ÇÔØ Ñ Þ Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ô Ò ÒÝ È Ö Ö ÓÖ ÍÒÖ ØÖ Ø ËÛ Ì ÜØ ÂÓ Ñ Æ ÚÖ ÎÜ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÓÐ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ¹ ½ Î Â ÂÓ ÑºÆ ÚÖ Ñ ºÚÜÙº ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ü

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ÇÔØ Ñ Þ Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ô Ò ÒÝ È Ö Ö ÓÖ ÍÒÖ ØÖ Ø ËÛ Ì ÜØ ÂÓ Ñ Æ ÚÖ ÎÜ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÓÓÐ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ¹ ½ Î Â ÂÓ ÑºÆ ÚÖ Ñ ºÚÜÙº ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ü"

Väljavõte

1 ÇÔØÑÞÒ ØÖÑÒ Ø ÔÒÒÝ ÈÖ Ö ÓÖ ÍÒÖ ØÖØ ËÛ ÌÜØ ÂÓÑ ÆÚÖ ÎÜ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÓÐ Ó ÅØÑØ Ò ËÝ ØÑ ÒÒÖÒ Ë¹ ½ ΠÂÓѺÆÚÖÑ ºÚÜÙº ØÖØ Ì ÔÔÖ ÜÔÐÓÖ Ø Ù Ó ÑÒ ÐÖÒÒ Ò ÓÔØÑÞÒ ÝÒØØ ÔÖ Ö ÓÖ ÙÒÖ ØÖØ ËÛ ØÜغ Ì ÝÒØØ ÒÐÝ ÓÒ ÔÒÒÝ ÖÑÑÖ Ò Ø ÓÖÒÐ ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ ØÖÑÒ ØÐÐÝ ÓÓ Ø ÐÓ Ø ÔÓ Ð ØØÑÒØ ÓÖ ÚÖÝ ÛÓÖ Ò Ø ÒÔÙØ ØÖÒº Ì ÓÐ Ó Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ØØ Ø ÔÖ Ö ÓÙÐ ÐÖÒ ÖÓÑ ØÖÒ¹ Ò Ø Ó ÓÖÖØÐÝ ÒÐÝÞ ÒØÒ ÛÒ ØÓ ÔÓ ØÔÓÒ Ø ØØÑÒغ ÜÔÖÑÒØ Ù Ò ÚÖÒØ Ó ÒÖ Ø ÒÓÖ ÐÖÒÒ ÓÛ ØØ ÑÐÐ ÙØ ÒÒØ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò ÔÖ ÓÒ Ò Ú Ò Ø Ûݺ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ËÝÒØØ ÔÖ Ò Ó ÙÒÖ ØÖØ ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ØÜØ ÖÙÐ Ø Ò ÐÖ¹ Ð ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ÔÖÓ Ò Ý ØÑ Ù ÑÒ ØÖÒ ÐØÓÒ Ý ØÑ º ÁÒ ØÓÒ Ø ÖØ ÔÓØÒØÐ ÓÖ ÑÔÖÓÚÒ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÖØÖÚÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖØÓÒ Ò ÓÒØÒØ ÑÒÑÒØ Ý ØÑ º ÌÛÓ ÑÓÖ Ó ØÐ ØÓ ¹ÕÙÐØÝ ÔÖ Ò Ó ÙÒÖ ØÖØ ØÜØ Ú ØÖØÓÒÐÐÝ Ò Ø Ñ Ú ÑÙØÝ ÒÖÒØ Ò ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ÖÑÑÖ Ò Ø Ð Ó ÖÓÙ ØÒ Ò ÔÖ Ò Ý ØÑ Ù Ò Ø ÖÑÑÖ º ØÖÑÒ Ø ÔÒÒÝ ÔÖ Ò ÖÒØÐÝ Ò ÔÖÓÔÓ ÖÓÙ Ø Ò ÒØ ÑØÓ ÓÖ ÐÒ ÛØ Ø ÔÖÓÐÑ Ò Ø Ö ÙÐØ Ó Ö Ö ÔÖÓÑ Òº ÌÙ ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ ÖÔÓÖØ ÓØ ÔÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ ÓÚ ¼± ÓÖ ÔÖ Ò ÙÒÖ ØÖØ ËÛ ØÜØ ÛØ ÚÖÝ ÑÔÐ ÖÑÑÖ ÖÙÐ Ù Ò ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ ØØ ÐØ Ø ÐÓ Ø ÔÓ Ð ØØÑÒØ ÓÖ ÚÖÝ ÛÓÖ Ò Ø ÔÒÒÝ ÖÔº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÙÖÝ ÙÖØÖ ÑÓÖ ÜÐ ÔÖ Ò ØÖØÝ ÑÝ ÖÕÙÖ ÛÖ Ø ÐÓ Ø ÔÓ Ð ÐÒ Ù ÙÐÐÝ ÙØ ÒÓØ ÐÛÝ Ó Òº ÁÒ Ø ÔÔÖ Á ÛÐÐ ÒÚ ØØ Ø ÔÓ ÐØÝ Ó Ù Ò ÑÒ ÐÖÒÒ ØÒÕÙ ØÓ ØÖÑÒ ÛÒ Ø ÔÖ Ö ÓÙÐ ÔÓ ØÔÓÒ Ø ØØÑÒغ Ì ÔÔÖ ØÖÙØÙÖ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ûݺ ÁÒ ØÓÒ ¾ Á ÒØÖÓÙ Ø ÖÑÛÓÖ Ó ØÖÑÒ Ø ÔÒÒÝ ÔÖ Ò ÔÖÓÔÓ Ý ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ Ò ÒÐÝÞ Ø ØÝÔÐ ÖÖÓÖ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ Ø ÐÓ Ø¹Ö Ø ØÖØݺ ÁÒ ØÓÒ Á Ù Ø Ù Ó ÑÒ ÐÖÒÒ ØÓ ÑÔÖÓÚ ÔÖ Ò Ò Ò ÔÖ¹ ØÙÐÖ Ø Ó Ó ØØÖÙØ ØÓ Ù ÒÔÙØ ØÓ Ø ÐÖÒÒ ÔÖÓ º ÁÒ ½

2 ÆÆ Î ÈÆ Â ÆÆ ÀÈ Î ÈÅ ÈÅ ÈÈ È ÁÒ ¼¹ØÐØ Ø¹¼³ ÑÐ ÔÒØ Ò ÖÚ ÓÐ ØÚÐÓÖ ÔØÙÖ ÓÑ Û ÖØ ÒÒÓÝ ÆØ ÆØ ÙÖ ½ ÔÒÒÝ ÖÔ ÓÖ ËÛ ÒØÒ ÖÙ ØÓÚº ÖÙ ØÚºµ ØÓÒ Á ÔÖ ÒØ Ò ÜÔÖÑÒØ ÛÖ ÚÖÒØ Ó ÒÖ Ø ÒÓÖ ÐÖÒÒ Ù ØÓ Ú ÑÐÐ ÙØ ÒÒØ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ó ÔÖ ÓÒº ÁÒ ØÓÒ Á ÓÒÐÙ ÛØ ÓÑ Ù ØÓÒ ÓÖ ÙÖØÖ Ö Öº ¾ ØÖÑÒ Ø ÔÒÒÝ ÈÖ Ò ÔÒÒÝ ÔÖ Ò ÓÒ Ø ÓÐ ÐÒÙ Ø ØÖØÓÒ Ó ÔÒÒÝ Öѹ ÑÖ Û ÓÑÔÖ ÐÖ ÑÐÝ Ó ÖÑÑØÐ ØÓÖ Ò ÓÖÑÐ Ñ ØØ Ö ÖØÒ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ ÝÒØØ ØÖÙØÙÖ Ò ÔÖØÙÐÖ Ø ¹ ÙÑÔØÓÒ ØØ ÝÒØØ ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ø Ó ÐÜÐ ÒÓ ÐÒ Ý ÒÖÝ Öй ØÓÒ ÐÐ ÔÒÒ ºº Ì ÒÖ ¼ ËÐÐ Ø Ðº ¾ Åг٠¾¾ ÀÙ ÓÒ ¾¼ µº ÌÙ Ø ÓÑÑÓÒ ÓÖÑÐ ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÔÒÒÝ ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÑÓÖ ÓÑÑÓÒ ÝÒØØ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÓÒ ÓÒ ØØÙÒÝ ÓÖ ÔÖ ØÖÙØÙÖµ Ø Ð Ó ÔÖ Ð ÒÓ º ÁÒ ÔÒÒÝ ØÖÙØÙÖ ÚÖÝ ÐÜÐ ÒÓ ÔÒÒØ ÓÒ Ø ÑÓ Ø ÓÒ ÓØÖ ÐÜÐ ÒÓ Ù ÙÐÐÝ ÐÐ Ø ÓÖ ÖÒØ Û ÑÒ ØØ Ø ØÖÙ¹ ØÙÖ Ò ÖÔÖ ÒØ ÖØ ÖÔ ÛØ ÒÓ ÖÔÖ ÒØÒ ÐÜÐ ÐÑÒØ Ò ÖÔÖ ÒØÒ ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ º ÆÓÖÑÐÐÝ Û Ð Ó Ö¹ ÕÙÖ ØØ Ø ÖÔ ÓÒÒØ Ò ÝÐ Û ÑÒ ØØ Ø ÛÐÐ Ò Ø ÖÓÓØ ØÖ ÛØ Ø ÖÓÓØ ÒÓ Ò Ø Ó Ø ÒØÒº ÙÖ ½ ÓÛ ÔÒÒÝ ÖÔ ÓÖ Ø ËÛ ÒØÒ È ¼¹ØÐØ ÑÐ Ò ÖÚ ØÚÐÓÖ ÓÑ ÖØ ÆØ ÖÙ ØÓÚ ÛØ Ø ÒØ ÚÖ ÑÐ Ø ÖÓÓØ ÒÓº Ì ÐÐ ÓÙÖÖÒ ÓÚ ÛÓÖ Ø ÐÜÐ ØÓÖÝ ÓÖ ÔÖØ Ó Ô ÈÈ ÓÖ ÔÖÔÓ ØÓÒ ÆÆ ÓÖ ÒÓÙÒ Î ÓÖ ÒØ ÚÖ Øº ÅÓ Ø ÓÖÑÐÞØÓÒ Ó ÔÒÒÝ ÖÑÑÖ Ù ÖÙÐ ØØ ÔÝ ÛÓÐ ÓÒÙÖØÓÒ Ó ÔÒÒØ ÓÖ ÚÒ Ù Ò ÓÑ ÒÓØÓÒ Ó ÚÐÒ ÖÑ ÀÝ ½ ÑÒ ½ ÖÖÓÐÐ Ò ÖÒ ËÐØÓÖ Ò ÌÑÔÖ¹ ÐÝ ¾ ¾ ÖÖÓ Ø Ðº ½ ÒÖ ½ Ù ÑÒÒ ½ µº ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ Ù ÑÙ ÛÖ ÓÖÑÐ Ñ ÛÖ ÓÒÐÝ ÒÖÝ ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ò ÔÒÒØ Ò Ô Ù Ò ÖÙÐ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÖÑ À À Ì ÖÙÐ Ý ØØ ÛÓÖ Ó ØÓÖÝ À Ò Ø ÝÒØØ Ó ÛÓÖ Ó ØÓÖÝ ÔÖ µ ÓÖ ÓÐÐÓÛ µ º ËÑÐÖ ÙØ ÒÓØ ÒØÐ ÖÑÑÖ ÓÖÑÐ Ñ Ú ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ò ÔÖÓÔÓ Ý ÓÚÒØÓÒ ½¾ ½ Ò ÓÙÖØÒ Ò ÒØÐ ½½ º ¾

3 ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ ÓÒ Ö ØÖ ÖÒØ ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ Û Ø ÒÔÙØ ÖÑÑÖ Ò Ò ØÖÒ Ó ÛÓÖ Û ½ Û Ò Ø ÛØ ÔÖØ ¹ Ó¹ Ô Ø ½ Ø Ò Ò ÙÐ ÔÒÒÝ ÖÔ Ý Ò Û Û µ ØØ Ö ÓÑÔØÐ ÛØ Ø ÖÙÐ Ó º Ì ÐÓÖØÑ Ö ÐÐ ØÖÑÒ Ø Ò Ø Ò ØØ ÓÒ Ò Ò ØÓ Ø ÔÒÒÝ ÖÔ Ø Ò ÒÚÖ ÖÑÓÚ Ò ÛÐÐ ØÖÓÖ ÐÓ Ø ØÓÒ Ó ÓØÖ ÔÓ Ð ÚÒ Ø ÓÒ ØÖÒØ ØØ ÛÓÖ Ò Ú Ø ÑÓ Ø ÓÒ º ÚÒ ØØ ÝÒØØ ÖÐØÓÒ ØÒ ØÓ ÐÓÐ ÐÐ ØÖ ÐÓÖØÑ Ú ÔÖÖÒ ÓÖ ÐÓ Ö ÐÒ ÓÚÖ ÑÓÖ ØÒØ ÓÒ º ÙØ ØÝ Ö Ò Ø ÛÝ ØØ Ø ÔÖÖÒ ÐÒ Ò Ø ÓØÖ ÓÒ ØÖÒØ º ÏÒ Ø Ø ÓÒ ÖÒÓÑ ÑÔÐ Ó ½¾ ÒØÒ ÖÓÑ Ø ËØÓÓÐѹÍÑ ÓÖÔÙ Ó ÛÖØØÒ ËÛ ËÍ ¾ µ ÑÒÙÐÐÝ ÒÒÓØØ ÛØ Ø ÓÖÖØ ÔÒÒÝ ÖÔ ÓÖ ÒØÒ Ø Ø ÐÓÖØÑ Ú ÔÖ ÓÒ Ó º± Ò ÖÐÐ Ó º± ÓÒ ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÙÒ Ò Ø ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ µº Ì Ö ÙÐØ Ö ÓÑÔÖÐ ØÓ Ø Ø Ö ÙÐØ ÔÙÐ ÓÖ ÔÒÒÝ ÔÖ Ò Ó ÙÒÖ ØÖØ ØÜØ ºº ÒÖ ½ ÓÐÐÒ Ø Ðº ½¼ µ ÐØÓÙ ØÖ Ö ÒÓ ÖØÐÝ ÓÑÔÖÐ Ö ÙÐØ ÚÐÐ ÓÖ ØÜØ Ò ËÛ º Ì Ø¹ ÓÖÒ ÐÓÖØÑ Ø Ó¹ÐÐ ÔÖÓØÚ ÐÓÖØÑ Û Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÚÖÐÐ ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÛØ ½ ØÓ Ò ½ Ó ÓÖ ÔÓ ØÓÒ ½ ØÓ Ò Ó ÄÒ Û Û µ Ì ÒÐ ÔÖ Ò ÓÔÖØÓÒ Ù ÄÒ Û Û µ Û ØÖ ØÓ ØÐ ÔÒÒÝ ÐÒ ØÛÒ ØÛÓ ÛÓÖ Û Ò Û º Í Ò Ø ÒÓØØÓÒ Û ØÓ ÑÒ ØØ Ø ÛÓÖ Û ÐÓÒ ØÓ Ø ØÓÖÝ Ò Ê ¾ ØÓ ÑÒ ØØ Ê ÖÙÐ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÖÑÑÖ Ø ÓÔÖØÓÒ Ò Ò ÓÐÐÓÛ Û ÒÓ Ò Û Ò Û À Ò À ¾ Ò Û Ò Û Ö Ð Ò ØÖ ÒÓ ÔØ ÖÓÑ Û ØÓ Û ØÒ Ø Û Û µ Ð Û ÒÓ Ò Û À Ò Û Ò À ¾ Ò Û Ò Û Ö Ð Ò ØÖ ÒÓ ÔØ ÖÓÑ Û ØÓ Û ØÒ Ø Û Û µ ÒÓ Û Ð ØÖ ÒÓ Û Û µ Ù ØØ º Ì Ø Ó Ø ÐØÝ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓÒÙÒØÓÒ ÛØ Ø ÓÒØÓÒ ØØ ØÖ ÒÓ ÔØ ÖÓÑ ÔÒÒØ ØÓ ÙÖÒØ ØØ Ø Ö ÙÐØÒ ÔÒÒÝ ÖÔ ÝÐ Ò Ö ÖÓÑ ÖÓ Ò ÔÖÓÔÖØÝ Û ÒÓÛÒ ÔÖÓØÚØÝ Ò ÔÒÒÝ ÖÑÑÖ Ò Ø ÒÑ Ó Ø ÐÓÖØѺ Ì ÔÖÓØÚ ÐÓÖØÑ ÓÒ ØÖÙØ ÔÒÒÝ ÖÔ Ý ÐÒÒ ÛÓÖ ØÓ Ø ÐÓ Ø ÔÓ Ð ÖÒØ ÔÖÓÒ ÐعØÓ¹ÖØ ØÖÓÙ Ø ÒÔÙØ Ò Ó ÖÚÒ Ø ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ ÔÖÓØÚØݺ ÅÓÖ ÔÖ ÐÝ Ø ÖÙÒ ØÖÓÙ Ø ÒÔÙØ ÛÓÖ ÖÓÑ ÐØ ØÓ ÖØ Ò ½ ØÑ ÛÖ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÛÓÖ

4 Ò Ø ÒÔÙص ÓÒ ÖÒ ÔÓ Ð ÐÒ Ó ÐÒØ ÙÖÒ ØÖØÓÒ º Ì ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ ØÖÓÖ Ç Ò ¾ µ ÙØ Ò Ø ÛÓÖ Ø¹ ÓÑÔÐÜØÝ Ó Ø ÄÒ ÓÔÖØÓÒ Ç Òµ Ø ÖÙÒÒÒ ØÑ Ó Ø ÐÓÖØÑ Ç Ò µº ÈÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ ÔÔÖÓÒ ± ÛÒ ÔÖ Ò ÙÒÖ ØÖØ ØÜØ ÓÛ ØØ Ø ÔÖÖÒ ÓÖ ÐÓ ÐÒ Ò Ð ÓÚÖÐÐ ØÖØݺ Ø Ø Ñ ØÑ Ø ØÖØÝ ØØ Ð ØÓ ÖÖÓÖ ÛÒÚÖ Ø ÓÖÖØ ÐÒ ÒÓØ Ø ÐÓ Ø ÔÓ Ð ÓÒº ËÓÑ Ó Ø ÖÖÓÖ ÔÖÓÖÑ Ý Ø ÔÖ Ö Ö ÛÐйÒÓÛÒ ÔÖÓÐÑ ÚÒ ØÓ Ó ÛØ ØØÑÒØ ÑÙØÝ ÓÖ ÔÖÔÓ ØÓÒÐ ÔÖ Ò ÓØÖ ÙÒØ Û Ö ÒÓÛÒ ØÓ Ö ÓÖ ÒÝ ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ÔÖ Öº ÇØÖ ÖÖÓÖ Ñ ØÓ ÑÓÖ Ô ØÓ Ø ØÖÑÒ Ø ÐÓ Ø¹Ö Ø ØÖØÝ Ò Ø ÛÝ Ø ÒØÖØ ÛØ Ø ÚÖÝ ÑÔÐ ÓÖÑ Ó ÖÑÑÖ Ù º ÖÖÓÖ Ò Ø ÐØØÖ ÖÓÙÔ ÐÐ ÑÒÐÝ ÒØÓ ØÖ ÔÖØÐÝ ÓÚÖÐÔÔÒµ ØÓÖ ÎÐÒ ÚÓÐØÓÒ ÚÒ Ø ÓÖÑ Ó Ø ÖÑÑÖ ØÖ ÒÓ ÛÝ ØÓ ÑÔÓ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÒÒØ Ó ÒÐ º ÌÙ Ò Ø ÐØ Ò ÜÑÔÐ Ò ÙÖ ¾ Ø ØÖÒ ØÚ ÚÖ ØØÖ ÒÓÖÖØÐÝ ÐÒ ØÓ ØÖ ÒÓÑÒÐ ÔÒÒØ Û ÓÒ ØÓÓ ÑÒݺ ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÒÓÖÖØ ÐÒ ØÛÒ ØØÖ Ò ÑÙÖ ÐÓ Ø ÓÖÖØ ÐÒ ÖÓÑ ÑÙÖ ØÓ Ø ÔÖÔÓ ØÓÒÐ ÓѺ ÄÒÒ ÖÓ ÝÒØØ ÖÖÖ ÔØ Ø Ø ØØ ÑÓ Ø ÔÒ¹ Ò Ö ÐÓÐ ØÓ Ø ÝÒØØ ÐÙ ØÖ ÒÓØÒ ØØ ÔÖÚÒØ Ø ÔÖ Ö ÖÓÑ Ò ÐÒ ÖÓ ÐÙ ÓÙÒÖ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ò Ø ÖØ Ò ÒØÒ Ò ÙÖ ¾ Ø ÙÙÒØÓÒ ÓÑ ÓÖÖØÐÝ ØÖѹ Ò ØÓ Ø Ó Ø ÒØ ÚÖ ÓÖÓÖ Ò Ø ÙÓÖÒØ ÐÙ ÙØ ÒÓÖÖØÐÝ ÒÐÝÞ Ø Ó Ø ÒØ ÚÖ Ö Ò Ø ÑÒ ÐÙ º ÅÓÖÓÚÖ Ø ÒÓÖÖØ ÐÒ Ð Ó ÐÓ Ø ÓÖÖØ ÐÒ ÖÓÑ Ø ÒØ ÚÖ Ö ØÓ Ø ÙØ Ò Ù Ó Ø Ò ÓÒ ÝÐ ÖÔ º ÖÖÓÖ Ù Ý ÐÐÔØÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÔÒÒÝ ÖÑÑÖ ÔÖ¹ ÙÔÔÓ ØØ ÐÐ ÝÒØØ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ú Ò ÙÑÔØÓÒ ØØ ÖÐÝ Ø Û ÐÑØ ÓÙÖ ÐÚ ØÓ ÒÓÒÐ ÝÒØØ ØÖÙØÙÖ º ÀÓÛÚÖ Ò ÐÐÔØÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ø ÓØÒ Ø ØØ Ø ÜÔØ ÝÒØØ ÓÑØØ Û Ù ÚÖ ÔÖÓÐÑ ÓÖ Ø ÔÖ Öº Ò ÔÓÒØ Ö ÐÙ ÛØÓÙØ ÒØ ÚÖ Ò ÒÓÙÒ ÔÖ ÛØÓÙØ ÒÓÙÒ ÓØ Ó Û Ö ÜÑÔÐ Ò Ø ÒØÒ ÀÓÒ Ð Ø Ò ØÓ ÓÒ Ó Ò Ò ØÙÒÒ Ñ ØÓÖ ØÐ Ë Ö Ø Ø ÓÓ Ò Ø ØÒ ÓÒ ÛØ ÐÖ ÔÖÒصº ÓÔÒ ÛØ ÖÖÓÖ Ò Ø ØÖ ØÓÖÝ ÔÖÓÐÝ ÖÕÙÖ ÑÓÖ Ò ØÖ Ò Ø ÖÑÑÖ ÓÖ Ò Ø ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ Óص Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÑÝ ÚÒ Ø ÒÐ Ò ÔÖØ ÔÓ Ø¹ÔÖÓ Ò Øº ÖÖÓÖ Ò Ø Ö Ø ØÛÓ ØÓÖ ÓÛÚÖ ÓÙÐ ØÖØÐ Ý ÑÒ Ø ÔÖ Ö Ò ØÚ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÒÒØ Ó ÚÒ Ò ØÓ Ø ÔÖ Ò Ó ÐÙ ÓÙÒÖ Ò Ø ÒÔÙØ ØÖÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÛÐÐ ÒÚ ØØ Ø ÔÓ ÐØÝ Ó Ù Ò ÑÒ ÐÖÒÒ ØÓ Ú Ø Óк

5 Ì ÆÆ Î ÈÆ ÆÆ ÈÈ ÓÑ Ò Ò ÑÙÖ ÛÐÐ ØØÖ ÛØ Ú Û ÙÐÒº عÓÛкµ Î ÈÆ Î ÆÆ ËÒ Ì¹ØÒ ÀÈ ÓÑ ØØ ÙÖ ¾ ÌÛÓ ØÝÔÐ ÔÖ Ò ÖÖÓÖ ÓÖÓÖ ÛÓÖÖ Ñ Ñ Ö º º º µ º º º µ ÅÒ ÄÖÒÒ Ì ÓÐ Ó ÑÒ ÐÖÒÒ ØÓ ÚÐÓÔ ÓÑÔÙØÖ Ý ØÑ ØØ ÑÔÖÓÚ ØÖ ÔÖÓÖÑÒ ÛØ ÒÖ ÜÔÖÒ ºº Ý ØÑ ØØ Ò ÓÑ Ò ÐÖÒ ÖÓÑ ØÖ ÜÔÖÒº ÁÒ Ø Ð Ø ØÒ ØÓ ØÒ ÝÖ ØÖ Ò ÖÑØ ÒÖ Ò Ø Ù Ó ÑÒ ÐÖÒÒ ØÒÕÙ Ò ÖÒØ Ö Ó ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ÔÖÓ Òº Ö ÝÒØØ ÔÖ Ò ÓÒÖÒ ÑÒ ÐÖÒÒ ÑÒÐÝ Ò Ù ØÓ ÓÚÖ ÖÙÐ ÓÖ ÝÒØØ ÒÐÝ ÓÖ ØÓ ØÑØ ÔÖÓÐ Ø ÔÖÑØÖ ÓÖ Ù ÖÙÐ ºº ÈÖÖ Ò Ë ¾ ÖÐÐ ¾ ÖÒ ÓÐÐÒ µ ÖØÖ ØÒ ØÓ ØÖÒ ÝÒØØ ÔÖ Ö ÖØÐÝ ÓÛÚÖ Ö Ó Ò ÖÖÓÐÐ Ò ÅÖÑÒ ¾½ µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ú ÛÐÐ¹Ò ÑÒ ÐÖÒÒ ÔÖÓÐÑ Ñ ÑÙ Ø ÔÝ Ø Ì ØÓ ÔÖÓÖÑ Ñ ÙÖ È ØÓ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ý ØÑ Ø Ì Ò ØÝÔ Ó ÐÖÒÒ ÜÔÖÒ ØÓ Ù ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø Ý ØÑ ÅØÐÐ ¾ µº ÁÒ Ø ÙÖÖÒØ ØØÒ Ì Ø Ø Ó ÔÖ Ò ÙÒÖ ØÖØ ËÛ ØÜØ Ò È Ø ÔÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ Ú Ø Ø Ø Ñ ÙÖ Ò Ø Ò ÑÔÖÐ ÓÐ ØÒÖ ÓØÒ Ý ÑÒÙÐ ÒÒÓØØÓÒµº Ì ÐÖÒÒ ÜÔÖÒ ÛÐÐ Ø ÔÖ Ö³ ÓÛÒ ÔÖÓÖÑÒ ÓÒ ËÛ ØÜØ ÓÑÔÖ ØÓ ÑÒÙÐÐÝ ÒÒÓØØ ÓÐ ØÒÖ Ó Ø Ñ Ò ØØ Ù Ò ÚÐÙØÓÒº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ú ÓÑÔÐØ ÐÖÒÒ Ý ØÑ Û ÑÙ Ø Ð Ó Ò Ø ÜØ ØÝÔ Ó ÒÓÛÐ ØÓ ÐÖÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ØÖØ ÒÓÛÐ Ò ÐÖÒÒ ÑÒ Ñº Ï ÛÐÐ ÔÓ ØÔÓÒ Ù ÓÒ Ó Ø ÐÖÒÒ ÑÒ Ñ Ò ÓÒÒØÖØ Ö Ø ÓÒ Ø ÒÓÛÐ ØÓ ÐÖÒº Ì ÓØÒ ÓÒÔØÙÐÞ ØÖØ ÙÒØÓÒ ØÓ ÔÔÖÓÜÑØ ºº ÓÑ ÙÒØÓÒ Á Ç ÛÖ Á Ø Ô Ó ÔÓ Ð ÒÔÙØ Ò Ç Ø Ô Ó ÔÓ Ð ÓÙØÔÙØ Ò ÛÖ Ø ÐÖÒØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Á Ç Ò Ù ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø Ý Øѳ ÔÖÓÖÑÒ Ø Ø ÖÐÚÒØ Ø º ÅØÐÐ ¾ À Ø Ø Ðº ½ µº ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ ÓÒØÜØ Û ÛÒØ Ø ÔÖ Ö ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ý ÐÖÒÒ ÛÒ ÔÓ Ð ÓÙÐ ØÓ Ø ÔÒÒÝ ÖÔ Ò ÛÒ Ø ÓÙÐ ÓÑØØ Ò ÚÓÖ Ó ÑÓÖ ØÒØ ÐÒº ÌÙ Ø Ñ Ö ÓÒÐ ØÓ Ø ÓÙÖ ØÖØ ÙÒØÓÒ ØÓ ÒÖÝ ÓÒ ÙÒØÓÒ Û Ø ÚÐÙ ½ ÚÒ ÓÙÐ Ò ÚÐÙ ¼ Ø ÓÙÐ ÒÓØ º Ì ÒÔÙØ ØÓ Ø ÙÒØÓÒ ÛÐÐ Ø ØØ Ó Ø ÔÖ Ö Ø ÓÒ ØѺ ÌÙ Û Ò Ý ØØ É ¼ ½ ÛÖ É Ø Ø Ó ÐÐ ÔÓ Ð ÔÖ Ö ØØ º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÓÓ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ Û ÑÙ Ø Ö Ø ÛØ ÔØ Ó ÔÖ Ö ØØ ÓÙÐ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒغ ÓÒ Ø ÒÐÝ Ó ØÝÔÐ ÔÖ Ö ÖÖÓÖ Ò Ø ÔÖÒ ØÓÒ Û ÝÔÓØ Þ ØØ Ø ÓÐÐÓÛÒ

6 ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÔÖ Ö ØØ ÓÙÐ ÖÐÚÒØ ÓÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ò Û Û µ ÓÖ ÒÓØ ½º Ì ÖÑÑÖ ÖÙÐ ÐÒ Ò Ø ÓÒ ØÒ Ó ØÓÖÝ À ÔÒÒØ ØÓÖÝ Ò ÖØÓÒ ÛÖ Û À Û Ò ØÖ ÓÖ µº ¾º Ì ÒÙÑÖ Ó ÔÒÒØ Ó Û Ø ÓÒ ØÑ ÔÓ ÐÝ ÔÖØ ÒØÓ ÐØ Ò ÖØ ÔÒÒØ º º Ì ÔÖ Ò Ó ÒÝ ÐÙ ÓÙÒÖ ÓÖ ÓØÖ ÝÒØØ ÖÖÖ ØÛÒ Û Ò Û º Ì ÔÖ Ò Ó ÓØÖ ÔÒÒØ Ó Ø ÔÓØÒØÐ Û ÖÐÚÒØ ØÓ ÚÓ ÚÐÒ ÚÓÐØÓÒ ÐØÓÙ Ø ÔÖ Ö ÓÒÐÝ ØÓ Ø ÔÒÒØ ØØ Ü Ø Ø ÓÒ ØÑ Û ÑÝ ÒÓØ Ø ÙÐÐ Ø Ó ÔÒÒØ Ò Ø ÒÐ ÔÒÒÝ ÖÔº ËÑÐÖÐÝ ÝÒØØ ÖÖÖ Ò ÓÒÐÝ ØØ ÛØ ÓÓ ÙÖÝ ØÖ Ø ÔÖ Ò ÓÑÔÐØ Û ÑÒ ØØ Û Ú ØÓ ÖÐÝ ÓÒ ÒÖØ ÚÒ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò Ó ÖØÒ ÝÒØØ ØÓÖ º ËÙÙÒØÓÒ ËƵ ÛÐÐ ÒØÖÖÓØÚ Ò ÖÐØÚ ÔÖÓÒÓÙÒ Àȵ Ò ÚÖ Àµ Ö ÖÐÝ ÓÓ ÒØÓÖ Ó ÐÙ ÓÙÒÖ º ÁÒ ØÓÒ ÒØ ÚÖ Îµ ÑÝ ÓÒ Ö ÐÙ Ò Ø ÓÒØÜغ ÒÐÐÝ Ø ÓÙÖÖÒ Ó ÛÓÖ ÐÓÒÒ ØÓ Ø Ñ ØÓÖÝ Û ÓÖ Û ÑÝ ÖÐÚÒØ ÖÖÖ Ò ÖØÒ º ÓÒ Ø ÓÒ ÖØÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø Ó ØØÖÙØ ÛÖ ÐØ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ Ö ØØ ØØÖÙØ ÅÒÒ ÄØ ØÓÖÝ Ó ÐØ ÛÓÖ Û Ð ÊØ ØÓÖÝ Ó ÖØ ÛÓÖ Û Ö Ö ÖØÓÒ Ó ÔÒÒÝ ÓÖ µ Ø ØÒ ØÛÒ Û Ð Ò Û Ö Ø Ö Ðµ ÄÔ ÆÙÑÖ Ó ÐØ ÔÒÒØ Ó ÔÓØÒØÐ Û ÊÔ ÆÙÑÖ Ó ÖØ ÔÒÒØ Ó ÔÓØÒØÐ Û ÆÙÑÖ Ó À ÀÈ Ò ËÆ ØÛÒ Û Ð Ò Û Ö Î ÆÙÑÖ Ó Î ØÛÒ Û Ð Ò Û Ö ÄÖ ÆÙÑÖ Ó ÄØ ØÛÒ Û Ð Ò Û Ö ÊÖ ÆÙÑÖ Ó ÊØ ØÛÒ Û Ð Ò Û Ö Ì ÑÒ ØØ ØÖÒÒ Ò ØÒ Ò Ø ÐÖÒÒ ÔÖÓ ÛÐÐ ÖÔÖ ÒØ ÔÖ µ ÛÖ Ð Ø Ó ÚÐÙ ÓÖ Ø ØØÖÙØ Ð Ø ÓÚ Ò ½ ÓÖ ¼ ÔÒÒ ÓÒ ÛØÖ Ø ÖÐÚÒØ ÔÖØ Ó Ø ÓÖÖØ ÔÒÒÝ ÖÔ ÓÖ ÒÓغ ÓÖ Ø ÜÔÖÑÒØ ÖÔÓÖØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒ ÚÖ ÓÒ Ó ¹ÒÖ Ø Ò¹ ÓÖ ÐÖÒÒ Û Ù ØÓ ÔÔÖÓÜÑØ Ø ØÖØ ÙÒØÓÒ º ÆÖ Ø ÒÓÖ ÐÖÒÒ ÑÔÐ ÝØ ØÚ ÐÖÒÒ ÑØÓ Û Ò ÔÔÐ Ù¹ ÙÐÐÝ ØÓ ÚÖØÝ Ó ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ÔÖÓ Ò ÔÖÓÐÑ º ÁØ ØÖÓÖ Ñ Ð ÒØÙÖÐ Ó ÛÒ ØÖØÒ ØÓ ÜÔÐÓÖ Ø ÔÓØÒØÐ Ó ÑÒ ÐÖÒÒ ÓÖ ÔÖ Ö ÓÔØÑÞØÓÒº ÚÒ Ø Ó ØÖÒÒ Ò ØÒ Ì Ü ½ Ý ½ Ü Ò Ý Ò µ Ø ¹ÒÖ Ø ÒÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÓÐÐÓÛ ÅØÐÐ ¾ À Ø ½ µ ÆÆ Üµ ½ Ý Ü¾Æ Üµ

7 ÛÖ Æ Üµ Ø ÒÓÖÓÓ Ò Ý Ø ÐÓ Ø ÔÓÒØ Ü Ò Ø ØÖÒ¹ Ò ÑÔÐ ÓÖÒ ØÓ ÙØÐ ØÒ Ñ ÙÖº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ØÙÖÒ Ø ÒØÓ ÖØ ÓÒ ÙÒØÓÒ Û Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÔÒ Üµ ½ ¼ ÆÆ Üµ ¼ ÓØÖÛ Ì ØÒ Ñ ÙÖ Ù Ø ÙÐÒ ØÒ ØÛÒ Ø ÔÓÒØ Ò Ò¹ ÑÒ ÓÒÐ Ô Ò Ý Ø ÒÙÑÖÐ ØØÖÙØ Ó Ò ØÒ Ú Ú µ ÚÙ Ù Ø Ò Ö½ Ö Ú µ Ö Ú µµ ¾ ÛÖ Ú Ø Ò¹ÑÒ ÓÒÐ ÚØÓÖ Ò Ý Ø ÒÙÑÖÐ ØØÖÙØ Ó Ü Ò Ö Úµ ÒÓØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÖØ ØØÖÙØ Ó ÚØÓÖ Úº ÁÒ ÓÙÖ Ø ÒÙÑÖÐ ØØÖÙØ Ö Ø ÄÔ ÊÔ Î ÄÖ ÊÖ Ó Ò º ÜÔÖÑÒØ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ø Ø Ø ÚÐØÝ Ó Ø ÑÒ ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ØÓ ÔÖ Ö ÓÔع ÑÞØÓÒ Ò ÜÔÖÑÒØ Û ÔÖÓÖÑ Ù Ò Ø ÖÓÑ Ø ËØÓÓÐѹÍÑ ÓÖÔÙ Ó ÛÖØØÒ ËÛ ËÍ ¾ µº ËÍ ÒÒÓØØ ÓÖ ÔÖØ Ó Ô Ò ÑÒÙÐÐÝ ÓÖÖص Ò Ò ØÖÓÖ Ù ÖØ ÒÔÙØ ØÓ Ø ÔÖ Öº ÇØÖÛ ÔÖعӹ Ô ØÖ ÑÙ Ø Ù ØÓ ÔÖÔÖÓ Ø ÒÔÙغµ ÌÛÓ ÒÔÒÒØ Ø Ø ÛÖ ÑÔÐ ÓÒ ØÒ Ó ÖÓÙÐÝ ¾¼¼¼ ÛÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ½½ Ò ½¾ ÒØÒ Ö ÔØÚÐݺ ÓØ ÑÔÐ ÛÖ ÑÒÙÐÐÝ ÒÒÓØØ ÛØ ÔÒÒÝ ÖÔ Ý Ø ÙØÓÖº Ì Ö Ø Ø Ø Û Ù ØÖÒÒ Ø ÛÐ Ø ÓÒ Ø Ø Û Ù ÓÖ ÚÐÙØÓÒº ÔÖØ ÖÓÑ Ø Ø ØØ Û ÒÒÓØØÓÒ ÖÖÓÖ Ú Ò ÓÖÖØ Ø ØÛÓ Ø Ø Ö ÒØÐ ØÓ Ø ÓÒ Ù Ò ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ ºµ ÏÒ ÒÒÓØØÒ Ø ÒØÒ ÑÓÖ ÐÑØÖ Ù ÓÐÓÒ Ò Ñ¹ ÓÐÓÒ ÛÖ ØÖØ ÖÖÖ ÓÖ ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ º Ì ÑÒ ØØ Ø ØÖÒ ÓÙÖÖÒ ÓÒ Ó Ù ÐÑØÖ ÛÖ ØÖØ ÔÖØ ÔÖ ÙÒØ ÚÒ ØÝ ÛÖ ÒÓØ ØÖØÐÝ ÔÒ ÔÖØ ÒØÒ º ÅÓÖÓÚÖ ØÜØ ÓÙÖÖÒ Ò ÔÖÒØ Û ØÖØ ÒÚ Ð ØÓ Ø ÙÖÖÓÙÒÒ ØÜØ Ò Ø Ò ØØ ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ ÛÖ ÔÖÑØØ ÖÓ Ò ÛØÒ ÙØ ÒÓØ ÒØÓ ÓÖ ÓÙØ Ó Ø ÔÖÒØ Þ ØÜغ ÁØ Ð Ó ÛÓÖØ ÑÒØÓÒÒ ÓÑ Ó Ø ÔÖÒÔÐ Ù Ò ÓÓ Ò ØÛÒ ÐØÖÒØÚ ØÖÙØÙÖÐ ÒÐÝ ÓÖ Ø ÒÒÓØØÓÒ ËÝÒØØ ÔÒÒ Ö ÔÖÖÖ ÓÚÖ ÑÒØ ÓÒ ÑÒÒ ÑÓÒ ÓØÖ ØÒ ØØ ½º ÆÓÙÒ ÔÒ ÓÒ ÔÖÔÓ ØÓÒ º ¾º ÒØ ÚÖ ÔÒ ÓÒ ÙÙÒØÓÒ Ò ÖÓÒØ Ï¹ÛÓÖ º º ÅÒ ÚÖ ÔÒ ÓÒ ÙÜÐÖÝ ÚÖ º ÓÓÖÒØ ØÑ Ö ØÖØ ÑÙÐØÔÐ ÔÒÒØ Ó ØÖ ÑÙØÙÐ Òݵ ÛÐ Ø ÓÓÖÒØÒ ÓÒÙÒØÓÒ Ö ÐØ ÙÒØغ

8 ÅÙÐعÛÓÖ ÔÖÓÔÖ ÒÑ Ö ØÖØ ÓÓÖÒØ ØÑ º ÆÓÑÒÐ ÔÔÓ ØÚ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÒÐÝÞ Ðعº Ì ÖÑÑÖ Ù Ò Ø ÜÔÖÑÒØ Û Ø ÖÑÑÖ ØØ Ú Ø Ø ÙÖÝ ØÓØÖ ÛØ Ø ÔÖÓØÚ ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ Ò ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ º Ì ÖÑÑÖ Û ÓÒ ØÖÙØ Ý ØÖØÚÐÝ ÖÑÓÚÒ ÐÓÛ ÔÖ¹ ÓÒ ÖÙÐ ÖÓÑ Ò ÒØÐ Ò¹ÖØ ÖÑÑÖ ¼ ÙÒØÐ ÒÓ ÙÖØÖ ÑÔÖÓÚ¹ ÑÒØ Û ÔÓ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÖÒÒ Ø Øº Ì ÒØÐ ÖÑÑÖ ¼ ÓÒØÒ ØÓØÐ Ó ½ ÖÙÐ Ú ÒØÓ ½¼¼ Ðع ÖÙÐ Ó Ø ÓÖÑ À µ Ò Öع ÖÙÐ Ó Ø ÓÖÑ Àµº Ì ÓÔØÑÐ Öѹ ÑÖ ½¾ Û ÓØÒ ØÖ ÖÑÓÚÒ ½¾ ÖÙÐ Ðع Ò Öع ÝÐÒ ØÓØÐ Ó ½¾ ÖÙÐ Ò Ø ÖÑÑÖº Ì ÔÖÓÖÑÒ Ñ ÙÖ Ù ÛÖ ÔÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ ÐÙÐØ ÔÖ Ò¹ ØÒ Ý ÓÑÔÖÒ Ø ÔÒÒÝ ÖÔ ÙÐØ Ý Ø ÔÖ Ö ØÓ Ø ÑÒÙÐÐÝ ÒÒÓØØ ÓÐ ØÒÖ ÈÖ ÓÒ ÊÐÐ ÓÖÖØ Ò ÔÖ Ò ÔÖ ÓÖÖØ Ò ÔÖ Ò ÓÐ ØÒÖ Ì ÓÚÖÐÐ ÔÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ ÛÖ ØÒ ÐÙÐØ Ø ÑÒ ÔÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ ÓÚÖ ÐÐ ÒØÒ º ÌÖÒÒ Ò ØÒ ÓÖ Ø ÐÖÒÒ ÐÓÖØÑ ÛÖ ÖØ Ý ÖÙÒÒÒ Ø ÔÖÓØÚ ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ ÛØ ÖÑÑÖ ½¾ ÓÒ Ø ØÖÒÒ Ø ÑÔÐ ÖÓÑ Ëͺ ÓÖ Ý Ø ÔÖ Ö Ø ØÒ ÒÔÙØ ØØÖÙØ ÛÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø ÓÙØÔÙØ ÚÐÙ Û Ø ØÓ ½ Ø Û ÓÖÖØ ÓÖÒ ØÓ Ø ÑÒÙÐÐÝ ÒÒÓØØ ÓÐ ØÒÖ Ò ØÓ ¼ ÓØÖÛ º ÁÒ Ø ÛÝ ØÖÒÒ Ø Ø Ó ½½ Ò ØÒ Û Öغ Ì ÔÖÓØÚ ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ Û ÑÓ Ó ØØ Ò ØÓ Ø ÔÒÒÝ ÖÔ ÓÒÐÝ Üµ ½ ÛÖ Ü Ø ÙÖÖÒØ ÔÖ Ö ØØ ÖÔÖ ÒØ Ý Ø ØÒ ØØÖÙØ ÚÐÙ Ò Ø ÒÖ Ø ÒÓÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÒ ØÓÒ Ö ØÖØ ØÓ Ø Ø Ó Ò ØÒ ØØ Ö ÛØ Ü Ò ØÖ ÚÐÙ ÓÖ ÄØ ÊØ Ò Ö ºº ÔÖ Ö ØØ ÛÖ Ø Ñ ÖÑÑÖ ÖÙÐ ÓÒ Öº Ì ÔÖ Ö ÐÐ ÆÆ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒº ÖÒØ ÚÐÙ ÓÖ ÛÖ Ø Ø ÙØ Ø ÓÔØÑÐ ÚÐÙ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ¾ Ò Ø ÚÐÙ Û Ù ØÖÓÙÓÙغ ÁÒ Ø ÆÆ ÔÖ Ö Ø ÔÖ Ò Ó ÝÒØØ ÖÖÖ ÖÔÖ ÒØ Ý ÔÓ ØÚ ÚÐÙ ÓÖ Ø ØØÖÙØ Ò ÔÓ ÐÝ Îµ ÛÐÐ ÓÒÐÝ ÒÙÒ Ø ÔÖ Ö³ ÓÒ Ø ÒÖ Ø ÒÓÖ ÒÚÓÐÚÒ Ø Ñ ÖÑÑÖ ÖÙÐ Ð Ó Ø ÖÖÖ ÔÖ Òغ ÀÓÛÚÖ Ò ÑÒÝ Ø ÖÖÖ ÙÒÐ ÚÐÒ ÓÒ ØÖÒØ Ö ÒÓØ ÐÑØ ØÓ ÔÖØÙÐÖ ÖÙÐ Ò ØÓÖ ÙØ ÔÔÐÝ ÖÓ Ø ÓÖº ÌÖÓÖ ÓÒ ÔÖ Ö Û ÓÒ ØÖÙØ ÛÖ ÒÓÒÞÖÓ ÚÐÙ ÓÖ Ø ØØÖÙØ ÐÛÝ ÐÓ Ø ØÓÒ Ó Ò ÖÖ ÔØÚ Ó Ø ÒÖ Ø ÒÓÖ ÚÐÙº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÔÖ Ö ÐÐ ÆÆ Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Üµ ¼ ½ ½ ÓÖ ÆÆ Üµ ¼ ÓØÖÛ Ý ÐØØÒ ÒÓÒÞÖÓ ÚÐÙ ÓÖ ØÖ Ø ÓÖ Ø Î ØØÖÙØ Ø ÐÓÐ ÖÖÖ Û ÓØÒ ØÖ ÔÖ Ö ÆÆÚº ÒÐÐÝ Ø ÓÖÒÐ ÔÖ Ö ÛØ

9 ÈÖ Ö ÈÖ ÓÒ ÊÐÐ ÐÒ º ¾º ÆÆ º º½ ÆÆ º½ º ÆÆÚ º ¾º ÌÐ ½ ÈÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ ÓÖ ÓÙÖ ÖÒØ ÔÖ Ö Ø ÙÒÑÓ ÔÖÓØÚ ÐÓÖØÑ Û ÒÐÙ ÐÒº ÆÓØ ØØ Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ ÓÖ Ø ÐÒ ÔÖ Ö Ö Ý ÑÐÐ ÖØÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÒ ÖÔÓÖØ Ò ÆÚÖ Ò ÆÐ ÓÒ ¾ º Ì Ù ØÓ Ø ÓÖÖØÓÒ Ó Û ÖÖÓÖ Ò Ø ÑÒÙÐÐÝ ÒÒÓØØ ÓÐ ØÒÖºµ Ì ÔÖ ÓÒ Ò ÖÐÐ Ó Ø ÓÙÖ ÔÖ Ö ÓÑÔÖ Ò Ò Ò ÌÐ ½º ÐÐ ØÖ ÆÆ ÔÖ Ö Ú Ö ÔÖ ÓÒ ÓÖ ØÒ Ø ÐÒ ÔÖ Ö ÐØÓÙ Ø ÖÒ ØØ ØÐÐÝ ÒÒØ ÓÒÐÝ ÓÖ ÆÆ Ò ÆÆÚ ÔÖ Ø¹Ø Ø «¼¼µº ÓÖ ÖÐÐ ØÖ Ö ÓÒÐÝ ÑÒÓÖ ÖÒ ØÛÒ Ø ÓÙÖ ÔÖ Ö ÒÓÒ Ó Û ÒÒغ Ì ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò ÔÖ ÓÒ ÖÓÑ º ± ÐÒµ ØÓ º± ÆÆÚµ ÖÔ¹ Ö ÒØ ½¼± ÖÖÓÖ ÖÙØÓÒ ÙØ ØÐÐ ÒÓØ ÚÖÝ ÑÔÖ Ú Ò Ø ÒØÖ ØÒ ÕÙ ØÓÒ ÛÝ ØÖ ÒÓØ Ö ÑÔÖÓÚÑÒغ ÇÒ ÔÓ Ð Ò ÛÖ Ð Ò Ø ÔÖ Ò Ó Ø ØÖÒÒ Øº ÏØ ØÖÒÒ Ø Ó ½½ Ò ØÒ Ò ÖÑÑÖ ÓÒØÒÒ ½¾ ÖÙÐ ØÖ Ö ÓÒ ÚÖ ÓÒÐÝ ÓÙØ ØÒ Ò ØÒ ÔÖ ÖÙк ÅÓÖÓÚÖ ÓÑ Ó Ø ÖÙÐ ÓÙÖ ÚÖÝ ÖÖÐÝ Û ÑÒ ØØ Ø ØÖÒÒ Ø ÓÖ Ø ÖÙÐ ÛÐÐ ÔÖ ÛØ Ø Ø ØØ Ø ÒÖ Ø ÒÓÖ ÑÝ Ò Ø ÕÙØ ØÒغ Ì Ø ØØ ¾ Ú Ø Ø Ö ÙÐØ ÑÝ Ò ÒØÓÒ ØØ Ø Ø Ð Ø ÔÖØ Ó Ø Ò ÛÖ Ò ÐÖÖ ÚÐÙ ÓÖ ÛÐÐ ÖÒ ÚÒ ÑÓÖ ØÒØ ÒÓÖ ÒØÓ Ø ÔØÙÖº ÓÒ ÔÓ Ð ÜÔÐÒØÓÒ Ø Ó Ó ØØÖÙØ ÓÖ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ØÖØ ÙÒØÓÒº ÁØ ÔÓ Ð ØØ ÒÓØÖ ÐØÓÒ Ó ØÙÖ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ØØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÐÖÖ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ó ÔÖ Ò ÙÖݺ ØÖ ÔÓ ÐØÝ Ø Ó Ó ÐÖÒÒ ÑÒ Ñ ÚÒ ØØ ÒÖ Ø ÒÓÖ ÑØÓ Ò ÚÖÝ Ò ØÚ ØÓ ÔÖ Øº ÁÒ Ø ØÖÑÒÓÐÓÝ Ó ÑÒ ÐÖÒÒ ØÝ Ú ÐÓÛ ÙØ ÚÖÒºµ ÓÙÖØ ÐØÖÒØÚ ØØ Û Ö ÐÖÝ ÐÓ ØÓ Ø ÐÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ò ÙÖÝ ØØ Ò Ú ÛØ Ø ÑÔÐ ÔÖÓØÚ ÐÓÖØÑ Ò Ø ÚÖÝ Û ÖÑÑÖ ÖÙÐ Ù Ó Öº ÁÒ Ø Û ÑÝ Ú ØÓ Ò ØÖ Ø ÓÖÑ Ó Ø ÖÑÑÖ ÓÖ Ø ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓØ Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÔÖÓÚ ÙÖÝ ÙÖØÖº ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ ÔÖÒÔÐ Ø ÜÔÖÑÒØ ÖÔÓÖØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ ÓÛ ØØ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ù ÑÒ ÐÖÒÒ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ØÖÑÒ Ø ÔÒÒÝ ÔÖ Öº ÁÒ ÔÖØ Ø Ó ÐØØÐ ÒØÖ Ø ÐÓÒ Ø ÑÔÖÓÚ¹ ÑÒØ ÓÒÐÝ ÑÖÒк ÅÓÖ Ö Ö Ò ØÓ ØÖÑÒ ÛØÖ Ø ÔÔÖÓ ÓÒÐÝ Ó ØÓÖØÐ ÒØÖ Ø ÓÖ ÛØÖ Ø Ò Ð ØÓ Ù ØÒØÐÐÝ ØØÖ ÔÖ Ò ÕÙÐØݺ Ö Ø Ó ÐÐ Û Ò ØÓ ÒÖ Ø ÑÓÙÒØ Ó ØÖÒÒ Ø ÚÐÐ ØÓ Ø ÐÖÒÒ ÐÓÖØÑ Ò ÓÖÖ ØÓ ÖÙ Ø ÚÖÒ Ò Ø ÙÒØÓÒ ÔÔÖÓܹ

10 ÑØÓÒº ÊÖÐ Ó ÛØ ÐÖÒÒ ÑØÓ Û ÙÐØÑØÐÝ ØÓ Ù Ø ÒÖÐÞØÓÒ ÔÖÓÖÑÒ ÓÙÒ ØÓ ÑÔÖÓÚ ÛØ ÑÓÖ ØÖÒÒ Øº ËÓÒÐÝ Û ÑÝ Ò ØÓ ÑÓÝ Ø ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ØÖØ ÙÒØÓÒ Ò ÔÖØÙÐÖ Ø ØØÖÙØ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÔÖ Ö ØØ º ÓÖ ÜÑÔÐ Û ÑÝ ÓÒ Ö ÒÓØ ÓÒÐÝ ÔÒÒØ Ó Ø ÔÓØÒØÐ ÙØ Ð Ó ÔÓØÒØÐ Ó Ø ÔÒÒغ ÌØ Ø ÓÒ ØÓ ÖÖÒ ÖÓÑ Ò Ò Û Û µ ØÓ Ø ÔÒÒÝ ÖÔ ÐÐÝ ØÓ ÒÙÒ Ý Ø ÚÐÐØÝ Ó ÐØÖÒØÚ ÖÒØ ÓÖ Û º ÌÖÐÝ Ø ÑÝ ÛÓÖØÛÐ ØÓ ÜÔÖÑÒØ ÛØ ÖÒØ ÐÖÒÒ ÑØÓ Ù ÓÒ ØÖ ÐÖÒÒ ÓÖ Ý Ò ÐÖÒÒº ÅÓÖÓÚÖ Ø Ó Ó ÐÖÒÒ ÑØÓ ÒÓØ ÒÔÒÒØ Ó Ø ØÖØ ÙÒØÓÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ò ÐÖÒÒ ÑØÓ Ö Ò ØÖ Ò ØÚØÝ ØÓ Ø Ø ÔÖ Ò ØØ Ò ÖÐÝ ÓÑ ÛØ Ù Ò ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ØÖØ ÙÒØÓÒº ÓÙÖØÐÝ Û ÑÝ Ú ØÓ Ñ ÑÓØÓÒ ØÓ Ø ÖÑÑÖ ÓÖÑÐ Ñ ÓÖ ÚÒ ØÓ Ø ÔÖ Ò ÐÓÖØÑ Ø Ðº ÓÖ Ò ØÒ ÖÑÑÖ ÖÙÐ ÓÙÐ Ñ ÓÒØÜع Ò ØÚ Ý Ò ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ ÛØ ÝÒØØ ØÓÖ ÑÝ ÓÖ ÑÝ ÒÓØ ÓÙÖ ØÛÒ Ø Ò Ø ÔÒÒØ ÓÖ Û ÑØ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÒÒØ ÓÖ ÚÒ ØÓÖÝ ÖÙ ÛÝ Ó ÔØÙÖÒ ÚÐÒ ÓÒ ØÖÒØ º ÒÐÐÝ Û ÑÝ ÓÒ Ö Ø ÔÓ ÐØÝ Ó Ù Ò ÚÖÐ Ô ÓÚÖ Ø ÒÔÙØ ÛÖ ÐØÖ Ô Ò ØØ Ò ÓÖÖØ ÖÖÓÖ ÒØÖÓÙ Ò ÔÖÚÓÙ Ô Ù Ò ÑØÓ Ù ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ¹ ÐÖÒÒ ÖÐÐ µº ÀÓÔÙÐÐÝ ÖÖÝÒ ÓÙØ Ø Ö Ö ÔÖÓÖÑ ÛÐÐ Ð ØÓ Ù ØÒØРѹ ÔÖÓÚÑÒØ Ò Ø ÕÙÐØÝ Ó ÝÒØØ ÔÖ Ò ÓÖ ÙÒÖ ØÖØ ÒØÙÖÐ ÐÒÙ ØÜØ ØÓ Ø ÔÓÒØ ÛÖ Ø ÙÐÐ ÔÓØÒØÐ Ó Ø ØÒÕÙ Ò ÜÔÐÓØ ÓÖ Ø ÙØÓÑØ ÑÒÑÒØ Ó ØÜØÙÐ ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ø Ò Ø Ò¹ ØÖÓÙØÓÒº ÊÖÒ ½ Ö ØÒ ÖÖÓ ÄÓÒÖÓ Ä ÑÓ ÎÒÒÞÓ ÄÓÑÖÓ Ò ÈÓÐ ÅÖÐÓº ÁÒØÖØÓÒ Ó ÝÒØØ Ò ÐÜÐ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÖÖÐ ÔÒ¹ ÒÝ ÖÑÑÖº ÁÒ ËÝÐÚÒ ÃÒ Ò ÐÒ ÈÓÐÙÖ ØÓÖ ÈÖÓÒ Ó Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÈÖÓ Ò Ó ÔÒÒݹ ÖÑÑÖ Ô ÍÒÚÖ Ø ÅÓÒØÖÐ ÉÙ Ò ÙÙ Ø ½º ¾ Ö ÖÐк ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ¹ ÖÖÓÖ¹ÖÚÒ ÔÖ Òº ÁÒ ÈÖÓÒ ÌÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÈÖ Ò ÌÒÓÐÓ ½ º Ö ÖÐк ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ¹ ÖÖÓÖ¹ÖÚÒ ÐÖÒÒ Ò ÒØÙÖÐ ÐÒ¹ Ù ÔÖÓ Ò ØÙÝ Ò ÔÖعӹ Ô ØÒº ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÄÒÙ Ø ¾½ ½º Ì Ö Ó Ò ÂÓÒ ÖÖÓÐк ÒÖÐ ÔÖÓÐ Ø ÐÖ ÔÖ Ò Ó Òع ÙÖÐ ÐÒÙ ÓÖÔÓÖµ ÛØ ÙÒØÓÒ¹ ÖÑÑÖ º ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÄÒÙ Ø ½¾ ½ º ÐÒÒ ÖÖÓÐÐ Ò ÙÒ ÖÒº ÌÛÓ ÜÔÖÑÒØ ÓÒ ÐÖÒÒ ÔÖÓ¹ Ð Ø ÔÒÒÝ ÖÑÑÖ ÖÓÑ ÓÖÔÓÖº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Ìʹ¾ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾º ½¼

11 ÙÒ ÖÒº ËØØ ØÐ ÔÖ Ò ÛØ ÓÒØÜØ¹Ö ÖÑÑÖ Ò ÛÓÖ ØØ Ø º ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ÓÙÖØÒØ ÆØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ ÖØÐ ÁÒØÐÐÒº ÅÁÌ ÈÖ ½º ÙÒ ÖÒº ÑÜÑÙѹÒØÖÓÔÝ¹Ò ÔÖ ÔÖ Öº ÁÒ ÈÖÓÒ ÆĹ¾¼¼¼ ¾¼¼¼º ÅÐ ÓÐÐÒ º ÌÖ ÒÖØÚ ÐÜÐ ÑÓÐ ÓÖ ØØ ØÐ ÔÖ ¹ Òº ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø Ø ÒÒØÙÐ ÅØÒ Ó Ø ÓØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÄÒÙ Ø Ô ½¾ ÅÖ ËÔÒ ½º ÅÐ ÓÐÐÒ º À¹ÖÚÒ ËØØ ØÐ ÅÓÐ ÓÖ ÆØÙÖÐ ÄÒÙ ÈÖ ¹ Òº È Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ½º ½¼ ÅÐ ÓÐÐÒ ÂÒ À Ö ÖÐÐ ÄÒ ÊÑ Û Ò Ö ØÓÔ ÌÐÐÑÒÒº ËØØ ØÐ ÈÖ Ö Ó Þº ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø Ä ÓÒ¹ ÖÒ Ô ¼½¾ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÖÝÐÒ ÓÐÐ ÈÖ ÍË ½º ½½ ÂÕÙ ÓÙÖØÒ Ò ÑÒ ÒØк ÈÖ Ò ÛØ ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ò ÖÓÙ Ø ÔÖ Òº ÁÒ ËÝÐÚÒ ÃÒ Ò ÐÒ ÈÓÐÙÖ ØÓÖ ÈÖÓ¹ Ò Ó Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÈÖÓ Ò Ó ÔÒÒݹ ÖÑÑÖ Ô ½¼½ ÍÒÚÖ Ø ÅÓÒØÖÐ ÉÙ Ò ÙÙ Ø ½º ½¾ ÅÐ º ÓÚÒØÓÒº ÔÒÒÝ ÔÖ Ö ÓÖ ÚÖйÛÓÖ¹ÓÖÖ ÐÒ¹ Ù º ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Á¹½¼¹¼½ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÖ ØÒ ½¼º ½ ÅÐ º ÓÚÒØÓÒº ÓÒØÒÙÓÙ ÔÒÒÝ ÔÖ Ò Ó Ö Ò Ü ÛÓÖ ÓÖÖ ÏÓÖ Ò ÔÖÓÖ º ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Á¹½¹¼¾ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÖ ØÒ ½º ½ ÊÐÔ Ù ÑÒÒº ÐÖØÚ ÖÑÑÖ ÓÖÑÐ Ñ ÓÖ ÔÒÒÝ ÖÑÑÖº Å ØÖ³ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÄÒÙ Ø ÍÒÚÖ ØØ ËÖ¹ ÐÒ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼½º ½  ÓÒ Åº ÒÖº Ò ÑÔÖÐ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÔÖÓÐØÝ ÑÓÐ ÓÖ ¹ ÔÒÒÝ ÖÑÑÖº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁÊ˹¹½½ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ Ê Ö Ò ÓÒØÚ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ½º ½  ÓÒ Åº ÒÖº ÐÜÐ ÖÑÑÖ Ò ØÖ Ù¹ØÑ ÔÖ Ò Ð¹ ÓÖØÑ º ÁÒ ÀÖÖÝ ÙÒØ Ò ÒØÓÒ ÆÓÐØ ØÓÖ ÚÒ Ò ÈÖÓ¹ Ð Ø Ò ÇØÖ ÈÖ Ò ÌÒÓÐÓ º ÃÐÙÛÖ ¾¼¼¼º ½ ÀÑ ÑÒº ÔÒÒÝ Ý ØÑ Ò ÔÖ ¹ ØÖÙØÙÖ Ý ØÑ º ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ Ò ÓÒØÖÓÐ ¼ ½º ½ ÌÖÚÓÖ À Ø ÊÓÖØ Ì ÖÒ Ò ÂÖÓÑ ÖÑÒº Ì ÐÑÒØ Ó ËØØ ØÐ ÄÖÒÒº ËÔÖÒÖ ¾¼¼½º ½ Ú º ÀÝ º ÔÒÒÝ ØÓÖÝ ÓÖÑÐ Ñ Ò ÓÑ Ó ÖÚØÓÒ º ÄÒÙ ¼½½¾ ½º ¾¼ ÊÖ º ÀÙ ÓÒº ÒÐ ÏÓÖ ÖÑÑÖº ÐÛÐÐ ½¼º ½½

12 ¾½ Ú Åº ÅÖÑÒº ËØØ ØÐ ÓÒ¹ØÖ ÑÓÐ ÓÖ ÔÖ Òº ÁÒ ÈÖÓ¹ Ò Ó Ø Ö ÒÒÙÐ ÅØÒ Ó Ø ÓØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÄÒÙ Ø Ô ¾¾ Ó ØÓÒ Å ½º ¾¾ ÁÓÖ Åгٺ ÔÒÒÝ ËÝÒØÜ ÌÓÖÝ Ò ÈÖغ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ÓÖ ÈÖ ½º ¾ ÌÓÑ Åº ÅØÐк ÅÒ ÄÖÒÒº ÅÖÛ¹ÀÐÐ ½º ¾ ÂÓÑ ÆÚÖ Ò ÂÒ ÆÐ ÓÒº ÌÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ ØÖÑÒ Ø ÔÒ¹ ÒÝ ÔÖ Òº ËÙÑØØ ØÓ ÆÇÄÁ¹¾¼¼ ¾¼¼ º ¾ ÖÒÒÓº º ÈÖÖ Ò Ú Ë º ÁÒ ¹ÓÙØ Ö ØÑØÓÒ ÖÓÑ ÔÖØÐÐÝ ÖØ ÓÖÔÓÖº ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ¼Ø ÒÒÙÐ ÅØÒ Ó Ø ÓØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÄÒÙ Ø Ô ½¾½ ½¾º ¾ ÈØÖ ËÐÐ Ú ÀÓÚ Ò ÂÖÑÐ ÈÒÚÓÚº Ì ÅÒÒ Ó Ø ËÒ¹ ØÒ Ò ÁØ ÈÖÑØ ÔØ º ÊÐ ½º ¾ ÒÐ ËÐØÓÖ Ò ÚÝ ÌÑÔÖÐݺ ÈÖ Ò ÒÐ ÛØ ÐÒ ÖÑÑÖº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Å͹˹½¹½ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ½½º ¾ ÒÐ ËÐØÓÖ Ò ÚÝ ÌÑÔÖÐݺ ÈÖ Ò ÒÐ ÛØ ÐÒ ÖÑÑÖº ÁÒ ÌÖ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÈÖ Ò ÌÒÓÐÓ ½ º ¾ ËØÓÓÐÑ ÍÑ ÓÖÔÙ º ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÈÖÓÙ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÄÒ¹ Ù Ø ÍÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ÄÒÙ Ø ËØÓÓÐÑ ÍÒ¹ ÚÖ Øݺ ÁËÆ ½¹½½¹ ¹ º ÙÙ Ø ½º ¼ ÄÙÒ Ì ÒÖº ÐÑÒØ ÝÒØÜ ØÖÙØÙÖк ½º ØÓÒ ÃÐÒ ½¾

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

9 TÄITESÜSTEEMI ÜMBERKORRALDAMISE KONTSEPTSIOON 1. Sissejuhatus ja eesmärk Hetkeolukord Täitemenetluse statistika Senise tä

9 TÄITESÜSTEEMI ÜMBERKORRALDAMISE KONTSEPTSIOON 1. Sissejuhatus ja eesmärk Hetkeolukord Täitemenetluse statistika Senise tä 9 TÄITESÜSTEEMI ÜMBERKORRALDAMISE KONTSEPTSIOON 1. Sissejuhatus ja eesmärk...2 1.1. Hetkeolukord...3 1.2. Täitemenetluse statistika...4 1.3. Senise täitesüsteemi kitsaskohad...8 1.4. Täitesüsteemi ümberkorraldamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd www.ruukki.ee LIHTNE ÕNNE VORM HYYGGE Lihtne õnne vorm See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Yatharth Geeta (Telugu)

Yatharth Geeta (Telugu) d DD el el e ev cc ee ee cc s s s#eele& peiele e e fn l ee Ù e Û e ~~ßeer keâemeerefjeõeveelees efjepeùeles~~ meje&lev$emjelev$e-meeœ eele&efjeåeejeleej-efjeõeefjeßegle-cenecenesheeoùeeùeefoefje oefjeyet

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Kood LAMITEX KATALOOG * Kui te ei leidnud teid huvitanud bussimudeli esiklaasi - pöörduge meie poole teile sobival viisil, meie ettevõte võib teile va

Kood LAMITEX KATALOOG * Kui te ei leidnud teid huvitanud bussimudeli esiklaasi - pöörduge meie poole teile sobival viisil, meie ettevõte võib teile va Kood LAMITEX KATALOOG * Kui te ei leidnud teid huvitanud bussimudeli esiklaasi - pöörduge meie poole teile sobival viisil, meie ettevõte võib teile valmistada sobivates mõõtudes klaasi Brand ja Mudelid

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko E-ARVETE SAATISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate komplekti. KONE täiustab ostmise-maksmise tsüklit ja protsessi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

erikkila_PRINT.indd

erikkila_PRINT.indd Since 1912 Tõusvas joones pea sada aastat Viiburi 1912 Perefirma Erikkilä Nostotekniikkaa Oy (Erkkilä Tõstetehnika OÜ), lühemalt ERIKKILA, juured on Viiburis. Praeguse tegevdirektori Juha Erikkilä vanaisa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Socialia ja humanitaria Horisont 2020 tervise ja toidu-biomajanduse valdkondade teemades Argo Soon Estonian Teadusagentuur ERM, Tartu, 20.12.16 Et oleks selge: definitsioonid Sotsiaalteadused: sotsioloogia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Finale [151ple~2.mus]

Finale [151ple~2.mus] 5 Kui nad inimesi a elusolendeid maa eale lõid, siis ei teinud Vanatühi umala meelt mööda Ta töötas vääriti, kuigi nad alustasid ühel nõul umal keelas teda: "Ära tee nii ahasti!" "See on minu maailm ka,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona 36 muffinit Berliin 36 muffinit 1000 g Muffin Mix, küpsetussegu muffinite ja plaadikookide valmistamiseks 400 g vesi

MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona 36 muffinit Berliin 36 muffinit 1000 g Muffin Mix, küpsetussegu muffinite ja plaadikookide valmistamiseks 400 g vesi MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona Berliin 40 g Dessertpasta Apelsin Kõiki koostisosi segada aeglaselt 2-3 minutit. 360 g Fruttifine Limone, kasutusvalmis küpsetuskindel sidrunitäidis Apelsinikreem 1000

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele Magistritöö (30 EAP) Finants- ja kindlustusmatemaatika

Rohkem

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B DALACUP 2014-2015 SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist 2 Gustav Hedström 1 3 Hugo Langanger 4 Isak Toivanen 5 Mathias Westman 6 Linnea Nygårds 7 Lisette Forslund 8 Max Wiberg 2 9 Amadeus

Rohkem

Hiiumaa_lasteasutused

Hiiumaa_lasteasutused Info ürituste kohta HIIUMAA LASTEAIAD KÄRDLA LINN Kärdla lasteaed 1. Ürituse nimetus: "Minu sammud loevad" Toimumise koht: Kärdla Lasteaed Toimumise kuupäev: 15.-19.04.2013 Alguse kellaaeg: 7.00-9.00 Ürituse

Rohkem

Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc

Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_  570.doc RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD (EESTI) 570 * (Kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta) SISUKORD Lõik Sissejuhatus Käesoleva ISA ulatus... 1

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

SÜSTEEMSELT ÕnnESTUB 2011 Tööriistad nõudlikule kasutajale

SÜSTEEMSELT ÕnnESTUB 2011 Tööriistad nõudlikule kasutajale SÜSTEEMSELT ÕnnESTUB 2011 Tööriistad nõudlikule kasutajale Akutrell Puurimine, kruvikeeramine Tnr: 564252 Plus-vers.* Hind 250 e sis. KM 20% Väike, aga võimas vaid 900 gr/1200 rpm. CXS Li 1,3 Set Aku pinge

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Opel Insignia

Opel Insignia Opel Insignia Opel Insignia 1 Grand port, 5ukseline sedaan Mootor Käigukast,,,, Bensiin 104 kw/140 HJ 104 kw/140 HJ 2.0 Turbo tart/top 4x4 191 kw/260 HJ 19 200 20 000 21 800 22 100 19 450 20 250 22 050

Rohkem

Sisaldab kanepiõli Täiendsööt koertele ja kassidele

Sisaldab kanepiõli Täiendsööt koertele ja kassidele Sisaldab kanepiõli Täiendsööt koertele ja kassidele www.candioli.com KROONILISEL ORTOPEEDILISEL VALUL ON MITMEID PÕHJUSEID Valu on bioloogiline kaitsefunktsioon, mis kujutab endast varajast hoiatussüsteemi

Rohkem

HMR_Estonian.p65

HMR_Estonian.p65 Henny Penny Sooja toidu lett Mudel HMR-103 Mudel HMR-104 Mudel HMR-105 Mudel HMR-106 Mudel HMR-107 KÄITLEMISJUHEND 1.OSA SISSEJUHATUS 1-1. SOOJA TOIDU LETT Henny Penny sooja toidu lett on toitlustusasutuste

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem