Haapsalu linna eelarvestrateegia

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Haapsalu linna eelarvestrateegia"

Väljavõte

1 Kinnitatud Haapsalu Linnavolikogu määrusega nr 18 Muudetud Haapsalu linna strateegia Haapsalu 2014 Haapsalu linna strateegia Lk 1/ 42

2 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Eesti makromajandusliku keskkonna ülevaade ja 4 3. Põhitegevuse tulude ülevaade 5 4. Põhitegevuse kulude ülevaade ja põhitegevuse tulem Arengukavas esitatud strateegiliste eesmärkide rahastamine Investeerimistegevuse ülevaade Finantseerimistegevuse ülevaade Likviidsete varade muutuse ülevaade Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine Sõltuvate üksuste ülevaade Lisad Lisa 1. Haapsalu linna strateegia Lisa 2. Haapsalu linna strateegia valdkonniti 35 Lisa 3. Haapsalu linna strateegia sõltuvad üksused 37 Lisa 4. Haapsalu linna strateegia arvestusüksus 38 Haapsalu linna strateegia Lk 2/ 42

3 Sissejuhatus Eelarvestrateegia koostamise aluseks on kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS), Haapsalu linna finantsjuhtimise kord ja Haapsalu linna arengukava Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse koos arengukavaga arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse st 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse dest 20 ja 30. Linna strateegia peaeesmärk on tagada stabiilne ja jätkusuutlik poliitika, mis võimaldab ellu viia Haapsalu linna arengukavas toodud valdkondade eesmärgid. Arengukava ja strateegia on aluseks Haapsalu linna koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva aasta kohta ja võrdluseks on toodud selle aasta itav. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal. Linnavalitsus esitab strateegia eelnõu linnavolikogule koos arengukava muutmise eelnõuga. Linnavolikogu kinnitab strateegia oma määrusega enne, kui linnavalitsus esitab järgmise aasta eelnõu linnavolikogule, kuid mitte hiljem kui aastale eelneva aasta 1. oktoobriks. Eelarvestrateegia ning linnavolikogu ja linnavolikogu komisjonide koosolekute protokollid nende menetlemise kohta avaldatakse Haapsalu linna veebilehel. Linnavalitsus esitab strateegia kohta andmed Rahandusministeeriumile. Eelarvestrateegia on koostatud kassapõhiselt ja selles esitatakse: Eesti makromajanduse ülevaade ja Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude Investeerimistegevuse Finantseerimistegevuse Ülevaade sõltuvatest üksustest Haapsalu linna strateegia Lk 3/ 42

4 Eelarvestrateegias on välja toodud arengukavas planeeritavad tegevusvaldkondade eesmärgid, eesmärkide täitmiseks planeeritud vajalikud tegevusalad ja tegevusaladele vajalikud rahalised ressursid. KOFS kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse lubatud 60% piirmäära raames nii endal kui ka koos endast sõltuvate üksustega. Haapsalu linna strateegia astaks koond on tabelina lisas 1. Haapsalu linna strateegia Lk 4/ 42

5 Eesti makromajandusliku keskkonna ülevaade ja Haapsalu linna strateegia koostamisel on arvestatud Rahandusministeeriumi avaldatud aasta suvise majandusi ja makromajanduslikke näitajaid. Rahandusministeeriumi i kohaselt on selle aasta majanduskasvu i võrreldes kevadise i põhistsenaariumiga alandatud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad ja halvenenud tulevikuväljavaated. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvab i põhistsenaariumi kohaselt astal 0,5% ja astal 2,5%. Aastaks 2016 oodatakse kasvu kiirenemist 3,5%ni. Tarbijahindade (THI) tõus ulatub astal 0,3%ni, seejärel kiireneb aastal 1,9%ni ning astal 2,5%ni. Inflatsioon hakkab asta sügiskuudel järk-järgult kiirenema. Prognoosiperioodi lõpus võib oodata inflatsiooni kiirenemist 3%ni hoogsamast palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, välistegurite suureneva panuse ning riigi meetmete mõjul. Tööhõive kasv on peatunud ning i kohaselt hakkab hõive vähenema astast alates kiirenevas tempos. Tööealise elanikkonna (vanuserühm aastat) vähenemisele vaatamata on nii tööjõus osalemise kui ka hõive määr kriisist taastudes kasvanud ning sedakaudu võimaldanud hõivatute arvu lisandumist. Viimase rahvaloenduse tulemustele toetudes on alust arvata, et aastast alates hakkab hõivatute arv siiski kiirenevas tempos vähenema, mis piirab ka Eesti majanduskasvu. Keskmise palga kasvutempo aeglustub astal 6 protsendinini ja püsib selle lähedal ka järgmisel aastal. Nõudluse paranedes ja ekspordipartnerite nominaalkasvu taastudes võiks järgmistel aastatel palga nominaalkasv natuke kiireneda, palga reaalkasv aga aeglustub veidi ning läheneb tööviljakuse reaalkasvule. Palgatulu kiire reaalkasvu jätkumine, mis viimasel ajal on paljuski tingitud langevatest impordihindadest, eeldab tulevikus tootlikkust suurendavaid investeeringuid, mis peaksid i põhistsenaariumi kohaselt järgmisel aastal kiirenema. Sellel ja eelmisel aastal on palgatulu Haapsalu linna strateegia Lk 5/ 42

6 kasv majanduses tervikuna ületanud SKP nominaalkasvu, kuid pikemas plaanis peaksid need kasvutempod ühtlustuma SKP reaalkasv % 3,2 0,8 0,5 2,5 2,5 3,4 3,2 SKP nominaalkasv % 6,6 5,9 3,0 5,8 6,6 6,4 6,1 Tarbijahinnaindeks 3,9 2,8 0,3 1,9 2,5 3,0 3,0 Tööpuuduse määr % 10,2 8,6 7,5 6,8 6,4 6,1 6,1 Tööhõive kasv % 2,5 1,0 0,1 0-0,2-0,4-0,6 Keskmine kuupalk eurodes Keskmise palga nominaalkasv % ,7 7,8 6,0 6,1 6,4 6,5 6,6 Eesti makromajanduse näitajad Allikas: Rahandusministeeriumi asta suvine majandus Põhitegevuse tulude ülevaade Kohalike omavalitsuste tulubaas on viimastel aastatel kahanenud üldisest majanduslangusest tulenevaist mõjudest ja lisaks keskvalitsuse rakendatud sihipärastest meetmetest KOV-de tulubaasi vähendamiseks. Järgmistel aastatel ei ole ette näha keskvalitsuse meetmeid, mis aitaksid suurendada tulubaasi. Seega on siinses strateegias planeeritud säilitada asta keskmine tulubaas ka aastatel Haapsalu linna põhitegevuse tulude (tulubaasi) eri komponentide muutus on välja toodud joonisel 1. Joonis 1. Haapsalu linna põhitegevuse tulude (tulubaasi) ülevaade perioodil Haapsalu linna strateegia Lk 6/ 42

7 Haapsalu linna tulubaas perioodil Muud tegevustulud Muud saadavad toetused tegevuskuludeks Saadavad toetused tegevuskuludeks Tulud kaupade ja teenuste müügist Maksutulud Maksutulud Maksukorralduse seaduse kohaselt jagunevad maksud riiklikeks maksudeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Maksutulud moodustasid linna tulubaasist astal 58,8%, olles kõige olulisem allikas kulude katmisel. Kirje nimetus 30 Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Füüsilise isiku tulumaks Kõige suurema osakaalu maksutuludest annab füüsilise isiku tulumaks (Joonis 1). Linnale füüsilise isiku tulumaksu laekumise aluseks on tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele Haapsalu linna strateegia Lk 7/ 42

8 omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja seadusega kehtestatud, KOV le tulumaksu laekumise määr. astast alates laekub Haapsalu linnale 11,6% linna elanike registris olevate maksumaksjate teenitud brutotulust. Kompenseerimaks elamualuse maa maamaksu vabastusest tulenevat alalaekumist KOV le, suurendas Vabariigi Valitsus tulumaksu laekumise määra 11,4%lt 11,57%le astal ja 11,6%le astal. Eelarves planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiste i metoodika on välja toodud järgmises tabelis. Kirje nimetus Tulumaksu laekumine (tuh. ) Elanike arv (1. jaanuari seisuga) Maksumaksjate arv (aasta keskmine) Maksumaksjate osakaal elanikest 42,5% 42,9% 43,0% 42,9% 42,9% 42,9% Maksumaksjate arvu muutus 0,8% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,5% Brutotasu maksumaksja kohta kuus Brutotasu kasv 8,3% 8,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Brutotasu kasv Eestis 7,8% 6,0% 6,1% 6,4% 6,5% 6,6 Tulumaksu laekumise kasv 9,1% 6,1% 2,5% 2,3% 2,5% 2,4% KOV le laekuva tulumaksu määr 11,57% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% Joonis 2. Tulumaksu laekumine ja perioodil Tulumaksu laekumine ja (tuh. ) 6,290 5,270 4,844 4,947 5,094 5,556 5,894 6,040 6,179 6,333 6, Maamaks Haapsalu linna strateegia Lk 8/ 42

9 Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse sse. Maamaksuseaduse 5 kohaselt on volikogul õigus kehtestada maamaksu määr vahemikus 0,1 2,5% maa maksustamise hinnast aastas. Alates astast kehtib Haapsalu linnas 2,5% maa maksustamise määr. Maamaksuseadusest tulenevalt ei maksustata elamualust maad ning sellega seoses ei rakendata Haapsalu linnas pensionäridele ja represseeritutele alates astast lisa maamaksusoodustust. Maa maksustamismäärade muudatusi ei ole strateegiaperioodil kavandatud ning sellest tulenevalt on maamaksu laekumised planeeritud muutumatuna. Praegu kehtib maamaksu määramise alampiir 5 eurot, mis tähendab, et alla 5 euro suurust maamaksu ei määrata ja see jääb linnale laekumata. Reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks Reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maksud on seaduse mõistes kohalikud maksud. Eelnimetatud maksude eesmärk on tänavate sulgemisega ja reklaami korraldamisega seotud tegevuste reguleerimine. Kohalike maksude rakendamisest saadav rahaline tulu on minimaalne. Tulud kaupade ja teenuste müügist Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad linna tulubaasist u 10%. Kaupade ja teenuste müügis kajastatakse kogu Haapsalu Linnavalitsuse ja tema hallatavate allasutuste teenitud tulu nii kaupade müügist kui ka mitmesuguste teenuste osutamisest (õppetasud, toiduraha jms). 32 Kirje nimetus Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Laekumised haridusasutuste majandustegevusest Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest Haapsalu linna strateegia Lk 9/ 42

10 Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest Laekumised muude asutuste majandustegevusest Üüri ja renditulud kokku Laekumised õiguste müügist Muu kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Riigilõivud kehtestab Vabariigi Valitsus ja Haapsalu linnale laekub riigilõiv kaubandustegevuse registriga ning ehitustegevusega seotud toimingute eest. Riigilõivu tulude langus on arvestatud alates astast ning on seotud peamiselt ehitus ja kaubandustegevuse vähenenud aktiivsusega. Laekumine haridusasutuste majandustegevusest Haridusasutuste majandustegevus seisneb peamiselt alushariduse ehk lasteaiateenuse pakkumises, mille eest tasuvad nii lapsevanemad kui ka teised KOV d, kelle lapsed saavad alushariduse teenust Haapsalu linna lasteaedades. Üldhariduslike teenuste eest tasuvad teised KOV d, kelle lapsed õpivad Haapsalu linna üldhariduskoolides. Eelseisvatel aastatel väheneb haridusasutuste teenitud tulu peamiselt astal toimunud koolivõrgu reformimisest tulenevatest muudatustest. Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium lõpetas tegevuse alates Haapsalu Gümnaasium reorganiseeriti Haapsalu Põhikooliks. Riigile kuuluva Läänemaa Ühisgümnaasiumi käivitumise tõttu loobus Haapsalu linn gümnaasiumihariduse pakkumisest alates astast ja seega väheneb teiste KOV de poolt Haapsalu linnalt ostetud teenuste maht. Alates 2013/astast reorganiseeriti koolide toitlustamine, mille tulemusel lõpetati leping toitlustusteenust pakkuva eraettevõttega. Koolide toitlustamise võttis üle linnavalitsus. Eelarvestrateegias on arvestatud tasuta koolilõuna pakkumisega kõikidele põhikooli õpilastele alates Haapsalu linna strateegia Lk 10/ 42

11 Kompenseerimaks hindade ja palkade tõusuga kaasnevate kulutuste suurenemist alushariduse andmisel, suurendati lasteaedade õppetasu astast ning järgmine õppetasu suurenemine 20% on kavandatud astaks. Lastevanemate tasutava lasteaia toidupäeva kallinemiseks on arvestatud 2% aastas perioodil Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest Kultuuri ja kunstiasutuste alla kuuluvad muusikakool, kunstikool, raamatukogu, kultuurikeskus.. Enim, u 50% kõigi kultuuriasutuste tulust annab Haapsalu Kultuurikeskuse kultuuriline tegevus (ilma üürituluta). Eelarvestrateegias planeeritud kultuuriasutuste tulude kasvu suurenemine on peamiselt kultuurikeskuse arvel. Renoveeritud kultuurikeskuse ruumid annavad hea võimaluse mitmesuguste ürituste korraldamiseks. Muusikakooli ja kunstikooli tulude planeerimisel on arvestatud 10% õppetasu tõusu alates astast. Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest Spordi ja puhkeasutuste majandamistegevuse all kajastatakse spordikooli, noortekeskuse ja muude spordiobjektide tulu. Kompenseerimaks hindade ja miinimumpalkade tõusuga kaasnevate kulutuste suurenemist, on astast kavandatud õppetasu 10% kasv spordikoolis ja noortekeskuses. Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest Sotsiaalasutuste majandustegevuse tuludes kajastuvad Haapsalu Sotsiaalmaja tegevusest laekuvad tulud (v.a üüritulud). Suurem osa sotsiaalmaja tuludest (u 75%) laekub toitlustamisteenuse osutamisest. Eelarvestrateegia perioodil on arvestatud 1% hinna suurenemisega aastas perioodil Üüri ja renditulud kokku Haapsalu linna strateegia Lk 11/ 42

12 Üüri ja rendituludes kajastatakse kõigi Haapsalu Linnavalitsuse hallatavate elamis ja äripindade ning kõigi allasutuste hallatavate varade üüritulusid. astal langesid linna üüritulud u 13%, astal langevad üüritulud seoses äripindade müügiga ja turu rendilepingu lõppemisega. Aastast 2016 on kavandatud üüri ja rendihindade tõus u 2 4% aastas. Tulude planeerimisel on arvestatud äripindade olulise vähenemisega. Üüritulude suurenemist on kavandatud kultuurimaja ruumide efektiivsemast kasutamisest ja kuursaali rendilepingu tingimuste muudatusest. Saadavad toetused tegevuskuludeks Kirje nimetus Saadavad toetused tegevuskuludeks Tasandusfond (lg 1) Toetusfond (lg 2) Sotsiaalala Haridus Muud toetused Muud saadavad toetused tegevuskuludeks Tasandusfond Iga aastases riigis on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga omavalitsustele. Eelarvete tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Tasandusfondi arvestuse aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) eurodes: ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava Haapsalu linna strateegia Lk 12/ 42

13 puudega isiku kohta. Arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega. Täpne arvestuse metoodika on Rahandusministeeriumi kodulehel asta riigis ei ole arvestatud kohalike omavalitsuste toetamiseks mõeldud tasandusfondi vahendite suurendamist. Sellest tulenevalt ei ole planeeritud ka Haapsalu linna strateegia perioodil tasandusfondi mahu olulist muutust. Perioodil on arvestatud tasandusfondi minimaalse kasvuga seoses üksikisiku tulumaksu laekumiste vähenemisega võrreldes Eesti keskmisega. Toetusfond Toetusfondi kaudu jagatakse kohalikele omavalitsustele toetusi konkreetsete tegevuste katteks hariduskulude toetuseks (õpetajate palgad, koolilõuna jms), toimetulekutoetuste maksmiseks, väikesaarte toetuseks ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuseks. Aastatel 2009 ja 2010 on lisandunud ka erakorraline toetusmeede nende kohalike omavalitsuste tarvis, kes on sattunud finantsraskustesse. Olemasolevas strateegias on arvestatud, et sotsiaalvaldkonna ja haridusvaldkonna kulude katteks eraldatavate vahendite maht säilib vähemalt asta tasemel. Muud saadavad toetused tegevuskuludeks Muude toetuste all kajastatakse sihtotstarbelisi toetusi riigilt ja riigiasutustelt, valitsussektori avalikõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ja sihtasutustelt ning muudelt isikutelt. Need toetused on üldjuhul sihtotstarbelised ja nendega kaasnevad lepingulised kohustused teatud kulutuste tegemiseks. Eelarve tuludesse on kavandatud neljal eelseisval aastal järgmised toetused: 1. Kultuuriministeeriumi toetus maakonna keskraamatukogu funktsioonide täitmiseks aastal summas u eurot, mis võib ka järgmistel aastatel väheneda, sest sõltub elanike arvust. 2. Kultuuriministeeriumi toetus Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimiseks võetud laenu tagasimaksete tasumiseks kuni astani eurot aastas. Haapsalu linna strateegia Lk 13/ 42

14 3. Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi toetus teede ja tänavate korrashoiuks eurot aastas. 4. Maavalitsuselt lapsehoiuteenuse vahendid raske või sügava puudega lastele eurot ja laste ujumistundide pidamiseks 1100 eurot aastas. 5. Põllumajandusministeeriumilt koolipiima toetus eurot aastas. Muud tegevustulud Muudest tegevustuludest moodustavad peamise osa (u 95%) vee erikasutustasu ja saastetasu. Eelarvestrateegia perioodil ei ole ette näha olulisi muudatusi tasumäärades. Vee erikasutusest laekuv tasu langeb väljapumbatava joogivee mahtude stabiilse vähenemise tõttu. Majandustegevuse intensiivsuse langus toob kaasa ka saastetasude järkjärgulise vähenemise. Muud tegevustulud jäävad sel perioodil asta tasemele. Kirje nimetus Muud tegevustulud Laekumine vee erikasutusest Trahvid Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud käibemaks) Põhitegevuse kulude ülevaade ja põhitegevuse tulem Haapsalu linna strateegia Lk 14/ 42

15 Põhitegevuse kulude planeerimisel on eesmärk tagada tasakaal ja finantsdistsipliini meetmete rakendamine, samuti viia ellu arengukavas planeeritud eesmärgid ja investeerimisprojektid. Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahest moodustub põhitegevuse tulem. Siinse strateegia kujundamisel on lähtutud KOFS s kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmest, mille kohaselt peab põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga olema vähemalt null või positiivne. Siinse strateegia põhitegevuse tulude ja kulude kavandamisel on eesmärk hoida põhitegevuse tulemit mahus, mis kataks aastased laenukohustuste tagasimaksed. Alljärgnevas tabelis on strateegiaperioodiks kavandatud põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi. Kirje nimetus OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD Antavad toetused tegevuskuludeks Sotsiaaltoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud Sotsiaaltoetused Sotsiaaltoetuste maht on vastavuses riigi eraldatud vahenditega. Perioodiks on kavandatud säilitada asta sotsiaaltoetuste tase. Sihtotstarbelised toetused Suurim sihtotstarbeline toetus on kavandatud spordibaaside haldamiseks. Uue toetusena lisandus astast tegevustoetus muuseumide haldamiseks, Läänemaa Haiglale ja Haapsalu Haapsalu linna strateegia Lk 15/ 42

16 Hoolekandekeskusele. Eelmistel aastatel osales Haapsalu linn partnerina Läti Eesti ühisprojektides Riverways ning Terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus, mis lõppesid aastal. Järgmisel strateegia perioodil ei ole kavandatud osalusi partnerina eri koostööprojektides. Personalikulu Pedagoogide palgakulu imisel on lähtutud tingimusest, et riik katab kulud senistel alustel, ning KOV st täiendust õpetajate palgaks ei maksta. Muude Haapsalu linna allasutuste personalikulu suureneb astal miinimumpalga tõusuga seotud kulude võrra. astal on arvestatud personalikulude kasvuks 2% ning ja astal 3%. Ulatuslikum palgatõus on võimalik vaid struktuuri muutmisel tekkiva ressursi arvel. Majandamiskulu Majandamiskulud vähenevad astal kokku 5%. Vähenemine tuleneb peamiselt sihtotstarbelistest toetustest tehtavate kulutuste arvel. Eelarveperioodil laekuvad toetused liidetakse lisaga jooksvalt nii tuludesse kui ka kuludesse. Allasutuste majandamiskulude planeerimisel on arvestatud astal kulude kasvuks 1% ning perioodil null protsenti. Allasutuste jätkusuutlikkuse tagamiseks on kavas üle vaadata kulude struktuur ning optimeerida tegevusi. Haapsalu linna strateegia Lk 16/ 42

17 Arengukavas esitatud strateegiliste eesmärkide rahastamine EESMÄRK 1. Haapsalu on Lääne maakonna keskus ja maakondlik tõmbekeskus, mida valitsetakse jätkusuutlikult majandades ning kus viiakse eesmärgipäraselt ellu arengudokumentides planeeritud tegevusi. Seire mõõdikud: tasakaal, finantsdistsipliini meetmete rakendamine; elluviidavad arendused; infomaterjalid; kodulehe külastatavus, seaduses ettenähtud ülesannete. Valdkond: valitsemine, turvalisus Kirje 01 Valitsemine Valla ja linnavolikogu Valla ja linnavalitsus Reservfond Osalemine liitudes ja muudes organisatsioonides Valitsussektori võla teenindamine (intressikulu) Prognoos Turvalisus Abipolitsei toetamine EESMÄRK 2. Haapsalu on atraktiivsete aktiivses kasutuses olevate ranna ja rohealadega heakorrastatud mereäärne kuurortlinn. Seire mõõdikud: hooldatud teed, pargid, rohealad, metsad ja rannaäär; rakendatud on korraldatud jäätmevedu. Valdkond: veekeskkond; rohealad Kirje Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus Metsa majandamine Haapsalu linna strateegia Lk 17/ 42

18 EESMÄRK 3. Haapsalu on nüüdisaegse ökonoomse taristuga miljööväärtuslik linn, mis tagab kvaliteetse elu ja ettevõtluskeskkonna. Seire mõõdikud: elanike tagasiside; linna munitsipaalelamufond ja äripinnad on hooldatud; töökorras tänavavalgustus; korrastatud kalmistud; arendusprojektid, toimivad ÜVK ja sajuveesüsteemid. Valdkond: ettevõtluskeskkond, teed ja tänavad, tänavavalgustus, heitveekäitlus, jäätmekäitlus, elamu ja kommunaalmajandus, muinsuskaitseline tegevus Kirje Ettevõtluse toetamine Linna teed ja tänavad Üldmajanduslikud arendusprojektid Heitveekäitlus Jäätmekäitlus Kommunaalmajanduse arendamine Tänavavalgustus Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine Muinsuskaitse EESMÄRK 4. Haapsalu on ajaloolise kuurortlinnana Lääne Eesti turismi tõmbekeskus, millele on iseloomulikud aastaringsed mitmekülgsed kultuurisündmused ja sportimisvõimalused ühes neid toetava nüüdisaegse ja atraktiivse taristuga. Haapsalu linna strateegia Lk 18/ 42

19 Seire mõõdikud: toimuvad üritused (sündmused); korrastatud kultuuri ja vaba aja veetmise asutused, kultuurikeskuse, spordibaaside ja rajatiste kasutamine; raamatukogude ja muuseumidegaleriide külastajate arv; näituste arv; kogude täiendamine. Valdkond: turism, kultuur, sport Kirje Turism Sporditegevus Lääne Maakonna Keskraamatukogu Haapsalu Kultuurikeskus Muuseumid Kultuuriüritused Seltsitegevus Ringhäälingu ja kirjastamisteenused Religiooni ja muud ühiskonnateenused EESMÄRK 5. Haapsalu on laste ja noortekeskne linn, kus on nüüdisaegne ja kaasav õpikeskkond ning arvukad võimalused üldharidust toetavate eri huvialade harrastamiseks, kutseoskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks. Seire mõõdikud: alushariduse omandanud lapsed jätkavad haridusteed Haapsalus; kooli lõpetanud jätkavad õpinguid üldharidussüsteemis või kutseõppeasutustes; rahuloluküsitluste positiivsed tulemused; materiaal tehnilise baasi nüüdisaegsus; professionaalsed õpetajad ja tugispetsialistid, huviringide arv ja nendes osalemine. Valdkond: haridus, huviharidus Haapsalu linna strateegia Lk 19/ 42

20 Kirje Huviharidus Spordikool Muusikakool Kunstikool Haapsalu Noorte Huvikeskus Noorsootöö ja noortekeskused Noorte vabaajaüritused Haridus Eelharidus (lasteaiad) Põhikoolid Gümnaasiumid Täiskasvanute gümnaasiumid Koolitransport Koolitoit Muud hariduse abiteenused, haridusüritused Muu haridus, sh hariduse haldus EESMÄRK 6. Haapsalu on turvaline ja tervist edendav linn, kus on tagatud kvaliteetne tervishoiuteenus ja toetav hoolekandeteenuste võrgustik. Seire mõõdikud: sihtrühmade tagasiside; koostöö sidusvaldkondadega; ravikindlustusega hõlmamata isikutele esmatasandi arstiabi, sh eriarstiabi, kättesaadavuse tagamine; terviseedenduslikud tegevused; turvalisuse statistika; seaduses ette nähtud teenuste ja toetuste kättesaadavus. Valdkond: sotsiaalteenus, tervishoiuteenus Kirje Tervishoid 073 Haiglateenused Avalikud tervishoiuteenused Haapsalu linna strateegia Lk 20/ 42

21 00 Sotsiaalteenused Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Muu eakate sotsiaalne kaitse Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse Töötute sotsiaalne kaitse Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused Riiklik toimetulekutoetus Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus Haapsalu linna strateegia Lk 21/ 42

22 Investeerimistegevuse ülevaade Kirje INVESTEERIMISTEGEVUS OSA 3. KOKKU Põhivara müük (+) Rajatiste, kinnistute, 15 raieõiguse müük Põhivara soetus ( ) Ettevõtluse arengu toetamine Teed ja tänavad Heitveekäitlus Haljastus Kommunaalmajanduse arendamine Tänavavalgustus Kunstikool Lääne Maakonna Keskraamatukogu Haapsalu Kultuurikeskus Lasteaed Vikerkaar Lasteaed Tõruke Lasteaed Päikesejänku Lasteaed Tareke Haapsalu Linna Algkool Haapsalu Nikolai Kool Haapsalu Põhikool Eluasemeteenused sots. riskirühmadele Haapsalu Sotsiaalmaja Põhivara soetuseks saadav 3502 sihtfinantseerimine (+) Toetused riigilt ja riigiasutustelt Haridus ja Teadusministeerium Kultuuriministeerium Majandus ja kommunikatsiooniministeeriu m Rahandusministeerium Siseministeerium Valitsussektori sihtasutused Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ( ) Tänavavalgustus Heitveekäitlus Muinsuskaitse Haapsalu linna strateegia Lk 22/ 42

23 04730 Turism Osaluste müük (+) Osaluste soetus ( ) Muude aktsiate ja osade müük (+) Muude aktsiate ja osade soetus ( ) Tagasilaekuvad laenud (+) Antavad laenud ( ) Finantstulud (+) Finantskulud ( ) EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK ( )) Põhivarade müük Põhivarade müügituluks on strateegiaperioodiks planeeritud linnale kuuluvate korteriomandite ja kinnistute müük. Põhivarade soetus Põhivarade soetus kajastab kõiki perioodiks planeeritud investeeringuid täies mahus, s.o toetustest ja omafinantseeringutest kaetud summad kokku. Investeeringud on jagatud tegevusalade kaupa eri objektideks või projektideks. Objektide ja rahaliste vahendite allikate viisi on investeeringud välja toodud LISA 1 tabelis. Strateegias kajastatud summad on ligikaudsed. Lõplikud investeeringute mahud selguvad pärast projekti koostamist ja hangete korraldamist. Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine Põhivarade soetuseks ehk investeeringuteks kavandatakse sihtotstarbelised toetused eri rahastajatelt. Käesolevaks strateegiaperioodiks on kavandatud Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu Šveitsi koostööprogrammi toetus lasteaia Vikerkaar rekonstrueerimiseks. Kultuuriministeeriumilt toetus kino digitaliseerimiseks, Haridus ja teadusministeeriumi toetus põhikoolide renoveerimiseks, EAS i toetus sotsiaalmaja, sotsiaalkorterite ja turukompleksi remondiks. Linna investeeringud sõltuvad suures osas Euroopa Liidu ja riigisisestest toetusmeetmetest, mida ei ole seni veel kinnitatud, ja seega on planeeritavad summad ligikaudsed.. Haapsalu linna strateegia Lk 23/ 42

24 Finantstulud ja finantskulud Finantstulud on aastal laekuvad pangaintressid kontojääkidelt pangas asta jooksul on pankade deposiidi intresside tase oluliselt langenud ja sellega seoses ka strateegias kavandatud finantstulu. Eelarvestrateegia kohaselt kavandatakse 2015 aasta 2. kvartalis olemasolevate laenulepingute refinantseerimist summas eurot. Laenu refinantseerimise eesmärgiks oleks kõrgema intressimääraga laenulepingute asendamine madalama intressimääraga laenuga. Haapsalu linnal on hetkel 4 kehtivat laenulepingut intressi marginaaliga 1,0%, 1,5%, 1,28% ja 0,84%. Viimastel aastatel on pankade laenuintressid pidevalt alanenud aasta alguse seisuga võib arvestada keskmiseks pakutavaks intressi marginaaliks 0,7 0,9%. Arvestades uue laenu intressi marginaaliks 0,9% ja 6 kuu euriboriks 0,2%, saame intressikulude kokkuhoiuks astal ca eurot. Uue laenuga pikeneb tagasimakse graafik, mille tulemusel väheneb aastane laenude tagasimakse ning vabaneb täiendav ressurss investeeringuteks aastal ca eurot ja järgnevatel aastatel ca eurot. Refinantseerimata jääb astal sõlmitud laenuleping intressimarginaaliga 0,84%. Eelarve tulem Eelarve tulem (ülejääk või puudujääk) on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe, millele on liidetud investeerimistegevus. Eelarve on tasakaalus, kui tulem võrdub nulliga, ülejäägis, kui tulem on positiivne, ja puudujäägis, kui tulem on negatiivne. Strateegiaperioodil on aastaks planeeritud puudujäägis. astaks saavutatakse ülejääk eurot ja astaks summas eurot. Haapsalu linna strateegia Lk 24/ 42

25 Finantseerimistegevuse ülevaade Kirje FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU OSA Kohustuste võtmine (+) sh laen tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (Koostööproj.HLM AS ga ja KIK ga CO² vahenditest) sh laen Vikerkaare lasteaia rek. omaosaluseks sh laen Tallinna mnt Lihula mnt ristmiku ehituse omaosaluseks sh laen asta muude investeeringute finantseerimiseks sh laen astal laenude refinantseerimiseks sh laen asta muude investeeringute finantseerimiseks sh laen asta investeeringute finantseerimiseks sh laen asta investeeringute finantseerimiseks sh laen asta investeeringute finantseerimiseks Kohustuste tasumine ( ) sh SEB 2009 leping (Kultuurikeskus) sh Nordea Bank 2012 leping (refin) sh KIK 2012 leping sh Danske 2014 leping aasta muude investeeringute finantseerimiseks sh laen asta refin ja investeeringuteks sh laen asta muude investeeringute finantseerimiseks sh laen asta muude investeeringute finantseerimiseks Haapsalu linna strateegia Lk 25/ 42

26 Joonis 4. Haapsalu Linnavalitsuse laenude põhiosamaksed ja intressimaksed (6 kuu euribor 0,2%) Laenukohustused ja planeeritavad maksed LAENU PÕHIOSA MAKSED KOKKU INTRESSID KOKKU Likviidsete varade muutuse ülevaade OSA 5. prognoo s Kirje LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine) Likviidsed varad perioodi alguses Likviidsed varad perioodi lõpuks Likviidsed varad KOFS i tähenduses on raha ja pangakontodel olevad vahendid, rahaturu ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad. Likviidsete varade kohta, mida kohalik omavalitsus võib omada, on KOFS is kehtestatud hulk tingimusi. Haapsalu linna strateegia Lk 26/ 42

27 Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse osas vastavalt plussi või miinusega. astal tekkinud likviidsete varade vaba jääk summas kasutati astal eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbeliste projektide finantseerimiseks ja asta kulude katteks. asta lõpuks on planeeritud vaba kassajääki 403 eurot. Strateegia perioodil on arvestatud vaba kassajäägi suurenemisega u euro võrra. Haapsalu linna strateegia Lk 27/ 42

28 Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine Laenukohustuste võtmine Linnavalitsus võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, ainult kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele laenude andmiseks ning järgmiste võlakohustuste tasumiseks: 1) võetud laenud; 2) kapitalirendi ja faktooringukohustused; 3) emiteeritud võlakirjad; 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed; 6) pikaajalised võlad tarnijatele; 7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. Peale selle võib linnavalitsus võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil ka lühiajalist laenu või arvelduskrediiti tingimusel, et laen on tagasi makstud aasta lõpuks. Netovõlakoormuse arvestus Haapsalu linna strateegia Lk 28/ 42

29 Netovõlakoormus on bilansis kajastatud võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe. Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse järgmised bilansis kajastatud kohustused: 1) võetud laenud; 2) kapitalirendi ja faktooringukohustused; 3) emiteeritud võlakirjad; 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed; 6) pikaajalised võlad tarnijatele; 7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini asjaomase aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Strateegia perioodiks planeeritud netovõlakoormused on alljärgnevates tabelites. Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormus konsolideerimata Kirjeldus Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Haapsalu linna strateegia Lk 29/ 42

30 Netovõlakoormus eurodes Netovõlakoormus % 44,0 51,9 53,7 55,4 52,7 48,0 Netovõlakoormuse ülemmäär eurodes Netovõlakoormuse ülemmäär % 60,0 61,5 60,0 60,0 60,0 60,0 Vaba netovõlakoormus eurodes Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormus koos sõltuvate üksustega (arvestusüksus) Kirjeldus Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus eurodes Netovõlakoormus % 39,4 45,9 45,4 44,9 41,9 37,5 Netovõlakoormuse ülemmäär eurodes Netovõlakoormuse ülemmäär % 60,0 60,9 60,8 60,7 60,6 60,5 Vaba netovõlakoormus eurodes Haapsalu linna strateegia Lk 30/ 42

31 Sõltuvate üksuste ülevaade Sõltuvad üksused on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olevad üksused, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti asjaomase aasta põhitegevuse tuludest. Haapsalu Linnavalitsuse sõltuvad üksused on OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid; SA Läänemaa Haigla, SA Haapsalu Hoolekandekeskus. Järgmistes tabelites on sõltuvate üksuste majandustulemused asta kohta ning id aastate kohta. Prognoosid on koostatud ja kinnitatud sõltuvate üksuste poolt. Sõltuvate üksuste koond on siinse strateegia lisas 3. SA Läänemaa Haigla strateegia Läänemaa Haigla SA Põhitegevuse tulud kokku (+) sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt Põhitegevuse kulud kokku (+) sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku (+/ ) Eelarve tulem Finantseerimistegevus ( /+) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise korral) (+/ ) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Haapsalu linna strateegia Lk 31/ 42

32 Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus eurodes Netovõlakoormus % 25,2 25,9 22,4 19,4 16,6 13,9 Haapsalu linna strateegia Lk 32/ 42

33 SA Haapsalu Hoolekandekeskus strateegia Haapsalu Hoolekandekeskus SA Põhitegevuse tulud kokku (+) sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt Põhitegevuse kulud kokku (+) sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku (+/ ) Eelarve tulem Finantseerimistegevus ( /+) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/ ) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu 0 seisuga Netovõlakoormus eurodes Netovõlakoormus % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Haapsalu linna strateegia Lk 33/ 42

34 OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid strateegia Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ Põhitegevuse tulud kokku (+) sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt Põhitegevuse kulud kokku (+) Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku (+/ ) Eelarve tulem Finantseerimistegevus ( /+) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/ ) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus eurodes Netovõlakoormus % ,2 95,4 89,4 81,8 75,8 69,8 Haapsalu linna strateegia Lk 34/ 42

35 Lisa 1. Haapsalu linna strateegia OSA 1. Põhitegevuse tulud kokku Maksutulud sh tulumaks sh maamaks sh muud maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks sh tasandusfond (lg 1) sh toetusfond (lg 2) sh muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud OSA 2. Põhitegevuse kulud kokku Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud sh personalikulud sh majandamiskulud sh muud kulud Põhitegevuse tulem OSA 3. Investeerimistegevus kokku Põhivara müük (+) Põhivara soetus ( ) sh projektide omaosalus Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ( ) Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus ( ) Tagasilaekuvad laenud (+) Antavad laenud ( ) Finantstulud (+) Finantskulud ( ) Eelarve tulem OSA 4. Finantseerimistegevus Kohustuste võtmine (+) Kohustuste tasumine ( ) Haapsalu linna strateegia Lk 35/ 42

36 OSA 5. Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära Netovõlakoormus eurodes Netovõlakoormus % 44,0 51,9 53,7 55,4 52,7 48,0 Netovõlakoormuse ülemmäär eurodes Netovõlakoormuse ülemmäär % 60,0 61,5 60,0 60,0 60,0 60,0 Vaba netovõlakoormus eurodes Põhitegevuse tulude muutus 2% 1% 0% 2% 2% Põhitegevuse kulude muutus 2% 4% 0% 2% 2% Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,02 1,02 1,05 1,05 1,06 1,06 Investeeringuprojektid Haapsalu turu arendusprojekt sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Teed ja tänavad (sh Tallinna mnt) sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kõnniteed sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Väikese viigi kergliiklustee sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Sajuveesüsteemide ehitus Nurme, Kuuse, Kastani t piirkonnas sh toetuse arvelt Haapsalu linna strateegia Lk 36/ 42

37 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) A. Laikmaa paviljon sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kunstikoolile Jaani 2 hoone rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Raamatukogu soojasõlm ja ventilatsioon 5000 sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kultuurimaja kino digitaliseerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Vikerkaare lasteaia renoveerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Päikesejänku lasteaia köögiinventar sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Haapsalu Linna Algkooli remont sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Haapsalu Põhikooli remont sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Haapsalu Nikolai kooli remont sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Sotsiaalkorterite remont sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Sotsiaalmaja turvakodu ja lifti rek Haapsalu linna strateegia Lk 37/ 42

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________

Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________ Lisa1 Vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määrusega nr 45 Narva-Jõesuu ARENGUKAVA kuni 2025 EELARVESTRATEEGIA 2019-2022 Narva-Jõesuu Sinimäe 2018 1 1. Sissejuhatus...3 2. Lühiülevaade Narva-Jõesuu

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem