of the Current Literature (Doctoral dissertation, Azusa Pacific University). Duindam, H. M., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Creemers, H. E. (2020). Are we barking up the right tree? A meta-analysis on the effectiveness of prison-based dog programs. Criminal justice and behavior, 47(6), Duindam, H. M., Creemers, H. E., Hoeve, M., & Asscher, J. J. (2021). A Quasi- Experimental Study on the Effectiveness of Dutch Cell Dogs in Incarcerated Youth. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, X

22 Eesmaa,H., Masing, M. Mägi, K. Tummeleht, L. (2019). Käpp ja Käsi pilootprojekt koostöös Tartu Vangla avavangla ja Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga. Mõju kokkuvõte. Farnell, R. L. (1921). Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. The Gifford Lectures Delivered in the University of St. Andrews. Fine, A. H., & Beck, A. M. (2015). Understanding our kinship with animals: Input for health care professionals interested in the human animal bond. In Handbook on animalassisted therapy (pp. 3-10). Academic Press. Fitzpatrick, M. R., & Stalikas, A. (2008). Positive emotions as generators of therapeutic change. Journal of psychotherapy integration, 18(2), 137. Flynn, E., Combs, K. M., Gandenberger, J., Tedeschi, P., & Morris, K. N. (2020). Measuring the psychological impacts of prison-based dog training programs and in-prison outcomes for inmates. The Prison Journal, 100(2), Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. In Advances in experimental social psychology (Vol. 47, pp. 1-53). Academic Press. Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought action repertoires. Cognition & emotion, 19(3), Gonzalez, M. L., Butler, A. S., & England, M. J. (Eds.). (2015). Psychosocial interventions for mental and substance use disorders: A framework for establishing evidence-based standards. National Academies Press. Griffiths, C. T., Dandurand, Y., & Murdoch, D. (2007). The social reintegration of offenders and crime prevention (Vol. 4). Ottawa, Ontario, Canada: National Crime Prevention Centre. Holman, L. F., Wilkerson, S., Ellmo, F., & Skirius, M. (2020). Impact of animal assisted therapy on anxiety levels among mentally ill female inmates. Journal of Creativity in Mental Health, 15(4), Jasperson, R. A. (2013). An animal-assisted therapy intervention with female inmates. Anthrozoös, 26(1), Jasperson, R. A. (2011). Therapeutic interventions and animal assisted therapy with incarcerated females (Doctoral dissertation, College of Social Work, University of Utah). Levine, L. J., & Burgess, S. L. (1997). Beyond general arousal: Effects of specific emotions on memory. Social Cognition, 15(3),

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ära löö last- ka sõnadega Anne Kleinberg MD, PhD TLH Psühhiaatriakliiniku juhataja 20.11.2015 Sissejuhatus Vanemlikkus Vägivalla liigid Verbaalse vägivalla mõiste ja variandid Verbaalse vägivalla mõju

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MergedFile

MergedFile VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused Õppeaasta 2017/2018 Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2018 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 1 Kas kõiki alkoholitarvitamise häire kahtlusega patsiente tuleb järgnevate sekkumiste planeerimiseks alkoholi väärtarvitamise suhtes sõeluda vs

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PROGRAMMI KAINEM JA TERVEM EESTI VAHEHINDAMINE LÕPPARUANNE 06. märts

PROGRAMMI KAINEM JA TERVEM EESTI VAHEHINDAMINE LÕPPARUANNE 06. märts PROGRAMMI KAINEM JA TERVEM EESTI VAHEHINDAMINE LÕPPARUANNE 06. märts 2019 1 KASUTATUD LÜHENDID JA MÕISTED ALVAL Alkoholisõltuvuse ravi teenus ESF KTE Programm Psühhosotsiaalsed sekkumised RÜ TAI TAT TAT

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KIKERIKII VÕI KUKKURUKUU? KULTUURILISED ERINEVUSED JA KOHANEMINE VÄLISRIIGIS Kristina Lukk HIRMUL ON SUURED SILMAD Hirm võib olla nii tunne kui ka emotsioon oht, mis on seotud välise stiimuliga Ärevus

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses PLENAARETTEKANDED Motiveeriv intervju

EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses PLENAARETTEKANDED Motiveeriv intervju EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses PLENAARETTEKANDED Motiveeriv intervjueerimine areneva meetodina Tõnu Jürjen, MA EMITA; Tartu

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem