KLIENTIDE RAHULOLU V SPA MASSAAŽI, ILU- JA HEAOLUTEENUSTEGA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KLIENTIDE RAHULOLU V SPA MASSAAŽI, ILU- JA HEAOLUTEENUSTEGA"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut Liisi Lõiv KLIENTIDE RAHULOLU V SPA MASSAAŽI, ILU- JA HEAOLUTEENUSTEGA SURVEY OF CUSTOMER SATISFACTION ON THE EXAMPLE OF V SPA WELLNESS TREATMENTS Bakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava Juhendaja: dotsent Argo Moor, PhD Tartu 2021

2 Eesti Maaülikool Bakalaureusetöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Liisi Lõiv Õppekava: Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine Pealkiri: Klientide rahulolu V Spa massaaži, ilu- ja heaoluteenustega Lehekülgi: 51 Jooniseid: 20 Tabeleid: 1 Lisasid: 4 Osakond: Majandus- ja sotsiaalinstituut Uurimisvaldkond: Ettevõtte juhtimine S190 Juhendaja(d): Argo Moor, PhD Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2021 Edukad ettevõtted omavad ülevaadet enda klientide rahulolu või rahulolematuse kohta. Bakalaureusetöö probleemiks oli V Spa juhtkonna teadmatus klientide rahulolu tasemest. Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida Tartu V Spa massaaži, ilu- ja heaoluteenuste kliendirahulolu ning tulemustele tuginedes teha juhtkonnale ettepanekuid. Autor viis läbi ankeetküsitluse, mille koostamisel lähtuti SERVQUAL teoorial põhinevast kvaliteedi viiest dimensioonist, mida kohandati vastavalt töö eesmärgile ja ettevõtte iseärasustele ning NPS soovitusindeksist. Küsimustikule kogunes 170 vastust. Uuringu tulemustest selgus, et rahulolevaid kliente on ettevõttes kokku 78,38%, mida võib pidada väga heaks tulemuseks. Kõrget kliendirahulolu taset kinnitas samuti NPS soovitusindeks tulemusega 85,90%, mida võib pidada suurepäraseks. Enim rahulolematust esines füüsilise keskkonna ja kodulehe info ning broneerimissüsteemi sektsioonides. Autor on kindel, et uuringu läbiviimisel saadud info ning parendusettepanekute elluviimine aitab ettevõtte V Spa kliendirahulolu tõsta veelgi kõrgemale tasemele. Märksõnad: tarbijakäitumine, SERVQUAL, NPS, kliendiküsitlus 2

3 Estonian University of Life Sciences Abstract of Bachelor s Thesis Kreutzwaldi 1, Tartu Author: Liisi Lõiv Curriculum: Rural Enterpreneurship and Financial Management Title: Survey of customer satisfaction on the example of V Spa wellness treatments Pages: 51 Figures: 20 Tables: 1 Appendixes: 4 Department: Institute of Economics and Social Sciences Field of research: Company management S190 Supervisors: Argo Moor, PhD Place and date: Tartu 2021 Successful companies have an overview of their customers satisfaction or discontent. The problem of the bachelor's work was the unawareness of V Spa management of the level of customers satisfaction. The aim of the bachelor s thesis was to analyze the customers satisfaction of V Spa massage, beauty and wellness services and to make suggestions to the management based on the results. The author conducted a questionnaire survey which was based on five dimensions of quality on the SERVQUAL theory, adapted to the purpose of the work and the specificities of the company and the NPS Net Promoter Score. 170 answers were gathered to the questionnaire. The results of the study revealed that the company has 78.38% of satisfied customers which can be considered a very good result. The high level of customers satisfaction was also confirmed by the NPS Net Promoter Score with a result of 85.90% which can be considered an excellent result. The most disappointing result occurred in the sections of the physical environment, website information, and the booking system. The author is confident that the information received during the study and the implementation of the improvement proposals will help increase the customers satisfaction of V Spa. Keywords: consumer behavior, SERVQUAL, NPS, customer survey 3

4 SISUKORD SISSEJUHATUS ÜLEVAADE KLIENDIRAHULOLUST JA SELLE MÕÕTMISEST Kliendirahulolu mõiste olemus Kliendirahulolu olulisus Kliendirahulolu uurimise meetodid SERVQUAL meetod kliendirahulolu mõõtmiseks Soovitusindeks kliendirahulolu mõõtmiseks KLIENDIRAHULOLU V SPA MASSAAŽI, ILU- JA HEAOLUTEENUSTE NÄITEL V Spa lühitutvustus V Spa kliendirahulolu uuringu eesmärk, valim, metoodika Rahulolu uuringu tulemused V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringule vastanute varasem teenuste kasutajakogemuse analüüs V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringu personali jaotise tulemuste analüüs V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu füüsilise keskkonnaga V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu kodulehe informatsiooni ja broneerimissüsteemiga V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu küsimustikule vastanute demograafilised andmed Järeldused ja ettepanekud juhtkonnale KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. SERVQUAL küsimustik Lisa 2. V Spa massaaži, ilu -ja heaoluteenuste kliendirahulolu mõõtmise küsimustik Lisa 3. V Spa klientide infokanalite kasutussagedus Lisa 4. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta

5 SISSEJUHATUS Füüsilise heaoluga seotud teenuseid pakuvad Eestis 2021.aasta aprilli seisuga 425 ettevõtet (Inforegister). Konkurents antud valdkonnas on tihe ja seetõttu on tähtsad head kliendisuhted. Klientide rahulolu suurendamine on iga ettevõtte põhiliseks eesmärgiks, kuna kliendirahulolu ja kasumi vahel on otsene seos. Rahulolev klient sooritab tihedamini kordusoste, külastab ettevõtet sagedamini ning kulutab suurema summa (Gerson 1993: 5). V Spa spaakompleks on avatud alates aasta detsembrist. Asumine Tartu kesklinna kaubanduskeskuse 4. korrusel teeb selle üsna unikaalseks, veel enam, et spaa on dituleeritud Lõuna-Eesti suurimaks ja moodsaimaks. Pea viie aastase tegutsemisaja jooksul pole uuritud klientide rahulolu V Spa Heaolumaailmas pakutavate teenuste kohta. Sellest tulenevalt on bakalaureusetöö uurimisprobleemiks V Spa juhtkonna teadmatus kliendirahulolu kohta. Probleemist lähtuvalt on antud lõputöö eesmärgiks analüüsida Tartu V Spa massaaži, ilu- ja heaoluteenuste kliendirahulolu ning tulemustele tuginedes teha juhtkonnale ettepanekuid kliendirahulolu tõstmiseks. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Kliendirahulolu kujunemine ning seda mõjutavad tegurid, 2. anda ülevaade kliendirahulolu mõõtmise mudelitest, 3. viia läbi kliendirahulolu uuring V Spa Heaolumaailma klientide seas, 4. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringu tulemuse analüüs ja soovituste tegemine ettevõtte juhtkonnale. Töö koosneb kahest peatükist, milleks on teoreetiline ja empiiriline osa. Uurimistöö teoreetilise peatüki koostamisel tugineti teadusartiklitele ja raamatutele. Esimeses alapeatükis antakse ülevaade kliendirahulolu mõiste olemusest. Teises alapeatükis selgitatakse, miks kliendirahulolu on oluline. Kolmandas alapeatükis antakse ülevaade rahulolu mõõtmise meetoditest, kus autori fookuses on SERVQUAL ja soovitusindeksi (NPS) meetod. Töö empiirilise osa esimeses alapeatükis antakse lühiülevaade V Spa (R2 SPA OÜ) tegevusalast, pakutavatest teenustest ja meeskonna suurusest. Järgneb bakalaureusetöö uuringus kasutatava metoodika ja valimi kirjeldus. Teise osa kolmandas 5

6 alapeatükis analüüsitakse klientide seas läbi viidud kliendirahulolu uuringut ning kõige viimases alapeatükis esitatakse järeldused ja ettepanekud juhtkonnale. Andmete kogumiseks korraldati aastal kevadel perioodil ankeetküsitlus V Spa Heaolumaailma klientide seas. Usaldusväärseid vastuseid koguti 170 inimeselt, mis on töö autori arvates piisav, et teha järeldusi ettevõtte kliendirahulolu kohta. Uuring viidi läbi nii internetis kasutades Google Drive keskkonda, kui ka paberkandjal. Veebiküsitlus oli kättesaadav ettevõtte Facebook-ist kui ka kodulehelt, moodustades nii mugavusvalimi. Samuti saadeti juhusliku valiku alusel 200-le külastajale e-posti ankeetküsitluse link. Saadud andmed analüüsiti Microsoft Exceli abil. Motiveerimaks inimesi küsimustikule vastama, oli ettevõtte poolt välja pandud auhind, mis sisaldas V Spa Deluxe pääsmeid kahele. 6

7 1. ÜLEVAADE KLIENDIRAHULOLUST JA SELLE MÕÕTMISEST 1.1. Kliendirahulolu mõiste olemus,,väärtus, mida ettevõte loob, tuleb läbi klientide olemasolevatelt ja tulevastelt klientidelt. Ettevõtte edukus sõltub klientide hankimisest, hoidmisest ja kasvatamisest. Kliendid on ainus põhjus, miks ehitatakse tehaseid, palgatakse töötajaid, korraldatakse ärikohtumisi või tegeletakse üldise äritegevusega. Ilma klientideta ei ole ka ettevõtlust. Nii on öelnud turundus- ja kliendisuhete eksperdid Don Peppers ja Martha Rogers (2016:3). Kaasaegne turumajandus põhineb tugeval konkurentsil, kus kohtuvad omavahel pakkujad ja ostjad. Pakkujad soovivad saada enda toote või teenuse eest võimalikult suurt kasumit, samal ajal, kui ostjate eesmärk on saada kauba tarbimisest kasu võimalikult odava hinnaga. Aina suureneva konkurentsi juures on tähtis leida silmapaistev turunišš klientide vajaduste rahuldamiseks ja kvaliteetse teenuse pakkumiseks. (Arrak jt 2002:152) Kliendirahulolu on uuritud juba mitukümmend aastat, läbi aegade on teadlased välja tulnud erinevate kliendirahulolu definitsioonidega. Erinevad autorid on sõnastanud kliendirahulolu järgnevalt: Gersoni (1993: 7) järgi on klient tavaliselt rahulolev, kui toote või teenuse ootused on täidetud või ületatud, oluline on arvestada, et iga klient tajub kvaliteeti ja rahulolu ainult talle omasel moel. Kotler ja Keller (2012: 128) seostavad kliendirahulolu naudingu või pettumuse tundega, mis tuleneb kliendi ootuste ja tegelikkuse erinevusest. Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) kirjeldab rahulolu kui kliendi taju selle kohta, millisel määral tema ootused on täidetud. (EVS-EN ISO 9001: 2015) Cambridge Dictionary defineerib kliendirahulolu kui mõõdikut, mille abil saab teada kui õnnelik klient ettevõtte tooteid tarbides on. (Cambridge Dictionary) Klientide vajaduste, ootuste, eelistuste ja käitumise ära tundmine pole lihtne, kuna tarbijakäitumine pole ratsionaalne. Tarbijate tehtud otsuseid mõjutavad majanduslikud tegurid nagu sissetulek, hind, säästud, laenud, turumehhanismide mõju ja mittemajanduslikud tegurid nagu demograafilised, sotsiaalsed või psühholoogilised tegurid. 7

8 Rahulolu või rahulolematus on subjektiivne tunne, mis on individuaalsete tajude ja emotsioonide tulem. Analüütilisest vaatenurgast saab rahulolu liigitada kolmeks: 1. Osaline või üldine rahulolu 2. Praegune või kogunenud rahulolu 3. Iseseisev või võrdlev rahulolu Osaline rahulolu on rahulolu toote konkreetse elemendiga, milleks võib olla esteetika, vastupidavus, käsitlemise ohutus, teenus. Üldine rahulolu on rahulolu kõikide toote elementidega, sellepärast, et see hõlmab endas kõiki ettevõtte teenuseid. Praegune rahulolu annab hinnangu toote või teenuse hetkeolukorrale, mida kasutatakse teatud ajas ja ruumis. Kogunenud rahulolu on klientide kumulatiivsed üldlevinud kogemused piiratud aja jooksul. Iseseisev rahulolu põhineb kliendirahulolu hinnangul konkreetsele ettevõttele. Võrdlev rahulolu annab hinnangu omavahel konkureerivatele ettevõtetele. (Biesok, Wyród-Wróbel 2011: 25-27) 1.2. Kliendirahulolu olulisus Müügi, teeninduse, kliendirahulolu ja kasumi vahel on otsene seos. Ettevõtte püüdlus parema kvaliteedi ja teeninduse suunas ei oma tähtsust, kui kliendi ootused pole rahuldatud. Kliendirahulolu saavutamine on ettevõtte üks olulisemaid eesmärke, mistõttu pikaajaline kliendisuhe on ettevõtte jaoks tähtsal kohal. Mida rahulolevam on klient, seda tihedamini sooritab ta kordusoste, veedab kauem aega ettevõttes ning on valmis kulutama suurema summa. Samuti on ta meelsamini valmis soovitama ettevõtte teenuseid oma perele ja sõpradele. Kui müükide arv tõuseb, siis tavaliselt suureneb ka kasum. Rahulolematuse korral pöördub klient järgmise ostu sooritamiseks uue pakkuja poole. (Gerson 1993: 5-6) 8

9 Joonis 1. Teenuse kvaliteedi tajumine. (Vihalem 2003: 129; autori koostatud) Teenuse kvaliteeditaju (joonis 1) koosneb nii oodatud kui kogetud kvaliteedist. Oodatud kvaliteedi moodustab kättesaadav turuinfo, maine, vajadused ja kuulujutud. Kogetud kvaliteet jaguneb C. Grönroosi järgi teenuse tehniliseks ja funktsionaalseks kvaliteediks, mida mõjutab ettevõtte maine. Teenuse tehniline kvaliteet on objektiivselt hinnatav teenindusprotsessi käigus. Näiteks on hotelliteenuse tarbimisel väljundiks hotellituba ja voodi. Teenuse funktsionaalne kvaliteet moodustub teenuse osutamise ja kliendi taju järgi, kogu pakkumis- ja tarbimisprotsessi käigus ehk kuidas väljundit kliendile pakutakse. Näiteks on funktsionaalne kvaliteet massaažiteenuse puhul see, milliselt tajub klient massaažiruumi ja selle sisustust, ning kui professionaalselt käitub personal. Ettevõtte maine on teenuse kvaliteedi tajumise kujunemise juures väga oluline. Positiivse maine korral suudab klient väikeseid vigu aktsepteerida ja neist mitte häirida lasta, kuid negatiivse maine ning meelestatuse korral võimenduvad ka väiksemad vead oluliselt suuremaks. (Vihalem 2003: 129) 9

10 a) Traditsiooniline struktuur b) Kaasaegne struktuur Joonis 2. Traditsiooniline organisatsiooni struktuur (a) ja kaasaegne kliendile orienteeritud organisatsiooni struktuur (b). (Kotler, Keller 2012: 124; autori koostatud) Traditsioonilist organisatsiooni struktuuri (joonis 2a) ülesehitust eelistavad juhid, kes usuvad, et klient on ettevõtte jaoks ainuke,,kasumikeskus. Traditsiooniline organisatsioon on hierarhilise ülesehitusega, kus püramiidi tipus on ettevõtte juht, keskel keskastme juhid, allpool teenindav personal ja kliendid. Kõik töötajad järgivad käsuahelat, mis on paika pandud majandusaasta aruande järgi. Kliendikesksed ettevõtted järgivad kaasaegset kliendile orienteeritud organisatsiooni struktuuri (joonis 2b), mis on vastupidine traditsioonilise struktuuriga. Kõige üleval on kliendid, järgmisel astmel teenindav personal, kes kohtuvad, teenindavad ja pakuvad klientidele rahuldust. Eelviimasel astmel keskastme juhid, kelle ülesanne on toetada teenindavat personali nende töökohustuste täitmisel. Ettevõtte baasi moodustab juht, kelle eesmärk on palgata ja pakkuda toetust keskastme juhtidele. Kliendikeskne organisatsioon paneb kliendirahulolu iga oma äriotsuse keskmeks. Töötajad keskenduvad klientide vajaduste ja soovide rahuldamisega. (Kotler, Keller 2012: 124) Tänu digitaalse tehnoloogia arengule on tänapäeva klient üha teadlikum tarbija, kes ootab ettevõttelt lisaks tavapärasele suhtlusele, rahulolu ja rõõmu pakkumisele, et ettevõte kuulaks ja vastataks klientide küsimustele. Michael Dell i asutatud arvutiettevõte Dell on saavutanud oma tegutsemisajal edu tänu keskendumisele madala hinnaga arvutite tootmisele ning müügijärgse hoolduse pakkumisele. Kui ettevõte viis oma kõnekeskuse kulude kokkuhoidu 10

11 silmas pidades Indiasse ja Filipiinidele, siis liiga vähese tööjõu tõttu venisid kõnede ootejärjekorrad kuni 30 minuti pikkuseks. Vähendamaks helistajate arvu, eemaldas Dell kõnekeskuse numbri oma koduleheküljelt. Klientide rahulolematus tõusis, mis viis järsu turuosa ja aktsiate langemiseni. Tekkinud olukorras üritas meeskond juhtida kulusid, mitte teenust ja kvaliteeti. (Kotler, Keller 2012: Kliendirahulolu uurimise meetodid Edukad ettevõtted koguvad informatsiooni klientide rahulolu kui ka rahulolematuse kohta. P. Kotler on välja toonud mõned potentsiaalsed meetodid, kuidas uurida klientide rahulolu ja rahulolematuse kohta. Lihtne tagasiside kogumise viis, mis ei nõua palju ressursse, on üles seada ettepanekute kast, kuhu kliendid saavad enda soovitused ja kogemused antud ettevõtte kohta kirja panna. Kuid selline kaebuste-ettepanekute süsteem ei pruugi anda tervikpilti klientide rahulolust. Statistiliselt iga neljas ostja on teenusega rahulolematu, kuid vähem kui 5% esitab kaebuse, selle asemel vahetatakse teenusepakkujat. Võimalus on kasutada testostjate (ghost shoppers) teenust, mis on suunatud ettevõtte personali kontrollimiseks. Testostja abil saab ettevõtte juhtkond aimu, kuidas klienditeenindajad klientidega suhtlevad, millist kõnestiili kasutavad, kuidas tooteid pakuvad, millise mulje jätavad jne. Testklient saab konkreetse situatsiooni, mille abil on võimalik kontrollida, kuidas töötajad erinevad situatsioonides problemaatilisemaid olukordi lahendavad. Näiteks testostja kaebab restoranis toidu kvaliteedi üle, et näha kuidas olukord lahendatakse erinevates situatsioonides. Võimalikuks analüüsimeetodiks on kaotatud klientide analüüs (lost customer analysis). Seeläbi saab ettevõtte uurida, millega klient rahul ei olnud, et ta otsustas konkurentide seast endale uue teenusepakkuja valida. Sellist lähenemisviisi on kasutanud näiteks omavahel konkureerivad ülikoolid, kellel on enamjaolt sarnased õppeprogrammid ja tunnustatud õppejõud. Selgus, et otsust võisid mõjutada esmapilgul tähtsusetud tegurid nagu tualettide puhtus või koridori dekoratsioonid. Viimase variandina toob Kotler välja kliendirahulolu uuringu. Vältimaks tarbetut klientide kaotamist, viivad vastutustundlikud ettevõtted läbi regulaarseid kliendirahulolu uuringuid, kas siis kasutades küsimustikke või helistades otse klientidele, et uurida nende arvamust ettevõtte tulemuslikkusest. (Kotler jt. 2005: ) 11

12 SERVQUAL meetod kliendirahulolu mõõtmiseks Teenuse kvaliteedi hindamine on keerukas protsess, kuna immateriaalse teenuse puhul puuduvad tunnused, mida klient enne ostu kontrollida ja hinnata saaks. Hindamaks teenuse kvaliteeti, on tarvis valida välja indikaatorid, mis väljendaks teenuse kvaliteedi erinevaid tahke. Kaheksakümnendate lõpus arendasid Parasuraman, Zeitham ja Berry välja teeninduse kvaliteedi mõõtmise süsteemi SERVQUAL (lühend sõnadest service ja quality), mille kaudu on võimalik mõõta klientide ootuste ja pakutava teeninduse vahelist kaugust. Selle teooria kohaselt on teenuse kvaliteet jaotatud viieks elemendiks (Perens 1998): 1. Materiaalne ehk füüsiline keskkond, mille all mõeldakse sisustust, seadmeid ja personali väljanägemist. 2. Usaldusväärsus ehk teenuse täpsus ja korrektsus. 3. Teenindusvalmidus, mis väljendab ettetulevate probleemide lahendamise soovi ja kiirust. 4. Kindlus, töötajate kompetentsus, mis väljendub teadmistes, kogemustes, usaldatavuses ja sõbralikkuses. 5. Empaatia, mille all peetakse silmas personali valmisolekut lahendada kliendi probleeme. SERVQUAL küsimustiku kontseptsioon koosneb 22 standardsest küsimustepaarist (lisa 1), mida saab kasutada paljudes erinevates valdkondades. Igale küsimusele on formuleeritud kaks vastandlikku lausepaari. Esimene neist annab aimduse, kuidas tarbija on kindlaid olukordi vaatlusaluses asutuses ettekujutanud ehk milline on ootus. Teine vastus peegeldab tarbija tegelikku hinnangut ettevõttest. Tulemuseks saab ettevõtte juhtkond sisendi, millist teenust klient ootab. Kõik vastused on esitatud 7-punkti skaalal, kus 7 tähistab nõustun täielikult ning 1 tähistab ei nõustu üldse. (Perens 1998) Soovitusindeks kliendirahulolu mõõtmiseks Soovitusindeks ehk NPS (Net Promoter Score) on välja töötatud Frederick F. Reichheld i ja tema kolleegide poolt, kui nad proovisid leida lihtsat viisi, kuidas kliendirahulolu hinnata. Soovitusindeks arvutatakse välja ühe küsimuse põhjal:,,kui tõenäoliselt soovitad ettevõtet 12

13 X oma sõpradele või tuttavatele?. Vastuste hindamisskaala asub vahemikus 0-10, kus 10 tähendab,,äärmiselt tõenäoline ning 0,,ei ole üldse tõenäoline. (Reichheld 2003) Tulemused jaotatakse kolme kategooriasse: 1. Soovitajad (promoters) on lojaalsed ja rahulolevad kliendid, kes sooritavad kordusoste ning soovitavad konkreetset ettevõtet ka oma tuttavatele. Soovitajate vastused jäävad skaalal üheksast kümneni. 2. Passiivsed (passives) on rahul, aga mitte nii entusiastlikud kui soovitajad. Passiivsete vastused jäävad skaalal seitsmest kaheksani. 3. Mittesoovitajad (detractors) on tõenäoliselt rahulolematud kliendid. Mittesoovitajate vastused jäävad skaalal nullist kuueni. (Reichheld 2003) Joonis 3. Soovitusindeksi kategooriad ja arvutamine. (Autori koostatud tuginedes allikal: Brandem Baltic OÜ 2017) Soovitusindeks arvutatakse lahutades soovitajate protsendist (hinnang 9-10 palli) mittesoovitajate protsent (hinnang 0-6 palli). Soovitusindeksi tulemus võib olla vahemikus -100 kuni Tulemuste hindamiseks on välja töötatud vastavad vahemikud ja hinnangud (Hansson, Karus 2017): suurepärane: +100 kuni +60 väga hea: +59 kuni +20 hea: +19 kuni 0 rahuldav: -40 kuni -1 halb: -41 kuni -70 väga halb: -71 kuni

14 2. KLIENDIRAHULOLU V SPA MASSAAŽI, ILU- JA HEAOLUTEENUSTE NÄITEL Järgmine peatükk keskendub uuringu empiirilisele osale ning jaguneb neljaks. Esimeses osas kirjeldatakse V Spa ettevõtet üldisemalt, nii majanduslikku olukorda, pakutavaid teenuseid kui ka personali suurust. Teises osas on leitav läbiviidud uuringu metoodika, kus on kirjeldatud eesmärk ja valimi suurust. Kolmandas peatükis on kajastatud uuringu tulemused ja nende analüüs ning viimane osa käsitleb lähtuvalt tulemustest tehtavaid järeldusi ning ettepanekuid V Spa juhtkonnale V Spa lühitutvustus V Spa (R2 Spa OÜ) ja V Spaa- ja konverentsihotell (V SpaaHotell OÜ) avati aasta detsembris. Tartu kesklinnas Kvartali kaubanduskeskuse 4. korrusel paiknev heaolukeskus hõlmab endas nii spaad, hotelli, kui konverentsiruume. Spaahotelli juurde kuuluvad restoran Joyce ja kohvik V-Cafe. V Spa on Tartu Tarbijate Kooperatiivi tütarettevõte. Antud peatükis tutvustab autor põhjalikumalt V Spa-s pakutavaid teenuseid, majanduslikku olukorda ja töötajaskonna suurust, kuna V Spa Heaolumaailmas korraldati uurimistöö käigus kliendirahulolu küsitlus. R2 Spa OÜ tegevusvaldkond on,,saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevused jm füüsilise heaoluga seotud teenindus. Samas valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid oli Eestis 2021 aasta seisuga kokku aasta seisuga teenis R2 Spa OÜ puhaskasumit , ning ettevõtte käive moodustas turuosast 29%. (Inforegister) V Spa spaakompleks on Lõuna-Eesti suurim ja moodsaim, pidalaga ligikaudu 3800 ruutmeetrit. Veekeskus on mitmekesine ja ainulaadne, klientidele on avatud kolm erinevat maailma, milleks on vee-, sauna- ja soolamaailm, kust leiab 11 erinevat basseini ja mullivanni ning 11 erisugust sauna. Külastajatel on võimalik osaleda neljal erineval saunarituaalil, mille hulka kuulub leilirituaal, soolarituaal, shea-või rituaal ja mudamaski rituaal. Spaa mahutab korraga kuni 300 külastajat ja päeva jooksul kuni 1200 külastajat. 14

15 Lisaks veekeskusele on võimalik klientidel kasutada erinevaid massaaži, ilu- ja heaoluteenuseid V Spa Heaolumaailmas. Sobilikke teenuseid on igale sihtrühmale - nii meestele, naistele, lastele ja lapseootel emadele aasta I kvartalis oli R2 Spa OÜ meeskonnas 53 töötajat, kelle seas on juhtkond, administraatorid, massöörid, kosmeetikud, spaa teenindajad, vetelpäästjad, saunameistrid, baariteenindajad ja tehnikud (R2 Spa...). V Spa personali võib pidada nooruslikuks, kuna suur osa töölistest on tudengid, kes ülikooliõpingute kõrvalt tööd teevad. Kuna ettevõte on avatud ka nädalavahetusel, siis töö toimub graafiku alusel vahetustega V Spa kliendirahulolu uuringu eesmärk, valim, metoodika Käesolevas peatükis annab bakalaureusetöö autor ülevaate V Spa Heaolumaailmas läbiviidud kliendirahulolu uuringu eesmärgist, uuringu läbiviimiseks kasutatud metoodikast ja kirjeldab valimit. Lõputöö eesmärk on analüüsida Tartu V Spa massaaži, ilu- ja heaoluteenuste kliendirahulolu ning analüüsitulemustele tuginedes teha juhtkonnale ettepanekuid kliendirahulolu tõstmiseks. Kliendirahulolu ankeetküsimustiku koostamiseks kasutas autor kliendirahulolu teooriat ja SERVQUAL teoorial põhineva kvaliteedi viit elementi, mida kohandati vastavalt uurimistöö eesmärgile ja ettevõtte iseärasusele. Samuti kasutati soovitusindeksit kliendirahulolu mõõtmiseks. Autor valis oma uuringusse viis teemat, millele vastuseid sooviti saada: 1. Varasem teenuse kasutajakogemus. 2. Personali töö kvaliteet. 3. Füüsiline keskkond parkimine, ruumide puhtus, taustamuusika, temperatuur. 4. Informatsioon kodulehel ja broneerimissüsteem. 5. Lisainformatsioon sugu, vanus, haridus. Kokku oli põhiküsimusi ja väiteid 32, millele lisandusid kolm küsimust lisainformatsiooni all ja 12 väidet turunduskanalite kasutamise osas. Küsimustikus oli ka kaks avatud küsimust, millele vastamine ei olnud kohustuslik. 15

16 Küsimustik algas sissejuhatusega, kus kirjeldati uuringu eesmärki, täitmise juhendit ja klientide vastamise olulisust. Motiveerimaks kliente oma arvamust avaldama, loositi kõigi vastanute vahel välja V Spa Deluxe pääse kahele, selleks paluti täita kontaktandmete lahter. Deluxe paketis sisaldub veemaailm nelja sauna ja sporditoaga, soolamaailm ning saunamaailm, auhinna väärtus on 58. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu küsimustikku oli võimalik täita internetis veebiküsitlusena (lisa 2) kui ka pärast külastust paberkandjal. Vastuseid koguti perioodil Paberkandjal vastused sisestas autor käsitsi. Veebiküsitlus oli kättesaadav nii ettevõtte Facebook-ist kui ka kodulehelt, moodustades nii mugavusvalimi. Samuti saadeti juhusliku valiku alusel 200-le külastajale e-posti uudiskiri, kus paluti neil täita kliendirahulolu küsimustik, et muuta järgnevad külastused veelgi meeldivamaks. Uurimuse küsimustikule kogunes 175 vastust, neist 40 paberkandjal. Küsimustiku vastanutest viis väitsid, et pole varem V Spa Heaolumaailma teenuseid kasutanud, mistõttu nende andmetega analüüsis ei arvestatud. Küsimustiku koostamiseks kasutati Google Forms uuringute haldustarkvara. Vastajatel tuli hinnata väitega nõustumise või mittenõustumise astet Likerti 5-palli skaalal, variantideks oli: ei nõustu, pigem ei nõustu, nii ja naa, pigem nõustun, nõustun ja ei oska öelda. Autor leidis, et variandi,,ei oska öelda lisamine oli oluline, kuna ei saanud eeldada, et vastajad on kasutanud kõiki V Spa Heaolumaailma pakutavaid teenuseid. Uurimistöös olevad joonised ning protsentarvutused on tehtud Microsoft Exceli programmiga Rahulolu uuringu tulemused V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringule vastanute varasem teenuste kasutajakogemuse analüüs Küsimustiku alguses soovis autor teada, kas vastaja on kasutanud V Spa Heaolumaailma teenuseid. Kokku oli osalejaid 175, kuid nendest 5 väitsid, et pole antud teenuseid kasutanud. Seetõttu nende vastuseid tulemuste analüüsi ei kaasatud, kuna eesmärk oli uurida varasemalt teenuseid juba kasutanud inimeste rahulolu. Kogu analüüs baseerub 170 inimese vastustel. Saamaks aimdust, kui tihti V Spa Heaolumaailma külastajad ettevõtte teenuseid kasutavad, paluti neil valida kõige sobivaim sagedus (joonis 4). 37,50% vastanutest kasutavad teenuseid 16

17 kord aastas või harvemini ning 25,60% kord poole aasta jooksul. Kord kuus või sagedamini kasutab V Spa teenuseid 16,70% vastajatest ja kord kolme kuu jooksul 20,20%. Võib väita, et tegemist on kindlasti lojaalsete klientidega ja võimalik, et ka püsiklientidega. V Spa püsikliendiks saab pärast kuut külastuskorda, ning neil on võimalik saada teenuste hinnast edaspidi 10% soodustust. Joonis 4. V Spa Heaolumaailma teenuste kasutussagedus protsentuaalselt. (Autori koostatud) V Spa Heaolumaailmas pakutavaid teenuseid võib liigitada viieks: näohoolitsused, kehahoolitsused, massaažid ning jala- ja käehoolitsused. Välja selgitamaks, millised teenused on kõige populaarsemad ja enim kasutatavad, paluti vastajatel märkida kõik liigid, mida nad külastanud on (joonis 5). Tulemustest selgus, et kõigist vastajatest 136 inimest on kasutanud massaažiteenust. Peaaegu poole vähem ehk 69 vastajat olid külastanud näohoolitsusi. Kolmandal kohal olid kehahoolitsused 48 külastajaga ning sellele järgnesid jala- ja kätehoolitsused. Kuid peab tõdema, et erinevate hoolitsuseliikide populaarsus vaheldub vastavalt aastaajale. Näiteks on suveperioodil jalahoolitsuste kasutamine tunduvalt enamlevinud, kui külmal perioodil. 17

18 Kasutajate arv, inimest Näohoolitsus Kehahoolitsus Massaaž Jalahoolitsus Kätehoolitsus Teenuste liigid Joonis 5. V Spa Heaolumaailma teenuste kasutamise populaarsus. (Autori koostatud) Välja selgitamaks, kui rahulolevad on uuringule vastajad V Spa Heaolumaailmas pakutavate teenustega, paluti neil hinnata enda rahulolu taset. Vastusevariandi,,pigem olen rahul ja,,olen rahul hinnati tulemuste lihtsustamiseks rahulolevateks. Vastajatest 42,94% olid näohoolitsustega rahul, 1,76% vastajatest valisid variandi nii ja naa. Kehahoolitsustega olid rahul 36,47% vastajatest. Massaažiga oli rahulolevaid vastajaid 82,94%. Jalahoolitsustega oli rahul 22,35% vastanutest ja kätehoolitsusega 8,83%. Võib eeldada, et kõik vastanud, kes valisid variandi ei oska öelda, polnud antud teenuseid kasutanud. Joonis 6. V Spa Heaolumaailma uuringule vastanute rahulolu erinevate hoolitsuste liikidega protsentuaalselt. (Autori koostatud) Kui võrrelda jooniseid 5 ja 6, siis joonistub välja selge seos teenuse populaarsuse ja rahulolu vahel. Massaaž, mida vastajad olid kasutanud kõige enam, oli hinnatud kõige enam rahulolu 18

19 toovaks teenuseks. Kätehoolitsus, mille külastamine uuringu tulemuste põhjal on kõige ebapopulaarsem, ei osanud 90% vastajatest teenuse rahulolu hinnata. Töö autor otsustas kliendi lojaalsuse ja rahulolu hindamiseks kasutada soovitusindeksit. Vastajatelt küsiti:,,kui tõenäoliselt soovitad V Spa Heaolumaailma teenuseid oma sõpradele/tuttavatele?. Soovitusindeks arvutatakse lahutades soovitajate protsendist (hinnang 9-10 palli) mittesoovitajate protsent (hinnang 0-6 palli). Hinnangu 9-10 andsid 87,10% vastanutest, sealhulgas kõige kõrgema tulemuse lausa 71,8% vastanutest. Mittesoovitajaid oli kokku 1,20%, kaks vastajat valisid hinnanguks vastavalt 5 ja 6 palli. Soovitusindeks on sellisel juhul 85,90%, mida võib pidada väga heaks tulemuseks V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringu personali jaotise tulemuste analüüs Küsimustiku teises sektsioonis paluti anda hinnang V Spa Heaolumaailma personalile (joonis 7). Klient puutub kokku üldjuhul kolme erineva töötajaga. Seetõttu paluti hinnata massööride, kosmeetikute ja administraatorite pädevust. Kuna vastustes rahulolematud variante valitud polnud, ei toodud neid ka joonisel välja. Väitega, et massöörid on pädevad, nõustuvad 78,82% vastanutest ja pigem nõustuvad 10,00% vastanutest, mis tähendab, et peaaegu 90% vastanutest on rahul massööride pädevusega. Saame järeldada, et V Spa massöörid on saanud hea väljaõppe ja on oma alal asjatundjad. Sealhulgas 11,18% ei oska hinnata massööride pädevust, kuna ilmselt pole nad seda teenust kasutanud. Väitega, et kosmeetikud on pädevad, nõustusid 35,88% vastanutest ja pigem nõustusid 5,29%. Üle poolte vastajate 57,06% valisid variandi,,ei oska öelda, millest võib jällegi järeldada, et nemad pole seda teenust kasutanud. Sama tulemus oli näha ka joonisel 5, et kosmeetikute teenused pole nii populaarsed. Väitega, et administraatorid on pädevad, nõustusid 92,35% vastanutest ja pigem nõustusid 5,88% vastanutest, mis on kokkuvõttes suurepärane tulemus. Administraatorid on esimesed, kes kliente tervitavad ning nendega suhtlust alustavad, mõjutades olulisel määral külastaja esmamulje kujunemist. 19

20 Joonis 7. V Spa Heaolumaailma personali pädevus protsentuaalselt. (Autori koostatud) Väitega, et V Spa heaolumaailma personal on viisakas ja sõbralik (joonis 8), nõustusid 94,71% vastanutest ja 4,71% pigem nõustusid. Kusjuures üks inimene oli jätnud sellele küsimusele vastamata, kuid sellegipoolest on tulemus väga hea. Tundub, et personal teeb tööd rõõmuga ja ametikohtadele on valitud õiged inimesed. Ilu- ja heaoluteenuste külastamise üks eesmärke on lõõgastumine ja igapäeva muremõtetest välja lülitumine, mis saab toimuda ainult meeldivas ja sõbralikus keskkonnas. Abivalmidus on oluline osa kliendirahulolu kujunemise ja hindamise juures. Väitega, et V Spa personal on abivalmis, nõustus 92,94% vastanutest ja 4,71% pigem nõustus. Personali valmidus kliendi probleemidega tegelda on külastaja jaoks tähtis, kuna siis tunneb ta, et on oodatud. Väitele ei osanud vastata 1,76% inimestest ja taaskord oli üks vastus puudu. Väide, et personal on usaldusväärne, peegeldab teenuse täpsust ja korrektsust, mis on üks oluline komponent kliendirahulolu kujunemis juures. Väitega nõustus 84,12% vastajatest ja pigem nõustus 6,47% ehk peaaegu 90% külastajatest tajuvad, et personali võib usaldada. Ligi 10% vastanutest, ei osanud sellele väitele vastust anda. Personali viisakas riietus ja korrektne väljanägemine loob ettevõttest hea ja usaldusväärse mulje. V Spa Heaolumaailma massöörid ja kosmeetikud kannavad ühtset vormiriietust, milleks on rohekassinine jakk koos tumedate pükstega või sama värvusega kleit. Administraatorid on teistest töötajatest eristatud ja kannavad sinist kleiti. Väitega. Et 20

21 personal on viisakalt riides ja korrektse välimusega nõustus 92,35% vastajatest ja pigem nõustus 5,29% vastajatest. Personali oskus konflikte lahendada ja leida kõiki osapooli rahuldav lahendus, on kliendirahulolu saavutamise juures oluline aspekt. Olukordades, kus klient ei jää pakutud teenusega rahule ja esitab kaebuse on tähtis anda kindlasti ettevõttepoolne vastus ja põhjendada, millest arusaamatus tekkida võis. Väitega, et V Spa personal leiab konfliktide ja kaebuste tekkimisel kõiki pooli rahuldava lahenduse, nõustus vastajatest 34,12% ja pigem nõustus 5,88% vastajatest. Nõustujate osakaal oli üpris väike, kuid kuna valitud polnud vastuseid, mis väljendaks mittenõustumist, siis võib eeldada, et klientidel pole tekkinud konflikte ja kaebusi, millele oleks lahendust vaja leida. Seda kinnitas ka suur vastajate osakaal, ligi 60%, kes ei osanud väitele vastata. Joonis 8. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu väidete kokkuvõtted personali kohta protsentuaalselt. (Autori koostatud) Suurepärase teeninduse üheks komponendiks on personaalne lähenemine igale külastajale, mis tõstab tõenäosust, et klient on rahulolev ja saab positiivse kogemuse. Seetõttu esitati uuringus osalejatele väide, et,,minu vajadustele lähenetakse personaalselt (joonis 9). Väitega nõustus 74,71% vastajatest ning 8,24% pigem nõustusid. 14,71% ei osanud vastata ning 1,76% vastajatest valis variandi nii ja naa ehk olid neutraalsel seisukohal. 21

22 Joonis 9. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringus osalenute vastuste jaotumine väitele:,,minu vajadustele lähenetakse personaalselt. (Autori koostatud) Kokkuvõttes tundsid üle 80% vastanutest, et on kogenud V Spa Heaolumaailma külastades personaalset lähenemist. Tulemusega võib rahul olla, kuid ettevõtte juhtkonnal tasub mõelda, kuidas leida viis, et pakkuda tulevastele klientidel teenuseid vastavalt indiviidi soovidest V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu füüsilise keskkonnaga Mõistmaks, kuidas tajuvad uuringule vastanud V Spa füüsilist keskkonda, sealhulgas transporti ettevõtteni, ruumide atmosfääri, puhtust, muusikavalikut ning asukoha üles leidmise kergust, paluti neil hinnata alljärgnevaid väiteid (joonis 10). Ettevõtte asukoht ja mugav ligipääs nii auto kui ühistranspordiga on klientide jaoks tähtsal kohal. Paljud ettevõtted eelistavad asuda linna südames, kuid tihtipeale on sellisel juhul autoga klientidel parkimine ebamugav ja tihti ka lisakulu tekitav. V Spa asub Tartu kesklinnas Kvartali kaubanduskeskuse 4. korrusel. Tagamaks mugavat ligipääsu autoga, on keskusel olemas maa-alune parkla, mis mahutab 360 masinat. Vastajatel paluti hinnata väidet, et ligipääs ja parkimine on autoga mugav. 56,80% vastanutest nõustusid väitega ja 26,63% pigem nõustusid. 14,20% valisid variandi nii ja naa ning 2,37% vastanutest pigem ei nõustunud väitega. Üldjoones 80% vastanutest on autoga ligipääsu üle 22

23 positiivselt meelestatud. 20% vastanute rahulolematus võib tuleneda parkimistasu maksmises, mis peale 1 tunnist parkimist on 1 euro tunni kohta. Ligipääs ühistranspordiga on ligi 96% vastanute arvates mugav, mis on ka loogiline, kuna paljud Tartu bussiliinid peatuvad kesklinnas. Kvartali keskuses asub mitmeid riidepoode, söögikohti, teenusepakkujaid nagu juuksur, ilusalong ja arstikeskus. Esmakordsel külastajal võib suures majas orienteerumine osutuda keeruliseks. Raskemaks teeb olukorra ka mitu erinevat sissepääsu ja autoparklas asetsevad liftid, mis liiguvad erinevatele korrustele. Väitega, et V Spa Heaolumaailm on kergesti leitav, nõustus 59,17% vastajatest, 33,14% nõustusid väitega osaliselt. Kahtleval seisukohal oli 7,69% vastanutest. Tulemustest saab järeldada, et õige asukoha üles leidmine ei ole kõikidele klientidele nii lihtne, kui võiks eeldada. Ettevõtte ruumide kena välimus, meeldiv atmosfäär ja kena disain aitavad luua meeldivat külastuskogemust. Seetõttu esitati väide, et V Spa ruumid on meeldiva atmosfääri ja disainiga. 79,17% vastajatest nõustusid väitega ja 20,83% valisid variandi pigem nõustun. Igal inimesel on erinev maitsetunnetus ja eelistus, aga tulemustest selgus, et kõik vastanud on V Spa ruumikujundusega rahulolevad. Ruumide puhtus ning vastavus hügieeninõuetele on märkimisväärne kliendirahulolu mõjutav tegur. Vastanute hulgast 83,43% nõustusid väitega, et ruumid on puhtad ja 16,57% olid väitega pigem nõus. Tulemusest saab eeldada, et külastajate silmis probleeme puhtusega pole. Muusika on hea abivahend, mis aitab inimestel lõõgastuda ja enda enesetunnet parandad. Kõigis protseduuriruumides tuleb kõlaritest rahustav taustamuusika. Igas ruumis on võimalik helitugevust ja lampide hämarust vastavalt olukorrale muuta. Muusikavalik on tehtud juhtkonna poolt, kes on koostanud helilisti erinevatest rahulikest paladest ja meloodiatest. Kasutusel on meloodiad ilma sõnadeta. Vastajatel paluti hinnata taustamuusika meeldivust. 69,82% vastanute arvates on muusikavalik meeldiv. 26,04% vastanutes pigem nõustuvad väitega ning 4,14% on kahtleval seisukohal. Üldkokkuvõttes ollakse muusikavalikuga rahul. 23

24 Joonis 10. V Spa Heaolumaailma füüsilise keskkonna väidete kokkuvõtted protsentuaalselt. (Autori koostatud) V Spa Heaolumaailm on avatud esmaspäevast laupäevani kell 9-21 ja pühapäeval kell Pikema lahtioleku korral oleks keeruline leida töötajaid, kes hilistel õhtutundidel kliente vastu võtaks. Väitega, et lahtiolekuajad on sobivad, nõustusid 73,53% (joonis 11) ja pigem nõustusid 25,29% ehk uuringus osalejad leiavad, et praegused kellaajad on sobilikud. Joonis 11. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringus osalenute vastuste jaotumine protsentuaalselt väitele:,,heaolumaailma lahtiolekuajad on sobivad. (Autori koostatud) 24

25 Ilu- ja heaoluteenuste hinnatase on olenevalt teenusepakkujast erinev. V Spa hinnataset võiks hinnata pigem kallimapoolseks. Mida kinnitas ka uuringus osalejate vastused väitele, hinnatase on sobiv, millega ei nõustunud 2,94% vastanutest ja kahtleval seisukohal oli koguni ¼ vastanutest ehk 25,88%. Väitega nõustus 29,41%, pigem nõustus 41,76%. Arvestades tulemusi, tasub juhtkonnal mõelda, ehk on võimalik luua mõnda täiendavat boonussüsteemi, mis korvaks kõrge hinnataseme või reklaamida rohkem püsikliendisoodustust, mida on võimalik kasutada peale kuut kasutuskorda. Joonis 12. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringus osalenute vastuste jaotumine protsentuaalselt väitele:,, Heaolumaailma hinnatase on sobiv. (Autori koostatud) Teenus, mille üheks eesmärgiks on lõõgastuse pakkumine, peaks olema läbi viidud piisavalt sooja temperatuuriga ruumis. Kui kliendil on jahe või külm, siis võib ta keha hoida kramplikult ja tal on keeruline pingetest vabaneda. Joonis 13 kujutab vastanute arvamust protseduuriruumide temperatuuri kohta. 87,60% vastanutest hindasid temperatuuri sobilikuks. 9,40% pigem jahedaks ja 0,60% väga jahedaks. Kuid 2,40% vastanute arvates on ruum pigem palav. 25

26 Joonis 13. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringus osalenute vastuste jaotumine protsentuaalselt küsimusele, kuidas nad hindavad protseduuriruumi temperatuuri. (Autori koostatud) Inimeste soojalembelisus on erinev. Samuti võib teenindajal olla raske hinnata kui sobivaks klient ruumi temperatuuri peab. Kuna massööri töö eeldab füüsilist pingutust, siis tihtipeale on neil ruumis pigem palav. Kõige parem viis, kuidas vältida kliendi muret, et ruum on jahe, saab teenindaja küsida kliendi arvamust ja liiga madala temperatuuri korral katta klient paksema tekiga V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu kodulehe informatsiooni ja broneerimissüsteemiga Kena ja selge, kergesti hallatava ülesehitusega ettevõtte kodulehekülg on konkurentsivõimeline ja tekitab kliendis kas hea esmamulje või kahtluse pakutavate teenuste suhtes. Esimese väitega, et ettevõtte kodulehekülge on mugav kasutada (joonis 14), nõustusid peaaegu pooled vastajatest ehk 48,82%, pigem nõustusid 40,59%. Kahtleval arvamusel oli 8,82% ning väitega mitte nõustujaid oli kokku 1,77%. Tulemustest võib eeldada, et umbes 10% kasutajate jaoks on kodulehekülje kasutamine raskendatud. See võib tuleneda liiga suurest infokogusest, mis ühelt lehelt leitav on. Kuna V Spa kodulehel saab infot nii vee- ja saunamaailma, pakutavate hoolitsute kui ka hotellis ööbimise kohta. Kui analüüsida konkreetset V Spa Heaolumaailmas pakutavaid teenuseid, siis need leiab,,hoolitsuste alt. Hoolitsused on rühmitatud eraldi 11 kategooriasse, mis võib kliendil otsustamise raskeks muuta, veel enam, et osad hoolitsused alakategooriate kaupa korduvad. 26

27 Korralik kodulehekülg eeldab, et seal on leitav vajalik hulk informatsiooni ettevõtte poolt pakutavate teenuste kohta. Vastajad olid 96,39% nõus, et infot on teenuste kohta piisavalt. 3,53% vastanutest oli kahtleval seisukohal. Üldiselt võib arvata, et koduleheküljel on piisavalt informatsiooni, et saada erinevate teenuste sisust aimu. Joonis 14. V Spa Heaolumaailma kodulehe kasutajamugavuse ja informatiivsuse kokkuvõtted protsentuaalselt. (Autori koostatud) Ettevõtte kodulehel on võimalik kasutada Heaolumaailma teenuste aja kinni panemiseks broneerimissüsteemi, samuti saab helistada või kirjutada administraatorile, kes aitab sobiva aja broneerida. Küsimustiku lõpus, kus inimesed said lahtise küsimuse kaudu avaldada oma arvamust, tõid kuus inimest välja, et neil on internetist broneerimisega olnud varasemalt probleeme või pole kõikidele teenustele võimalik broneeringut teha. Väitega, et broneerimissüsteemi on lihtne kasutada, nõustusid täielikult 56,47% vastanutest ja pigem nõustujaid oli 29,41%. Tuleb välja et ligi 15% vastanutest on broneerimissüsteem valmistanud ebamugavust. 27

28 Joonis 15. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringus osalenute vastuste jaotumine väitele, et broneerimissüsteemi on lihtne kasutada. (Autori koostatud) Väitega, et teenuste järjekorrad on lühikesed, nõustusid pooled vastanutest, pigem nõustusid 38,82%. Kahtleval seisukohal ja mitte nõustujaid oli kokku 10%. Joonis 16. V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu uuringus osalenute vastuste jaotumine väitele, et teenuste järjekorrad on lühikesed. (Autori koostatud) Selline tulemuse moodustumine võib tuleneda klientide kogemusest, kes soovisid teenusele broneeringu tegemist väga lühikese etteteatamisajaga või sattus külastus aeg nädalavahetusele, kus on palju rohkem külastajaid, kui nädala sees. Samuti on järjekordade mõjutajaks erinevad tähtpäevad ja pühad, kus inimestel on soov teha kingitusi või puhata. 28

29 V Spa Heaolumaailma kliendirahulolu küsimustikule vastanute demograafilised andmed Lisainformatsiooni all küsiti uuringule vastajate käest nende demograafilisi näitajaid nagu sugu vanus ja haridus. Nagu eeldada võis, siis suurem osa vastajatest ehk 88,20% olid naised (joonis 17). Naised on agaramad kasutama erinevaid heaoluteenuseid nagu kehahoolitsused, näohoolitsused ning jala- ja käehoolitsused. Vastanud 20nest meesterahvast oli 16 juhul kasutatud massaažiteenust. Millest võib järeldada, et naised on V Spa heaoluteenuste kasutamises lojaalsemad kliendid. Põhjuseks on kindlasti tõsiasi, et naised on antud teenuste puhul põhiline sihtgrupp. Joonis 17. Kliendirahulolu uuringu vastanute jaotumine soo järgi protsentuaalselt. (Autori koostatud) Joonisel 18 on näha kliendirahulolu uuringule vastanute vanuseklassid. Keskmise vastaja vanus on 38 aastat. Kõige enam kliente on vanuses ja aastat, vastavalt 24,12% ja 21,18%. Järgneb vanus ja aastat vastavalt 15,88% ja 13,53%. Kõige nooremas vanuserühmas aastat on külastajaid 12,94%, mis võib tuleneda sellest, et noored täiskasvanud pole saavutanud piisavat finantsilist võimekust või pole heaoluteenused prioriteediks. Kõige väiksema vastajate osakaaluga olid ja üle 60 aastased, kuid see võib tähendada, et vanema sihtrühmani jõudmiseks oleks vaja kasutada teistsuguseid infokanaleid. 29

30 Joonis 18. Kliendirahulolu uuringu vastanute vanuseklassid. (Autori koostatud) Vaadates vastajate haridustaset (joonis 19) selgub, et 74,10% arvamuse avaldajatest on kõrgharidus omandatud ning 6,50% kõrgharidus omandamisel. 10,60% keskharidus, 7,10% kutseharidus ja 1,80% põhiharidus. Haridustase kinnitab väidet, et suurem osa V Spa heaolumaailma külastavatest klientidest on aastased. Joonis19. Kliendirahulolu uuringule vastanute haridustase. (Autori koostatud) V Spa turunduskanalite täiustamiseks soovis ettevõte teada, milliseid infokanaleid nende kliendid enim kasutavad. Lisas 3 on välja toodud enamlevinumad kanalid, mille kasutamissagedust paluti vastajatel hinnata. 30

31 Vastustest selgus, et kõige agaramalt kasutatakse e-posti, vastajatest 168 igapäevaselt ja 2 inimest 1-3 korda nädalas. Teisel kohal on Facebook 130 igapäevase kasutajaga. Kõrge tulemuse sai ka TV vaatamine ja ajakirjandus, vastavalt 104 ja 101 inimest igapäevaselt. Populaarse sotsiaalmeediaplatvormi Instagram igapäevaseid kasutajaid on 91 vastanutest. Ettevõtte juhtkonnal tasub kaaluda eelpool nimetatud infokanalite kasutamist, kui on plaan suurendada reklaami mahtusid Järeldused ja ettepanekud juhtkonnale Viimases peatükis esitab uurimistöö autor V Spa Heaolumaailmas läbi viidud kliendirahulolu uuringu tulemustele tuginedes järeldused ja ettepanekud juhtkonnale, kliendirahulolu tõstmiseks. Toetudes läbi viidud uuringule ja tulemuste analüüsile, selgub, et suur osa vastanutest on V Spa Heaolumaailmas pakutavate teenustega rahul. Ülevaatliku tulemuse leidmiseks kasutati aritmeetilist keskmist. Arvutustest selgus, et kõigist vastanutest 0,92% olid hinnanud väiteid valikuvariantidega,,ei nõustu ja,,pigem ei nõustu, mida esines füüsilise keskkonna ja kodulehe info ning broneerimissüsteemi sektsioonis. Rahulolevaid kliente on kokku 78,38%, sealhulgas 61,92% vastanutest valisid variandi,,nõustun. 3,71% vastajatest olid neutraalsel arvamusel. Oluline on mainida, et valikuvarianti,,ei oska öelda valisid 16,86% vastanutest. Kokkuvõttes võib tulemust pidada suurepäraseks, sest mittenõustujate osakaal oli alla 1%. Kõrget klientide rahulolu kinnitas ka soovitusindeksi tulemus 85,90%, mida võib pidada väga heaks näitajaks. Lähtudes läbi viidud uuringust, võib arvata, et juhtkonna seni kasutatud äristrateegiad ja metoodikad on olnud õigel teel. Uuringus oli ka avatud küsimus, kus vastajad said edastada ettevõttele oma soovid, kaebuse ja ettepanekud. Kokku avaldas oma arvamust 60 inimest. Suur osa vastustest olid stiilis,,kõik on suurepärane ja,,väga mõnus koht. Kõikidest vastanutes 16 andsid konstruktiivset tagasisidet, mida oli võimalik kategoriseerida seitsmesse gruppi (tabel 1). 31

32 Tabel 1. Vastajate soovituste ja ettepanekute jaotus (Autori koostatud) Grupp Vastused Broneerimissüsteem 6 Ruumide temperatuur 3 Klienditeenindus 3 Asukoht 1 Hinnatase 1 Ruumide valgustus 1 Järjekord 1 Kõige rohkem ettepanekuid tehti broneerimissüsteemi grupis. Mõned näited, mida vastajad selles kategoorias välja tõid:,,osasid teenuseid ei saa kodulehel broneerida interneti teel.,,,kinkekaardiga tasudes võiks saada kasutada broneerimissüsteemi.,,,sooduskoodi polnud võimalik ise broneerides süsteemis kasutada.. Kolmel korral mainiti, et toa temperatuur tundus liiga jahe. Klienditeeninduse grupis mainiti, et,,administraatorid lobisevad vastuvõtus liiga kõval häälel.. Ühel vastajal oli probleeme õige asukoha üles leidmisega,,ei leidnud õiget lifti parklast spa-sse.. Tehti ettepanek hindade alandamiseks. Järeldustele tuginedes teeb autor ettevõtte juhatusele järgnevad ettepanekud: täiendavat boonussüsteemi, mis korvaks ligi 30% vastanute jaoks kõrge hinnataseme; protseduuriruumi temperatuuri sobivus kliendile paluda personalil küsida, kas toatemperatuur on sobiv ja jaheduse korral kasutada lisa tekki; pikem tasuta parkimisaeg V Spa külastajatele kohustuslik parkimispileti registreerimine administraatori juures; välja töötada juhend, mille abil on kliendil lihtne V Spa asukohta üles leida. Juhend võiks olla leitav nii kodulehel, kui ka e-posti tuleva broneeringu kinnitusele juurde lingitud; ettevõtte kodulehekülje kergem kategoriseerimine hetkel on erinevad pakutavad teenused jaotatud 11 alagruppi, kuid see teeb otsustamise keeruliseks; broneerimissüsteemi täiustamine avatud küsimuses toodi mitmel korral välja murekoht, et kinkekaardi ja püsikliendisoodustuse korral pole broneerimissüsteemi kasutamine võimalik; alustada e-posti turundusega - infokanalite kasutajasagedusest selgus, et peaaegu 100% vastajatest kasutavad e-posti igapäevaselt. E-posti turundus võimaldab luua sihtgrupile omaseid kampaaniaid ning hoida sidet oma klientidega; 32

33 vähemalt kord aastas jätkata kliendirahulolu uuringu läbiviimist või hoida püsivalt paberkandjal tagasisidevormi klientidele kättesaadavas kohas. Nii on võimalik saada jooksvalt infot probleemide või rahulolematuse kohta. 33

34 KOKKUVÕTE Teenuse kvaliteedi taju koosneb kliendi poolt oodatud ja kogetud kvaliteedist. Edukad ettevõtted omavad ülevaadet kliendirahulolu või rahulolematuse kohta, seetõttu on rahulolu mõõtmiseks välja töötatud erinevaid mudelid. Antud töös keskenduti põhiliselt SERVQUAL teooriale ja NPS soovitusindeksile. Bakalaureusetöö probleemiks oli V Spa juhtkonna teadmatus klientide rahulolu kohta. Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Tartu V Spa massaaži, ilu- ja heaoluteenuste kliendirahulolu ning tulemustele tuginedes teha juhtkonnale ettepanekuid kliendirahulolu tõstmiseks. Uurimistöö käigus viidi läbi ankeetküsitlus, mille koostamisel lähtuti SERVQUAL teoorial põhineval kvaliteedi viiest dimensioonist, mida kohandati vastavalt töö eesmärgile ja ettevõtte iseärasustele ning NPS soovitusindeksist. Küsimustikule kogunes usaldusväärseid vastuseid 170. Keskmine vastaja oli 38-aastane naisterahvas, kellel oli kõrgharidus. Uuringu tulemustest selgus, et rahulolevaid kliente on kokku 78,38%, mida võib pidada väga heaks tulemuseks, kuna 16,86% osalenutest ei osanud oma arvamust kõigi väidete juures avaldada. Kõrget kliendirahulolu taset kinnitas ka NPS soovitusindeks tulemusega 85,90%, mida võib pidada suurepäraseks. Enim rahulolematust esines füüsilise keskkonna ja kodulehe info ning broneerimissüsteemi sektsioonis. Tuginedes tulemustele ja avatud küsimustes üleskerkinud murekohtadele, toodi töös välja kaheksa soovitust ja ettepanekut kliendirahulolu tõstmiseks. Mõned näited: välja töötada lühike ja konkreetne juhend, mille abil on kliendil lihtne V Spa asukohta üles leida; broneerimissüsteemi täiustamine, et kinkekaardi ja püsikliendisoodustuse korral oleks broneerimissüsteemi kasutamine samuti võimalik; alustada e-posti turundusega. 34

35 Kokkuvõtteks võib teha järelduse, et antud bakalaureusetöö täitis oma eesmärgi. Uuringu läbiviimisel saadud info ning autori poolt tehtud ettepanekute elluviimine aitaks ettevõtte V Spa kliendirahulolu tõsta veelgi kõrgemale tasemele ja laiendada kliendibaasi. 35

36 KASUTATUD KIRJANDUS Arrak, A., Eamets, R., Karm, T., Mets, T., Omel, R., Rand, R., Trasberg, V., Vigala, H., Viiol, A., Võrklaev, E. (2002). Majanduse abc. Avatar OÜ. Biesok, G., Wyród-Wróbel, J. (2011). Customer satisfaction Meaning and methods of measuring / In: H. Howaniec, W. Waszkielewicz (ed.), Marketing and logistic problems in the management of organization. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, pp Brandem Baltic OÜ. (2017). Kui paljud töötajad soovitaksid sind tööandjana? Kättesaadav: ( ) Cambridge Dictionary. (i.a). [on-line] ( ) EVS-EN ISO 9000:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara. Eesti Standardikeskus. [on-line] ( ). Gerson, R. F. (1993). Measuring Customer Satisfaction: A Guide to Managing Quality Service. ProQuest Ebook Central Hansson, B., Karus, E. (2017) Statistika ja unistuste aruandlus teel sinnapoole. Soovitusindeks ja mis aastal paremaks läheb. Statistikaamet, 17.oktoober Kotler, P., Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14th ed). New Jersey: Pearson Education Inc, Upper Saddle River. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2005). Principles of Marketing: Fourth European Edition. England: Pearson Education Limited. 954 p. Inforegister. (i.a). R2 Spa OÜ. Kättesaadav: ( ) Reichheld, F.F. (2003).,,The One Number You Need to Grow. Harvard Business School Publishing Corporation 36

37 Parasuraman, A, Ziethaml, V. and Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A Multiple- Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality - Journal of Retailing, Vol. 64, no. 1, Perens, A. (1998). Teenuste marketing. Tallinn: Külim. 168 lk. Peppers, D., Rogers, M. (2016). Managing customer experience and relationships : A strategic framework. ProQuest Ebook Central. N.J: John Wiley & Sons. 600 lk Vihalem, A. (2003). Turunduse alused. Tallinn: Külim. 296 lk. 37

38 LISAD 38

39 Lisa 1. SERVQUAL küsimustik SERVQUAL originaalküsimustik oodatud kvaliteedi kohta (Parasuraman 1988:38) E1. Ettevõttel peaksid olema kaasaegsed töövahendid. E2. Ettevõtte tööruumid peaksid korralikud välja nägema. E3. Töötajad on viisakalt riides ja korrektse väljanägemisega. E4. Ettevõtte tööruumid peaksid olema kooskõlas pakutavate teenustega. E5. Kui ettevõte on lubanud midagi kindlaks ajaks ära teha, siis ta seda ka teeb. E6. Kui kliendil on probleem, lahendab ettevõte selle kiirelt ja parimal viisil. E7. Ettevõte peab olema usaldusväärne. E8. Teenust tuleb osutada kokkulepitud aja jooksul. E9. Dokumentatsioon on korrektne. E10. Ettevõte ei peaks andma kliendile teada teenuse osutamise täpset aega. E11. Kliendid ei saa eeldada, et töötaja reageerib neile koheselt. E12. Ettevõtte töötajad ei pea olema alati valmis kliente aitama. E13. See on normaalne, kui ettevõtte töötaja ei saa kliendile kohe vastata, kuna ta on hõivatud muu tööülesandega. E14. Klient peab saama usaldada ettevõtte töötajaid. E15. Klient peab tundma ennast turvaliselt, tehes tehinguid ettevõtte töötajatega. E16. Töötajad peavad olema viisakad. E17. Ettevõtte töötajad peaksid saama piisava väljaõppe ettevõtte poolt, et oma tööd hästi teha. E18. Ettevõte ei pea igale kliendile individuaalselt lähenema. E19. Töötajad ei saa igale kliendile personaalselt pühenduda. E20. Ei saa eeldada, et töötaja teab kliendi vajadusi. E21. Ei saa eeldada, et ettevõte tegutseb kliendi huvides. E22. Ei saa eeldada, et töötunnid on kõikidele klientidele sobilikud. SERVQUAL originaalküsimustik tajutud kvaliteedi kohta (Parasuraman 1988:39) P1. XYZ ettevõttel on kaasaegsed töövahendid. P2. XYZ ettevõtte tööruumid näevad korralikud välja. 39

40 P3. XYZ ettevõttetöötajad on viisakalt riides ja korrektse väljanägemisega. P4. XYZ ettevõtte tööruumid on kooskõlas pakutavate teenustega. P5. Kui ettevõte XYZ on lubanud midagi kindlaks ajaks ära teha, siis ta seda ka teeb. P6. Kui teil on probleem, näitab ettevõte XYZ üles huvi probleemi lahenduse leidmisel. P7. Ettevõte XYZ on usaldusväärne. P8. Ettevõte XYZ osutab teenust kokkulepitud ajaks. P9. Ettevõtte XYZ dokumentatsioon on korrektne. P10. Ettevõte XYZ ei anna kliendile teada teenuse osutamise täpset aega. P11. Ettevõtte XYZ töötajad ei teeninda teid koheselt. P12. Ettevõtte XYZ töötajad ei ole alati valmis teid aitama. P13. Ettevõtte XYZ töötajad on liiga hõivatud, ei vastata teie päringule koheselt. P14. Te saate usaldada ettevõtte XYZ töötajaid. P15. Te tunnete ennast turvaliselt, tehes tehinguid ettevõtte XYZ töötajatega. P16. Ettevõtte XYZ töötajad on viisakad. P17. Ettevõtte XYZ töötajad saavad tuge ettevõttelt, et teha oma tööd hästi. P18. Ettevõte XYZ töötajad ei lähene teile individuaalselt. P19. Ettevõtte XYZ töötajad ei pööra teile personaalset tähelepanu. P20. Ettevõtte XYZ töötajad ei tea, millised on teie vajadused. P21. Ettevõte XYZ ei lähtu oma tegevustes teie huvidest. P22. Ettevõtte XYZ lahtioleku ajad ei ole klientidele sobilikud. 40

41 Lisa 2. V Spa massaaži, ilu -ja heaoluteenuste kliendirahulolu mõõtmise küsimustik 41

42 Lisa 2 järg 42

43 Lisa 2 järg 43

44 Lisa 2 järg 44

45 Lisa 2 järg 45

46 Lisa 2 järg 46

47 Lisa 2 järg 47

48 Lisa 2 järg 48

49 Lisa 2 järg Allikas: Autori koostatud 49

50 Lisa 3. V Spa klientide infokanalite kasutussagedus Joonis 20.V Spa klientide infokanalite kasutussagedus. (Autori koostatud) 50

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õppekava eeluuringu Raport 2011/12 1

Õppekava eeluuringu Raport 2011/12 1 Õppekava eeluuringu Raport 0/ Materjal on koostatud projekti Starting up with Wellness Training WELLNESS (0--EE-LEO0-0) raames Kontakt: Projekti koordinaator: Sirje Ellermaa, Kuressaare Ametikooli Arendusjuht

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem