Kinnitatud Rakvere Vallavolikogu otsusega nr 78 RAKVERE VALLA TEEDE ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud Rakvere Vallavolikogu otsusega nr 78 RAKVERE VALLA TEEDE ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 Kinnitatud Rakvere Vallavolikogu otsusega nr 78 RAKVERE VALLA TEEDE ARENGUKAVA Sõmeru 2019

2 SISUKORD Sissejuhatus Üldandmed Riigiteedest Rakvere valla territooriumil Vallateede, parklate, sildade ja tänavavalgustuse seisundid Valla kõnni- ja kergliiklusteede seisukorra hinnang Valla omandis olevate parklate seisukorra hinnang Vallateede sildade seisukorra hinnang Teehoiu kavandamine ja vahendite jaotamise põhimõtted Rakvere valla kohalike teede teehoiu kavandamine ja finantseerimine Säilitustööde keskmine finantseerimisvajadus aastas Rakvere valla kohalike kruusa- ja mustkattega teede aastane remondivajadus Teede hooldamine Kruusateede säilitusremont Kattega teede säilitusremont Mustkattega teede taastusremont Sildade ja truupide remont Teede, sildade, truupide, parklate, kergliiklusteede ja tänavalgustuse arendamine Vallateede ja tänavavalgustuse lühi- ja pikaajaline investeeringute kavad Lisad Lisa 1 Rakvere valla kohalike kruusakattega teede mustkatte alla viimise prioriteedid Lisa 2 Rakvere valla teed Lisa 3 Rakvere valla kohalike teede truubid Lisa 4 Rakvere valla tänavavalgustuse liinid Tabelid Tabel 1: Rakvere valla elanike arv asustusüksuse lõikes, Tabel 2: Rakvere valla kohalike teede seisukorra hinnang prioriteetsuse järgi... 8 Tabel 3: Rakvere valla kohalike teede seisukorra hinnang kattetüübi järgi... 9 Tabel 4: Rakvere valla kõnni- ja kergliiklusteede seisukorra hinnang... 9 Tabel 5: Valla omandis olevate parklate seisukorra hinnang Tabel 6: Rakvere valla kohalikel teedel paiknevad sildade seisukorra hinnang Tabel 7: Rakvere valla kohalike teede truupide seisukorra hinnang Tabel 8: Rakvere valla tänavavalgustuse seisukorra hinnang Tabel 9: Rakvere valla kohalike teede kruusa- ja mustkatteteede tänane aastane remondivajadus

3 Tabel 10: Rakvere valla kohalike teede kruusa- ja mustkatteteede tulevane aastane remondivajadus Tabel 11: Rakvere valla kohalike teede sildade investeerimisvajadus Tabel 12: Rakvere valla kergliiklusteede investeerimisvajadus Tabel 13: Rakvere valla kõnniteede investeerimisvajadus Tabel 14: Rakvere valla olemasolevate tänavavalgustusliinide investeerimisvajadus Tabel 15: Rakvere valla uute tänavavalgustusliinide investeerimisvajadus Tabel 16: Lühiajaline investeeringute kava ( ) Tabel 17: Pikaajaline investeeringute kava ( )

4 SISSEJUHATUS Rakvere valla teede arengukavaga kavandatakse valla sõiduteede, kergliiklusteede, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse ehitust, renoveerimist ning teehoidu perioodil Arengukavas toodud tegevuste eesmärgiks on suurendada tolmuvabade teede osakaalu, säilitada ja parendada mustkattega teede (asfalteeritud ja 2-kordselt pinnatud teed), kruusateede ning parklate seisukorda. Eesmärgiks on ka arendada ja muuta säästlikumaks tänavavalgustus liine, rajada uusi kergliiklusteid ning sõiduteid vallaga seotud uusarendus aladele. Arengukavas antakse ülevaade teehoiu rahastamise kavandamisest, mis määrab ära teehoiutööde järjekorra. Kirjeldatakse vahendite jaotamise põhimõtteid ning tutvustatakse teevõrgu üldandmeid. Töös on välja toodud teede rahastamise tegelik finantsvajadus, et tagada korras, hooldatud ja väljaarendatud teedevõrk. Arengukavas on kõik maksumused esitatud aasta hindade seisuga. Ehitatavate ja remonditavate teede ja teemaal asuvate rajatiste remondivajadus vaadatakse volikogu poolt üle igal aastal ning tehakse vajadusel korrektiive vastavalt valla eelarve strateegiale, muutunud teekatte seisundile ning liiklussagedusele. Avariilisi remonditöid teostab vallavalitsus vastavalt tekkinud vajadusele. Arengukavas käsitletakse vallateid, st valla teede registris olevaid teid. Rakvere valla teede arengukava koostamisel lähtuti Eesti Vabariigi õigusaktidest ning Rakvere valla arengukavast ja Rakvere valla eelarvestrateegiast aastateks

5 1. ÜLDANDMED Vallateede võrk on aastaid olnud sisuliselt samalaadne. Üksikud muutused toimuvad seoses mõnede uute teelõikude ehitamise või teede nimekirja täiendamisega. Vallas paiknevad teed jagunevad riigiteedeks, vallateedeks, erateedeks ja metsateedeks. Valla kohalike teede koosseisu kuuluvad need teed, mis on kantud vallateede registrisse. Eratee võetakse valla omandisse üldjuhul valla kaalutlusotsuse alusel järgmistel tingimustel: kolmandatel isikutel on erateel liiklemiseks avalik huvi; erakapitalil põhinevad uusarendus piirkondade teed, mis peavad olema nõuetekohaselt välja ehitatud. Rakvere vallas on aasta seisuga kohalike teede nimekirja kantud 257,3 km avalikult kasutatavaid teid, millest 76,0 km mustakattega teid ja 181,3 km on kruusateid. Vallale kuuluvate kergliiklusteede kogu on 18,1 km ja kõnniteede mahuks 1,46 km. Kõnniteed asuvad peamiselt Sõmeru ja Näpi alevikus. Teede kooseisu kuulub 8 silda ja 102 truupi. Lisaks kuulub vallale 13 parklat, mis on enamuses mustakattega. Rakvere vallas on tänavavalgustusega kaetud eelkõige tiheasustusega alad. Hajaasustusega piirkondades paiknevad üksikud liinid. Vallas on kokku 45 valgustusliini 1216 valgustiga. Rakvere vallas oli aasta 1. jaanuari seisuga 5565 elanikku. Rakvere valla pindala on 294,7 km² ning rahvastiku tihedus 18,88 el/km². Tabel 1: Rakvere valla elanike arv asustusüksuse lõikes, Küla/alevik Elanike arv Küla/alevik Elanike arv Küla/alevik Elanike arv Aluvere küla 22 Kõrgemäe küla 18 Sämi-Tagaküla 31 Andja küla 16 Lasila küla 156 Sämi küla 55 Aresi küla 43 Lepna alevik 419 Taaravainu küla 125 Arkna küla 119 Levala küla 93 Tobia küla 43 Eesküla 49 Muru küla 33 Toomla küla 6 Järni küla 47 Mädapea küla 78 Tõrma küla 163 Jäätma küla 21 Nurme küla 14 Tõrremäe küla 154 Kaarli küla 42 Näpi alevik 314 Ubja küla 259 Karitsa küla 98 Paatna küla 27 Uhtna alevik 311 Karivärava küla 43 Papiaru küla 21 Ussimäe küla 294 Karunga küla 43 Päide küla 145 Vaeküla 163 Katku küla 21 Rahkla küla 45 Varudi- Katela küla 24 Raudlepa küla 31 Vanaküla 42 Kloodi küla 27 Raudvere küla 20 Varudi-Altküla 4 Kohala-Eesküla 23 Roodevälja küla 115 Veltsi küla 223 Kohala küla 146 Rägavere küla 39 Võhma küla 6 Koovälja küla 72 Sooaluse küla 13 KOV täpsusega 50 Kullaaru küla 22 Sõmeru alevik 1177 Kokku vallas

6 2. RIIGITEEDEST RAKVERE VALLA TERRITOORIUMIL Rakvere valda läbivatest riigiteedest kaks suuremat on Tallinn-Narva maantee (põhimaantee nr 1 E20) ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee (põhimaantee nr 5), mis kuuluvad ka riigi põhimaanteede nimekirja. Sõmeru ristmik, kus eelpool nimetatud teed ristuvad, on liiklusohutuse poolest väga ohtlik, kuna seal toimub tihti liiklusõnnetusi. Koostöös Maanteeametiga on koostatud eskiisprojekt, et ristmik ohutumaks muuta. Eskiisprojekti realiseemiseks jätkatakse suhtlust Maanteeametiga. Samuti on väga liiklusohtlik Tallinn-Narva maanteel Arkna küla vaheline lõik ning Arkna külast sisse- ja väljasõit, mis ristub Tallinn-Narva maantee ja Arkna-Rakvere tee (kõrvalmaantee nr 17164) ristmikule. Maanteeametil on aastal plaanis Arkna-Rakvere maanteel katteuuendus tööd, mille raames ja koostöös Maanteeametiga on vallal plaanis tagada turvaline juurdepääs Arkna külla, võttes kasutusele vana Tallinn-Narva maantee lõigu, mis kulgeb Arkna-Rakvere maanteele. Suureks probleemiks on nii Rakvere valla kui ka Rakvere linna kohalikel teedel rasketehnika transiitliiklus, mis kulgeb mööda Näituse tänavat ja Papiaru teel. Planeeritava Rakvere ringtee põhjapoolse osa rajamine looks ühenduse Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ja Rakvere-Haljala maantee (tugimaantee nr 23) vahel ning sellega oleks tagatud turvaline ja mugav transiitliiklus riigiteede vahel ning väheneks koormus kohalikele teedele. Samuti tagaks nn põhjaringi väljaehitamine parema juurdepääsu Näpi-Roodevälja-Aluvere tööstusalale ning kiirendaks selle arengut. Põhjaringi väljaehitamise teemal jätkatakse suhtlust Maanteeametiga. Läbirääkimistesse kaasatakse ka Rakvere linn. 6

7 7

8 3. VALLATEEDE, PARKLATE, SILDADE JA TÄNAVAVAL- GUSTUSE SEISUNDID 3.1. Vallateede kattetüübid, seisukord, kogus ja Rakvere vallas on avalikult kasutatavate sõiduteede võrgu kogu 257,3 km, millest 76,0 km on mustakattega teid ja 181,3 km kruusakattega teid. Valla kohalike teede koosseisu kuuluvad teed, mis on kantud vallateede nimekirja, mis on leitav käesoleva dokumendi lisast ( lisa 2). Teede arengukava raames on valla kohalikud teed jagatud prioriteetsuse järgi kolme gruppi. Prioriteet 1 Kuna käesoleva arengukava eesmärgiks on suurendada tolmuvaba teekatete osakaalu, mis on peamiseks sooviks ka vallaelanike poolt, siis prioriteet 1 grupis on teed, mis on plaanitud katta mustakattega. Prioriteet 1 grupis olevate teede ääres elab enamus hajaasustuses elavatest valla elanikest, kes kasutavad kruusteid igapäevaselt. Prioriteet 1 grupis olevad teed on suures osas teekatte tüübi järgi tükeldatud ehk siis kruusakate vaheldub mustakattega, mis raskendab nende teede hooldust. Selle gruppi teede kogu on 99 km, mis tagaks ka kaugemate külade elanikele parema ühenduse keskustega ühendavatele teedele. Eesmärk on tagada ääremaadele, läbi parema külateede võrgustiku, hea ühendus keskusega. Prioriteet 2 Prioriteet 2 grupis on välja toodud peamiselt need teed, mis vastavalt kattetüübile (kruusakate või mustkate) kuuluvad säilitamisele ja vastavalt kattetüübile vajavad parendamist. Siia kuuluvad kõik mustakattega teed ja need kruusteed, mis pole plaanitud viia käesoleva arengukava perioodi raames mustakatte alla. Prioriteet 3 Prioriteet 3 gruppi kuuluvad teed, mis ei oma valla seisukohalt elulist tähtsust. Nende teede ääres ei ela inimesi ja need ei ole ühendusteedeks erinevatele majapidamistele. Reeglina kasutatakse neid teid majandustegevuse käigus (põllumajandus, metsandus). Tabel 2: Rakvere valla kohalike teede seisukorra hinnang prioriteetsuse järgi Hinnang Kogu Prioriteet 1 hinnang Prioriteet 2 hinnang Prioriteet 3 hinnang väga hea hea rahuldav halb väga halb Nagu tabelist 2 nähtub, on valla teede pinnakatete seisukord valdavalt rahuldav ehk 52 % teedest. Väga heas ja heas seisukorras on vastavalt 5 % ja 17 % teedest. Seega talutavas seisukorras on ca 74 % valla kohalikke teesid. Halvas seisukorras on 23 % ja väga halvas on 4% valla teedest. Väga halvas seisukorras teed on valdavalt teed, mis prioriteedilt on kolmandas kategoorias ja kus inimesi ei ela. 8

9 Tabel 3: Rakvere valla kohalike teede seisukorra hinnang kattetüübi järgi Hinnang Kogu Mustakattega teed Kruusakattega teed väga hea hea rahuldav halb väga halb Kattetüübi järgi jagunevad teed järgnevalt - 30% mustakattega ja 70% kruusakattega. Enamus mustakattega teed on rahuldavas või heas seisukorras ning enamus kruusakattega teedest on rahuldavas või halvas seisukorras. Rakvere valla kõige intensiivsema liiklusega kohalike teede liiklussõlm on Papiaru tee ja Näituse tänav (Põhjakeskuse tagune) aastal rekonstrueeriti Papiaru tee serv. Jätkuvalt on kitsaskohaks Papiaru tee ja Näituse tänava ristmik, mis on liiklusohtlik, kuna lahenduseta on kergliiklejate liiklusohutus. Lisaks ristub Papiaru tee Näituse tänavaga kehva nurga all, mis takistab sujuvat ja ohutut liiklemist Valla kõnni- ja kergliiklusteede seisukorra hinnang Rakvere vallas on kõnni- ja kergliiklusteid kogues 19,6 km, millest kergliiklusteede kogu on 18,1 km ja kõnniteid on 1,46 km. Valdavalt on kergliiklusteed ja kõnniteed, kas väga heas või heas seisukorras. Tabel 4: Rakvere valla kõnni- ja kergliiklusteede seisukorra hinnang Tee nimetus Liik Seisukord Kattetüüp Pikkus 1 Puiestee-Põllu tn kergliiklustee kergliiklustee halb asfalt Kooli kergliiklustee kergliiklustee hea asfalt Astri kergliiklustee kergliiklustee hea asfalt Tõrma-Bauhof kergtee kergliiklustee hea asfalt Tõrma kergliiklustee kergliiklustee hea asfalt Tobia - Lepna kergtee kergliiklustee hea asfalt Tõrremäe kergliiklustee (viadukt-põhjakeskus) kergliiklustee hea asfalt Papiaru kergliiklustee kergliiklustee hea asfalt Tõrremäe-Veltsi kergliiklustee hea asfalt Sõmeru-Näpi kergliiklustee väga hea asfalt Näpi kergliiklustee kergliiklustee väga hea asfalt Kevili kergtee kergliiklustee väga hea asfalt Pargi kergtee (Ubja) kergliiklustee rahuldav kruus/killustik Puiestee kõnniteed kõnnitee väga hea tänavakivi Põllu tn kõnnitee kõnnitee väga hea tänavakivi Mäe ja Aia tn kõnnitee kõnnitee väga hea tänavakivi 167 9

10 Tee nimetus Liik Seisukord Kattetüüp Pikkus 17 Jaaniku tee kõnnitee kõnnitee hea asfalt Ussimäe kõnnitee kõnnitee hea asfalt/tänavakivi 338 KOKKU Valla omandis olevate parklate seisukorra hinnang Avalikke parklaid on vallas kokku 13 kogupindalaga m². Valla omandis olevad parklad on enamuses heas seisukorras. Üks parkla on killustik/kruusakatega, mis asub Ubja külakeskuse ees, on kehvas seisus ja vajab paremat lahendust. Halvas seisukorras mustakattega parklad asuvad Sõmerul Põllu tn ja Tiigi tn ääres. Samuti on kehvas seisus Uhtnas lasteaia esine parkla ja Ubjas kortermajade keskel asuv parkla. Tabel 5: Valla omandis olevate parklate seisukorra hinnang Parkla nimetus Seisukord Katend Pindala (m²) 1 Sõmeru Puiestee parkla hea asfalt Sõmeru Põllu tn parkla väga halb asfalt Sõmeru Noortekeskuse parkla hea asfalt Sõmeru Tiigi tn parkla halb asfalt Sõmeru Lasteaia parkla hea asfalt Sõmeru Kooli parkla väga hea asfalt Sõmeru Keskusehoone parkla hea asfalt Uhtna Lasteaia parkla halb asfalt Uhtna Kooli parkla rahuldav asfalt Ubja Keskuse parkla (kortermajad) halb asfalt Ubja Külakeskuse parkla halb killustik/kruus Lepna elamute parkla rahuldav asfalt Lasila parkla rahuldav asfalt KOKKU Vallateede sildade seisukorra hinnang Valla avalikel teedel paikneb kaheksa silda, mis on enamuses amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. Kohala-Umboja teel asuv sild on täielikult amortiseerunud, st sisse vajunud ning liiklemiseks suletud. Päides asuv kergliiklustee sild on rajatud aastal ja on väga heas seisukorras. Uhtna aleviku ja Varudi-Vanaküla piiril asuvale sillale on valla tellimusel teostatud aastal ekspertiis ja katsetused. Silla renoveerimine sõltub toetusvahendite olemasolust. Tabel 6: Rakvere valla kohalikel teedel paiknevad sildade seisukorra hinnang Tee nr Tee nimetus Algus kaugus Ületatav takistus Silla Silla laius Seisukord Kohala-Umboja 586 Kunda jõgi 14,3 7 väga halb/ sild suletud 10

11 Tee nr Tee nimetus Algus kaugus Ületatav takistus Rulli tee 488 Sõmeru jõgi Silla Silla laius 6 8 halb Uhtna-Varudi 570 Kunda jõgi 16,8 9,8 halb Jõe tänav 326 Sõmeru jõgi 9 4,4 halb Jõekalda tee 560 Selja jõgi 19 5 halb Seisukord Paatna-Veltsi tee Selja jõgi 12 6 rahuldav Papiaru tee 62 Soolikaoja 5 7,6 hea Tõrremäe-Veltsi kergliiklustee Selja jõgi 9,4 3,6 väga hea 3.5. Rakvere valla kohalike teede truupide seisukorra hinnang Valla kohalikel teedel paiknevate truupide detailne nimekiri koos seisukorra hinnanguga on leitav käesoleva dokumendi lisast (vt lisa 3). Vallateedel paikneb 104 truupi kokku ja nende seisukorra üldine hinnang on nähtav tabelist 7. Ligikaudu pooled Rakvere valla kohalike teede truubid on rahuldavas seisukorras. Tabel 7: Rakvere valla kohalike teede truupide seisukorra hinnang Truubi seisukord Truupide arv (tk) väga hea 3 hea 23 rahuldav 48 halb 28 väga halb Tänavavalgustuse seisukorra hinnang Rakvere vallale kuuluvate tänavavalgustusliinide detailne nimekiri koos seisukorra hinnanguga on leitav käesoleva dokumendi lisast (lisa 4). Vallale kuulub 45 tänavavalgustuse liini 1216 valgustiga. Tänavavalgustuse liinide üldine seisukord on välja toodud tabelis 8. Tabel 8: Rakvere valla tänavavalgustuse seisukorra hinnang Tänavavalgustuse liini seisukord arv tk väga hea 13 hea 12 rahuldav 18 halb 2 väga halb 0 Rakvere vallas on tänavavalgustusega kaetud tiheasustusega alad: Sõmeru alevik, Uhtna alevik, Näpi alevik, Lepna alevik, Ubja küla, Veltsi küla, Lasila küla, Vaeküla küla, Ussimäe küla, 11

12 Tõrremäe küla, Kohala küla, Roodevälja küla ja Varudi-Vanaküla küla. Osaliselt on välisvalgustusega kaetud Arkna küla, Aresi küla, Levala küla, Tõrma küla, Taaravainu küla. Kõik valgustid on vahetatud 100 W (üksikutes kohtades ka 150 W) naatriumvalgustite vastu. Kergliiklusteede ääres paiknevad peamiselt 70 W naatrimvalgustid. Enamuses uutel, valminud tänavavalgustusliinidel on juba kaasaegsed LED valgustid. Tänavavalgustuse olemasolevad maakaabelliinid on enamuses vanad ja vajavad renoveerimist. Osaliselt on maakaabeliini renoveeritud Sõmerul (Puiestee, Kooli ja Väikeelamute piirkonna tänavad). Heas korras maakaabelliinid on Tõrremäel, Tõrmas (Nurmiku) ja Ussimäel. Uhtna, Ubja, Vaeküla, Kohala, Lasila, Veltsi, Arkna, Aresi, Levala, Varudi-Vanaküla, Taaravainu ja osaliselt Tõrremäe, Ussimäe ning Roodevälja tänavavalgustuse liinid on rajatud õhuliinidega. Kohala, Ussimäe, Roodevälja ja suur osa Ubja õhuliinid on hiljuti täielikult renoveeritud ja heas seisukorras. Uhtna ja Ubja alevikku on jäänud osaliselt vanu isoleerimata õhuliine, mis vajavad väljavahetamist kaasaegsete isoleeritud nn amka-liinide vastu. Näpi tänavavalgustuse liinide maakaablid on osaliselt amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist. Kergliiklusteede valgustused on rajatud maakaabelliinidega ja on heas seisukorras. 12

13 4. TEEHOIU KAVANDAMINE JA VAHENDITE JAOTAMISE PÕHIMÕTTED 4.1. Rakvere valla kohalike teede teehoiu kavandamine ja finantseerimine Valla kohalike teede hoid on valla ülesanne ja rahastamine sõltub otseselt Rakvere valla prioriteetide seadmisest, mis tuleneb teede arengukavast ja eelarveliste vahendite olemasolust. Teehoidu rahastatakse valla eelarvest, riigi poolt eraldatavast teehoiu toetusest ja võimalusel ka projektipõhiselt struktuurfondidest. Teede hooldamine ning teede seisundinõuete tagamine on korraldatud hooldelepingutega. Teehoiu rahalistest vahenditest jagatakse teehoiuks ja investeeringuteks. Teehoiu rahalised vahendid jagunevad kaheks: 1. Tavahooldus teekaitsevööndi hooldamine (teeäärte niitmine); talvine lume- ja libeduse tõrje; tänavate ja teede harjamine; mustakattega teede aukude lappimine; kruusateede profileerimine; täiendava kruusa juurdevedu remonttööde käigus; tolmutõrje vedeliklahusega; sildade ja truupide hooldus; teekraavide hooldus; liikluskorraldusvahendite hooldus ja remont. 2. Perioodiline hooldus olemasolevate mustkatete ülepindamine (ühekordne pindamine); kruusateedel profileerimise kihi uuendamine; uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine; truupide ja truubi otste ehitamine; vajadusel olemasoleva tee äärde uute kraavide kaevamine. Teehoiu vahendite jagamisel järgitakse eelkõige tee liiklussagedust, teeninduspiirkonna asustustihedust, liiklusohutust, seisukorda, kooli- ja ühistranspordi liikumist ning muid olulisi asjaolusid. Teede investeeringute rahalised vahendid jagunevad alljärgnevalt: uute teede ehitamine; olemasolevate teede rekonstrueerimine; kruusatee mustakatte alla viimine (asfalt, kahekordne pindamine); teede projekteerimine. Teede ehitamise ja rekonstrueerimise investeeringutevajadus vaadatakse volikogu poolt üle igal aastal. Vajadusel tehakse korrektiive vastavalt valla eelarvestrateegiale, muutunud teekatte seisundile ning liiklussagedusele. Uute teede ehk vallaga seotud uusarenduspiirkondade arendamine toimub n.ö projektipõhiselt vastavalt vajadusele, mis vaadatakse igal aastal volikogu poolt üle. 13

14 Teehoiutöid ja avariilisi remonditöid teostab vallavalitsus vastavalt tekkinud vajadusele. Suurimaks probleemiks, lähtuvalt valla elanike tagasisidele, on kruusateede tolm, mistõttu on eesmärk kruusateede süstemaatiline tolmuvaba katte alla viimine, mis tagab aastaks võimalikult paljudel teedel tolmust vabanemise. Kohalik kruusakateega teede mustakatte alla viimisel arvestatakse käesoleva arengukava (vt lisa 1) prioriteetide tabelit, kus on välja toodud prioriteet 1 teed, mis on otstarbekas mustakatte alla viia. Tabeli koostamisel on arvestatud elanike tagasisidega, liiklustihedusega, kasusaajate hulgaga ja olemasoleva tee seisukorraga. Nimetatud teede mustakatte alla viimine tagab elanike parema ühenduse keskustega ja parendab elukeskkonda tolmavate kruusateede arvelt. Valla kohalikele teedele eelarveliste vahendite jaotamise põhimõte on esmajärjekorras olemasolevate katete säilitamine ning seejärel uutesse katetesse investeerimine. 14

15 5. SÄILITUSTÖÖDE KESKMINE FINANTSEERIMIS- VAJADUS AASTAS 5.1. Rakvere valla kohalike kruusa- ja mustkattega teede aastane remondivajadus Keskmine teede remondi finantsvajadus aastas on eurot. Maksumus on arvestatud aasta hindade alusel. Nimetatud summale lisandub veel tavahoolduse vajadus, mis aastate lõikes on erinev ja ilmastikust sõltuv. Tabel 9: Rakvere valla kohalike teede kruusa- ja mustkatteteede tänane aastane remondivajadus Kruusateed (profileerimis kihi taastamine) Maksumus Mustkattega teed (1 x pindamine) Maksumus Kruusateede kogu Mustkattega teede kogu Remondi intervall ca 12 aastat 12 Remondi intervall ca 5 aastat 5 Aastane remondivajadus Aastane remondivajadus Keskmine tee laius 4 Keskmine tee laius 4,5 Tööde maht (m²) Tööde maht (m²) aasta kruusa keskmine hind eur/m² laotatuna 10 cm paksuselt 1, aasta pindamise hind eur/m² 2,07 Kokku eurodes Kokku eurodes Kruusateede ja mustkatteteede remondivajadus aastas, kui käesoleva arengukava prioriteet 1 teed oleksid mustakatte alla viidud, on välja toodud käesoleva arengukava lisas 1. Prioriteet 1 teede kogumaht on m. Tabel 10: Rakvere valla kohalike teede kruusa- ja mustkatteteede tulevane aastane remondivajadus Kruusateed (profileerimis kihi taastamine) Maksumus Mustkattega teed (1 x pindamine) Maksumus Kruusateede kogu Mustkattega teede kogu Remondi intervall ca 12 aastat 12 Remondi intervall ca 5 aastat 5 Aastane remondivajadus Aastane remondivajadus Keskmine tee laius 4 Keskmine tee laius 4,5 Tööde maht (m²) Tööde maht (m²) aasta kruusa keskmine hind eur/m² laotatuna 10 cm paksuselt 1, aasta pindamise hind eur/m² 2,07 Kokku eurodes Kokku eurodes

16 Keskmine kohalike teede remondi finantseerimisvajadus aastas oleks eurot, kui käesoleva arengukava prioriteet 1 teed oleksid kõik mustakatte alla viidud. Selle lisanduks tavahoolduse vajadus. Mustakattega teede lisandumine 99 km võrra, tõstaks remonttööde keskmist finantseerimisvajadust aastas eurot, mis teeb ühe kilomeetri kohta ca 502 eurot. Teede remonditööde aastase vajaduse võrdlusest tuleneb, et mustakattega teede remonditööd on kulukamad kui kruusateede remonditööd, aga tagaks elanikele parema ja kvaliteetsema ühenduse keskustega. Samuti paraneks elukeskkond ning suureneks elanikkonna rahulolu. Seega tuleb arvestada, et teede mustakatte alla viimisel tuleb paralleelselt suurendada ka säilitusremondi eelarvelisi vahendeid, et tehtud investeeringuid säilitada. 16

17 6. TEEDE HOOLDAMINE 6.1. Kruusateede säilitusremont Kruusateede säilitusremondi töömeetodiks on pealmise kruusakihi taastamine ehk kruusa peale vedamine, et oleks võimalik teostada tee hööveldamist, mis tagab tee sõidetavuse. Säilitustööde finantsvajaduste tabelis (vt tabel 9) toodud finantseerimisvajaduse maht baseerub arvestusel, et kruusatee säilitusremondi intervall on keskmiselt 12 aastat, mis on hetkeseisuga kuni 15 kilomeetrit aastas Kattega teede säilitusremont Kattega teede säilitusremondi töömeetodiks on pindamine. Katete pindamine on remondi liik, mille eesmärgiks on tagada olemasolevate katete säilimine tuginedes pindamiste vahelise perioodi ele ja katte seisukorrale kuni tee rekonstrueerimiseni. Korduspindamise tulemusena pidurdub mõneks ajaks katte defektide areng (murenemine, augud ja osaliselt praod) ning suureneb haardetegur. Pinnatud kattega vallateede kogu tänasel päeval on 76 km. Pindamiste vaheline intervall on arvestuslikult 5 aastat. Konkreetsete pindamisobjektide valik toimub iga-aastaselt pärast teekatte defektide inventuuri. Inventuur viiakse läbi kevadel. Augustis-septembris koostatakse järgmise aasta objektide eelnimekiri Mustkattega teede taastusremont Mustakattega teede taastusremont on remondi liik, mille eesmärgiks on kattega teede puhul katte ehk tee katendi üksikute alade uuendamine, kas ülekatte või olemasoleva katte freesimise ja uuesti paigaldamise näol. Taastusremondi peamiseks põhjuseks on teekattesse tekkinud kulumisroopad, augud ja vajumised. Taastusremondi tulemusel paraneb teede sõidetavus ja liiklusohutus. Taastusremonti saab teha juhul, kui tee kandevõime on piisav. Suuremahulised mustakattega taastusremondid vaadatakse iga-aastaselt volikogu poolt eelarve menetlemise käigus üle Sildade ja truupide remont Arengukavas planeeritud eelarveliste vahendite maht sildade remondiks põhineb sildade seisukorra visuaalsel vaatusel. Uhtna aleviku ja Varudi-Vanaküla piirile jäävale sillale on valla tellimusel teostatud aastal ekspertiis ja katsetused. Sildade investeeringuteks väljatoodud maksumustega saavutatakse sildade optimaalne seisukord aastaks Teistele amortiseerunud sildadele tuleb teostada ekspertiis, et sildade tegelik seisukord välja selgitada. Sildade ülevaatus toimub jooksvalt rutiinse teehoolde järelevalve käigus, et avastada ja remontida väiksemaid defekte. Remonti ja ümberehitust vajavate sildade nimekiri vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks volikogu poolt. Truupide remont toimub vastavalt vajadusele. Truupide üldine olukord on rahuldav. 17

18 7. TEEDE, SILDADE, TRUUPIDE, PARKLATE, KERGLIIKLUSTEEDE JA TÄNAVALGUSTUSE ARENDAMINE Alljärgnevates tabelites on välja toodud arengukava perioodi investeerimisvajadused. Tabeleid vaadatakse iga-aastaselt üle ja muudetakse vastavalt vajadusele uute arengute ilmnemisel. Tabelites on objektid välja toodud prioriteetsuse järjekorras. Tabel 11: Rakvere valla kohalike teede sildade investeerimisvajadus Tee nimetus Teostamise Ületatav Maksumus Märkused aeg takistus (eurodes) Silla Silla laius 1 Jõekalda tee Selja jõgi Ekspertiis Uhtna-Varudi Kunda jõgi 16,8 9, Rulli tee Sõmeru jõgi Ekspertiis Jõe tänav Sõmeru jõgi 9 4, Ekspertiis Paatna-Veltsi tee Selja jõgi Ekspertiis Kohala-Umboja Kunda jõgi 14, Tabel 12: Rakvere valla kergliiklusteede investeerimisvajadus Nimetus Teostamise Orienteeruv Maksumus Märkused aeg (eurodes) 1 Näituse tn Põhjakeskus; Hõlmab ka Papiaru tn kergliiklustee ühendamist Näituse tn kergteega + Näituse tn ja Papiaru tn ristmiku rekonstrueerimist Ussimäe tee Rakvere linn; 3 Rakvere linn Arkna; Rakvere linn Vana Tõrma küla; 5 Tõrma küla, Haudejaama tee; 6 Näpi Roodevälja; Roodevälja Rakvere Põhjakeskus; 8 Sõmeru Koovälja - Ubja; Koostöös Rakvere linnaga. Rakvere valla osa 150 m ja linna osa 900 m

19 Nimetus Teostamise aeg Orienteeruv Maksumus (eurodes) 9 Koovälja Kohala Uhtna; Tõrremäe-Veltsi kergtee Päide Suvile tee äärde; 11 Uhtna Sämi; Sõmeru Vaeküla; Tõrremäe - Karivärva Lepna - Mädapea Sõmeru Arkna; Vana-Tõrma küla-levala Ubja Uhtna Märkused Tabel 13: Rakvere valla kõnniteede investeerimisvajadus Nimetus Teostamise Orienteeruv Maksumus Märkused aeg (eurodes) 1 Papli tn (Sõmeru) Jõe tn (Sõmeru) Veltsi tee (Veltsi) Laulukaare tn (Uhtna) Silla tn (Uhtna) Mõisa tn (Uhtna) Valguse tn Sõmeru) Tabel 14: Rakvere valla olemasolevate tänavavalgustusliinide investeerimisvajadus Tänavavalgustuse asukoht Liini nimi Teostamise aeg Maksumus (eurodes) 1 Valgustite vahetamine kaasaegsete energiasäästlikumate vastu 966 valgustit Sõmeru alevik Aasa liin Arkna küla Arkna liin Näpi alevik Haava liin Näpi alevik Näpi tee 10 liin Uhtna alevik Uhtna liin Ubja küla Toominga liin Lepna alevik Lepna keskuse liin Veltsi küla Veltsi liin Sõmeru alevik Puiestee liin Roodevälja küla Roodevälja liin Kohala küla Kohal liin Sõmeru alevik Kooli liin Näpi alevik Kuuse liin

20 Tänavavalgustuse asukoht Liini nimi Teostamise aeg Maksumus (eurodes) 15 Lepna alevik Lepna ridaelamute liin Sõmeru alevik Lasteaia liin Sõmeru alevik Astri liin Tabel 15: Rakvere valla uute tänavavalgustusliinide investeerimisvajadus Nimetus Teostamise aeg Orienteeruv liini Maksumus (eurodes) Märkused 1 Ridaküla tee (Lepna) Kaare tn (Sõmeru) Uuemaja tee (Kohalas) Aasa tn (Sõmeru) Vana-Tõrma Küla Jaama tee (Vaeküla) Suvila tee (Päide) Kullaaru tee (Küllaaru küla) Muru küla Karitsa küla vahe Paju tn (Sõmeru) Tepo tee

21 8. VALLATEEDE JA TÄNAVAVALGUSTUSE LÜHI- JA PIKAAJALINE INVESTEERINGUTE KAVAD Tabel 16: Lühiajaline investeeringute kava ( ) Investeeringu nimetus Teed, tänavad ja parklad Hinnad on aasta seisuga. Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine ning tolmuvaba katte alla viimine Valla teedel asuvate liiklusohtlike sildade rekonstrueerimine Ussimäe külas Pagusoo elamupiirkonna uusarendustele juurdepääsuteede rajamine Uhtna alevikus Kuti elamupiirkonna uusarendustele juurdepääsuteede rajamine Näituse tn Põhjakeskus kergliiklustee Ussimäe tee Rakvere linn kergtee Rakvere linn Arkna kergliiklustee Arkna tee ja Terminali tee ristmiku laiendamine Tõrremäe küla Näituse tn asfaltkatte rekonstrueerimine Rehe tee asfaltkatte alla viimine (Arkna tööstusala) Hinnanguline maksumus, eurodes Teostamise aeg Finantseerimisallikas Märkused KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Ekspertiiside tegemine KOV Sõltuvalt riigimaade müügist. Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV ja toetusmeetmed Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV ja toetusmeetmed KOV, Maanteeamet Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV, toetusmeetmed Tõrremäe küla Näituse tn asfaltkatte rekonstrueerimine KOV, toetusmeetmed 2019 maatoimingud ja projekteerimine 2020 ehitamine 21

22 Investeeringu nimetus Tänavavalgustus Tänavavalgustuse arendamine turvalisuse tagamiseks olulise ja tiheda liiklusega valgustamata aladel Amortiseerinud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimine Hinnanguline maksumus, eurodes Teostamise aeg Finantseerimisallikas KOV ja toetusmeetmed KOV ja toetusmeetmed Märkused Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele. Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele. Ridaküla tee (Lepna) KOV Uue tänavavalgustuse liini rajamine Ussimäe külas Pagusoo elamupiirkonna uusarendustele tänavavalgustuse rajamine Olemasolevate tänavavalgustite asendamine kaasaegsete ja energiasäästlike lahendustega KOV sõltuvalt riigimaade müügist. Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV ja toetusmeetmed Järjepidev tegevus vastavalt võimalustele Tabel 17: Pikaajaline investeeringute kava ( ) Investeeringu nimetus Hinnanguline maksumus, eurodes (Hinnad on aasta seisuga) Teostamise aeg Teed, tänavad ja parklad Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine ning tolmuvaba katte alla viimine Valla teedel asuvate liiklusohtlike sildade rekonstrueerimine Ussimäe külas Pagusoo elamupiirkonna uusarendustele juurdepääsuteede rajamine Uhtna alevikus Kuti elamupiirkonna uusarendustele juurdepääsuteede rajamine Finantseerimisallikas Märkused KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Sõltuvalt riigimaade müügist. Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele 22

23 Investeeringu nimetus Hinnanguline maksumus, eurodes (Hinnad on aasta seisuga) Teostamise aeg Finantseerimisallikas Kergliiklusteede rajamine KOV ja toetusmeetmed Arkna tee ja Terminali tee ristmiku laiendamine Sõmeru aleviku Jõe põik tänava väljaehitamine Tõrremäe küla Näituse tn asfaltkatte rekonstrueerimine Sõmeru aleviku Kooli tn (Puiestee ja Papli tn vahel) rekonstrueerimine Lasila küla Vahtra puiestee rekonstrueerimine Sõmeru keskushoone parkla laiendamine Uhtna keskosa väljaehitamine (Nooruse tänav) Tiheasustusega aladel kõnniteede võrgustiku rajamine Rehe tee asfaltkatte alla viimine (Arkna tööstusala) Aluvere tööstusalale juurdepääsuteede rajamine Sõmeru ringristmiku väljaehitamine Ubja külakeskuse parkla ehitamine koos bussipeatusega Sõmeru aleviku Põllu tänava parkla arendamine Sõmeru alevikus Tiigi ja Raua tänava ristmik väljaehitamine koos Tiigi tänava parklaga Ubja küla keskuse parkla rekonstrueerimine Sõmeru aleviku keskosa ehitamine Sõmeru tööstusala juurdepääsutee rajamine KOV, Maanteeamet Märkused Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Sõmeru katlamaja juurdepääsutee KOV, toetusmeetmed KOV Katte uuendamine koos sademevee trassiga KOV KOV sh mäe eemaldamine KOV Parklad, kõnniteed ja peatänav KOV ja toetusmeetmed Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV, toetusmeetmed 2019 maatoimingud ja projekteerimine 2020 ehitamine KOV ja toetusmeetmed KOV, Maanteeamet ja toetusvahendid KOV KOV ja toetusmeetmed KOV sõltuvalt ettevõtjate huvist Oleneb Maanteeameti tegevusest sh traktori ausammas KOV Silmu tee KOV ja toetusmeetmed KOV ja toetusmeetmed, sh uue nõuetele vastava sillaga 23

24 Investeeringu nimetus Tänavavalgustus Tänavavalgustuse arendamine turvalisuse tagamiseks olulise ja tiheda liiklusega valgustamata aladel Amortiseerinud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimine Ussimäe külas Pagusoo elamupiirkonna uusarendustele tänavavalgustuse rajamine Uhtna alevikus Kuti elamupiirkonna uusarendustele tänavavalgustuse rajamine Olemasolevate tänavavalgustite asendamine kaasaegsete ja energiasäästlike lahendustega Sõmeru terviseraja valgustuse rajamine Hinnanguline maksumus, eurodes (Hinnad on aasta seisuga) Teostamise aeg Finantseerimisallikas tööstusala kohalikud ettevõtted KOV ja toetusmeetmed KOV ja toetusmeetmed Märkused Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele. Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV sõltuvalt riigimaade müügist. Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV Kajastatakse aastaeelarves vastavalt vajadusele KOV ja toetusmeetmed KOV ja toetusmeetmed Järjepidev tegevus vastavalt võimalustele ligikaudu 2 km 24

25 9. LISAD Lisa 1 Rakvere valla kohalike kruusakattega teede mustkatte alla viimise prioriteedid Investeering: 2 x pindamine Investeering: asfalt 6cm + 10 cm purukruusast alus + alus 1 m² = 6,50 eurot 1 m² = ca 23 eurot Maksumused on arvutatud aasta hindade alusel. Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Tee Tee laius Tee (m²) Investeering: 2 x pindamine + 10 cm purukruusast alus Investeering: asfalt 6cm + alus Kitseküla tänav Uhtna ,8 5932, , , Kitseküla põik Uhtna 263 3,5 920,5 5983, , Järni tee Järni , Vasivere tee Järni , Sämi-Altküla tee Sämi- Tagaküla , Sämi-Tagaküla- Aarla Sämi- Tagaküla , , , , Vana-Tõrma tee Tõrma 196 5, Jaaniku tee Ubja , Pae tee Ubja 544 3, Roosi tee Ubja 314 3, , Suvila tee Päide 331 4,5 1489,5 9681, , Mesilase tee Päide 375 4,3 1612, , , Veski tänav Uhtna , Murusepa tee Muru , , Vanakopli tee Muru Raudlepa tee Raudlepa Kaarli- Koovälja Katkutaguse Katkutaguse tee Katku ,8 5380, , , Kõrgemäe tee Kõrgemäe , , , , Risu tee Tobia , Tobia tee Tobia Sipelga tee Päide ,8 9278, , , Arumetsa tee Veltsi Laanemõisa tee Karivärava 763 4,5 3433, , , Papiaru tee Papiaru Laanemetsa tee Rahkla ,5 5722, , Tulbi tänav Näpi 123 3,5 430,5 799, Paju tänav Sõmeru Katela-Selja Katela , ,

26 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Tee Tee laius Tee (m²) Investeering: 2 x pindamine + 10 cm purukruusast alus Investeering: asfalt 6cm + alus Kalmistu tee Tõrma 517 4,5 2326, , , Karunga tee Karunga Mesika tänav Sõmeru 271 4,5 1219,5 7926, , Kaare tänav Sõmeru 320 4, Staadioni tänav Sõmeru 223 3,5 780,5 5073, , Tabani tee Karitsa , Järtu tee Lasila 780 3, Vahtra allee Roodevälja 167 3,5 584,5 3799, , Roodevälja-Näpi tee Roodevälja Soppe tee Arkna ,5 6592, , , Seltsimaja tee Kaarli Kaarli tee Kaarli Raudvere- Raudvere Rägavere Metsavahe tee Varudi ,2 7772, , ,4 Vanaküla Sämiallika tee Sämi ,5 7668, , , Varudi-Vanaküla Varudi , tee Vanaküla Varudi-Vanaküla Varudi tee Vanaküla Sämi külatee Sämi ,5 5341, , , Uhtna-Varudi Uhtna , Hämariku tee Lepna , Koidumäe tee Mädapea Kirbuti tee Aresi 818 3, , Sooaluse-Aresi Sooaluse , , tee Kohala-Eesküla- Kohala , Sooaluse Eesküla Risti-Vanamõisa Sooaluse ,2 4527, , , Vanamõisa tee Jäätma Uuemaja tee Kohala 272 3, Vanakõrtsi tee Kohala Ubja-Vanakõrtsi Kohala 536 3, Lambasaba- Kohala Muru Erna tee Paatna ,5 8725, , ,5 Kokku , ,7 26

27 Lisa 2 Rakvere valla teed Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu Katela-Selja Katela rahuldav Kirbuti tee Aresi rahuldav Pae tee Ubja rahuldav Jaaniku tee Ubja väga hea Jaaniku tee rahuldav Sooaluse-Aresi tee Sooaluse rahuldav Kohala-Eesküla-Sooaluse Kohala-Eesküla halb vastavalt kattele m Kohala-Eesküla-Sooaluse hea Risti-Vanamõisa Sooaluse väga hea Risti-Vanamõisa hea Vanamõisa tee Jäätma hea Vanamõisa tee hea Uuemaja tee Kohala hea Vanakõrtsi tee Kohala hea Vanakõrtsi tee Väga hea Vanakõrtsi tee rahuldav Ubja-Vanakõrtsi Kohala hea Ubja-Vanakõrtsi Väga hea Lambasaba-Muru Kohala halb kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine

28 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu vastavalt kattele m Lambasaba-Muru väga hea Lambasaba-Muru halb Veski tänav Uhtna hea Veski tänav rahuldav Vanakopli tee Muru hea Metsavahe tee Varudi-Vanaküla rahuldav Sämiallika tee Sämi rahuldav Varudi-Vanaküla tee Varudi-Vanaküla rahuldav Sämi-Altküla tee Sämi-Tagaküla halb Varudi-Vanaküla tee Varudi-Vanaküla halb Sämi-Tagaküla-Aarla Sämi-Tagaküla hea Sämi külatee Sämi rahuldav Murusepa tee Muru rahuldav Raudlepa tee Raudlepa rahuldav Katkutaguse tee Katku halb Kaarli-Katkutaguse Koovälja halb Seltsimaja tee Kaarli rahuldav Kaarli tee Kaarli rahuldav Papiaru tee Papiaru rahuldav Raudvere-Rägavere Raudvere hea kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine 28

29 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu vastavalt kattele m Raudvere-Rägavere hea Raudvere-Rägavere hea Raudvere-Rägavere hea Kitseküla tänav Uhtna rahuldav Kitseküla tänav halb Kitseküla põik Uhtna rahuldav Uhtna-Varudi Uhtna rahuldav Uhtna-Varudi rahuldav Uhtna-Varudi rahuldav Roosi tee Ubja rahuldav Mesika tänav Sõmeru rahuldav Mesika tänav rahuldav Staadioni tänav Sõmeru hea Staadioni tänav rahuldav Kase tänav halb Kase tänav hea Kase tänav halb Kaare tänav Sõmeru rahuldav Vahtra allee Roodevälja rahuldav Roodevälja-Näpi tee Roodevälja rahuldav kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine 29

30 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu Roodevälja-Näpi tee rahuldav vastavalt kattele m Roodevälja-Näpi tee rahuldav Soppe tee Arkna rahuldav kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine Arumetsa tee Veltsi väga hea Arumetsa tee rahuldav Arumetsa tee hea Sipelga tee Päide väga hea Sipelga tee rahuldav Suvila tee Päide rahuldav Suvila tee rahuldav Suvila tee hea Mesilase tee Päide väga hea Mesilase tee rahuldav Erna tee Paatna rahuldav Erna tee halb Erna tee rahuldav Erna tee halb Erna tee rahuldav Laanemõisa tee Karivärava rahuldav Laanemõisa tee rahuldav

31 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu Laanemõisa tee halb Risu tee Tobia rahuldav vastavalt kattele m Risu tee rahuldav Risu tee halb kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine Tobia tee Tobia rahuldav Tobia tee rahuldav Tobia tee rahuldav Tobia tee rahuldav Tobia tee rahuldav Tobia tee rahuldav Tobia tee rahuldav Tobia tee rahuldav Kõrgemäe tee Kõrgemäe rahuldav Kõrgemäe tee rahuldav Kõrgemäe tee rahuldav Kõrgemäe tee rahuldav Kõrgemäe tee rahuldav Hämariku tee Lepna rahuldav Hämariku tee rahuldav Koidumäe tee Mädapea rahuldav

32 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu vastavalt kattele m Koidumäe tee rahuldav Koidumäe tee rahuldav Koidumäe tee rahuldav Koidumäe tee rahuldav Vasivere tee Järni rahuldav Vasivere tee rahuldav Vasivere tee rahuldav Vasivere tee rahuldav Tabani tee Karitsa rahuldav Tabani tee rahuldav Tabani tee rahuldav Tabani tee rahuldav Tabani tee rahuldav Tabani tee rahuldav Järni tee Järni rahuldav Järni tee rahuldav Järni tee halb Järni tee rahuldav Järni tee halb Järni tee rahuldav kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine 32

33 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu Järni tee halb vastavalt kattele m Järni tee rahuldav Järni tee halb Järtu tee Lasila rahuldav Karunga tee Karunga rahuldav Kalmistu tee Tõrma rahuldav Kalmistu tee halb Vana-Tõrma tee Tõrma hea Laanemetsa tee Rahkla rahuldav Paju tänav Sõmeru halb Tulbi tänav Näpi hea Nastiku tänav Ussimäe rahuldav Vesiliku tänav Ussimäe rahuldav Vesiliku H1 tänav Ussimäe rahuldav Roo tänav Roodevälja hea Aso tee Katela rahuldav Mõrumäe tee Andja halb Kaevanduse tee Ubja rahuldav Keldri tee Ubja halb Silmu tee Ubja rahuldav kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine 33

34 Prioriteet Tee nr Tee nimetus Asukoht Hetke seis Tee osa nr algus lõpp Tee kogu Mängu tee Ubja väga hea Mängu tee rahuldav Vanamõisa kaevanduse tee Aresi hea Aresi-Vanamõisa Aresi rahuldav Nurme-Sooaluse tee Nurme halb Saare tee Jäätma rahuldav Väljavahe tee Kohala halb Alleevahe tee Kohala rahuldav Toome tee Kohala rahuldav Ringtee tänav Uhtna rahuldav Varudi-Altküla tee Varudi-Altküla rahuldav vastavalt kattele m kruus mustkate asfalt 2,5 x pindamine Rahkla-Konna Rahkla rahuldav Rahkla-Konna rahuldav Vabatküla tee Võhma hea Väljaotsa tee Võhma rahuldav Suurfarmi tee Kaarli halb Suurfarmi tee halb Näpi tee Näpi hea Pikapõllu tee Roodevälja rahuldav Pikapõllu tee rahuldav

Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu määrusega nr 39 RAKVERE VALLA ARENGUKAVA Lisa 2 - Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade S

Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu määrusega nr 39 RAKVERE VALLA ARENGUKAVA Lisa 2 - Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade S Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu 23.01.2019 määrusega nr 39 RAKVERE VALLA ARENGUKAVA 2019-2035 Lisa 2 - Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade Sõmeru 2019 Sisukord 1. Üldiseloomustus... 3 1.1. Asukoht...

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu 2018 määrusega nr RAKVERE VALLA ARENGUKAVA Sõmeru 2018

Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu 2018 määrusega nr RAKVERE VALLA ARENGUKAVA Sõmeru 2018 Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu 2018 määrusega nr RAKVERE VALLA ARENGUKAVA 2019-2035 Sõmeru 2018 SISUKORD Sissejuhatus... 4 1. Üldiseloomustus... 5 1.1. Asend... 5 1.2. Rahvastik... 6 2. Rakvere valla

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Rakvere-Sõmeru lõigu eelprojekti KMH aruanne

T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Rakvere-Sõmeru lõigu eelprojekti KMH aruanne T-5 PÄRNU- RAKVERE- SÕMERU MAANTEE RAKVERE- SÕMERU LÕIGU EELPROJEKTI KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANNE Ramboll Eesti AS Veerenni 58a 11314 Tallinn Tel +372 682 8758 MTÜ Keskkonnakorraldus Telliskivi 40-1

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna

HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2016 Projektijuht: Erko Puusaag

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

raamat_finalA4_veeb.cdr

raamat_finalA4_veeb.cdr Aastaraamat 2018 PRIIT SAUK, Maanteeameti peadirektor 2018. aasta oli 100. aastapäeva hõnguline nii Eesti Vabariigile kui ka Maanteeametile. Sada aastat on teinud Maanteeametist maanteevõrku ja erinevaid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem