RAHVUSI KUJUTAVAD STEREOTÜÜBID EESTI ONLINE MEEDIAS AASTAL 2014

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAHVUSI KUJUTAVAD STEREOTÜÜBID EESTI ONLINE MEEDIAS AASTAL 2014"

Väljavõte

1 RAHVUSI KUJUTAVAD STEREOTÜÜBID EESTI ONLINE MEEDIAS AASTAL 2014 Meediamonitooringu aruanne Raivo Vetik TLÜ võrdleva poliitika professor

2 SISUKORD Monitooringu eesmärk Teoreetiline raamistik Metodoloogia Peamised tulemused Tulemused üldvalimi lõikes Tulemused autorite keelekogukonna lõikes Olulisemad tulemused autorite erakonna lõikes Kokkuvõte ja soovitused Viited

3 MONITOORINGU EESMÄRK Rahvussuhete meediakajastus on üks osa laiemast küsimuste ringist, mida võib tähistada sõnapaariga ühiskonna sidusus. Globaliseeruvas maailmas, kus inimesed on üha mobiilsemad, muutub ühiskonna sidusus paratamatult üha raskemini saavutatavaks. Meedial on ühiskonna sidususe edendamisel oluline roll, sest inimesed mõtestavad tegelikkust (kaasa arvatud rahvussuhteid) üha enam selle kaudu, kuidas seda internetis esitatakse. Võib öelda, et arenenud riikide kultuur ongi üha enam meediakultuur ja internetikultuur. Samas on uudisväärtust tähtsustavate meediakanalite huviks sageli pigem rahvuslike stereotüüpide esiletoomine ja rõhutamine, mis aga mõjub ühiskonna sidususele ja stabiilsusele pärssivalt. Käesoleva meediamonitooringu eesmärgiks on ühelt poolt kaardistada ja teiselt poolt analüüsida erinevaid rahvusi kujutavaid stereotüüpe Eesti peavoolu online meedias (AS Ekspress Grupp ja Eesti Meedia Grupp peamised online kanalid) aastal Läbiviidud analüüsi sisuks on mitte lihtsalt online meedias esinevate rahvuslike stereotüüpide kirjeldamine ja selle põhjal üldistuste tegemine, vaid ka nende taastootmise sotsiaalsete ja poliitiliste mehhanismide avamine. See eeldas spetsiifilise meediamonitooringu metoodika väljatöötamist, mis võimaldaks analüüsida sotsiaalseid ja poliitilisi protsesse, mille raames rahvuslikke stereotüüpe taastoodetakse. Sellise metoodika väljatöötamisel antud monitooringus eeldatakse, et rahvuslikud stereotüübid ei tulene mitte niivõrd neid kandvate indiviidide sisemaailmast (mis on psühholoogiline nähtus), kuivõrd ühiskondlikest suhetest (st. on sotsiaalne nähtus). Seega, stereotüübid täidavad teatud sotsiaalseid ja poliitilisi funktsioone, neid ei saa käsitleda lihtsalt normist kõrvalekaldena, mille ainus vasturohi on parem teavitustöö. Antud monitooringut rahastas EV Kultuuriministeerium. Projekti raames läbiviidud rahvuslike stereotüüpide kaardistamine ja analüüs põhinevad nimetatud teoreetilistest eeldustest lähtuval metoodikal. Selle raames loodud kodeerimisüksusi on põhimõtteliselt võimalik kasutada ka edaspidistes lõimumise teemaga seotud uuringutes, kui huviks on mitte lihtsalt rahvuslike stereotüüpide fikseerimine, vaid nende aluseks olevate protsesside sotsiaalse ja poliitilise loogika avamine. Nimetatud loogika väljendusvormid võivad erinevates kontekstides ja perioodidel olla küll mõnevõrra erinevad, kuid sisu (meediarepresentatsioonide sotsiaalsed funktsioonid) jääb suures plaanis samaks. Öeldust tuleneb, et online meedia vahendusel toimuvate sotsiaalsete protsesside loogika avamine ja nende väljendusvormide mõtestamine võiks muutuda oluliseks sisendiks ka poliitika kujundajatele sallivusega seotud lõimumisalase tegevuse efektiivsuse suurendamiseks. 2

4 1. TEOREETILINE RAAMISTIK Antud meediamonitooringu uurimisinstrumendi kujundamisel lähtuti ühelt poolt senistest peavoolu uuringutest rahvussuhete ja rahvustevaheliste stereotüüpide valdkonnas, kuid teiselt poolt viidi sisse ka teoreetiline uuendus, mis lähtub sotsiaalsete nähtuste mõtestamisel väljateoreetilisest mõisteraamistikust (vt. Bourdieu 1990, Wildavsky 1987 jt) ning kasutab teoreetiliste mõistete ja ideede operatsionaliseerimisel narratiivse skeemi ideed (vt. Sarbin 1986). Väljateooria kujutab endast relatsioonilisel paradigmal põhinevat uurimisstrateegiat, mis omandab tänapäeva sotsiaalteadustes üha kesksema positsiooni (Emirbayern 1996), sest annab seniste lähenemistega võrreldes kontekstuaalselt põhistatumat informatsiooni sotsiaalsete protsesside toimeloogika kohta. Narratiivse skeemi idee peamine väärtus antud projekti raames seisneb selles, et see annab võimaluse ühendada ühe andmebaasi raames kvantitatiivne ja kvalitatiivne metodoloogia, kuivõrd selle idee alusel loodud andmestik võimaldab ühelt poolt statistilist analüüsi, kuid teiselt poolt on sellesse sisse kodeeritud ka sotsiaalsete suhete ja protsesside põhilised sisuelemendid, mille analüüs muudab kvantitatiivse andmestiku oluliselt kontekstuaalsemaks ja seega ka kõnekamaks. Peavoolu lähenemine Senised peavoolu uuringud näitavad, et rahvustega seotud stereotüüpide aluseks on sageli oma-võõra vastandamine rahvustevahelistes suhetes. See kujutab endast sotsiaalse informatsiooni töötlemise spetsiifilist vormi, olles sotsiaal-psühholoogiliseks eelduseks enamuse ja vähemuse suhete potentsiaalsele konfliktsusele. Üheks taoliste konfliktide tekkimise allikaks on süstemaatiline grupisiseste sarnasuste ja gruppidevaheliste erinevuste ületähtsustamine, mille taastootmisel mängib üha olulisemat rolli ka online meedia. Näiteks toovad uuringud esile, et isegi kui gruppide erinevused on minimaalsed, eksisteerib teatud sotsiaalsetes kontekstides tendents kujutada teist gruppi tunnustega, mis erinevad oluliselt ja just negatiivses mõttes omaenda grupi tunnustest. Ühelt poolt on siin tegemist objektiivse sotsiaal-psühholoogilise nähtusega, mis täidab mitmeid kognitiivseid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid funktsioone, kuid teiselt poolt on tegemist ka sotsiaalse ja poliitilise nähtusega, sest taoliste erinevuste võimendamine võib muuta ühiskonna ebastabiilseks. Atributsiooni teooria raames tehtud rahvuslike stereotüüpide uuringud näitavad, et võõra positiivsed teod kantakse tendentsina välise konteksti arvele (vedamine, teiste abi, eritingimused jmt.) ning negatiivsed teod vastava grupi inimeste sisemiste omaduste arvele (laisk, loomult kriminaalne jmt.). Minevikusündmuste rekonstrueerimisel rõhutatakse valikuliselt neid aspekte, mis kinnitavad vastava toimijale omaseid stereotüüpe. Neid peetakse sagedamaks kui nad tegelikult on, kusjuures teod, mis seda ei kinnita leiavad tavaliselt ad hoc seletuse mingites muudes asjaoludes. Kõik nimetatud protsessid suurendavad potentsiaalselt ühiskonna toimimise ebastabiilsust, mida uudisväärtust (ja seega konflikte) tähtsustavad meediakanalid omakorda sageli võimendavad. Rahvuslike stereotüüpide taastootmisel online meedias võib eristada nende erinevad tugevusastmed (vt. antud projekti täitja eelnevat rahvusvahelist meediamonitooringu projekti In Other Words ): 3

5 - Vihakõne: Artiklid, kus solvavat keelt kasutatakse mingi rahvusgrupi vastu ja lugejaid õhutatakse (avalikult või varjatult) sellesse gruppi kuuluvaid inimesi kahjustama. - Tugev stereotüüp: Artiklid, kus rahvusgrupid on kajastatud stereotüüpses rollis, teevad stereotüüpseid vigu või täidavad stereotüüpseid kohustusi; keelekasutus, mis halvustavad konkreetset gruppi, trivialiseerib nende saavutusi ja õigustab vägivalda nende suhtes. - Vaevu hoomatav stereotüüp: Artiklid, mis tugevdavad arusaamu rahvusgruppide omadustest / rollidest / vigadest sellisel viisil, mis teeb need pealtnäha normaalseks. - Vähemuspimedus : Artiklid, kus puudub vähemus- ja enamusgruppidevaheline tasakaal allikates, mille tulemusena on antud ainult üks probleemi perspektiiv; artiklid, kus puudub vähemuse perspektiiv igapäevaelu probleemides. Lood, mida oleks võinud rikastada ja laiendada, lisades rohkem allikaid ja seisukohti või mis heidaksid valgust enamus- ja vähemusgruppide eri arusaamadele. Stereotüüpide kindlakstegemisel online meedias lähtutakse peavoolu lähenemise puhul reeglina järgmistest küsimustest: - Kas artiklites on esitatud infot liialdatud viisil ja ebaproportsionaalselt põhjalikult vaid sellepärast, et nende peategelased kuuluvad nö. teise rühma? - Kas mingi hälbekäitumine on omistatud tervele grupile ja kas seda kirjeldatakse kui sellele grupile omast spetsiifilist käitumisviisi? - Kas arusaamad, mis tulenevad nö. "traditsioonilistest allikatest" on esitatud enesestmõistetavana ja on eelistatud dokumenteeritud allikatele? - Kas üksikasju, mis puudutavad artiklite peategelaste rahvust on rõhutatud, sõltumata nende tähtsusetusest artikli paremaks mõistmiseks? - Kas teise poole seisukohti on artiklis esitatud, et anda lugejale juhtumi objektiivne versioon? Kas tekstis on ilmselgelt puuduvaid hääli? - Kuidas lugu on pealkirjas esitletud? Kas pealkiri kajastab loo sisu küllaldaselt ja õiglaselt või edastab stereotüüpi? Väljateoreetiline lähenemine Kuulsa prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu üks tuntumaid raamatuid kannab pealkirja Teiste sõnadega (Bourdieu 1990). Bourdieu väidab selles teoses, et me elame meediarevolutsiooni ajastul, meedia on üha enam osa meie igapäevasest elust, mõjutades seda üha suuremal määral. Seepärast on asjakohane küsida: kuidas ta seda teeb? Milline on selle mõju ühiskonna toimimisele? Kas seda saaks teha teiste sõnadega? Bourdieu analüüsib nimetatud küsimusi väljateoreetilistes terminites ning tema lähenemine on keskseks aluseks ka käesoleva monitooringu uurimisinstrumendi väljatöötamisel. Siin eeldatakse, et rahvuslike stereotüüpide mõtestamisel ei piisa lihtsalt nende kirjeldamisest, vaid oluline on analüüsida ka sotsiaalsel välja toimuvat rahvusgruppide vahelist interaktsiooni ja eelkõige domineeriva ning domineeritava grupi vahelisi võimusuhteid, mille raames need toimivad. Seega kujutavad stereotüübid väljateooria seisukohalt endast mitte lihtsalt kõrvalekallet mingist abstraktsest normatiivist, vaid sotsiaalset nähtust, millel on objektiivne alus gruppidevahelistes sotsiaalsetes suhetes. 4

6 Tegemist on teoreetilise positsiooniga, mis leiab üha tugevamat kõlapinda ka peavoolu sotsiaalteoorias. Näiteks võib viidata Aaron Wildavsky le, kes defineerib huvi mõiste politoloogias järgmiselt (Wildavsky 1987, lk. 5): the concept of interest should not be reduced to the level of fixed set of preferences, which is exogenous to social interaction. Instead, it should represent shared values, legitimating particular patterns of social practice (in particular field). Seega, inimeste ja gruppide huvid ning neid väljendavad hoiakud (kaasa arvatud stereotüübid) põhinevad teatud väärtussüsteemile, mis suunab toimijaid toetama või eitama teatud tüüpi gruppidevahelisi suhteid sõltuvalt nende enda positsioonist sotsiaalsel väljal. Analoogsele käsitlusele võib viidata sotsiaal-psühholoogia uuemates uuringutes seoses eelarvamustega (Reicher 2007, lk. 820): far from being rooted in faulty cognitions about an outgroup, prejudice is a practice related to ingroup authority and ingroup power. Seega, ka siin vastandutakse peavoolu kontaktiteooria psühhologismile ja individualismile ning eeldatakse, et eelarvamusi tuleks näha mitte üksikindiviidi ekslike tajudena, vaid laiema sünteetilise nähtusena, milles on ühendatud sotsiaalsed ja psühholoogilised elemendid. Eelarvamused on sotsiaalne nähtus, mis tekib sotsiaalsel väljal gruppidevahelise positsioneerumise protsessis. Bourdieu lähenemise kesksed mõisted, millest käesoleva monitooringu instrumendi väljatöötamisel lähtutakse, on sotsiaalne ruum, väli, praktika, relatsioonilisus. Sotsiaalne ruum kujutab endast kooseksisteerivate, kuid eristuvate positsioonide tervikut ühiskonnas, mis on üksteise suhtes välised ja määratletud vaid suhtega teistesse. Väli on konkreetse valdkonna struktureeritud sotsiaalne ruum, mida iseloomustavad sellele omased reeglid, domineerimisskeemid, legitiimsed arvamused jmt. Bourdieu väljateooria eeldab, et ühiskonnas eksisteeriv domineerimine toimub mitte niivõrd välise jõu rakendamise, kuivõrd diskursiivse võimu kaudu, mis mõjutab inimeste teadvust ning kujutavad endast sotsiaalse süsteemi elementi (Bourdieu 2003, lk. 20): tuleb silmas pidada, et mingi grupi tunnuseid, mille nad omandavad mingil ajahetkel sõltuvalt oma positsioonist ja vara ning võimalike praktikate pakkumisest määratletud oludes ei muudetaks nende vajalikeks ja seesmisteks omadusteks. Seega, keskseks analüüsi objektiks on antud traditsioonis toimijate poolt sotsiaalse maailma konstrueerimine selle klassifitseerimine, kategoriseerimine, raamistamine jne. Kuna ühiskonna medialiseerumise kontekstis toimuvad nimetatud protsessid toimuvad üha enam online meedias, siis ongi väljateoreetiline lähenemine antud monitooringu jaoks kõige sobivam alus. Väljateoreetilise lähenemise üldteoreetiliste ideede operatsionaliseerimiseks kasutatakse antud monitooringus narratiivse skeemi meetodit. Narratiivne analüüs kujutab endast väljateoreetilisele lähenemisele omase kontekstuaalse lähenemise vormi, milles eeldatakse, et kõik narratiivi elemendid on osa terviklikust loost. Näiteks väidab Paul Ricoeur (1980), et lugu, nagu ka inimkogemus, rullub lahti ajas (aeg on üks konteksti vorm). Või analoogne idee 5

7 Jerome Bruner i sulest (1990): me ei taju maailma ainult sündmus sündmuse järel või lause lause järel, vaid ka laiemates struktuurides, milleks on lood ja nende tegevusliin. Seega, narratiivse skeemi idee annab stereotüüpide uurimiseks uue meetodi, mis toob esile selle rolli ja väljendumisviisi terviklikus süsteemis. Antud projekti raames jaotame narratiivse skeemi aluseks oleva loo tegevusliini kolmeks (vrd. Vetik ja Ivanov 2013 ning DIMA 2015, millel käesolev käsitlus osaliselt põhineb): nähtuse probleemsus (kodeeritavad variandid: on/ei ole probleem), probleemi põhjus (kodeeritavad variandid: süsteemi poolt kehtestatud ebaõiglane norm/indiviidi enda kõrvalekalle iseenesestmõistetavast normist), tegevus probleemide kõrvaldamiseks (kodeeritavad variandid: tegevus vajalik/mittevajalik; tegijaks süsteem/indiviid). Kirjeldatud narratiivne skeemi meetod kujutab endast weberlikku ideaaltüüpilist uurimismeetodit, mis on üks võimalik heuristiline vahend empiirilise tegelikkuse nähtuste mõõtmiseks. See põhineb hüpoteesil vastava toimija väljapositsioonile omaste tüüpiliste väidete kohta narratiivse skeemi elementide lõikes. Selle hüpoteesiga sõnastatakse ideaalnarratiiv, mida toimija järgiks kui ta toimiks täies vastavuses oma väljapositsiooni huvile. Samas me teame, et tegelik elu on keerukam ning seega me mõõdamegi sisuliselt kõrvalekaldumise ulatust ideaalnarratiivi väidete trajektoorist. Toome illustreeriva näite narratiivse skeemi väidete trajektoori kohta seoses ühe konkreetse probleemiga, mis on Eesti rahvussuhetes tüüpiline see on Eesti tööturu etniline jaotumine, kus töid, milles domineerivad eestlased, tunnustatakse reeglina rohkem ja mis seega tekitab sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust. Antud teema narratiivse skeemi elemendid võib kodeerida järgmiselt (ning käesolevas meediamonitooringus kasutamegi me analoogset lähenemist): Nähtuse probleemsus - kui suur sotsiaalne probleem tööturu ebavõrdsus on? Variandid: on probleem/ei ole probleemi. Nähtuse põhjus, st. milles on tööturu ebavõrdsuse põhjused? Variandid: vähemuste nõrk eesti keel, nõrgad suhtevõrgustikud jne. versus riigi poolt vastuvõetud seadused on diskrimineerivad, eestlaste hoiakud vähemuste suhtes on välistavad jne. Kas ja kuidas peaks ebavõrdsust vähendama? Variandid: vähemused õpivad ära eesti keele versus riigi poliitika peaks toetama neid senisest enam ja eestlased muudavad oma hoiakuid. Taoliselt ülesehitatud narratiivse skeemi alusel toome ka illustreeriva näite vähemusgrupi subjektipositsioonilt sõnastatud nö. ideaalnarratiivi kohta, mille põhiseisukohad tulenevad tema asendist sotsiaalsel väljal ning moodustavad kokku seotud terviku (tervikliku narratiivi): tööturu etniline segregeeritus ja sellest tulenev sotsiaalne ebavõrdsus on ühiskonna jaoks tõsine probleem, 6

8 selle põhjuseks on eelkõige diskrimineerivad seadused, seega ebavõrdsus on mitte indiviidist tulenev, vaid süsteemist tulenev, kuna probleem tuleneb mitte indiviidist, vaid süsteemist, siis on ka lahendus riigi käes, kes peab muutma seadusi selliselt, mis vähendaks tööturu etnilist jaotumist ja selle kaudu gruppidevahelist ebavõrdsust. Toodud ideaalnarratiivile vastandub vastupidistel väidetel põhinev ideaalnarratiiv, mis on omane enamuse subjektipositsioonile: tööturu ebavõrdsus ei ole tõsine problem, sest selle põhjused tulenevad vähemusgrupi liikmetest endist ja järelikult saab olukorda muuta vaid vähemusgrupi liikmete endi pingutus eesti keele paremal omandamisel, suhtevõrgustike arendamisel jmt. 7

9 2. METODOLOOGIA Uurimisküsimused Antud meediamonitooringu projektitaotluses sõnastati kaks keskset uurimisküsimust: 1) mida ja kuidas kirjutatakse venekeelses Eesti online meedias eestlastest ja Eestis elavatest vähemusrahvustest, sh uussisserändajatest 2) mida ja kuidas kirjutatakse eestikeelses Eesti online meedias vähemusrahvustest sh uussisserändajatest. Nimetatud üldisi uurimisküsimusi täpsustati projekti raames lähtuvalt eelpool kirjeldatud väljateoreetilistest eeldustest järgmiselt: 1) Kas ja millises vormis esineb meediatekstides rahvuspõhise domineerimise õigustamist (siin fikseerime seisukohtade esinemise artiklites, milles õigustatakse või peetakse loomulikuks ühe rahvuse domineerimist võrreldes teiste rahvustega, mis kujutab endast ühte levinumat stereotüüpi rahvussuhetes). 2) Kas ja millises vormis esineb meediatekstides rahvuspõhise diskrimineerimise kriitikat (siin fikseerime seisukohtade esinemise artiklites, milles kritiseeritakse vähemusrahvuste diskrimineerimist või vähemuste madalamat positsiooni ühiskonnas. Stereotüüp väljendab ühelt poolt probleemide eitamises ning teiselt poolt nende üldsõnalises ülevõimendamises). 3) Kas ja millises vormis arutatakse meediatekstides vastava teemaga seotud probleemi põhjustajat (siin fikseerime, kas artiklis on toodud käsitletava probleemi põhjus või põhjustaja ning kas see seotakse riigiga, enamusega või vähemusega. Stereotüüp väljendub selles, et probleemide põhjustajaks peetakse reeglina teist poolt). 4) Kas ja millises vormis on meediatekstides toodud välja ettepanekud käsitletava teemaga seotud probleemide lahendamiseks (siin fikseerimine, kas artiklis on ettepanekuid käsitletava probleemi lahendamiseks ning kas lahendajaks peaks olema riik, enamus või vähemus. Stereotüüp väljendub selles, et vastutus probleemide lahendamise eest pannakse reeglina teisele poolele.). Valimi moodustamine Monitooringu empiirilised andmed koguti aasta jooksul avaldatud arvamusartiklitest järgmistes AS Ekspress Grupp ja Eesti Meedia Grupp online väljaannetes: Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, postimees.ru, Den Za Znjem, MKEstonia. Arvamusartiklite valimine uurimisallikaks tuleneb antud monitooringu fookusest meid huvitab mitte ainult meedias väljendatavate stereotüüpide fikseerimine, vaid ka nende aluseks olevate sotsiaalsete ja poliitiliste mehhanismide avamine, mis eeldab lisaks stereotüüpsetele sõnadele ka vastavate argumentatsioonide analüüsi. Taoline argumentatsioon analüüsi allikana on leitav vaid arvamuslugudest. Valimi moodustamisel viidi nimetatud meediakanalites otsingumootorit kasutades ja peale mitmeid teste läbi otsingud sõnadega venelane (eestikeelsetes allikates) ja estontsõ (venekeelsetes allikates). Testid näitasid, et just antud otsingusõnade kaudu on võimalik 8

10 moodustada süstemaatiline andmebaas artiklitest, millest sisaldavad potentsiaalselt vastastikuseid rahvuslikke stereotüüpe. 1. Otsingute tulemusel saadi kirjeid 2760 artikli kohta, mis sisaldasid nimetatud sõnatüvesid (venela* ja eston*). 2. Edasi tehti kindlaks antud valimis sisalduvad arvamusartiklid, st. kõik ülejäänud artiklid kõrvaldati valimist. 3. Lõpuks tehti kindlaks artiklid, milles väljendatakse teatud hoiakuid teise rahvuse suhtes (s.t. artikkel ei ole puhtinformatiivne) ja mille põhjal stereotüüpide esinemist kaardistada ning analüüsida. 4. Tulemusena kujunes andmebaasi valimiks 241 artiklit 156 eestikeelset ja 85 venekeelset artiklit Kodeerimisjuhend 1. Kõigepealt tehti kindlaks, kas vastav artikkel on pühendatud Eesti rahvussuhete teemale, mille raames saaks rahvuslike stereotüüpide olemasolu ning väljendusvorme analüüsida. Kodeeriti järgmised pilootuuringu käigus kindlakstehtud enimesinevad teemad: Kodakondsus, Eesti keel, Vene kool, Lõimumine üldiselt, Võrdne kohtlemine, Uusimmigrandid, Venekeelne TV Eestis, Teine rahvus või isik, Ukraina kriis, Eesti- Vene piirileping, Ajalugu. a) Kui artiklil oli mingi teine teema, kuid see sisaldas siiski üksikuid laused või lõike, milles väljendus hoiak Eesti rahvussuhetes valitseva olukorra ning selle kaudu ka teise rahvusgrupi kohta, siis võeti selline artikkel valimisse sisse ning kodeeriti muu teema alla. b) Kui artikli teema ei olnud seotud rahvussuhetega Eestis ning seal puudusid isegi üksikud laused selle kohta, siis antud artiklit tervikuna ei kodeeritud, vaid täideti kodeerimisfailis ainult järgmised tulbad: allikas, kuupäev ning link artiklile. 2. Edasi fikseeriti autori tegevusala siin toodi eraldi välja ajakirjanikud ja poliitikud ning kolmanda kategooriana muu, mille alla läksid kõik need, kes ei ole ajakirjanikud ja poliitikud. Kui autor on erakonna liige, siis märgiti poliitik. Kui autori tegevusala kindlakstegemine osutus probleemseks, siin kõigepealt vaadati, kas autor on antud meediaallika toimetuse liige ja kui on, siis märgiti ajakirjanik. Edasi vaadati, kas autor kuulub riigikokku või kohalikku volikokku või omavalitsusse ja kui kuulub, siis märgiti poliitik. Kõigil teistel juhtudel märgiti tegevusalaks muu. 3. Autori kogukond autori eestikeelse või venekeelse kogukonna määratlemisel lähtuti tema nimest, variant 3 segapere tähendab, et autori ees- ja perekonnanimi viitavad eri rahvustele. Juhul kui kodeerija oli kindel, et autor on ühest rahvusest, kuid tema nimi viitab teisele rahvusele (näiteks Igor Gräzin), siis lähtuti tegelikust olukorrast, mitte nimest. 4. Artiklite teemad teemad, mis ei ole esindatud toodud nimekirjas asetati kategooria muu alla. Kui artiklis oli üle kahe teema, siis kodeeriti esimesena esinevad teemad (mis tuleb tavaliselt välja kas pealkirjast või esimestest lõikudest). 5. Lõimumisvaldkonnad kodeeriti sellised lõimumisvaldkonnad, nagu need on defineeritud lõimumiskavas, kuid igaks juhuks lisati ka variant 4 muu. 9

11 6. Sõnakasutus teise rahvuse või teise arvamuse esindaja suhtes fikseeriti, kas autor kasutab positiivseid, neutraalseid või negatiivseid sõnu nii teise rahvuse kui ka omast rahvusest teise arvamuse esindaja suhtes. Positiivne sõnakasutus tähendab tunnustavate sõnade ja väidete kasutamist, negatiivne sõnakasutus tähendab halvustavate sõnade ja väidete kasutamist, neutraalne sõnakasutus tähendab, et tunnustavad ja halvustavad sõnad ja väited artiklis puuduvad. 7. Halvustavate sõnade või väljendite kasutamine siin kirjutati välja, missugusi konkreetseid halvustavaid sõnu ja väljendeid kasutati, et tekiks võimalus neid hiljem eraldi analüüsida. 8. Teise rahvuse vaatenurk see on autori diskursuse nö tasakaalustatuse küsimus, mis näitab, kas tekstis sisaldub ka teise poole vaade käsitletavale teemale. Sellega seoses eristati kahte esindatuse taset teise poole vaatenurk on esindatud isoleeritud üksikväidete tasemel või on olemas ka teise poole seisukoha suhteliselt terviklik argumentatsioon. 9. Enamuse kõrgema sotsiaalse staatuse õigustamine siin peeti silmas seisukohtade esinemist tekstis, milles õigustatakse või peetakse loomulikuks eestlaste priviligeeritud sotsiaalset positsiooni mingis rahvussuhetega seotud valdkonnas võrreldes venekeelsete inimestega. Antud tunnust kodeeriti ainult Eesti-siseste teemade puhul, Eesti-väliste artiklite puhul kodeeriti variant 3 välisriigi teema. 10. Enamuse kõrgema sotsiaalse staatuse õigustamise viis fikseeriti, kas õigustamine jääb üldsõnaliseks nendinguks või tuuakse ka mingid konkreetsed põhjendused, mis on enamuse kõrgema staatuse õigustamise aluseks. 11. Vähemuse diskrimineerimise kriitika siin peeti silmas seisukohtade esinemist, milles kritiseeritakse eestlaste või Eesti riigi poolt vähemusrahvuste diskrimineerimist või nende madalamat sotsiaalset positsiooni ühiskonnas. Antud tunnust kodeeriti ainult Eesti-siseste teemade puhul, Eesti-väliste artiklit puhul kodeeriti variant 3 välisriigi teema. 12. Vähemuse diskrimineerimise kriitika viis siin kodeeriti kas vähemuse diskrimineerimises süüdistamine on artiklis lihtsalt üldsõnaline või tuuakse mingeid konkreetseid tegelikkusele vastavaid fakte, mis seda kinnitavad. 13. Probleemi põhjustaja siin kodeeriti, kas artiklis on välja toodud käsitletava probleemi põhjus või põhjustaja ning kas selle saab siduda riigiga, enamusega, vähemusega, nende mõlemaga või mõne üksikisiku ja grupiga. Kui probleemi põhjustajat artiklis ei nimetata, siis märgiti variant puudub. 14. Ettepanekud probleemi lahendamiseks - siin fikseeriti, kas artiklis on ettepanekuid käsitletava probleemi lahendamiseks ning kas lahendajaks peaks olema riik, enamus, vähemus, mõlemad pooled või mõni üksikisik ja grupp. Kui probleemi lahendajat artiklis ei nimetata, siis märgiti variant puudub. 15. Lõpuks fikseeriti kodeerimisfailis ka artikli link, et hiljem oleks mugavam teha kvalitatiivset analüüsi. 10

12 3. PEAMISED TULEMUSED Esitame monitooringu peamised tulemused erinevat tüüpi toimijatele iseloomulike diskursuste lõikes, kus artikleid on kõigepealt analüüsitud üldvalimis tervikuna ning edasi konkreetsemalt autorite keelekogukonna ja erakonna alusel. Põhimõtteliselt on tegemist väga rikka andmebaasiga, mida saaks analüüsida ka teistes perspektiivides - näiteks mingist konkreetsest teemast või lõimumisvaldkonnast lähtuvalt. Samuti oleks võimalik edasi minna üksikartiklite ning nende diskursuse süvaanalüüsi analüüsi tasemele, sest andmebaas sisaldab ka linke kõigile kasutatud allikatele. Antud aruandes piirdutakse siiski kõige olulisema võrdlusperspektiiviga rahvuslike stereotüüpide taastootmise seisukohalt, milleks on autorite keelekogukond ja erakond TULEMUSED ÜLDVALIMI LÕIKES Joonis 1 Autori tegevusala 30% 41% Ajakirjanik Poliitik Muu 29% Analüüsitud artiklite autorite tegevusala kodeerimise eesmärk oli eristada ühelt poolt poliitikute ja ajakirjanike ning teiselt poolt muude elualade esindajate seisukohavõtud. Poliitikute sõnavõttude eristamine loob võimaluse analüüsida meediadiskursuses väljenduvat parteipoliitilist tegevust ning selle raames teatud rahvuslike stereotüüpide taastootmist. Ajakirjanike eristamine on oluline selles mõttes, et nemad moodustavad reeglina meediatekstide autorite kõige suurema grupi. Antud joonis toobki esile, et ajakirjanikke oli autorite hulgas 41%, poliitikuid 29% ning muude elualade esindajaid 30%. 11

13 Joonis 2 Autori erakond 23% 6% 6% 4% Reformierakond Keskerakond SDE 9% IRL Vabaerakond 4% 1% 0% EKRE Muu 47% Parteitu Ei tea Antud joonis näitab, et umbes pooled kodeeritud artiklite autorid on parteitud ning umbes neljandiku puhul ei olnud võimalik autori parteilisust ainult erakondade nimekirjade ja äriregistri kaudu kindlaks teha. Seega, natuke rohkem kui veerand artiklitest on kirjutatud parteilastest autorite poolt, kusjuures kõik praegused parlamendierakonnad on esindatud samas suurusjärgus, v.a. EKRE, kelle liikmeid oli autorite seas vaid 1% artiklite puhul. Joonis 3 Autori kogukond 3% 3% eesti 35% 59% vene Segapere Muu 12

14 Autorite kogukondlik jaotus (selle kodeerimise protseduuri vaata kodeerimisjuhend p. 3) on 59% eestlasi ja 35% eestivenelasi, mis peegeldab üsna täpselt ühiskonna kui terviku kogukondlikku jaotust. Joonis 4 Teemad 10% 1% 5% 2% Kodakondsus eesti keel vene kool 15% 18% Lõimumine üldiselt Võrdne kohtlemine uusimmigrandid 9% 7% venekeelne TV Eestis teine rahvus või isik 1% 12% 11% 7% 2% Ukraina kriis Eesti-Vene piirileping Ajalugu Antud valimi artiklites eristati kokku ühtteist erinevat teemat ning joonis näitab, et suhteliselt kõige enam kaetud teemadeks koguvalimis on lõimumine üldiselt (sisaldab nii lõimumist kui sotsiaalset protsessi kui ka lõimumiskava ja selle täitmist), Ukraina kriis ning teine rahvus või teisest rahvusest isik. 13

15 Joonis 5 Lõimumisvaldkond 3% 34% 26% 26% 11% õiguslik-poliitiline sots-majandus keel-kultuur Muu Puudub Lõimumisvaldkondade lõikes on üldvalimi artiklites võrdselt esindatud õiguslik-poliitiline ja keelelis-kultuuriline integratsioon (26%), sotsiaal-majanduslik integratsioon on esindatud mõnevõrra tagasihoidlikumalt (11%). Võib öelda, et võrreldes teiste EL riikide, kus keskne integratsiooni valdkond on ajalooliselt olnud sotsiaal-majandus, väljendub siin Eesti teatud spetsiifika, mis tuleneb riigi ajaloost ja kesksetest lõimumisprobleemidest. Joonis 6 Sõnakasutus teise rahvuse või teise arvamuse esindaja suhtes 0% 8% 6% 17% Positiivne neutraalne negatiivne määratlemata 69% Analüüs kinnitab, et autorite sõnakasutus teise rahvuse või omaenda rahvuse teise arvamuse esindaja suhtes on enamuses neutraalne (69%), samas esineb küllalt palju ka otseselt 14

16 negatiivset sõnakasutust (17%). Otseselt positiivset sõnakasutust (teise poole tunnustamist) esineb vaid 6% artiklites. Joonis 7 Teise poole vaatenurk 5% Puudub 36% Sisaldab üksikuid väiteid 59% Sisaldab teise poole vaate terviklikku esitlust Teise poole vaatenurga esindatus annab informatsiooni vastava artikli tasakaalustatuse kohta, mis näiteks ajakirjanikutöö puhul kujutab endast kvaliteedi üht alusnõuet. Analüüs kinnitabki, et just ajakirjanike puhul on võrreldes poliitikutega või muude elualade esindajatega teise poole vaatenurk esindatud oluliselt sagedamini. Tervikuna on üldvalimis teise poole vaatenurk esindatud 41% ning esindamata 59% artiklites. Teise poole vaatenurga esindatus autorite tegevusala lõikes jaguneb järgmiselt: ajakirjanike puhul on see esindatud üle 50% artiklites, teiste autorite puhul aga alla 30% artiklites. 15

17 Joonis 8. Teise poole vaatenurk autorite tegevusala lõikes 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ajakirjanik Poliitik Muu Puudub Sisaldab üksikuid väiteid Sisaldab teise poole vaate terviklikku esitlust Joonis 9 Enamuse kõrgema staatuse õigustamine 8% 15% Puudub Esindatud Välisriigi teema 77% Enamuse kõrgema staatuse õigustamine üldvalimis puudub kolmes neljandikus artiklites ning on esindatud 15% artiklites (kategooria Välisriigi teema kohta vt. kodeerimisjuhend p.9). Antud teema on oluline nii kogukondade kui ka vasakpoolsete ja parempoolsete parteide võrdluses, mida analüüsitakse aruande järgmistes osades. 16

18 Joonis 10 Vähemuse diskrimineerimise kriitika 8% Puudub 39% 53% Esindatud Välisriigi teema Vähemuse diskrimineerimise kriitika puudub umbes pooltes artiklites ning on esindatud 39% artiklites (kategooria Välisriigi teema kohta vt. kodeerimisjuhend p.11). Ka see teema on oluline nii kogukondade kui ka vasakpoolsete ja parempoolsete parteide võrdluses, mida analüüsitakse aruande järgmistes osades. 17

19 Joonis 11 Probleemi põhjustaja 22% 22% 35% Riik Enamus Vähemus Mõlemad pooled panustavad Üksikisik või grupp puudub 9% 5% 7% 0% Umbes kolmandikus kõigist analüüsitud artiklitest peetakse käsitletava probleemi põhjustajaks riiki ning umbes viiendikus artiklites mingit konkreetset üksikisikut või gruppi. Enamus ja vähemus on probleemi põhjustajaks vastavalt 7% ja 5% artiklites ning mõlemad pooled panustavad probleemi tekkimisse 9% artiklites. 18

20 Joonis 12 Ettepanekud probleemi lahendamiseks 48% 26% 8% 5% 2% Lahendab riik Lahendab enamus Lahendab vähemus Mõlemad pooled panustavad Üksikisik või grupp Puudub 11% Umbes pooltes artiklites puuduvad ettepanekud käsitletavate probleemide lahendamiseks ning umbes veerandi puhul peetakse lahendajaks riiki. Edasi järgnevad üksikisik või grupp 11%, mõlemad pooled 8%, enamus 5% ning vähemus 2% TULEMUSED AUTORITE KEELEKOGUKONNA LÕIKES Edasi analüüsime saadud tulemusi keelekogukondade lõikes. Ühelt poolt on järgnevad joonised kirjeldavad, tuues esile olukorra autorite keelekogukondade lõikes, teiselt poolt aga saab nende põhjal teha ka järeldusi rahvuslike stereotüüpide kujunemise mehhanismide ning nende sotsiaalsete funktsioonide kohta, mis on seotud toimija väljapositsiooni legitimeerimisega. 19

21 Jooni 13. Teema autorite kogukonna lõikes 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Eesti Vene Antud joonisel toodud üldpilt teemade lõikes on autorite keelekogukondade puhul sarnane, st. need esinevad eestikeelsete ja venekeelsete autorite puhul suhteliselt võrdselt. Samas on eestikeelsete autorite puhul kaks teemat, mis on olulselt rohkem esindatud võrreldes venekeelsetega need on Ukraina kriis ja ajalugu. Venekeelsete autorite puhul on eestlastega võrreldes oluliselt enam esindatud lõimumise teema üldiselt ning võrdse kohtlemise teema. Toodud erinevused on hästi seletatavad vastavate toimijate subjektipositsiooniga sotsiaalsel väljal, sest Ukraina kriisi ja ajaloo teemad seonduvad eestlaste jaoks julgeoluga küsimustega tunduvalt enam võrreldes eestivenelastega ning lõimumise teema üldiselt ja võrdse kohtlemise teema on oluliselt tähtsamad eestivenelaste jaoks võrreldes eestlastega. 20

22 Joonis 14. Lõimumisvalkond autorite kogukonna lõikes 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Õiguslik-poliitiline Sots-majandus Keel-kultuur Muu Puudub Eesti Vene Venekeelsed autorid käsitlevad eestlastega võrreldes oluliselt enam õiguslik-poliitilist integratsiooni ja mõnevõrra enam keelelist-kultuurilist integratsiooni. Eestikeelsed autorid käsitlevad aga mõnevõrra enam sotsiaal-majanduslikku integratsiooni. Ka antud tulemuse puhul võib öelda, et see peegeldab eri toimijate erinevate väljapositsiooni ning sellega seotud erinevaid valupunkte kuna näiteks kodakondsuse või venekeelse koolireformi küsimused on olulisemad just eestivenelaste jaoks, siis on mõistetav, et neid käsitletakse ka vastavas meediadiskursuses enam. Joonis 15. Sõnakasutus teise suhtes autorite kogukonna lõikes 21

23 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Positiivne Neutraalne Negatiivne Määratlemata Eesti Vene Nii eestlaste kui eestivenelaste puhul on umbes kahes kolmandikus artiklites tegemist neutraalse sõnakasutusega, eestlastel autoritel on mõnevõrra rohkem positiivset ja venekeelsetel autoritel negatiivset sõnakasutust. Näited mõnedest levinumatest negatiivsetest terminitest on järgmised: kolonisaator, pättide bande, kapiputinlane, okupandid, kremli sabarakk. Toome ka ühe negatiivse sõnakasutuse näite: siinne ekssovettide seltskond on nii kultuurivõimetu, et neil pole erakondi, huvisid ega ka poliitilist üksmeelt (Langemets 2014). Joonis 16. Teise poole vaatenurk autorite kogukonna lõikes 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Puudub Sisaldab üksikuid väiteid Sisaldab teise poole vaate terviklikku esitlust Eesti Vene 22

24 Teisepoole vaatenurk puudub umbes kahes kolmandikus eestlastest ning ühes kolmandikus eestivenelastest autorite artiklites, mis on väga oluline erinevus ning viitab eestikeelse online meedia tunduvalt suuremale tasakaalustamatusele võrreldes venekeelsega. Teise poole vaadete esindatuse tase on jagatud kaheks sisaldab üksikuid väiteid ning sisaldab ka teise poole vaate suhteliselt terviklikku esitlust. Kui venekeelsete autorite puhul üle pooltes artiklites sisalduvad teise poole üksikud väited ning üle 10% artiklites ka teise poole vaadete terviklik esitlus, siis eestlastest autorite artiklites on need numbrid vastavalt 28% ja 2%. Joonis 17. Enamuse kõrgema staatuse õigustamine autorite kogukonna lõikes 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Puudub Esindatud Välisriigi teema Eesti Vene Enamuse kõrgema staatuse õigustamine on esindatud umbes neljandikus eestlastest autorite artiklites ning 7% venekeelsete autorite artiklites. Tegemist on ühe sotsiaalse välja toimeloogikat kirjeldava tunnusega, mille kaudu on võimalik mõista rahvuslike stereotüüp ide taastootmist, st. õigustamise kaudu toimub enamusgrupi poolt status quo legitimeerimine ning seetõttu esinebki antud tunnus enamusgrupi autorite puhul oluliselt rohkem. 23

25 Joonis 18. Vähemuse diskrimineerimise kriitika autorite kogukonna lõikes 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Puudub Esindatud Välisriigi teema Eesti Vene Vähemuse diskrimineerimise kriitika on tunnus, mis täidab sotsiaalsel väljal analoogset funktsiooni võrreldes enamuse kõrgema staatuse õigustamise tunnusega, kuid vaadatuna eestivenelaste poolt, st. tegemist on ühe keskse diskursiivse strateegiaga, mille kaudu vähemusgrupp üritab oma positsiooni sotsiaalsel väljal parandada. Selles mõttes on mõistetav, et venekeelsete autorite artiklites on see tunnus esindatud oluliselt kõrgemal määral (umbes kaks kolmandikku) kui eestlastest autorite artiklites (umbes veerand). Joonis 19. Probleemi põhjustaja autorite kogukonna lõikes 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Riik Enamus Vähemus Mõlemad pooled panustavad Üksikisik või grupp Puudub Eesti Vene Artiklites käsitletavate probleemide põhjustajana näevad nii eestlastest kui ka eestivenelastest autorid kõige sagedamini riiki, eestivenelaste puhul pea 40% artiklites ning eestlaste puhul 24

26 pea veerandis artiklites. Võrreldes enamust ja vähemust probleemi põhjustajana on iseloomulik (tuleneb toimijate subjektipositsioonist ja peegeldab sotsiaalse välja toimimise loogikat), et eestlased arvavad mõnevõrra enam, et vähemus on selles süüdi ning eestivenelased arvavad mõnevõrra rohkem, et enamus on selles süüdi. Joonis 20. Ettepanek probleemi lahendaja osas autorite kogukonna lõikes 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Lahendab riik Lahendab enamus Lahendab vähemus Mõlemad pooled panustavad Üksikisik või grupp Puudub Eesti Vene Kuigi venekeelsed autorid näevad rahvustevahelistes suhetes ja lõimumises probleeme enam, on nende artiklites ettepanekuid probleemide lahendamiseks vähem võrreldes eestlastest autorite artiklitega. Kui venelastest autoritel puudub ettepanek probleemi lahendaja osas pea kahes kolmandikus artiklites, siis eestlaste puhul jääb see protsent alla neljakümne OLULISEMAD TULEMUSED AUTORITE ERAKONNA LÕIKES Monitooringute tulemuste analüüs näitab, et online meedia on oluline kanal ka erakondade poliitiliste diskursuste esitamisel. Tervikuna võib öelda, et allpoolt toodud numbrid vastavad väga hästi toimijate subjektipositsioonile sotsiaalsel väljal, kus parempoolsed ja konservatiivsed erakonnad positsioneerivad end eelkõige enamusgrupi huvide esindajana ning vasakpoolsed üritavad kaasata ka vähemusgruppe. Seega on online meedia oluline poliitikaareen, milles erakonnad väljendavad oma eelistusi ning taastoodavad võimusuhteid, mille üheks oluliseks instrumendiks on rahvuslike stereotüüpide taastootmine. Eelnevad uuringud näitavad, et mida politiseeritumad rahvussuhted ühiskonnas on, seda enam saavad sellega seotud diskursused osaks ka võimussuhete kujundamisest ja taastootmisest. Samas tuleb lisada, et rahvussuhete politiseeritus ja võimuvõitlus ei ole demokraatlikus ühiskonnas kõrvalekalle normist, vaid loomulik osa poliitika toimimisest. Seega tuleb ka rahvuslikke stereotüüpe näha mitte lihtsalt hälbena, vaid teatud mõttes paratamatu ühiskondliku nähtusena. Samas annab stereotüüpide poliitilise ärakasutamise monitoorimine 25

27 ja uurimine võimaluse ühiskonna toimemehhanisme paremini teadvustada ning selle alusel võimaluste piires ka suunata. Joonis 21. Lõimumisvaldkond autorite erakonna lõikes 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konservatiivne (IRL ja EKRE vasakpoolsed (KE ja SDE) Parempoolne (RE) Vabaerakond Muu, ilma parteita, ei tea Õigus-poliitiline Sots-majandus keel-kultuur Muu Puudub Nagu öeldud, vasakpoolsed parteid defineerivad end sotsiaalsel väljal sageli vähemuste õiguste kaitsjana. Mõnevõrra peegeldab seda antud joonisel asjaolu, et neil on ainsana kaetud kõik lõimumisvaldkonnad, kusjuures õiguslik-poliitiline valdkond on kaetud oluliselt tugevamalt võrreldes konservatiivsete erakondadega ning keelelis-kultuuriline valdkond võrreldes parempoolsete erakondadega. Joonis 22. Enamuse kõrgema staatuse õigustamine autorite erakonna lõikes 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konservatiivne (IRL ja EKRE) vasakpoolsed (KE ja SDE) Parempoolne (RE) Vabaerakond Muu, ilma parteita, ei tea Puudub Esindatud Välisriigi teema 26

28 Enamuse kõrgema staatuse õigustamine puudub vasakpoolsete erakondade autorite artiklites täielikult, mis kinnitab teoreetilist väidet nende poliitilise väljapositsiooni seotusest vähemuste huvide esindamisega. Mõnevõrra üllatav on antud joonisel asjaolu, et konservatiivsete parteide meediadiskursuses oli aastal 2014 enamuse kõrgema staatuse õigustamine vähem esindatud võrreldes Reformierakonnaga, sest traditsiooniliselt on see olnud just nende võimuinstrument. Joonis 23. Vähemuse diskrimineerimise kriitika autorite erakonna lõikes 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konservatiivne (IRL ja EKRE) vasakpoolsed (KE ja SDE) Parempoolne (RE) Vabaerakond Muu, ilma parteita, ei tea Puudub Esindatud Välisriigi teema Joonis toob esile, et kui vasakpoolsetel parteidel on vähemuste diskrimineerimise kriitika esindatud pea kahes kolmandikus artiklites, siis kõigil teistel poliitilistel jõududel jääb see alla 15%, mis vastab mõlema poole subjektipositsioonile sotsiaalsel väljal ja kujutab endast strateegiat oma väljapositsiooni legitimeerimisel. 27

29 Joonis 24. Probleemi põhjustaja autorite erakonna lõikes 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Konservatiivne (IRL ja EKRE) vasakpoolsed (KE ja SDE) Parempoolne (RE) Riik Enamus Vähemus Mõlemad pooled panustavad Üksikisik või grupp Puudub Ka probleemi põhjustaja puhul on tegemist väga iseloomuliku tulemusega, mis peegeldab toimijate väljapositsiooni - kui vasakpoolsete autorite artiklite puhul on probleemide põhjustajaks valdavalt riik, siis teiste poliitiliste jõudude autoritel nii selget eelistust ei ole. Eesti valitsuskoalitsioonides on läbi aegade juhtiv roll olnud parempoolsetel parteidel ning antud tulemus peegeldab vasakpoolsete parteide autorite kriitikat parempoolsete valitsuste rahvuspoliitika suhtes, mis on osa nende eesmärgist parandada oma võimupositsiooni. Joonis 25. Ettepanekud probleemi lahendamiseks autori erakonna lõikes 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% Lahendab riik Lahendab vähemus Mõlemad pooled panustavad Üksikisik või grupp Puudub 5,00% 0,00% Konservatiivne (IRL ja EKRE) vasakpoolsed (KE ja SDE) Parempoolne (RE) Umbes 40% artiklites probleemi lahendaja käsitlus puudub, ülejäänud artiklites domineerib lahendajana riik. On iseloomulik, et kõige enam näevad riigil probleemide lahendaja rolli 28

30 vasakpoolsed erakonnad, kuivõrd nende seisukohalt on just riik probleemide põhjustaja. Seega võib öelda, et antud monitooringus aluseksvõetud narratiivse skeemi meetod annab võimaluse rahvussuhetega seotud erinevate teemade omavaheliseks seostamiseks ja sotsiaalsete nähtuste terviklikumaks mõistmiseks. 29

31 KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED Antud monitooring jaotas rahvuslikud stereotüübid nende tugevusastme lõikes nelja gruppi: vihakõne, tugevad stereotüübid, vaevu hoomatavad stereotüübid ning nn. vähemuspimedus. Saadud tulemused kinnitavad, et vihakõnet ning tugevaid stereotüüpe, milles kasutatakse otseselt teist poolt solvavaid sõnu ja mõttearendusi, esines Eesti peavoolu online meedias aastal 2014 suhteliselt vähe (umbes kuuendikus artiklites). Samas on vaevumärgatavad stereotüübid ja vähemuspimedus väga oluline osa Eesti online meediamaastikust näiteks umbes 60% artiklites puudub nö. teise poole vaatenurga esitus, mis tähendab seda, et rahvussuhteid nähakse nendes artiklites vaid ühe poole vaatevinklist. Käesolev monitooring käsitleb rahvuslikke stereotüüpe mitte puhtpsühholoogilise nähtusena, mille puhul nähakse neid kõrvalekaldena aktsepteeritud normist, vaid toob esile, et teatud mõttes on rahvuslikud stereotüübid üks osa ühiskonna ja poliitika normaalsest toimimisest, taastootes kultuuridevahelisi piire. Kultuuridevaheliste piiride konstrueerimine täidab kahte põhifunktsiooni ühelt poolt meie ja nende eristamine, teiselt poolt ühendamine. Kumbki funktsioon ei ole hea või halb iseenesest, vaid teatud sotsiaalses kontekstis. Samas mõjub rahvuslike piiride ülemäärane rõhutamine negatiivselt ühiskonna kui terviku sidususele ja stabiilsusele. Seepärast on võitlus rahvuslikke piire rõhutavate stereotüüpidega oluline element paljurahvuseliste riikide lõimumisalases tegevuses. Stereotüüpide taastootmine on eriti iseloomulik ühiskondlike suhete muutuste perioodidel, mil suureneb surve seniste kultuuridevaheliste piiride tüübi muutmiseks mida suurem selline surve on, seda tugevamalt stereotüüpide taastootmise kaudu seniseid kultuuridevahelisi piire reeglina kaitstakse. Seega on stereotüüpide taastootmine mitte ainult individuaalne ja puhtpsühholoogiline nähtus, vaid eelkõige sotsiaalne nähtus, mis täidab gruppidevahelistes suhetes objektiivseid sotsiaalseid funktsioone. Selles kontekstis ongi oluline analüüsida neid sotsiaalseid suhteid, mille raames stereotüüpe reeglina taastoodetakse. Rahvuslike stereotüüpide monitooring annab võimaluse avada stereotüüpide taastootmine sotsiaalseid mehhanisme, mis on oluline informatsioon rahvustevaheliste probleemide olemuse teadvustamiseks ning vastumeetmete kavandamiseks. Antud monitooringu metoodika ning andmekogumise käigus saadud tulemused lubavad teha järeldusi põhiliste sotsiaalsete mehhanismide kohta rahvuslike stereotüüpide taastootmises Eesti online meedias: 1) milline on stereotüüpide tekkemehhanism ja sotsiaalne funktsioon gruppidevahelistes suhetes? 2) mis tüüpi rahvuslikke stereotüüpe erinevad toimijad väljendavad ning milliste gruppidevaheliste suhetega need seonduvad? 3) mis tüüpi stereotüübid erinevates lõimumisvaldkondades reeglina levivad ning missuguste toimijatega seoses need väljendavad? 30

32 4) millistele sihtgruppidele tuleks lõimumispoliitikas ühiskonna sallivuse suurendamisel keskenduda, st, kelle ja mis tüüpi rahvustevahelisi kontakte ja koolitusi toetada, kellele ja milliseid telesaateid teha, jne. Rahvuslike stereotüüpide taastootmist analüüsiti antud meediamonitooringus kahe dimensiooni lõikes, mille raames eeldati erinevate subjektipositsioonide nö. ideaaltüüpiliste narratiivide vastandumist. Esimene dimensiooni sisuks on enamusgrupi kõrgema staatuse õigustamine versus rahvuspõhise diskrimineerimise kriitika esimene on omane enamusgrupi väljapositsioonile, teine aga vähemusgrupi väljapositsioonile. Tulemuste analüüsi näitab, et enamuse kõrgema staatuse õigustamine sisaldub umbes kuuendikus kogu valimi artiklites, mille enamus autorid on eestlased ning rahvuspõhise diskrimineerimise kriitika sisaldub umbes 40% artiklites, mille enamus autoreid on eestivenelased. Teine rahvuslike stereotüüpide taastootmise keskne dimensioon antud uuringus on seotud rahvussuhete probleemide põhjuste ja nende ületamise nägemisega. Me eeldasime, et enamusgrupi subjektipositsiooni seisukohalt on probleemide põhjuseks reeglina vähemus ise ning seega ka nende ületamine eeldab vähemuste endi panustamist. Vähemusgrupi subjektipositsiooni seisukohalt on olukord monitooringus aluseksvõetud teooria seisukohalt vastupidine. Tulemused suures plaanis kinnitavad seda hüpoteesi näiteks vähemusgrupi autorid peavad üle 50% artiklites rahvussuhetes eksisteerivate probleemide põhjustajaks kas riiki või enamusgruppi. Oluline tulemus lõimumise seisukohalt laiemas plaanis on see, et rahvussuhetes esinevate probleemide lahendamise osas puuduvad igasugused ideed pea kahes kolmandikus venekeelse taustaga autorite artiklites ja umbes 40% eestlastest autorite artiklites, mis viitab, et umbes pooltes rahvussuhetele pühendatud artiklites on tegemist vastastikuse positsioneerimisega (mis on stereotüüpide taastootmise allikas), mitte aga konstruktiivse dialoogiga. Seega, tervikuna kinnitab antud meedia monitooring, et online meedia kujutab endast muuhulgas poliitilise ja sotsiaalse võitluse välja, millel osalevad nii erinevad sotsiaalsed grupid kui ka parteid, kes kasutavad stereotüüpe oma väljapositsiooni legitimeerimiseks. Samas on mahu poolest umbes samas ulatuses esindatud sellised rahvussuhetele pühendatud arvamusartiklid, mida iseloomustab pigem konstruktiivne ja pragmaatiline joon ning milles rahvussuhteid nähakse pigem ühiskonna kui terviku stabiilsuse ja arenguhuvide seisukohalt. Mõned enamlevinud diskursused, mis väljendavad kultuuridevaheliste piiride ületamist teise tunnustamise võtmes on järgmised: tuleb mõista ja toetada arusaamist, et ei ole olemas ühte ainuõiget ajalugu ja kultuuri; tuleb edendada psühholoogiliselt ja sotsiaalselt tugeva riigiidentiteediga ühtset Eestit; rahvusliku rikkuse kasv ning sallivus ja isikuvabadused on omavahel seotud; tuleb leida vormel, mille raames meie hulka kuuluvaks loetakse kõik Eesti inimesed; avaliku informatsiooni esitamine on oluline ka vene keeles, st. inimestega tuleb rääkida keeles, mida nad kõige paremini mõistavad nende emakeeles; pole vaja kanaleid sulgeda, festivale boikottida, rahvusi ja automarke vihata, vaid tuleb püüda mõista, miks teised mõistavad asju teistmoodi kui meie; 31

33 sündmuste tõlgendamisel tuleks võtta arvesse mõlema poole seisukohad; Öeldu illustreerimiseks toome mõned teise tunnustamise konkreetsed näited andmebaasi kuuluvatest artiklitest: Kas ootame, et kõik 191 Eesti vabariigis elava rahva esindajat muutuksid «eestlasteks»? Eesti Vabariigis elades on elementaarne mõista eesti keelt ja suhelda riigikeeles, kuid see ei tähenda, et muutuksid igale kultuurile omased sajandeid juurdunud traditsioonid. Ei soovi ju eestlanegi muutuda lihtsalt ühetaoliseks standardseks eurooplaseks [...](Randjärv 2014). Inimestel tuleb lasta olla sellised, nagu nad tahavad olla [...] Nad peavad tundma, et neid ei kasvata kogu aeg ümber, vaid nad saavad olla need, kes nad juurtelt ja hingelt on. Vägisi armsaks ei saa. Mida rohkem on survet ja sundi, seda rohkem on vastureaktsiooni. (Randjärv 2014). Muukeelse ja eestikeelse kogukonna lõhet põhjendatakse tihti minevikusündmustega. Traditsioonid, esivanemate arvamus ning rahvuse ajalugu on ka minu jaoks olulised. Siiski peame arvestama sellega, et ega meie kõrval elavad muulased ei küüditanud meie esivanemaid, nemad ei okupeerinud Eestit ega mobiliseerinud esiisasid. [...] Stereotüübid on kerged tekkima. Ida-Virumaalt pärit heledapäise ning siniste silmadega tüdrukuna olen nendega ka ise kokku puutunud. [...] Ärgem sildistagem inimesi. (Roone 2014). Toodud näited kinnitavad, et tegelikkuses eksisteerivaid negatiivseid nähtusi ei seostata ainult teise rahvusgrupiga, vaid enesekriitiliselt positsioonilt on hakatud hindama ka oma rahvusgrupi liikmeid. See kujutab endast dialoogilist lähenemist, mida lõimumisalastes projektides tulekski toetada. Kuigi Eesti peamised online meediakanalid on eraomandis ning riigi võimalused meedia sisu mõjutada on piiratud, on siiski olemas nii teatud formaalsed kui ka mitteformaalsed vahendid vastastikuse sallivuse edendamiseks meediatekstides. Viimaste hulka kuuluvad näiteks ühiskonnas üldkehtivad normid ja väärtused (muuhulgas ka poliitiline korrektsus), mis mõistavad hukka teise stereotüpiseerimise. Rahvustega seotud stereotüüpide vastu võitlemise kontekstis on oluline just selliste väärtuste edendamine, mis tähtsustavad ühiskonna kultuurilist mitmekesisust ning erinevate kultuuride võrdsust. Nimetatud väärtuste edendamist riigipoolses lõimumisalases tegevuses tuleks käsitleda mitte imerohuna stereotüüpide taastootmise ärahoidmisel sotsiaalsetes ja poliitilistes suhetes, vaid stereotüpiseerimisele vastanduva väljapositsiooni tugevdamisena Eesti ühiskonnas. On ebareaalne loota, et sotsiaalsed või poliitilised toimijad loobuvad oma väljapositsiooni legitimeerimisest vastastikuste stereotüüpide taastootmise kaudu, sest see on osa ühiskonna ning vastavate gruppide ja indiviidide kohanemisest konfliktsete keskkonnatingimustega. Samas on seda võimalik tasakaalustada sellise subjektipositsiooni tugevdamise kaudu sotsiaalsel väljal, mis seab stereotüüpide taastootmise kahtluse alla, tuues esile nende tekkemehhanismi ja funktsioonid. Kirjeldatud ideest lähtuvalt võiks lõimumisalases tegevuses toetada näiteks sellised televisiooni jutusaateid, mis on üles ehitatud ühelt poolt enamuse domineeriva positsiooni 32

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

ACTA POLITICA ESTICA RIIGIRAHVA IDENTITEET EESTLASTE JA EESTIVENELASTE SEAS R A i v o V e t i k 1 1. Sissejuhatus 2 Eesti riiklusega seotud kollektiiv

ACTA POLITICA ESTICA RIIGIRAHVA IDENTITEET EESTLASTE JA EESTIVENELASTE SEAS R A i v o V e t i k 1 1. Sissejuhatus 2 Eesti riiklusega seotud kollektiiv RIIGIRAHVA IDENTITEET EESTLASTE JA EESTIVENELASTE SEAS R A i v o V e t i k 1 1. Sissejuhatus 2 Eesti riiklusega seotud kollektiivsed identiteedid võib jaotada kolmeks tüübiks, mis lähtuvad kas rahvusriigi,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KIKERIKII VÕI KUKKURUKUU? KULTUURILISED ERINEVUSED JA KOHANEMINE VÄLISRIIGIS Kristina Lukk HIRMUL ON SUURED SILMAD Hirm võib olla nii tunne kui ka emotsioon oht, mis on seotud välise stiimuliga Ärevus

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Ta

MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Ta MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Tatjana Muravjova, olen Integratsiooni ja Migratsiooni

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs Lõimuv Eesti 2000-2011 Lõimuv Eesti 2000-2011 Integratsiooni monitooringute analüüs Kristina Kallas, Ingi Mihkelsoo, Kaarin Plaan 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...4 I OSA: LÕIMUMISE KONTSEPTSIOONI KUJUNEMINE

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem