Siinne artikkel tegeleb kolme eesti proosateosega: Mati Undi Öös on asju,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Siinne artikkel tegeleb kolme eesti proosateosega: Mati Undi Öös on asju,"

Väljavõte

1 Keel ja Kirjandus 9/2004 EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JA EESTI KIRJANIKE LIIDU AJAKIRI XLVII AASTAKÄIK ASENDUSSÕNALISUS JA TEKSTI MÕNU * NEEME LOPP Siinne artikkel tegeleb kolme eesti proosateosega: Mati Undi Öös on asju, Jaan Unduski Kuum ja Peeter Sauteri Indigo. Tekstide valik ei ole muidugi juhuslik. Peale asjaolu, et kõik kolm ilmusid ühel ja samal aastal (1990), põhineb valik Epp Annuse ja Hasso Krulli väidetel, mille järgi need kolm ajas kohakuti sattunud äärmusteksti määratlesid järgnenud kümnendi proosa arengutee äärmised piirid ja võimalused. 1 Seega tähistavad antud teosed jõuliselt ndate aastate vahetusel toimunud pööret eesti kirjanduses. Äärmustekstideks lubab neid nimetada asjaolu, et Undi, Unduski ja Sauteri raamatute tekstiloomeviisid on märkimisväärselt erinevad nii üksteisest kui ka tolleaegsest kirjandustraditsioonist. Kõigi kolme suhtes tuli lugejal muuta oma harjumuspäraseid lugemisstrateegiaid, et neist osa saada, s.t võtta omaks uudne kood. Ka valitud tekstide järjekord pole juhuslik. Romaan Öös on asju on asetatud esimeseks, sest Mati Unt rajab ainsana teed läbi enda kirjutatud kirjanduse, jõudes omamütoloogia parodeerimiseni. Ta on ise osa sellest kirjandustraditsioonist, mida murdma hakatakse. Indigot nimetatakse viimasena, sest see on kahe ülejäänud tekstiloomeviisi suhtes omal moel tühistaval ja eitaval positsioonil. Samas on antud tekstide äärmuslikkused ühes karakteristikus lõikuvad: neid ühendab olevikuline tekstimõnu, mis vahetab loo pinge kui teksti tulevikku suunatud tõukejõu teksti oleviku eneseküllasusega. Nende erinevuste ja sarnasuste kindlaks määramine ja kir- * Artikli aluseks on aastal Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö pealkirjaga Kolm erinevat tekstiloomeviisi: Mati Unt Öös on asju, Jaan Undusk Kuum, Peeter Sauter Indigo. 1 E. Annus, Proosast. Looming 2000, nr 9, lk ; H. Krull, Eesti noorem proosa: üheksa arvamust. Looming 1997, nr 2, lk 257. Peab märkima, et E. Annuse meelest määratles kümnendi proosavõimalusi siiski valem 3+1, kus viimaseks liikmeks oli Mari Saadi Võlu ja vaim I (1991). 1

2 jeldamine, ühesõnaga 1990-ndate eesti proosa mõnede esteetiliste eelduste valgustamine, on käesoleva artikli esmaseks eesmärgiks. Siinne artikkel ei hõlma vaatlusaluste teoste kõiki tekstiloomeviise. Igas kirjandustekstis leidub mitmeid tekstiloovaid jõudusid, mis toimivad erinevatel teksti telgedel samaaegselt. Siin keskendun ma tekstide uurimisel teksti immanentsele keele- ja maailmapildile, mis kujundab lugeja jaoks teatud teksti ja maailma vahelise epistemoloogia. Küsimus on selles, millisena nähtub tekstis keele ja maailma, sõnade ja asjade vaheline suhe milline on keele adekvaatsus (fiktsionaalse) maailma loomisel, organiseerimisel ja kirjeldamisel, s.t kui suured on keele mõjujõu piirid. Selle suhte alusel kehtestub tekstis vastav tekstiloomeviis. Keele ja maailma suhestamise teoreetiliseks aluseks tekstiloome uurimisel on Jaan Unduski maagilise ja müstilise tekstiehitusprintsiibi käsitlus. Käesoleva artikli sekundaarseks eesmärgiks on katsetada antud käsitlusviisi võimalikkust ja kandepinda kirjandusteoste mõistmisel ja analüüsimisel. Maagiline ja müstiline tekstiehitusprintsiip: Jaan Undusk Jaan Undusk esitab arusaamad maagilisest ja müstilisest tekstiloomest peamiselt oma aasta raamatus Maagiline müstiline keel 2, kokkuvõtvamalt selle peatükis Keelelise substantsi põhikujundid (lk 54 98), mingil määral aga ka aasta Akadeemias ilmunud artiklis Etüüdid tekstist 3 ning aastal ajakirjas Keel ja Kirjandus ilmunud artiklis Tüpoloogia. Keel. Metastilistilised tüpoloogiad (I) 4. Et Unduski käsitlus on kujundlik keelevaade, mis toetub mitteanalüütilise keeleteooria traditsioonile (niivõrd, kui antud juhul üldse traditsioonist saab rääkida) ning on erinevates artiklites varieeruv ja kohati krüptiline, leiab see eesti kirjandusteaduses küll laialdast viitamist, kuid mitte järjepidevat kasutamist. Järgnevalt võtan ma kokku mõned Unduski käsitluse põhiseisukohad. Undusk vaatleb tekstiloomet suhtena teatavasse funktsionaalsesse keskmesse, mis kujutab endast teksti virtuaalset tähendusühtset tuumsõna. Olenevalt selle suhte iseloomust on tekstiehitusprintsiip maagiline või müstiline. Seejuures avaldavad mõlemad menetlused keelelist substantsiaalsust, mis Unduskil esineb vastavalt maagilise sõna või keelelise vaikuse kujundina. Undusk palub siinjuures hoolikalt tähele panna, et ei kõnelda vaikusest kui millestki keele-eelsest või keelejärgsest, vaid keelest tingitud, keelega loodavast, keeles peituvast vaikusevõimalusest, mille ontoloogia on olemine keele piirina. Vaikus keelesüsteemis on keele äärmine võimalikkus, viimane peatuspaik enne väljumist inimlikust eksistentsist. See on vaikus keelelise märgina, mis seob enesesse mittekeelelist maailma. 5 Teksti müstilised jõud eitavad nimetatud keskme sõnalist väljendatavust. Nad toimivad apofaatilisel põhimõttel: substantsini pääsemiseks tuleb üles lugeda kõik ebaadekvaatne, sõnaliselt väljendatav, et sellest protsessist võiks üle jääda või endast märku anda see, mis ainsana on adekvaatne. Keeleline substantsiaalsus ilmeb siin keelelise vaikusena. Müstiline keeleloome peatab normaalselt liigenduvat keeletegevust, kehtestades keelelise vaikuse oksüü- 2 J. Undusk, Maagiline müstiline keel. Tallinn: Virgela, J. Undusk, Etüüdid tekstist. Akadeemia 1992, nr 5, lk J. Undusk, Tüpoloogia. Keel. Metastilistilised tüpoloogiad (I). Keel ja Kirjandus 1985, nr 9 10, lk , J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk 68. 2

3 moroni, mis võib ilmneda nii sõnast (tähendusest) tühjeneva sõnana kui ka mööda eituse eitamise strateegiat sõnadest küllastunud vaikusena, keele tühjaksammutamisena sõnaliiasuses, keele häiriva materjalina. Süsteemi põhijõudude tegevus peaks Unduski meelest peegelduma ka sõnaliikide jaotuses, mida ta selgitab pikemalt aasta Keele ja Kirjanduse artiklis. 6 Keelelise vaikuse kujundit asendab siin prototüüpne omadussõna, mis esindab tekstis tungi suhete kontraarsusse. Müstiline keelekäsitlus avaldub seega teatud omadussõnalisusena, mis toodab süsteemis predikaadilist materjali, loob süsteemi tuumsõna ümber ning püüab süsteemi üksikelemente üksteisega siduda. Keel komponeeritakse sisemiselt läbi, iga üksus peaks olema süsteemi poolt maksimaalselt motiveeritud. Teksti maagiline menetlus eeldab, et nimetatud kese on sõnaliselt väljendatav. Maagiline vormel on teksti tuumsõna jah-eksistentsiaal, substantsi adekvaatne keeleline võti, mis kisub keeles peituvast vaikusepotentsiaalist eemale, ühesõnaga keelevälist substantsi esilekutsuva toimega jõud. 7 See jõud avaldab vastupanu keelesüsteemi süsteemsusele, kindlustades niimoodi keele tunnetuslikku lõpetamatust. Maagiline sõna loob seoseid mitte sõnade eneste, vaid süsteemi haaratud sõna ja süsteemivälise olemise vahel, ta on ühendussild keelelise ja keelevälise olemise vahel. Undusk rõhutab: Maagiline perifeeria tagab süsteemi kontakti teiste maailmadega. 8 Tegemist on niisiis keele referentsi maagilise substantsiaalsusega, mis asja keelde kohale toob ning mis algab sõna täitmisega keelevälise sisuga, nimepanekuga, pärisnimega kui maksimaalse korratavuspotentsiaaliga keeleüksusega. Siin pole enam tegemist vaikiva, vaid täituva, kisendava sõnaga, mis oma iseolemises keele süsteemiloovaid tunge vaigistab. Maagilise sõna kujundit asendab grammatilises plaanis prototüüpne nimisõna. Maagiline keeletarvitus avaldub teatud nimisõnalisusena, mis esindab tekstis tungi suhete kontradiktoorsusse, tootes süsteemis subjektilist materjali, mis end süsteemile vastandada püüab. Keeleüksus sulgub enesesse ja rõhutab oma ülimat individualiseeritust, üksikelementide vahelised seosed muutuvad ähmasteks. Maagilise potentsiaali pahupoolena toob Undusk välja maagilise sõna kiire tühjenemise ebasoodsate kontekstimuutuste korral. 9 Ateisti jaoks kaotab Jumala nimi oma maagilise laetuse ja muutub üheks nimeks teiste seas. Kui maagilise substantsiaalsuse aluseks olev usaldussuhe asendub kultuuriskepsisega, tuleb loomuliku maagia kadu hakata järele aitama oksümooriliste konstruktidega sellisena näeb Undusk kogu XX sajandi, k.a postmodernistliku-dekonstruktiivse müstika tahet, mis loob profanatsiooni ja nivelleerimise sildi all uut sakraalsust. 10 Maagia jääb siiski keelele omaseks, kuna maagilise potentsiaali nullistumine võrduks keele ning inimliku meele-elu kustumisega. Inimeste tajudemaailm on kogu aeg maagilise paine all: Meelelise aistingu tuum ei ole midagi muud kui maagilise sõna sealpoolne pale, kui silla keeleväline otspunkt. 11 Keel ja keelevälisus on vastastikustes suhetes: see, mis keelestub, pole kõneldud sõna ise, kuid samas saavutab see, mis keelestub, alles sõnas oma kindluse J. Undusk, Tüpoloogia. Keel. Metastilistilised tüpoloogiad (I), lk J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk Vt ka: J. U ndusk, Maagiline müstiline keel, lk 86. 3

4 Kaks eelnevalt kirjeldatud vastandlikku ja koos toimivat keelelise substantsiloome printsiipi saab Unduski järgi lühimal kujul kokku võtta vastavalt oksüümoroni ja pärisnimesse, kusjuures oksüümoron toimib oma sõnastamatut tuuma pidevalt ümber sõnastades funktsionaalselt omamoodi kunstliku pärisnimena, tähendusskeptilise asendussõnana, samas kui pärisnimi loodab nime andes oma tuumaga koheselt otsesideme saavutada (kuid see on võimalik vaid sobiva konteksti korral). 13 Need keelelise substantsi põhikujundid annavad mõtte ka tekstiehitusele, mis kulgeb maagiliste ja müstiliste hoovuste mõjuväljas: Tekst kui toiming on kohal- või olemasoleva (etteantuse) ja puuduva vaheldumine; puuduv on seejuures tähistatud loomingulise, järeletehtud analoogi asendussõnaga. 14 Puuduv kannab siin loomingulist energiat, sõnarida koondub ühel või teisel viisil tema ümber. Niisiis on kogu kunstiline tekstilooming vaadeldav teatava eripärase asendussõnalise (keele)mänguna, millesse teksti maagilised hoovused tunnetuslikku keelevälist referentsi sisse toovad. Erinev on aga asendussõnalisuse iseloom. Järgnevalt püüan seda iseloomu keele vastandlike substantsiaalsusetungide valguses avaldada, analüüsides kolme erinevat proosateksti. Mati Unt Öös on asju : tähenduse kadumine tähendusmängu võrgustikus Tissen tahtis mu panna ühiskonna põlguse alla. Ta saavutas seda osaliselt: koerad igatahes tungisid mulle koduteel raevukalt kallale. Olime siis mõlemad seitsmeaastased. Detaile ei mäleta, kuid selles olen kindel, et Tissen laimas ja mina lõin. Kuidas ma lõin? Mina, vägivalla vastane? Ei, tuleb arvestada aega. Pettus kandis tihti vilja, paljastused viisid külmale maale. Altkäemaks on riigile ikka ja alati vastik olnud. Nii ka tookord. Hea küll, meie viisime sea, aga kui meid viiakse Siberisse? Jutud ju levivad, iharaid kaasaaitajaid leidub kui tahes palju, varsti on sõnum jõudnud linna, Halli Majja, kus see marjaks ära kulub. Ajakirjas Stalinlik Noorus ilmus parajasti artikkel, mille pealkiri kõlas: Kas tema koht on nõukogude koolis? Ükskõik, kellest seal ka räägiti, oli selge, et tema koht ei olnud seal, aga võib-olla ka üldse mitte kuskil. Ta oli valesti teinud, et siia maailma kippus, teispoolsuse kardinate vahelt sisse vaatas. Ta oleks pidanud sinna jääma, oleks olnud parem nii talle kui ka meile. Nii pidi ta nüüd vastust andma ja ilmselt tagasi minema sinna, kust oli tulnud, paremaid aegu ootama. Ja see oli meile õpetuseks ja hoiatuseks. Ma ei usaldanud oma vanemaid lõpuni. Jumal teab, ehk viisid tõesti tapetud sea. Ja veel öösel, kui rukkiväli hõljus tuules või ka kuuvalgel? Sea kõrist tilkus teetolmu verd. Justkui Huckleberry Finnis. Seal asendas siga Hucki isa, kes oli joodik ja skandalist. Minu isa oli korralik inimene. Sattusin segadusse, ja kuna ma kedagi pidin lööma, siis lõin Tissenit. Seitsmeaastast! Ainus, mis mind vabandas, et olin ka ise seitsmeaastane. Kas see nii oli või ei olnud? Kurat teab. 15 Mati Undi romaan andis oma ilmumisajal alust kaasata teksti olemisviisi kirjeldamisse suuremat osa tol ajal postmodernismi kohta käibivatest arusaamadest. 16 Mõne tõlgendaja jaoks oli selline konstruktsioon teose puuduseks, mis väideti olevat kergesti analüüsitav, kuid ilma alloleva teooriata tun- 13 Vt ka: J. U ndusk, Maagiline müstiline keel, lk J. Undusk, Maagiline müstiline keel, lk M. U n t, Öös on asju. Tallinn: Eesti Raamat, 1990, lk Vt nt: T. Z s i l k a, Modernism ja postmodernism. Keel ja Kirjandus 1992, nr 10, lk ; A. Juske, Postmodernism. Vikerkaar 1993, nr 8, lk

5 duvat igava ja tühjana 17, mõni pidas teost just seetõttu liiga keeruliseks 18. Kuigi ma püüan läheneda teistelt alustelt, on Undi teose kattumised postmodernistliku paradigmaga ilmsed. Esiteks juba seetõttu, et Undi romaani keele- ja maailmapilt saab oma aluse kirjaskepsisest. Kirjutamis- ja jutustamistegevus on Undi tekstis otsustavalt seotud maailma ja subjekti igasuguse maailmakogemuse sõnastumise ning tekstuaalsusse sisenemisega. Tekst eeldab küll, et temast väljaspool on reprodutseeritav maailm, kuid igasugune adekvaatne kogemus sellest maailmast kirjutuses puudub, maailm asendub sõnadega, mis tema olemuse täielikult varjutavad. Hasso Krull kirjutab sellest kui Undi kujutlusliku maailma ebaolemuslikkusest: see on maailm, mille tõde pole kunagi lõpuni tabatav, aga millest ja milles võib lõputult rääkida. 19 Kuigi Öös on asju tekstilõigud üritavad tihti vastata küsimusele mis miski on?, ei ilmne vastus referentsiaalses peegelduses, vaid fiktsionaalse maailma elemendid muutuvad pidevalt tekstuaalseteks tähistajateks ning viitavad üha järgmistele tekstidele. Undi kirjutusviis viib tungi suhete kontraarsusse tekstis maksimumini, tuues sisse aina uusi intertekste, mis kõik esinevad mingi võimaliku variatsioonina teksti tuumsõnale. Undi variatsioonid on mängumetafüüsilist laadi, mis asja kohalolu tekstist taandavad, asendades selle sõna- ja kontseptsioonivõrgustike süsteemiga. Vastav kirjutusviis tingib selle, et tekst loob end pigem laiuti kui pikuti, vähem edasi ja rohkem kõrvalsuundadesse. Tegemist on samuti ühe fiktsiooni lammutamise juhtumiga, kuid lugu ei taandata lihtsalt sündmuste ebapiisava või ebaloogilise esitamise kaudu, vaid puudub üleüldse selgelt määratletav punkt, kuhu romaanil edasi liikuda, s.t fiktsionaalses maailmas puudub seisukord, millega lugu oleks ammendatud. Nagu öeldud kipub tekstuaalne maailm end pigem teistesse tekstidesse edasi paljundama, kui sündmuste loogikat järgima. Seejuures kasutab Unt peamiselt pinnalist metonüümilist tehnikat, s.t teksti ei hoia koos tervikukohustus, vaid diskursi maniakaalne jätkamine: kirjutada, et mitte lõppeda. Tekst püüab kirjeldada erinevaid kontekste, mis teksti toestavasse maailma puutuvad, jutustus sulandub diskurssi ning jutustatav lugu takerdub loo kontekst ületab loo teksti. Tekst ujutatakse erinevast informatsioonist niivõrd üle, et teksti keskendavad jõud kaotavad suure osa oma mõjust. See tähendab, et teksti aistitavus väheneb. Tekstis ei esine fiktsionaalse maailma asjad ise, vaid need asjad koosnevad endi atribuutidest, endi erinevatest võimalikkustest, ennetest, mis neid ümbritsevad, seega peamiselt fiktsioonist väljaspool asuvast süsteemist. Jutustamise pidev peatamine tingib kirjutuse rütmi muutumise, mis ei lase lugejal ära harjuda ühegi lugemisloogikaga, mis võiks teatud turvatunnet tekitada. Lugeja vaevleb ebakindluses, kas tema loetaval on mingisugune siht. Jutustuse sulandumine diskurssi on tihedalt seotud intertekstuaalsusega. Tsitaadid, allusioonid, isegi refereeringud, võõrad sõnad on Undi tekstides ikka esinenud, kuid kui varem on antud tehnika andnud Undi oma tekstile juurde laiahaardelise kultuuriruumilise mõõtme, siis Öös on asju nagu ei pakukski midagi asemele, tekst püüdleks justkui programmiliselt igasuguse algupära kaotamise poole. Ometi ei jõua romaan totaalse tekstuaalsuse pinnani, vaid sünteesib oma algupära. Jutustus kõneleb võõraste sõnadega ja võõraste tekstide abil nii, 17 Nt T. Hennoste, Mati Unt. Mälestused ja lootused. Vikerkaar 1993, nr 12, lk Nt K. K e s k ü l a, Milleks Mati Undile viiul. Looming 1990, nr 6, lk H. Krull, Mimesis t jäljendamas. Eesti Ekspress 1. VI

6 et subjekt ise jääb intertekstide avatusest väljapoole. Selle lõhestumise kirjeldamiseks sobib hästi fiktsionaalse subjektsuse käsitlus Aare Pilve magistritöös Autometatekstuaalsus kirjanduskultuuris, mis näeb fiktsionaalsust teatava lausuva subjekti kõnetegude kehtivusala piiranguna, erinevaid kõnekontekste võib aga vajaduse korral laiendada või kokku tõmmata nii, et igale kindla kehtivusalaga subjektsusele vastaks oma kontekst. Ilukirjandusliku teksti sisese jutustava subjekti (resp. lüürilise mina) kõneteod on kitsas kontekst, temast laiem kontekst aga vastab sellisele subjektsusele, kellest lähtuvad eelmainitud sisetõmbejõud ehk metatekstuaalsed jõud teksti tuumsõna poole. Metatekst on siis vaadeldav laiema kontekstina, mille positsioonilt tematiseeritakse algteksti subjekti kõnetegusid. 20 See tähendab, et tekst on lõhestatud erinevate subjektsusastmetega jutustamistasanditeks, kus algupärane subjekt, mis teksti koondab, ilmneb teksti kui terviklausungi eesmärgistatud kõnejõuliselt pinnalt, samas kui teksti üksikud lausungid selle subjektsuse hajutavad ning vähendavad kõneleja vastutust kõneldava ees. Milles see ilmneb? Unt ei leiuta maailma sõnastamiseks uudset keelt, vaid tekst kasutab oma ehitusainena triviaalfakte ja neist moodustuvat kollektiivteadvuslikku argimütoloogiat, mida esitatakse konventsionaalsuse piiridesse jääva kunstipärasuse raamides. Niisiis on kitsama konteksti subjekt umbisikuline ning esineb keelelise triviaalsuse maailmana. Laiema konteksti subjekt suhtub kitsama kõnetegudesse irooniliselt kui fiktiivsetesse ning esineb nende kõnetegude dekonstruktsioonina. Jaan Unduski tuumsõna konteptsiooni rakendades saame me teksti algupärase subjekti intentsiooni kaudu eristada funktsionaalse prototüüpkeskme, milleks on elekter, õigemini sellest kõnelemise kohustus kui diskursiivne eesmärk. Kuna kõneleja avastab juba romaani alguses, et elektrist endast ei olegi võimalik kõnelda 21, viib romaani keskme puuduolek selleni, et kõne jätkub teatava asendustegevusena, sest mingi raamat on ju vaja kirjutada 22. Seejuures asendustegevus, nagu öeldud, ilmneb peamiselt selles, et kirjutus loob sõnade konnotatsioone pidi tuumsõna ümber paljuhõlmavat süsteemi. Undi romaan ei kõnele meile niivõrd elektrist, kuivõrd sellest, et tekstis jäädvustatav maailm koosneb ainult sõnadest, mille taga on tühjus. 23 Undi tekstiloome strateegia viib sõnade tühjenemiseni tähendusest. Igale kutsele elektrist kõneleda, kajab vastu vaikus, lugeja siht kohtuda küsitava tähendusega upub tähendusmängu võrgustikku ja kaob seal. Asenduslikust kirjutustegevusest ei jää üle midagi adekvaatset, õigemini ilmneb ainus adekvaatsus siin hoopis teisel pinnal tähendusliku protsessi kui sellisena. Kuigi ei ole ühtki püsivat tähendust, eksplitseeritakse tähenduste toimimine ise. Undi tekst tervikuna toimib mänguna kirjandustraditsiooni ja -kultuuri pinnal. Mäng fiktsiooniga aktualiseeritakse omaette poeetilise võttena ning laiemas kontekstis on just see Undi ilukirjanduslike lausete ja konstruktsioonide sisuks. Hasso Krull järeldab, et representatiivsuse dekonstrueerimine nii lauseülesel tasandil, mis hõlmab endasse kogu maailma, tähendab seda, et Öös on asju ründab tervet realistliku kirjanduse koodi ning dekonstrueerib tõepärasuse, ammendavuse ja rikkuse (kurnates lugejat pikkade loetelude ja näiliselt tarbetu informatsiooniga), jõudes seeläbi tähenduse ja tähendu- 20 A. P i l v, Autometatekstuaalsus kirjanduskultuuris. Magistritöö Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetoolis. Tartu, 2002, lk M. U n t, Öös on asju, lk muidu on raske inimestele silma vaadata. Vt M. U n t, Öös on asju, lk Vt E. Annus, Proosast, lk

7 setuse piirile. 24 See piir on punkt, mis toodab vaikust Undi tekstiloomes, keele äärmine võimalikkus, enne täielikku tähendustest ja sellega inimtunnetuse haardeulatusest väljalibisemist. Jaan Undusk Kuum : sõnumise seast kuuldav maailm Tola rääkis: täna õhtul sureb maailm naerust koolerasse, päike loojub solgipange ja vaid klouni hääl jääb lehvima tühjuse kohale. Keeled kurku ja hambad keelde, hambad üheks suureks hambaks ja hambasse plomm nagu kivi Kristuse silma ja kivi nagu rakett konstellatsioonide udu sisse ja udu nagu tolm Pegasuse kabja all ja tolm nagu veri tühjas ruumis ja veri nagu valgus enne pauku! Ja piisk nagu piisk, mis korbaks kuivab, ja korp nagu kera, mis maad kasvatab, ja maa nagu puu, kust hambad kukuvad, ja hambad nagu naised, kes kiljuvad, ja kiljed nagu kuradid, kes sünnitavad, ja naised on verd täis ja sünnitavad suure-suure tola, ja tola hääl on vere hääl, sest udu on kõige algus ja lõpp! 25 Jaan Unduski Kuum on romaan, mis ei ole tõlgendajaid enesele kergesti lähedale lasknud. Maimu Berg tunnistab aasta proosaülevaadet kirjutades, et Kuumast on raske kirjutada, ning ta piirdub metafoorsete kirjeldustega, et see on raamat, milles on ühtaegu nii kose lömastavat raskust kui ka oja vulisevat kergust. Samas tõdeb Berg, et kui miski on kirjandus, siis just see. 26 Ilmselt on selle põhjuseks, et Unduski romaani keelekasutus täidab suures osas neid ettekujutusi, mida seotakse kirjandusliku keelekasutuse või kirjanduslikkusega, lühidalt öeldes sellega, mis viitab keele eneseosutuslikule funktsioonile ning suunab tähelepanu sisult pigem stiilile. Undusk kasutab ohtralt kõne- ja lausekujundeid ning distantseerub tavalisest keelepruugist, katsudes läbi sõnade literatuurseid võimalusi. Niisiis valitseb Jaan Unduski romaani Kuum keele- ja maailmapildis omamoodi keeleidealism. See on kirjutustegevus, mis küll kirjanduslikku konventsiooni tundes teadvustab, et on sündinud edevast mängust sõnademaailmas, kuid mis otsib kirjutuse seda momenti, kus ta muutuks sündmuseks, millekski ootamatuks, et ta saavutaks eneseküllasuse. See tähendab, et romaani diskursiivset eesmärki ei saavutata mingite teematingimuste täitmisega, vaid see eksisteerib teatava siirustingimusena, kokkuleppena, et püütakse jõuda keeletunnetusliku adekvaatsuseni. Kui Undi jaoks oli kõigepealt maailm, kuid maailma asendasid tekstis sõnad, mis välistasid maailmale vastava tunnetamise võimalikkuse, siis Unduskil on kõigepealt sõnad ning neist sõnadest võib tekkida maailmakogemus, kui sõnad ainult õiged on. 27 Undusk püüab maailma suunas sõnuda nii, et kõnelemise objekt alles kõnelemises sünniks ning selle sõnumise kaudu saaks maailmast tunnetuslikku rõõmu tunda. Seega on sõnade ja maailma suhe Unduskil Undiga võrreldes vastassuunaline. Kui Undil maailm ja kogemus sõnastusid ning kaotasid lineariseerudes oma tunnetusliku adekvaatsuse, siis Unduski puhul võiks rääkida sõnade kogemustumisest. Unduski tekst püüab omal moel keele ja maailma vastandust ületada. Et maailm on meile sõnalisena antud, püütakse jõuda asja olemusliku küljeni, mis oleks peidus olemasolevas sõnas. Ta otsib fenomenide seda poolust, milles on peidus sõnaline tuum. 24 H. Krull, Kaks sammu väljapoole. H. Krull, Katkestuse kultuur. Tallinn: Vagabund, 1996, lk J. Undusk, Kuum. Tallinn: Eesti Raamat, 1990, lk M. B e r g, Proosa 1990 debüüte ja mälestusi. Looming 1991, nr 3, lk Vt ka: E. Annus, Proosast, lk

8 Kui Undi puhul oli põhjust rääkida maailma laiali kirjutamisest, siis Unduski juures võiks kõnelda maailma tihedaks kirjutamisest. Keskendavast loost ei loobuta üleüldse, kuid selle esitamisel ollakse lausa väsitavalt sõnarohke, mis muudab lugemisprotsessi aeglaseks. Kompositsioon jääb sellise sõnarohkuse ja stilistilise liialduslikkuse juures puudulikuks. 28 Tekst on tähendustest niivõrd tihe, et maailma kulg peatub. Nii satutakse maailma voolamisest keele voogamisse, kus keel toimib kui elusorganism. Kirjutamine sünnib siin kergusest, millega lause end lause seest välja kasvatab. Unduski tekst näitab, milleks keel on peale pelga osutusfunktsiooni võimeline. Selline elusa keele käsitlus teeb keelest karnevali, teeb temas kõnelemisest profaanse maagilise rituaali. Epp Annuse sõnul on Unduski teoses ühelt poolt tegemist nn modernistliku maailmajoovastusega. 29 See on tegelase joovastav maailm, kus hetkede pikkused sõltuvad elamise intensiivsusest. Topos ei tähenda sellise teksti puhul teemat, millest kirjutatakse, vaid on oma algsemas tähenduses, kohana, ühe aegruumilise punktina, mida täis kirjutatakse ja milles kõik sellele aegruumile kohane (lõhnad, hääled, värvid, aga ka nendega seotud mälestused, kujutlused jne) kehtima pannakse. Teiselt poolt jõuab Undusk Annuse sõnul aga maailmajoobest juba kaugemale, tema tekst tähistab keelejoobumust maailmajoobe taga, keelejoovet sellises intensiivsuses, et see paneb Undi mõnulevad tekstimängud plassiks kahvatama. 30 Unduski fiktsionaalne maailm on paljusõnaline, kuid sellega ei kaasne informatsiooni üleküllust selle maailma kohta: kirjeldused kehtivad ainult lokaalses kontekstis, teksti olevikus, neid ei saa hilisemale tekstimaailmale üle kanda. Nad on tähenduslikult ülilaetud, kuid olevikulise maailmajoobumuse taga puudub sel signifikatiivne järjepidevus. Undusk kõneleb ja maailm saab. Niisiis aeglustatakse fiktsiooni areng, sukeldudes ühelt poolt maailma aistingutesse, teiselt poolt neile aistinguile eelnevatesse sõnadesse, mis võivad omakorda lugejas tekitada erinevaid aistinguid. Keelejoovastuse ülim rakendumine võib viia subjekti asendumiseni stilisatsiooniga, kõneleja vahetab välja kõne. Diskurss muutub niivõrd ülevoolavaks, et selle tagant võib olla raske üht kõnelevat subjekti välja lugeda. See saab juhtuda ühe või paari lause ulatuses. Subjekti autentsus kaob, kõneleb ainult keeleelu, mis on subjekti ületanud. Erinevad keeleüksused individualiseeruvad kuni selleni, et subjektsuse kehtivusala piirid võivad laieneda ka elututele asjadele, maailm personifitseerub ja kõnelev subjekt ei suuda teda enam oma kogemusse kätkeda. Laiemas kontekstis võib lauseülesel tasandil eristada kõneleva subjektina Unduski autoriintentsiooni olevikulise tekstimõnu väljatoomisel. Unduski tekst dekonstrueerib traditsioonilist kirjanduslikkuse-arusaama, näidates, kuidas kirjandus võib olla vaid oma jutustamisinstantsi asukohast joobuv keeletegevus. Seejuures annab tekst võimaluse oma intertekstide kultuurilistesse aegruumidesse sisenemiseks, kuid luues intertekstuaalsust oma diskursile allutatuna, jätab selle lugeja maitse ja suutlikkuse otsustada. Kuuma puhul ei saa me eristada funktsionaalset prototüüp-keset mingi teematingimusena. Tekst kui terviklausung funktsioneerib alles kui selle keskme otsing. Unduski tekst hakkab sõnademängus maailma tähendusega koormama, et leida tekstifragment, kus maailm sõnaliselt n-ö kuulda oleks. Tekst otsib fragmenti, milles armastus sõnana hakkaks elama, milles ta 8 28 H. Krull, Kaks sammu väljapoole, lk E. Annus, Proosast, lk E. Annus, Proosast, lk 1356.

9 oleks teksti olemasolev tähistatav, milles kontekstilised tingimused oleksid maagiliseks ühenduseks sobivad. Niisiis otsitakse õigeid sõnu kui õiget teed kirjutuse objekti juurde. Unduski tekst ei tunnista oma keskme otsest sõnastatavust, kuid seda, et see on sõnumise seast kuulatav, see on milleski ära kõneldav. Armastus on sõnumiseks sobiv topos, sest armastuses selgub väljapaistvalt, kuidas sõna leidmise vaev ühtib olemise vaevaga. Armastuses tõuseb sõna võim piiramatuks. Kuuma peategelane Ruuben ei taha niivõrd tüdrukut ennast, kui temaga seoses sõnuda, sest Unduski romaanis saavad asjad täiuslikuks vaid sõnalise mana juuresolekul. Võrdlusena olgu toodud, et Undi tekstimaailmas sõnadel jõud puudus. See oli neist eemaldatud, oli jäänud vaid tähistamisprotsessi mehhaaniline voogamine. Niisiis töötab Unduski tekst samuti müstilisel printsiibil: Sõna ei ole öeldav ning Sõna öeldamatust tuleb müstiliste võtetega, oksümoorilises sõnaliiasuses järele aidata. Maailm antakse edasi kõikvõimalike võrdluste kaudu, tekst tuuakse tähendusi täis. Kuid Undusk ei piirdu tõese sõna öeldamatuse eksplitseerimisega nagu Unt. Unt katsub tähenduse ja tähendusetuse piiri, näidates, kuidas iga sõnale omistatud tähendus on meie poolt konstrueeritud ning narratiivis absoluutselt ebakindel. Undusk näitab, kuidas Sõna on siiski milleski ära kõneldav, nii et ta saavutab narratiivis kindluse. Undil jääb maailm meile tunnetamatuks, Unduskil on võimalik maailm tunnetatavaks kirjutada. Kuigi tähenduslik ühtsus pole saavutatav, võib sõnumine jõuda teatava kindluseni, nii et kõne tervikuna muutub maagiliseks toiminguks, keeleliseks adekvaatsuseks, mis oma funktsionaalse keskmega loob ühenduse. Funktsionaalsesse keskmesse asub sel juhul keele kogemuslik külg. See ei ole küll otseselt asja keeleväline otspunkt, aga on lugeja ja teksti vahelises keelelises toimingus kerkiv keelemõnu 31, mille kaudu Sõna end ära kõneleb. Peeter Sauter Indigo : apofaasi keeleline produktiivsus Vaatasin aknast, kuidas ema koju tuli. Ta tuli, omaette mõttes, raske kott oli käes ja ta vahetas kätt. Mõtlesin, kas ta vaatab üles meie akna poole. Bussis ma ei saa kedagi selja tagant vaadata, kohe vaadatakse mulle otsa. Ema ei vaadanud üles. Nii näed ema nagu võõrast. Ta jättis veidikese vana mulje. Mõtlesin, millest ta võis nii väga mõelda. Võib-olla ei mõelnudki millestki. 32 Epp Annus leiab, et kui Unt ja Undusk rajasid mõlemad oma teed läbi juba kirjutatud kirjanduse, siis Sauteri tekst ei näe enese sellisel koormamisel mingit mõtet. Indigo mõjus Annuse meelest omas ajas äärmuslikuna just oma eituse kaudu, mis võrdsustas nii kõrg- kui ka ajaviitekirjanduse, nii sügavuse kui ka põnevuse. 33 Samuti on Sauter ise eitanud enese määratlemist kirjanikuna, sest ta tunneks siis sisemist kohustust kirjutada ning tekstid, mida ta kirjutaks, peaksid olema kirjandus. 34 Kuigi Sauteri kui kirjutaja kõne on formaalselt vaba ja kirjanduskeele institutsioonist lahus, loob ta siiski väga reeglipärast ja läbikomponeeritud teksti. Peeter Sauteri Indigo keele- ja maailmapilt saab aluse sellest, et keel ja olemine on üksteisest lahutatud. Ometi annab ainult keel vahendid maailma 31 Õigemini on tegemist siiski mõnu reservuaariga. Tekstis on koht mõnu jaoks, lugeja suutlikkusest ja tahtest oleneb, kas see ära kasutatakse. 32 P. Sauter, Indigo. Tallinn: Eesti Raamat, 1990, lk E. Annus, Proosast, lk P. Sauter, B. Pilvre,Orgaaniline Sauter. Intervjuu. Looming 1997, nr 10, lk

10 kirjeldamiseks ja inimestevaheliseks kommunikeerumiseks ja nii ei tea Indigo jutustaja kunagi täpselt, mida ta tegelikult öelda tahaks. Tekst pendeldab kommunikatsioonitahte ja kommunikatsioonivõimetuse vahel, mis omakorda seostuvad jäljendamisakti demüstifitseerimise ja müstifitseerimise vahelise pingeväljaga tekstis. Ühelt poolt kipuvad kirjutamine ja jutustamine suures kommunikatsioonitahtes kokku sulama: tegevuse kirjeldamisel on sõnad n-ö realistlikult adekvaatsed, vahendavad otsest kogemust, elamine demüstifitseerib asju, saab neist osa ja hõlmab neid oma olemisse. Teiselt poolt põrkab tekst kohe, kui kohatavat üritab pikemalt sõnadega puudutada, keele müüri vastu. Läbimõeldult ei anna asjad end enam kätte, nende jaoks puuduvad mõisted, neisse saab suhestuda vaid kui eimiskisse. Niisiis keerduvad asjad uuesti saladusse ja müstifitseeruvad, tegelast kummitab neis mõistatus. 35 Et keel saab kirjeldada vaid maailma ja teiste subjektide pindmisi struktuure ega pääse nende sisse, on teksti tulemuseks seisundinarratiiv. Tekst põhineb pideval kordusel, maailma väline pale on kogu aeg sama, iga tekstifragment sisendab muu ja teistsuguse võimatust. 36 Tekstis ilmneb tsüklilisus, kus iga keerd jõuab mingi aja tagant samasse lähtepunkti tagasi, milleks on subjekti enesesolemine. Sellest lähtepunktist toimuvad n-ö retked väljapoole, mis üldiselt piirduvad osavõtmatu jälgimisega või kaugema eesmärgita tegutsemisega see on nagu tühikäigul jooksev mootor ehk pigem vegeteerimine kui elamine. Samas pole maailm Sauteri tekstis terviklik ja müütiliselt ettemääratud, vaid lõpetamata. Tegevused jäävad lõpetamata, kuna lõpetatus määratleks ennast ja tehtut liigselt, see oleks aga võrdne surmaga. Peab olema ainult osa, fragment, hingetõmme, seisund. Seetõttu väldib tekst eesmärke ning ka kinnistuvaid hinnanguid, sest need võiksid osutada 0-seisundi muutumisele. Maailma organiseerimatus esineb tekstis horisontaalse hierarhiseerimata kompositsiooni näol. H. Krull kirjutab selle kohta: Sündmused järgnevad üksteisele hierarhiseerimatult, vertikaalsete astendusteta. Episoodid muutuvad segmentaarseks, sageli on nende järjekord vabalt muudetav. Tekib tunne, et segmentide reastamine võiks jätkuda lõputult mõlemas suunas See tähendab, et iga osa romaanist esindab teksti kui tervikut. 38 Teksti horisontaalne hierarhiseerimata kompositsioon nivelleerib kõik tegevused võrdväärseks. Üldiselt on see tegelase argipäeva kirjeldus, mis tähendab, et ainevalda satuvad ka tegevused, mida kirjandus senini oli vältinud või jätnud kirjeldamise vääriliseks pidamata (n-ö poetiseerimata argipäev). Ühesugusel neutraalsel toonil jutustatakse nii hambapesust, oma sokkidest kui ka surmast. Kogu tekstiloome on suunatud igasuguste narratiivsete jõumeetmete vastu, kuna need takistaksid puhta olemise kirjeldamist. Seega tuleb epifaanilist hetke otsida argielu seest. Ihaletakse seisundit, kus aeg ei voolaks mööda, vaid ainult sisse, see oleks hetk, kus subjekt lõplikult oma olemisega üks oleks: Jääd maailma tempole ja rütmile alla. Tahad paljut, ei saa ja ei suuda suurt midagi. [---] Aga parim on, kui oled lihtsalt paigal, ainult mitte surnud, vaid pakatav, kõik möödub, kõik voolab järjest sinu sisse. 39 Epifaanilised hetked kipuvad siiski kiiresti hajuma. 35 Vt ka: H. K r u l l, Ülevus ja anarhia. Peeter Sauteri ligimese proosa. H. K r u l l, Millimallikas. Kirjutised Tallinn: Vagabund, 2000, lk Vt ka: E. Annus, Proosast, lk H. Krull, Ülevus ja anarhia. Peeter Sauteri ligimese proosa, lk Vt E. Annus, Proosast, lk P. Sauter, Indigo, lk

11 Kui Undi ja Unduski tekstide puhul sai ühel või teisel viisil rääkida subjekti lõhestumisest erinevate keeleliste või kontekstiliste instantside vahel, siis Indigo väljendusviis seob subjekti ja kõne lahutamatult kokku, moodustades terviku, millest kõik muu selgelt distantseeritakse. Tekstis eelistatakse isiklikku kogemust tingimusteta ning välditakse igasugust väljaspoolset pilku. Tekstis puuduvad tähistajad, mis esitaksid mina ja teist kokkukuuluvuses. Subjektipositsioon realiseerib sihikindlalt üht diskurssi, eeldades tekstis paratamatut korduvust ja reeglistatust, kujundades niimoodi välja n-ö Sauteri sõnumi või tema tegelase filosoofia, mida kannab eriline siirusetaotlus. Valest hoidumine kajastub ka keelekasutuses. Asju püütakse nimetada nende (kõneleja jaoks) loomulike nimedega, mis toob teksti sisse nii kõnekeele kui ka ebakonventsionaalse ainevalla. Kõrge ja madal tuuakse kokku ühele kultuurilisele väljale ning võrdsustatakse. Indigo puhul on funktsionaalseks keskmeks, mille suhtes tekst end loob, puhta olemise kirjeldus. Tekstiloome jõud on suunatud juhuslike eluhetkede kirjeldamisele nii, et kogu tähtsusetu oleskelu hulgas hakkaks kumama puhta olemise, ainsa õigsuse aimdus. Ühelt poolt esinevad tekstis väiksed sõnad, mis sobivad maailma ja inimeste väliseks kirjeldamiseks, kuid mis ei ava nende olemust, seesmist poolust. Asjade nimetamine ei sünnita tõest maailma, vaid väljenduse ja maailma vahele jääb tühjus, nothingness. Keeletarvitus ei ole sel puhul maagiline ega müstiline, vaid rõhutatult neutraalne, ükski keeleelement ei koonda endasse tähendust, tekstis võivad vabalt kõrvuti esineda jumal ja pooltühi sigaretipakk. Tõeliselt puhta olemise kirjeldamiseni jõudmiseks oleks vaja keelest lahti saada, et see aga pole võimalik, valib tekst enda maailmapildile ainuvõimaliku keelelise lahenduse. Kuna tõelist Asja ei ole võimalik keeleliselt puudutada, tuleb selle juurde eitamise kaudu teed rajada. See tähendab, et teiselt poolt on tekstis apofaatiline retoorika (müstiline keeletarvitus), mis vastandina neutraalsele nimetamisele ei nimeta midagi, kuid on sellisena lähim vaste maailma olemusele. Kui küsimuse peale Mis elu sa elad siis ka? vastatakse Mitte mingit, siis see ei tähenda loomulikult, et ei elataks mingit elu, vaid see vastus on kõige lähem keeleline vaste sellele, mis tegelikult on. Elu ennast ei õnnestu sõnadesse võtta, kõik võimalikud kirjeldused määratleksid elu kas mingi tegevuse (nt teen tööd ) või kvaliteedina ( head ) ning tapaksid nii elus olemasolevad võimalused. Sellise keelekasutuse kvintessentsi on Sauter kokku võtnud ühte lühikesse lõiku: Ei algust, ei lõppu, ei teekonda, ei lugu, ei põhjust, ei tagajärgi, eikuskil, eikuhugi. Keegi, eikeegi. 40 Siia on kõige tihedamalt kokku surutud Sauteri teksti sõnum ning selle positiivne määratlematus. Teine variant on kasutada apofaasi vastandpoolust ja suunata kogu tähendus ühte asendussõnasse: Väiksena on tunne, et täiskasvanuks saamine selgitab KÕIK, 41 mis tähistab tegelikult sama tehnikat. Apofaasi kasutatakse Sauteri tekstis keelelise produktiivsuse eesmärkidel: eimiskisse suubuv kirjeldus ei pruugi märku anda mõistuse petlikkusest, vaid see on hetk, mis tunnistab mõistatuse olemasolu, selle paratamatust ja olemust. Apofaatiline sõna on seega Sauteri tekstimaailma tõehetk, maailma adekvaatseim jälg keeles, mis toodab substantsi, milleni ühegi positiivselt määratletud sõnaga pole võimalik jõuda. See on lähim võimalus jõuda keeleliste protsesside mittekeelelise ülejäägi ilmutamiseni, Asja kohaletoomiseni 40 P. Sauter, Indigo, lk P. Sauter, Indigo, lk

12 keeles. Tähistatav jääb otseselt kehtestamata, kuna tal puuduvad keelelised tähistajad ning ta on lokaliseeritud asendussõnadesse nagu eimiski või kõik. Väidan, et apofaatilised vormelid on punktid, mis koondavad enesesse teksti tähendust ning on maailma ja sõnade kõige sisulisema ühenduse tekitajaks, samas kui maailma nimetuseline kirjeldamine esitab maailma konventsionaalset kuju. Teksti mõnu: Roland Barthes Nagu alguses öeldud, lõikuvad vaatlusaluste teoste äärmuslikkused ühes punktis, milleks on olevikuline tekstimõnu. Niisiis on Roland Barthes i käsitlus teksti mõnust siinses töös juurdepääsuteeks vaatlusaluste teoste sünteesile. Esiteks eristaksin ma kaht tüüpi jutustamisviisi. Esimene neist seostub puhtalt lookeskse jutustamisega. Selles tekstifunktsioonis on esil transitiivsus oma fiktsionaalse maailma suhtes. Ideaalmudeliks võiks tinglikult võtta detektiiviloo, kus kogu jutustamine on suunatud tähtsaima punkti saavutamisele ehk mõrvari avastamisele. 42 Eesmärgi saavutamine ammendab loo ning teksti edasine areng oleks selgelt üleliigne. Teine äärmus asetab tähtsaima kirjutuse olevikku. Jutustamisinstants asub teksti olevikus ning kui narratiivsed jõud liigutavad seda teksti pidevat nüüd-punkti väljapoolt jõukolde suunas või sellest eemale, siis kirjutuse olevikulisus ise, jutustamisinstantsi juur, kannab liikumise kulgu peatavaid antinarratiivseid jõude. Selles tekstifunktsioonis on esil kirjutamise intransitiivsus. Ta ei püüa esitada loo objekte, vaid juhtida tähelepanu enda objektitusele. Kui lookeskse jutustamise funktsioon taotleb keele läbipaistvust, tema kooperatiivsust sündmuste esitamisel, siis teksti olevikuline funktsioon püüab keele läbipaistvust vähendada, lugejat keelde kinni jätta, olevikulisele keeles viibimisele erilist tähelepanu juhtida, seda viivitada. Barthes i meelest koondub lugeja naudinguline tähelepanu just teksti nüüd-punkti ning mõnu sfääri sisenedes muutub lugeja konkreetsete teadmiste (resp. kes on mõrvar?) vastu ükskõikseks. Barthes i probleemsituatsiooniks on, et iha on ikka olnud allasurutud, taunitav väärtus. Tema eesmärgiks on teha tekstist teiste ihadega võrdne naudingu objekt, et kaotada väär vastandus praktilise ja mõtiskleva elu vahel. 43 Lisaks eristab Barthes olevikulise tekstinautimise juures kahte spetsiifilisemat viisi, millest ta vastavalt tuletab kaks erinevat tekstitüüpi. Need on teksti mõnu (plaisir, pleasure) ja teksti nauding (jouissance, bliss). Peab märkima, et terminoloogiliselt pole see eristus Barthes il absoluutne ning ta isegi tunnistab, et nendevahelist valikut saadab pidev kõhklemine. 44 Vahel mõnu avardab naudingut, vahel on sellele vastandatud. Põhjus on selles, et ühelt poolt on vaja üldist mõnu mõistet, kui on vaja viidata teksti üle piiride minemisele, sellele, mis ületab temas igasuguse sotsiaalse funktsiooni ja struktuurilise funktsioneerimise. Teiselt poolt on vaja erilist mõnu, mis oleks lihtsalt üks osa mõnutervikust ning millele oleks omane rahulolu, mugavustunne, eufooria, küllastumine selle kaudu, et kultuur on vabalt läbinähtav; ning sellest eristatud naudingut, mida iseloomustaksid πokk, peataolek, isegi teatav kaotustunne, mis on kohane ekstaasile. 45 Sellisel juhul J. Adamson, Postmodernne detektiiv. Vikerkaar 1996, nr 4, lk R. Barthes, The Pleasure of the Text. New York: Hill and Wang, 1975, lk R. Barthes, The Pleasure of the Text, lk R. Barthes, The Pleasure of the Text, lk 19.

13 pole küsimus mõnu määras, vaid tegemist on paralleelsete jõududega, mis ei saa lihtviisil üksteiseks üle minna. Neist tekstinautimise viisidest tulenevad erinevad tekstitüübid. Mõnutekst on tekst, mis lugejat rahuldab, mis pärineb kultuurist ega katkesta sellega sidet. Mõnutekst on seotud mugava lugemispraktikaga. Naudingutekst seevastu tekitab ebamugavustunnet (võimalik, et kuni teatava igavuseni välja) ning võib viia lugeja kaotsiminekuni, viies tasakaalust välja tema ajaloolised, kultuurilised ja psühholoogilised eeldused, mille kaudu lugeja end identifitseerib, viies kriisini ta suhte keelega. Kui mõnutekst kümbleb kultuuriküllastuses ning kultuuriliste struktuuride läbinähtavuses, siis naudingutekst eristub kultuurist alati kui skandaalsus, kui lõikehaav, mis end igalt poolt läbi surub, erinevalt mõnuteksti puhkemisest ja õitsemisest turvalise kultuuri rüpes. 46 Barthes i käsitluses võib näha tekstiteooriat, mis nõuab teksti topeldatust. Tekst jaguneb kaheks servaks. Mõnu serv on järeleandlik, konformistlik, plagieeriv. Keel kopeeritakse tema kanoonilisest seisundist, nagu see on kehtestatud õpetuste, hea maitse, kirjanduse ja kultuuri poolt; naudingu serv on liikuv, püsimatu, piiritlematu. See on naudingu efekt, koht, kus vilksatab keele surm. Mõlemad pooled on vajalikud. Ei kultuur ega tema dekonstruktsioon pole erootiline, selleks on nende pingeväli, liitekoht. 47 Nimetatud ühendusjoon kahe ääre vahel ilmneb keelte mahus, lausumises (seega olevikuliselt), mitte lausungite järgnevuses. 48 Kui lugeja tahab teksti nautida (laiemas tähenduses), peab ta kaotama enda sees igasugused piirangud ja välistused, ta peab keeli segama, kusjuures nauding saavutatakse keelte kõrvutise koostoime kaudu. Barthes hüüatab: nauditav tekst on sanktsioneeritud Paabel. 49 Epp Annus on vaatlusaluste teoste kohta kirjutanud: Kõigi kolme autori puhul on niisiis äärmuslikkuse tulemuseks narratiivi mõnuprintsiibi domineerimine sellisel määral, et lugemistegevus mille käivitajaks narratiivse teksti puhul on peale olevikulise mõnuprintsiibi ikkagi ka loo lõpp-punkti, lahenduse, tulevikku suunatud ootus jääb ilma selle tõukejõust, loo pingest. 50 Tuleb tähele panna, et E. Annus ei kasuta siin mõnu ja naudingu eristust, vaid kõneleb üldise olevikulise tekstimõnu rakendumisest. Undi, Unduski ja Sauteri tekstid kasutavad tekstiloomeviise, mis rõhutavad tekstiteadlikkust ja keelelist eneseküllasust sellisel määral, et tekst ei vaja toimimiseks muud kui sellest tekstiteadlikkusest lähtuva olevikulise mõnuprintsiipi rakendumist. Kui Barthes i eristust siiski rakendada, siis kuuluvad kõik kolm siinset teksti pigem naudingutekstide hulka, sest tekitasid kõik lugejas mingil määral esmalt ebamugavustunnet. See tähendab, et nad kõik nõudsid lugeja ja teksti vahekorras uut kokkulepet, lugeja uutmoodi teadlikkust tekstist, et ta saaks seda üleüldse nautida. Teksti mõnu kui sellist ei tekita neis enam harjumuslik mõnu loo ja teksti laabuvast koostööst, vaid lugejat hoiab siin teksti juures nauding, kuidas keel püüab end tekstis avali kirjutada, kuidas keel püüab teksti edasiliikuvat kulgu peatada, kuidas tekst püüab kohe olevikus saavutada selle, milleni näiteks lugu jõuab oma lõpplahendusega. Tekst on siin teatud mõttes kogu aeg oma lõpplahenduses, viidud oma äärmise piirini, ning selle piiri tajumine annab lugejale võimaluse 46 Vt R. Barthes, The Pleasure of the Text, lk R. Barthes, The Pleasure of the Text, lk R. Barthes, The Pleasure of the Text, lk R. Barthes, The Pleasure of the Text, lk E. Annus, Proosast, lk

14 avada teksti naudingulised ressursid. On oluline märkida, et tegemist on ainult võimalusega. Nagu öeldud, nõudsid antud tekstid lugeja ja teksti vahekorras uut kokkulepet, traditsiooniliste lugemisharjumustega inimesele tundusid need ilmselt aga igavatena, kuna olemasolevaid naudingulisi ressursse ei kasutatud, oodatavad aga puudusid. Kompositsioonilise naudingu allikad Undi, Unduski ja Sauteri tekstides Kõik kolm autorit püüavad aega viivitada, seda enese kulgemisest lahti keerata, tema lineaarset protsessi häirida, traditsiooniline ajakäsitlus siin ei kehti. Et keelemärgid on siin fiktsiooni poolt motiveerimata, siis saame me nautida vaid jutustamisinstantsi vahetut keelelist olemisviisi, mitte seda, milliste operatsioonide tagajärjel selleni on jõutud. Seejuures püüavad kõik lugejat teksti nüüd-hetke kinni jätta normaalset keeletegevust peatades, nad kõik on normi suhtes mingil määral liiased. Unt püüab aega peatada sellega, et kuhjab lugeja üle informatsiooniga, loeteludega, vahelepõigetega, luues niimoodi võrgustikku, mis tegelikult ei vii kuhugi ning kus lugeja võib igasuguse lugemisjärje kaotada. Lugeja naudingut iseloomustab peataolek üksteise otsa kuhjuvates diskurssides, mis kõik on looga piirnevussuhetes, ent on väljaastumised temast, tema ekstaasid. Lugeja on loo turvalisest voolamisest ilma jäetud ning heidetud vägivaldse kirjutuse piirimaile, kus kõiksugu tekstid võivad tema väljale kokku joosta (eeldades barthes ilikult, et lugeja on see väli, mis koondab endasse kirjutuse erinevad hääled) ning kus loo ekstaasid ei lasegi mingisugusel lool tekkida. Lugejas õhutab naudinguid teksti vabadus, milles läbinähtavad teksti arendavad jõud on asendatud jõududega, mida lugeja ei saa ette näha. Iseenesest peaks olema tegemist omamoodi masohhistliku naudinguga, kus lugeja satub joovastusse sellest, et on ilma jäetud lugemise rütmi kontrollimisest ning et teda loo jälgimisel pidevalt takistatakse. Unduski tekst muutub antinarratiivseks ja olevikuliseks seeläbi, et ühe lause sees hüljatakse signifikatsioon, astutakse maailma kulgemisest välja ja sisenetakse keele ja pelkade tähenduste maailma. Ajaline fiktsioonimaailm asendub ruumilise keelemaailmaga, kus ei ole aja kulgu, vaid tähenduse asetumine ühte või teise ruumipunkti. Siin on keel maailma suhtes liiane, maailm kirjutatakse niivõrd tihedaks, et lugejal pole võimalik teda oma väljal hoida, maailm voolab üle oma piiride. Siingi heidetakse lugeja loo turvalisest voolamisest välja, kuid ebakindlustunnet ei tekita kõiksugu muude tekstide paljusus ja nende sissetung fiktsionaalsesse maailma, vaid, vastupidiselt, keelejoobumuses maailm võib enesest välja murduda. Keel murdub maailmast välja ja tegeleb ainult eneseleviitava problemaatikaga või oma intertekstide aegruumiga. Maailm neil murdehetkedel edasi ei liigu. Hetkeseis ongi siin elu mitte see, mis ees ootab, vaid ootus ise. Ainult hetke viivitades on võimalik avalikult tunnetada oma tegelikku keelesolu. Lugeja nauding tekib maailmajoobumuse ja keelejoobumuse vahelisest pingeväljast. Tekst on pidev võitlus maailma ja keele vahel, lugeja naudinguliseks allikaks on maailmaruumi ja keeleruumi ühildamise püüd. Sauteri tekstis kaotatakse aja järjepidev voolamine sellega, et kirjeldatakse kogu aeg ühte ja sedasama. Tekst on üles ehitatud segmentidest, mille jaoks ei oma mingit olulisust enne ja pärast. Nad võiksid vabalt omavahel kohti vahetada, ilma et tekstimaailmas kaasneks sellega märgatavat muutust. Lugejas tekitab ebamugavustunnet Sündmuse ootus ja selle saabu- 14

15 mise pidev täitumatus. Just Indigo on selline tekst, mis tekitab ebamugavustunnet kuni igavuseni. Igavus tähendab siin seda, et kuigi tekst ei pärine kultuuritraditsioonist ning katkestab sellega sideme, suudab ta väga kiiresti enda sees välja kujundada oma mugava lugemispraktika, mis ei paku lugejale suuremas osas tekstist midagi uut. Indigo narratiivi naudinguliseks allikaks on asjaolu, et tekstil piisab eimillestki, et lugejat teksti juures hoida. Lugeja tekstinauding tekib sellest, kuidas tekst põhineb puhtal väljendustungil, kuidas pole vaja ühtegi n-ö positiivset stimulaatorit, et sõnu üksteise otsa lükkida, lugeja on kogu aeg punktis, kus tekst on esindatud oma tervikuna. Väljendustung on siin viimase piirini viidud. Keelelise naudingu allikad Undi, Unduski ja Sauteri tekstides Kõik vaadeldud autorid viivad lugeja suhte keelega teatava kriisini. Loomulikult on kriis erinevate lugejate puhul erineva mõõtmega, ometi tuleb igal lugejal oma keelelisi eeldusi lugemisprotsessis korrigeerida. Kui tuletada meelde Barthes i teoorias sissetoodud eristust teksti mõnu servast ja naudingu servast, siis Öös on asju keelepilt jääb mõnulisse äärde, keel on järeleandlik, konformistlik ja plagieeriv. Kui Unt võtab keelelise triviaalsuse maailma, tähendabki see Barthes i sõnu kasutades, et keel kopeeritakse tema kanoonilisest seisundist, nagu see kultuuris on välja kujunenud. Ometi ei saa me öelda, et Undi tekst olekski kanooniline mugav keelepraktika. Unt küll kopeerib keele tema kanoonilisest seisundist, ent dekonstrueerib selle tõepärasuse äärmise võimalikkuseni. Nii on tema keelekasutusse sisse kirjutatud ka naudingu liikuv, püsimatu ja piiritlematu serv. Dekonstrueeriv laad viib väljakujunenud keelemaailma kriisini, tõepärasuse kadumisega muutuvad tema tähendused ebakindlateks, liikuvateks. Erootiliseks saab kultuuri ja tema dekonstruktsiooni pingeväli. Unduski keel on avalikult mittekonformistlik. Asju nimetatakse uuel moel, esitatakse ootamatuid võrdlusi, metafoore, keelekasutus üllatab. Keele üllatamisvõime aluseks on olevikulise tekstimõnu tekitamine nii, et metafoorid toimivad ning on täisväärtuslikud ilma järjepidevamate pidepunktideta maailmas. Neile ei eelne mingit konstruktsiooni, s.t et nad ei ole mingi pikema tekstiprotsessi tulemid. Keeletegevus joobub siin ainult jutustamisinstantsi asukohast. Tulemuseks on see, et maailma kogemise asemel kogemustub lugeja jaoks keel. Et reeglistatud keel (ametlik keeleinstitutsioon) toodab sama struktuuri järgi samu stereotüüpseid tähendusi, tuleb asjade keelelise olemuseni jõudmiseks kasutada keelt, mis oleks kogu aeg erand, mitte reegel. Lugeja naudingut õhutab uue kogemus, mida tekst toodab ning mis teksti süsteemsusele vastupanu osutab. Sauteri tekst välistab, vastupidiselt, endas kõik uue. Siin toodab naudingut just kordus. Siin ei mõelda stereotüüpset kordamist, vaid üleliigset kordamist, mis tähendab puudumisseisundisse, tähistaja tühjusse sisenemist. Ometi tekib tekstis olukord, kus kirjandustraditsiooni seisukohalt on keelepruuk uus. Ühelt poolt on see seotud kõnekeele sissetoomisega kirjandusse. Kirjanduse jaoks ebakonventsionaalsed sõnad seisavad siin kirjandusliku keelekasutuse keskmes, igasugust kirjanduslikkust püütakse aga sihilikult vältida. Teiselt poolt ilmutab uus end ainevalla laiendamise näol. Üldine väljendamistung viib poeetilise sõnatarbimise eluvaldkondadesse, mida traditsioon oli seni pidanud kirjandusse mittepuutuvaiks. Niisiis on lugeja keeleliste naudingute allikaks ühelt poolt tühjade tähistajate jada, mis end pide- 15

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem