Projekti Alkoholivõõrutussündroomi raskusastme hindamise skaala (CIWA-Ar) kohandamine (tõlkimine ja valideerimine) Eestis kasutamiseks aruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Projekti Alkoholivõõrutussündroomi raskusastme hindamise skaala (CIWA-Ar) kohandamine (tõlkimine ja valideerimine) Eestis kasutamiseks aruanne"

Väljavõte

1 Projekti Alkoholivõõrutussündroomi raskusastme hindamise skaala (CIWA-Ar) kohandamine (tõlkimine ja valideerimine) Eestis kasutamiseks aruanne Anu Aluoja, Sven Janno, Innar Tõru Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinik 2020 Tartu Uuringu raport 2021

2 Väljaande andmete kasutamisel viidata allikale. Soovitatav viide käesolevale väljaandele: Aluoja A, Janno S, Tõru, I. Projekti Alkoholivõõrutussündroomi raskusastme hindamise skaala (CIWA-Ar) kohandamine (tõlkimine ja valideerimine) Eestis kasutamiseks aruanne; TÜ psühhiaatriakliinik, 2020.

3 Sisukord Lühendid... 4 Lühikokkuvõte... 4 Sissejuhatus CIWA-Ar-i tõlge eesti keelde Tõlkimise etapid Tõlkijad ja ekspertkomisjon Tõlkimisel tekkinud probleemid ja viimane sõnastus CIWA-Ar-i reliaabluse ja valiidsuse uuring Metoodika Uuritavad isikud Protseduur Kasutatud mõõtmisvahendid Statistiline analüüs Valimi suurus Tulemused Pilootuuringu tulemused Põhiuuringu tulemused Kasutatud kirjandus

4 Lühendid CGI Kliinilise üldmulje skaala CIWA-Ar Alkoholivõõrutussündroomi raskusastme hindamise skaala VAS Visuaalne analoogskaala VAS-1 Visuaalse analoogskaala üldise enesetunde hinnang VAS-2 Visuaalse analoogskaala ärevuse hinnang VAS-3 Visuaalse analoogskaala depressiivsuse hinnang WHO Maailma Terviseorganisatsioon Lühikokkuvõte Käesoleva projekti eesmärk oli tõlkida eesti keelde ja kohandada CIWA-Ar-i skaala ning hinnata eestikeelse versiooni reliaablust ja valiidsust. Metoodika. CIWA-Ar-i eestikeelse variandi saamiseks tehti originaalist kaks tõlget eesti keelde. Ekspertkomisjon tegi neist koondvariandi, mis läks tagasitõlkeks. Ekspertkomisjon võrdles tagasitõlget originaalversiooniga, vaatas veel kord üle kõik tõlked ning tegi lõpliku variandi. Pilootprojekti käigus küsiti kommentaare kümnelt alkoholivõõrutusega patsiendilt ja intervjueerijatelt, nende põhjal polnud küsimuste sõnastuses vaja muutusi teha. CIWA-Ar-i reliaabluse ja valiidsuse uuringus osales 61 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse erakorraliselt pöördunud alkoholivõõrutusega patsienti. Kaks õde täitsid CIWA-Ar-i ning seejärel täitis arst kliinilise üldhinnangu skaala seisundi raskuse osa (Clinical Global Impression-Severity; CGI-S). Patsient täitis seisundi subjektiivse raskuse hindamiseks mõeldud visuaalse analoogskaala (VAS). Nelja tunni pärast või hiljemalt vahetult enne haige haiglast lahkumist täitis vastuvõtuõde uuesti CIWA-Ar-i ja CGI-S-i ning patsient täitis VAS-i. Võimalusel täideti järgneva kuu aja jooksul (kui võõrutus oli täiel määral taandunud) ambulatoorsel vastuvõtul kolmandat korda skaalad (CIWA-Ar, CGI-S, VAS). 4 Tulemused. CIWA-Ar-i koguskoori hindajatevaheline kooskõla sisekorrelatsioonide põhjal oli 0,962; üksiksümptomitel 0,8210,969, mis näitab CIWA-Ar-i väga head reliaablust. CIWA-Ar-i sisereliaablus Cronbachi α järgi oli esimesel hindamisel 0,68. CIWA-Ar-i koguskoori korrelatsioon psühhiaatri antud võõrutusseisundi raskuse hinnanguga CGI-S-i põhjal oli 0,795, mis näitab skaala väga head valiidsust. Väiksem, aga ka statistiliselt oluline oli korrelatsioon CIWA-Ar-i koguskoori ja patsiendi enda hinnatud enesetunde (VAS-1) vahel. CIWA-Ar-i keskmised skoorid kolmel hindamiskorral erinesid üksteisest oluliselt (F = 36,8; ), ravi saades ja seisundi paranedes vähenes CIWA-Ar-i skoor oluliselt. Järeldused. CIWA-Ar-i eestikeelne versioon on väga hea hindajatevahelise reliaabluse ja valiidsusega instrument, mis sobib Eestis võõrutusseisundi raskusastme hindamiseks.

5 Sissejuhatus Alkoholi liigtarvitamine halvendab elukvaliteeti ning seostub otseselt või kaudselt enam kui 200 terviseprobleemiga (1). Eestis on alkoholi ülemäärane tarbimine olnud probleemiks pikemat aega. Alkoholisõltuvuse levimus on Eestis tööealise elanikkonna (1864 a) hulgas kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt naiste seas 2% (EL 1,5%), meeste hulgas 11% (EL 5,4%) (2). Hiljutise uuringu kohaselt esineb Eestis esmatasandi meditsiini patsientidest ligi 16%-l alkoholi kuritarvitamist või -sõltuvust (3). Võõrutusseisundi esinemine on üks alkoholisõltuvuse tunnuseid (4). Võõrutusseisund on sümptomite kogum, mis tekib alkoholi absoluutsel või suhtelisel ärajätmisel juhul, kui alkoholi on tarvitatud regulaarselt ja tavaliselt kaua ja/või suurtes kogustes. Tavalised on ärevus, depressioon ja unehäired, raskematel juhtudel aga võib esineda deliirium ning seisund võib muutuda eluohtlikuks. Võõrutussümptomid on sage probleem inimestel, kes saavad alkoholiprobleemide tõttu ravi, ulatudes kuni 86%-ni (5). Võõrutusseisundi adekvaatne ravi võib ära hoida eluohtlikke komplikatsioone, samuti vähendada edasiste võõrutusseisundite tekkimise tõenäosust (6, 7). Raviviisi valik sõltub võõrutusseisundi raskusest. On leitud, et objektiivse hindamisskaala kasutamine aitab välja selgitada isikuid, kellel on oht komplitseeritud võõrutusseisundi tekkeks ja vajadus seda ravis arvestada (8). Alkoholivõõrutuse raskuse hindamiseks on loodud mitu instrumenti. Levinud hindamisvahend on Clinical Institute Withdrawal Assessment (CIWA-Ar) skaala, mida soovitab võõrutusseisundi raskuse hindamiseks ka alkoholi tarvitamise häirete ravijuhend (9). CIWA-Ar (10) on vaatleja hinnangul põhinev 10-punktiskaala, mis võimaldab hinnata võõrutusseisundi raskust. Skaala on hea hindajatevahelise reliaabluse ja valiidsusega (10). Uuringute alusel on leitud äralõikepunktid, millest alates on ravi vajalik ning ravita jäämisel komplikatsioonide risk suurem (8, 10). On selgunud, et võrreldes tavapärase kliinilise hindamisega annab CIWA-Ar eelise, võimaldades raviefekti saavutada väiksema ravimihulga ja lühema ajaga (11). CIWA-Ar ei kaota oma hindamisomadusi ka üleviimisel teise keele- ja kultuuriruumi (12, 13). 5 Eestis ei ole alkoholivõõrutust seni teaduslikult uuritud. Samuti ei ole võõrutusseisundi raskuse hindamiseks ühtegi standardiseeritud instrumenti. Käesoleva projekti eesmärk oli tõlkida ja eesti keelde kohandada CIWA-Ar ning hinnata eestikeelse versiooni reliaablust ja valiidsust.

6 1 CIWA-Ar-i tõlge eesti keelde 1.1 Tõlkimise etapid Esimeses etapis tehti ingliskeelsest originaalist kaks tõlget eesti keelde. Ühe tõlke tegi uuritavate patsientidega töötamises vilunud psühhiaater, teise mittemeditsiinilise taustaga tõlkija. Mõlemad tõlked vaatas üle ekspertkomisjon, kes koostas ühe koondvariandi, millest lasti teha tagasitõlge professionaalsel tõlkijal, kelle emakeeleks on inglise keel. Ekspertkomisjon võrdles tagasitõlget originaalversiooniga ja vaatas veel kord üle kõik tõlked. Ekspertkomisjoni liikmed mõistavad ja räägivad hästi nii inglise kui ka eesti keelt. Arutati läbi sõnad ja väljendid, milles tõlkijatel oli eriarvamusi, mis võisid olla ebasobivad või vääriti mõistetavad. Lähtudes tõlgetest ja lisades sinna oma teadmised ja kogemuse tööst võõrutusseisundiga patsientidega sõnastas ekspertkomisjon lõpliku eestikeelse variandi. 1.2 Tõlkijad ja ekspertkomisjon Esimesed tõlkevariandid tegid psühhiaater Innar Tõru ja professionaalne tõlkija Lõuna-Eesti tõlkebüroost. Tagasitõlke tegi Lõuna-Eesti tõlkebüroo tõlkija. Ekspertkomisjoni moodustas töövõtja ning komisjoni põhiliikmed olid Innar Tõru, Anu Aluoja ja Sven Janno. 1.3 Tõlkimisel tekkinud probleemid ja viimane sõnastus Esimese variandi tegemisel vaatas komisjon üle professionaalse tõlkija (tlk) ja professionaalse psühhiaatri (ps) tõlked ning koostas versiooni, millest tehti tagasitõlge. Terminoloogiaprobleemid valdkondade kaupa: 6 ÜLDINE Instruktsioon küsitlejale: eelistati käskivat kõneviisi ( vaatle, mitte vaadelda ega vaatlus ). Hinnanguskaala keskmise variandina eelistati mõõdukas (ingl moderate), mitte keskmine, nagu tõlkebüroo soovitas. Mõõdukas on tavaline sõna hinnanguskaalades keskmise variandi kohta, samuti on kasutusel psühhiaatrilises terminoloogias keskmise raskusega seisundite kohta. 1. IIVELDUS JA OKSENDAMINE Küsimus Do you feel sick to your stomach? : tõlkebüroo (tlk) pakkus Kas Teil on süda paha, komisjon eelistas Kas Te tunnete iiveldust, sest süda paha võib olla mitmeti tõlgendatav. Dry heaves vasteks pakuti kõõksumine (tlk) vs. öökimine (ps), komisjon eelistas viimast, mis on iivelduse kontekstis täpsem vaste. 2. TREEMOR Tremor vasteks pakuti värinad (tlk) vs. treemor (ps). Eelistati viimast, sest see on erialakeeles levinud mõiste võõrutusseisundiaegse värisemise tähistamiseks.

7 5. PUUTETAJU HÄIRED Sümptomi tactile disturbances vasteks pakuti tundehäired (tlk) taktiilsed (ps): komisjon valis kolmanda variandi puutetaju häired, mis on spetsiifiline ja eestikeelne väljend. 6. KUULMISTAJU HÄIRED Sümptomi auditory disturbances vasteks pakkus tõlkija kuulmishäired, psühhiaater auditoorsed häired. Komisjon eelistas mõistet kuulmistaju häired, mis on eesti omasõna ja spetsiifilisem kui kuulmishäired. 7. NÄGEMISTAJU HÄIRED Sümptomi visual disturbances vasteks pakuti: nägemishäired (tlk) vs. visuaalsed häired (ps). Komisjon eelistas mõistet nägemistaju häired, mis on eesti omasõna ja spetsiifilisem kui nägemishäired. 8. PEAVALU, SURVETUNNE PEAS Küsimusele Does it feel like there is a band around your head? pakuti järgmisi variante: Kas Teil on tunne, nagu Teie pea ümber oleks tugev pael tõmmatud? (tlk) vs. Kas Teile tundub, nagu oleks Teil pea ümber võru? (ps). Komisjon eelistas viimast, sest see on kõnekeeles levinum väljend. 9. RAHUTUS Ingliskeelsele väljendile constantly thrashes about pakkus tõlkija vasteks on märgata kõrgenenud motoorset aktiivsust, komisjon eelistas rabeleb pidevalt ringi, mis on tõlkeliselt täpsem ja sisult spetsiifilisem. 10. ORIENTATSIOON JA TEADVUSE HÄGUNEMINE Sümptomi orientation and clouding of sensorium nimetusele pakuti järgmisi variante: aegruumis orienteerumine ja mõtteselgus (tlk) vs. orientatsioon ja teadvuse hägunemine (ps). Komisjon eelistas viimast, kuna need on psühhiaatrias vastavate sümptomite tähistamiseks kasutatavad terminid, seega professionaalile arusaadavamad. 7 Lõpliku variandi tegemisel võttis komisjon kokku tõlked ja tagasitõlke ja tegi veel mõne muudatuse. 4. ÄREVUS Kuna sõna ärevus ei pruugi kõigile arusaadav olla, lisati sõna rahutus. Küsimuse lõplik sõnastus: Kas tunnete end ärevana või rahutuna. 6. KUULMISTAJU HÄIRED Küsimuses Kas Te olete tavapärasest teadlikum helidest enda ümber? asendati teadlikum helidest > tundlikum helidele. Viimane variant on keeleliselt suupärasem ja sisuliselt täpsem. 8. PEAVALU, SURVETUNNE PEAS Lisati küsimus Kas Te tunnete peavalu?, sest küsimused Kas tunne peas on tavalisest erinev? Kas Teile tundub, nagu oleks Teil pea ümber võru? ei pruugi kõigile arusaadavad olla. Seda kinnitas ka üks pilootuuringu ajal antud tagasiside, samuti soovitas peavalu-küsimust tõlkebüroo tõlkija.

8 2 CIWA-Ar-i reliaabluse ja valiidsuse uuring 2.1 Metoodika Uuritavad isikud Uuringus osales 61 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse erakorraliselt pöördunud alkoholivõõrutusega patsienti, kes pöördumise ajal ei vastanud ühelegi uuringus osalemist välistavale tingimusele ning kes olid nõus uuringus osalema. Uuringus osalemise välistas, kui patsient vastas ühele või enamale järgnevas loetelus nimetatud tingimustest: patsiendil on äge raske kehaline haigus; patsient tarvitab lisaks alkoholile muid psühhoaktiivseid aineid; patsient ei ole võimeline allkirjastama informeeritud nõusoleku vormi; patsient ei ole suuteline uuringu toiminguid sooritama Protseduur CIWA-Ar-i tõlgitud versiooniga viidi 10 alkoholivõõrutusega haige seas läbi pilootuuring. Uuringut ja selles osalemise tingimusi tutvustas patsiendile ja informeeritud nõusolekuga allkirjastamise korraldas psühhiaatriakliiniku vastuvõtutoa õde Esimene hindamine Nõusoleku andnud patsiendi kohta täitsid vastuvõtuõde ja osakonnast kutsutud vastava väljaõppe saanud õde CIWA-Ar-i eestikeelse versiooni, esimene õde märkis üles läbiviimiseks kulunud aja. Seejärel viis esimene õde läbi pilootuuringu intervjuu, kus küsis patsiendilt tagasisidet CIWA-Ar-ile ning lisas oma tähelepanekud. Registreeriti patsiendi demograafilised andmed ja alkoholitarvitamise anamnees. 8 Seejärel täitis arst (psühhiaater) kliinilise üldhinnangu skaala seisundi raskuse osa (Clinical Global Impresssion-Severity; CGI-S). Patsient täitis seisundi subjektiivse raskuse hindamiseks mõeldud visuaalse analoogskaala (VAS) ja alkoholitarvitamise probleemi raskuse hindamiseks mõeldud küsimustiku (The Alcohol Use Disorders Identification Test; AUDIT). Õde mõõtis patsiendi südame löögisageduse ja vererõhu esimese pooltunni jooksul pärast patsiendi vastuvõtule pöördumist Teine hindamine Nelja tunni pärast või hiljemalt vahetult enne patsiendi haiglast lahkumist, täitis vastuvõtuõde uuesti CIWA-Ar-i eestikeelse versiooni ja CGI-S-i. Õde mõõtis uuesti haige südame löögisageduse ja vererõhku ning patsient täitis VAS-i. Patsientidel soovitati edasi osaleda programmis Kainem ja tervem Eesti Kolmas hindamine Võimaluse korral täideti järgneva kuu aja jooksul (kui võõrutus on täiel määral taandunud) ambulatoorsel vastuvõtul kolmandat korda hindamisskaalad (CIWA-Ar, CGI-S, VAS). Pilootprojekti järel viidi sama metoodikaga läbi põhiuuring, välja arvatud pilootuuringu intervjuu, mida enam ei tehtud. Valideerimist (kaas)rahastas Tervise Arengu Instituut Euroopa Sotsiaalfondi programmist Kainem ja tervem Eesti.

9 2.1.3 Kasutatud mõõtmisvahendid Pilootuuringu intervjuu. Alkoholivõõrutusseisundis patsientidele testiküsimuste sobivuse ja vastuvõetavuse hindamiseks kasutati intervjuud vastavalt WHO soovitustele (14). Koos CIWA-Ar-i läbiviimisega küsiti järgmist: patsiendi seletusi küsimuste kohta; kas küsimused olid arusaadavad; kas mõni küsimus oli kohatu või häiriv; kas oli midagi, mis tegi vastamise raskeks; millised probleemid tekkisid intervjueerijal küsitluse läbiviimisel. Alkoholivõõrutussündroomi raskusastme hindamise skaala (CIWA-Ar). CIWA-Ar on kümnest alkoholivõõrutuse sümptomist koosnev intervjueerija hinnangul põhinev skaala, mis võimaldab hinnata võõrutusseisundi raskust (10). Üheksat sümptomit hinnatakse skaalal 07, ühte sümptomit (orientatsioon ja teadvuse hägunemine) skaalal 04. Kliinilise üldmulje skaala seisundi osa (CGI-S) (15). CGI-S on lühike summaarne hinnang, mille kliiniline spetsialist annab patsiendi seisundi raskusele skaalal 17. Klinitsist annab hinnangu tuginedes oma kogemusele vastava häirega patsientide grupiga. Visuaalne analoogskaala (VAS). Kasutati selle uuringu jaoks loodud skaalat, mis koosneb kolmest alaskaalast. Vastajatel paluti hinnata üldise enesetunde halbust, ärevuse taset ja depressiivsust. Vastajatel paluti märkida kriipsuga koht joonel, mis kõige paremini vastab nende hetke enesetundele Statistiline analüüs CIWA-Ar-i reliaabluse primaarse näitajana arvutati nii koguskoori kui üksiksümptomite hindajatevaheline sisekorrelatsioon (intraclass correlation) esmasel hindamisel. Reliaabluse sekundaarseks näitajaks võeti sisereliaablus, milleks arvutati Cronbachi α. Valiidsuse primaarse näitajana arvutati Spearmani korrelatsioon CIWA-Ar-i koguskoori ja psühhiaatri hinnatud CGI-S-i vahel. Valiidsuse lisanäitajatena arvutati Spearmani korrelatsioonid CIWA-Ar-i koguskoori ja patsiendi hinnatud VAS-i skaalade vahel. Lisaks hinnati CIWA-Ar-i koguskoori muutusi esimesel, teisel ja kolmandal hindamiskorral, kasutades kordusmõõtmistega dispersioonanalüüsi Greenhouse-Geisseri korrektsiooniga. 9 Andmeanalüüsiks kasutati statistikapaketti SPSS 26. versiooni (16), valimi suuruse leidmiseks kasutati paketti R (17) Valimi suurus Valimi suuruse arvutamisel lähtuti Bonetti (18, 19) soovitustest. Soovitavaks võimsuseks võeti 0,8; eeldatavad korrelatsiooni, sisekorrelatsiooni ja Cronbachi α väärtused tuletati CIWA-Ar-i käsitlevatest artiklitest (10, 12, 13, 20). Sisekorrelatsioonide arvutamiseks võeti oletatavaks väärtuseks 0,9, milleks piisav isikute arv (n) = 29. Cronbachi α oletatav väärtus oli 0,8, vajalik n = 58. CIWA-Ar-i ja CGI-S-i vahelise korrelatsiooni oletatav väärtus oli 0,54, vastav vajalik n = 52. Kuna kirjandusest CIWA-Ar-i seostest visuaal-analoogskaalaga midagi ei leidunud, siis oletati, et see korrelatsioon võiks olla pisut väiksem kui professionaali hinnatud CGI-ga, nimelt 0,5, sellele vastav vajalik n = 94. Seega otsustati, et valimi suuruseks võetakse 90 isikut, mis võimaldab reliaabluse ja valiidsuse primaarset ja sekundaarset hinnangut. Kuna COVID-19 puhangust tingitud eriolukorra tõttu ei olnud võimalik aasta kevadel andmeid koguda, osutus lõplikuks valimi suuruseks 61 isikut, mis samuti võimaldab piisava võimsusega primaarset reliaabluse ja valiidsuse hinnangut.

10 2.2 Tulemused Pilootuuringu tulemused Tulemused on esitatud tabelis 1. Enamik patsientidest said CIWA-Ar-i küsimustest aru. Sõnastuses ei olnud midagi, mis oleks patsiente häirinud. Raskusi võis tekitada patsiendi seisund (halb kehaline enesetunne, keskendumisraskused), probleemid tekkisid pigem eeltestimise lisaküsimustele, mitte CIWA-Ar-ile vastamisel. Eeltestimise tulemused ei näidanud vajadust küsimuste sõnastust muuta. Tabel 1. Pilootuuringu tulemused N Intervjueerijate ja patsientide kommentaarid Jah 8 Ei 2 Üks patsient oli napisõnaline, tõenäoliselt vähese sõnavaraga, raskused tekkisid pilootuuringu tagasiside küsimustega. Teine patsient tundis end väga halvasti, ütles ise, et halb enesetunne teeb vastamise raskeks. Jah 8 Üks patsient ei saanud aru küsimusest: "Kas tunne peas on tavalisest erinev?" Täpsustus (peavalu) aitas mõista. Ei 2 Küsimus Kas patsiendi seletused näitasid küsimustest arusaamist? Kas küsimused olid arusaadavad? Teine oli vähese sõnavaraga patsient, kes ei osanud öelda, millest oli raske aru saada. Kas oli kohatuid või häirivaid küsimusi? Jah 0 Ei 10 Kas veel midagi, mis tegi vastamise raskeks? Patsient: vastamise tegi raskeks halb enesetunne. Jah 1 Ei Põhiuuringu tulemused Uuringus osalenud patsientide kirjeldus on esitatud tabelis 2. Tabel 2. Osalejate kirjeldus Näitaja Keskmine (standardhälve) Vahemik (minmax) N (%) Vanus aastates 41,3 (10,3) 2167 Mehi 47 (77) Naisi 14 (23) Alg-/põhiharidus 16 (26,7) Kesk-/kutseharidus 38 (63,3) Kõrgharidus 6 (10) Töötab 25 (41) Ei tööta 36 (59)) 9 (8,7) < 140 Sugu Haridus Töötamine Probleemse alkoholitarvitamise kestus aastates

11 CIWA-Ar-i läbiviimiseks kulunud keskmine aeg oli esimeses uuringus 7,5 minutit, standardhälve (SH) = 2,9; teises uuringus 5,5 (SH = 2,5) ja kolmandas uuringus 6,4 (SH = 3,8) minutit. Sisekorrelatsioonide põhjal oli CIWA-Ar-i hindajatevaheline kooskõla väga suur (tabel 3) nii koguskoori kui üksiksümptomite osas. Kõige väiksem kooskõla oli orientatsiooni ja teadvuse hägunemise hindamisel, aga ka siin ületas sisekorrelatsioon 0,8. Need tulemused näitavad CIWA-Ar-i väga head reliaablust ja on sarnased varasemate uuringutega (10, 13). CIWA-Ar-i sisereliaablus Cronbachi α järgi oli esimesel hindamisel 0,68 (esimene õde) ja 0,67 (teine õde). Varasemad uuringud on leidnud CIWA-Ar-i sisereliaabluse kohta väga erinevaid väärtusi, nagu näiteks 0,46 (20) ja 0,89 (12). Kuna alkoholivõõrutusseisund on heterogeenne sündroom, võib sõltuvalt valimist sisereliaablus suuresti varieeruda. Tabel 3. CIWA-Ar-i hindajatevaheline kooskõla sisekorrelatsioonide alusel Skaala Sisekorrelatsiooni koefitsient 95% usaldusvahemik p CIWA-Ar-i koguskoor 0,962 0,9370,977 Iiveldus ja oksendamine 0,962 0,9370,977 Treemor 0,868 0,780,921 Higistamine 0,919 0,8650,952 Ärevus 0,956 0,9260,973 Puutetaju häired 0,951 0,9180,97 Kuulmistaju häired 0,928 0,880,957 Nägemistaju häired 0,959 0,9310,975 Peavalu, survetunne peas 0,969 0,9480,981 Rahutus 0,926 0,8760,956 Orientatsioon ja teadvuse hägunemine 0,821 0,7010, CIWA-Ar-i koguskoori korrelatsioon arsti antud võõrutusseisundi raskuse hinnanguga CGI-S-i põhjal oli suur (tabel 4), mis näitab skaala väga head valiidsust. Väiksem, aga ka statistiliselt oluline oli korrelatsioon CIWA-Ar-i koguskoori ja patsiendi enda hinnatud enesetunde (VAS-1) vahel. Tabel 4. CIWA-Ar-i korrelatsioonid teiste sümptomaatika hindamiseks kasutatud küsimustikega Spearmani korrelatsioonikoefitsiendi alusel CGI VAS-1 VAS-2 VAS-3 CIWA-Ar-1 0,795*** 0,382** 0,478*** 0,208 CIWA-Ar-2 0,619*** 0,371** 0,330* 0,206 CIWA-Ar-3 0,699*** 0,314 0,367* 0,297 Märkus. CIWA-Ar-1 CIWA-Ar-i esimesel hindamisel; CIWA-Ar-2 CIWA-Ar-i teisel hindamisel; CIWA-Ar-3 CIWA-Ar-i kolmandal hindamisel; CGI kliinilise üldmulje skaala; VAS-1 visuaalse analoogskaala üldise enesetunde hinnang; VAS-2 visuaalse analoogskaala ärevuse hinnang; VAS-3 visuaalse analoogskaala depressiivsuse hinnang ***; **p < 0,01; *p < 0,05

12 CIWA-Ar-i keskmised skoorid kolmel hindamiskorral on esitatud joonisel 1. Kordusmõõtmistega dispersioonanalüüsi järgi muutub skoor mõõtmiste lõikes oluliselt (F = 36,8; ). Teise hindamise CIWA-Ar-i skoor oli oluliselt väiksem võrreldes esimese hindamisega (), kolmanda hindamise skoor aga oluliselt väiksem kui teisel hindamisel (). Kuna teine hindamine tehakse enne väljakirjutamist, kui patsient on juba ravi saanud ja võõrutusseisund peaks olema leevenenud, kolmas hindamine aga järelkontrollis, siis kui patsient peaks olema võõrutusseisundist tervenenud, kinnitavad saadud tulemused, et CIWA-Ar hindab seisundi raskust. 30,0 CIWA-Ar-i keskmine skoor 25,0 20,0 15,0 12,9±7,9 10,0 6,8±5,1 5,0 2,5±3,6 0,0 esimene hindamine teine hindamine kolmas hindamine 12 Joonis 1. CIWA-Ar-i keskmised skoorid kolmel hindamiskorral Märkus. Keskmiste skooride järel on esitatud ±standardhälbed. Kokkuvõtteks näitavad projekti tulemused, et CIWA-Ar-i eestikeelne versioon on väga hea hindajatevahelise reliaabluse ja valiidsusega instrument, mis sobib Eestis võõrutusseisundi raskusastme hindamiseks.

13 Kasutatud kirjandus 1. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health. Process of translation and adaptation of instruments. Geneva, Switzerland: WHO; Kättesaadav: 2. Rehm J, Shield KD, Rehm MX, Gmel G, Frick U. Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential gains from effective interventions for alcohol dependence. Canada: Centre for Addiction and Mental Health; Põlluste K, Dudanova V, Kaldoja A, Kansi H, Kask L, Oja I, et al. Alkoholi tarvitamine ja sellega seotud tegurid perearsti poole pöördunud patsientide hulgas. Eesti Arst. 2016;95(2): World Health Organization. Psüühika- ja käitumishäirete klassifikatsioon RHK-10. Kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised. Tartu: Tartu Ülikool; Caetano R, Clark CL, Greenfield TK. Prevalence, trends, and incidence of alcohol withdrawal symptoms Analysis of general population and clinical samples. Alcohol Health Res W. 1998;22(1): Becker HC. Kindling in alcohol withdrawal. Alcohol Health Res W. 1998;22(1): Malcolm R, Roberts JS, Wang W, Myrick H, Anton RF. Multiple previous detoxifications are associated with less responsive treatment and heavier drinking during an index outpatient detoxification. Alcohol. 2000;22(3): Foy A, March S, Drinkwater V. Use of an Objective Clinical-Scale in the Assessment and Management of Alcohol Withdrawal in a Large General-Hospital. Alcohol Clin Exp Res. 1988;12(3): National Institute for Health and Clinical Excellence. Alcohol-use disorders: diagnosis, assessment and management of harmful drinking and alcohol dependence. (NICE Clinical Guidelines, No. 115.) Leicester (UK): British Psychological Society; Kättesaadav: Sullivan JT, Sykora K, Schneiderman J, Naranjo CA, Sellers EM. Assessment of Alcohol Withdrawal The Revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA-Ar). Brit J Addict. 1989;84(11): Reoux JP, Miller K. Routine hospital alcohol detoxification practice compared to symptom triggered management with an objective withdrawal scale (CIWA-Ar). Am J Addiction. 2000;9(2): Hernández AK, Vargas AG, Cerda TF, Melchor LA, Huerta RS, Elizalde BCI. CIWA scale validation in patients with alcohol withdrawal syndrome in Mexican population. Med Int Mex. 2012;28(2): Stuppaeck CH, Barnas C, Falk M, Guenther V, Hummer M, Oberbauer H, et al. Assessment of the Alcohol-Withdrawal Syndrome Validity and Reliability of the Translated and Modified Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (Ciwa-a). Addiction. 1994;89(10): World Health Organization. Management of substance abuse. Process of translation and adaptation of instruments Kättesaadav: Guy W. NCDEU Assessment Manual for Psychopharmacology, 3rd ed. Rockville, MD: National Institute for Mental Health; IBMCorp. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0 Armonk, NY: IBM Corp; R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; Kättesaadav: Bonett D. Sample size planning for behavioral science research Kättesaadav: Bonett DG, Wright TA. Cronbach's alpha reliability: Interval estimation, hypothesis testing, and sample size planning. J Organ Behav. 2015;36(1):315.

14 Kontakt Tervise Arengu Instituut info ja andmepäringud tai.ee Tervisestatistika Eestis Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas statistika.tai.ee Statistikaameti andmebaas stat.ee Rahvusvahelised tervisestatistika andmebaasid Euroopa Liidu statistika Eurostat andmebaasis ec.europa.eu/eurostat Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmebaas who.int/data Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmebaas stats.oecd.org

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Aili Maar Kliiniline psühholoog SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik PERH Psühhiaatriakliinik,

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverentsikeskuse Parrot saal, Tartu Algus Lõpp kl 14.15 kl

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 1 Kas kõiki alkoholitarvitamise häire kahtlusega patsiente tuleb järgnevate sekkumiste planeerimiseks alkoholi väärtarvitamise suhtes sõeluda vs

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kadri Säde OCI-R KÜSIMUSTIKU ADAPTEERIMINE EESTI OLUDELE Uurimistöö Juhendajad: Kirsti Akkermann PhD Kerttu Petenberg MA Läbiv pealkiri: REVIDEERITUD OCI SKAALA Tartu

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K15_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K15_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 15 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente tuleb alkoholi ja bensodiasepiinide segakasutuse suhtes hinnata vs mitte hinnata? Kriitilised

Rohkem

jürjen_magistritöö

jürjen_magistritöö Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Tõnu Jürjen MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE HINDAMISSÜSTEEMI 3.1.1 EESTINDAMINE Magistritöö Juhendajad: Aire Raidvee Inga Karton Läbiv pealkiri: MITI eestindamine Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te)

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te) TARTU LINNA ÕPETAJATE LÄBIPÕLEMISE, ENESETÕHUSUSE JA TAUSTATEGURITE SEOSED Magistritöö aktuaalsus Eesti hariduselus on toimunud ja toimumas suured muutused viiakse läbi ulatuslikke haridusreforme ning

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kristi Soogenbits Sotsiaalse Käitumise küsimustiku sobivus Aspergeri sündroomiga teismeliste isiksuseomaduste mõõtmiseks ja antud küsimustiku normide uuendamine. Magistritöö

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem