VIIMSI VALD LUBJA KÜLA /../ I II (kinnistu nr.) JA../ IV MÜ (kinnistu nr.) DETAILPLANEERING

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VIIMSI VALD LUBJA KÜLA /../ I II (kinnistu nr.) JA../ IV MÜ (kinnistu nr.) DETAILPLANEERING"

Väljavõte

1 / VIIMSI VALD LUBJA KÜLA /../ I II (kinnistu nr.) JA../ IV MÜ (kinnistu nr.) DETAILPLANEERING Projekt nr Seletuskiri ja joonised Tellija: Vello August 2017.a

2 SELETUSKIRI 0. ÜLDANDMED 0.1 Planeeringu objekt ja asukoht 0.2 Tellija ja huvitatud isik 0.3 Projekteerija 1. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS. LÄHTEANDMED 1.1 Detailplaneeringu lähteandmed 1.2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 1.3 Olemasolev maakasutus 2. DETAILPLANEERINGU KIRJELDUS 2.1 Vastavus üldplaneeringule 2.2 Üldplaneeringu muutmise ettepanek 2.3 Arhitektuurne ja planeeringuline lahendus 2.4 Teed. Liiklus. Parkimine 2.5 Vertikaalplaneerimine 2.6 Looduskeskkond 2.7 Haljastus ja heakord 2.8 Keskkonnakaitselised abinõud 2.9 Kehtivad piirangud ja kaitsevööndid Elektritrassi kaitsevöönd Sidetrassi kaitsevöönd Veetrassi kaitsevöönd Sadeveekanalisatsioonitrassi kaitsevöönd 2.10 Turvaabinõud 3. TEHNOVÕRGUD 3.1 Veevarustus 3.2 Reovee kanalisatsioon 3.3 Sadevee kanalisatsioon 3.4 Elektrivarustus 3.5 Tänavavalgustus 3.6 Sidevarustus 4. TULEOHUTUSABINÕUD 5. JOONISED 6. KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU 7. MENETLUSDOKUMENTATSIOON (originaalkaustas) 8. LISAD (originaalkaustas)

3 0.Üldandmed 0.1 Planeeringu objekt ja asukoht: Viimsi vald Lubja küla /../ III ja IV mü detailplaneering 0.2 Tellija ja huvitatud isik: Vello Malle Helve 0.2 Projekteerija: Planeerijad:

4 1. Olemasoleva olukorra kirjeldus. Lähteandmed. 1.1 Detailplaneeringu lähteandmed Viimsi valla Lubja küla /../-III ja /../-IV maaüksuste detailplaneeringu koostamise aluseks on planeeritava maa-ala kinnistute omanike taotlused Viimsi Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamiseks ja Viimsi Vallavalitsuse 26.september 2008.a. korraldus nr.583 detailplaneeringu algatamiseks ja lähteülesande kinnitamiseks (töö nr 26). Septembris 2016.a muudeti planeeritaval ala kinnistu aadresse. /../-III kinnistu I maatükk nimetati ümber /../ ning II maatükk /../. Kuna detailplaneeringu põhilahendus on valminud enne aadressi muudatust on seletuskirjas ning joonistel kasutuselt jätkuvalt /../-III. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega: - Viimsi Vallavalitsuse poolt väljaantud lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks (töö nr 26); - Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneering ( kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 29.aprillil 2008 a. määrusega nr.7); - Viimsi valla Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. OÜ Alkranel, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13.septembri 2005 a. määrusega nr.32); - Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik ( kehtes. Viimsi Vallavolikogu 13.oktoobril 2009 a. määrusega nr.22); - Viimsi valla mandriosa territooriumi pinnase radooniohtlikkuse hinnangu aruanne. Eesti Geoloogiakeskus, 2004; - Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid OÜ poolt koostatud /../ III ja IV maaüksuse detailplaneeringu visioon; - Maaüksuste katastriplaanid; OÜ Amaate AKM poolt a. augustis uuendatud maa-ala plaan tehnovõrkudega töö nr T Olemasoleva olukorra kirjeldus Planeeritav maa-ala paikneb Viimsi poolsaare keskosas Lubja külas Põhja-Eesti rannikumadalikul säilinud lavamaa aluspõhjakõrgendikul (jäänuksaar), kus maapinna absoluutne kõrgus ulatub Planeeritav ala on läänes piiritletud kõrge põhjalõunasuunalise klindiastanguga (maapinna suhteline kõrgus ulatub kohati ca 30m). Planeeritav maa-ala üldsuurusega 5,35 ha piirneb /../ ja /../ teega. Ala läbivad põhja- lõuna suunaliselt 10 kv elektriõhuliinid ja 110 kv elektriliinid. Planeeritud alaga külgneval /../ tee maa-alal on veetrass, kanalisatsioonitrass, gaasitrass ja välisvalgustus. Territooriumi idaservas asub sadeveekraav. Maa-ala on tasane, rohtunud, avatud päikesevalgusele ja tuultele. Planeeringualal suuri puid ei kasva. Lääne pool paikneb kõrge klindiastang ja sellel kasvav puistuvöönd. Alusplaanina on kasutatud OÜ /../ poolt koostatud maa-ala geodeetilist alusplaani (töö nr. /../). Koordinaadid on L-EST 97 süsteemis, kõrgused on Balti süsteemis. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus

5 Lähiümbruse perspektiivne areng Põhjapool on hetkel maa-ala, millele on planeeritud /../, /../ I, /../ II ja /../ IV maaüksuste detailplaneeringuga ridaelamud, paarismajad, eramud ja Viimsi Vee veetöötlusjaam. Planeeritavast alast vahetult põhja jääb /../ 110/10 kv alajaam, millest lähtuvad olemasolevad õhuliinid on perspektiivselt suunatud maakaabliteks. Lõunasse jäävatele aladele on vastavalt Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringule ja detailplaneeringutele (/../, /../, /../ I ja /../ II detailplaneering; /../, /../, /../, /../, /../ tee 3 /../ tee 11 kinnistute detailplaneering) planeeritud pereelamu ja ridaelamumaa. Läänes lõikab antud tasapinna läbi Põhja-Eesti paeklint, mille nõlva all on planeeritud uus staadion ning kus asuvad /../ lasteaed ja /../ keskkool. Innopolis Insenerid OÜ poolt koostatud Viimsi terviseraja eskiisprojekti kohaselt kulgeb piki paeklindi serva tervisespordirada. Idas piirneb antud ala olemasolevate elamukruntide ja metsaga. Kogu klindiastangule jääv ala tuleks kokkuvõttena kujundada ühtse ja loogilise tervikuna, mis tagab kreatiivsema ja parema elukeskkonna ümbruskonna elanikele. Klindiastangule planeeritav maa-ala eeldab jääva piirkonna otsest sidumist kooli, haigla, lasteaia ja ülejäänud infrastruktuuriga. Edela suunda jäävat tootmisala eraldab planeeritavatest elamutest haljasala, mis kõrghaljastatuna hakkab toimima puhvrina tootmise ja elamisfunktsiooni vahel. Viimis valla üldplaneeringus on lubatav kaugus tootmisobjekti krundi piirist elamuni 50m, see nõue on käesolevas detailplaneeringus täidetud. Lähima tootmishoone - /../ OÜ, /../ 1 - krundipiirist kuni planeeritava alani on 62m. /../ OÜ tegeleb erinevate välis- ja siseuste tootmisega. Tootmistegevus toimub siseruumides. 1.3 Olemasolev maakasutus /../ III maaüksusele on koostatud katastriplaan /../, registreeritud Maa-Ameti Maakatastris a. Kinnistusregistris on registreeritud registriosa nr /../ all. Maaüksuse suurus on 2,67 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa. /../ IV maaüksusele on koostatud katastriplaan /../, registreeritud Maa-Ameti Maakatastris a. Kinnistusregistris on registreeritud registriosa nr /../ all. Maaüksuse suurus on 2,67 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. 2. Detailplaneeringu kirjeldus 2.1 Vastavus üldplaneeringule /../ III ja IV mü detailplaneering on valdavalt üldplaneeringu kohane, vastuolu on vaid planeeritud krundi pos. 2 suuruses. Vastavalt kehtestatud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringule ( kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 29.aprillil 2008 määrusega nr.7) on /../ III ja /../ IV maaüksuse juhtfunktsioon pereelamumaa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning haljasala, puhke- ja virgestus- ja kaitsehaljastuse maa. Detailplaneeringu eesmärgiks on lähteülesandele vastava tervikliku elamuala kujundamine koos vastava teede- ja tehnovõrgustiku, kruntimise ja hoonestustingimustega. Üldplaneeringu teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. järgi on antud piirkonnas üksikelamu krundi miinimumsuuruseks

6 1500m² ning 4-boksilise ridaelamu krundi suuruseks 3000 m². Üksikelamu kruntide suurused käesolevas detailplaneeringus vastavad teemaplaneeringule, ridaelamu (pos.3) krunt on väiksem. Detailplaneeringus on arvestatud teemaplaneeringust tulenevate nõuetega üksikelamu krundile ja üksikelamule (kõrguslikud ja arhitektuursed üldtingimused), välja arvatud elamu ja abihoone asukohale krundil. Põhihoone lubatud hoonestusala piir on näidatud 15m kaugusele naaberkrundil asuvast põhihoone hoonestusalast (teemaplaneeringus 7,5 m krundipiirist). Üldjuhul on abihoone hoonestusala 5m kaugusel krundipiirist, kuid kitsamate kruntide puhul on lubatud abihoone ehitada naabrite ja päästeameti nõusolekul krundi piirini, et kasutada tõhusamalt krundi ressursse. (Abihoone projekteerimisel kinnistu piirile lähemale kui 5m tuleb rajada tulemüür või tuletõkkesein.) Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik kohaselt on /../ III ja /../ IV kinnistute klindi äärne ala reserveeritud rohevõrgustiku koridori ala, kus olemasolev kõrghaljastus puudub. Rohekoridori rajatakse tervisespordirada ning istutatakse kõrghaljastust. Rohekoridor toimib rekreatsiooni- ja ning puhveralana elamute ja klindiastangu vahel. Planeeritaval alal paikneb Lubja klindiastangu maastikukaitseala, mis moodustati Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008.a määrusega nr 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu raames Looduskaitseseaduse 10 lõige 7 alusel. Vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted tuleb rohevõrgustikus (sh rohestruktuuri koridorides) säilitada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus ja olemasoleva haljastuse puudumisel rajada sinna võimalusel uushaljastus. 2.2 Üldplaneeringu muutmise ettepanek Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringu teemaplaneeringut Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted elamukruntide suuruste osas - lubades püstitada 4-boksilise ridaelamu 2065 m² suurusele krundile. Tegemist on kompromisslahendiga kinnistu omanike ning kohaliku omavalitsuse vahel, mille tulemusena annavad kinnistu omanikud kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega krundi pos. 1 (6580 m²) kohalikule omavalitsusele tasuta üle. 2.3 Arhitektuurne ja planeeringuline lahendus Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast kaitsehaljastuse, pereelamu, ridaelamu ning kaubandus-, toitlustus- ja teenindus-ja büroohoone maaks ning planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja tingimuste määramine ning haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu aluseks on /../ OÜ poolt koostatud /../ III ja IV maaüksuse detailplaneeringu visioon (vt. lisad). Käesoleva detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus üksikelamutele, ridaelamule ja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonele, määratakse kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega krunt Lubja klindiastangu maastikukaitsealale, tagatakse juurdepääsud kruntidele ning lahendatakse tehnovõrgud. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ning hoonestustingimused on antud joonisel AP-5a ja AP-5b.

7 Kaitsehaljastuse sihtotstarbega katastriüksusele pos.1 on kavandatud piirkonnale sobilik avaliku kasutusega haljasala, millel kulgeb tervisespordirada ja paiknevad lastemänguväljakud. Igale pereelamu maa krundile ( pos. 3, pos. 4, pos.5, pos.6, pos.7, pos.8, pos.9, pos.10, pos.11, pos.13, pos.14, pos.15, pos.16, pos.17, pos.22, pos.23, pos.24, pos.25, pos.26) on ettenähtud 1 elamu ja vajadusel 1 abihoone. Kruntide maksimaalne ehitusalune pindala on 250 m². Hoone minimaalne tulepüsivusklass on TP-3. Pos.2 krundile on planeeritud ridaelamu, abihooneid ei ole krundile ettenähtud. Krundi maksimaalne ehitusalune pindala on 640m². Hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP-3. Pos.19 krundile on planeeritud kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja büroohoone ning seda teenindav abihoone. Tootmistegevus ei ole lubatud. Ärilistel eesmärkidel kasutatavaid laopindu võib olla kuni 25% kavandatava hoone suletud brutopinnast. Krundi maksimaalne ehitusalune pindala on 1850m². maksimaalne suletud brutopind 3500m², korruselisus 2. Hoone minimaalne tulepüsivusklass on TP-2. Juurdepääsud laopindadele planeerida kinnistu edelaküljelt Alajaama tee 10 vastast, välistades nii suuremõõtmeliste transpordivahendite manöövardamise elamukruntide vahetus läheduses. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega avaliku kasutusega katastriüksused pos.12a, pos.12b, pos.12c, pos.12d, pos.12e, pos.18, pos.21 ja pos.27. Arhitektuurne kontseptsioon Hooned peavad omama lihtsaid ja selgeid fassaadipindu (kasutades heledat krohvi, puitu, klaasi) ning horisontaalseid hoonemahte. Katuseräästaste juures kasutada parapette (soovitavalt tänavapool) või tavalist katuseräästast. Fassaadil kasutatavad materjalid: Hoone fassaade seob põhimaterjalina valge värvitud krohvipind ning heledate puitpindade või sileda paepinna või naturaalse monoliitbetooni kasutamine. Heledaks värvitud fassaadipinna osakaal fassaadil min. 40%. Puitpinnad katta soovitavalt fassaadiõliga, mis on puidu värvi ja laseb läbi paista puidu struktuuril. Paepinnad: sile saetud esiservaga paekiht, paksusega mm ja pikkusega ca mm. Paigaldada tasavuugiga. Aknad soovitavalt: suurtele maani ulatuvatele klaaspindadele sekundeerivad kitsad piluaknad. Aknad on ilma tihedate vahejaotusteta, avatav aknaosa kitsas. Kaarvõlvaknad ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud kaarvõlvimotiiv fassaadidel tervikuna. Hoone fassaadidel ei ole lubatud kasutada klombitud kivi. Ei ole lubatud rajada palkehitisi. Hoonestustingimused: 1. Hoonete kõrgus maksimaalselt 2 korrust (8,5m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist) ja abihoonetel 1 korrust (5m). 2. Võimalikud erinevad hoonemahud ühendatakse peahoonega müüride ja katustega. 3. Ehitise katuse kalle : ühepoolnekalle kuni 10 või horisontaalne. 4. Sokli kõrgus maapinnast mm. 5. Hoone on keldrita. Hooned võivad paikneda vastavalt joonisel AP-5a ja AP-5b määratud hoonestusalas.

8 Piirded: Elamukruntide tänavapoolse piirdeaia ühtse terviklahenduse töötab välja hoonestusala arendaja kogu planeeritavale alale. Piirdetara maksimaalne kõrgus on 1500 mm. Kruntidevahelised piirdeaiad on soovitatav lahendada teraspostil metallvõrguga. Olmeprügi konteinerid paigaldada elamukrundi territooriumile, piirdetara põhiteljest krundipoolsele küljele. Hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti Standarditest: EVS 842:2003 Ehitiste Heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. Radooniohust tulenevad nõuded: Kogu planeeritav ala - nii kõrgendik kui ka klindi piirkond kuuluvad Põhja-Eesti radooniohtliku vööndi piiresse (R. Raudsepp, - Keskkonnatehnika, 1999, 3). Valla territooriumi radooniriski selgitamiseks tellis Viimsi Vallavalitsus OÜ Geoloogiakeskuselt töö Viimsi valla mandriosa territooriumi pinnase radooniohtlikkuse hinnang (OÜ Geoloogiakeskus, Tallinn 2004). Mõõdeti radooni ja radooniga kaasnevate inimese tervisele ohtlike ainete sisaldus 66 vaatluspunktis. Saadud tulemuste analüüs näitas, et ligi 10 % valla territooriumist moodustavad alad, kus pinnaseõhus radooni sisaldus on kõrge või väga kõrge. Nende alade hulka, kus pinnaseõhu radoonitase ületab Eestis kehtivad piirnormid (radoonisisaldus pinnaseõhus ületas 50 kbq/m3 ulatudes kohati kuni 285 kbq/m3), kuulub kogu käes-olevas töös käsitletav ala - Viimsi Lubjamäe piirkond ja sellega lõunast piirnev ala. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda standardist EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast, mis kehtestab elu-, puhke- ja tööruumides aasta keskmiseks radoonisisalduse ülempiiriks 200 Bq/m³. Samuti tuleb kasutada standardis EVS 840:2009 Radooniohtu hoone projekteerimine antud juhised radooniohu vältimiseks uutes majades. Muud arhitektuuri- või tehnilised nõuded: Ehitusloa saamiseks tuleb koostada hoone eelprojekt. Projekt peab vastama Viimsi Valla Ehitusmääruse 17 ning Majandus- ja taristuministri a. määrusele nr.97 "Nõuded ehitusprojektile". Ehitustegevus kruntidel ilma ehitusloata on keelatud. Detailplaneeringus antud piirangute ja kohustuste täitmise järelvalvet teostavad selleks Viimsi valla ehitusmäärusega volitatud ametiisikud. Planeerimisel, elamualade korraldamisel ja ehitustööde tegemisel tuleb haljastust käsitleda võrdväärse elemendina keskkonna tehislike elementidega (hooned, teed, kommunikatsioonid). Planeeritud maa-alal on järgmised maakasutuse sihtotstarbed: EP - pereelamu maa (kataster - elamumaa) ER- ridaelamu maa (kataster - elamumaa) HK - kaitsehaljastuse maa [kataster - sotsiaalmaa (üldkasutatav maa)] LT - tee ja tänava maa (kataster - transpordimaa) ÄK/ÄB - kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja büroohoone maa (kataster - ärimaa)

9 2.4 Teed. Liiklus. Parkimine Juurdesõit planeeringualale tagatakse maaüksustega piirnevalt /../ ja /../ teelt ning Loo, /../ I ja /../ II mü detailplaneeringuga (töö nr. /../) planeeritud teelt. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega avaliku kasutusega katastriüksused pos.12a, pos.12b, pos.12c, pos.12d, pos.12e, pos.18, pos.21 ja pos.27. Juurdepääsud kruntidele on planeeritud rajatavalt kruntide vaheliselt kahesuunalise liikluskorraldusega sõiduteelt, mille ääres kulgeb kergliiklustee katendi laiusega 2,5m. Kergliiklustee on autoliikluseks ette nähtud teeosast eraldatud haljasribaga (laius 2,5m), millele on planeeritud puuderida. Tee maa-ala laiuseks on planeeritud 13m, sellest katendi laius 6,0m. Kvartalisisesed (juurdesõiduteede) teekoridorid on laiusega 8,0m kuni 9,0m ning sellest katkendi laius 4-5 m. Tee maa-ala haljastus lahendada ühtse tervikuna teeprojekti koosseisus või eraldi projektiga. Maksimaalne mahasõidu laius kruntidele võrdub põhitee laiusega (6m). Kruntide pos. 2 ja 3 vahel paiknev tee on ühiskasutuses sõidukitele ja jalakäijatele (nt.õueala). Transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusele pos.18 on planeeritud kahesuunaline sõidutee (katendi laius 6,0m), mille ääres kulgeb kergliiklustee. Kõrgepinge kaitevööndisse planeeritud katastriüksusele pos.21 on kavandatud sõidutee (katendi laius 6m), mis lõpeb ümberpööramisplatsiga (12x12m), ja kergliiklustee (katendi laius 2,5m). Katastriüksusele pos.27 on planeeritud juurdepääsutee elamukruntidele pos.25 ja 26 ning ühendamaks varemplaneeritud jalakäijate liikumissuundi on planeeritud kergliiklustee. Tee maa-ala äärtesse on valdavalt planeeritud ka peamised krunte teenindavad tehnovõrgud elekter, side, vesi ja kanalisatsioon. Sõidukite parkimine tuleb korraldada kruntide maa-alal. Planeeritud teed rajatakse tolmuvaba kõvakattega. Detailplaneeringuga kavandatavad teed on ettenähtud munitsipaliseerida. Parkimine on lahendatud omal krundil. Üksikelamule on ette nähtud 3 parkimiskohta ning igale ridaelamu sektsioonile 2 kohta. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Mahasõidud kruntidele ehitada põhiteega risti. Ärihoone parkimine lahendada vastavalt Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad järgi täpsustades vastavalt hoonetüübile. Kergliiklusteede kulgemine on näidatud mööda väljakujunenud käigusuundi klindini ja klindist trepina alla ühendamaks ülemist platood Haabneeme alevikuga. Samuti on kergliiklustee ühendatud klindi servas kulgeva tervisespordirajaga ning tagab piirkonna elanikele turvalise juurdepääsu kavandatud lastemänguväljakutele. 2.5 Vertikaalplaneerimine Vertikaalplaneerimise aluseks on olemasolevad maapinna kõrgusarvud. Sadeveed juhitakse elamute ümbert teemaa alal paiknevasse sadevetekanalisatsiooni. Planeeritud krunti 27 piiril olev magistraalkraav tuleb säilitada. Kraavi tuleb puhastada ja kohati õgvendada. Planeeritud elamutele antud ±0.00 on soovituslik. See täpsustatakse tööjooniste koostamisel. 2.6 Looduskeskkond Planeeritav ala on läänes piiritletud kõrge põhja-lõunasuunalise klindiastanguga (maapinna suhteline kõrgus ulatub kohati ca 30m) ja sellel kasvava puistuga. Maa-ala on tasane, rohtunud, avatud päikesevalgusele ja tuultele. Planeeringualal suuri puid ei kasva. Planeeritaval alal paikneb Lubja klindiastangu maastikukaitseala, mis moodustati Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008.a määrusega nr 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu raames Looduskaitseseaduse 10 lõige 7 alusel.

10 Detailplaneeringu põhijoonisele on kantud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu järgne Lubja klindiastangu maastikukaitseala piir. Viimsi Vallavolikogu 8.märtsi 2011.a määrus nr 12 kohaselt on antud alal kehtestatud Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (vt lisad). Lubja klindiastangu maastikukaitseala on kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, mille valitsejaks on Viimsi Vallavalitsus. 2.7 Haljastus ja heakord Olemasolev kõrghaljastus planeeritavatel maaüksustel puudub. Planeeritava haljastuse eesmärgiks on ilmestada olemasolevat looduskeskkonda, mille võib tinglikult jagada üldhaljastuseks ja kruntide haljastuseks. Planeeritava peatänava äärde ja rajatava kergliiklustee vahelisele alale (pos.12a) rajada üherealine puuderida (nt. Pooppuu Sorbus intermedia). Kasutada puukoolis kujundatud kõrgetüvelisi puiestee puid min. kõrgusega 2,5m. Kõrvaltänavate haljastuses kasutada madalaid õitsvaid põõsaid (nt. kurdlehine roos - Rosa rugosa). Skemaatiline haljastuse lahendus antud detailplaneeringu põhijoonisel AP-5a ja AP-5b. Tee maa-ala haljastus ja kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega katastriüksuse haljastus lahendada ühtse tervikuna teeprojekti koosseisus või eraldi projektiga. Kruntide haljastamisel kasutada lisaks murupindadele ja dekoratiivpõõsastele ka maastiku pilti ilmestavaid aktsenteerivaid leht- ja okaspuid. Kruntide haljastamine ja heakord lahendatakse hooneprojektide koosseisus või eraldi projektiga, konsulteerida haljastusspetsialistiga kuna tegemist on paese pinnasega ning kõrghaljastuse juurdumine antud piirkonnas on keerukas ja pikaajaline protsess. Kaitsehaljastuse sihtotstarbega katastriüksusele pos.1 on kavandatud piirkonnale sobilik avaliku kasutusega haljasala, millel kulgeb tervisespordirada ja paiknevad lastemänguväljakud. Haljasala jääb eraomandisse. Kinnistu omanike ja kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitavas lepingus täpsustatakse haljasala avaliku kasutuse tingimused. 2.8 Keskkonnakaitselised abinõud Planeeringualal puuduvad kaitstavad loodusobjektid, samuti keskkonnaohtlikud objektid. Planeeritud maa-ala keskkonnakaitselised abinõud on järgmised: Jäätmed kogutakse ja hoiustatakse omal krundil. Regulaarse äraveo osas sõlmida leping seda teenust pakkuva firmaga. Orgaanilised jäätmed komposteerida. Prügikonteineri kaugus naaberkinnistust on min 3m (Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri 6). Planeeritavad teed rajatakse tolmuvaba kattega. Tehnilise infrastruktuuri objektidest tulenevate piirangutega (kaitsevööndite, kujadega jne.) on planeeringus arvestatud (vt seletuskiri p.2.7, joonised AP-6a ja AP-6b) Vertikaalplaneerimisel tuleb võimalikult suures mahus ära kasutada ehitustsoonis asuvat rajamistöödeks sobivat pinnast. Tagada planeeringualale jääva klindiala kaitse. Planeeritud kruntidel uue haljastuse rajamine. Arvestades läbiviidud radooniohtlikkuse hinnangu tulemusi, peab kogu alal hoonestusprojektide koostamisel radooniriski ennetama, s.t. uute majade

11 projekteerimisel ja ehitamisel radooniprobleemidega arvestama ning radooniohu vähendamise leevendusabinõusid. Lähtuda standardist EVS 840:2009 Planeeritavate elamute ja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone tehnoseadmete asukoht tuleb valida selliselt, et ei põhjustaks elanikele mürahäiringuid. Tehnoseadmete müratase ei tohi ületada Sotsiaalministri määruses nr 42 7 tabelis 2 kehtestatud normtasemeid elamu välisterritooriumil, milleks on päevasel ajal 50 db ja öisel ajal 40 db. 2.9 Kehtivad piirangud ja kaitsevööndid Detailplaneeringu alale planeeritavate tehnorajatiste osas on kohustus seada isiklik kasutusõigus tehnovõrkude omanike kasuks ja asjaõigusleping Elektritrassi kaitsevöönd Elektriõhuliini kaitsevööndi ulatus piki elektriliine mõlemale poole on: kuni 1 kv 2 m 1 kv kuni 20 kv 10 m 35 kv kuni 110 kv 25 m Seal võib töid teostada ainult AS Imatra Elekter ja AS Elering (110 kv) loal Sidetrassi kaitsevöönd Mõlemale poole sidetrassi on kaitsevöönd 1.0 m. Seal võib töid teostada ainult Radionet OÜ loal Veetorustike kaitsevöönd Mõlemale poole veetrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal Reovee kanalisatsiooni kaitsevöönd Mõlemale poole kanalisatsioonitrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal Sadeveekanalisatsiooni kaitsevöönd Mõlemale poole sadeveekanalisatsioonitrassi on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada AS Viimsi Vesi loal Turvaabinõud Planeerimisseaduse järgi tuleb detailplaneeringus käsitleda kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmist. Korrashoid: Ehitustegevuse lõppedes tuleb ala kohe koristada ja lõplikult viimistleda. Head mõju avaldab ala kiire koristamine (prügikonteinerite regulaarne tühjendamine). Juurdepääs: Oluline on hea teemärgistus. Teede äärde tuleb paigaldada suunaviidad ja teede nimed. Elavus: Elava kasutusega alad vähendavad kuriteohirmu. Olulist mõju avaldab see, kuidas piirkond on kasutusel aastaringselt. Piirkonda on soovitav rajada naabrivalve.

12 Nähtavus ja vaateväli: Tuleb vältida läbipaistmatuid ja kõrgeid takistusi vaateväljas ning võimalike ründajate peidupaiku. Piirdeaedade ehitamisel tuleb jälgida nende läbipaistvust ja kõrgust. Vajalik on piisav läbipaistvus. Vargus ja vandalism: Pimedad nurgatagused ja hoovid tekitavad järelvalveta tunde ning hõlbustavad kuritegevust. Jälgida tuleb hoonete tagumisi sissepääse, mis on teedelt nähtamatud. Tagumised uksed ja aknad tuleb muuta turvalisemaks, see vähendab sissemurdmist. 3. Tehnovõrgud 3.1 Veevarustus Planeeritav ala asub AS Viimsi Vesi vee-ettevõtluspiirkonnas. Veevarustus on lahendatud vastavalt AS Viimsi Vesi poolt välja antud tehnilistele tingimustele 18.august 2016.a. (vt. lisad). Ala veevärgi liitumine on lahendatud olemasolevate ÜVK rajatiste baasil. Ala A läbib olemasolev ühisveevärgi torustik, millega ühendatakse krundid pos.2-11 ja pos Ala B veevarustuse liitumispunktid on /../ teel ja /../ teel. Tagatav veehulk ühele elamuühikule on 0,6 m³/ööpäevas. Tagatav veerõhk ca 2.0-2,5 bari. Tagatav tuletõrjevesi piirkonnas on l/sek. 3.2 Reovee kanalisatsioon Reovee kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Viimsi Vesi poolt väljaantud tehnilistele tingimustele 18.august 2016.a. (vt. lisad). Ala liitumine kanalisatsiooniga lahendatakse olemasolevate ÜVK rajatiste baasil. Ala A läbib olemasolev vaakumkanalisatsioon, millega on võimalik liituda kruntidel pos ja pos Ala B liitumispunktid on /../ tee ja /../ tee piirkonnas, seal on tegu isevoolse kanalisatsiooniga. Kruntidel pos.19, 22, 23 ja 24 on võimalik liituda /../ teel paikneva isevoolse kanalisatsiooniga, tingimusel et kruntide pinda tõstetakse ca 0,5 meetrit, mis tagab vajalikud kalded isevoolsele kanalisatsioonile. Krundid pos.25 ja 26 liidetakse Paenurme arenduse vaakumkanalisatsiooniga. Sademe- ja pinnavee juhtimine reovee ühiskanalisatsiooni on keelatud. Liitumiseks ÜK-ga tuleb peale detailplaneeringu kehtestamist koostada tööprojekt, mis kooskõlastatakse AS-ga Viimsi Vesi ning sõlmitakse liitumisleping. 3.3 Sademevee kanalisatsioon Sademevee kanalisatsioon on lahendatud vastavalt Viimsi Vallavalitsuse Kommunaalameti tehnilistele tingimustele nr.14-9/ (vt.lisad). Detailplaneeringuga on igale planeeritud krundile tagatud sademeveekanalisatsioon. Ala 1 ja 2 ( A ) sademeveed juhitakse ära vastavalt AS Viimsi Vesi poolt koostatud tööle nr.pj-272 /../ ja Alajaama tee piirkonna veevarustus ja teo- ning sademeveekanalisatsiooni maa-ala plaan. Ala 1 ja 2 ulatuses on kinnistut läbiv sademeveekanalisatsioon osaliselt välja ehitatud ning kruntide 2-11 ja sademevee ära juhtimine toimub nimetatud kanalisatsioonitorustiku baasil.

13 Ala 3 ja 4 ( B ) sadeveed juhtida /../ tee olemasolevasse sademeveekanalisatsiooni ja planeeritavast alast kirdes olevasse sademeveekraavi. Sadeveekraav puhastada ning süvendada. Kõikidele aladele rajada teemaa-ala kuivendav sademeveedrenaaž. Parklate alla rajada sademeveekanalisatsioon koos restkaevudega ning õli- ja liivapüüduritega. Torude rajamisel tuleb arvestada vooluhulkadega (sh eelnevalt rajatud torustikega) ning kõik käänakud, üleminekud ja ristumiskohad tuleb lahendada puhastus- ja seirekaevudega. Sademeveedrenaaži ja sademeveekanalisatsiooni torustiku ühendamine tagada kontrollkaevuga. Katuselt ja kõvakattega pindadelt kogutavat kinnistu sademevett ei tohi otse sademeveekanalisatsiooni juhtida, ühendused tuleb rajada läbi kaevude. Säästva lahendusena on soovitav sademevett koguda mahutisse ja kasutada kastmisveena. Tööprojekti koostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr.97 Nõuded ehitusprojektile, torustike ning õli- ja liivapüüdurite kohta esitada projekti koosseisus hooldusjuhend. Peale detailplaneeringu kehtestamist koostada sademevete ärajuhtimise projekt ning kooskõlastada see Viimsi Vallavalitsuse kommunaalametiga ning ehitusametiga, ja kõigi ol.ol tehnovõrkude valdajatega ning maaomanikega, kelle maakasutust või ehitusõigust projekt mõjutab. 3.4 Elektrivarustus Planeeritavate kruntide elektrivarustus on lahendatud vastavalt Imatra Elekter AS-i elektrivarustuse tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr. 108/ a. Planeeritava a-maatüki runtide elektrivarustus on planeeritud olemasolevast Loo 10/0,4 kv komplekt-alajaamast. Planeeritava b-maatüki viie krundi elektripaigaldiste toide on planeeritud /../ teel olevast transiitkilbist TRK 4 ja kahe krundi elektripaigaldiste toide /../ teel olevast transiitkilbist TRK 8. Nimetatud transiitkilbid on ühendatud olemasoleva /../ 10/0,4 kv alajaama toitele. 0,4 kv elektrivõrk on planeeritud kaabelliinidena PVC-kaablikaitsetorudes. Kruntide elektripaigaldiste toiteks on kruntide piiridele ette nähtud transiit- ja liitumiskilbid. Transiitkilbid on ühendatud alajaamadega ringtoite-skeemide kohaselt. Transiitkilpide kõrvale ja üle tee on paigaldatud liitumiskilbid. Planeeritava a-maatüki kruntidel, kus kõnniteed on osaliselt vastu kruntide piire, paigaldada kilbid kruntide sisse nii, et kilpide fassaadid oleks kruntide piiridel. Kruntide aiad tuleb paigaldada nii, et kilbid oleksid väljaspool aedu ja aedade kaugus elektrikilpidest oleks ca 1 m. Kuna krundi 8 piir on vastu sõiduteed, siis kilbi fassaad peab krundi piirist olema vähemalt 0,5 m kaugusel. Trasside lõikudele, kus tekib raskusi elektrikaablite paigaldamisega torudesse, tuleb ette näha kanalisatsiooni betoonkaevud. Ühendusliinid liitumiskilpidest kuni hoonete peakilpideni paigaldavad tarbijad. Pärast hoonete projekteerimist ja nende elektripaigaldiste võimsuste täpsustamist tuleb taotleda konkreetsed elektrivarustuse tehnilised tingimused. Viimsi 110/10 kv alajaamast väljuvad 10 kv õhuliinid F1036 (Pargi fiider) ja F1028 (Miiduranna fiider) planeeritaval a-maatükil on asendatud 10 kv kaabelliinidega OÜ Mahero Elekter tööga nr ).

14 3.5 Tänavavalgustus Planeeritavate maaüksuste tänavavalgustus on lahendatud vastavalt Rito Elektritööd AS-i tehnilistele tingimustele nr a. Kruntide vaheliste sõidu- ja kõnniteede valgustamiseks on planeeritud LED-valgustid Megin 8 m kõrgustel koonilistel tsingitud metallmastidel. Kergliiklustee (krundil pos.1) valgustamiseks on planeeritud LED-valgustid Semai 5 m kõrgustel koonilistel tsingitud metallmastidel. Planeeritud tänavavalgustus a-maatükil on ühendatud Paevälja tee olemasolevasse tänavavalgustuse juhtimiskilpi. Planeeritud tänavavalgustus b-maatükil on ühendatud /../ tee ja /../ tee olemasoleva tänavavalgustusega. Tänavavalgustuse liinid on ette nähtud maakaablitega tugevdatud seintega PVC-paindtorudes Sidevarustus Planeeritavate kruntide sidevarustus on lahendatud vastavalt OÜ Radionet tehnilistele tingimustele /../ III ja IV sidetrassidele a. Liitumispunktiks a-maatüki kruntidele on /../ tee 24a juures olev sidekaev. Liitumispunktideks b-maatüki kruntidele on /../ teele ja Viimsi Vesi AS-ile kuuluva /../ maaüksusele varem projekteeritud sidekaevud. Magistraalliinid on planeeritud mikrotorustikuga 1x4(14/10) piki sõiduteede haljasalasid ja kõnniteid. Mikrotorustike otsadesse on ette nähtud sidekaevud KKS-2B. Hargnemised kruntidele on planeeritud valguskaablitega. Tööjooniste koostamiseks tellida konkreetsed tehnilised tingimused. 4. Tuleohutusabinõud Detailplaneering vastab Majandus- ja taristuministri määrusele nr 54. Tuleohutusabinõud on järgmised: - Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele-rajatistele peavad olema vabad ja aastaringselt kasutuskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muul põhjusel, kui see takistab tuletõrje- või päästetehnika läbisõitu, tuleb rajada koheselt uus läbipääs suletavasse lõiku. Minimaalne sõidutee laius planeeritaval alal on 4,0 m. Ümberpööramisplatsi läbimõõt on 12m. - Hoonete vahelisse tuleohutuskujasse on keelatud ladustada põlevmaterjale ning põlevpakendis seadmeid. - Hoonete minimaalne tuleohutusklass on TP-3. Projekteeritavate hoonete ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega. Krundile pos 19 planeeritava kaubandus-teenindushoone (IV kasutusviis) tuleohutusklass täpsustatakse projekteerimise käigus. - Hoonete projekteerimisel lähtuda standardist 812-7:2008 Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus. - Tuletõrje veevarustus on lahendatud vastavalt standardile 812-6:2012 +A1:2013 Tagatav tuletõrjevesi piirkonnas on l/sek.

15 Vajalik tulekustutusvee normvooluhulk IV kasutusviisiga ehitisele (põlemiskoormus üle 600 MJ/m², kuni 8 korrust) on 20 l/s 3 tunni jooksul. Vajaliku vooluhulga tagamiseks nähakse detailplaneeringuga ette 55 m³ maa-aluse mahuti paigaldamine krundile pos.19. Tuletõrje veevarustuse detailne lahendus ning mahuti lõplik maht antakse ehitusprojektiga. - Detailplaneeringuga on planeeritud avaliku kasutusega transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusele (pos. 12 ja 27) tuletõrjeveehüdrandid. Lähim olemasolev tuletõrjevee hüdrant asub /../ teel (nr.326).

16 Joonised 5.1 Asukoha plaan AP Väljavõte Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringust AP Üldplaneeringu muutmise ettepanek AP Tugiplaan M 1:1000 AP-4a 5.5 Tugiplaan M 1:1000 AP-4b 5.6 Põhijoonis M 1:1000 AP-5a 5.7 Põhijoonis M 1:1000 AP-5b 5.8 Tehnovõrgud M 1:1000 AP-6a 5.9 Tehnovõrgud M 1:1000 AP-6b 5.10 Kontaktvööndiskeem AP Illustratsioon

17 MENETLUSDOKUMENTATSIOON

18 LISAD

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc

Microsoft Word - seletuskiriuus.doc Seletuskiri 4 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tähtvere Vallavalitsuse korraldusega 23. veebruar 2005a. nr.32 kinnitatud lähtetingimused. 1.2. Planeeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem