Rail Baltic Estonia OÜ. Hankekord. Kinnitatud Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse otsusega nr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Rail Baltic Estonia OÜ. Hankekord. Kinnitatud Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse otsusega nr"

Väljavõte

1 Rail Baltic Estonia OÜ Hankekord Kinnitatud Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse otsusega nr

2 I. ÜLDSÄTTED Hankemenetluse aluspõhimõtted 1. Hankekord sätestab hangete ettevalmistamise, läbiviimise ja hankelepingute sõlmimise põhimõtted riigi äriühingus Rail Baltic Estonia OÜ (edaspidi: ühing ). Hankekord annab juhatusele siduvad reeglid hangete planeerimiseks, läbiviimiseks ja lepingute sõlmimiseks ning muutmiseks. Hankekord on avalik dokument, mida avaldatakse võimalusel ühingu veebilehel. 2. Hangete läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduses (RHS) sätestatust, sh RHS -s 3 sätestatud eesmärkidest. Hankekorra eesmärgiks on eelkõige tagada: a) ühingu kui riigihangete seaduse 5 lg 2 p 5 tähenduses riigihankekohuslase asutamise eesmärgi täitmine ja eesmärgist tulenevate avalike huvide realiseerimine; b) ühingu rahaliste vahendite otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine; c) hangete kontrollitavus ja läbipaistvus; d) keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine; e) huvide konflikti tekke vältimine ja korruptsiooniohtlike olukordade ärahoidmine. 3. Hankemenetluse liigi valik sõltub hanke eeldatavast maksumusest, mis määratakse RHS-is sätestatud reeglite järgi. 4. Ühingu juhatus juhindub hangete läbiviimisel nõukogu juhistest ning RHS-s ja hankekorras sätestatust. Hankekorras kasutatavaid mõisteid, mis sisalduvad RHS-is, tõlgendatakse ja sisustatakse kooskõlas RHS-iga. Nõukogu juhiste ja/või hankekorra vastuolu korral seadusega juhindub ühing seadusest. Nõukogu juhiste ja hankekorra vastuolu korral lähtub juhatus nõukogu juhistest. 5. Hanketegevuse üle tehtava järelevalve korraldab juhatus. 6. Hankemenetluse läbiviimisel tagatakse hankemenetluses osalejate võrdne kohtlemine, selgituste andmine huvitatud isikutele ning hankemenetluse käigus tehtud otsuste korrektne vormistamine ja pakkujate teavitamine otsustest. 7. Vaidlustuse esitamisel riigihangete vaidluskomisjoni ja/või kohtusse, esindab ühingut vastavas vaidluste lahendamise organis ühingu juhatus või selle poolt volitatud isik. Korruptsiooniohtliku tegevuse ja suhete vältimine 8. Ühing järgib korruptsioonivastast seadust ja selle alusel antud õigusakte, teisi Eesti Vabariigi õigusakte, mis on seotud korruptsiooniennetusega, ning asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõudeid. Ühing võtab ettevõtjasiseselt tarvitusele meetmed, mis hoiavad ära korruptsiooni ning tagavad korruptsioonikahtlusega tegevuste dokumenteerimise ja avastamise võimalikult varases etapis. 9. Hangete korraldamine ja läbiviimine toimub õiglaselt, ausalt ja eetiliselt. Lepingupartnereid valitakse ja tehinguid sõlmitakse õiglaste ja objektiivsete kriteeriumide alusel, arvestades RHS-s ja hankekorras sätestatud menetlusreegleid ja põhimõtteid. 10. Ühing ja tema juhtorganite liikmed ning töötajad ei küsi endale ega võta vastu ega paku, luba ega anna mitte mingil kujul, otse või kaudselt teisele isikule mitte mingeid eeliseid, 2

3 mis võib olla seotud korruptsiooni, mõjuvõimuga kauplemise vm tegevusega, mida tavapäraselt loetakse eetiliselt taunitavaks või keelatuks. Ühing ja tema juhtorganite liikmed ning töötajad lähtuvad hankealase tegevuse korraldamisel ka ühingus kehtestatud eetikakoodeksist. 11. Ühing teeb kõik endast oleneva, et tema töötajad, äripartnerid ja pädevad esindajad, keda ta kasutab oma igapäevastes tegevuses ja/või keda ta saab otseselt või kaudselt mõjutada (sh nõustajad, konsultandid, varustajad, agendid, tütarettevõtjad jne), ei takista hankekorrast juhindumist. Huvide konflikti vältimine 12. Huvide konfliktina mõistetakse olukorda, kus ühingu huvides tegutsev ametiisik, töötaja või juhtorgani liige, täites oma töö- või teenistusalaseid ülesandeid, sh seoses hangete korraldamise ja läbiviimisega, peab võtma vastu või tegema oma ametikoha või tööülesannetega seotud otsuseid või muid tegevusi, mis mõjutavad või võivad mõjutada tema enda, või tema sugulaste või lähikondsete huvisid. 13. Huvide konfliktiks loetakse ka olukorda, kus hanke planeerimisel osalev isik (sh nõustaja), osaleb hiljem ise hankes pakkujana või pakkuja nõustajana. 14. Ühing võtab tarvitusele meetmed, et tema tegevuses ei tekiks huvide konflikti olukordasid. Kui huvide konflikti olukord või selle kahtlus on tekkinud, lõpetab ühing viivitamatult huvide konfliktis tegutsemise, võtab tarvitusele meetmeid huvide konflikti lahendamiseks ja hindab huvide konflikti tekkimise põhjuseid, et neid tulevikus vältida. Suhted nõustajatega 15. Ühing teeb kõik endast oleneva, et nõustajad ja ühingut teenindavad isikud (sh konsultandid, agendid, õigusnõustajad, turunduse eest vastutavad isikud, reklaamispetsialistid, varustajad, ettevõtjate ühendused, raamatupidamisteenuseid ja audiitoriteenuseid osutavad isikud jne), tegutsedes ühingu nimel, huvides või kasuks ning osutades liikmele teenuseid, ei tegutseks viisil, mis takistab hankekorra sätete järgimist ja/või millega kaasneb mõne kolmanda isiku huvide eelistamine. Tegevuse läbipaistvus 16. Ühing dokumenteerib ja säilitab hangete läbiviimise seotud dokumendid (sh e- kirjavahetuse) ulatuses, mis võimaldab tagantjärele kontrollida hankeliigi valikut, hankemenetluse läbiviimist ja valikuprotsessi ning anda hinnangut ühingu sellekohase tegevuse otstarbekusele ja õiguspärasusele. Aus konkurents ja konfidentsiaalsete andmete kaitse 17. Ühing hoidub tegevustest teiste äritegevuses osalejate vastu (iseäranis konkurentide ja vertikaalselt seotud kaubaturgudel tegutsevate ettevõtjate vastu), mis kahjustab konkurentsi või mida võib pidada ebaausaks konkurentsiks. Ebaausaks konkurentsiks loetakse muu hulgas kuid mitte ainult: äriliselt tundliku või muul põhjusel konfidentsiaalse informatsiooni kogumist ja kasutamist, kõlvatut konkurentsi ebaõige teabe levitamise või töötaja ärakasutamise teel, korruptsiooni, konkurentsi kahjustavaid ettevõtjate ühenduse otsuseid ning ettevõtjatevahelisi kokkuleppeid ja kooskõlastatud tegevusi. 3

4 18. Ühing ei kogu ega kasuta hangetega seotud tegevustes, sh värbamisprotsesside käigus ega tulemusena, äripartnerite, konkurentide, nendega seotud ettevõtjate jne konfidentsiaalset teavet, v.a. avalikku, isiku enda poolt avaldatud või sellist teavet, mille suhtes teine isik on selgelt ja üheselt nõustunud, et teavet tema kohta kogutakse ja mille kasutamiseks ta on andnud loa. Töötaja või juhtorgani liikme värbamisel ja valimisel selgitab liige välja isikule laienevad konkurentsikeelu ning äri- ja tootmissaladuste hoidmise kohustuste esemelise, geograafilise ja ajalise ulatuse, et mitte vastuollu minna seadusega. 19. Konfidentsiaalse teabena eelmise alapunkti tähenduses käsitletakse äri- ja tootmissaladusi, pangasaladusi, maksusaladusi ja riigisaladusi. Äri- ja tootmissaladuseks loetakse eelkõige teavet, mis on salajane (st pole avalikustatud), väärtuslik (sh omab iseseisvat ärilist või majanduslikku väärtust või mille kasutamine võib oluliselt kahjustada isiku ärilisi huve) ja kaitstud (st mille kaitsmiseks on tehtud mõistlik pingutus). Ärisaladuseks on näiteks projektid, plaanid, oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave, samuti teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. Konfidentsiaalseks teabeks ei loeta teavet, mis on avalik, üldise iseloomuga oskus või iseseisvalt väljatöötatud teave. 20. Hankemenetluste läbiviimisel jälgib ühing, et hangetes osalejad tegutseksid ausa konkurentsi põhimõtete kohaselt. Juhul kui ühingul tekib kahtlus, et mõni hankemenetluses osalev isik rikub konkurentsiseaduse või muu seaduse sätteid, informeerib ühing sellest õiguskaitseorganeid. 4

5 II. HANKEKORRA KOHALDAMINE 21. Hankekorda kohaldatakse hankelepingu sõlmimisele. Hankeleping on RHS 8 lg 1 järgi hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping, sealhulgas kontsessioonileping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. Lepingu kuulumine riigihankeõiguse kohaldamisalasse ei sõltu sellest, kuidas pooled on lepingut kujundanud või nimetanud, vaid oluline on tehingu tegelik sisu, lepingu ese ja küsimus, kas üks lepingu pool on hankija. Seega pole oluline, kas lepingut on nimetatud kasutusõigusega koormamiseks, halduslepinguks või eri- või ainuõiguse andmiseks, vaid kui leping vastab riigihankelepingu tunnustele, siis ta ongi riigihankeleping. Lepingute sõlmimisele, mis ei ole hankelepingud, kohaldatakse lepingute sõlmimise korda. 22. Asju, teenuseid või ehitustöid võib soetada käesolevas hankekorras kirjeldatud hankeprotseduuri järgimata, kui nende eest makstav tasu on väiksem kui 3000 EUR (km-ta). Taoliste ostude puhul järgib ühing hankekorras märgitud üldsätteid. 23. Töölepingute ja ühingu juhtorgani liikmetega sõlmitavate käsunduslepingute puhul hankekorda ei kohaldata. 5

6 III. HANKEPROTSEDUUR Vajaduse tuvastamine 24. Hankeid teostatakse ühingu asjade, teenuste või ehitustööde alaste vajaduste katmiseks. Asjade, teenuste või ehitustööde vajaduse tuvastab konkreetse valdkonna või projekti eest vastutav isik projektijuht, osakonna juhataja, juhatuse liige. Vajaduse tuvastajat nimetatakse hankekorras protsessi kirjelduse lõikes Vastutava isikuna. Hankealase vajaduse tuvastamine toimub kahes eristatavas vormis: a) Korraline ehk hankeplaani hange Ühing teostab hankeid vastavalt hankeplaanile (Korraline ehk hankeplaani hange). Ühing koostab ja kinnitab iga kalendriaasta 31. jaanuariks hankeplaani (Lisa 1), mis kajastab kõiki hankeplaani koostamise hetkeks eeloleva kalendriaasta jooksul teadaolevalt korraldatavaid hankeid, mille võimalik eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta), sõltumata hankemenetluse liigist. Hankeplaani kantakse iga hanke kohta vähemalt: - hanke objekt ja kirjeldus, hanke liik (asjad, teenused, ehitustööd), - menetluse eeldatav liik (nt avalik, lihthange, lihtsustatud korras hange), - vastutav isik, - Hanke algatamise otsuse koostamise tähtaeg kuu täpsusega, - hanke väljakuulutamise aeg kuu täpsusega, - lepingu sõlmimise eeldatav aeg kuu täpsusega, - täitmise tähtaeg kuu täpsusega, - võimalik hankelepingu eeldatav maksumus või maksumuse vahemik (kui see on prognoositav) ning - finantseerimise allikas ja andmed nõukogu nõusoleku vajaduse hanke algatamiseks ja lepingu sõlmimiseks. Hankeplaani lisatakse ka raamlepingu või hankesüsteemi alusel teostatav hange, mille võimalik eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta). Hankeplaan on avalik dokument, mida avaldatakse ühingu veebilehel. Hankeplaani võib avaldada piiratud kujul, eemaldades sellelt hanke eest vastutavate isikute nimed ja eeldatavad maksumused või vahemikud. Hankeplaani koostab hankeosakond. Hankeplaanis kajastatavate hangete eelduslikud alusandmed esitatakse hankeosakonnale vastutava isiku poolt üks kalendrikuu enne kalendriaasta lõppu. Hankeplaani kinnitab juhatus. Hankeplaan esitatakse nõukogule teadmiseks pärast selle kinnitamist. Hankeplaani muudatused esitatakse nõukogule teadmiseks. Hankeplaani muudetakse plaaniväliste hangete lisandumisega või hankeplaanis kajastatud hangete muutmisel (samuti plaaniväline hange). Muudetud hankeplaan esitatakse nõukogule teadmiseks pärast muudatuse sisseviimist. Hankeosakond alustab kinnitatud hankeplaanis olevate hangete hankeprotsessi läbiviimisega iseseisvalt vastavalt hankeplaanis kajastatule. Vastutav isik ei pea hankeosakonda teavitama hankimise vajadusest juhul hankeplaan vastavat hanget käsitleb. b) Plaaniväline hange Ühing teostab vajadusel ka hankeplaanis kajastamata hangete läbiviimise või hangete läbiviimise erinevalt hankeplaanis kajastatule (plaaniväline hange). 6

7 Plaaniväliseks hankeks on hankeplaani koostamisel tuvastamata jäänud hange, mille võimalik eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta), hange, mis teostatakse erinevalt hankeplaanis kajastatust ja hange (sh raamlepingu või hankesüsteemi põhine hange), mille võimalik eeldatav maksumus on väiksem kui EUR (km-ta). Plaanivälise hanke vajaduse võib Vastutav isik tuvastada mistahes ajahetkel. Plaanivälise hanke hankeprotsessi läbiviimise algatab hankeosakond vastutava isiku taotlusel. Hanke algatamise taotlus sisaldab vähemalt soetatava teenuse, asja, või ehitustöö vajaduse põhjendust, esialgset kirjeldust ning võimalusel ka hankeprotsessi läbiviimise soovitud aega, võimalikku eeldatavat maksumust, rahastusallikaid jm. Hanke algatamise otsuse koostamise hõlbustamiseks tarvilikke alusandmeid. Hanke algatamise otsuse koostamine 25. Hankeosakond korraldab hanke algatamise otsuse vormistamise, kooskõlastamise ja kinnitamise ning viib läbi kõik sellega seotud vajaminevad toimingud kaasates Vastutavat isikut, juhatust jm isikuid sh ühingu tugifunktsioone. Hanke algatamise otsuse koostamine ja kinnitamine on jagatav järgnevateks etappideks: a) Hanke algatamise otsuse sisu koostamine Hanke algatamise otsuse koostamisel kontrollitakse kavandatava hanketegevuse vastavust hankekorrale ja RHS-le. Hanke algatamise otsus on vormipõhine (Lisa 2). Hanke algatamise otsuses määratakse kindlaks hanke objekt, hanke eeldatav maksumus arvestades RHS nõudeid ja hankemenetluse liik, samuti hankemenetluse läbiviimise eest vastutav hankeosakonna töötaja ehk Volitatud isik, hankekomisjoni loomine, andmed nõukogu nõusoleku vajaduse hanke algatamiseks ja lepingu sõlmimiseks, hankemenetluse läbiviimise tähtajad ja võimalusel pakkumuste hindamise kriteeriumid. Juhul kui ostumenetluse puhul kavatsetakse pakkumust küsida vähem kui kolmelt pakkujalt, sisestatakse Hanke algatamise otsusesse vastavad objektiivselt põhjendatud põhjused. Hanke algatamise otsuse koostamisel antakse hankele hankenumber, mis sisestatakse kõikidesse vastava hankega seotud dokumentidesse ja otsustesse. Vajaminevate alusandmete sisestamisel ja täpsustamisel kaasab hankeosakond Vastutavat isikut jm isikuid sh ühingu tugifunktsioone. b) Hankekomisjoni moodustamine Hanke algatamise otsuses määratakse hankekomisjoni moodustamine. Hankekomisjoni moodustamise tingimus: - Hankekomisjon moodustatakse riigihangete piirmäära ületavate hangete puhul. - Hankekomisjon moodustatakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (Innovation and Networks Executive Agency/INEA), RB Rail AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Läti Transpordiministeeriumi ja Leedu Transpordi ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel Rail Baltica projekti elluviimiseks sõlmitud rahastuslepete (Grant Agreement) alusel eraldatavatest toetustest osaliselt või täielikult kaetavate tegevuste elluviimiseks teostatavate hangete puhul, millede eeldatav maksumus ületab EUR (km-ta), sõltumata hankemenetluse liigist. Hankekomisjoni koosseis: Hankekomisjoni kuulub iga hanke puhul vähemalt: 7

8 (i) Hankeosakonna poolt hanke läbiviimist korraldav isik ehk Volitatud isik; (ii) Vastutav isik; (iii) MKM esindaja tulenevalt Rail Baltic projekti juhtimis- ja kontrollisüsteemi p-ist ; (iv) RBR esindaja (Grant Agreement ite alusel eraldatavatest toetustest kaetavate tegevuste elluviimiseks teostatavate hangete puhul, millede eeldatav maksumus ületab EUR (km-ta). Komisjoni liikmete valik põhjendatakse lühidalt Hanke algatamise otsuses. Hankeosakond taotleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ja RB Rail AS-lt hankekomisjoni liikme nimetamist koos põhjendusega kirjalikult ning informeerib juhatust mistahes takistustest eelnimetatud hankekomisjoni moodustamises. Hankekomisjoni võib määrata vajadusel ka täiendavaid liikmeid. Hankekomisjoni pädevus ning ettepanekute tegemise kord: Hankekomisjoni ülesandeks on hankemenetluse ettevalmistamine ja hankemenetluse raames juhatusele ettepanekute tegemine, sealhulgas: - hankedokumentide koostamine, - pakkujate kõrvaldamiste aluste esinemiste kontrollimine, pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavuse ja pakkumuste vastavustingimustele vastavuse kontrollimine ning kõrvaldamise, kõrvaldamata jätmise, kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise ning muude hankemenetluse otsuste kohta ettepaneku tegemine juhatusele, - pakkumuste hindamine eduka pakkumuse väljavalimise osas juhatusele ettepaneku tegemise eesmärgil. - Vastutava isiku poolt koostatud ja esitatud tehnilise kirjelduse vastavuse kontroll RHS ja hankekorra nõuetele. - hanke otsuste suhtes ettepanekute tegemine juhatusele Hankekomisjoni ettepanekud juhatusele läbivad hääletamise. Hääletamine toimub lihthäälteenamuse alusel, komisjoni liikme eriarvamused dokumenteeritakse, igal komisjoni liikmel on üks hääl ja häälte võrdse jagunemise korral on määrav hääl hanke eest vastutaval isikul. Hääletamine võib olla vormistatud dokumendi (sh e- RHR protokolli) allkirjastamisena. Hankekomisjoni liikmetel on kohustus anda oma hääl 7 kalendripäeva jooksul 2 alates hankekomisjoni esimehelt vastava teate saamisest, etteantud tähtaja ületamisel loetakse puuduv hääl hankekomisjoni liikme poolthääleks. Volitatud isiku pädevus ja volituse ulatus: Volitatud isiku ülesandeks on hankemenetluse läbiviimisega seotud toimingute tegemine riigihangete registris ning kolmandatele isikutele hankealaste teadete, otsuste, vastuste jms. edastamine ühingu nimel. Volitatud isik omab eelnimetatud tegevusteks esindusõigust. Volitatud isik on hankekomisjoni esimeheks ja korraldab hankekomisjoni tööd eesmärgiga tagada hanke läbiviimine Hanke algatamise 1 MKM osaleb RBE hanke alusdokumentide koostamisel enda poolt määratud hankekomisjoni liikme kaudu. RBE on kohustatud tegema MKM-le ettepaneku määrata MKM esindaja hankekomisjoni juhul kui vastava hanke eeldatav maksumus ületab rahvusvahelist piirmäära ehitushangete puhul ja piirmäära EUR (km-ta) asjade ja teenuste hangete puhul ning kui vastavat piirmäära ületava hanke hankelepingu all teostatud kulutused on Euroopa Liidu toetusest finantseeritavad. RBE võib taotleda hankekomisjoni liikme määramist ka hangete puhul, mis ei vasta nimetatud tingimustele. MKM-l on voli otsustada kas oma esindaja hankekomisjoni määrata või mitte. Vastavad päringud ja määramised võivad olla tehtud mitme hanke kohta hanke liigi vm määratluse alusel. 2 Avatud dünaamilise hankesüsteemiga uute taotluste liitmise korral 2 tööpäeva jooksul. 8

9 otsuses kajastatu piires. Juhul kui hankekomisjoni ei moodustata, on Volitatud isikul ülal välja toodud hankekomisjoni ülesanded. Kõik hankekomisjoni liikmed ja Volitatud isik täidavad huvide konflikti puudumise deklaratsiooni enne hankemenetluses mistahes ettepaneku tegemist (Lisa 3). Hankekomisjoni liige ja Volitatud isik peab viivitamatult teavitama hankekomisjoni esimeest ja Rail Baltic Estonia OÜ juhatust huvide konflikti või muu tema erapooletust kahtluse alla seadva nii tegeliku kui näiva asjaolu esinemisest ja eelnimetatud juhul hoiduma konkreetse hankega seoses mis tahes edaspidisest tegevusest, toimingutest ja ettepanekute tegemisest komisjoni liikmena. Vajadusel kutsutakse komisjoni liige või Volitatud isik tagasi. c) Hanke algatamise otsuse kooskõlastamine ja kinnitamine Hankeosakond korraldab Hanke algatamise otsuse kooskõlastamise ja kinnitamise. Hanke algatamise otsus kooskõlastatakse järgnevas järjekorras, seejuures on kooskõlastaja ülesanne kontrollida järgnevaid Hanke algatamise otsuse osiseid: (i) Hankeosakonna juhataja - kontrollib Hanke algatamise otsuse vastavust kõikidele hankealastele nõuetele; (ii) Vastutav isik - kontrollib Hanke algatamise otsuse vastavust tegelikule vajadusele; (iii) Finantskontrolör - kontrollib Hanke algatamise otsuses märgitud eeldatava tehinguga seotud rahaliste kohustuste täitmise võimekust ja vastavust eelarvele; (iv) Jurist - kontrollib Hanke algatamise otsuse vastavust hankealastele nõuetele ja ühingu protseduuride poolt seatud nõuetele; (v) Juhatuse liige (juhul kui eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta)) - kontrollib hankega taotletava tehingu kooskõla ühingu strateegiaga. Viimane kooskõlastus loetakse kinnituseks. Kooskõlastuse andmata jätmisel põhjendab vastav kooskõlastaja kõikidele eelnevatele kooskõlastajatele kooskõlastuse andmata jätmist ning esitab võimalusel ettepaneku parandusteks, mispeale algab Hanke algatamise otsuse sisu kokkupanek uuesti või tehakse muu korrektuur. Kinnitatud Hanke algatamise otsus on hankeplaani täiendamise (vajadusel), hanke korraldamiseks nõukogupoolse nõusoleku saamise (vajadusel) ja/või hanke alusdokumentatsiooni koostamise aluseks. d) Hankeplaani täiendamine Juhul kui vastav hange ei olnud hankeplaanis kajastatud või hange teostatakse Hanke algatamise otsuse kohaselt hankeplaanis kajastatust erinevalt ja hanke eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta), sisestab hankeosakond hanke hankeplaani ja korraldab uuenenud hankeplaani avaldamise ühingu veebilehel. e) Hanke algatamise otsuse muutmine Juhul kui on ilmnenud vajadus korraldada hange erinevalt kinnitatud Hanke algatamise otsuses kajastatust või juhul kui on ilmnenud vajadus muuta hankekomisjoni koosseisu või viia sisse muid muudatusi võrreldes kinnitatud Hanke algatamise otsusega, algatab hankekomisjon uue vastava Hanke algatamise otsuse koostamise ja kinnitamise protsessi. Juhul, kui hanke alusdokumentide koostamise käigus teostatud turu-uuringute pinnalt ilmneb Hanke algatamise otsuses kajastatud eeldatava maksumuse ja turu-uuringute 9

10 käigus selgunud eeldatava maksumuse vahel ebaoluline vahe, ei ole Hanke algatamise otsuse muutmine vajalik. Oluliseks vaheks loetakse mh vahe, mis tingiks hankemenetluse vm hanke korraldamisega seotud asjaolu muutmise. Nõukogu heakskiit hanke korraldamisele 26. Nõukogu eelnev kinnitus on vajalik kõikide ühingu poolt kavandatavate hangete läbiviimiseks, mille eeldatav maksumus on vähemalt EUR (km-ta), sõltumata hankemenetluse liigist. Volitatud isik taotleb juhatuse kaudu vastava nõukogu nõusoleku saamise. Nõukogule esitletakse kinnitatud Hanke algatamise otsus nõusoleku andmise esialgse alusinformatsioonina. Hanke alusdokumendid 27. Hanke algatamise otsuse kinnitamise järgselt või, juhul kui hanke korraldamine eeldab nõukogu nõusolekut, nõukogu nõusoleku saamise järgselt, korraldab Volitatud isik või hankekomisjon hanke alusdokumentide (HAD) koostamise ja kinnitamise. a) HAD koostamine HAD koostamisel lähtutakse antud alapeatükis kajastatud näidisvormidest. Vastutav isik koostab tehnilise kirjelduse (Lisa 4), Volitatud isik või hankekomisjon hankekomisjoni määramisel kontrollib tehnilise kirjelduse vastavust RHS ja hankekorra nõuetele. HAD koostamiseks vajaminevate alusandmete sisestamisel kaasab hankeosakond vajadusel Vastutava isiku (tehnilise kirjelduse täpsustamine või RHS nõuetega vastavusse viimine), juristi (hankelepingu projekt, muud dokumendid vajadusel) ja muud ühingu tugipersonali (vajadusel). Vastavus-, kvalifitseerimise- ja eduka pakkumuse valimise kriteeriumite seadmisel arvestatakse kohalduvate kohustuslike miinimumnõuetega, vajadusega maandada lepingupartneri valikuga kaasnevaid riske, turu võimekusega, hankimise tava ning muude asjakohaste andmetega. Vastavalt eeldatavale maksumusele võib HAD olla erineva koosluse ja olemusega: b) Turu-uuringud (i) ost eeldatava maksumusega vahemikus ,99 EUR (km-ta) - kasutatakse lihtsustatud HAD vormi (Lisa 5) või samasisulist e-kirja; (ii) ost eeldatava maksumusega alates EUR (km-ta) ja RHS erandid - kasutatakse ostu HAD vormi (Lisa 6), mille lisaks on hanke tulemusel kirjalikult allkirjastatav hankelepingu projekt; (iii) lihthange - kasutatakse lihthanke HAD vormi (Lisa 7), mille lisaks on hanke tulemusel kirjalikult allkirjastatav hankelepingu projekt; (iv) riigihanke ja rahvusvaheline riigihange - kasutatakse riigihanke HAD vormi (Lisa 8), mille lisaks on hanke tulemusel kirjalikult allkirjastatav hankelepingu projekt; (v) Sotsiaal ja eriteenuste hangete, ideekonkursi, innovatsioonipartnerluse, võistleva dialoogi, konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse puhul valitakse alusdokumentideks sobiv HAD põhi ning mugandatakse vastavalt. HAD koostamise raames toimuvad ka vajadusel turu-uuringud, mille viib läbi Volitatud isik koostöös Vastutava isikuga. Turu-uuringute läbiviimine talletatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 10

11 c) HAD kooskõlastamine ja kinnitamine Hankeosakond korraldab HAD kooskõlastamise ja kinnitamise. HAD kooskõlastatakse järgnevas järjekorras, seejuures on kooskõlastaja ülesanne kontrollida järgnevaid Hanke algatamise otsuse osiseid: (i) Volitatud isik või hankekomisjon hankekomisjoni määramisel - kontrollib HAD vastavust kõikidele hankealastele nõuetele; (ii) Vastutav isik - kontrollib HAD vastavust tegelikule vajadusele; (iii) Jurist - kontrollib HAD vastavust hankealastele nõuetele ja ühingu protseduuride poolt seatud nõuetele; Viimane kooskõlastus loetakse kinnituseks. Kooskõlastuse andmata jätmisel põhjendab vastav kooskõlastaja kõikidele eelnevatele kooskõlastajatele kooskõlastuse andmata jätmist ning esitab võimalusel ettepaneku parandusteks, mispeale algab HAD sisu kokkupanek uuesti või tehakse muu korrektuur. Kinnitatud HAD on hankemenetluse läbiviimise aluseks. Hankekomisjoni määramisel on hankekomisjoni liikmetel kohustus anda HAD kooskõlastus 7 kalendripäeva jooksul alates hankekomisjoni esimehelt vastava teate saamisest, etteantud tähtaja ületamisel loetakse HAD komisjoni liikme poolt kooskõlastatuks. Hankemenetlus 28. HAD kinnitamise järgselt viib Volitatud isik läbi hankemenetluse. a) Ostumenetlus (i) Ostu puhul küsib ühing pakkumist vähemalt kolmelt võimalikult pakkujalt, kui see on asjaolusid arvestades mõistlik. Kui see ei ole asjaolusid arvestades mõistlik (näiteks tulenevalt ostu väikesest mahust), siis dokumenteerib ühing vastavad põhjused Hanke algatamise otsuses ja tagab samas, et ühing tegutseb ostu teostamisel hankekorra üldsätetele vastavalt. (ii) Ostu puhul valib Volitatud isik või hankekomisjoni moodustamisel hankekomisjon pakkumust esitavad ettevõtted arvestades Vastutav isiku ettepanekutega. (iii) Pakkumise esitamiseks antakse pakkujatele mõistlik tähtaeg, arvestades tavaliselt analoogse pakkumise tegemiseks vaja minevat aega. (iv) Pakkujatele edastatakse hindamiskriteeriumid, tehnilised nõuded ja tarnetingimused, mille põhjal on võimalik hinnata ja võrrelda esitatud pakkumisi. (v) Pakkumisi hinnatakse selliselt, et oleks tagatud hankekorras sätestatud hankemenetluse aluspõhimõtted. (vi) E-RHR-välise hankemenetluse puhul peavad hinnapäringud ja pakkumised olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-RHR-välise hankemenetluse puhul toimub pakkumuste küsimine, pakkumuste saatmine ja hankealane kirjavahetus e-posti aadressil b) Sotsiaal- ja eriteenused Juhul, kui tellitava teenuse näol on tegemist RHS mõistes sotsiaal- ja eriteenustega ja eeldatav maksumus on väiksem kui sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäär, lähtutakse vastavate teenuste tellimisel Ostu läbiviimisele kehtestatud nõuetest. 11

12 Juhul, kui tellitava teenuse näol on tegemist RHS mõistes sotsiaal- ja eriteenustega ja eeldatav maksumus on võrdne sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmääraga või ületab seda, lähtutakse vastavate teenuste tellimisel RHS-is kehtestatud sotsiaal- ja eriteenuste hankimise korrast, järgides hankekorras Ostu läbiviimisele kehtestatud nõudeid, mis ei ole RHS regulatsiooniga vastuolus. c) Ideekonkurss Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse vastavast RHS korrast, järgides hankekorras Ostu läbiviimisele kehtestatud nõudeid, mis ei ole RHS regulatsiooniga vastuolus. d) Lihthankemenetlus Lihthankemenetluse korraldamisel lähtutakse vastavast RHS korrast, järgides hankekorras Ostu läbiviimisele kehtestatud nõudeid, mis ei ole RHS regulatsiooniga vastuolus. e) Riigihankemenetlus Riigihankemenetluse korraldamisel lähtutakse vastavast RHS korrast. 29. Juhul kui hankemenetluse käigus ilmneb vajadus muuta HAD-d, toimub HAD muutmine HAD koostamise ja kinnitamise menetlusega. 30. Hankemenetluses teeb hankeotsuseid juhatus juhatuse otsustusprotsessi korras. Hankekomisjonil või Volitatud isikul ei ole volitust langetada ühingu nimel ja eest menetlusotsuseid. Hankekomisjon või Volitatud isik teeb juhatusele ettepaneku menetlusotsuse vastuvõtmiseks. E-RHR-is läbi viidud hangete puhul edastatakse juhatusele otsuse tegemiseks E-RHRis koostatud vastav hankekomisjoni otsus. E-RHR väliste hangete korral edastatakse juhatusele otsuse tegemiseks vormipõhine hanke kinnitamise otsuse ettepanek (Lisa 9). Lepingu sõlmimine 31. Pärast hankemenetluse tulemuse vormistamist toimub hankelepingu sõlmimine. Mistahes vormis hanke tulemusel sõlmitav leping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kui lepingu maksumus on vähemalt 3000 eurot (km-ta) ning kirjalikus vormis kui lepingu maksumus on vähemalt eurot (km-ta). 32. Hankelepingu sõlmimine võib hankelepingu vormist tulenevalt toimuda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõustumuse andmise vormis või hankijana hankelepingu allkirjastamise vormis. 33. Kirjaliku hankelepingu sõlmimise puhul edastab Volitatud isik juristile teate valmistada ette kirjaliku lepingu sõlmimine. Jurist koostab HAD ja laekunud eduka pakkumuse alusel hankelepingu projekti ja registreerib lepingu numbri. Jurist korraldab hankelepingu kooskõlastamise ja allkirjastamise. 34. Riigihangete seaduse kohaselt määratletavat rahvusvahelist piirmäära ületava hankemenetluse tulemusel hankelepingu sõlmimine eeldab nõukogu nõusolekut. Juhatus taotleb vastava nõukogu nõusoleku saamise. Nõukogule esitletakse kogu HAD ja menetlusotsused ning hankelepingu mustand nõusoleku andmise alusinformatsioonina. 35. Leping kooskõlastatakse ja allkirjastatakse järgnevas järjekorras: (i) Jurist - kontrollib lepingu vastavust HADga seatule; 12

13 (ii) Vastutav isik - kontrollib lepingu vastavust tegelikule vajadusele sh kinnitab kas eelnevalt hankesse antud vajadust on jätkuvalt tarvis katta; (iii) Finantskontrolör - kontrollib lepingus märgitud rahaliste kohustuste täitmise võimekust ja vastavust eelarvele; (iv) Lepingupartner - Leping edastatakse juristi või soovi korral Vastutava isiku poolt lepingupartnerile allkirjastamiseks. Vajadusel võib lepingupartneri allkirja saada muus etapis; (v) Juhatus - kontrollib hankega taotletava tehingu kooskõla ühingu strateegiaga; (vi) Nõukogu - kontrollib hankega taotletava tehingu kooskõla ühingu strateegiaga. Juhatus taotleb nõukogu nõusoleku saamise; (vii)ühingut esindama volitatud allkirjaõiguslik isik allkirjastab lepingu. Kooskõlastuse andmata jätmisel põhjendab vastav kooskõlastaja kõikidele eelnevatele kooskõlastajatele kooskõlastuse andmata jätmist ning esitab võimalusel ettepaneku parandusteks, mispeale algab lepingu sisu kokkupanek võimalusel uuesti või tehakse muu korrektuur arvestades vastava hankemenetluse eripära. 36. Hankelepingu sõlmimisest, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta), informeerib juhatus nõukogu. 13

14 IV. HANKELEPINGU MUUTMISE PROTSEDUUR Vajaduse tuvastamine 37. Sõlmitud hankelepingu muutmise vajadus tuvastatakse hankelepingu täitmise eest vastutava isiku poolt. Vajaduse tuvastajat nimetatakse hankekorras protsessi kirjelduse lõikes Vastutava isikuna. Vajadusest teostada hankelepingu muudatus informeeritakse hankeosakonda hankelepingu muutmise taotlusega. Hankelepingu muutmise taotlus sisaldab vähemalt hankelepingu muutmise põhjendust ning taotletud hankelepingu muudatuse esialgset sisu. Muutmise otsuse ettepaneku koostamine 38. Hankeosakond kontrollib hankelepingu muutmise võimalikkust arvestades RHS piiranguid. Juhul kui muutmine ei ole võimalik, teostatakse uus hankeprotsess. Juhul kui muutmine on RHS mõistes võimalik, korraldab hankeosakond hankelepingu muutmise otsuse ettepaneku vormistamise, kooskõlastamise ja kinnitamise ning viib läbi kõik sellega seotud vajaminevad toimingud kaasates Vastutavat isikut, juhatust jm isikuid sh ühingu tugifunktsioone. Hankelepingu muutmise otsuse ettepanek on hankelepingu muutmise otsuse tegemise aluseks. Hankelepingu muutmise otsuse ettepaneku koostamine ja kinnitamine on jagatav järgnevateks etappideks: a) Muutmise otsuse ettepaneku sisu kokkupanek Muutmise otsuse ettepaneku koostamisel kontrollitakse kavandatava tegevuse vastavust hankekorrale ja RHS-le. Muutmise otsuse ettepanek on vormipõhine (Lisa 10). Muutmise otsuse ettepanekus kajastatakse vastava hanke numbrit. Vajaminevate alusandmete sisestamisel ja täpsustamisel kaasab hankeosakond Vastutavat isikut jm isikuid sh ühingu tugifunktsioone. Muutmise otsuse ettepanekusse sisestatakse nõukogupoolse muutmise heakskiitmise või informeerimise vajadus. b) Muutmise otsuse ettepaneku kooskõlastamine ja kinnitamine Hankeosakond korraldab Hankelepingu muutmise otsuse ettepaneku kooskõlastamise ja kinnitamise. Hankelepingu muutmise otsuse ettepanek kooskõlastatakse järgnevas järjekorras, seejuures on kooskõlastaja ülesanne kontrollida järgnevaid Hanke algatamise otsuse osiseid: (i) Hankeosakonna juhataja - kontrollib Hankelepingu muutmise vastavust kõikidele hankealastele nõuetele; (ii) Vastutav isik - kontrollib Hankelepingu muutmise vastavust tegelikule vajadusele; (iii) Finantskontrolör - kontrollib Hankelepingu muutmise otsuses ettepanekus märgitud eeldatava tehinguga seotud rahaliste kohustuste täitmise võimekust ja vastavust eelarvele; (iv) Jurist - kontrollib Hankelepingu muutmise vastavust hankealastele nõuetele ja ühingu protseduuride poolt seatud nõuetele; Viimane kooskõlastus loetakse kinnituseks. Kooskõlastuse andmata jätmisel põhjendab vastav kooskõlastaja kõikidele eelnevatele kooskõlastajatele kooskõlastuse andmata jätmist ning esitab võimalusel ettepaneku parandusteks, mispeale algab Hanke muutmise otsuse ettepaneku sisu kokkupanek uuesti või tehakse muu korrektuur. Kinnitatud Hankelepingu muutmise otsuse ettepanek on hankelepingu muutmise otsuse 14

15 ja sellepeale hankelepingu muudatuse koostamise ja kooskõlastamise tegevuste aluseks. Hankelepingu muutmise otsus 39. Hankelepingu muutmise otsuse vormistab juhatus juhatuse otsustusprotsessi korras. Lepingumuudatuse sõlmimine 40. Pärast hankelepingu muutmise otsuse kinnitamist sõlmitakse vastav lepingumuudatus. Kirjaliku hankelepingu muutmise puhul koostab jurist hankelepingu muutmise otsuse jm informatsiooni alusel lepingumuudatuse projekti ja registreerib selle lepingute registris. Jurist korraldab allkirjastamiseks valmis lepingumuudatuse kooskõlastamise ja allkirjastamise. 41. Juhatuse otsus esitatakse koos alusdokumentidega ning kooskõlastatud lepingumuudatusega enne allkirjastamist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile eelkontrolli teostamiseks vastavalt Rail Baltic projekti juhtimis- ja kontrollisüsteemile. Juhul kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ei esita vastuväidet lepingumuudatuse sõlmimisele või teavet ülevaatamisaja pikendamise kohta, loetakse lepingumuudatus 5 kalendripäeva jooksul kooskõlastatuks. 42. Juhul kui vastava hankelepingu sõlmimise kiitis heaks nõukogu, taotleb hankeosakond juhatuse kaudu vastava nõukogu nõusoleku. Nõukogule esitletakse hankelepingu muutmise otsus ja lepingumuudatuse projekt nõusoleku andmise alusinformatsioonina. 43. Leping kooskõlastatakse ja allkirjastatakse järgnevas järjekorras: (i) Jurist - kontrollib lepingumuudatuse vastavust muutmise otsuses seatule); (ii) Vastutav isik - kontrollib lepingumuudatuse vastavust tegelikule vajadusele; (iii) Finantskontrolör - kontrollib lepingumuudatuses märgitud rahaliste kohustuste täitmise võimekust ja vastavust eelarvele; (iv) Lepingupartner - Lepingumuudatus edastatakse juristi või soovi korral Vastutava isiku poolt lepingupartnerile allkirjastamiseks. Vajadusel võib lepingupartneri allkirja saada muus etapis; (v) Juhatuse liige - kontrollib lepingumuudatusega taotletava tehingu kooskõla ühingu strateegiaga; (vi) Nõukogu - kontrollib lepingumuudatusega taotletava tehingu kooskõla ühingu strateegiaga. Juhatus taotleb nõukogu nõusoleku saamise; (vii)ühingut esindama volitatud allkirjaõiguslik isik allkirjastab lepingu. 44. Kooskõlastuse andmata jätmisel põhjendab vastav kooskõlastaja kõikidele eelnevatele kooskõlastajatele kooskõlastuse andmata jätmist ning esitab võimalusel ettepaneku parandusteks, mispeale algab lepingumuudatuse sisu kokkupanek võimalusel uuesti või tehakse muu korrektuur. 45. Hankelepingu muutmisest, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui EUR (km-ta), informeerib juhatus nõukogu. 15

16 V. JÄRELEVALVE 46. Juhatus korraldab järelevalve hankekorra täitmise üle. 47. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile võimaldatakse soovi korral igas hankes vaatleja staatus Rail Baltic projekti juhtimis- ja kontrollisüsteemi funktsioonide teostamiseks. 48. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile võimaldatakse soovi korral igas hankes vaatleja staatus Rail Baltic projekti juhtimis- ja kontrollisüsteemi funktsioonide teostamiseks. 49. RB Rail AS-le võimaldatakse soovi korral igas hankes vaatleja staatus. 50. Selgitusi hankekorra kohaldamise kohta annab ühingu poolt määratud hankejuht. 51. Ühingu poolt määratud hankejuht tuvastab võimalusi hankekorras kajastatud protsesside toimivuse parandamiseks ning esitab ettepanekud korra muutmiseks või täiendamiseks ühingu juhatusele. 16

17 HANKEPROTSEDUURI ABITABEL ASJAD JA TEENUSED Tüüp Ost Lihthange Riigihange Rahv. Riigihange Eeldatav 3-30 keur keur keur keur 144- keur maksumus (km-ta) Hankeplaanis Ei Jah Jah Jah Jah Hanke algatamise Jah Jah Jah Jah Jah otsus Hankekomisjon Ei Ei Ei Jah Jah CEF - Jah MKM Ei Ei Ei Ei Jah*** hankekomisjonis RBR hankekomisjonis Ei Ei Ei CEF - Jah Ei CEF - Jah Ei CEF - Jah Nõukogu Ei Ei Ei Jah Jah kooskõlastus hankele Menetlusreeglid Ostu menetlus vastavalt hankekorrale Lihthankemenetlus* Lihthankemenetlus* Riigihankemenetlus* Rahv. Riigihanke menetlus* Kellelt pakkumus Min. 3 omal valikul Avalik E-RHR* Avalik E-RHR* Avalik E-RHR* Avalik E- RHR*+TED Ostu kinnitamise Jah Jah Jah Jah Jah otsus või erhr protokoll Nõukogu nõusolek Ei Ei Ei Ei Jah lepingule Nõukogu informeerimine sõlmimisest ja muutmisest Ei Jah Jah Jah Jah * RHS erandi puhul lähtutakse ostule kehtestatud menetlusreeglitest. RHS erandi alla kuuluva tehingu sõlmimine järgib muus osas hankeprotseduuri kirjeldust. ** Välja arvatud, kui Hanke algatamise otsuses on toodud vähem. *** Juhul, kui eeldatav maksumus ületab rahvusvahelist piirmäära ehitushangete puhul ja piirmäära EUR (km-ta) asjade ja teenuste hangete puhul ning kui vastavat piirmäära ületava hanke hankelepingu all teostatud kulutused on Euroopa Liidu toetusest finantseeritavad Üle EUR kirjalik hankeleping. 17

18 HANKEPROTSEDUURI ABITABEL EHITUSTÖÖD Tüüp Ost Lihthange Riigihange Rahv. Riigihange Eeldatav 3-30 keur keur keur keur keur maksumus (km-ta) keur Hankeplaanis Ei Jah Jah Jah Jah Jah Hanke algatamise Jah Jah Jah Jah Jah Jah otsus Hankekomisjon Ei Ei Ei Ei Jah Jah CEF - Jah CEF - Jah MKM Ei Ei Ei Ei Ei Jah*** hankekomisjonis RBR Ei Ei Ei Ei Ei Ei hankekomisjonis Nõukogu kooskõlastus hankele Menetlusreeglid Kellelt pakkumus Ostu kinnitamise otsus või erhr protokoll Nõukogu nõusolek lepingule Nõukogu informeerimine sõlmimisest ja muutmisest CEF - Jah CEF - Jah CEF - Jah CEF - Jah Ei Ei Ei Jah Jah Jah Ostu menetlus vastavalt hankekorrale Min. 3 omal valikul Ostu menetlus vastavalt hankekorrale Min. 3 omal valikul Ostu menetlus vastavalt hankekorrale Min. 3 omal valikul Lihthankemenetlus* Riigihankemenetlus* Avalik E-RHR* Avalik E- RHR* Jah Jah Jah Jah Jah Jah Ei Ei Ei Ei Ei Jah Ei Jah Jah Jah Jah Jah Rahv. Riigihanke menetlus* Avalik E- RHR*+TED * RHS erandi puhul lähtutakse ostule kehtestatud menetlusreeglitest. RHS erandi alla kuuluva tehingu sõlmimine järgib muus osas hankeprotseduuri kirjeldust. ** Välja arvatud, kui Hanke algatamise otsuses on toodud vähem. *** Juhul, kui eeldatav maksumus ületab rahvusvahelist piirmäära ehitushangete puhul ja piirmäära EUR (km-ta) asjade ja teenuste hangete puhul ning kui vastavat piirmäära ületava hanke hankelepingu all teostatud kulutused on Euroopa Liidu toetusest finantseeritavad Üle EUR kirjalik hankeleping. 18

19 LISAD: 1. Hankeplaani vorm; 2. Hanke algatamise otsuse vorm; 3. Huvide konflikti puudumise deklaratsioon eesti keeles; 4. Tehnilise kirjelduse vorm; 5. Hanke alusdokument Juhised pakkujale ost kuni 9 999; 6. Hanke alusdokument Juhised pakkujale ost alates ; 7. Hanke alusdokument Juhised pakkujale lihthange; 8. Hanke alusdokument Juhised pakkujale riigihange ja rahv. riigihange; 9. Hanke kinnitamise ettepanek; 10. Hankelepingu muutmise ettepanek. 19

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö Juhendaja dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2015 SISUKORD

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari Ann Simovart, dr.iur Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll (07.05.2019) Tallinn 14.05.2019 nr 26-3/19-0106/3712 Algus: 13.00 Lõpp: 16.40 Juhatas: Liivi Karpištšenko Protokollis: Svea Žurba (Tallinna Majanduskool) Võtsid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem