EOD6C71V EOD6C71X EOD6C71Z LOD6C71Z. ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 37

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EOD6C71V EOD6C71X EOD6C71Z LOD6C71Z. ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 37"

Väljavõte

1 EOD6C71V EOD6C71X EOD6C71Z LOD6C71Z ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 37

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED TOOTE KIRJELDUS JUHTPANEEL ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST IGAPÄEVANE KASUTAMINE KELLA FUNKTSIOONID TARVIKUTE KASUTAMINE LISAFUNKTSIOONID VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS VEAOTSING PAIGALDAMINE ENERGIATÕHUSUS SULLE MÕELDES Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi. Külastage meie veebisaiti: KLIENDITEENINDUS Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo: Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt. Hoiatus / oluline ohutusinfo Üldine informatsioon ja nõuanded Keskkonnateave Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. 3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja komplekssed puuetega inimesed peavad olema seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse. Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse. Ärge lubage lastel mängida seadmega. Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on kuumad. Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada. Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. 1.2 Üldine ohutus Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik! EESTI 3

4 4 HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti. Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt. Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras. Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit). 2. OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine HOIATUS! Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik. Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid. Ärge tõmmake seadet käepidemest. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele. Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. Seda tuleb kasutada elektritoitega. 2.2 Elektriühendus HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud.

5 EESTI 5 Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse. Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange. Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust. Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. See seade vastab EÜ direktiividele. 2.3 Kasutamine HOIATUS! Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht! See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist. Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku. Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega. Äge suruge avatud uksele. Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana. Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda. Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. HOIATUS! Seadme vigastamise või kahjustamise oht! Et ära hoida i kahjustumist või värvi muutumist: ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjale. ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale. ärge pange tulist vett vahetult kuuma seadmesse. ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu. olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik. i või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi. Vedelikke sisaldavate kookide puhul kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke. See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi. Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati suletud. Kui seade paigaldatakse köögimööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme kasutamise ajal oleks uks

6 6 alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole kasutusjärgselt täielikult maha jahtunud. 2.4 Puhastus ja hooldus HOIATUS! Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht! Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda. Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Olge ukse seadme küljest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske! Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid. Katalüütilise i (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid. 2.5 Sisevalgustus HOIATUS! Elektrilöögi oht! Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks. Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kasutage ainult samasuguste tehniliste näitajatega lampe. 2.6 Hooldus Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi. 2.7 Jäätmekäitlus HOIATUS! Lämbumis- või vigastusoht! Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära. Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.

7 3. TOOTE KIRJELDUS 3.1 Ülevaade EESTI 7 1 Juhtpaneel 2 Küpsetusrežiimide juhtnupp 3 Ekraan 4 Juhtnupp (temperatuuri juhtnupp) 5 Lisaaur 6 Toidutermomeetri pesa 7 Kütteelement 8 Valgusti 9 Ventilaator 10 Ahjuõõnsus 11 Restitugi, eemaldatav 12 Ahjuriiuli tasandid 3.2 Tarvikud Traatrest Keedunõudele, koogivormidele, praadidele. Küpsetusplaat Kookidele ja küpsistele. Grill/küpsetuspann 4. JUHTPANEEL 4.1 Nupud Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks. Toidutermomeeter Toidu küpsetusastme mõõtmiseks. Teleskoopsiinid Restidele ja plaatidele. Sensorväli / nupp Funktsioon Kirjeldus MINUTILUGE JA KELL TEMPERA TUUR LISAAUR MINUTILUGEJA valimiseks. Ahjuvalgusti sisse või välja lülitamiseks hoidke seda üle 3 sekundi all. Kella funktsiooni määramiseks. Ahju temperatuuri või toidutermomeetri (kui see on olemas) temperatuuri kontrollimiseks. Kasutage ainult siis, kui ahjufunktsioon töötab. Funktsiooni Pöördõhk PLUSS sisselülitamiseks.

8 Ekraan G F A E D B C A. Taimer / temperatuur B. Kuumutuse ja jääkkuumuse indikaator C. Toidutermomeeter (ainult mõnel mudelil) D. Ukselukk (ainult mõnel mudelil) E. Tunnid/minutid F. Demorežiim (ainult valitud mudelitel) G. Kella funktsioonid 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Kellaaja valimiseks vt jaotist "Kella funktsioonid". 5.1 Esimene puhastamine Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest kasutamist. Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuresti toed oma kohale tagasi. 5.2 Eelkuumutus Eelkuumutage ahju enne esimest kasutamist. 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 6.1 Sisselükatavad nupud Seadme kasutamiseks vajutage nuppu. Nupp tuleb välja. Teavet funktsiooni Pöördõhk PLUSS kohta vt "Igapäevane kasutamine", Funktsioon: Pöördõhk PLUSS". 1. Valige funktsioon.valige maksimaalne temperatuur. 2. Laske ahjul tund aega töötada. 3. Valige funktsioon, vajutage: Aurutamine pluss. Valige maksimaalne temperatuur. 4. Laske ahjul 15 minutit töötada. 5. Lülitage ahi välja ja laske sel maha jahtuda. Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu. Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda. 6.2 Küpsetusrežiimid Ahju funktsioon Väljas-asend Kiirkuumutus Rakendus Ahi on väljas. Kuumutusaja lühendamiseks.

9 EESTI 9 Ahju funktsioon Pöördõhk / Pöördõhk PLUSS Pitsarežiim Tavaline küpsetamine (Ülemine/ Alumine Kuumutus) Alumine Kuumutus Sulatamine Rakendus Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kuivatamiseks. Seadke ahju temperatuur C madalamaks kui Tavaline küpsetamine. / Niiskuse lisamiseks küpsetamise ajal. Õige värvi ja krõbeda kooriku saavutamiseks. Mahlasuse lisamiseks. Pitsa küpsetamiseks. Intensiivseks pruunistamiseks ja krõbeda põhja saavutamiseks. Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks. Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatusaeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust. Ahju funktsioon Niiske Pöördõhk Kiirgrill Turbogrill Katalüüs Rakendus Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks. Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki "Nõuandeid ja näpunäiteid", Niiske Pöördõhk. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema suletud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkestada ning tagada, et ahi töötaks võimalikult suure energiatõhususega. Selle funktsiooni kasutamisel võib ahju sisemine temperatuur erineda valitud temperatuurist. Kasutatakse jääkkuumust.kuumutusvõimsust võidakse vähendada. Üldiste energiasäästusoovitusi vt jaotisest "Energiatõhusus", Energia säästmine.vastavalt standardile EN kasutati seda funktsiooni energiaklassi määratlemiseks. Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja. Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja röstimiseks. Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel riiulitasandil. Gratineerimiseks ja pruunistamiseks. Ahju katalüütilise pinna isepuhastuse läbiviimiseks. 6.3 Küpsetusrežiimi valimine 1. Ahjufunktsiooni valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu.

10 Temperatuuri valimiseks keerake juhtnuppu. Tuli süttib, kui ahi töötab. 3. Ahju väljalülitamiseks keerake küpsetusfunktsioonide nupp väljasasendisse. 6.4 Kuidas valida funktsiooni:pöördõhk PLUSS See funktsioon suurendab küpsetamise ajal niiskust. HOIATUS! Põletuse ja seadme kahjustamise oht! Eralduv aur võib põhjustada põletust. Ärge avage ahju ust ajal, mil funktsioon on sisse lülitatud. Peale funktsiooni lõppemist avage ettevaatlikult uks 1. Kallake süvendisse kraanivett. Veesüvendi maksimaalne maht on 250 ml. Veesüvendi täitmisel peab ahi olema külm. ETTEVAATUST! Küpsetamise ajal või siis, kui ahi on veel kuum, ei tohi veesüvendit täita. 2. Pange toit ahju ja sulgege ahjuuks. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". 3. Valige funktsioon:. 4. Vajutage: Aurutamine pluss. Töötab ainult funktsiooniga: Pöördõhk PLUSS. Indikaator süttib. 5. Temperatuuri määramiseks keerake pöördnuppu. 6. Keerake küpsetusfunktsioonide nupp väljas-asendisse, ahju väljalülitamiseks vajutage Aurutamine pluss. Indikaator kustub. 7. Eemaldage veesüvendist vesi. HOIATUS! Enne süvendist järelejäänud vee eemaldamist peab ahi olema kindlasti maha jahtunud. 6.5 Kiirkuumutus Kiirkuumutus lühendab kuumutusaega. Ärge pange toitu ahju ajal, mil kiirkuumutuse funktsioon töötab. 1. Kiirkuumutuse valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu. 2. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuurinuppu. Helisignaal kõlab, kui ahi saavutab valitud temperatuuri. 3. Valige ahju funktsioon. 6.6 Kuumutusindikaator Ahju funktsiooni töötamise ajal ilmuvad ekraanile üksteise järel tulbad, kui temperatuur ahjus tõuseb; tulbad kaovad, kui temperatuur langeb.

11 7. KELLA FUNKTSIOONID 7.1 Kellafunktsioonide tabel KELLAAEG KESTUS LÕPP Kellafunktsioon EDASILÜK KAMINE KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombinatsioon. MINUTILU GEJA Rakendus Kellaaja kuvamiseks või selle muutmiseks. Te saate kellaaega muuta ainult siis, kui ahi on välja lülitatud. Ahju tööaja kestuse määramiseks. Kasutage siis, kui ahjufunktsioon on valitud. Ahju väljalülitamisaja valimiseks. Kasutage siis, kui ahjufunktsioon on valitud. Kasutage seda pöördloendusaja seadistamiseks. See funktsioon ei mõjuta ahju tööd. MI NUTILUGEJA saab määrata igal ajal, ka siis, kui seade on välja lülitatud. 7.2 valimine ja aja muutmine Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel oodake, kuni ekraanile ilmub "12:00". "12" vilgub. 1. Keerake temperatuurinuppu, et valida tunnid. 2. Kinnitamiseks vajutage ja lülituge minutite valimisele. Ekraanil kuvatakse ja seadistatud tunninäit. "00" vilgub. 3. Keerake temperatuurinuppu, et valida praegused minutid. 4. Kinnitamiseks vajutage, vastasel juhul salvestub valitud minutinäit 5 sekundi pärast automaatselt. Ekraanil kuvatakse uus kellaaeg. ja Kellaaja muutmiseks vajutage järjest, kuni ekraanil hakkab vilkuma kellaaja indikaator. 7.3 KESTUSE funktsiooni määramine 1. Valige küpsetusrežiim. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Keerake temperatuurinuppu, et valida minutid ja vajutage kinnitamiseks. Keerake temperatuurinuppu, et valida tunnid ja vajutage kinnitamiseks. Kui Kestuse aeg saab täis, kostab 2 minutit helisignaal. Ekraanil vilguvad sümbol ja ajaseade. Ahi lülitub automaatselt välja. 4. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 5. Keerake küpsetusrežiimide nupp väljas-asendisse. 7.4 LÕPU funktsiooni määramine 1. Valige küpsetusrežiim. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Keerake temperatuurinuppu, et valida tunnid ja vajutage kinnitamiseks. Keerake temperatuurinuppu, et valida minutid ja vajutage kinnitamiseks. Kui Lõpu aeg saab täis, kostab 2 minutit helisignaal. ja ajanäit vilguvad ekraanil. Ahi lülitub automaatselt välja. 4. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 5. Keerake küpsetusrežiimide nupp väljas-asendisse. 7.5 EDASILÜKKAMISE funktsiooni määramine 1. Valige küpsetusrežiim. EESTI Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma.

12 Keerake temperatuurinuppu, et valida KESTUSE minutid ja vajutage kinnitamiseks. Keerake temperatuurinuppu, et valida KESTUSE tunnid ja vajutage kinnitamiseks. Ekraanil kuvatakse vilkuv. 4. Keerake temperatuurinuppu, et valida LÕPU tunnid ja vajutage kinnitamiseks. Keerake temperatuurinuppu, et valida LÕPU minutid ja vajutage kinnitamiseks. Ekraanil kuvatakse ja valitud temperatuur. Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse, töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab töö valitud LÕPU ajal. Kui LÕPU aeg saab täis, kostab 2 minutit helisignaal. ja ajanäit vilguvad ekraanil. Ahi lülitub välja. 5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 8. TARVIKUTE KASUTAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 8.1 Toidutermomeetri kasutamine Toidutermomeeter mõõdab liha sisetemperatuuri. Kui toit saavutab valitud temperatuuri, lülitub ahi välja. Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri: Ahju temperatuur. Vt küpsetustabelit. Toidu sisetemperatuur. Vt toidutermomeetri tabelit. ETTEVAATUST! Kasutage ainult ahjuga kaasasolevat toidutermomeetrit ja originaaltarvikuid. 1. Määrake ahju funktsioon ja ahju temperatuur. 2. Suruge toidutermomeetri ots (sümboliga keskele. käepidemel) liha 6. Keerake küpsetusrežiimide nupp väljas-asendisse. 7.6 MINUTILUGEJA valimine Minutilugeja saate valida nii sisse- kui ka väljalülitatud ahjuga. 1. Vajutage korduvalt, kuni ja "00" vilguvad ekraanil. 2. Keerake temperatuurinuppu, et valida sekundid ja siis minutid. Kui määrate ajaks üle 60 minuti, vilgub ekraanil. 3. Valige tunnid. 4. MINUTILUGEJA hakkab automaatselt tööle 5 sekundi pärast. Pärast 90% valitud aja möödumisest kõlab helisignaal. 5. Kui valitud aeg saab täis, kõlab 2 minutit helisignaal. "00:00" ja vilguvad ekraanil. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 3. Pange toidutermomeetri pistik ahju sisemuse ülaosas olevasse pessa. Küpsetusprotsessi ajal peab toidutermomeeter olema liha sees ja teine ots vastavas pesas. Toidutermomeetri esmakordsel kasutamisel on vaikimisi valitud sisetemperatuuriks 60 C. Kui vilgub, võite temperatuurinupu abil sisetemperatuuri muuta. Ekraanile ilmub toidutermomeetri sümbol ja vaike-sisetemperatuur. 4. Uue sisetemperatuuri salvestamiseks vajutage või oodake 10 sekundit,

13 EESTI 13 kuni seade salvestatakse automaatselt. Uus sisetemperatuur kuvatakse ekraanil järgmisel toidutermomeetri kasutamisel. Kui liha saavutab määratud sisetemperatuuri, hakkavad toidutermomeetri sümbol ja sisetemperatuuri näit vilkuma. Helisignaal kostab 2 minutit. 5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 6. Eemaldage toidutermomeetri pistik pesast. Võtke liha ahjust välja. 7. Lülitage ahi välja. HOIATUS! Olge ettevaatlik, kui eemaldate toidutermomeetri otsa ja pistikut. Toidutermomeeter on tuline. Põletusoht! Iga kord, kui te toidutermomeetri otsa pesasse panete, tuleb teil uuesti valida toidutermomeetri aeg. Te ei saa valida kestust ja lõpuaega. Kui ahi arvutab eeldatavat kestusaega esimest korda, vilgub ekraanil sümbol. Arvutamise lõppedes kuvatakse ekraanil küpsetuse kestus. Küpsetamise ajal arvutatakse aega pidevalt ümber ja vajadusel uuendatakse ekraanil olevat kestuse väärtust. Küpsetamise ajal võite te temperatuuri alati muuta: 1. Vajutage : üks kord ekraanil kuvatakse valitud sisetemperatuur, mida saab soovi korral 5 sekundi jooksul muuta. kaks korda ekraanil kuvatakse olemasolev ahjutemperatuur. kolm korda ekraanil kuvatakse valitud ahjutemperatuur, mida saab soovi korral 5 sekundi jooksul muuta. See info on saadaval ainult kuumenemisfaasi ajal. 2. Temperatuuri muutmiseks keerake temperatuurinuppu. 8.2 Tarvikute sisestamine Traatrest: Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja jälgige, et restikumerused oleksid allpool. Küpsetusplaat/ sügav pann: Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriiuli tugede juhikute vahele. Traatrest ja küpsetusplaat /sügav pannkoos: Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle kohal olevatesse juhikutesse. Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Need sälgud aitavad ära hoida ka kaldumist. Kõrged servad aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist.

14 Teleskoopsiinid Teleskoopsiinide paigaldusjuhised hoidke tuleviku tarbeks alles. Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta. ETTEVAATUST! Ärge peske teleskoopsiine nõudepesumasinas. Ärge teleskoopsiine õlitage. 1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid välja. 2. Asetage traatrest teleskoopsiinidele ja lükake siinid ettevaatlikult ahju sisse. C C Enne ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse lükatud. 9. LISAFUNKTSIOONID 9.1 Lapseluku kasutamine Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa ahju kogemata sisse lülitada. 1. Jälgige, et ahjufunktsioonide nupp oleks väljas-asendis. 2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit korraga ja. Kõlab signaal. Ekraanile ilmub SAFE. Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2. sammu. 9.2 Nuppude lukustuse kasutamine Nuppude lukustust saab sisse lülitada ainult ahju töötamise ajal. Nuppude lukustuse kasutamise ajal ei saa töötava ahju temperatuuri- ja ajaseadeid kogemata muuta. 1. Valige ahju funktsioon ja reguleerige seda vastavalt soovile. 2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit samaaegselt all nuppu ja. Kõlab signaal. Ekraanile ilmub 5 sekundiks Loc. Kui keerate nuppude lukustuse funktsiooni kasutades temperatuurinuppu või vajutate mõnda muud nuppu, süttib ekraanil sümbol Loc. Kui keerate ahjufunktsioonide nuppu, lülitub ahi välja. Kui lülitate ahju välja ajal, mil nuppude lukustus on sees, lülitub nuppude lukustuse funktsioon automaatselt lapselukufunktsioonile. Vt "Lapseluku kasutamine".

15 EESTI 15 Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2. sammu. 9.3 Jääkkuumuse indikaator Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse indikaator kui temperatuur seadmes on üle 40 C.Keerake temperatuurinuppuvasakule või paremale, et kontrollida ahju temperatuuri. 9.4 Automaatne väljalülitus Turvakaalutlustel lülitub seade mõne aja pärast automaatselt välja, kui ahju funktsioon töötab ja te ühtegi seadet ei muuda. Temperatuur Väljalülituse aeg (h) 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogustest Soovitused küpsetamiseks Ahjus on viis tasandit. Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles. Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui teie varasem seade. Alltoodud tabelitest leiate temperatuuri, küpsetusaja ja riiulitasandite standardseaded. Temperatuur maksimaalne 3 Väljalülituse aeg (h) Pärast automaatset väljalülitust vajutage mis tahes nuppu seadme uuesti kasutamiseks. Automaatne väljalülitus ei tööta funktsioonidega: toidutermomeeter, Sisevalgustus, Kestus, Lõpp. 9.5 Jahutusventilaator Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajahtumiseni. 9.6 Turvatermostaat Ahju vale kasutamine või katkised osad võivad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on ahjul olemas ohutustermostaat, mis katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur on langenud. Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid seadeid, kasutage sarnaste toitude omi. Ahjus on õhuringlust ja pidevat aururinglust tekitav spetsiaalne süsteem. See võimaldab toitu valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest pehme ja pealt krõbedana. See lühendab küpsetusaega ja vähendab energiatarbimist. Kookide küpsetamine Ärge avage ahjuust enne kui ¾ küpsetusajast on möödunud. Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv ahjutasand tühi. Liha ja kala küpsetamine Väga rasvaste toitude küpsetamisel kasutage sügavat panni, et vältida ahju püsivate plekkide tekkimist.

16 16 Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael enne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista. Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett. Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage vett kohe, kui see on ära auranud. Toiduvalmistamise ajad Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu tüübist, konsistentsist ja mahust. Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme tööd. Leidke selle seadme kasutamisel parimad seaded (soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne) oma keedunõudele, retseptidele ja kogustele Pöördõhk PLUSS Koogid / küpsetised / saiakesed Kasutage teist riiulitasandit. Kasutage 150 ml vett. Kasutage küpsetusplaati. Eelsoojendage tühja ahju 5 minutit. Toit Küpsised / Kuklid / Sarvesaiad Temperatuur Focaccia Aeg (min.) Pitsa Kuklid Leib Ploomikook / Õunakook / Kaneelirullid, koogivormis Külmutatud valmistoidud Kasutage teist riiulitasandit Kasutage 200 ml vett. Eelsoojendage tühja ahju 10 minutit. Toit Temperatuur Aeg (min.) Pitsa Sarvesaiad Lasanje Valmistoidu soojendamine Kasutage teist riiulitasandit. Kasutage 100 ml vett. Valige temperatuuriks 110 C. Toit Aeg (min.) Kuklid Leib Focaccia Liha Pasta Pitsa Riis Juurvili Röstimine Kasutage teist riiulitasandit. Kasutage 200 ml vett. Kasutage klaasist küpsetusvormi. Toit Temperatuur Aeg (min.) Röstbiif Kana

17 10.3 Küpsetamine ja röstimine Koogid Toit Riiuli tasand Vahustatud road (2 ja 4) Koogivormis Muretainas (2 ja 4) Koogivormis Peti-juustukook Ülemine/Alumine Kuumutus Temperatuur Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Aeg (min.) Märkusi cm koogivormis Struudel Küpsetusplaadil Keedisekook cm koogivormis Jõulukook, eelkuumutage tühja ahju cm koogivormis Ploomikook, eelkuumutage tühja ahju Muffinid - ühel tasandil Muffinid - kahel tasandil Muffinid - kolmel tasandil Küpsised ühel tasandil Küpsised - kahel tasandil (vasak ja parem) EESTI Leivavormis Küpsetusplaadil ja Küpsetusplaadil , 3 ja Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil ja Küpsetusplaadil

18 18 Toit Küpsised - kolmel tasandil Beseed - ühel tasandil Beseed - kahel tasandil, eelkuumutage tühja ahju Kuklid, eelkuumutage tühja ahju Ekleerid - ühel tasandil Ekleerid - kahel tasandil ja Küpsetusplaadil Plaadikoogid Rikkaliku puuviljatäidisega kook Leib ja pitsa Toit Sai, eelkuumutage tühja ahju Ülemine/Alumine Kuumutus Temperatuur Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Riiuli tasand Aeg (min.) Märkusi , 3 ja Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil ja Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil cm koogivormis Ülemine/Alumine Kuumutus cm koogivormis Temperatuur Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Riiuli tasand Aeg (min.) Märkusi tk, 500 g/tk Rukkileib Leivavormis

19 EESTI 19 Toit Riiuli tasand Saiakesed, eelkuumutage tühja ahju Pitsa, eelkuumutage tühja ahju Puuviljakuklid, eelkuumutage tühja ahju Ülemine/Alumine Kuumutus Temperatuur Täidisega koogid Toit Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Aeg (min.) Märkusi (2 ja 4) saiakest küpsetusplaadil itud plaadil Ülemine/Alumine Kuumutus Küpsetusplaadil Temperatuur Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Aeg (min.) Märkusi Pastavorm Vormis Riiuli tasand Juurviljavorm Quiche'id, eelkuumutage tühja ahju Lasanje, eelkuumutage tühja ahju Cannelloni, eelkuumutage tühja ahju Vormis Vormis Vormis Vormis

20 20 Liha Toit Ülemine/Alumine Kuumutus Temperatuur Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Aeg (min.) Märkusi Veiseliha Traatrestil Vasikaliha Traatrestil Inglise rostbiif, väheküps Inglise rostbiif, poolküps Inglise rostbiif, täisküps Traatrestil Traatrestil Traatrestil Lambaliha Kints Kana Terve Kalkun Terve Part Terve Hani Terve Tükkideks lõigatuna Jänes Tükkideks lõigatuna Faasan Terve Kala Toit Forell/ merilatikas Tuunikala/ lõhe Ülemine/Alumine Kuumutus Riiuli tasand Küülikuliha Temperatuur Pöördõhk Riiuli tasand Temperatuur Riiuli tasand Aeg (min.) Märkusi kala fileed 10.4 Grill Eelsoojendage ahju 3 minutit. Kasutage neljandat riiulitasandit. Valige maksimaalne temperatuur.

21 EESTI 21 Toit Kogus Aeg (min.) Tükki Kogus (kg) 1. külg 2. külg Sisefilee Biifsteek Vorstid Seakarbonaad Kana (pooleks lõigatuna) Kebabid Kanarind Hamburger Kalafilee Röstitud sändvitšid Röstleib/-sai Turbogrill Kasutage esimest või teist ahjutasandit. Veiseliha Eelsoojendage ahi. Küpsetusaja arvutamiseks korrutage alltoodud tabelis olev aeg filee paksusega sentimeetrites. Toit Rostbiif või filee, väheküps Rostbiif või filee, poolküps Sealiha Toit Abatükk, kael, kints, 1-1,5 kg Temperatuur Aeg (min.) Rostbiif või filee, täisküps Temperatuur Aeg (min.) Toit Karbonaad, ribi, 1-1,5 kg Pikkpoiss, 0,75-1 kg Seakoot (eelküpsetatud), 0,75-1 kg Vasikaliha Toit Vasikapraad, 1 kg Vasikakoot, 1,5-2 kg Temperatuur Aeg (min.) Temperatuur Aeg (min.)

22 22 Lambaliha Toit Lambakoot, röstitud lambaliha, 1-1,5 kg Lamba seljatükk 1-1,5 kg Linnuliha Toit Linnuliha portsjonid, 0,2-0,25 kg Pool kana, 0,4-0,5 kg Temperatuur Aeg (min.) Temperatuur 10.6 Sulatamine Aeg (min.) Toit Kana, broiler, 1-1,5 kg Part, 1,5-2 kg Hani, 3,5-5 kg Kalkun, 2,5-3,5 kg Kalkun, 4-6 kg Kala (aurutatud) Toit Terve kala, 1-1,5 kg Temperatuur Aeg (min.) Temperatuur Aeg (min.) Toit Kogus (kg) Sulatamise aeg (min.) Täiendav sulatamisaeg (min) Märkusi Kana Asetage kana suurele taldrikule kummulikeeratud alustassi peale. Pöörake poole aja möödudes. Liha Pöörake poole aja möödudes Forell Maasikad Või Koor 2 x 0, Rõõska koort saab vahustada ka siis, kui selles on külmunud tükke. Kreemikook Kuivatamine - Pöördõhk Katke ahjuplaadid pärgamendi või küpsetuspaberiga. Paremate tulemuste saamiseks lülitage ahi poole kuivatamise peal välja, tehke uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.

23 EESTI 23 Juurvili Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat ahjutasandit. Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja neljandat ahjutasandit. Toit Temperatuur Aeg (h) Oad Piprad Supiköögivili Seened Ürdid Puuviljad Valige temperatuuriks C. Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat ahjutasandit. Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja neljandat ahjutasandit. Toit Aeg (h) Ploomid 8-10 Aprikoosid 8-10 Õunaviilud 6-8 Pirnid Toidutermomeetri tabel Toit Vasikakoot Inglise rostbiif, väheküps Inglise rostbiif, poolküps Inglise rostbiif, täisküps Toidu sisetemperatuur Sea abatükk Sea sääretükk Lambaliha Kana 98 Jänes Forell/merilatikas Tuunikala/lõhe Niiske Pöördõhk - soovitatavad tarvikud Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava pinnaga nõusid. Need tõmbavad kuumust paremini sisse kui heledad ja peegelduvad pinnad. Toit Röstitud vasikaliha Toidu sisetemperatuur 75-80

24 24 Pitsaplaat Küpsetusnõu Pirukapõhjavorm Portsjoninõu Tume, tuhmi pinnaga 28 cm läbimõõduga Tume, tuhmi pinnaga 26 cm läbimõõduga Keraamika 8 cm läbimõõduga, 5 cm kõrged Tume, tuhmi pinnaga 28 cm läbimõõduga Niiske Pöördõhk Parimate tulemuste saamiseks järgige alltoodud tabelis olevaid soovitusi. Toit Tarvikud Temperatuur Magusad kuklid, 12 tükki Saiakesed, 9 tükki Pitsa, külmutatud, 0,35 kg Rullbiskviit Šokolaadikook Suflee, 6 tükki Biskviittainast põhi küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann Riiuli tasand Aeg (min.) traatrest küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann keraamilised ahjuvormid traatrestil pirukavorm traatrestil Victoria kook ahjuvorm ahjurestil Poseeritud kala, 0,3 kg Kala, terve, 0,2 kg küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann Kalafilee, 0,3 kg pitsaplaat traatrestil

25 EESTI 25 Toit Tarvikud Temperatuur Pošeeritud liha, 0,25 kg Šašlõkk, 0,5 kg Küpsised, 16 tükki Makroonid, 20 tükki Muffinid, 12 tükki Soolased küpsetised, 16 tükki küpsetusplaat või rasvapann Muretainaküpsised, 20 tükki Koogikesed, 8 tükki Köögivili, pošeeritud, 0,4 kg küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann küpsetusplaat või rasvapann Riiuli tasand Aeg (min.) Vegan-omlett pitsaplaat traatrestil küpsetusplaat või rasvapann Vahemerepärane köögivili, 0,7 kg Teave testimisasutustele Testid vastavalt standardile IEC Toit Väike kook Väike kook küpsetusplaat või rasvapann Funktsioon Tavaline küpsetamine Küpsetusplaat Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Küpsetusplaat Tarvikud Riiuli tasand Temperatuur Aeg (min.) Märkusi Pange ühele plaadile 20 väikest koogikest Pange ühele plaadile 20 väikest koogikest.

26 26 Toit Väike kook Õunakook Traatrest Kasutage 2 plaati (20 cm läbimõõduga) diagonaalpaigutuses. Õunakook Traatrest Kasutage 2 plaati (20 cm läbimõõduga) diagonaalpaigutuses. Rasvavaba tordipõhi Rasvavaba tordipõhi Rasvavaba tordipõhi Muretainaküpsetised Küpsetusplaat Muretainaküpsetised Küpsetusplaat Muretainaküpsetised Funktsioon Tavaline küpsetamine Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Tavaline küpsetamine Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Küpsetusplaat Tarvikud Riiuli tasand Temperatuur 2 ja Aeg (min.) Märkusi Pange ühele plaadile 20 väikest koogikest. Traatrest Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga). Eelsoojendage ahju 10 minutit. Traatrest Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga). Eelsoojendage ahju 10 minutit. Traatrest 2 ja Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga). Diagonaalpaigutuses. Eelsoojendage ahju 10 minutit. Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Pöördõhk / Ventilaatoriga küpsetamine Tavaline küpsetamine Küpsetusplaat ja

27 EESTI 27 Toit Röstleib/-sai 4-6 tk Veiselihaga burger 6 tk, 0,6 kg Funktsioon Tarvikud Riiuli tasand Temperatuur Aeg (min.) Grill Traatrest 4 maks. 2-3 minutit ühelt poolt; 2-3 minutit teiselt poolt Grill Traatrest ja rasvapann Märkusi Eelsoojendage ahju 3 minutit. 4 maks Pange traatrest neljandale ahjutasandile ja rasvapann kolmandale tasandile. Keerake toitu poole küpsetusaja möödumisel. Eelsoojendage ahju 3 minutit. 11. PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Märkused puhastamise kohta Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet. Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Rasva või muude toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem. Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas. Eemaldage tõrksad plekid spetsiaalset ahjupuhastusvahendit kasutades. Ärge kandke katalüütilisele pinnale ahjupuhastit. Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge puhastage neid intensiivsete puhastusainetega või teravaservaliste esemetega ega nõudepesumasinas. See võib teflonpinda kahjustada. Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle klaaspaneelidele. Kondensaadi vähendamiseks kuumutage enne küpsetamist tühja ahju 10 minutit.puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda Roostevabast terasest või alumiiniumist ahjud Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või käsnaga. Kuivatage pehme lapiga. Ärge kasutage terasvilla, happeid ega abrasiivseid materjale, kuna need võivad ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaatusabinõusid Veeanuma puhastamine Puhastamisel eemaldatakse pärast niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse kogunenud lubjasettejäägid.

28 28 Funktsiooni Pöördõhk PLUSS puhul on puhastustoimingut soovitatav läbi viia vähemalt iga 5-10 tsükli järel Kallake ahju põhjal olevasse veeanumasse 250 ml söögiäädikat. Kasutage vähemalt 6%-list ilma lisanditeta äädikat. 2. Laske 30 minuti jooksul toatemperatuuril äädikal lubjasettejäägid lahustada. 3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme lapiga Uksetihendi puhastamine Kontrollige uksetihendit korrapäraselt. Uksetihend asub ahjuõõne raami ümber. Ärge kasutage ahju, kui uksetihend on kahjustatud. Võtke ühendust hoolduskeskusega. Teavet uksetihendi puhastamise kohta lugege puhastamise üldteabe osast Restitugede / katalüütiliste paneelide eemaldamine Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed / katalüütilised paneelid. ETTEVAATUST! Olge restitugede eemaldamisel ettevaatlik. Katalüütilised paneelid ei ole ahju seinte küljes kinni ja võivad välja kukkuda, kui te restitugesid eemaldate. 1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa külgseina küljest lahti. Hoidke teise käega restisiine ja katalüütilist paneeli paigal. 2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa külgseina küljest lahti ja eemaldage tugi. Paigaldage väljavõetud tagasi vastupidises järjekorras. Teleskoopsiinide tõkked peavad olema suunatud ettepoole Katalüütiline puhastus Katalüütilise kattega ahjuseinad on isepuhastuvad. Selline pind imab endasse rasva. Enne katalüütilise puhastamise sisselülitamist: eemaldage kõik tarvikud. puhastage ahju põhja sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga. puhastage sisemist ukseklaasi sisepinda sooja vee ja pehme lapiga. 1. Valige funktsioon. Katalüütilise puhastamise ajal ei ole funktsiooni võimalik muuta. Puhatamise algust on võimalik edasi lükata, kasutades selleks funktsiooni: LÕPP. Puhastuse lõppedes kõlab helisignaal. 2. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 3. Lülitage ahi välja. Puhastuse peatamiseks enne ettenähtud aega keerake kuumutusfunktsioonide nupp väljas-asendisse. 4. Ahju jahtumise ajal puhastage ahju sisemust niiske ja pehme lapiga. Katalüütilise pinna värvimuutused ei avalda mõju katalüütilisele puhastamisele Puhastamise meeldetuletus Katalüütilise puhastuse meeldetuletuseks vilgub CATA ekraanil 10 sekundit pärast igakordset ahju sissevõi väljalülitamist.

29 EESTI 29 Puhastamise meeldetuletuse sümbol kustub: kui katalüütiline puhastus on lõppenud; kui vajutate samaaegselt ja Ukse eemaldamine ja paigaldamine Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli. Puhastamiseks saate ahjuukse ja seesmised klaaspaneelid eemaldada. Enne klaaspaneelide eemaldamist lugege tähelepanelikult läbi kogu peatükk "Ukse eemaldamine ja paigaldamine". Kui te üritate klaaspaneele eemaldada ajal, mil ust pole eest ära võetud, võib see sulguda. 4. Tõstke ja keerake vasaku hinge hoob täiesti üles. ETTEVAATUST! Ärge kasutage ahju ilma klaaspaneelideta. 1. Avage uks täielikult ja leidke üles ukse paremal poolel asuv hing. 2. Kasutage kruvikeerajat, et parempoolse hinge hoob üles tõsta ja lõpuni keerata. 5. Sulgege ahjuuks poole peale esimesse avamisasendisse. Seejärel tõmmake ust ettepoole ja tõstke oma kohalt ära. 3. Leidke üles ukse vasakul poolel asuv hing. 6. Asetage uks tasasele pehme riidega kaetud pinnale.

30 Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B) ülemistest servadest kinni ja suruge sissepoole, et vabastada kinnitusnaga. A B 2 B 1 8. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole. 9. Võtke kinni ukse klaaspaneelide ülemisest servast ja tõmmake need ükshaaval ettevaatlikult välja. Alustage pealmisest paneelist. Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest täielikult välja. Veenduge, et paigaldate keskmise klaaspaneeli oma kohale õigesti. A B 11.9 Lambi asendamine 10. Puhastage klaaspaneele seebiveega. Kuivatage klaaspaneele hoolikalt. Ärge peske terakomplekti nõudepesumasinas. Pärast puhastamist paigutage klaaspaneel ja ahjuuks tagasi kohale. Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi õiges järjekorras (A ja B). Otsige klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri; iga klaaspaneel on erinev, et teha lahtivõtmine ja tagasipanek kergemaks. Ukseliistu õigel paigaldamisel kostab klõps. 12. VEAOTSING HOIATUS! Elektrilöögi oht! Lamp võib olla kuum. 1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi on jahtunud. 2. Eemaldage ahi vooluvõrgust. 3. Pange ahju põhjale riie. ETTEVAATUST! Hoidke halogeenlampi alati riidelapiga, et lambile ei sattuks rasvajääke. Tagumine valgusti 1. Keerake valgusti klaaskatet selle eemaldamiseks. 2. Puhastage klaaskate. 3. Asendage lamp sobiva 300 C taluva kuumakindla lambiga. 4. Paigaldage klaaskate. HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

31 12.1 Mida teha, kui... EESTI 31 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Ahju ei saa käivitada või kasutada. Ahi ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus korralik. Kontrollige, kas ahi on elektrivõrku ühendatud õigesti (vt ühendusjoonist). Ahi ei kuumene. Ahi on välja lülitatud. Lülitage ahi sisse. Ahi ei kuumene. Kell ei ole seadistatud. Määrake kellaaeg. Ahi ei kuumene. Ahi ei kuumene. Ahi ei kuumene. Vajalikud seadistused on tegemata. Automaatne väljalülitus on sees. Lapselukk on sisse lülitatud. Veenduge, kas seadistused on õiged. Vt jaotist Automaatne väljalülitus. Vt Lapseluku kasutamine. Ahi ei kuumene. Kaitse on vallandunud. Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga. Ahjuvalgusti ei põle. Lamp on katki. Asendage lamp uuega. Toidutermomeeter ei tööta. Toidu valmimiseks kulub liiga palju aega või toit valmib liiga kiiresti. Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensatsioonivett. Ekraanil kuvatakse C2. Ekraanil kuvatakse veakood, mida tabelis ei leidu. Toidutermomeetri pistik ei ole korralikult pesasse sisestatud. Temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Toit on jäänud liiga kauaks ahju. Soovite käivitada katalüütilist või sulatamise funktsiooni, kuid ei eemaldanud toidutermomeetri pistikut pesast. Suruge toidutermomeetri pistik võimalikult sügavale pessa. Reguleerige vajadusel temperatuuri. Järgige juhendis toodud nõuandeid. Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt minuti pärast välja võtta. Eemaldage toidutermomeetri pistik pesast. Elektritõrge. Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit. Kui ekraanil kuvatakse uuesti veateade, pöörduge klienditeenindusse.

32 32 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Tulemused ei ole head, kui kasutate funktsiooni: Pöördõhk PLUSS. Tulemused ei ole head, kui kasutate funktsiooni: Pöördõhk PLUSS. Soovite sisse lülitada funktsiooni Pöördõhk PLUS, kuid lisaauru nupu indikaator ei lülitu sisse. Soovite sisse lülitada funktsiooni Pöördõhk PLUS, kuid lisaauru nupu indikaator ei lülitu sisse. Soovite puhastusfunktsiooni sisse lülitada, kuid ekraanil kuvatakse "C4". Veeanumas olev vesi ei kee. Vesi valgub veeanumast välja. Te ei lülitanud õigesti sisse funktsiooni: Pöördõhk PLUSS koos lisaauruga. Te ei valanud veeanumasse vett. Te ei valinud lisaauru funktsioon toetavat küpsetusrežiimi. Lisaaur ei tööta. Lisaaur on sisse vajutatud. Temperatuur on liiga madal. Veeanumas on liiga palju vett. Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: Pöördõhk PLUSS". Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: Pöördõhk PLUSS". Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: Pöördõhk PLUSS". Lülitage seade elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit kasutades välja ja taas sisse. Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: Pöördõhk PLUSS". Vajutage uuesti lisaauru. Seadke temperatuuriks vähemalt 110 C. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". Lülitage ahi välja ja veenduge, et seade on maha jahtunud. Eemaldage liigne vesi lapi või käsnaga. Lisage veeanumasse õige kogus vett. Vt vastavat toimingu kirjeldust.

33 EESTI 33 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Ahi on sisse lülitatud, kuid ei kuumene. Ventilaator ei tööta. Ekraanile kuvatakse "Demo". Demorežiim on sisse lülitatud. 1. Lülitage ahi välja. 2. Vajutage ja hoidke samaaegselt. 3. Ekraanil hakkavad vilkuma esimene number ja indikaator Demo. 4. Sisestage kood 2468, keerates temperatuurinuppu väärtuste muutmiseks paremale või vasakule ja vajutades, et valik kinnitada. 5. Järgmine number hakkab vilkuma. 6. Demo-režiim lülitub välja, kui te kinnitate viimase numbri ja kood on õige. Ekraanil on näit "12.00". On olnud elektrikatkestus. Seadistage kell uuesti Hooldusteave Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju sisemusest eemaldage. Soovitame märkida siia järgmised andmed: Mudel (MOD.)... Tootenumber (PNC)... Seerianumber (S.N.) PAIGALDAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

34 Paigutamine mööblisse min min min min Seadme kinnitamine köögimööblisse A B 13.3 Elektriühendus Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei järgi ohutust käsitlevas jaotises toodud ettevaatusabinõusid. Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik Kaabel Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks või asendamiseks:

35 H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt koguvõimsust (andmesildilt). Võite vaadata ka tabelit: Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige (mm²) maksimaalne x ENERGIATÕHUSUS Koguvõimsus (W) Kaabli ristlõige (mm²) maksimaalne x 1 maksimaalne x 1.5 Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja nullkaablid (sinine ja pruun kaabel) Tooteinfo vastavalt määrusele EL 65-66/2014 Tarnija nimi Mudeli tunnus Energiatõhususe indeks 81.2 Energiatõhususe klass A+ Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis Kambrite arv 1 Soojusallikas Helitugevus Ahju tüüp Mass Electrolux EOD6C71V EOD6C71X EOD6C71Z LOD6C71Z kwh/tsüklis 0.69 kwh/tsüklis Elekter 72 l Sisseehitatud ahi EOD6C71V EOD6C71X EOD6C71Z LOD6C71Z 33.1 kg 33.1 kg 33.3 kg 32.7 kg EESTI 35 EN Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. Toimivuse mõõtemeetodid Energia kokkuhoid Ahjul on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel. Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal. Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid. Ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist, kui võimalik.

36 36 Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega. Küpsetamine pöördõhuga Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime. Jääkkuumus Kui on valitud programm koos valikuga Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni puhul automaatselt varem välja. Ventilaator ja valgusti jäävad sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit. Seda soojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks. Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage vähemalt 3-10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri. 15. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata. Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust. Toidu soojashoidmine Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub jääkkuumuse indikaator või temperatuurinäit. Küpsetamine väljalülitatud valgustiga Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja. Pange see põlema ainult siis kui vaja. Niiske Pöördõhk Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks. Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja. Valgusti võib soovi korral sisse lülitada, kuid see vähendab eeldatavat energiakokkuhoidu. sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Title

Title EOB43450OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO.... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS.... 6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.... 7 6. KELLA

Rohkem

Title

Title EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST... 8 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Title

Title EOB5454AAX EOB5454AOX ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL... 7 5. ENNE

Rohkem

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Ahi ET KASUTUSJUHEND

Ahi ET KASUTUSJUHEND Ahi KASUTUSJUHEND 1/ SEADME KIRJELDUS AHJU TUTVUSTUS Programmija Ooterežiimist väljumise nupp Lamp Traadist riiulitoed Grillvarda ava 2 1/ SEADME KIRJELDUS PROGRAMMIJA TUTVUSTUS Klaviatuuri lukustuse sümbol

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Ցուցումներ օգտագործման համար Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem