Kasutusjuhend Pesukuivati

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kasutusjuhend Pesukuivati"

Väljavõte

1 Kasutusjuhend Pesukuivati Lugege kindlasti kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu läbi. Sellega kaitsete ennast ja väldite kahju. et-ee M.-Nr

2 Sisukord Teie panus keskkonna heaks... 7 Ohutusjuhised ja hoiatused... 8 Kuivati käsitsemine Juhtpaneel Puuteekraan ja andurnupud Peamenüü Käsitsemise näited Programmide asukoha muutmine Ülevaade juhtpaneeli legendist Esmakordne kasutuselevõtt Paigaldus Seisuaeg pärast paigaldamist Ekraanikeele seadistamine Energia säästmine Energia säästmine Tagasiside Pesu õige hooldamine Mida jälgida pesemisel Pesu ettevalmistamine kuivati jaoks Kuivatamine Hooldustähised Õige kuivusaste Kuivati täitmine Pesuga täitmine FragranceDosi kontrollimine Programmi valimine Kuivati sisselülitamine Valige programm Programmiseadistuste valimine Kuivusastme valimine Ajaprogrammide programmiaja valimine Lisafunktsioonide valimine Programmi käivitamine Programmi käivitamine

3 Sisukord 6. Programmi lõpp pesu väljavõtmine Programmi lõpp Pesu väljavõtmine Programmide ülevaade Lisafunktsioonid DryFresh PowerFresh DryCare Schonen plus Värskendamine Kuivatusprogrammide ülevaade lisafunktsioonid Wash2dry Kasutamise eeldused Funktsiooni Wash2Dry valimine Lemmikprogrammid Lemmiku loomine võimalus võimalus Nime sisestamine Lemmikute muutmine Trockenassistent Taimer Taimeri seadistamine Taimeri muutmine Taimeri kustutamine Taimeri käivitamine SmartStart Ajavahemiku seadistamine Programmi muutmine Pesu lisamine või väljavõtmine Kondensaadinõu Kondensaadinõu tühjendamine Kondensaadimahuti täitmine

4 Sisukord Lõhnapudel FragranceDos Lõhnapudeli kaitsekleebise eemaldamine Lõhnapudeli paigaldamine Lõhnapudeli avamine Lõhnapudeli sulgemine Lõhnapudeli väljavõtmine / vahetamine Puhastamine ja hooldus Ebemefiltrid Lõhnapudeli väljavõtmine Nähtavate ebemete eemaldamine Ebemefiltri ja õhujuhtimisala põhjalik puhastamine Ebemefiltri märjalt puhastamine Sokkelfiltri puhastamine Sokkelfiltri eemaldamine Sokkelfiltri puhastamine Sokkelfiltri klapi puhastamine Kuivati puhastamine Mida teha, kui Ekraani veateated pärast programmi katkestust Ekraanil kuvatavad juhised Kuivatustulemus jätab soovida Kuivatus kestab väga kaua Üldised probleemid kuivatiga Sokkelfiltri vahetamine Sokkelfiltri regenereerimine Soojusvaheti kontrollimine Kondensaadimahutis oleva ebemefiltri puhastamine Kondensaadi pihustidüüsi vahetamine Klienditeenindus Kontakt tõrgete korral Juurdeostetavad tarvikud Garantii

5 Sisukord Paigaldus Eestvaade Tagantvaade Kuivati transportimine Kuivati transport paigalduskohta Paigaldamine Kuivati loodimine Seisuaeg pärast paigaldamist Õhutus Enne uut transportimist Lisatingimused paigalduseks Kondensaadi väljajuhtimine Erilised ühendustingimused, mis nõuavad tagasilöögiventiili Tühjendusvooliku ümberpaigutamine Näited Elektriühendus Tehnilised andmed Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite tootekirjeldus Vastavusdeklaratsioon Kuluandmed

6 Sisukord Seadistused Seadistuste kuvamine Kasutamine / kuva Sprache PIN-Code Tageszeit Verbrauch Memory Lautstärke Helligkeit Display Wash2Dry Ausschalten Anzeige Võrku ühendamine SmartGrid Fernsteuerung RemoteUpdate Programmi kulg Knitterschutz Abkühltemperatur Trockenstufen Seadme parameetrid Luftwegeanzeige Leitfähigkeit Rechtliche Informationen Garantii

7 Teie panus keskkonna heaks Transpordipakendi käitlemine Pakend kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest ja on taaskasutatav. Pakkematerjali suunamine taaskasutusse säästab toorainet ja vähendab prügi hulka. Edasimüüja võtab pakendid tagasi. Vana seadme kõrvaldamine Elektri- või elektroonikaseadmed sisaldavad veel mitmesugust väärtuslikku materjali. Samuti sisaldavad need teatud aineid, komposiitmaterjale ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuseks. Olmeprügi hulka sattudes või mittenõuetekohase jäätmekäitluse korral võivad need olla ohtlikud inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast ärge visake vana seadet mingil juhul olmeprügi hulka. Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seadusjärgselt teie ise. Hoolitsege selle eest, et teie vana seadet hoitaks kuni äraviimiseni nii, et see lastele ohtlik ei oleks. 7

8 Ohutusjuhised ja hoiatused Lugege kindlasti see kasutusjuhend läbi. See kuivati vastab ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalset kahju. Lugege kasutusjuhend enne kuivati kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja väldite kuivati kahjustamist. Kooskõlas standardiga IEC juhib Miele tähelepanu sellele, et kuivati paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida. Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi. Otstarbekohane kasutamine See kuivati on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes. Kuivati ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes. Kasutage kuivatit eranditult kodumajapidamise raames ning vees pestavate ja tootja poolt hooldusetiketil kuivatikõlblikuks märgitud tekstiilide kuivatamiseks. Igasugune muu kasutusotstarve on keelatud. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või valest kasutusotstarbest. 8

9 Ohutusjuhised ja hoiatused Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised kuivatit ohutult kasutama, ei tohi seda ilma vastutava isiku järelevalve või juhendamiseta teha. Lapsed ja majapidamine Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad kuivatit kasutada vaid pideva järelevalve all. Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad kuivatit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on kuivati kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi kuivatit järelevalveta puhastada ega hooldada. Jälgige lapsi, kes viibivad kuivati läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel kuivatiga mängida. 9

10 Ohutusjuhised ja hoiatused Tehniline ohutus Järgige peatükis Paigaldus antud juhiseid ning samuti peatükki Tehnilised andmed. Kontrollige enne paigaldamist, ega kuivatil pole nähtavaid kahjustusi. Ärge paigaldage kahjustunud kuivatit ning ärge võtke seda mingil juhul kasutusse. Enne kuivati paigaldamist võrrelge tingimata tüübisildil toodud andmeid kaitsme, pinge ja sageduse kohta oma elektrivõrgu vastavate andmetega. Kahtluse korral küsige teavet elektrikult. Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE- AR-E ajakohases väljaandes. Selle kuivati elektriohutus on tagatud vaid sellisel juhul, kui seade on ühendatud eeskirjadele vastava kaitsemaandusega kontakti. On väga oluline kontrollida selle ohutuseelduse täitmist. Kahtluse korral paluge kvalifitseeritud elektrikul maja elektrivõrk üle vaadata. Miele ei vastuta kahjude eest, mis tekivad puuduva või mittetoimiva kaitsemaanduse tõttu. Turvakaalutlustel ärge kasutage pikendusjuhtmeid, harupesi või muud sarnast (tuleoht ülekuumenemise tõttu). 10

11 Ohutusjuhised ja hoiatused Defektseid osi tohib asendada ainult Miele originaalvaruosadega. Ainult niisuguste varuosade kasutamise korral tagab Miele, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele. Asjatundmatult teostatud remonditööd võivad tekitada kasutajale ohtlikke olukordi, mille eest Miele ei vastuta. Hooldustöid tohivad teostada ainult Miele poolt volitatud eriettevõtted, vastasel juhul ei kehti järgnevate rikete korral garantiitagatis. Juurdepääs pistikupesale peab alati olema võimalik, et kuivatit saaks vajaduse korral elektrivõrgust lahutada. Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see seadme kasutajale kahju tekkimise vältimiseks lasta Miele volitatud spetsialistidel välja vahetada. Remondi- või puhastus- ja hooldustööde ajal on kuivati vaid siis elektrivõrgust lahutatud, kui: - toitejuhe on elektrivõrgust eraldatud, - maja elektrisüsteemi kaitse on välja lülitatud või - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täiesti välja keeratud. 11

12 Ohutusjuhised ja hoiatused Selgitused soojuspumba ja külmaaine kohta: kuivati töötab gaasilise külmaainega, mida tihendab kompressor. Tihendamise teel kõrgemale temperatuuritasemele viidud ja veeldatud külmaaine juhitakse suletud ringluse kaudu läbi soojusvahetiüksuse, kus toimub soojusvahetus möödavoolava kuivatusõhuga. Liiga varane kasutuselevõtmine kahjustab kuivatit. Samuti võib kahjustada saada soojuspump. Pärast paigaldamist oodake tund aega, enne kui võtate kuivati kasutusse. - Mürin kuivatusprotsessi ajal, mida põhjustab soojuspump, on normaalne. See ei mõjuta kuivati nõuetekohast toimimist. - Külmaaine ei ole tule- ega plahvatusohtlik. - See kuivati sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Hermeetiliselt suletud. Külmaaine nimetus R134a R134a R450A Külmaaine kogus 0,48 kg 0,30 kg 0,31 kg Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal külmaaine Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal seade 1430 kg CO 2 e 1430 kg CO 2 e 605 kg CO 2 e 686 kg CO 2 e 429 kg CO 2 e 188 kg CO 2 e Selle kuivati jaoks asjakohane külmaaine nimetus ja kogus, samuti globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on tüübisildil (kuivati tagaküljel). 12

13 Ohutusjuhised ja hoiatused Õhuava kuivati allääre ja põranda vahel ei tohi vähendada sokliliistude, kõrgete vaipade või muu sarnasega. Vastasel juhul ei ole tagatud piisav õhu juurdepääs. Kuivatiukse liikumisalale ei tohi paigaldada ühtki suletavat ust, lükandust ega vastassuunda avanevat ust. Seda kuivatit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevad). Ärge modifitseerige kuivatit, kui selleks ei ole Miele selgesõnalist luba. Kuivati on tänu erilistele nõuetele (nt seoses temperatuuri, niiskuse, kemikaalikindluse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga) varustatud spetsiaalse valgustiga. Seda spetsiaalset valgustit tohib kasutada vaid ettenähtud viisil. See ei sobi ruumi valgustamiseks. Vahetustöid tohib teostada vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus. 13

14 Ohutusjuhised ja hoiatused Otstarbekohane kasutamine Ärge paigaldage kuivatit ruumidesse, kus temperatuur võib langeda alla nulli. Kuivati tööd mõjutavad juba külmumistemperatuuri lähedal olevad temperatuurid. Külmunud kondensaat pumbas ja tühjendusvoolikus võib tekitada kahjustusi. Maksimaalne pesukogus on 9,0 kg (kuiv pesu). Teatud programmide puhul kehtivad väiksemad pesukogused leiate peatükist Programmide ülevaade. Tuleoht! Kuivatit ei tohi kasutada juhitava pistikupesaga (nt taimeri või tippkoormusel väljalülituva elektriseadmestikuga). Kui kuivatusprogramm katkestatakse enne jahutusfaasi lõppu, tekib pesu iseenesliku süttimise oht. Hoiatus: Ärge kunagi lülitage kuivatit enne programmi lõppu välja. Või siis ainult sellisel juhul, kui võtate pesu kohe kuivatist välja ja jahutate selle kiiresti. Kuumutamisfaasile järgneb paljudes programmides jahutusfaas, et kindlustada riideesemete jäämine temperatuurile, mis neid ei kahjustaks (nt pesu isesüttimise vältimine). Alles seejärel on programm lõppenud. Võtke pesu alati kohe ja täielikult pärast programmi lõppu kuivatist välja. 14

15 Ohutusjuhised ja hoiatused Tuleohu tekkimise tõttu ei tohi tekstiile kuivatada, kui need - on pesemata; - ei ole piisavalt puhastatud ning neil on õli-, rasva- või muid sarnaseid plekke (nt (toidu)õli, rasva või kreemijääkidega määrdunud köögi- või kosmeetikarätikud). Ebapiisavalt puhastatud pesu on tuleohtlik pesu iseenesliku süttimise tõttu, seda isegi pärast kuivatusprotsessi lõppu ja väljaspool kuivatit; - on määrdunud tuleohtlike puhastusvahenditega või atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldi, tärpentini, vaha, vahaeemaldi või kemikaalide jääkidega (võib esineda moppides, kuivatus- ja pühkimislappides); - on määrdunud juuksegeeli, juukselaki, küünelakieemaldi või muude seesuguste jääkidega. Seepärast peske taolisi eriti tugevalt määrdunud tekstiile eriti põhjalikult: kasutage lisakogust pesuvahendit ja valige kõrge temperatuur. Kahtluse korral peske mitu korda. Eemaldage taskutest kõik esemed (nt tulemasinad, tikud). 15

16 Ohutusjuhised ja hoiatused Tuleohu tõttu ei tohi kunagi kuivatada tekstiile või tooteid, - mille puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale (nt keemilises puhastuses); - mis sisaldavad peamiselt vahtkummi-, kummi- või kummisarnaseid materjale. Need on näiteks lateksesemed, dušisõelad, veekindlad tekstiilid, kummeeritud esemed ja vahtkummihelvestega täidetud rõivad ja padjad; - mis on täidetud ja vigastada saanud (nt padjad või jakid). Esemetest väljatulev täitematerjal võib süttida. Sulgege uks pärast igat kuivatuskorda. Nii väldite: - laste kuivatisse ronimist ja sinna asjade peitmist; - väikeloomade kuivatisse ronimist. Ärge toetuge kuivati uksele. Kuivati võib muidu ümber minna. Ebemefiltreid peab iga kord pärast kuivatamist puhastama! Ebemefiltrid ja soklifilter tuleb pärast märgpuhastust ära kuivatada. Kui ebeme- / soklifiltrid on niisked, võivad kuivatamise ajal tekkida talitlustõrked. 16

17 Ohutusjuhised ja hoiatused Seda kuivatit ei tohi mitte kunagi kasutada ilma või - kahjustunud ebemefiltriga; - kahjustunud sokkelfiltriga. Vastasel juhul läheb kuivati ebemeid täis, mis põhjustaks seadme rikkeid! Kui juhite kondensaadi välja, siis kindlustage tühjendusvooliku libisemiskindel paigaldus, nt riputades vooliku kraanikausi külge. Muidu võib voolik maha libiseda ja väljavoolav kondensaat kahjustusi tekitada. Kondensaat ei ole joogivesi. Selle vee joomisel võivad olla tervisele ohtlikud tagajärjed nii inimestele kui ka loomadele. Hoidke ruum, kus kuivati asub, alati tolmu- ja ebemevaba. Mustuseosakesed sissetõmmatavas jahutusõhus võivad pikapeale soojusvaheti ummistada. Ärge pritsige kuivatit märjaks. Pesuloputusvahendeid tuleb kasutada vastavalt loputusvahendi juhendile. 17

18 Ohutusjuhised ja hoiatused Lõhnapudeli kasutamine (juurdeostetav tarvik) Kasutada tohib ainult Miele lõhnapudelit. Hoidke lõhnapudelit ainult müügipakendis, seepärast ärge visake pakendit ära. Tähelepanu, lõhnaaine võib välja voolata! Hoidke lõhnapudelit või paigaldatud lõhnapudeliga ebemefiltrit otse ja ärge asetage seda mingil juhul maha ega kallutage. Välja voolanud lõhnaaine pühkige kohe imava lapiga ära: põrandalt, kuivatilt, kuivatiosadelt (nt ebemefilter). Kokkupuutel väljavoolanud lõhnaainega: puhastage nahk põhjalikult vee ja seebiga. Loputage silmi vähemalt 15 minutit puhta veega. Allaneelamisel loputage suud põhjalikult puhta veega. Pärast kokkupuudet silmadega või allaneelamisel võtke ühendust arstiga! Vahetage kohe rõivad, mis puutuvad kokku välja voolanud lõhnaainega. Puhastage rõivaid või lappe põhjalikult rohke vee ja pesuvahendiga. Nende juhiste eiramise tagajärjeks võib olla tulekahju või kuivati kahjustamine: - Ärge kallake kunagi lõhnaainet lõhnapudelisse juurde. - Ärge kasutage mingil juhul katkist lõhnapudelit. Visake tühi lõhnapudel olmeprügi hulka ja ärge kasutage seda mitte mingil juhul teisiti. Arvestage ka lõhnapudelile lisatud infoga. 18

19 Tarvikud Ohutusjuhised ja hoiatused Tarvikuid tohib ainult siis monteerida, kui Miele on seda selgesõnaliselt lubanud. Kui paigaldate muid osi, kaotate õiguse garantiile, hooldusele ja / või tootevastutusele. Miele kuivateid ja Miele pesumasinaid saab üksteise peale paigaldada. Selleks on vajalik juurdeostetav tarvik Miele pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt. Tuleb jälgida, et pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt sobiks Miele kuivati ja Miele pesumasinaga. Jälgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks kuivatiga. Miele annab pärast teie kuivati seeriatootmise lõppu kuni 15- aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu. 19

20 Kuivati käsitsemine Juhtpaneel a Andurnupp Lülitab menüü eelmisele tasemele. b Puuteekraan c Andurnupp Start/Stop Andurnupu Start/Stop puudutusega käivitatakse valitud programm või katkestatakse käivitunud programm. Andurnupp vilgub, kui mõnda programmi saab käivitada, ja põleb pärast programmi käivitumist pidevalt. d Optiline liides Klienditeenindusele vajalik ülekandepunkt. e Nupp Kuivati sisse- ja väljalülitamiseks. Kuivati lülitub energiasäästu eesmärgil automaatselt välja. Väljalülitus toimub 15 minutit pärast programmi lõppu / kortsumiskaitset või pärast sisselülitamist, kui rohkem tegevusi ei järgne. Puuteekraan ja andurnupud Andurnupud ja Start / Stop, samuti ekraani andurnupud reageerivad sõrmeotsa puudutusele. Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad puuteekraani kriimustada. Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega. 20

21 Kuivati käsitsemine Peamenüü Pärast kuivati sisselülitamist kuvatakse ekraanil peamenüü. Peamenüüst saate liikuda kõigisse olulistesse alammenüüdesse. Andurnupuga saate igal ajal peamenüüsse tagasi liikuda. Eelnevalt seadistatud väärtuseid ei salvestata. 11:02 Programme Favoriten Wash2Dry Peamenüü lk 1 Hilfe Üle ekraani libistades saate minna peamenüü teisele lehele. 11:02 MobileStart Peamenüü lk 2 Trockenassistent Hilfe Einstellungen Kui kuivati on võrku ühendatud, kuvatakse kellaaja kõrval sümbolit. Programme Kuivatusprogrammide valimiseks. Favoriten Teil on võimalik salvestada kuni 12 oma seadistustega kuivatuspesuprogrammi (vt peatükki Lemmikprogrammid ). Wash2Dry Seadistatakse pesu jaoks kohandatud võrku ühendatud pesumasinast sõltuv kuivatusprogramm. Nõuanne: Funktsiooni Wash2Dry nähtavaks muutumiseks peab kuivati olema võrku ühendatud. MobileStart Kuivatit saab funktsiooni MobileStart abil Miele rakendusega kaugjuhtida. Seadistus Fernsteuerung peab olema sisse lülitatud. Puudutage andurnuppu MobileStart ja järgige ekraanil olevaid juhiseid. Trockenassistent Kuivatamise assistent juhatab teid samm-sammult teie pesu jaoks optimaalse kuivatusprogrammini (vt peatükki Trockenassistent ). Einstellungen Menüü Einstellungen võimaldab kuivati elektroonikat muutuvatele nõudmistele kohandada (vt peatükki Seadistused ). 21

22 Kuivati käsitsemine Käsitsemise näited Valikuloendid Menüü Programme Programme 11:02 Baumwolle 0:00 Std 0:00 Std Baumwolle Pflegeleicht Feinwäsche 0:00 Std 0:00 Std Hilfe Sõrmega üle ekraani libistades saate lehitseda vasakule või paremale. Selleks asetage sõrm puuteekraanile ja liigutage soovitud suunas. Oranž kerimisriba näitab, et järgneb veel valikuvõimalusi. Kuivatusprogrammi valimiseks puudutage programminime. Ekraan lülitub valitud programmi põhimenüüsse. Lisafunktsioonide menüü Extras Extras 11:02 PowerFresh DryFresh DryCare 40 Schonen plus OK Sõrmega üle ekraani libistades saate lehitseda vasakule või paremale. Selleks asetage sõrm puuteekraanile ja liigutage soovitud suunas. Oranž kerimisriba näitab, et järgneb veel valikuvõimalusi. Lisafunktsiooni valimiseks puudutage lisafunktsiooni andurnuppu. Valitud lisafunktsioon märgistatakse oranži värviga. Lisafunktsiooni tühistamiseks puudutage lisafunktsiooni andurnuppu uuesti. Aktiveerige märgistatud lisafunktsioon andurnupuga OK. 22

23 Kuivati käsitsemine Programmide asukoha muutmine Programme saab programmide menüüs nihutada ja nii nende järjekorda muuta. Programme 11:02 Baumwolle 0:00 Std 0:00 Std Baumwolle Pflegeleicht Feinwäsche 0:00 Std 0:00 Std Hilfe Asetage sõrm soovitud programmile, kuni programmile lisatakse raam. Programmi nihutamiseks liigutage sõrme soovitud suunas. Vabastage sõrm soovitud kohas. Programmi asukohta on muudetud. Numbrite seadistamine Mõnes menüüs saab seadistada numbreid. Tageszeit OK Sisestage numbrid, libistades üles või alla. Asetage sõrm muudetavale numbrile ja liigutage soovitud suunas. Numbri väärtus rakendatakse andurnupuga OK. Nõuanne: Kui puudutate oranže numbreid kahe joone vahel korraks, kuvatakse numbriplokk. Kui olete sisestanud kehtiva väärtuse, märgistatakse andurnupp OK rohelise värviga. 23

24 Kuivati käsitsemine Rippmenüü Rippmenüüs saate lasta kuvada mitmesugust infot, nt kuivatusprogrammi kohta. Übersicht Baumwolle 2:35Std Trockenstufe Schranktrocken Extras Nicht gewählt 11:02 Menüütasandilt lahkumine Eelmisele kuvale tagasi liikumiseks puudutage andurnuppu. Andmeid, mille olete kuni selle ajani sisestanud, kuid pole nupuga OK kinnitanud, ei salvestata. Timer Speichern Puudutage ekraani ülemise serva keskosa ja tõmmake sõrmega ekraanil alla. Abi kuvamine Mõnes menüüs kuvatakse ekraani alumisel real Hilfe. Juhiste kuvamiseks puudutage andurnuppu Hilfe. Eelmisele kuvale tagasi liikumiseks puudutage andurnuppu Schließen. 24

25 Kuivati käsitsemine Ülevaade juhtpaneeli legendist de et einrichten? Kas seadistada Std. 00:00 tundi Std. 00:20 tundi 1 Std 1 tund 1:42 Std 1:42 tundi 12 Std 12 tundi 2 Std 2 tundi 2:35 Std 2:35 tundi 24 h Uhr 24 tunni kell 24 Std 24 tundi Abkühltemperatur Jahutustemperatuur aktivieren Aktiveerimine ändern Muutmine anlegen Loomine Auffrischen Värskendamine aus Väljas Ausschalten Anzeige Kuva väljalülitamine Automatic Automaatne Baumwolle Puuvillane Baumwolle Bügelfeucht Triikimiskuiv puuvillane Baumwolle Hygiene Hügieeniline puuvillane Baumwolle Schranktrocken Kapikuiv puuvillane Begrüßungston Tervitustoon Bettwäsche Voodipesu Bitte Tür öffnen und schließen Palun avage ja sulgege luuk 25

26 Kuivati käsitsemine de Blockierung erkannt. Wäsche lockern und neu starten. Blusen Bügelfeucht dansk Dauer deaktivieren deutsch Eco EcoFeedback ein ein, nicht im lfd. Programm Eine spätere Einrichtung ist in Einstellungen / möglich. Einrichten einstellen Einstellungen empfindlich Ende um Ende/Abkühlen Ende/Knitterschutz Endeton Energieverbrauch english (AU) english (CA) english (GB) english (US) et Tuvastati blokeering. Harutage pesu lahti ja alustage uuesti. Pluusid Triikimiskuiv Taani keel Kestus Inaktiveerimine Saksa keel Eco EcoFeedback Sees Sees, mitte käimasolevas programmis Hilisem seadistamine on võimalik menüüs Seadistused / Häälestamine Seadistamine Seadistused Tundlik Lõpp kell Lõpp/jahutamine Lõpp/kortsumiskaitse Lõputoon Energiakulu Inglise keel (AU) Inglise keel (CA) Inglise keel (GB) Inglise keel (US) 26

27 Kuivati käsitsemine de Entleeren Sie den Behälter oder prüfen Sie den Ablauf. Express Express Schranktrocken Extra leise Extras Extratrocken Favoriten Favoriten anlegen Fehler F. Wenn Geräteneustart ohne Erfolg, rufen Sie den Kundendienst. Feinwäsche Feinwäsche Schranktrocken Fernsteuerung feuchte Wäsche glätten Filterverschmutzung Finish Dampf Finish Seide Finish Wolle Flusen- und Sockelfilter reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. FragranceDos Geräteparameter Gesamtverbrauch Helligkeit Display Hilfe Imprägnieren et Tühjendage mahuti või kontrollige äravoolu. Kiirprogramm Kapikuiv kiirprogramm Eriti vaikne Lisafunktsioonid Eriti kuiv Lemmikud Lemmikute loomine Rike F. Kui seadet ei saa uuesti käivitada, võtke ühendust klienditeenindusega. Õrn pesu Kapikuiv õrn pesu Kaugjuhtimine Niiske pesu silendamine Filtriummistus Auruga viimistlemine Siidi viimistlus Villase viimistlemine Puhastage ebeme- ja sokkelfilter. Lisateavet leiate kasutusjuhendist. FragranceDos Seadme parameetrid Kogutarbimine Ekraani heledus Abi Impregneerimine 27

28 Kuivati käsitsemine de Imprägnieren Schranktrocken imprägnieren/reaktivieren ja Jeans Jeans Schranktrocken Knitterschutz Kondensatbehälter mit Wasser befüllen Kopfkissen groß Kopfkissen normal Korbprogramm Kosten einstellen Lautstärke Leichttrocken Leitfähigkeit Letztes Programm löschen Lüften kalt Lüften warm Luftwegeanzeige Mangelfeucht Memory MobileControl MobileStart Möchten Sie das Programm abbrechen? et Kapikuiv impregneerimine Impregneerimine/reaktiveerimine Jah Teksad Kapikuivad teksad Kortsumiskaitse Täitke kondensaadimahuti veega Suured padjad Tavalised padjad Korviprogramm Kulude sisestamine Helitugevus Kergelt kuiv Juhtivus Viimane programm Kustutamine Külm tuulutus Soe tuulutus Õhukanalinäidik Rullimiskuiv Mälu MobileControl MobileStart Kas soovite programmi katkestada? 28

29 neu einrichten nicht gewählt niedrig 150 ms normal Oberhemden de Oberhemden Schranktrocken OK Open-Source-Lizenzen Outdoor per App per WPS Perfect Dry Pflegeleicht Pflegeleicht Schranktrocken PIN-Code Programm abgebrochen Programme Quick Rechtliche Informationen Reinigen Sie den Flusenfilter. Überprüfen Sie die Luftführung. RemoteUpdate Restzeit rücksetzen schließen Uuesti seadistama Ei ole valitud Vähene 150 ms Tavaline Päevasärgid Kuivati käsitsemine et Kapikuivad päevasärgid OK Avatud lähtekoodiga litsentsid Ülerõivad Rakendusega Traadita interneti (ühenduse) kaudu Täiesti kuiv Kergesti hooldatav Kergesti hooldatav kapikuiv PIN-kood Programm katkestatud Programmid Kiire Õigusalane teave Puhastage ebemefilter. Kontrollige õhukanalit. Kauguuendus Järelejäänud aeg Lähtestamine Sulgemine Schonen + Säästev + Schonen plus Säästev pluss 29

30 Kuivati käsitsemine de et Schranktrocken Kapikuiv Schranktrocken + Kapikuiv + Schranktrocken plus Kapikuiv pluss SmartEnde bis SmartEnde kuni SmartGrid SmartGrid SmartStart SmartStart SmartStart bis SmartStart kuni Sofort starten Käivita kohe speichern Salvestamine Sportwäsche Spordiriided Sprache Keel Start um Käivitus kell Start/Stop Start/stopp Startvorwahl Viitstart Status Olek Tageszeit Kellaaeg Tastenton Nuputoon Textilien Tekstiilid Timer Taimer Trockenassistent Kuivatusviisard trockene Wäsche glätten Kuiva pesu silendamine Trockenstufe Kuivusaste Trockenstufen Kuivusastmed Trocknen Kuivatamine T-Shirts T-särgid Türöffnung möglich Ukse avamine võimalik Übersicht Ülevaade 30

31 Kuivati käsitsemine überspringen umbenennen unempfindlich Verbindungsstatus Verbrauch verschieben Vorbügeln Wäsche nachlegen weiter de Welche Verbindungsmethode möchten Sie nutzen? WLAN Zeitformat Zweck Vahelejätmine Ümbernimetamine Mittetundlik Ühenduse olek Tarbimine Nihutamine Eeltriikimine Pesu lisamine Edasi et Millist ühendusmeetodit soovite kasutada? Raadiokohtvõrk Ajavorming Otstarve 31

32 Esmakordne kasutuselevõtt Paigaldus Veenduge enne esmakordset kasutuselevõttu, et olete järginud kõiki juhiseid peatükis Paigaldus. Lugege see kasutusjuhend läbi, eelkõige peatükk Paigaldus. Kaitsekile ja reklaamkleebiste eemaldamine Eemaldage: - ukselt kaitsekile (kui on olemas), - kõik reklaamkleebised (kui on olemas) esiküljelt ja kaanelt. Ärge eemaldage kleebiseid, mida näete pärast ukse avamist (nt tüübisilt). Seisuaeg pärast paigaldamist Liiga varane kasutuselevõtmine kahjustab kuivatit. Samuti võib kahjustada saada soojuspump. Pärast paigaldamist oodake tund aega, enne kui võtate kuivati kasutusse. Teie kuivati on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Kasutamiseks vajate: - WiFi-võrku, - rakendust Miele, - Miele kasutajakontot. Kasutajakonto saate luua rakenduses Miele. Rakendus Miele juhendab teid kuivati ja koduse WiFi-võrgu ühendamisel. Pärast seda, kui olete kuivati oma WiFivõrku ühendanud, saate rakendusega teha järgmiseid toiminguid: - kaugjuhtida oma kuivatit; - avada teavet oma kuivati tööoleku kohta; - avada juhised oma kuivati programmi kulgemise kohta. Kuivati ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiatarve ka siis, kui kuivati on välja lülitatud. Veenduge, et kuivati paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev. 32

33 Esmakordne kasutuselevõtt WiFi-ühenduse saadavus WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud. Rakenduse saadavus Rakenduse kasutamine sõltub teenuse saadavusest teie riigis. pole igas riigis saadaval. Teavet saadavuse kohta saate vaadata internetilehelt Miele rakendus Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas Apple App Store -ist või Google Play Store -ist. Kuivati sisselülitamine Vajutage nuppu. Süttib tervitusekraan. Ekraanil juhitakse teid sammhaaval läbi esmakordse kasutuselevõtu. Ekraanikeele seadistamine Teil palutakse seadistada ekraanikeel. Keelt on võimalik hiljem igal ajal vahetada ka menüüs Einstellungen. Sprache dansk deutsch english (AU) english (CA) english (GB) english (US) Lehitsege paremale või vasakule, kuni kuvatakse soovitud keel. Puudutage soovitud keele andurnuppu. Soovitud keel on märgistatud oranžiga ja ekraan lülitub järgmisele seadistusele. 33

34 Esmakordne kasutuselevõtt Võrgu loomine einrichten? Valige soovitud ajavorming ja kinnitage andurnupuga OK. Ekraan liigub järgmisele seadistusele. Kellaaja seadistamine See üleskutse ilmub vaid siis, kui kuivatit ei ole WiFi-võrguga ühendatud. Überspringen Weiter Kui soovite rakenduse otse seadistada, puudutage andurnuppu weiter. Nõuanne: Kui soovite seadistamise hilisemaks lükata, puudutage andurnuppu überspringen. Ekraanile ilmub teade: Eine spätere Einrichtung ist in Einstellungen / möglich. Kinnitage andurnupuga OK. Welche Verbindungsmethode möchten Sie nutzen? WiFi-võrku ühendamisel seadistatakse kellaaeg automaatselt. Tageszeit Asetage sõrm muudetavale numbrile ja liigutage soovitud suunas. Kinnitage andurnupuga OK. Ekraanil kuvatakse täiendavat infot. OK Per WPS Valige soovitud ühendusmeetod. Per App Ekraan ja Miele rakendus juhivad teid läbi järgmiste sammude. Ühendusviisi Per WPS jaoks vajate WPS-iga ühilduvat ruuterit. Aktiveerige kahe minuti jooksul ruuteri WPS-funktsioon. Ajavormingu seadistamine Kellaaega saab kuvada 24 või 12 tunni rütmis. 34

35 Esmakordne kasutuselevõtt Kasutuselevõtu jätkamine Lugege peatükki 1. Pesu õige hooldamine. Seejärel saate valida programmi ja kuivati pesuga täita, nagu kirjeldatakse peatükkides 2. Kuivati täitmine ja 3. Programmi valimine. Esmakordne kasutuselevõtt on lõppenud pärast seda, kui on täielikult läbitud üle ühe tunni pikkune pesutsükkel. 35

36 Energia säästmine Energia säästmine See soojuspumbatehnikaga kuivati on mõeldud energiat säästvaks kuivatamiseks. Järgmiste meetmetega saate energiat mõnevõrra veel säästa, sest nii ei pikene kuivatusaeg ebavajalikult. - Tsentrifuugige pesu pesumasinas maksimaalsel tsentrifuugimiskiirusel. Kui te nt tsentrifuugite 1000 p/min asemel kiirusega 1600 p/min, saate kuivatamisel säästa nii umbes 20% energiat kui ka aega. - Kasutage igas kuivatusprogrammis suurimat lubatud pesukogust. Sel juhul on kogu pesukoguse energiakulu kõige väiksem. - Hoolitsege selle eest, et ruumi temperatuur ei oleks liiga kõrge. Kui ruumis on veel soojust tekitavaid seadmeid, õhutage ruumi või lülitage teised seadmed välja. - Puhastage täiteava juures olevaid ebemefiltreid peale igat kuivatamist. Juhised ebemefiltri ja sokkelfiltri puhastamiseks leiate peatükist Puhastamine ja hooldus. - Kasutage võimalusel ajas muutuvaid soodsamaid elektritariife. Küsige teavet oma elektriettevõttelt. Kuivati viitstardifunktsioon on selle juures abiks: te saate valida, millal järgmise 24 tunni jooksul peab kuivatusprotsess automaatselt käivituma. 36

37 Energia säästmine Tagasiside Rippmenüüst saate teavet oma kuivati energiatarbimise kohta. Ekraanil kuvatakse järgmine teave: - enne programmi lõppemist energiatarbimise prognoos, - programmi kulgemise ajal või programmi lõpus tegelik energiatarbimine. Übersicht Baumwolle 2:35Std Timer Trockenstufe Schranktrocken Extras Nicht gewählt Avage rippmenüü. 1. Prognoos 11:02 Speichern Tulpdiagramm näitab teile enne programmi käivitumist energiatarbimise prognoosi. Energieverbrauch Mida rohkem tulpasid on näha, seda rohkem energiat kulub. Prognoos muutub vastavalt valitud kuivatusprogrammile ja valitud lisafunktsioonidele. 2. Tegelik tarbimine Programmi kulgemise ajal ja programmi lõpus saab vaadata tegelikku energiatarbimist ja ka kulusid. Kuni tarbimine on liiga madal, kuvatakse < 0,1 kwh ja kuluna 0,00. Lisainfot kulude sisestamiseks leiate peatüki Seadistused jaotisest Tarbimine. Tarbimine ja kulud muutuvad programmi edenedes. Lisaks saate programmi lõpus enne ukse avamist kuvada filtri määrdumist protsentides. Filterverschmutzung 0% = kerge 50% = keskmine 100% = tugev Mida suurem on määrdumine, seda pikem on programm ja seda suurem ka energiatarbimine. Ukse avamisel või automaatsel väljalülitamisel pärast programmi lõppu ilmuvad näidikule jälle prognoosiandmed. Nõuanne: Kuvada saab viimase kuivatusprogrammi ja kogutarbimise kuluandmeid (vt peatüki Seadistused jaotist Tarbimine ). 37

38 1. Pesu õige hooldamine Mida jälgida pesemisel - Peske eriti tugevalt määrdunud tekstiile eriti põhjalikult: kasutage piisavalt pesuvahendit ja valige kõrge temperatuur, kahtluse korral peske mitu korda. - Ärge kuivatage tilkuvalt märgi tekstiile. Tsentrifuugige pesu pesumasinas maksimaalsel tsentrifuugimiskiirusel. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda rohkem saate kuivatamisel energiat ja aega säästa. - Peske uusi värvilisi tekstiile enne esmakordset kuivatamist eraldi ja ärge kuivatage neid koos heledate tekstiilidega. Need tekstiilid võivad kuivatamisel värvi anda (ka kuivati sisemistele plastosadele). Ka võivad tekstiilidele jääda teist värvi ebemed. - Tärgeldatud pesu võite kuivatada, kuid doseerige harjumuspärase viimistluse saamiseks topeltkogus tärgeldusvahendit. Pesu ettevalmistamine kuivati jaoks Pesust eemaldamata võõrkehade põhjustatud kahjustuste oht. Võõrkehad võivad sulada, süttida või plahvatada. Eemaldage pesust kõik võõrkehad (nt pesuvahendi doseerimisvahendid, tulemasinad jne). Valest kasutusest või käsitsemisest põhjustatud tuleoht. Pesu võib süttida ning kuivati ja ümbritseva ruumi hävitada. Lugege ja järgige peatükki Ohutusjuhised ja hoiatused. - Sorteerige tekstiilid kiudude ja kangaste järgi, sama suuruse, samade hooldussümbolite ning soovitud kuivusastme järgi. - Kontrollige, kas tekstiilide / pesu palistused ja õmblused on terved. Nii saate vältida tekstiilitäidiste väljakukkumist. Kuivatamisel on tuleoht. - Kloppige tekstiilid kohevaks. - Siduge tekstiilide vööd ja põllepaelad kokku. - Pange tekikotid ja padjapüürid kinni, et väikesed esemed ei satuks nende sisse. - Kinnitage haagid ja öösid. - Avage joped või pikad tõmblukud, et tekstiilid kuivaksid ühtlaselt läbi. - Õmmelge kinni või eemaldage rinnahoidjate lahtitulnud tugikaared. - Äärmisel juhul vähendage täitekogust. Mida suurem on täitekogus, seda rohkem tekib kergesti hooldatavatel tekstiilidel kortse. Eriti käib see väga õrnade tekstiilkudede kohta (nt triiksärgid, pluusid). 38

39 1. Pesu õige hooldamine Kuivatamine Nõuanne: Lugege peatükki Programmide ülevaade, millest leiate kõik andmed programmide ja täitekoguste kohta. - Järgige iga programmi jaoks ette nähtud suurimat täitekogust. Sel juhul on kogu pesukoguse energiakulu kõige väiksem. - Udusulgedega täidetud tekstiilide sisemine õhuke riie võib sõltuvalt kvaliteedist kokku tõmbuda. Töödelge neid tekstiile ainult programmis Vorbügeln. - Puhtast linasest kangast riideid tohib kuivatada üksnes siis, kui hooldusetiketil on vastav märge. Muidu võib riie muutuda karedaks. Töödelge neid tekstiile ainult programmis Vorbügeln. - Villased ja villasegused riided kipuvad vildistuma ja kokku tõmbuma. Töödelge neid tekstiile ainult programmiga Finish Wolle. - Trikookangad (nt T-särgid, aluspesu) tõmbuvad esimestel pesukordadel tihti kokku. Edasise kokkutõmbumise vältimiseks ärge kuivatage trikookangaid üle. Võimalusel ostke trikootekstiilid veidi suuremad. - Kui tekstiilid on temperatuuri ja kortsumise suhtes tundlikud, vähendage täitekogust. Valige lisaks lisafunktsioon Schonen plus ja eriti õrnade tekstiilide puhul lisafunktsioon DryCare 40. Hooldustähised Kuivatamine Triikimine ja rullimine Õige kuivusaste Temperatuur tavaline või kõrgem vähendatud* ei tohi kuivatis kuivatada * Soovitus: valige DryCare 40 või Schonen plus Temperatuur kuum, keskmine, madal mitte triikida ega rullida - HygieneDry mittetundlike tekstiilide eriliste hügieeninõuete jaoks - Extratrocken mitmekihiliste ja eriti paksude tekstiilide jaoks - Schranktrocken plus kõigile tekstiilidele, mis pannakse kohe kappi - Schranktrocken tekstiilidele, mis võivad kokku tõmbuda. Või kergetele puuvillastele või trikotaažist tekstiilidele - Bügelfeucht või Mangelfeucht tekstiilide järeltöötlemiseks Nõuanne: Saate eraldi muuta programmide Baumwolle, Pflegeleicht ja Automatic kuivusastmeid (niiskemaks või kuivemaks). Vt selle kohta peatüki Seadistused jaotist Programmi kulg. 39

40 2. Kuivati täitmine Pesuga täitmine Tekstiilid võivad kahjustada saada. Enne täitmist lugege kõigepealt peatükki 1. Pesu õige hooldamine. FragranceDosi kontrollimine Kui te ei kasuta lõhnapudelit, siis kontrollige, kas FragranceDosi pesad on suletud. Lõhnapudelite kasutamist on kirjeldatud peatükis Lõhnapudel. Avage uks. Võtke masinasse jäänud tekstiilid või esemed trumlist välja. Asetage pesu kohevalt trumlisse. Lükake kelgu keel täiesti alla (nool), et pesa oleks suletud. Muidu kogunevad ebemed. Ukse sulgemine Ärge täitke trumlit liigselt. See rikub pesu ja mõjutab kuivatustulemust. Peale selle võib arvestada tugevama kortsumisega. Pesu võib saada kahjustada, kui pesuesemed kiilutakse ukseava ja ukse vahele kinni. Sulgege uks kerge hooga. 40

41 3. Programmi valimine Kuivati sisselülitamine Sisselülitamiseks puudutage andurnuppu. Nõuanne: Kondensaati saab kasutada eri programmirakenduste jaoks. Vt peatüki Kondensaadimahuti jaotist Kondensaadimahuti täitmine. Peatükkides Programmide ülevaade ja Lisafunktsioonid näete, millised programmirakendused need on. Valige programm Programmi valimiseks on mitu võimalust. Puudutage andurnuppu Programme. Programme 11:02 Baumwolle Pflegeleicht 0:00 Std 0:00 Std Nõuanne: Rippmenüüs saate lasta kuvada valitud programmi maksimaalselt täitekogust. Programmivalikus on veel neli alternatiivset võimalust. 1. Funktsioon Wash2Dry 2. Lemmikud 3. Kuivatamise assistent 4. MobileStart Baumwolle Feinwäsche 0:00 Std 0:00 Std Hilfe Lehitsege ekraanil paremale, kuni kuvatakse soovitud programm. Puudutage programmi andurnuppu. Kuval avaneb menüü Übersicht. Übersicht 11:02 Baumwolle 2:35Std Trockenstufe Schranktrocken Extras Nicht gewählt Timer Speichern 41

42 4. Programmiseadistuste valimine Kuivusastme valimine Vaadake peatükist Programmide ülevaade, millise programmi juurde saate valida kuivusastme ja milline kuivusaste täidab teie nõudmised. Übersicht Baumwolle 2:35Std Timer Trockenstufe Schranktrocken Extras Nicht gewählt 11:02 Speichern Trockenstufe 11:02 Mangelfeucht Bügelfeucht Bügelfeucht Schranktrocken Puudutage andurnuppu Trockenstufe. Schranktrocken plus Extratrocken Lehitsege ekraanil, kuni kuvatakse soovitud kuivusaste. Puudutage kuivusastme andurnuppu. Nõuanne: Vähendage vastava programmi jaoks käesolevas kasutusjuhendis märgitud maksimaalset täitekogust poole võrra. Temperatuuri hoideaeg - Kuivusastmega HygieneDry programmi alguses kuvatakse programmi kestust esialgse prognoosina. - Programm läbib esmalt pesuhoolduse tavalise kuivatusprotsessi. Kuivatusaeg loendatakse 0 minutini maha. Pärast seda algab temperatuuri hoideaeg. - Temperatuuri hoideaja käivitamisel pikendatakse järelejäänud programmi kestust 85 minuti võrra, millega saavutatakse hügieenilise kuivatuse tulemus. Valitud kuivusastmega HygieneDry programmi peab läbi viima katkestusteta. Vastasel juhul ei hävine mikroorganismid. Ärge katkestage kuivatusprogrammi. Kuivusaste HygieneDry Nõuanne: Mõnes programmis saab valida kuivusastme HygieneDry. Täidetakse hooldussümboliga mittetundlike tekstiilide erilised hügieeninõudmised. HygieneDry korral kuivatatakse pikema aja jooksul ühtlase temperatuuriga (temperatuuri hoideaja pikendus). Tänu sellele hävinevad mikroobid (nt bakterid või tolmulestad) ning vähendatakse allergeenide hulka pesus. 42

43 4. Programmiseadistuste valimine Ajaprogrammide programmiaja valimine Kestust saate muuta 10-minutiliste sammudega. Programmid: Lüften kalt : 20 min 1:00 h Lüften warm : 20 min 2:00 h Korbprogramm : 40 min 2:30 h Timer Übersicht Lüften warm 0:20Std Dauer 0:20 Std Extras Nicht gewählt 11:02 Speichern Puudutage andurnuppu Dauer (ainult programmis Lüften warm ). Dauer Std Rücksetzen 11:02 Asetage sõrm muudetavale numbrile ja liigutage soovitud suunas. - Lüften warm Kinnitage andurnupuga OK. - Lüften kalt, Korbprogramm Puudutage andurnuppu Start/Stop. Programm käivitub. OK Lisafunktsioonide valimine Vaadake peatükist Lisafunktsioonid, milline lisafunktsioon täidab teie nõudmised ja millise programmi juurde saate valida lisafunktsiooni. Übersicht Baumwolle 2:35Std Timer Trockenstufe Schranktrocken Extras Nicht gewählt Puudutage andurnuppu Extras. 11:02 Speichern Extras 11:02 PowerFresh DryFresh DryCare 40 Schonen plus Puudutage soovitud lisafunktsiooni andurnuppu. Nõuanne: Andurnupu uuesti puudutamisega saate lisafunktsiooni tühistada. Mitme lisafunktsiooni nägemiseks lehitsege ekraanil. Kinnitage andurnupuga OK. OK Ekraanil kuvatakse valitud lisafunktsiooni sümbolit. 43

44 5. Programmi käivitamine Programmi käivitamine Kui andurnupus Start / Stop põleb pulseeriv tuli, saab programmi käivitada. Puudutage andurnuppu Start / Stop. Andurnupp Start / Stop põleb pidevalt. Status Baumwolle Restzeit 1:42Std 11:02 Mangelfeucht PerfectDry Wäsche nachlegen Ekraanil süttivad Trocknen ja järelejäänud programmi kestus. Veidi aega enne programmi lõppu jahutatakse pesu. Nõuanne: Rippmenüüs saate lasta kuvada valitud kuivusastet või kestust ja energiatarbimist. Kuva PerfectDry põleb vaid kuivusastmeprogrammide puhul: - tühi punkt pärast programmi käivitamist Hiljem kuvatakse veel vastavat saavutatud kuivusastet. - täis punkt saavutatud kuivusastmega PerfectDry mõõdab pesu jääkniiskust. Kuivusastmeprogrammides tagab PerfectDry täpse kuivatuse, mida mõjutab ka vee lubjasisaldus. PerfectDry kohandub sellega ja järelejäänud aeg muutub järjest täpsemaks. Trumli tühioleku tuvastus registreerib muutuse, kui täidate kuivati väheste tekstiilide või kuiva pesuga. Peagi pärast programmi käivitust lülitab automaatne täitekoguse tuvastus valitud programmi piiratud programmiajale ümber ning kuivatab või tuulutab teie pesu või tekstiile säästvalt edasi. See võib pesuesemeid ja tekstiile rikkuda. Vältige pesu ja tekstiilide ülekuivatamist. Energia säästmine 10 minuti möödumisel pimenevad näidikud ja andurnupp Start / Stop hakkab vilkuma. Näidikute uuesti sisselülitamiseks puudutage andurnuppu Start / Stop (see ei mõjuta käimasolevat programmi). Trumlivalgustus lülitub pärast programmi käivitumist välja. Pesu lisamine Pärast programmi käivitumist saab veel pesu lisada. Järgige kirjeldust peatüki Programmi muutmine jaotises Pesu lisamine või väljavõtmine. 44

45 6. Programmi lõpp pesu väljavõtmine Programmi lõpp Kui kuvatakse Ende/Knitterschutz, on programm lõppenud. Andurnupp Start / Stop ei põle enam. Kuivati lülitub pärast kortsumiskaitse lõppu 15 minuti möödumisel (kortsumiskaitseta programmide puhul pärast programmi lõppu 15 minuti möödumisel) automaatselt välja. Pesu väljavõtmine Avage uks alles siis, kui kuivatusprotsess on lõppenud. Vastasel juhul ei kuivatata ega jahutata pesu nõuetekohaselt. Võtke käepidemesoonest kinni ja tõmmake uks lahti. Eemaldage ukse täitepiirkonnas olevast kahest ebemefiltrist ebemed: peatüki Puhastamine ja hooldus jaotist Ebemefiltrid. Sulgege uks kerge hooga. Tühjendage kondensaadinõu. Kuivatades täiskogust programmidega Baumwolle ja Baumwolle soovitame kondensaadi eraldi äravooluvooliku kaudu ära juhtida. Siis ei pea te kondensaadinõud enam tühjendama. Trumli valgustus Kui avate kuivati ukse, valgustatakse trumlit ja ülevaatlikku ala kuivati ees. Nii ei jää teil ükski pesuese trumlis või pesukorvis kahe silma vahele. Trumli valgustus lülitub automaatselt välja (energia säästmine). Nõuanne: Trumlivalgustuse uuesti sisselülitamiseks avage rippmenüü menüüs Übersicht ja puudutage andurnuppu. Võtke pesu välja. Unustatud pesu võib ülekuivatamisega kahjustada saada. Võtke alati kõik pesuesemed trumlist välja. Väljalülitamiseks puudutage andurnuppu. 45

46 Programmide ülevaade Kõik sümboliga * märgistatud kaalud on kuiva pesu kaalud. Baumwolle HygieneDry Esemed Nõuanne maksimaalselt 9 kg* - Puuvillasest ja linasest materjalist tekstiilid, mis puutuvad vahetult nahaga kokku, nt aluspesu, imikupesu, voodipesu, froteerätikud. - Muud, vastupidavad tekstiilid eriliste hügieeninõudmistega. - Valige eriliste hügieeninõudmiste korral. - Vähendage maksimaalset täitekogust poole võrra. Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken Esemed Nõuanne Ühe- ja mitmekihilised puuvillased tekstiilid. Need on nt T-särgid, aluspesu, imikurõivad, töörõivad, jakid, tekid, põlled, kitlid, froteest käterätikud, froteest saunalinad, froteest hommikumantlid ja vahvelkangast / froteest voodipesu. - Valige Extratrocken eri liiki, mitmekihiliste ja eriti paksude tekstiilide kuivatamiseks. - Ärge trikotaažist tekstiile (näiteks T-särgid, aluspesu, imikurõivad) programmiga Extratrocken kuivatage, sest tekstiilid võivad kokku tõmbuda. Bügelfeucht, Bügelfeucht, Mangelfeucht Esemed Nõuanne Kõik puuvillasest ja linasest tekstiilid, mida soovite järeltöödelda. Need on nt lauapesu, voodipesu või tärgeldatud pesu. Kalandreerimiseks mõeldud pesu rullige kuni kalandris triikimiseni kokku, nii jääb pesu niiskeks. 46

47 Baumwolle Esemed Märkus Märkus katseasutustele Pflegeleicht Programmide ülevaade maksimaalselt 9 kg* Keskmiselt märg puuvillane pesu, nagu kirjeldatakse programmi Baumwolle Schranktrocken all. - Selles programmis kuivatatakse eranditult kuivusastmeni Schranktrocken. - Programm Baumwolle on energiakulu poolest normaalselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks kõige tõhusam. - Programm Baumwolle on kontrollprogramm vastavalt määrusele 392/2012/EL energiamärgistuse kohta mõõdetuna standardi EN järgi. - Programmiseadistuse Baumwolle ja Baumwolle korral juhtige kondensaat tühjendusvooliku kaudu ära. maksimaalselt 4 kg* HygieneDry, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht Esemed Nõuanne Feinwäsche Sünteetilisest, puuvillasest või segakiust materjalist kergesti hooldatav pesu. Need on nt tööriided, kitlid, džemprid, kleidid, püksid, lauatekstiilid ja sukad-sokid. - HygieneDry eriliste hügieeninõudmistega vastupidavatele tekstiilidele. - Vähendage maksimaalset täitekogust poole võrra. Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht Esemed Nõuanne maksimaalselt 2,5 kg* Sünteetilisest kiust, segakiust, kunstsiidist või kergestihooldatava viimistlusega puuvillasest materjalist tundlikud tekstiilid, millel on hooldustähis. Need on nt päevasärgid, pluusid, naistepesu ja aplikatsioonidega tekstiilid. Eriti väheste kortsudega kuivatamiseks tuleks täitekogust veelgi vähendada. 47

48 Programmide ülevaade Bettwäsche maksimaalselt 4 kg* HygieneDry, Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht, Mangelfeucht Esemed Nõuanne Automatic Voodipesu, voodilinad, padjapüürid - HygieneDry eriliste hügieeninõudmistega vastupidavatele tekstiilidele. - Vähendage maksimaalset täitekogust poole võrra. maksimaalselt 5 kg* Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht Esemed Finish Wolle Esemed Märkus Finish Seide Esemed Märkus Ekspress Segapesu materjalidest, mida võib kuivatada programmidega Baumwolle ja Pflegeleicht maksimaalselt 2 kg* Villased ja villasegused tekstiilid: pulloverid, kootud jakid, sukad, sokid. - Villaseid esemeid muudetakse lühikese aja jooksul kohevamaks, kuid ei kuivatata lõpuni. - Võtke pesu kohe pärast programmi lõppu välja. maksimaalselt 1 kg* Masinkuivatuseks sobivast siidist tekstiilid: pluusid, särgid. - Programm vähendab kortsude teket, aga esemeid ei kuivatata lõpuni. - Võtke pesu kohe pärast programmi lõppu välja. maksimaalselt 4 kg* Extratrocken, Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht, Mangelfeucht Esemed Märkus Oberhemden Sümboliga mittetundlikud tekstiilid programmile Baumwolle. Programmi kestust lühendatakse. maksimaalselt 2 kg* Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht Esemed Särgid, särkpluusid 48

49 Jeans Programmide ülevaade maksimaalselt 3 kg* Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht Esemed Finish Dampf Kõik teksariidest esemed, nt jakid, püksid, särgid ja seelikud. Schranktrocken, Bügelfeucht Esemed Nõuanne Märkus - Kõik puuvillasest või linasest kangastest esemed maksimaalselt 1 kg* - Puuvillasest, segakiust või sünteetilisest materjalist kergesti hooldatav pesu. Need on nt puuvillased püksid, jakid, särgid. - Tekstiilide niisutamiseks enne triikimist. - Kortsunud tekstiilide silumiseks - Valige Bügelfeucht, kui tekstiile soovitakse triikida. - Peale selle värskendatakse selles programmis pesu. Värskendustoime tugevdamiseks kasutage lõhnapudelit DryFresh (juurdeostetav tarvik). Sportwäsche - Programmi alguses pihustatakse kondensaadimahutisse kogutud kondensaat pihustidüüsist trumlisse. Seepärast peab kondensaadimahuti kindlasti olema veega täidetud vähemalt märgini min. - Kui vett pihustatakse trumlisse, on kuulda mürinat. maksimaalselt 3 kg* Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Bügelfeucht Esemed Masinkuivatuseks sobivast materjalist spordiriided. 49

50 Programmide ülevaade Korbprogramm Märkus Korvi maksimaalne täituvus 3,5 kg - Seda programmi tohib valida ainult siis, kui teil on Miele kuivatuskorv TRK 555 (juurdeostetav tarvik). - Järgige kuivatuskorvi kasutusjuhendit. - Jälgige, et nt varrukad, paelad, rihmad ega saapasääred ei puutuks kokku kuivati trumli ega trumliribidega. Kui trummel pöörleb, võib pesu sõlme minna ning nii kahjustada kuivatuskorvi ja kuivatit. Tekstiilid / tooted Outdoor Kasutage seda programmi ainult selliste masinkuivatuseks sobivate toodete kuivatamiseks, mida ei tohi mehaaniliselt koormata. Schranktrocken, Bügelfeucht Esemed Imprägnieren Esemed Märkus Masinkuivatuseks sobivast materjalist üleriided. maksimaalselt 2,5 kg* maksimaalselt 2,5 kg* Masinkuivatuseks sobivad tekstiilid, nt mikrokiud, suusa- ja ülerõivad, peen tihe puuvillane (popeliin) ja laudlinad. - Selles programmis kuivatatakse eranditult kuivusastmeni Schranktrocken. - Sellel programmil on impregneerimisvahendi kinnitamise lisafaas. - Impregneeritud tekstiilid tohivad olla töödeldud üksnes impregneerimisvahenditega, millel on tähis sobib membraantekstiilidele. Need vahendid põhinevad fluoriühenditel. - Ärge kuivatage tekstiile, mida on impregneeritud parafiini sisaldavate vahenditega. Tekib tuleoht. 50

51 Lüften warm Esemed Nõuanne Lüften kalt Esemed Kopfkissen normal Kopfkissen groß Programmide ülevaade maksimaalselt 9 kg* - Mitmekihiliste, ebaühtlaselt kuivavate tekstiilide järelkuivatamiseks, nt jakid, padjad, magamiskotid ja muud suuremahulised tekstiiltooted - Üksikute pesuesemete kuivatamiseks, nt rannalinad, ujumisriided, nõudepesulapid ja nõuderätikud. Ärge valige kohe alguses kõige pikemat aega. Tehke proovimise teel kindlaks, milline kestus kõige paremini sobib. Kõik tekstiilid, mis tuleb läbi tuulutada. HygieneDry, Schranktrocken Esemed Nõuanne Märkus Baumwolle Hygiene maksimaalselt 9 kg* 1 2 patja cm või 1 padi cm Masinkuivatuseks sobivad udusule-, sule- või kunstkiudtäidisega padjad. HygieneDry erilisteks hügieeninõudmisteks. - Sulgedel on omadus eritada soojuse toimel spetsiifilist lõhna. Laske vooditarvetel pärast kuivatamist väljaspool kuivatit tuulduda. - Eelkõige padjad võivad pärast kuivatamist niisked tunduda. Kuivatage selle programmiga nii kaua, kuni tunnete, et padi on kuiv. HygieneDry, Schranktrocken Esemed Nõuanne Märkus maksimaalselt 4 kg* Puuvillasest ja linasest materjalist tekstiilid, mis puutuvad vahetult nahaga kokku, nt aluspesu, imikupesu, voodipesu, froteerätikud. HygieneDry eriliste hügieeninõudmistega vastupidavatele tekstiilidele. Selles programmis kuivatatakse pikema aja vältel püsiva temperatuuriga. Tänu sellele temperatuuri hoideajale hävinevad mikroobid, nagu bakterid või kodutolmulestad ning väheneb allergeenide hulk pesus. Seepärast ei tohi programmi katkestada, vastasel juhul mikroorganismid ei hävi. 51

52 Programmide ülevaade Eeltriikimine Schranktrocken, Bügelfeucht Esemed Nõuanne - Puuvillased või linased tekstiilid maksimaalselt 1 kg* - Puuvillasest, segakiust või sünteetilisest materjalist kergesti hooldatav pesu. Need on nt puuvillased püksid, jakid, särgid. - See programm vähendab tekstiilide kortse pärast eelnevat tsentrifuugimist pesumasinas. - See programm sobib ka kuivadele tekstiilidele. - Võtke pesu kohe pärast programmi lõppu välja. 52

53 Lisafunktsioonid Kuivatusprogramme saab mitmesuguste lisafunktsioonidega täiendada. Tabelis on toodud valikuvõimalused. DryFresh Puhtaid, kuivi rõivaid värskendatakse ilma niisutuseta kuivusastmega Schranktrocken. Sünteetikasisalduse korral on värskendustoime väiksem. Nõuanne: Värskendustoime tugevdamiseks kasutage lisaks lõhnapudelit DryFresh (juurdeostetav tarvik). Ning vähendage täitekogust. DryFresh ei ole kõigi kuivusastmete jaoks saadaval. PowerFresh Puhtaid, kuivi rõivaid värskendatakse auruga. Tekstiile niisutatakse automaatselt. Kuivatamisega tekkiv veeaur tagab temperatuuri suunatud ülekandumise pesuesemesse. Sellega saab tekstiili materjalis olevad lõhnamolekulid hõlpsamini eemaldada. Sünteetikasisalduse korral on värskendustoime väiksem. Vähendage täitekogus 1 kg-le. PowerFresh ei ole kõigi kuivusastmete jaoks saadaval. Nõuanne: Värskendustoime veelgi tugevdamiseks kasutage lisaks lõhnapudelit DryFresh (juurdeostetav tarvik). Kondensaadimahutist pihustatakse kondensaat trumlisse. Seepärast peab kondensaadimahuti olema veega täidetud vähemalt märgistuseni min. Täitke kondensaadimahuti. Järgige peatüki Kondensaadimahuti jaotist Kondensaadimahuti täitmine. 53

54 Lisafunktsioonid DryCare 40 Tekstiile kuivatatakse õrnalt eriti madalal temperatuuril. Kõigile villa mittesisaldavatele tekstiilidele, mis on pestavad 40 C ja kõrgemal temperatuuril. Optimaalse kuivatustulemuse saavutamiseks võtke arvesse järgmist: vähendage vastava programmi jaoks käesolevas kasutusjuhendis märgitud maksimaalset täitekogust poole võrra. Erandid: maksimaalse täitekogusega 9 kg programmi korral peate vähendama kogust 4 kg-le. DryCare 40 ei ole saadaval kõigi kuivusastmete jaoks. Värskendamine Vähendatakse puhaste rõivaste lõhnu. Tekstiilid tuulutatakse kuivusastmega Schranktrocken läbi. Nõuanne: Värskendustoime tugevdamiseks niisutage rõivaid ja kasutage lõhnapudelit. Schonen plus Tekstiile kuivatatakse säästval temperatuuril. Sobib kõigile hooldussümboliga rõivaesemetele, nt akrüülist. Programmi kestus pikeneb. 54

55 Kuivatusprogrammide ülevaade lisafunktsioonid DryFresh PowerFresh DryCare 40 Lisafunktsioonid Schonen plus Auffrischen Baumwolle Baumwolle X X X X X Pflegeleicht X X X X X Feinwäsche Bettwäsche Automatic X X X X Finish Wolle Finish Seide Express Oberhemden X X X X X Jeans X X X X X Finish Dampf Sportwäsche X X Korbprogramm Outdoor Imprägnieren Lüften warm X X Lüften kalt Kopfkissen normal Kopfkissen groß Baumwolle Hygiene Vorbügeln X = = = valitav ei ole valitav automaatselt sisse lülitatud Lisafunktsioonid ei ole üksteisega kombineeritavad. 55

56 Wash2dry Miele pesumasin kannab programmi andmed pärast nõuetekohast programmi lõppu üle ruuterile, kuhu on registreeritud ja võrku ühendatud kuivati, ja Miele pilve. Ülekantud programmiandmete põhjal seadistab kuivati automaatselt pesu jaoks kohandatud kuivatusprogrammi. Pärast kuivati täitmist peate vaid käivitama kuivatusprogrammi. Rohkem programmiseadistusi kuivatil ei ole vaja teha. Nõuanne: Kuivatusprogrammi peab käivitama 24 tunni jooksul pärast pesuprogrammi lõppu. Nii kaua hoitakse andmeid kuivati jaoks ja kirjutatakse üle, kui selle aja vältel lõpetatakse uus pesuprogramm. Nõuanne: Ärge lahutage kuivatit võrgust. Siis võtab kuivati pesumasina saadetud programmiandmed vastu kohe, kui olete valinud Wash2Dry. Eelnev võrgust lahutamine põhjustaks andmete vastuvõtus viivituse. Kasutamise eeldused Funktsiooni Wash2Dry kasutamise eelduseks on Miele pesumasina ja kuivati teenustega võrku ühendamine. Nõuanne: Looge võrk nagu kirjeldatakse peatükis Esmakordne kasutuselevõtt. Funktsiooni Wash2Dry valimine Pesuprogrammi ajal põleb kuivati ekraanil Bitte warten. Pärast pesumasina nõuetekohast programmi lõppu kuvatakse ekraanil pesu jaoks kohandatud kuivatusprogrammi. Pange pärast pesuprotsessi lõpetamist puhas pesu kuivatisse. Programmi käivitamiseks peate kuivatil puudutama üksnes andurnuppu Start / Stop. Pärast spetsiaalseid pesuprogramme, millega pesti õrnu tekstiile (nt kardinaid), sellel kuivatil programmi valimist ei järgne. 56

57 Lemmikprogrammid Lemmiku loomine Individuaalselt koostatud programmi saab nimega salvestada. Lemmikprogrammide loomiseks on kaks võimalust. 1. võimalus Ekraanil kuvatakse peamenüü. Puudutage andurnuppu Favoriten. Kuva liigub menüüsse Favoriten. Puudutage andurnuppu Anlegen. Kuval avaneb menüü Favoriten anlegen. Valige soovitud programm. Valige soovitud programmiseadistus. Valige seejärel Speichern. Sisestage nimi. 2. võimalus Valitud programmi saab enne programmi käivitumist lemmikuks määrata. Puudutage enne programmi käivitumist andurnuppu Speichern. Sisestage nimi. Nime sisestamine Valige lühikesed, meeldejäävad nimed. Puudutage soovitud tähti või märke. Kinnitage andurnupuga Speichern. Programm salvestatakse lemmikute nimekirja. Lemmikute muutmine Salvestatud lemmikprogrammi saab ümber nimetada, kustutada ja teisaldada. Valige põhimenüüs andurnupp Favoriten. Puudutage lemmikprogrammi, mida soovite muuta, kuni avaneb kontekstimenüü. Valige Umbenennen, Löschen või Verschieben. Andurnuppu Anlegen või Speichern ei kuvata, kui salvestatud on juba 12 lemmikut. Uute lemmikute määramiseks kustutage olemasolevad lemmikud. 57

58 Trockenassistent Kuivatamise assistent abistab teid erinevate tekstiilide kuivatamisel. Esemete valiku põhjal koostatakse teie pesuliigile kohandatud kuivatusprogramm. Lehitsege peamenüü teisele lehele. Puudutage andurnuppu Trockenassistent. Avaneb loend. Kuivatusotstarbed on rühmitatud mitmesse gruppi. Zweck 11:02 Trocknen Imprägnieren/ Reaktivieren Trockene Wäsche glätten Feuchte Wäsche glätten Nõuanne: Andurnupu abil saate vastava otstarbe kohta rohkem teavet. OK Puudutage seda andurnuppu Zweck, mis vastab teie kuivatussoovile. Ekraanil kuvatakse esemete nimekiri. Textilien 11:02 Oberhemden Jeans Blusen T-Shirts Puudutage eseme andurnuppu, mis vastab teie pesuesemele või pesule. Valitud ese märgistatakse oranžiga. Valida saab mitu eset. Mõnede esemete valikul kuvatakse abistavaid nõuandeid. Kinnitage andurnupuga OK. Järgige ekraanil olevaid edasisi juhiseid. Lõpetuseks kuvatakse teile ekraanil valitud parameetrite kokkuvõte. OK Kui soovite valikus midagi muuta, kinnitage andurnupuga OK või valige ändern. Teie pesu jaoks kohandatud programm on valmis käivitamiseks. Nõuanne: Enne programmi käivitamist saate lisaks valida üksikuid programmiseadistusi, nt lisafunktsioone. 58

59 Taimer Taimeriga saate valida aja programmi käivitumiseni või programmi lõpu aja. Programmi käivitumist saab edasi lükata maksimaalselt 24 tundi võrra. Taimeri seadistamine Puudutage andurnuppu Timer. Valige lisafunktsioon Ende um või Start um. Seadistage tunnid ja minutid ning kinnitage andurnupuga OK. Taimeri muutmine Enne programmi käivitumist saate valitud taimerit muuta. Puudutage andurnuppu või. Muutke soovi korral märgitud aega ja kinnitage see andurnupuga OK. Taimeri kustutamine Enne programmi käivitumist saate valitud taimeri kustutada. Puudutage andurnuppu või. Ekraanil on valitud viitstardi aeg. Puudutage andurnuppu Löschen. Kinnitage andurnupuga OK. Valitud viitstardi aeg kustutatakse. Taimeri käivitamine Puudutage andurnuppu Start / Stop. Ekraanil kuvatakse aega programmi käivitumiseni. Pärast programmi käivitumist saate valitud viitstardi aega muuta või kustutada vaid programmi katkestamisega. Võite programmi igal ajal kohe käivitada. Puudutage andurnuppu Sofort starten. Pesu lisamine maha loendatava viitstardi ajal Järgige kirjeldust peatüki Programmi muutmine jaotises Pesu lisamine või väljavõtmine. Pikema viitstardi korral liigub trummel aeg-ajalt, et pesu kohevdada. See ei ole tõrge. 59

60 Taimer SmartStart Funktsiooniga SmartStart määrate ajavahemiku, millal teie kuivati automaatselt käivitatakse. Käivitamine toimub mõne signaali abil, nt teie energiaettevõttelt saadava signaali abil, kui elektri hind on eriti soodne. See funktsioon on aktiivne, kui seadistus SmartGrid on sisse lülitatud. Määratav ajavahemik on 1 minut kuni 24 tundi. Selles ajavahemikus ootab kuivati energiaettevõtte signaali. Kui määratud ajavahemikus signaali ei saadeta, käivitab kuivati kuivatusprogrammi. Ajavahemiku seadistamine Kui olete seadistustes aktiveerinud funktsiooni SmartGrid, ei kuvata pärast andurnupu Timer puudutamist ekraanil enam Start um või Ende um, vaid SmartStart bis või SmartEnde bis (vt peatüki Seadistused jaotist SmartGrid ). Toimimisviis vastab viitstardi ajaseadistusele. Seadistage soovitud aeg ja kinnitage andurnupuga OK. Puudutage andurnuppu Start / Stop, et käivitada pesuprogramm funktsiooniga SmartStart. Valitud programm käivitub automaatselt, kui energiaettevõte saadab signaali või saabunud on arvutatud hiliseim võimalik käivitusaeg. Funktsiooni SmartStart muutmine ja kustutamine töötab samamoodi, nagu kirjeldatakse viitstardi juures. 60

61 Programmi muutmine Käimasoleva programmi ümbervalimine Programmi muutmine ei ole enam võimalik (kaitse tahtmatu programmimuutuse eest). Uue programmi valimiseks peate käimasoleva programmi katkestama. Programmi katkestamine Puudutage andurnuppu Start / Stop. Ekraanil kuvatakse: Möchten Sie das Programm abbrechen? Valige ja. Ekraanil kuvatakse: Programm abgebrochen Avage uks. Muu programmi valimine Sulgege uks. Valige soovitud programm. Puudutage andurnuppu Start / Stop. Pesu lisamine või väljavõtmine Te unustasite mõne eseme, ent programm juba käib. Puudutage andurnuppu Wäsche nachlegen. Ekraanil kuvatakse: Wäsche nachlegen ja Türöffnung möglich. Andurnupus Start / Stop põleb pulseeriv tuli. Avage uks. Lisage pesu või võtke pesu välja. Sulgege uks. Puudutage andurnuppu Start / Stop. Programmi jätkatakse. Erandid pesu lisamisel Mõnel juhul, nt jahutusfaasi ajal või programmis Imprägnieren, ei saa pesu lisada. Erandjuhul saab käimasolevas programmis ukse avada. 61

62 Kondensaadinõu Kondensaadinõu tühjendamine Kuivatamisel tekkiv kondensaat kogutakse kondensaadimahutisse. Tühjendage kondensaadimahuti iga kord pärast kuivatamist. Kui kondensaadimahuti maksimaalne täitekogus on saavutatud, süttib ekraanil järgmine teade: Entleeren Sie den Behälter oder prüfen Sie den Ablauf.. Teate kustutamiseks avage ja sulgege sisselülitatud kuivati uks. Uks ja käepide võib kondensaadinõu väljatõmbamisel kahjustada saada. Võite kahjustada ust ja käepidet. Sulgege uks alati täielikult. Tühjendage kondensaadinõu. Lükake kondensaadinõu tagasi kuivatisse. Võimalikud on tervist kahjustavad tagajärjed nii inimestele kui ka loomadele. Ärge jooge kondensaati. Nõuanne: Erinevate programmirakenduste kasutamisel võetakse ja taaskasutatakse kondensaadimahutist vett. Selleks peab kondensaadimahuti olema täidetud, vt jaotist Kondensaadimahuti täitmine. Tõmmake kondensaadinõu välja. Hoidke veeanumat horisontaalselt, et vesi välja ei valguks. Võtke kinni kondensaadinõu käepidemest ja tagumisest servast. 62

63 Kondensaadinõu Kondensaadimahuti täitmine Kuivatamisel tekkivat kondensaati taaskasutatakse erinevate programmirakenduste jaoks ja seda pihustatakse pihustusdüüsi abil trumlisse. Seepärast peab kondensaadimahuti olema veega täidetud vähemalt märgistuseni min. Vastasel juhul tekib tõrge. Märgistuse min leiate eest vasakult poolt. Kui juhite kondensaadi väliselt ära, on kondensaadimahuti tühi. 1 tühjenduslehtrid, 2 kummitihend Valage kondensaat tühjenduslehtri 1 rõngaste vahelt sisse. Täiteavas asuv pihustidüüs võib ummistuda. Valage sisse vaid puhast vett. Vette ei tohi segada lõhnaaineid, pesuvahendeid ega muid aineid. Kontrollige kondensaadimahuti täitetaset. Valage sisse üksnes poes müüdavat destilleeritud vett (triikimiseks). Kummitihendi puhastamine Kui kraanivett on lisatud sagedasti, võivad kummitihendile 2 tekkida katlakiviplekid. Hõõruge katlakivijäägid ettevaatlikult niiske lapiga kummitihendilt 2 maha. Kasutage kraanivett vaid erandjuhul. Sagedasel kasutamisel võib täiteavas asuv pihustidüüs katlakiviga täituda. 63

64 Lõhnapudel FragranceDos Lõhnapudeliga (juurdeostetav tarvik) saate oma pesule kuivatamisel erilise lõhnanoodi anda. Kuivatil on 2 lõhnapudeli pesa. Sellega on teil erinevad kasutusvõimalused. - Lõhnade vaheldumisi kasutamiseks saate kasutada mõlemat lõhnapesa. Mittevajaliku lõhnapudeli saate sulgeda. - Kasutage mõlemat pesa, kui soovite sama lõhnaga lõhna intensiivsust tugevdada. Või kui soovite mugavalt valida lõhna tavalise pesu ja DryFreshi pesu värskendamise jaoks. - Kasutage vaid üht pesa, kui soovite kasutada vaid ühte lõhna. Lõhnapudeli vale käsitsemine põhjustab tervisekahjustusi ja tuleohtu. Kokkupuude väljavoolanud lõhnaainega võib teie tervist kahjustada. Väljavoolav lõhnaaine võib põhjustada tulekahju. Lugege kõigepealt peatüki Ohutusjuhised ja hoiatused jaotist Lõhnapudeli kasutamine (juurdeostetav tarvik). Lõhnapudeli kaitsekleebise eemaldamine Hoidke lõhnapudelit vaid pildil kujutatud viisil. Ärge hoidke viltu ega keerake küljele, muidu voolab lõhnaaine välja. Võtke lõhnapudel pakendist välja. Ärge püüdke lõhnapudelit lahti keerata. Hoidke lõhnapudelit kindlalt, et see kogemata lahti ei tuleks. Tõmmake kaitsekleebis ära. 64

65 Lõhnapudel Lõhnapudeli paigaldamine Avage kuivati uks. Lõhnapudel asetatakse ülemisse ebemefiltrisse. Pesad asuvad käepidemesoonest vasakul ja paremal. Lükake lõhnapudel kuni piirajani pesasse. Märgistused ja peavad olema vastakuti. Avage kelk keelest, kuni lapats on täiesti üleval. Mittekasutatava pesa kelk peab olema suletud, et ebemed ei koguneks. Lükake kelgu keel täiesti alla (nool) kuni kuuldava fikseerumiseni. 65

66 Lõhnapudel Rahuldav lõhna ülekandumine on saavutatav vaid niiske pesu ja piisava soojuse ülekandega pikemate kuivatusaegadega. Sealjuures on lõhn tajutav ka kuivati paigaldusruumis. Lõhna ülekandumist ei ole programmis Lüften kalt. Lõhnapudeli sulgemine Lõhnapudel tuleb pärast kuivatamist sulgeda, et lõhnaaine ei aurustuks asjatult. Keerake välimist rõngast pisut paremale. Lõhnapudel võib välja libiseda. Keerake välimist rõngast nii, et märgistused ja on kohakuti. Lõhnapudeli avamine Enne kuivatamist saab seadistada lõhna intensiivsuse. Keerake välimist rõngast vasakule, kuni märgistus b on asendis _. Kui aeg-ajalt kuivatatakse ilma lõhnapudelita: võtke lõhnapudel välja ja hoidke seda müügipakendis. Kui lõhna intensiivsus ei ole enam piisav, vahetage lõhnapudel uue vastu välja. Keerake välimist rõngast paremale: mida rohkem on lõhnapudel avatud, seda tugevamaks saab lõhna seadistada. 66

67 Lõhnapudel Lõhnapudeli väljavõtmine / vahetamine Keerake välimist rõngast vasakule, kuni märgistused a ja b on kohakuti. Lõhnaaine võib välja voolata. Ärge pange lõhnapudelit pikali. Vahetage lõhnapudel. Lõhnapudelit saab hoida müügipakendis! Lõhnapudeli saate tellida Miele müügiesindajalt, Miele tehaseklienditeenindusest või internetist. - Ärge hoidke müügipakendit, milles hoiate lõhnapudelit, küljel või tagurpidi. Vastasel juhul voolab lõhnaaine välja. - Säilitage pakendit alati jahedas ja kuivas kohas ning ärge jätke seda päikesevalguse kätte. - Uue lõhnapudeli ostmisel eemaldage kaitsekleebis alles vahetult enne kasutamist. 67

68 Puhastamine ja hooldus Ebemefiltrid Sellel kuivatil on ukse täitealas kaks ebemefiltrit. Mõlemad ebemefiltrid koguvad kuivatamise ajal tekkivaid ebemeid. Nähtavate ebemete eemaldamine Nõuanne: Ebemed saab puutevabalt ära imeda tolmuimejaga. Avage uks. Puhastage ebemefiltrid pärast iga kuivatuskorda. Nii väldite programmi kestuse pikenemist. Puhastage ebemefiltrid ka siis, kui ekraanil põleb järgmine teade: Flusenund Sockelfilter reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Teate kustutamiseks kinnitage nupuga OK. Lõhnapudeli väljavõtmine Kui ebemefiltreid ja sokkelfiltrit ei puhastata, väheneb lõhna tugevus. Võtke lõhnapudel välja. Vt peatüki Lõhnapudel jaotist Lõhnapudeli väljavõtmine / vahetamine. Tõmmake ülemine ebemefilter suunaga ette välja. Eemaldage ebemed (vt nooli). 68

69 Puhastamine ja hooldus Eemaldage ebemed (vt nooli) kõigi ebemefiltrite filtripindadelt ja perforeeritud pesueraldajalt. Lükake ülemine ebemefilter sisse, kuni see fikseerub. Sulgege uks. Keerake alumise ebemefiltri kollast pööra noole suunas (kuni see fikseerub). Ebemefiltri ja õhujuhtimisala põhjalik puhastamine Kui kuivatusaeg on pikenenud või ebemefiltri filtripinnad on nähtavalt kinni kleepunud / ummistunud, puhastage põhjalikult. Võtke lõhnapudel välja. Vt peatükki Lõhnapudel. Tõmmake ülemine ebemefilter suunaga ette välja. Tõmmake ebemefilter (hoides pöörast kinni) suunaga ette välja. 69

70 Puhastamine ja hooldus Ebemefiltri märjalt puhastamine Puhastage ebemefiltrite siledad plastpinnad niiske lapiga. Loputage filtripinnad voolava sooja vee all. Raputage ebemefiltrit põhjalikult ning kuivatage ettevaatlikult. Eemaldage nähtavad ebemed tolmuimeja ja pika tolmuimejatoruga ülemisest õhujuhtimisalast (avadest). Lõpetuseks tehke ebemefiltrite märgpuhastus. Märgade ebemefiltrite korral võivad kuivatamise ajal tekkida talitlustõrked. Lükake alumine ebemefilter täiesti sisse ja lukustage kollane pöör. Lükake ülemine ebemefilter täiesti sisse. Sulgege uks. 70

71 Puhastamine ja hooldus Sokkelfiltri puhastamine Puhastage sokkelfiltrit alati siis, kui programmi kestus on pikenenud või ekraanil põleb järgmine teade: Flusenund Sockelfilter reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Teate kustutamiseks kinnitage nupuga OK. Sokkelfiltri eemaldamine Tõmmake sokkelfilter käepidemest hoides välja. Sokkelfiltri väljatõmbamisel liigub parempoolne juhttihvt välja. Juhttihvt takistab klapi sulgemist ilma sokkelfiltrita. Avamiseks vajutage soojusvaheti klapil olevale ümmargusele, süvistatud pinnale. Klapp hüppab lahti. 71

72 Puhastamine ja hooldus Sokkelfiltri puhastamine Tõmmake käepide sokkelfiltrist välja. Peske sokkelfiltrit hoolikalt voolava vee all. Lükake sokkelfiltrit vahepeal ettevaatlikult jälle välja. Peske sokkelfiltrit seni, kuni enam pole jääke näha. Eemaldage käepidemel olevad ebemed niiske lapiga. Kahjustunud või kulunud sokkelfiltrist põhjustatud kahjustuste oht. Soojusvaheti ummistub, kui sokkelfilter ei ole korras. Tekkida võib tõrge. Kontrollige sokkelfiltrit vastavalt peatükis Mida teha, kui... olevale jaotisele Sokkelfiltri vahetamine. Vajaduse korral vahetage sokkelfilter välja. Paigaldage sokkelfilter õigetpidi käepidemele. Lükake sokkelfilter täielikult sisse. Samal ajal lükatakse parempoolne juhttihvt sisse. 72

73 Puhastamine ja hooldus Sokkelfiltri klapi puhastamine Kuivati puhastamine Lahutage kuivati elektrivõrgust. Ebasobivate hooldusvahendite kasutamine põhjustab kahjustusi. Ebasobivad hooldusvahendid võivad plastpindu ja teisi osi kahjustada. Ärge kasutage lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid, abrasiivseid puhastusvahendeid, klaasi- ega universaalpuhastusvahendeid. Eemaldage ebemed niiske lapiga. Ärge kahjustage seejuures tihenduskummi. Sulgege soojusvaheti klapp. Ilma sokkelfiltrita või soojusvaheti avatud klapiga kuivatamine põhjustab kahjustusi või ebatõhusat kuivatust. Liigne ebemete kogunemine võib põhjustada kuivati defekti. Lekkiv süsteem põhjustab ebatõhusat kuivatust. Käitage kuivatit üksnes paigaldatud sokkelfiltriga ja soojusvaheti suletud klapiga. Puhastage kuivatit ja tihendit ukse siseküljel ainult kergelt õrnatoimelise puhastusvahendi või seebivee ja kergelt niiske pehme lapiga. Kuivatage kõik osad pehme lapiga. 73

74 Mida teha, kui... Enamikku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust. Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel. Ekraani veateated pärast programmi katkestust Teade Reinigen Sie den Flusenfilter. Überprüfen Sie die Luftführung. Põhjus ja selle kõrvaldamine Ebemete või pesuvahendijääkide tõttu tekivad ummistused. Teate väljalülitamiseks kinnitage nupuga OK. Puhastage ebemefiltrid ja sokkelfilter. Järgige peatükis Puhastamine ja hooldus olevaid puhastusjuhiseid. Ebemefiltrid ja / või sokkelfilter on kahjustunud või deformeerunud. Kontrollige ebemefiltreid ja sokkelfiltrit. Vajaduse korral vahetage välja. Ebemefiltrid ja / või sokkelfilter on ummistunud. Puhastamine ei ole enam võimalik. Kontrollige ebemefiltreid ja sokkelfiltrit. Vajaduse korral vahetage välja. Peatüki Mida teha, kui... jaotisest Sokkelfiltri vahetamine saate teada, millal tuleb mittenõuetekohaselt töötav sokkelfilter välja vahetada. 74

75 Mida teha, kui... Teade Reinigen Sie den Flusenfilter. Überprüfen Sie die Luftführung. Entleeren Sie den Behälter oder prüfen Sie den Ablauf. Blockierung erkannt. Wäsche lockern und neu starten. Fehler F. Wenn Geräteneustart ohne Erfolg, rufen Sie den Kundendienst. Põhjus ja selle kõrvaldamine Pärast põhjalikku puhastamist näeb sokkelfilter puhas välja. Vaatamata sellele järgneb programmikatkestus ja veateade. Tõenäoliselt on veel sügavamal jäägid, mida ei saanud eemaldada. Teate väljalülitamiseks kinnitage nupuga OK. Kontrollige järgmisi võimalikke asjaolusid. Soojusvaheti on ummistunud. Kontrollige soojusvahetit. Järgige peatüki Mida teha, kui... jaotist Soojusvaheti kontrollimine. Sokkelfilter on sügavamal ummistunud. Kontrollige sokkelfiltrit. Järgige peatükis Mida teha, kui... olevat jaotist Sokkelfiltri vahetamine. Kui sokkelfilter ei ole deformeerunud ega defektne, saate sokkelfiltri pesumasinas regenereerida. Järgige peatükis Mida teha, kui... olevat jaotist Sokkelfiltri regenereerimine. Kondensaadimahuti on täis või tühjendusvoolik on kokku murtud. Teate välja lülitamiseks avage ja sulgege sisselülitatud kuivati uks. Või lülitage kuivati välja ja sisse. Kallake kondensaat välja. Kontrollige tühjendusvoolikut. Pesu on halvasti jaotunud või kokku rullunud. Avage uks ja raputage pesu lahti. Vajaduse korral võtke osa pesu välja. Lülitage kuivati välja ja sisse. Käivitage mõni programm. Põhjust ei saa kohe kindlaks teha. Lülitage kuivati välja ja sisse. Käivitage mõni programm. Kui taas järgneb programmi katkestus ja veateade, on tegu rikkega. Teavitage Miele klienditeenindust. 75

76 Mida teha, kui... Ekraanil kuvatavad juhised Teade Põhjus ja selle kõrvaldamine 000 PIN-kood on aktiveeritud. Sisestage PIN-kood ja kinnitage see. Inaktiveerige PIN-kood, et järgmine kord sisselülitamisel enam koodi ei nõutaks. Ende/Abkühlen Flusen- und Sockelfilter reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Programmi lõpus pesu jahutatakse. Te võite pesu välja võtta ja laiali laotada või sellel edasi jahtuda lasta. Kuivati ei tööta optimaalselt või ökonoomselt. Võimalikud põhjused võivad olla ebemetest või pesuvahendi jääkidest põhjustatud ummistused. Märkuse väljalülitamiseks kinnitage nupuga OK. Järgige peatükis Puhastamine ja hooldus olevaid puhastusjuhiseid. Puhastage ebemefiltrid. Kontrollige ka sokkelfiltrit ning vajaduse korral puhastage seda. Kondensatbehälter mit Wasser befüllen Bitte Tür öffnen und schließen Teate Flusen- und Sockelfilter reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. süttimist saate ise mõjutada. Järgige peatüki Seadistused jaotises Õhuteede näidikud olevat kirjeldust. Kondensaadimahuti on tühi. Erinevate programmirakenduste kasutamisel võetakse ja taaskasutatakse kondensaadimahutist vett. Märkuse väljalülitamiseks kinnitage nupuga OK. Täitke kondensaadimahuti vähemalt märgistuseni min. Pärast programmi Finish Dampf valimist palutakse panna kuivatisse pesu. Asetage pesu trumlisse. 76

77 Mida teha, kui... Kuivatustulemus jätab soovida Probleem Pesu ei ole lisafunktsiooniga DryCare 40 rahuldavalt kuivatatud. Pesu ei ole rahuldavalt kuivatatud Pesu ja sulgedega täidetud padjad tekitavad kuivatamisel ebameeldivat lõhna Sünteetilistest kiududest pesuesemed on pärast kuivatamist staatilise laenguga Tekkinud on ebemed Põhjus ja selle kõrvaldamine Paigaldusruumis on liiga soe. Seepärast lõpetati DryCare -protsess enneaegselt. Tuulutage põhjalikult. Pesu lõpuni kuivatamiseks valige Lüften warm koos lisafunktsiooniga DryCare 40. Pesu hulgas oli erinevaid kangaid. Kuivatage programmiga Lüften warm üle. Valige järgmisel korral sobivam programm. Nõuanne: Mõne programmi jääkniiskust saab eraldi kohandada. Vaata peatükki Seadistused. Pesu on pestud liiga vähese pesuvahendiga. Sulgedel on omadus eraldada soojuse toimel spetsiifilist lõhna. Pesu: kasutage pesemisel piisavas koguses pesuvahendit. Padjad: laske tuulduda väljaspool kuivatit. Kui eelistate erilist lõhna, kasutage kuivatamisel lõhnapudelit (juurdeostetav tarvik). Sünteetika kipub koguma staatilist elektrit. Pesemise käigus viimasel loputuskorral kasutatav pehmendav loputusvahend võib kuivamisel staatilist laengut vähendada. Eralduvad ebemed, mis tekivad tekstiilidele peamiselt kandmiseaegsel hõõrdumisel või osaliselt ka pesemisel. Kuivati ei avalda suurt mõju. Tekkinud ebemed jäävad ebeme- ja sokkelfiltrisse ja neid saab kergesti eemaldada. Vt peatükki Puhastamine ja hooldus. 77

78 Mida teha, kui... Kuivatus kestab väga kaua Probleem Kuivatus kestab väga kaua või isegi katkeb.* Põhjus ja selle kõrvaldamine Paigaldusruumis on liiga soe. Tuulutage põhjalikult. Pesuvahendijäägid, karvad ja peened ebemed võivad põhjustada ummistusi. Puhastage ebemefiltrid ja sokkelfilter. Eemaldage soojusvahetilt nähtavad ebemed. Pesu on halvasti jaotunud või kokku rullunud. Trummel on liiga täis. Raputage pesu lahti ja võtke osa pesu välja. Käivitage mõni programm. All paremal asuv rest on kinni pandud. Eemaldage pesukorv või muud esemed. Tekstiilid on liiga märjad. Tsentrifuugige pesumasinas kiirematel pööretel. Metallist tõmblukkude tõttu ei edastata pesu täpset niiskusastet. Tehke edaspidi tõmblukud lahti. Kui probleem tekib uuesti, kuivatage neid tekstiile programmiga Lüften warm. * Enne uue programmi käivitamist lülitage kuivati välja ja sisse. 78

79 Mida teha, kui... Üldised probleemid kuivatiga Probleem Töötamisel on kuulda sumisevat või põrisevat heli. Ühtegi programmi ei saa käivitada Pärast lisafunktsiooni DryFresh, Powerfresh või DryCare 40 valimist hüppab kuivusaste teisele tagasi. Ekraan on tume ja andurnupp Start / Stop vilgub aeglaselt Kuivati on pärast programmi lõppu välja lülitatud Ekraanil on vale keel Põhjus ja selle kõrvaldamine Kompressor (soojuspump) töötab. Või valisite programmirakenduse, mille korral pihustatakse trumlisse kondensaati. Te ei pea midagi tegema. Need on tavalised helid ja tekivad kompressori või kondensaadipumba töötamisel. See ei ole tõrge. Põhjust ei saa kohe kindlaks teha. Ühendage toitepistik. Lülitage kuivati sisse. Sulgege kuivati uks. Kontrollige maja elektrisüsteemi kaitset. Elektrikatkestus? Elektripinge taastumisel jätkub pooleliolev programm automaatselt. Eelnevalt valitud kuivusaste ei ole kombinatsioonis selle lisafunktsiooniga võimalik. Automaatselt valitakse järgmine võimalik kuivusaste. Ekraan lülitub energia säästmiseks automaatselt välja (ooterežiim). Kui kuivati on kortsumiskaitse faasis, pöörleb trummel aeg-ajalt. Vajutage mõnda nuppu. Ooterežiim lõppeb. Kuivati lülitub automaatselt välja. See ei ole viga, vaid nõuetekohane funktsioon. Menüüs Einstellungen, Sprache on valitud vale keel. Seadistage sobiv keel. Teile on abiks lipusümbol. 79

80 Mida teha, kui... Probleem Põhjus ja selle kõrvaldamine Trumli valgustus ei põle. Trumli valgustus lülitub mõne aja möödudes ja pärast programmi käivitamist automaatselt välja (energia säästmine). Lülitage kuivati välja ja taas sisse. Trumlivalgustuse sisselülitamiseks avage kuivati uks. Kondensaadi pihustusjuga, mis pihustatakse trumlisse, ei ole piisav. Trumli valgustus on defektne. Trumlivalgustus on ette nähtud pikaajaliseks kasutuseks ja seepärast ei ole reeglina vaja seda vahetada. Kui trumli valgustus vaatamata kõigile katsetele ei sütti, teavitage Miele klienditeenindust. Erinevate programmirakenduste kasutamisel võetakse kondensaadimahutist vett ja pihustatakse trumlisse. Pihustusjuga võib puududa. Ebemefilter kondensaadimahutis on ummistunud. Puhastage kondensaadimahutis olev ebemefilter. Vt selle peatüki jaotist Kondensaadimahutis oleva ebemefiltri puhastamine. Täiteava pihustidüüsil on palju katlakivi. Vahetage pihustidüüs. Vt selle peatüki jaotist Kondensaadi pihustidüüsi vahetamine. Kasutage vaid kondensaati, mitte kraanivett. Kraanivee pikaaegne kasutamine põhjustab katlakivi teket. 80

81 Mida teha, kui... Sokkelfiltri vahetamine Deformeerumine Soojusvaheti võib ummistuda. Kui märkate enne või pärast puhastamist allpool kirjeldatud kulumismärke, vahetage sokkelfilter kohe välja (juurdeostetav tarvik). Sobimatu suurus Deformeerumine viitab, et sokkelfilter on kulunud. Sokkelfiltri servad ei ole vastas ja sokkelfilter on deformeerunud. Kui servad ei ole korralikult vastas, puhutakse ebemed filtreerimatult soojusvahetisse. Nii ummistub soojusvaheti ajapikku. 81

82 Mida teha, kui... Vahed, praod, muljumised Valged või muud värvi jäägid Pragudest ja vahedest puhutakse ebemed soojusvahetisse. Nii ummistub soojusvaheti ajapikku. Jäägid tekivad pesukiududest ja pesuvahendijääkidest. Jääke on näha sokkelfiltri esiküljel ja külgservadel. Äärmuslikel juhtudel moodustavad jäägid raskesti eemaldatavaid koorikuid. Jäägid on märk sellest, et sokkelfilter ei ole enam täpselt külgservade vastas, isegi kui see näib olevat heas korras: ebemed puhutakse servade vahelt filtreerimatult läbi. Regenereerige sokkelfilter. Kui sokkelfiltrile tekivad need jäägid peagi uuesti, tuleb sokkelfilter välja vahetada. 82

83 Mida teha, kui... Sokkelfiltri regenereerimine Ühe või mitu sokkelfiltrit saab regenereerida pesumasinas. Nii on võimalik sokkelfiltrit jälle kasutada. Kontrollige enne regenereerimist, kas sokkelfilter on terve. Kontrollige sokkelfiltrit vastavalt peatükis Mida teha, kui... olevale jaotisele Sokkelfiltri vahetamine. Vahetage sokkelfilter välja, kui see on kulunud. Peske ühte või mitut sokkelfiltrit eraldi ilma tekstiilideta. Ärge lisage pesuvahendit. Valige lühipesuprogramm temperatuuriga maksimaalselt 40 C ja tsentrifuugimiskiirus maksimaalselt 600 p/min. Pärast pesemist ja tsentrifuugimist saate sokkelfiltrit jälle kasutada. Soojusvaheti kontrollimine Teravad jahutusribid võivad põhjustada vigastusi. Võite endale sisse lõigata. Ärge puudutage jahutusribisid kätega. Vaadake, kas on kogunenud ebemeid. Ebemete esinemisel tuleb need eemaldada. Soojusvaheti väärast puhastamisest põhjustatud kahjude oht. Kui jahutusribid on kahjustunud või kõverad, ei kuivata kuivati piisavalt. Puhastage tolmuimeja ja imiharjaga. Juhtige imihari kergelt, survet avaldamata üle soojusvaheti jahutusribide. Eemaldage ebemed ja jäägid tolmuimejaga. 83

84 Mida teha, kui... Kondensaadimahutis oleva ebemefiltri puhastamine Erinevate programmirakenduste kasutamisel võetakse kondensaadimahutist vett ja pihustatakse trumlisse. Pihustusjuga võib puududa. Ebemefilter kondensaadimahutis on ummistunud. Ärge tõmmake voolikust tugevalt, et see ei tuleks lahti. Tõmmake kondensaadimahuti välja. Võtke sõrmega tühjenduslehtri küljel asuva keele alt kinni. Tõmmake tühjenduslehter välja. Juhtige voolikuots läbi ava. Hoidke voolikuotsast kinni. Tõmmake teise käega ebemefilter voolikuotsa küljest lahti. Loputage ebemefiltrit veejoa all, kuni ebemed on eemaldatud. Pange puhastatud ebemefilter voolikuotsale. Laske voolikul kondensaadianumasse tagasi libiseda. Asetage tühjenduslehter õigetpidi kondensaadimahuti avasse. Jälgige selleks joonist. Kondensaadi pihustidüüsi vahetamine Erinevate programmirakenduste kasutamisel võetakse kondensaadimahutist vett ja pihustatakse trumlisse. Pihustusjuga võib puududa. Pihustidüüsile on tekkinud katlakivi. 84

85 Mida teha, kui... Eemaldage pihustidüüs (juurdeostetav tarvik). Vahetage pihustidüüs. Pihustidüüsi saab vahetada vaid spetsiaalse tööriista abil. Tööriist on uue pihustidüüsiga kaasas. Avage kuivati uks. Üleval vasakul täiteavas näete pihustidüüsi. Vale tööriista kasutamine põhjustab kahjustusi. Pihustidüüs ja kuivati võivad kahjustada saada. Kasutage vaid kaasas olevat tööriista, mitte muid tööriistu. Asetage tööriist pihustidüüsi peale. Keerake tööriista vasakule ja sellega pihustidüüs välja. Asetage uus pihustidüüs tööriista sisse. Keerake tööriista paremale ja sellega pihustidüüs kinni. Kuivati ei tohi töötada ilma pihustusdüüsita. 85

86 Klienditeenindus Kontakt tõrgete korral Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust. Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil. Tüübisilti näete, kui avate kuivati ukse: Juurdeostetavad tarvikud Sellele kuivatile juurdeostetavad tarvikud saate Miele müügiesindusest või Miele klienditeenindusest. Neid ja paljusid teisi huvitavaid tooteid saate tellida ka Miele veebipoest. Kuivatuskorv Kuivatuskorvis saate kuivatada ja tuulutada tooteid, mis ei talu mehaanilist töötlust. Lõhnapudel Kui eelistate erilist lõhna, kasutage kuivatamisel lõhnapudelit. Garantii Garantiiaeg on 2 aastat. Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest. 86

87 *INSTALLATION* Paigaldus Eestvaade a Toitejuhe b Juhtpaneel c Kondensaadinõu d Uks e Sokkelfiltri klapp f 4 reguleeritavat jalga g Jahutusõhu võre h Kondensaadi tühjendusvoolik 87

88 *INSTALLATION* Paigaldus Tagantvaade a Kaaneserv koos haaramiskohtadega transportimiseks b Kondensaadi tühjendusvoolik c Konks toitejuhtme kokkukerimiseks transpordi ajaks d Toitejuhe Kuivati transportimine Valest transpordist põhjustatud kehavigastuste ja materiaalse kahju oht. Kui kuivati läheb ümber, võite end vigastada ja põhjustada kahjusid. Jälgige, et kuivati oleks transportimisel stabiilne. Külili transpordi korral: asetage kuivati vaid vasak- või parempoolsele küljeseinale. Püsti transpordi korral: kui kasutate käsikäru, transportige kuivatit samuti vaid vasak- või parempoolsel küljeseinal. Kuivati transport paigalduskohta Kaane tagumine kinnitus võib väliste asjaolude tõttu hapraks muutuda. Kaas võib kandmisel küljest tulla. Enne kandmist kontrollige ohutus kohas kaaneserva. Hoidke kuivatit kandmisel seadme esimestest jalgadest ja tagumisest kaaneservast. 88

89 *INSTALLATION* Paigaldamine Kuivati loodimine Kuivati ukse liikumisalale ei tohi paigaldada ühtki suletavat ust, lükandust ega vastassuunda avanevat ust. Laitmatu töö jaoks peab kuivati püstloodis loodima. Põranda ebatasasusi saab kompenseerida kuivati kruvijalgade abil. Keerake kruvijalgu lameda mutrivõtme või käega. Seisuaeg pärast paigaldamist Paigaldus Liiga varane kasutuselevõtmine kahjustab kuivatit. Samuti võib kahjustada saada soojuspump. Pärast paigaldamist oodake tund aega, enne kui võtate kuivati kasutusse. Õhutus Ärge katke esiküljel jahutusõhu ava kinni. Muidu ei ole tagatud soojusvaheti piisav jahutus. Kuivati alumise ääre ja põranda vahelist õhuava ei tohi vähendada, nt sokliliistudega, paksude vaipadega jms. Vastasel juhul ei ole tagatud piisav õhu juurdepääs. Soojusvaheti õhu jahutamiseks väljapuhutav soe õhk soojendab ruumiõhku. Seepärast peate hoolitsema piisava õhutamise eest, nt avage aken. Vastasel korral pikeneb kuivatusaeg (suurem energiatarve). Enne uut transportimist Pärast iga kuivatamist pumba piirkonda jääv väike kogus kondensaati võib kuivati kallutamisel välja voolata. Soovitus: enne transporti käivitage ca 1 minutiks programm Lüften warm. Kondensaadijääk juhitakse siis kondensaadinõusse (mille peate siis veel kord tühjendama) või juhitakse tühjendusvooliku kaudu välja. 89

90 *INSTALLATION* Paigaldus Lisatingimused paigalduseks Elektrilöögist põhjustatud vigastusoht, kui spetsialist peab kuivati seadmekaane eemaldama. Elektrilöögi oht tekib, sest võidakse kokku puutuda elektrit juhtivate osadega kuivatis. Ohutuse huvides lahutage kuivati vooluvõrgust. Paigaldamine tööpinna alla või kappi Seadme rikke oht soojuse tekkimise tõttu. Hoolitsege selle eest, et kuivatist eralduva sooja õhuvoolu saaks ära juhtida. - Elektriühendus peab olema kuivati vahetus läheduses ja ligipääsetav. - Kuivatusaeg võib veidi pikeneda. Soojuse tekkimise vältimine: - Keerake kuivati jalad välja, nii et põranda ja kuivati alumise külje vahele tekib vähemalt 20 mm laiune pilu. - Katkestage olemasolev läbiv mööblisokli kate kuivati piirkonnas. - Tehke kappi avad. Tööpinna alla lükatav Selle kuivati võib ka ilma seadmekaane demonteerimiseta tööpinna alla paigutada. Juurdeostetavad tarvikud Tööpinna alla paigaldamise komplekt Tööplaadi alla paigaldamisel koos seadmekaane demonteerimisega on vajalik tööpinna alla paigaldamise komplekt. Monteerima / demonteerima peab spetsialist. Tööpinna alla paigaldamise komplektiga kaasasolev katteplekk asendab seadmekaant. Katteplekk on vajalik elektriohutuse tarbeks! Tööpinna alla paigaldamise komplektil on paigaldusjuhend kaasas. Pesumasina ja kuivati ühendusraam Seda kuivatit saab Miele pesumasinaga virnastada. Selleks tohib kasutada üksnes Miele pesumasina ja kuivati ühendusraami. Sokkel Selle kuivati jaoks on saadaval sahtliga sokkel. 90

91 *INSTALLATION* Kondensaadi väljajuhtimine Märkus Kuivatamisel tekkiv kondensaat pumbatakse kuivati tagaküljel asuva tühjendusvooliku abil kondensaadinõusse. Kondensaadi saab kuivati tagaküljel asuva tühjendusvoolikuga ka väliselt ära juhtida. Sel juhul ei pea te kondensaadinõud enam tühjendama. Vooliku pikkus: 1,49 m max pumpamiskõrgus: 1,00 m max pumpamiskaugus: 4,00 m Väljapumpamistarvikud - Kaasas: adapter (b), voolikuklamber (c), voolikuhoidik (e); - Mielest juurdeostetav: tagasilöögiventiili komplekt välise veeühenduse jaoks. Tagasilöögiventiil (d), voolikupikendus (a) ja voolikuklambrid (c) on kaasas. Paigaldus Erilised ühendustingimused, mis nõuavad tagasilöögiventiili Tagasivoolav kondensaat põhjustab materiaalset kahju. Vesi võib kuivatisse tagasi voolata või imetakse sisse. Vesi võib kahjustada kuivatit ja paigaldusruumi. Kasutage tagasilöögiventiili, kui asetate voolikuotsa vette või ühendate selle mõne vett juhtiva ühendusega. Maksimaalne pumpamiskõrgus koos tagasilöögiventiiliga: 1,00 m Erilised paigaldustingimused, mille puhul on tagasilöögiventiil vajalik: - Äravool valamusse või põrandaäravoolu, kui voolikuots pannakse vee sisse. - Ühendamine valamu äravoolutorusse. - Erinevad ühendusvõimalused, kuhu on veel ühendatud nt pesumasin või nõudepesumasin. Tagasilöögiventiili vale paigalduse korral ei ole väljapumpamine võimalik Monteerige tagasilöögiventiil nii, et ventiilil olev nool näitab voolamise suunas. 91

92 *INSTALLATION* Paigaldus Tühjendusvooliku ümberpaigutamine Asjatundmatu käsitsemine põhjustab tühjendusvooliku kahjustusi. Tühjendusvoolik võib kahjustada saada ja vesi voolab välja. Ärge rebige tühjendusvoolikut ning ärge venitage ega murdke seda. Voolikus on väike kogus vett. Seepärast pange valmis kogumisanum. Näited Äravool valamusse või põrandaäravoolu Tühjendusvooliku riputamiseks kasutage voolikuhoidikut. Lahutage tühjendusvoolik ühenduskohast (hele nool). Tõmmake voolik klambrihoidikutest (tumedad nooled) välja ja keerake lahti. Laske jääkveel anumasse voolata. Väljavoolav vesi põhjustab kahjustusi. Kui voolikuots pääseb lahti, võib väljavoolav vesi põhjustada kahjustusi. Kindlustage tühjendusvooliku ots mahalibisemise vastu (nt siduge kinni). Tagasilöögiventiili saate ühendada vooliku otsa. 92

93 *INSTALLATION* Otseühendus valamu äravoolutorusse Kasutage voolikuhoidikut, adapterit, voolikuklambreid ja tagasilöögiventiili (juurdeostetav tarvik). 1. Adapter 2. Valamu survemutter 3. Voolikuotsak 4. Voolikuotsak (kinnitatud voolikuhoidiku külge) 5. Tagasilöögiventiil 6. Kuivati tühjendusvoolik Paigaldus Paigaldage adapter 1 valamu survemutriga 2 valamu äravoolutoru külge. Reeglina on valamu survemutter varustatud seibiga, mille peate eemaldama. Torgake voolikuots 4 adapterisse 1. Kasutage voolikuhoidikut. Kinnitage kruvikeeraja abil voolikuotsak 3 kohe valamu survemutri taha. Torgake tagasilöögiventiil 5 kuivati tühjendusvoolikusse 6. Tagasilöögiventiil 5 tuleb monteerida nii, et nool näitab voolamise suunas (valamu suunas). Kinnitage tagasilöögiventiil voolikuotsakutega. 93

94 *INSTALLATION* Paigaldus Elektriühendus Kuivati on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti. Paigaldage kuivati nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahklüliti. Ülekuumenemisest tingitud tuleoht. Kuivati kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust. Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid. Elektrivõrk peab vastama standardile VDE Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis kuivati elektriühenduse loomiseks tüüpi rikkevoolukaitselülitit (RCD). Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult. Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E ajakohases väljaandes. 94

95 Tehnilised andmed Kõrgus 850 mm Laius 596 mm Sügavus 636 mm Sügavus avatud uksega 1054 mm Kõrgus tööpinna alla paigaldamiseks 820 mm (+8/-2 mm) Laius tööpinna alla paigaldamiseks 600 mm Sügavus tööpinna alla paigaldamiseks 600 mm Tööpinna alla lükatav jah Virnastatav jah Kaal u 62 kg Trumli maht 120 l Täitekogus 9,0 kg (kuiva pesu kaal) Kondensaadinõu maht 4,8 l Vooliku pikkus 1,49 m Maksimaalne pumpamiskõrgus 1,00 m Maksimaalne pumpamispikkus 4,00 m Toitejuhtme pikkus 2,00 m Ühenduspinge vt tüübisildilt Tarbimisvõimsus vt tüübisildilt Kaitse vt tüübisildilt Saadud vastavusmärgid vt tüübisildilt Energiakulu vt peatükki Kuluandmed LED-tuled, valgusdioodid Klass 1 Sagedusriba Maksimaalne saatevõimsus 2,4000 GHz 2,4835 GHz < 100 mw 95

96 Tehnilised andmed Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite tootekirjeldus kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 392/2012 MIELE Mudelitähis Nimitäitekogus 1 TCR 780 WP 9,0 kg Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati liik (ventileeriv/kondenseeriv) - / Energiatõhususe klass A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam) Aastane kaalutud energiatarbimine (AE c ) 2 A+++ Trummelkuivati (automaatne/mitteautomaatne) / - Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine Energiatarbimine täiskoormuse juures Energiatarbimine osalise koormuse juures Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (P o ) Kaalutud elektritarbimine ooteseisundis (P l ) Ooteseisundi kestus (T l ) 3 Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave 4 Puuvillase pesu tavaprogrammi kestus Kaalutud programmi kestus Programmi kestus täiskoormuse juures Programmi kestus osalise koormuse juures Kondenseerimistõhususe klass 5 A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam) Kaalutud kondenseerimistõhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täisja osalise koormuse juures Keskmine kondenseerimistõhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures Keskmine kondenseerimistõhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul osalise koormuse juures Helivõimsuse tase (L WA ) 6 Sisseehitatud seade kilovatt-tundi aastas 1,47 kwh 0,78 kwh 0,20 W 0,20 W 15 min Kapikuiv puuvillane 169 min 220 min 131 min A 94 % 94 % 94 % 62 db(a) re 1 pw Jah, on olemas 1 Puuvillase pesu tavaprogrammi nimitäitekogus täiskoormuse juures puuvillase pesu kilogrammides 96

97 Tehnilised andmed 2 Võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist. 3 Kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga. 4 Kõnealune programm sobib normaalse märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning see on puuvillase pesu jaoks energiatarbimise seisukohast kõige tõhusam. 5 Kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on kondenseeriv trummelkuivati. 6 Puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures. 97

98 Tehnilised andmed Vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitab Miele, et see soojuspumbaga kuivati vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest: - tooted, allalaadimine, aadressil - teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber 98

99 Kuluandmed Pesukogus 1 Baumwolle 2 9,0 Pesumasina tsentrifuugimisaste Jääkniiskus Energia Tööaeg kg p/min % kwh min 4,5 Baumwolle Schranktrocken 9,0 9,0 9,0 Baumwolle Bügelfeucht 9,0 9,0 9,0 9, Pflegeleicht Schranktrocken 4, ,50 65 Feinwäsche Schranktrocken 2, ,55 70 Finish Wolle 2, ,02 5 Oberhemden Schranktrocken 2, ,45 60 Express Schranktrocken 4, ,80 80 Jeans Schranktrocken 3, , Imprägnieren Schranktrocken 2, , Kuiva pesu kaal ,47 0,78 1,30 1,25 1,10 1,16 1,00 0,95 0, Kontrollprogramm vastavalt määrusele 392/2012/EL energiamärgistuse kohta, mõõdetud standardi EN järgi. Kõik märkimata näitajad on välja selgitatud kooskõlas normiga EN Kulunäitajad võivad erineda sõltuvalt pesu kogusest, pesu liigist, jääkniiskusest pärast tsentrifuugimist, võrgupinge kõikumistest või vee karedusest. Kuivati kuvatavad kuluandmed võivad erineda tabelis toodud kuluandmetest. Kõrvalekalded tulenevad kuivati andmetuvastuse viisist. Nii mõjutab nt programmi kestust pesu jääkniiskus ja koostis, mis mõjutab ka energiavajadust. 99

100 Seadistused Seadistused võimaldavad kuivati elektroonikat kohandada muutuvatele nõudmistele. Seadistusi saate igal ajal muuta. Seadistuste kuvamine Lülitage kuivati sisse. Lehitsege peamenüü teisele lehele. Puudutage andurnuppu Einstellungen. Seadistuste valimine Seadistused on rühmitatud mitmesse gruppi. Valige soovitud grupp. Lehitsege valikuloendit, kuni kuvatakse soovitud seadistus. Puudutage andurnuppu, et seadistust töödelda. Seadistuste muutmine Muutke kuvatavat väärtust ja kinnitage nupuga OK. või Lisafunktsiooni valimiseks tuleb seda puudutada. Valitud lisafunktsioon on märgistatud oranžiga. Valitud lisafunktsioon salvestatakse. Ekraan lülitub menüüsse Einstellungen või eelmisele menüütasandile tagasi. Seadistuste lõpetamine Puudutage andurnuppu. Ekraan lülitub eelmisele menüütasandile tagasi. Puudutage andurnuppu. Ekraanil kuvatakse peamenüü. 100

101 Seadistused Kasutamine / kuva Sprache Kasutajaliides on saadaval eri keeltes. Sõna Sprache taga olev lipp on abiks, kui on seadistatud keel, millest te aru ei saa. Valitud keel salvestatakse. PIN-Code PIN-kood kaitseb kuivatit volitamata kasutamise eest. Valik - Aktivieren Et kuivatit oleks võimalik kasutada, tuleb aktiveeritud PIN-koodi puhul pärast sisselülitamist sisestada PINkood. Tehases määratud PIN-kood on Ändern Sisestada saab ükskõik millise PINkoodi. - Zeitformat Seadistatakse ajavorming. 24 Std (tehaseseadistus) 12 Std - Einstellen Seadistatakse praegune kellaaeg. Verbrauch Kuvada saab kogutarbimist. Valik - Letztes Programm viimase programmi energiatarbimine - Gesamtverbrauch senine tarbimine kokku - Kosten einstellen kulud, hind kwh kohta Ilma PIN-koodita saab kuivati jälle vabastada üksnes Miele klienditeenindus. Kirjutage uus PIN-kood üles. - Deaktivieren Kui kuivatit tuleb kasutada ilma koodi sisestamata. Kuvatakse vaid siis, kui aktiveerisite eelnevalt PIN-koodi. Tageszeit Pärast ajavormingu valimist saab seadistada kellaaja. Valik 101

102 Seadistused Memory Kuivati salvestab kuivatusprogrammi viimati valitud seadistused (kuivusastme ja / või lisafunktsiooni või mõne programmi puhul kestuse). Kuivatusprogrammi uuesti valimisel kuvab kuivati salvestatud seadistused. Valik - Aus (tehaseseadistus) - Ein Lautstärke Sisselülitamise ja programmilõpu signaaltooni saab muuta. Peale selle saab andurnuppude puudutamisel kõlavat signaaltooni muuta. Valik - Endeton - Tastenton - Begrüßungston Seadistada saab seitsmel astmel ning seadistuse saab ka välja lülitada. Helligkeit Display Ekraani heledust saab astmeliselt muuta. Seadistada saab seitsmel astmel. Tehaseseadistus: keskmine aste Wash2Dry Funktsiooni Wash2Dry saate välja lülitada. Valik - Ein (tehaseseadistus) Wash2Dry on aktiveeritud ja süttib peamenüüs. - Aus Wash2Dry ei sütti. 102

103 Seadistused Ausschalten Anzeige Energia säästmiseks pimenevad ekraan ja nuppude valgustus 10 minuti möödumisel ning vaid nupp Start / Stop vilgub aeglaselt. Seda saab muuta. Valik - Ein Ekraan kustub (10 min möödudes): kui pärast sisselülitamist ei valita ühtegi programmi; käimasolevas programmis; pärast programmi lõppu. - Ein, nicht im lfd. Programm (tehaseseadistus) ekraan kustub (nagu eespool kirjeldatakse), kuid mitte käimasolevas programmis. Kuva saab uuesti sisse lülitada, vajutades ükskõik millist nuppu. 103

104 Seadistused Võrku ühendamine Juhtige kuivati ühendamist kodusest WiFi-võrgust. Alammenüüsse võivad ilmuda järgmised punktid: Einrichten See teade ilmub vaid siis, kui kuivatit ei ole veel WiFi-võrguga ühendatud. Seadistamise protsessi leiate peatükist Esmakordne kasutuselevõtt. Aktivieren (nähtav, kui on inaktiveeritud) WiFi-funktsioon lülitatakse jälle sisse. Deaktivieren (nähtav, kui on aktiveeritud) jääb seadistatuks, WiFifunktsioon lülitatakse välja. Verbindungsstatus (nähtav, kui on aktiveeritud) Kuvatakse järgmiseid väärtuseid: - WiFi-vastuvõtu kvaliteet, - võrgu nimi, - IP-aadress. Neu einrichten (nähtav, kui on seadistatud) Lähtestab WiFi-registreeringu (võrgu), et kohe uus seadistamine läbi viia. Rücksetzen (nähtav, kui on seadistatud) - WiFi lülitatakse välja. - Taastatakse WiFi-ühenduse tehaseseadistused. Võrgukonfiguratsioon tuleb lähtestada, kui saadate kuivati jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusse kasutatud kuivati. Vaid nii on tagatud, et kõik isikuandmed eemaldatakse ja eelmisel omanikul ei ole kuivatile enam juurdepääsu. uuesti kasutamiseks peate uue ühenduse looma. 104

105 Seadistused SmartGrid Seadistus SmartGrid on nähtav üksnes siis, kui seadistus on seadistatud ja aktiveeritud. Selle funktsiooniga saate oma kuivati automaatselt käivitada siis, kui teie energiaettevõtte elektritariif on kõige soodsam. Kui olete aktiveerinud SmartGrid, on nupul Startvorwahl uus funktsioon. Seadistage nupuga Startvorwahl SmartGrid. Sel juhul käivitatakse kuivati teie määratud ajavahemikus teie energiaettevõtte saadetud signaali abil. Kui hiliseimaks käivitusajaks ei ole teie energiaettevõte käivitussignaali saatnud, käivitub kuivati automaatselt (vt peatükki Viitstart ). Tehaseseadistusena on SmartGrid inaktiveeritud. Fernsteuerung Seadistus Fernsteuerung on nähtav üksnes siis, kui seadistus on seadistatud ja aktiveeritud. Kui olete rakenduse oma mobiilsesse lõppseadmesse installinud, saate kõikjal esitada päringu oma kuivati oleku kohta ja kuivati kaugjuhtimise teel sisse lülitada ning programmiga MobileStart kaugjuhtida. Seadistuse Fernsteuerung saab välja lülitada, kui te ei soovi kuivatit mobiilse lõppseadmega käsitseda. Rakenduses saab programmi katkestada ka siis, kui Fernsteuerung ei ole sisse lülitatud. Seadistage nupuga Startvorwahl ajavahemik, mille jooksul soovite kuivati käivitada ja käivitage viitstart (vt peatükki Viitstart / SmartStart ). Kuivati käivitatakse teie määratud ajavahemikus teie saadetud signaali abil. Kui hiliseimaks käivitusajaks ei ole käivitussignaali saadetud, käivitub kuivati automaatselt. Tehaseseadistusena on kaugjuhtimine aktiveeritud. 105

106 Seadistused RemoteUpdate RemoteUpdate'i abil saab teie kuivati tarkvara uuendada. Tehaseseadistusena on RemoteUpdate aktiveeritud. Kui te ei installi RemoteUpdate'i, saate oma kuivatit harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovitab siiski RemoteUpdate'id installida. Aktiveerimine Menüüpunkti RemoteUpdate kuvatakse ja see on valitav vaid siis, kui olete ühendanud kuivati oma WiFi-võrku (vt peatüki Seadistused jaotist ). Miele funktsioon RemoteUpdate on kasutatav vaid siis, kui kuivati on ühendatud WiFi-võrguga ja teil on rakenduses konto. Kuivati peab selles registreeritud olema. Kasutustingimused leiate rakenduses Mõned tarkvarauuendused saab teha vaid Miele klienditeenindus. RemoteUpdate'i kulgemine Kui teie kuivati jaoks on saadaval mõni RemoteUpdate, kuvatakse seda automaatselt. Te saate valida, kas soovite RemoteUpdate'i käivitada kohe või hiljem. Kui valite Käivita hiljem, küsitakse uuesti pärast kuivati järgmist sisselülitamist. RemoteUpdate võib kesta mõne minuti. RemoteUpdate'i puhul tuleb arvestada järgmist: - Kui te teadet ei saa, ei ole ühtegi RemoteUpdate'i saadaval. - Installitud RemoteUpdate'i ei saa tühistada. - Ärge lülitage kuivatit RemoteUpadate'i ajal välja. Vastasel juhul katkestatakse RemoteUpdate ja seda ei installita. 106

107 Seadistused Programmi kulg Knitterschutz Kortsumiskaitse vähendab riiete kortsumist pärast programmilõppu. Pärast kuivatusprotsessi lõppemist liigub trummel kuni 2 tunni jooksul. See aitab kortsude teket vähendada. Valik - Aus - 1 Std - 2 Std (tehaseseadistus) Abkühltemperatur Pesu jahutatakse enne programmi lõppemist automaatselt. Kõigis kuivatusprogrammides saab automaatset jahutusfaasi programmi lõpus jahedamaks seadistada, seeläbi pikeneb jahutusfaas. Valik Valik toimub 1 C sammudena C (tehaseseadistus) C Trockenstufen Saate eraldi muuta programmide Baumwolle, Pflegeleicht ja Automatic plus kuivusastmeid. Seadistada saab seitsmel astmel. Tehaseseadistus: keskmine aste 107

108 Seadistused Seadme parameetrid Luftwegeanzeige Ebemed tuleb pärast kuivatamist eemaldada. Lisaks süttib see meeldetuletus, kui ebemeid on kogunenud teatud hulgal: Flusen- und Sockelfilter reinigen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Võite ise otsustada, millise ebemete kogunemise astme korral see teade ilmub. Valik Tehke proovimisega kindlaks, milline valik teie kuivatusharjumustele kõige paremini vastab. - Aus Meeldetuletust ei kuvata. Õhukanalite eriti tugeva takistuse korral katkestatakse aga programm ja ilmub veateade Reinigen Sie den Flusenfilter. Überprüfen Sie die Luftführung. sõltumata sellest valikust. - Unempfindlich Meeldetuletus ilmub alles suure ebemekoguse korral. - Normal (tehaseseadistus) - Empfindlich Meeldetuletus ilmub juba väikese ebemekoguse korral. Leitfähigkeit See seadistus on asjakohane vaid piirkondades, kus on väga madal vee karedus. Pehme vee korral võib kuivatustulemus mitterahuldav olla. Valige see seadistus vaid siis, kui vesi, milles pesu pesti, on äärmiselt pehme ja selle juhtivus (elektrijuhtivus) on väiksem kui 150 µs. Joogivee juhtivuse saate teada oma veeettevõttest. Valik - Normal (tehaseseadistus) - Niedrig <150 ms (vaid väga madala vee karedusega piirkondade jaoks) 108

109 Seadistused Rechtliche Informationen Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid Siin saate tutvuda infoga. Kasutus- ja juhtimistarkvara autoriõigused ja litsentsid Seadme käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See / need tarkvara / tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigustega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi. Peale selle sisaldab käesolev seade tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Te saate sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid, peale selle nende juurde kuuluvad autoriõiguste alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajadusel muu info avada seadmes menüüpunkti Einstellungen Geräteparameter Rechtliche Informationen Open- Source-Lizenzen alt. Seal deklareeritud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes seoses asjaomaste õiguste omanikega. Kommunikatsioonimooduli autoriõigused ja litsentsid Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu nn avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi. Peale selle sisaldab käesolev kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saab avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseri kaudu ( adresse>/licenses). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta. 109

110 Garantii Miele Eesti tagab ostjale lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas: I Garantii kestus ja algus 1. Garantii antakse järgmiseks ajaks: a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral 2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast. Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega. II Garantii tingimused 1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas. 2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart). III Garantii sisu ja ulatus 1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse. 2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult. 3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet. IV Garantii piirangud Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel. 1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine. 2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesuvõi loputusvahendite või kemikaalide kasutamine. 3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega. 4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud. 5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud. 6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud. 7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid. 8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku. 9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine. V Andmekaitse Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele. 110

111 Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, Gütersloh

112 TCR 780 WP et-ee M.-Nr / 01

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Title

Title EW7W368SI ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO.... 3 2. OHUTUSJUHISED... 6 3. PAIGALDAMINE.... 7 4. TOOTE KIRJELDUS.... 16 5. JUHTPANEEL... 17 6. VALIKUKETAS JA

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Title

Title EWW1476WD ET Pesumasin-kuivati Kasutusjuhend 2 PL Pralko-suszarka Instrukcja obsługi 33 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 5 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

BA TTK 75 ECO.fm

BA TTK 75 ECO.fm TTK 75 ECO ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport...05 Kasutuselevõtt...05 Kasutamine...06 Vead

Rohkem

UMS02

UMS02 Täname, et valisite Candy pesumasina. Oleme kindlad, et see on teile lojaalne igapäevane abiline, pestes turvaliselt ka kõige õrnemaid riideesemeid. Soovitame teil registreerida oma toote aadressil www.registercandy.com.

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem