Tallinna Suur-Pae Lasteaed ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Suur-Pae Lasteaed ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 Tallinna Suur-Pae Lasteaed ARENGUKAVA ТАLLINN 2017

2 Sisukord Sissejuhatus... 3 I Lasteasutuse lühiülevaade... 4 II Visioon, missioon ja põhiväärtused... 5 III Arengukava eesmärkide täitmise analüüs... 6 IV Arenduse valdkonnad ja põhisuunad V Tegevuskava aastateks * Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine Valdkond: Personalijuhtimine Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus Valdkond: Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine Valdkond: Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) VI Arengukava uuendamise kord

3 Sissejuhatus Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks ja tegevuskava kolmeks aastaks kuni 2019 aastani ning arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamisel meeskonnatööna on arvestatud kõikide lasteaiaga seotud osapoolte huve ja võimalusi, mis omakorda suurendab iga liikme vastutust eesmärkide ja soovitud tulemuste saavutamisel. Arengukava koostati arengurühma ettepanekute alusel koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Arengukava koostamisel lähtuti sisehindamiste tulemustest. Eelmise arengukava periood on loetud kordaläinuks. Käesoleva arengukava koostamisel oleme lähtunud olukorrast, kus sai Tallinna Suur-Pae Lasteaed juurde kuus rühma 2014 aastal Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi Lasteaiakoht igale lapsele alusel. Seoses asutuse struktuuri muutmise ja kollektiivi olulise suurendamisega, pöörame arengukavas tähelepanu lasteaiapere põhiväärtuste igapäevategevusse rakendamisele kaasates huvigruppe, asutuse keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri edasiarendamisele ning õpetajate digipädevuse arendamisele. Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava aastateks lähtub järgmistest dokumentidest: Tallinna Suur-Pae Lasteaia perioodi sisehindamise aruanne (kinnitatud ja kooskõlastatud pidaja poolt 14.juunil 2016) Lasnamäe linnaosa arengukava aastateks Tallinna arengukavast Lasteaedade arenguprogramm "Lasteaiakoht igale lapsele (Tallinna Linnavolikogu 4.aprilli 2013 määrus nr 23). Eesti elukestva õppe strateegia 2020 Keelekümblusprogrammi strateegia

4 I Lasteasutuse lühiülevaade Asutuse kontaktandmed: Tallinna Suur-Pae Lasteaed Registrikood: Aadress: Punane 29, Tallinn Telefon: , Kodulehekülg: Koolitusluba: nr 4749HTM ( a ministri käskkiri nr 806). Tallinna Suur-Pae Lasteaed on koolieelsetele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav 12-rühmaline munitsipaalõppeasutus Tallinna Lasnamäe linnaosas, mis avas uksed aasta märtsis. Asutuses on lapsest lähtuv ühtne mõtteviis ja töökorraldus. Õppe- ja kasvatustegevuses järgime põhiliselt Johannes Käisi lapsekeskse arenemise metoodikat ja Reggio Emilia lapse loovusest lähtuv pedagoogika põhimõtteid. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. Asutuse eripäraks on terviseedendus, väärtuskasvatus ja keelekümblus aastal liitus lasteaed tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Lasteaia õpi- ja töökeskkond on kaasaegne, loov, tervislik ning turvaline. Arengutegevustes lähtutakse muutuva õppekäsitluse põhimõtetest: lapse individuaalsuse arvestamine ja tervise edendamine, loovuse arendamine ja eduelamuste tagamine, lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, kasutades metoodikat Kiusamisest vaba lasteaed ja avastusõppe võtteid, õues õppimist ja liikumisvajaduse rahuldamist, digiõppe meetodeid. Lasteaial on suur avar õueala, kus on palju võimalusi laste õuesõppe läbiviimiseks. Õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks kasutame ka lasteaeda ümbritsevat keskkonda. Lasteaed on varustatud piisavas koguses arvutitega, on olemas internetiühendus ja siseveeb, LEDpuutetahvel. Eesti keele õpetamine lastele toimub keelekümblusrühmades või alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja teiste tegevustega lõimides (muusika- ja liikumistegevuste kaudu). Lasteaias asub Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus, kus pakutakse piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale ja mänge keeleliste oskuste arendamiseks ning korraldatakse praktilisi seminare ja töötubasid. Laste arengut toetab kutsealaselt pädev, hooliv ja loominguline personal (sh logopeed, muusika- ja liikumisõpetajad), kasutades uusi õpetamisviise, aktiivõppe meetodeid. Lasteaia õppekasvatustööd toetavad lasteaias läbiviidavad erinevad huviringid (robootikakool, peotantsukool, jalgpallitreeningud, inglise keele ring, iluvõimlemisring jne). Laste arengu toetamisel ja väljakujunenud traditsioonilistel üritustel on aktiivselt kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid. Lasteaed on avatud 12 tundi päevas kella 6.30 kuni kella

5 II Visioon, missioon ja põhiväärtused Visioon Pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga, tervist edendav, kodune ja turvaline lasteaed, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme. Missioon Lapsele mõeldes Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal toetab perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri. Logo Organisatsiooni põhiväärtused TERVIS edendame tervislikke eluviise, pakume mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu. Loodus ja keskkonnahoid on teemaks, mis läbib kõiki õppetegevusi. HOOLIVUS väärtustame igat inimest, oleme üksteise suhtes sallivad ja märkame abivajavat last. Lasteaed on liitunud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed, läbi mille tahame saada hoolivamaks, sallivamaks, julgemaks, ausamaks. AVATUS oleme avatud uutele ideedele; julgustame lapsi, vanemaid ja kolleege tegema parendusettepanekuid ning kaasame neid probleemide korral lahenduse otsimisse. KOOSTÖÖ oleme avatud koostööks kõigi huvigruppidega, oleme usaldusväärsed partnerid. KOMPETENTSUS JA LOOVUS väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ning rakendamist. Lapsed ja töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks. 5

6 III Arengukava eesmärkide täitmise analüüs Sisehindamine Tallinna Suur-Pae lasteaias on pidevalt toimiv ja arenev protsess, mis tagab laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepideva arengu. Hinnatava perioodi analüüs põhineb Tallinna Suur-Pae Lasteaia a sisehindamise aruande tulemustel. 3.1 Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine Tugevused - Organisatsioonikultuur, mida iseloomustab avatus, toetab kõiki huvigruppe, asutuse traditsioonide arendamist ja olemasolevate väärtustamist ning on suunatud asutuse arengule. - Ühiselt kujundatud, sõnastatud ja omaks võetud asutuse visioon, missioon ja põhiväärtused. - Strateegiline juhtimine toetub analüüsile, rakendatud on erinevad hindamismeetodid. Planeerimisprotsess lähtub PDCA-tsüklist. Hinnatud on kolme aasta võrdlusena sisehindamissüsteemi mõjusust, mis on uute parendusvaldkondade väljatöötamise aluseks. - Sisehindamine tagab eesmärgistatud tegevuse ja on kõiki valdkondi hõlmav. Personali teadlikkus sisehindamisest ja oma rolli mõistmisest on pidevalt tõusnud. - Arengurühma koosolekutel on välja töötatud asutuse tulemuslikkuse kriteeriumid. Kogemustega personalil on kujunenud enesehindamise ja eneseanalüüsi võime. - Huvigrupid on kaasatud sisehindamisse, arendustegevusse ja otsustusprotsessi läbi e- connect keskkonna kasutamise (laste, lastevanemate ja töötajate rahuloluküsitlused). - Lasteaia personal on motiveeritud osalema ülelinnalistel üritustel ja võtma osa projektidest. Parendustegevused - Väärtustel põhineva osalusjuhtimise edasiarendamine asutuse usaldusväärsuse, konkurentsivõime ja imago tõstmiseks. - Keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arendamine. - Sisehindamissüsteemi edasiarendamine (kõikidele töötajatele arusaadav ja selge veebipõhine versioon). 3.2 Personalijuhtimine Tugevused - Personalivajadus on hinnatud lähtuvalt asutuse muudetud vajadusest ja sellest lähtuvalt tehtud olulisi põhiprotsessi toetavaid töö ümberkorraldusi. Personali koosseis kindlustab laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia visiooni saavutamise. - Personali värbamise ja uuendamise protsess on süsteemne ja juhitud, mille tulemusel töötab asutuses kompetentne ja motiveeritud personal. - Personali kaasamise osas peetakse oluliseks läbimõeldud ja koordineeritud infovahetust. Kasutusel on erinevad infokanalid: teadetetahvel, e-post, infotund, pedagoogilise nõukogu koosolekud, üldkoosolekud, siseveeb. Personal on kaasatud erinevate meeskondade töösse. - Viimaste aastate jooksul on lasteaeda tulnud palju uusi noori õpetajaid. Uute töötajate kohanemiseks rakendatakse erinevaid meetodeid: mentorituge, õppimisvõimalust teistelt 6

7 õpetajatelt läbi kogemusõppe, mis tagab personali arengu ja säilitamise. On välja töötatud analüüsivorm uue töötaja kohanemisperioodi hindamiseks. - On kujunemas õppiv organisatsioon: personali arendamine lähtub eesmärkidest, koolitused on planeeritud, arvestades asutuse eripära (väärtuskasvatus, keelekümblus, lapse ja töötajate tervis ja ohutus, uurimuslik õpe, õppeprotsessi juhtimine digiajastul, meeskonnatöö). - Positiivse trendina on kolme aasta jooksul kaks korda suurenenud pedagoogide täiendkoolituste maht ning õpetajate aktiivsus koolitustel osalemiseks. Personali koolitused toimuvad vastaval koolitusplaanile, mis lähtub arengukava prioriteetidest ja lähtudes personali arenguvestluste käigus selgunud arenguvajadustest. - Läbi viidud mitmeid koostööprojekte, kuhu on kaasatud ka teisi partnereid, Tallinna lasteaedu ja koole. Tallinna Suur-Pae Lasteaia meeskond peab väga tähtsaks avatud kogemuste vahetamist, koostööd ja lastevanemate kaasamist. - Personali osalemine e-twinningu rahvusvahelistes projektides. - Kõik rühmad liitutud e-lasteaiaga, kasutades elektroonilist kohalkäimisetabelit ja 3 rühma - e-päevikut. Parendustegevused - Põhivääruste alusel koolituste läbiviimine lapse aktiivse õppe toetamiseks ning kogu personali ühtsete arusaamade kujundamiseks muutuvast õpekäsitlusest. - Kaasava õppekäsitluse rakendamine: õpetajate eneseanalüüsi oskuse ja uurimis- ning digipädevuse arendamine ja selle sisu kasutamise oskus õppetöös, hea praktika jagamine kolleegidega. - Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi täiendamine mitterahaliste motivaatoritega lähtudes lasteaia põhiväärtustest, sh digipädevuse ja keskkonnahoiu valdkonnas. - Paberivaba e-lasteaed.eu dokumendihalduse keskkonda kasutamine õppe- ja kasvatustegevuses täis mahus Õppe- ja kasvatustegevus Tugevused - Õppekorraldus ja mängukeskkond toetavad lasteaia eripära põhiväärtuste alusel. - Avastusõppe, terviseedendamise ja eesti keele õpetamise kohta parima praktika tutvustamine piirkonna tasandil. - Laste sotsiaalsete ja mänguoskusteoskuste arendamine läbi väärtuskasvatuse metoodika Kiusamisest vaba lasteaed on tunnustatud üleriigilisel konverentsil 2016 aasta kevadel. - Õpivõimaluste mitmekesisus, õppekäigud, ekskursioonid, kultuuriüritused. Lõimumisrojektid koos teiste lasteaedadega, mis avardavad laste silmaringi ning oskusi ja võimaldavad parima pedagoogilise kogemuse propageerimist. - Lapse mänguoskuste ja loovuse arendamine, kasutades avastusõppe meetodeid ja erinevaid metoodikaid (õuesõpe, Reggio Emilio projektipõhine õpe, Hea Alguse metoodika, mänguline õpe, integreeritud ja komplekstegevused, keelekümblus). 7

8 - Laste arengumapi ühtne struktuur, arenguvestluse kord ja lapse individuaalsuse- ning koolivalmiduskaadid on täiustatud. - Erivajadustega laste toetamiseks on loodud logopeedi täiskoormusega ametikoht. - Õppekava läbimisel oleme paindlikud ja innovaatilised. Õppekava on täiustatud: eesti keele kui teise keele ainekava vastab osalise keelekümbluse programmi põhimõttele. - Esiletoomist väärib eesti keele lõimimine igapäevategevusse (rakendatud liikumistegevused ja osaliselt muusikategevused eesti keeles, LAK-õpe, rühmaõpetajate eesti keele oskuse tõusetrend). - Personali töökorraldus lähtub laste huvidest, vanusest jne (päevakava, toitlustamine, puhkamine uneajal, huviringide töö korraldamisse õpetaja abide tegevuse kaasamine, õpetajate vahetused jm). Parendustegevused - Õppekava täiustamine: keskkonnateadlikku ja tervist väärtustava mõtteviisi kujundamine läbi mängulise ja uurimusliku tegevuse ning õuesõppimise. Digikultuuri lõimumine õppe- ja kasvatusprotsessi (mediakasvatuse lõimumine õppekavva). - Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, väärtuskasvatuse Kiusamisest vaba lasteaed metoodika edasirakendamine, läbi mille laps saab hoolivamaks, sallivamaks, julgemaks, ausamaks. - Laste eesti keele õppemotivatsiooni toetamine ja keelekeskkonna loomine kvaliteetseks mitmekeelseks õppe- ja kasvatustegevusteks: projekttegevuste arendamine koos teiste lasteaedadega, mis avardavad laste silmaringi, toetavad motivatsiooni ja uudishimu kujundamist. Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud lastele suunatud üritused, mis pakuvad lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat ja kvaliteetset meelelahutust. - Iga lapse individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, loovust ja ettevõtlikkust arendava kaasava õpikäsitluse rakendamine. - Lapse arengu hindamissüsteemi täiustamine lapsest lähtuvalt: iga lapse arengu toetamine, individuaalse arengu suunamine ja inspireerimine - Lapsest lähtuva õpikäsitluse rakendamine, töökorralduse täiustamine, arvestades laste ettepanekuid päevakava ja tegevuste korraldamisel. Rohkem valikuvabadust lastele motivatsiooni, huvipõhilisuse ja uudishimu kujundamisel. - Erivajadustega laste toetamise süsteemi edasiarendamine Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine Tugevused - Lasteasutus on avatud koostööle haridusasutuste ja teiste partneritega. - Lasteaed on tuntud ja tunnustatud oma piirkonna lapsevanemate hulgas. - Partnerlus- ja koostöö kavandamisel arvestatakse lasteaia prioriteete ja väljakujunenud traditsioone kooskõlas lasteaia põhiväärtuse, missiooni ja visiooniga. - Traditsioonilised ühisüritused partnerharidusasutustega, lastevanemate kaasamine erinevatesse tegevustesse/üritustesse. 8

9 - Huvigrupid on kaasatud lapse ja lasteasutuse arengu toetamisse. Pidev koostöö ja tegus suhtlemine parendab sisekliimat ja aitab ühisvisioonini jõuda. - Huvigruppide kaasamiseks rakendatakse erinevaid koostöövorme, mis toetavad lasteasutuse arendustegevust ning õppe- ja kasvatustöö eesmärkide elluviimist koosolekud, koostöötalgud, üritused, koostöölepingud, projektid. Igal aastal korraldab lasteaed avatud uste päevi, kuhu tulevad kogu piirkonna inimesed, uutele potentsiaalsetele lastevanematele koosolekuid (mis on suunatud kogu piirkonna inimestele) aastal avati beebiklubi Hellus piirkonna lastevanemate nõustamiseks - Hoolekogude tegevuse tõhustamine viimase kolme aasta jooksul. Hoolekogu esindajad on kaasatud atesteerimis- ja konkursikomisjoni töösse, sisehindamise-, planeerimis- ja otsustusprotsessidesse. Hoolekogu liikmed osalevad aktiivselt lasteaia heategevuslikes algatustes ning kaasavad ka teisi lapsevanemaid. - Loodud on iga rühma lapsevanemate meililistid, tänu sellele liigub info kiiremini. - Lapsevanemate e-rahuloluküsitluse kolme aasta võrdlev analüüs näitab vanemate rahulolu kasvu lasteaia ja õpetajate tööga. - Lasteaia personal osales neljas rahvusvahelises projektis. - Innove SA ja Tallinna Haridusameti poolt on avaldatud tunnustust piirkonnas tegutsenud eesti keele kui teise keele metoodikakeskusele, kes on tööga väga hästi toime tulnud. Parendustegevused - Tervist edendava ja keskkonnahoidliku tegevuse pidev propageerimine kaasates huvigruppe. Huvigruppide kaasamine toetab laste arengut ja suurendab lasteaia avatust. - Eesti Vabariigi 100 aastase sünnipäeva ja lasteaia 35.aastapäevaga seotud kogukeskkonna keskkonnahariduslike projektide algatamine ja ürituste läbiviimine koostöös lapsevanemate, lasteaedade, koolide ja teiste partneritega. - Tegeleda jätkuvalt lasteaia mainekujundusega lastevanemate õppe- ja kasvatusprotsessi kaasamise kaudu. - Suurendada lastevanemate motivatsiooni ja tõsta nende teadlikkust kasvatuse metoodikast koolituse ja nõustamise kaudu. - Hoolekogu ja lastevanemate kaasamine partnerlussuhete ja koostöö arendamiseks. - Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse tegevuse edasiarendamine aastatel, et jätkuks koolieelsete lasteasutuste eesti keelt või eesti keeles õpetavate õpetajate koolitamine-nõustamine, toetamaks lasteasutustes õppekeelest erineva kodukeelega laste arengukohast õpetamist. - Projektide algatamine koos teiste lasteaedade, koolide ja kogukonnaga, mis võimaldavad parima pedagoogilise kogemuse propageerimist. Hea praktika jagamine eesti keele ja eestikeelse õppe valdkonnas nii asutuses kui ka väljaspool lasteaeda (õppevara koostamine, praktikantide juhendamine, koolitused, nõustamine, ürituste korraldamine jms). 9

10 3.5. Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) Tugevused - Juhtkond lähtub eelarve koostamisel arengukavas fikseeritud prioriteetidest, milleks on õpija kasvukeskkonna ning materiaal-tehnilise baasi arendamine. - Materiaal-tehnilise baasi arendamise kavandamisel on kasutatud personali töökeskkonna rahulolu uuringute tulemusi. Töötajate töötingimuste ja töökeskkonna parendamisega tegeletakse süsteemselt (töökeskkonna riskianalüüs, tööohutusjuhendid). Tagatud on personali kaitse hädaolukorras. - Kõik õuealal olevad mänguväljakud on kontrollitud, said eksperthinnangu ja on lastele tegevuseks ohutud. Mänguväljakud õuealal on varustatud uute atraktsioonidega. - Kasvukeskkonna kaasajastamiseks, õpivõimaluste rikastamiseks ning materiaal-tehnilise baasi arendamiseks on saadud lisaressurssi erinevate projektide kaudu (Eesti Töötukassa praktika juhendamise lepingud, töötu toetamise projekti kaudu lisaraha, lõimimisprojektid) - Rühma ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. - Paigaldatud kaasaegne turvauksesüsteem, evakuatsiooni hädavalgustussüsteem ja remonditud lasteaia evakuatsiooni trepid. - Loodud sisevõrk võimaldab majasiseselt infot ja dokumente vahetada ning luua ühiskaustasid. Lastevanematega suhtlemiseks (laste puudumisteadete vastuvõtmiseks ja muu info vahetamiseks) on igal rühmal arvuti, internetiühendus, meili- aadressid. - Asjaajamine muudetakse paberivabaks (e-arved). Ostuarvete e-menetluse kasutuselevõtmine. Elektrooniline dokumendiringlus hoiab kokku aega, paberit ja tahma, mis kokkuvõttes säästab keskkonda ja rahalist ressurssi. - Huvipooltel on võimalik saada informatsiooni lasteaias toimuva kohta kodulehelt. - Metoodikakeskuse ruumid, eesti keele mänguruum õppealajuhataja ja õpetajate metoodiline kabinet on varustatud kaasaegsete õppe- ja mänguvahendite ning metoodiliste materjalidega. Parendustegevused - Turvalise keskkonna loomine: muusikasaali ja korpuse B rühmaruumide remondid ning seoses piirdeaia ümbertõstmisega lasteaia õueala täiendamine vajalike sportlike ja mänguliste atraktsioonidega õuesõppe tundide läbiviimiseks lisandunud territooriumil (sisse seatud õuesõpperuum, miniköögiviljaaed jne). - Kaasaegse, turvalise ja tervisesõbraliku kasvu- ja töökeskkonna edasiarendamine, sh digivahendid ja robootika. - Keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arendamine ja keskkonnasõbraliku tarbimise ja säästliku majandamise rakendamine, sh paberivaba dokumendihalduse elasteaia.eu kasutusele võtmine täismahus õppe-kasvatustöö planeerimisel, tulemuste fikseerimisel ja analüüsimisel. - Lasteaia infokeskkonna edasiarendamine: WiFi kasutuselevõtt kogu majas, info kättesaadavuse ja tagasiside viiside suurendamine Facebooki, rühmablogide jms kaudu. 10

11 IV Arenduse valdkonnad ja põhisuunad Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine - Väärtustel põhinev osalusjuhtimine ja süsteemne sisehindamine toetab kõikide valdkondade arengut ning tõstab organisatsiooni mainet Personalijuhtimine - Kaasava õpikäsitluse rakendamine läbi õpetajate eneseanalüüsi oskuse ja uurimispädevuse arendamise, õpetaja digioskuste arendamine ja selle sisu kasutamise oskus õppetöös Õppe- ja kasvatustegevus - Keskkonnateadliku ja tervist väärtustava mõtteviisi kujundamine läbi mängulise ja uurimusliku tegevuse ning õuesõppimise - Lapse loovust, suhtlemist, probleemi lahendamise oskust arendava õpikäsitluse rakendamine kasutades arukalt kaasaegsed aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid - Multikultuursust toetava soodse keelekeskonna kujundamine keelekümblusprogrammi kaudu Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine - Lasteaia eduloo sise- ja väliskommunikatsiooni edasiarendamine kaasates huvegruppe Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) - Mitmekülgsete võimalustega lapsi arendava õpikeskkonda täiustamine - Keskkonnasõbraliku tarbimise ja säästliku majandamise rakendamine 11

12 V Tegevuskava aastateks * 1 Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine Eesmärgid: - Põhiväärtused on rakendunud igapäevategevustes, arusaadavad kõikidele huvigruppidele ja toetavad organisatsiooni positiivseid muutusi ja töötajate ning laste saavutusi. - Osalusjuhtimine ja süsteemne sisehindamine toetavad kõikide valdkondade arengut ja lasteaia mainet. Arengu planeerimine on süsteemne, mõistetav ja mõõdetav ning lähtub kõiki valdkondi hõlmavast sisehindamisest kaasates huvigruppe. - Ühised väärtused ja sünergia toetab organisatsiooni positiivseid muutusi ja töötajate ning laste saavutusi. Keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arendamine. Tegevused Aeg Vastutaja Ressurss, eurodes Põhiväärtuste igapäevategevusse rakendamine kaasates huvigruppe: - keelekümbluse head tavad - seminar Koostöö lasteaia ja kodu vahel ühtsete väärtuste kujundamiseks - analüüs ja parendustegevus Huvigruppide kaasamine arendustegevusse, sisehindamisse ja otsustusprotsessi: - töörühmade tegutsemise kord - seminar ja infopäevad huvigruppidele kujundava sisehindamise teemal - töörühmade tegevuse tulemuslikkuse analüüs ja ettekanded töökoosolekutel Sisehindamissüsteemi toimumise analüüs ja täiendamine kaasates huvigruppe: - sisehindamise elektroonilise algversiooni loomine, rakendamine - tulemuslikkuse analüüs, parendustegevus (sisehindamise aruanne ) - tegevuskava aastateks loomine meeskonnatööna Kaasava juhtimise ja keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arendamine: - ökokooli seminar kaasates huvigruppe - keskkonnaharidust toetava tegevuse hindamine ja analüüs, - looduskonverents, muutuste eduloo, hea praktika jagamine kolleegidega Eelarve Märkused 1 * Arengukava aastateks toetab ka järgmise perioodi tegevuskava aastateks , mis koostatakse meeskonnatööna, kooskõlastatakse ja kinnitatakse pidaja poolt 2019 aastal. 12

13 Valdkond: Personalijuhtimine Eesmärgid: - Laste arengut toetab tulemustele orienteeritud, kutsealaselt pädev, loominguline ja ühtse meeskonnana töötav kaasaegsete digioskustega personal. - Lasteaia personal paistab silma aktiivse metoodilise tegevusega eesti keele ja eestikeelse õppe valdkonnas nii asutuses kui ka väljaspool. - Personali tööalase pädevuse hindamismudel on eneseanalüüsi vahendiks, professionaalse arengu toetamiseks ning hindamiseks. - Meeskonnatööna täiustatud tunnustus- ja motivatsioonisüsteem toetab töötajate ja laste digipädevuse arengut ja keskkonnateadlikkust asutuse põhiväärtuste alusel. Tegevus Aeg Vastutaja Ressurss, eurodes Märkused Personali koolituste korraldamine teemal: Riigiraha + - Muutuva õpikäsitluse põhimõtted /igaaastaselt Eelarve - Õpetaja digipädevus, infokommunikatsiooni tehnoloogia ja robootika õppeprotsessis - Õpetaja ja õpetaja abi eneseanalüüsi oskus - Keelekümblusmetoodika meeskonnakoolitus - Kiusamisest vaba lasteaed metoodika - Tervikliku isiksuse kujunemist suunav ning perekultuuri väärtustav ja edasikandev haridusasutus - Keskkonnakasvatus ja terviseedendus - Avastus- ja uurimuslik projekti- ja õuesõpe - Lapse arengu hindamine mängu kaudu - koolituste mõjususe hindamine meeskonnatööna, analüüs - koolituskava koostamine lähtuvalt eelmise perioodi sisehindamise analüüsist aatateks Koolieelsete lasteasutuste eesti keelt või eesti keeles õpetavate õpetajate koolitaminenõustamine metoodikakeskuses: - hea praktika jagamine kolleegidega - linna koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest - analüüs ja parendustegevus Eneseanalüüsioskuse hindamisvormi loomine kaasates huvigruppe Enesehindamisvormide uuendamine lähtudes põhiväärtustest ja arengukava eesmärkidest - rakendamine, - analüüs, parendustegevused Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi täiendamine lähtudes põhiväärtustest ja arengukava eesmärkidest, rakendamine - hindamine, parendustegevus 13

14 Rahvusvaheliste keskkonna- ja väärtuskasvatuse alaste e-twinningu projektide algatamine õpetajate poolt ja läbiviimine kaasates huvegruppe Personali koostööprojekti Paekaare LA-ga Mängi ja avasta loodus! (õpetaja digipädevuse areng ja keskkonnateadlikkus) algatamine - rakendamine - hindamine, analüüs, uute eesmärkide püstitamine aastateks Hea praktika jagamine kolleegidega - lahtiste tegevuste läbiviimine ainesektsiooni tasemel - analüüs ja parendustegevus 14

15 Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus Eesmärgid: - Õppe- ja kasvatustöö on terviseedenduslik ning suurendab laste teadmisi keskkonnast ja tervisliku eluviisi vajalikkuse mõistmist. - Väärtustel põhinev õppe- ja kasvatusprotsess toetab kaasavat uurimuslikku, mängulist õpet, kus laps on aktiivne osaleja ja kaasaegsete digivahendite julge kasutaja. - Kiusamisest vaba lasteaed metoodika toetab laste sotsialiseerimist. - Lapse Eesti ühikonda lõimumist toetavad mänguline õppe- ja kasvatusprotsess, aktiivõppe meetodid ja täiendatud õppekava. - Lapse arengu hindamine toimub mängu alusel ja toetab lapse koolivalmidust. Tegevus Aeg Vastutaja Ressurss, eurodes Õppekava arendamine ja ainekavade integreerimine: - valdkond Eesti keel kui teise keel : tavarühma ja keelekümblusrühma lapse arengu hindamise täiustamine - valdkond Mina ja keskkond : käsitletava temaatika ja lapse arengu eeldatavate tulemuste õppekava läbimisel vanuseti täiustamine - keskkonnakasvatus ja säästlik tarbimine - väärtuskasvatus ja terviseõpetus, - analüüs, parendustegevused Keskkonnakasvatuse, väärtuskasvatuse ja õuesõppe kirjaliku, piltliku ja e-õppevara loomine Keskkonnaõpetuse projektide algatamine ja läbiviimine rühmade, lasteaia, piirkonna tasemel kogukonna kaasates: - projekt "Loodus meie ümber" - projekt "Värvid looduses" - projekt Metsa varjatud elu - projekt Sinu tervise heaks - projekt Lasteaia tervisereda - projekt Avastame meeled - projekt Puhas vesi minu kodukohas - projekt Vana asja uus elu - projekt Prügihundi sõbrad - kogukonna teavitamine ja kaasamine (lasteaia meeskonna tegevus kodulehel, stendil, Facebook is) monitooring, hindamine, analüüs - parendustegevus Märkused Eelarve 15

16 Väärtuskasvatusmetoodikate rakendamine: - Kiusamisest vaba lasteaed metoodika edasirakendamine ja väärtuskasvatuslike vahendite soetamine - väärtuskasvatuslike meetodite rakendamine (väärtuste mängu metoodika, lühinäidendid, väärtusarutelud ja vaikuseminutid) - tulemuslikkuse analüüsimine, parendustegevus Õppe- ja kasvatustegevuse meetodite edasiarendamine: - osaline keelekümblusprogramm - avastusõpe ja aktiivõpe - lapsest lähtuv õpikäsitlus - lapse arengu jälgimise mängulised meetodid (mängude kogumik) - analüüs, parendustegevus Eelarve 16

17 Valdkond: Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine Eesmärgid: - Lasteaed on tuntud ja tunnustatud oma piirkonna lapsevanemate hulgas - Lasteaia kogu pere on jätnud oma positiivse jälje keskkonnateadliku algatusega ja panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse. Tegevus Aeg Vastutaja Ressurss, eurodes Metoodikakeskuse tegevuse arendamine koostöös Innove SA-ga - analüüs, parendustegevus - keskkonnaalase projekti Paekaare lasteaiaga Mängi, avasta ja õpi - ole terve laps! algatamine - rakendamine - analüüs, mõju hindamine - lõimumisprojekti Pirita Lasteaiaga Õpime keelt mängides algatamine, - rakendamine - analüüs, mõju hindamine - loovprojekti Laps räägib sajas keeles koos sõpruslasteaedade lastega algatamine - rakendamine Märkused Eelarve Info kättesaadavuse ja tagasiside viiside suurendamine rühmablogide kaudu - analüüs, parendustegevus Lasteaia mainet toetava projekttegevuse arendamine, mis toetub väärtuskasvatuse põhimõtetele ja pakub lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat meelelahutust: - lasteaia 35.aastapäeva ürituste korraldamine kaasates huvegruppe - Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine - beebiklubi Hellus tegevused - analüüs, mõju hindamine Koostöö koolidega arendamine: - seminar Lapse sujuv üleminek kooli - keelekümbluse programmi ümarlaud - keskkonnasõbralik heategevus - analüüs, parendustegevus Hoolekogu ja lapsevanemate kaasamine igapäevasse õppe ja kasvatustegevusse - analüüs, parendustegevus 17

18 Valdkond: Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) Eesmärgid: Lasteaias on loodud turvaline ja mitmekeelsust toetav soodne kasvu- ja õpikeskkond Laste loovuse arendamiseks pakuvad huvitavaid võimalusi kaasaegse tehnoloogia vahendid. Lasteaias on rakendatud säästliku majandamise ja keskkonnahoidmise põhimõtted Tegevus Aeg Vastutaja Ressurss, eurodes Märkused Uue turvalise lasteaia juurdepääsutee Investeeringud väljaehitamine Uus piirdeaed kogu lasteaia territooriumile Investeeringud terviklikult ja mänguväljakud uutele rühmadele Õueala täiendamine vajalike sportlike ja mänguliste atraktsioonidega õuesõppe tundide läbiviimiseks lisandunud territooriumil: - liivakastid kattega, Eelarve - vedrukiiged, pingid ja toolid õuesõppe tundide läbiviimiseks, võimlemiskompleks, lehtla Verandade renoveerimine Investeeringud Laste liiklusplatsi rajamine Eelarve Rühmaruumide remont - 2.rühma tualettruumi remont Eelarve - 6.rühma remont Eelarve - 5.rühma remont Eelarve Muusikasaali remont Eelarve Laste riidekappide vahetus Eelarve Riiulid rühma mängukeskustes Eelarve Lastetoolid (50 tk) Eelarve Õppevahendite soetamine lähtuvalt Eelarve arengukava eesmärkidest (terviseedendus, keelekümblus, keskkonnahoid) IT vahendite hankimine ja arendamine - dataprojektori komplekt Eelarve - interaktiivne LED-puutetahvel Eelarve - robootika viided ja LEGOklotsid Eelarve - sülearvuti õpetajatele 500 Eelarve Säästliku majandamise sisereeglite korra kinnitamine ja rakendamine: - riskianalüüs (strateegilised, tegevusja finantsriskid), 18

19 - maja haldamisega seotud kulutuste 3 aasta lõikes võrdlusanalüüs ning tulemuste teiste samalaadsete õppeasutustega ninnanag ja sellest lähtuvalt erinevate viise säästlikumaks majandamiseks rakendamine, - parendustegevus Energiasäästlikkuse parandamine küttesüsteemi optimiseerimise kaudu: - küttesüsteemi osaline remont B- korpuses - kütteradiaatorite väljavahetus C- korpuses (logopeedi kabinet, metoodikakeskus, metoodiline kabinet) - Sooja- ja külma tarbevee ning tsirkulatsiooni magistraaltorustiku ja tuletõrjevee magistraali väljavahetus korpuses C Veesõlme väljaehitamine: - projekti ettevalmistamine - ehitustööde teostamine Prügikastide komplektid jäätmete sorteerimiseks Miniköögiviljaaia ja katsepeenarde rajamine õuealale Majandusjuhataja Majandusjuhataja Eelarve Eelarve Tallinna Haridusamet Tallinna Haridusamet Majandusjuhataja Majandusjuhataja Investeeringute olemasolul Investeeringute olemasolul Eelarve 600 Eelarve 19

20 VI Arengukava uuendamise kord Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava uuendatakse seoses: - haridusalase seadusandluse muudatustega; - muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas; - muudatustega riiklikus õppekavas; - lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega; - lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega; - lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga. Tegevuskava tähtaja möödudes koostatakse uus tegevuskava, kooskõlastatakse see pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning esitatakse elektrooniliselt Tallinna Haridusametile. Lasteasutuse pidaja korraldab arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel lasteasutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel. Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr Kooskõlastatud: pedagoogilise nõukogu protokoll nr 2-12, otsus nr hoolekogu protokoll nr 2-1/04, otsus nr 1 20

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem