Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS 1. POLIITIKA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS 1. POLIITIKA"

Väljavõte

1 Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS 1. POLIITIKA Mil määral Te usaldate järgmisi Eesti riigi ja rahvusvahelisi institutsioone? IGALE REALE 1 VASTUS. KAART. IGALE REALE 1 VASTUS! Täielikult Pigem Pigem ei Üldse ei Raske usaldan usaldan usalda usalda öelda 2. Riigikogu 3. Valitsus 4. President 5. Peaminister 6. Erakonnad 7. Kaitsevägi 8. Politsei- ja Piirivalve 9. Päästeamet 10. Maksu- ja Tolliamet 11. Kohus 12. Kirik 13. Rahvusringhääling (ETV ja Eesti Raadio) 14. Eesti eraringhääling (era-raadiod ja - telekanalid) 15. Trükiajakirjandus 16. Kaitseliit 17. Eesti Pank 18. Riigikontroll 19. Õiguskantsler 20. NATO 21. Euroopa Liit 22. Ametiühingud 23. Kohalikud omavalitsused 24. Mittetulundusühendused 25. Mil määral Te tunnete huvi Eesti poliitikaelus toimuva vastu? Kas Te olete sellest 1 väga huvitatud 2 mõningal määral huvitatud 3 pigem vähe huvitatud 4 ei ole üldse huvitatud KÜSIMUSELE 3 VASTAVAD 18-A JA VANEMAD EESTI KODANIKUD. TEISED JÄTKAVAD KÜSIMUSEGA Kui järgmisel pühapäeval toimuksid Riigikogu valimised, siis kelle poolt Te hääletaksite? ÜKS VASTUS! KAART. 1 Eesti Iseseisvuspartei 2 Eesti Keskerakond 3 Eesti Kristlikud Demokraadid 4 Eestimaa Rahvaliit 5 Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 6 Eesti Reformierakond 7 Isamaa ja Res Publica Liit 8 Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9 Erakond Eestimaa Rohelised 10 Vene Erakond Eestis 11 Üksikkandidaadi poolt 12 Mitte ühegi erakonna ega üksikkandidaadi poolt 13 Ei oska öelda 2

2 Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS 27. Mil määral Te tunnete huvi Eesti riigikaitse vastu? Kas Te olete sellest 1 väga huvitatud 2 mõningal määral huvitatud 3 pigem vähe huvitatud 4 ei ole üldse huvitatud 28. Milline on Teie hinnang sellele, kuidas on riik viimastel aastatel Eesti riigikaitset arendanud? Kas riigikaitset on arendatud... 1 väga hästi 2 küllaltki hästi 3 pigem halvasti 4 väga halvasti 29. Milline on Teie seisukoht Eesti riigikaitse tagamiseks tehtavate kulutuste kohta? Kas riigikaitsekulutusi tuleks... 1 tunduvalt tõsta 2 mõningal määral tõsta 3 säilitada praegusel tasemel 4 mõningal määral vähendada 5 tunduvalt vähendada 6 Ei oska öelda 30. Kuidas Teie arvate, kas eeloleval aastakümnel muutub maailm turvalisemaks ja sõjaliste konfliktide oht väheneb või vastupidi, suureneb ebastabiilsus ja maailmas kasvab sõjaliste konfliktide tõenäosus? 1 Maailm muutub turvalisemaks 2 Suureneb sõjaliste konfliktide oht 3 Olukord ei muutu 4 Ei oska öelda 31. Mis Te arvate, milliseks kujuneb olukord Eestis? Kas Eesti elanikud elavad kümne aasta pärast pragusest turvalisemates või konfliktiohtlikumates tingimustes? 1 Turvalisemates 2 Konfliktiohtlikumates 3 Olukord ei muutu 4 Ei oska öelda 3

3 Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS Kui tõenäoliseks Te peate, et Eestit ähvardab lähemate aastate jooksul midagi järgnevast: KAART Väga tõenäoliseks 4 Küllaltki tõenäoliseks Mitte eriti tõenäoliseks Täiesti ebatõenäoliseks 32. Terroriakt 33. Ulatuslik merereostus 34. Eestit läbiva naftarongi või kütuseterminaali plahvatus 35. Tuumakatastroof Eesti lähistel asuvas aatomielektrijaamas Ei oska öelda 36. Rahvuslikel või usulistel motiividel toimuvad kokkupõrked elanikkonna rühmade vahel 37. Massilised tänavarahutused 38. Ulatuslik sõjaline rünnak mõne välisriigi poolt 39. Piiratud sõjaline rünnak mõne strateegilise objekti vastu 40. Organiseeritud rünnakud Eesti riiklike infosüsteemide vastu (nn küberrünnakud jms) 41. Välisriigi sekkumine Eesti poliitika või majanduse mõjutamiseks oma huvides 42. Eesti riigi majanduslik kokkuvarisemine 43. Rünnak Eesti kodanike vastu välisriigis 44. Kui Eestit peaks ründama mõni riik, kas me peaksime igal juhul osutama relvastatud vastupanu? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte 45. Kas Te olete piisavalt informeeritud sellest, mida Teie saaksite teha Eesti kaitseks juhul, kui Eestit ähvardaks välisvaenlase kallaletung? 1 Jah, piisavalt / tean täiesti kindlalt 2 Üldiselt küll / tean 3 Pigem mitte 46. Kui Eestile tungitaks kallale, kas oleksite valmis oma võimete ja oskuste kohaselt osalema kaitsetegevuses? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte

4 Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS 47. Kui Eestile tungitaks kallale, kas püüaksite siis Eestist lahkuda? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte 48. Kuidas Teile tundub, kas võõrriigi relvastatud kallaletungi korral oleks võimalik Eestit kaitsta? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte Mis tagab Teie arvates Eesti riigile suurima julgeoleku? Nimetage kolm olulisemat tegurit. KAART 49. Kuulumine NATO-sse 50. Balti riikide kaitsealane koostöö 51. Kuulumine ÜRO-sse 52. Kuulumine Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 53. Kuulumine Euroopa Liitu 54. Kaitsealane koostöö Põhjamaadega 55. Koostöö ja heanaaberlikud suhted Venemaaga 56. Osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel 57. Eesti iseseisva kaitsevõime arendamine 58. Head suhted Ameerika Ühendriikidega 59. Midagi muud, mis? 60. Ei oska öelda 61. Kas Teie olete Eesti NATO-sse kuulumise poolt või selle vastu? 1 Kindlasti poolt 2 Pigem poolt 3 Pigem vastu 4 Kindlasti vastu 62. Milline on NATO roll Eesti julgeoleku tagamisel, kui Eestit ähvardab oht? 1 Osutaks otsest sõjalist abi 2 Piirduks poliitilise ja diplomaatilise toetusega 3 Eestil ei ole NATOlt abi oodata 4 NATO liikmelisus hoiab sõja puhkemise ära 63. Kas Eesti kaitseväe üksused peaksid vastavalt oma võimalustele osalema rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides erinevates maailma pingekolletes? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte 5

5 Omnibuss 08/ Turu-uuringute AS Millised on Teie hinnangul kaardil toodutest kolm kõige olulisemat põhjust, miks Eesti peaks osalema rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides? KAART - IGASSE VEERGU ÜKS VASTUS. Esimene põhjus 64. Teine põhjus 65. Kolmas põhjus 66. Tagab NATO abi võimalike ohtude puhul Eestis Annab meie sõduritele vajaliku reaalse lahingukogemuse Aitab ära hoida konfliktide levimist Eestisse Aitab kaasa rahu tagamisele maailmas tervikuna Kaitseb kriisipiirkondade elanikke Aitab levitada demokraatlikke väärtusi maailmas Annab Eestile võimaluse kaasa rääkida maailma poliitikas Välismissioonidel osalemine on iga demokraatliku riigi kohustus Muu argument, täpsustage Muu argument, täpsustage Muu argument, täpsustage Mitte ükski ülalmainitutest ei põhjenda osalemist välismissioonidel / ei poolda osalemist missioonidel 12 Kas Eesti peaks jätkama tegutsemist rahvusvaheliste jõudude koosseisus Jah, kindlasti Tõenäoliselt jah Tõenäoliselt mitte Kindlasti mitte Ei oska öelda 67. Afganistanis 68. NATO reageerimisjõudude koosseisus 69. EL lahingugruppide koosseisus 70. EL merepiraatluse vastasel operatsioonil ATALANTA Somaalia rannikul ja India ookeenis 71. Eesti kaitsekontseptsioon näeb ette meeste üldise kaitseväekohustuse. Kas Teie arvates peaks Eesti 1 jääma ajateenistusel põhineva üldise kaitseväekohustuse juurde 2 minema üle palgaarmeele 3 Ei oska öelda 6

6 72. Kui vajalikuks Teie peate noormeeste jaoks ajateenistuse läbimist? Kas Teie arvates on ajateenistuse läbimine 1 kindlasti vajalik 2 pigem vajalik 3 pigem mittevajalik 4 täiesti mittevajalik Millised on Teie enda või Teie lähedaste kokkupuuted Eesti riigi kaitsestruktuuridega? MÄRKIGE KÕIK VÕIMALIKUD VARIANDID. KAART.. Olete ise osalenud Teie sõbrad või pereliikmed on osalenud Ajateenistus Õppekogunemised / Kordusõppused Tegevteenistuses osalemine (kaadrikaitseväelasena) Kaitseliidu tegevus Riigikaitseõpetus koolides Ei oma kokkupuuteid Milliseid eesmärke peab täitma noormeeste kohustuslik ajateenistus? Palun valige tähtsuse järjekorras kolm kõige olulisemat ülesannet. IGASSE VEERGU ÜKS VASTUS. KAART Esimene 85. Teine 86. Kolmas 87. Õpetama noormeestele sõjalisi oskusi Valmistama ette reservkaitseväge Õpetama oskusi tegutsemiseks tsiviilhädaolukordades (katastroofid, õnnetused) Andma teadmisi Eesti põhiseaduslikust korrast ja riigikaitse põhimõtetest Õpetama noormeestele oskusi, kuidas saada hakkama füüsiliselt raskete ülesannete/ olude ning stressiga Andma noormeestele hea füüsilise ettevalmistuse ning juurutama sportlikku eluviisi Õpetama noormeestele sotsiaalseid oskusi, nagu käitumine, distsipliin ja meeskonnatunne Muu, täpsustage Muu, täpsustage Muu, täpsustage Ei oska öelda 11 7

7 88. Kuidas täidab ajateenistus Teie hinnangul täna oma eesmärke? 1 Väga hästi 2 Pigem hästi 3 Pigem halvasti 4 Väga halvasti 89. Kuidas täidavad reservväelaste õppekogunemised Teie hinnangul täna oma eesmärke? 1 Väga hästi 2 Pigem hästi, kuid vajakajäämisi veel on 3 Pigem halvasti 4 Väga halvasti 90. Kuidas Teie suhtute kutsealustesse, kes hoiavad ajateenistusest kõrvale? 1 Mõistate kõrvalehoidmise hukka 2 Suhtute sellesse negatiivselt 3 Suhtute sellesse mõistvalt 4 Kiidate kõrvalehoimise heaks 91. Kuidas Teie suhtute ettepanekusse kutsuda sõjaväkke mittesobivad noormehed asendusteenistusse, rakendades neid päästetöödel, keskkonnakaitses vms? Kas peate seda 1 kindlasti vajalikuks 2 pigem vajalikuks 3 pigem mittevajalikuks 4 täiesti mittevajalikuks 8

8 Millised kaardil toodud ülesannetest peaks Teie hinnangul olema Kaitseliidu peamised ülesanded? Palun valige kolm kõige olulisemat ülesannet. KAART - IGASSE VEERGU ÜKS VASTUS. Esimene 92. Teine 93. Vabatahtlikele esmase sõjalise väljaõppe andmine Politsei ja piirivalve abistamine kriisiolukordades Kohalike kaitseüksuste moodustamine sõjaolukorras Mobilisatsiooni läbiviimise toetamine Riigikaitseliste objektide valvamine Kaitseväe abistamine sõjalise konflikti korral Osalemine õnnetuste/katastroofide likvideerimisel Eestis Noorte sõjalise kasvatuse korraldamine (Kodutütred/Noorkotkad) Sõjalistel missioonidel osalemine väljaspool Eestit Kolmas 94. Kodanike kaasamine Eesti küberkaitse arendamisse Muu, täpsustage Muu, täpsustage Muu, täpsustage Ei oska öelda Kui oluliseks peate riigikaitseõpetust koolides? 1 See on väga vajalik õppeaine kõigile noortele 2 See on oluline õppeaine neile, kes on ise riigikaitsest huvitatud 3 See on väheoluline valikaine 4 Ei kiida üldse heaks koolides antavat riigikaitseõpetust 96. Kas Eesti riigikaitse ja kaitsepoliitika kohta ilmub Teie arvates Eesti ajakirjanduses infot 1 Piisavalt 2 Ebapiisavalt 3 Ei oska öelda 97. Kas Eesti ajakirjanduses ilmuv info riigikaitse ja kaitsepoliitika kohta on Teie arvates usaldusväärne? 1 Jah, enamasti 2 Pigem on 3 Pigem ei ole 4 Seda infot ei saa usaldada 9

9 98. Kas olete lugenud Eesti Ekspressi vahel ilmuvat lisalehte Riigi Kaitse? 1 Jah, enamasti 2 Jah, mõned korrad 3 Ei Millistele järgnevatest probleemidest peaks Eesti valitsus Teie arvates eelkõige tähelepanu pöörama? VALIGE VIIS TEIE ARVATES KÕIGE OLULISEMAT VALDKONDA. KAART Majanduse arengu tagamine 100. Inimeste heaolu, elatustaseme tõstmine 101. Riigi kaitsevõime tugevdamine 102. Hoolitsus Eesti erinevate piirkondade ühtlasema arengu eest 103. Eesti huvide esindamine Euroopa Liidus 104. Koostöö NATO-s rahu ja rahvusvahelise julgeoleku tagamisel 105. Põllumajanduse ja maaelu arendamine 106. Turvalisuse tagamine, võitlus kuritegevusega 107. Hariduse ja kultuuri arengu tagamine 108. Tööpuuduse vähendamine 109. Riigijuhtimise kulude vähendamine 110. Sotsiaalabi süsteemi tõhustamine 111. Keskkonnakaitse tõhustamine 112. Mitte-eestlaste lõimimine Eesti ühiskonda 113. Demokraatia arendamine, kodanike ja erinevate huvigruppide kaasamine otsustusprotsessi 114. Muu, mis? 115. Ei oska öelda 10

10 1. Küsitluse toimumiskoht Tallinn 1 Harjumaa 2 Hiiumaa 3 Ida-Virumaa 4 Jõgevamaa 5 Järvamaa 6 Läänemaa 7 Lääne-Virumaa 8 Põlvamaa 9 Pärnumaa 10 Raplamaa 11 Saaremaa 12 Tartumaa 13 Valgamaa 14 Viljandimaa 15 Võrumaa Asula tüüp Pealinn 1 Suur linn 2 Maakonnakeskus 3 Muu linn, alev 4 Küla 5 3. Intervjuu keel 1 Eesti 2 Vene 4. Intervjuu kuupäev 5. Intervjuu algus (kellaaeg) 6. Sugu: 1 Mees 2 Naine 7. Vanus: täisaastat Teie põhiline suhtluskeel Eestis: 8. Eesti 9. Vene 10 Muu JUHUL, KUI VASTAJA PÕHILINE SUHTLUSKEEL POLE EESTI KEEL 11. Milline on Teie eesti keele oskus? ÜKS VASTUS. 1 Saan hästi aru, räägin vabalt 2 Saan aru, räägin veidi 3 Veidi saan aru, ise ei räägi 4 Ma ei saa aru ega räägi 10. TAUSTTEAVE 12. Teie kodakondsus: 1 Eesti 2 Muu EL riik 3 Venemaa 4 Muu riik 5 Kodakondsuseta 13. Teie haridustase: KAART 1 alg- või põhiharidus 2 kutseharidus ilma keskhariduseta 3 kesk- või keskeriharidus, s.h kutseharidus 4 kõrgharidus 14. Kas Te olete... 1 abielus / vabaabielus 2 lahutatud / elate lahus 3 lesk 4 vallaline 15. Leibkonna koosseis: LEIBKONNAKS NIMETATAKSE ÜHEL AADRESSIL ELAVAT JA ÜHISELT RAHALISI RESSURSSE KASUTAVAT INIMESTE RÜHMA 1 üksik 2 abielus / vabaabielus, lasteta 3 täiskasvanutest koosnev perekond (kõik liikmed 18-a. või vanemad) 4 perekond alla 18-a. lastega 16. Leibkonnas on Teiega kokku inimest 17. Alla 18-a. kodus elavate laste arv: last (kui KODUS ei ela lapsi, märkige 0) 18. Mitu teie leibkonna liiget töötavad? liiget 22. Kas Te ise olete: KAART T2. 1 töötav 2 töötav (üli)õpilane 3 töötav pensionär 4 töötu, tööd otsiv 5 (üli)õpilane 6 (töövõimetus)pensionär 7 lapsehoolduspuhkusel olija 8 muudel põhjustel mittetöötav (sh kodune) KUI VASTAJA ISE TÖÖTAB 23. Kas Te olete? 1 vabakutseline, FIE 2 eraettevõtja (kuni 10 töötajat) 3 eraettevõtja (üle 10 töötaja) 4 talunik 5 palgatöötaja eraettevõttes 6 palgatöötaja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses 24. Teie ametikoht: KAART. 1 asutuse, ettevõtte tippjuht, keskastme juht 2 tippspetsialist 3 keskastme või abispetsialist 4 kontoriametnik 5 isiku- või klienditeenindaja 6 oskustööline 7 seadme- või masina- operaator, mootorsõiduki juht 8 lihttööline 9 muu 26. Kuidas te olete rahul oma praeguse töökohaga? Hinnake 5-pallisel skaalal, kus 5= väga rahul ja 1=üldse mitte rahul. 1 üldse mitte rahul väga rahul 6 ei oska öelda KÜSIDA KÕIGILT: 27. Isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) K. 1 Kuni 200 (kuni 3129 krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) 7 Üle 800 (üle krooni) 8 Sissetulekut ei ole 9 Keeldub avaldamast 11

11 28. Leibkonna keskmine netosissetulek KOKKU. KAART. 1 Kuni 300 ( kuni 4694krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) ( kr) ( kr) ( kr) 9 Üle 1600 (üle ) 10 Keeldub avaldamast 11 Ei oska öelda 29. Leibkonna keskmine netosissetulek kuus ühe leibkonnaliikme kohta K. T7. 1 Kuni 200 (kuni 3129 krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) ( krooni) ( kr) 7 Üle 800 (üle krooni) 8 Keeldub avaldamast 9 Ei oska öelda Kas Teil (Teie leibkonnal) on kodus VÕIB MITU VASTUST! 30. arvuti 31. auto 32. suvila, suvekodu 33. mobiiltelefon (isiklikus kasutuses) 34. lauatelefon KELLEL EI OLE ARVUTIT, JÄTKAVAD K Kas Teie kodusel arvutil on internetiühendus? 1 Jah 2 Ei VASTAVAD KÕIK: 38. Kas te kasutate internetti? 1 Jah 2 Ei KUI KASUTAB INTERNETTI Kas Te kasutate internetti 39. kodus 40. tööl/ koolis 41. mujal 42. Kui sageli te kasutate internetti, kas.. 1 iga päev 2 vähemalt kord nädalas 3 vähemalt kord kuus 4 harvemini VASTAVAD KÕIK: 43. Intervjuu lõpp: tund min 44. Ankeedi keel: Eesti 1 Vene 2 12

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE 2012 www.icds.ee UURINGU TAUST... iii UURINGUTULEMUSTE ÜLDKOKKUVÕTE... 6 UURINGUTULEMUSED TEEMADE KAUPA... 12 1 Suhtumine ajateenistusse....

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

RiTo_36_tr__kis.pdf

RiTo_36_tr__kis.pdf RiTo vestlusring Eesti ei kavatse kedagi rünnata, küll aga heidutada võimalikke ründajaid Sellel korral arutlesid Riigikogu fraktsioonide esindajad Riigikogu Toimetiste vestlusringis 15. novembril julgeoleku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RT I 2002, 8, 44 Riigisaladusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

LISA 9 Valikaine Riigikaitse Valikaine Riigikaitse Sisukord 1 Üldalused Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Gümna

LISA 9 Valikaine Riigikaitse Valikaine Riigikaitse Sisukord 1 Üldalused Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Gümna Valikaine Riigikaitse Sisukord 1 Üldalused... 1 1.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid... 1 1.2 Õppeaine kirjeldus... 1 1.3 Gümnaasiumi õpitulemused... 3 1.4 Lõiming... 3 1.5 Õppetegevus... 3 1.6 Füüsiline õpikeskkond...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

EE LFS 2009 IntManual Est

EE LFS 2009 IntManual Est EESTI TÖÖJÕU-UURING 2009 Küsitleja juhend Tallinn 2008 SISUKORD 1. TÖÖJÕU-UURINGU EESMÄRK... 1 2. VALIM... 2 3. PÕHIMÕISTED... 2 4. KÜSITLEJA OSA... 3 5. LEIBKONNAKÜSITLUS... 5 5.1 OSA YA. Leibkonna ja

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada lastega perede olukorda. Kuigi pere ja naise otsust

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Elanikkonnakaitse rakkerühma ülevaade

Elanikkonnakaitse rakkerühma ülevaade Elanikkonnakaitse Margo Klaos Rakkerühma juht 23.09.2016 Riigikaitseõpetajate sügisseminar Roosta Milleks vaja uut lähenemist elanikkonnakaitsele? Muutused julgeolekupildis Relvakonfliktid Terrorirünnakud

Rohkem

OSA Y

OSA Y EESTI TÄISKASVANUTE KOOLITUS 2011 ANKEET OSA A Küsitleja osa...2 OSA YA Leibkonna ja leibkonnaliikmete üldandmed... 3 OSA YB Suhted leibkonnas... 4 OSA YC Demograafilised andmed... 5 OSA JN Vanemate haridus...

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Bakalaureusetöö Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Bakalaureusetöö Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Bakalaureusetöö Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse jaotuse põhjal Euroopa sotsiaaluuringu IV-VI vooru

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Microsoft Word - SJKK 2016-a

Microsoft Word - SJKK 2016-a RIIGIKAITSE INIMVARA KAARDISTAMINE: UURINGUTE TULEMUSED Artiklikogumik 2 RIIGIKAITSE INIMVARA KAARDISTAMINE: UURINGUTE TULEMUSED Artiklikogumik 2017 Toimetaja: Avo Trumm Strateegilise Jätkusuutlikkuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne uus TH.doc

Microsoft Word - Aruanne uus TH.doc TALLINNA JA HELSINGI VAHELISE INIMESTE LIIKUMISE UURING - LENNUREISIJAD Turu-uuringute AS November/detsember 0 Sisukord SISSEJUHATUS...3 KOKKUVÕTE... METOODIKA ÜLEVAADE... Valim ja vastaja valik... Küsitlustöö...

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - 9klass_reaal_hum_\374ld.docx)

(Microsoft Word - 9klass_reaal_hum_\374ld.docx) IX klass Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi: 1) ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist; 2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; 3) küsimuste

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem