SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND"

Väljavõte

1 SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND Poolaastaaruanne 2016

2 Üldinformatsioon Fondi üldandmed Ärinimi Fondi liik Fondijuht Fondivalitseja Asukoht ja aadress SEB DÜNAAMILINE FONDIFOND Avalik avatud lepinguline investeerimisfond, eurofond Vahur Madisson AS SEB Varahaldus Tornimäe 2, Tallinn, Eesti Vabariik Telefon Depoopank AS SEB Pank Fondi audiitor Audiitori ärinimi Audiitori asukoht ja aadress AS PricewaterhouseCoopers Pärnu mnt 15, Tallinn, Eesti Vabariik Aruandeperiood Aruande valuuta Euro (EUR) 2

3 Sisukord Fondivalitseja juhatuse kinnitus raamatupidamise poolaastaaruandele... 4 Raamatupidamise aruanne... 5 Bilanss... 5 Tulude ja kulude aruanne... 6 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne... 7 Rahavoogude aruanne... 8 Raamatupidamise aruande lisad... 9 Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted... 9 Lisa 2. Finantsinstrumentide õiglane väärtus Lisa 3. Seotud osapooled Investeeringute aruanne Tehingu- ja vahendustasude aruanne

4 Fondivalitseja juhatuse kinnitus raamatupidamise poolaastaaruandele Fondivalitseja juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 20 toodud SEB Dünaamilise Fondifondi aasta raamatupidamise poolaastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Raamatupidamise poolaastaaruanne kajastab fondi finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt. SEB Dünaamiline Fondifond on jätkuvalt tegutsev. Fondivalitseja juhatus: Nimi Kuupäev Allkiri Imanta Hütt /allkirjastatud digitaalselt/ Juhatuse liige Sven Kunsing /allkirjastatud digitaalselt/ Juhatuse liige 4

5 Raamatupidamise aruanne Bilanss (eurodes) Lisa Varad Raha ja raha ekvivalendid Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega tulude ja kulude aruandes Fondiosakud Võlakirjad Nõuded ja ettemaksed Viitlaekumised Mitmesugused nõuded 0 0 Varad kokku Kohustused Võlgnevus fondivalitsejale Võlgnevus depositooriumile Võlgnevus tagasivõetud osakute eest Kohustused kokku v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuses Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuses Kohustused ja fondi vara puhasväärtuses kokku

6 Tulude ja kulude aruanne (eurodes) Tulud Intressitulu Hoiustelt 23 5 Võlakirjadelt Dividenditulu Fondiosakutelt Netokasum (-kahjum) õiglases väärtuses läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest Muud tulud Valitsemistasude tagasimaksed Tulud kokku Kulud Tegevuskulud Valitsemistasu Depootasu Tehingutasud Intressikulu 9 1 Kulud kokku Fondi tulem

7 Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne (eurodes) Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses Laekumised väljalastud osakute eest Väljaminekud tagasivõetud osakute eest Fondi tulem Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 9, ,10423 Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus , ,6401 7

8 Rahavoogude aruanne (eurodes) Rahavood fondi põhitegevusest Laekunud intressid Laekunud dividendid Laekunud muud finantstulud Netotulem valuutavahetusest ja tuletisinstrumentidest Väljaminekud väärtpaberite soetamisel Laekumised väärtpaberite müügist Makstud tegevuskulud Rahavood fondi põhitegevusest kokku Rahavood fondi finantseerimistegevusest Laekumised väljastatud osakute eest Väljaminekud tagasivõetud osakute eest Võetud laenud Tagasimakstud laenud Laenudelt makstud intressid -9-1 Rahavood fondi finantseerimistegevusest kokku Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursi mõju välisvaluutale Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 Raamatupidamise aruande lisad Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted 1.1. Koostamise alused Vastavalt Investeerimisfondide seadusele ja Rahandusministri määrusele nr. 21 (Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele) kasutatakse fondi raamatupidamise aruande koostamisel Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites (edaspidi IFRS) sätestatud arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitlusviise, võttes arvesse Investeerimisfondide seaduse 142 lõike 2 ja 204 lõike 1 alusel kehtestatud fondi vara puhasväärtuse määramise korda ning eelpool mainitud määruses toodud muid erisusi. Arvesse on võetud ka raamatupidamise seaduses sätestatud nõudeid. Fond on oma aruande koostamisel lähtunud IFRS-i nõuetest ulatuses, mis ei ole vastuolus Investeerimisfondide seaduse ja Rahandusministri määruse nr. 21 nõuetega. Vastuolu korral on Fond lähtunud Investeerimisfondide seaduses ja Rahandusministri määruses nr. 21 (Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele) sätestatud nõuetest. Aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on kirjeldatud detailsemalt allpool. Fondi poolaastaaruandes esitatud informatsioon on eurodes, kui ei ole viidatud teisiti Fondi arvestuspõhimõtted Aruande koostamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning et oleks tagatud olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine. Investeeringute hindamine toimub vastavalt fondivalitseja juhatuse poolt kinnitatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrale. Finantsvarad Väärtpaber: võlaväärtpaber - võlakiri, vahetusvõlakiri või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus; aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus; märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, mis annab õiguse omandada eelpool nimetatud väärtpabereid; investeerimisfondi osak; Tuletisinstrument: valuuta-forward, mille tegemisel võetakse fondi arvel kohustus osta või müüa tulevikus kindlaksmääratud kogus valuutat tehingu tegemisel kindlaksmääratud tähtajal ja hinnaga, kusjuures tehingu vastaspoolel on kohustus see valuuta kokkulepitud tingimustel vastavalt müüa või osta; valuutavahetustehing (swap), mille puhul fondi arvel kohustutakse ja tehingu vastaspool kohustub tulevikus vahetama valuutat tehingu tegemisel kindlaksmääratud tingimustel. Esmane kajastamine Fondi investeeringud kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi tulude ja kulude aruande. Väärtpaberid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses tehingupäeval. 9

10 Finantsinstrumendid klassifitseeritakse vastavalt nende omandamise eesmärgist järgnevatesse kategooriatesse: Õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatavad finantsinstrumendid väärtpaberid ja tuletisinstrumendid. Laenud ja nõuded, raha ja raha ekvivalendid, tähtajalised hoiused, viitlaekumised (valitsemistasude tagasimaksed, intressi- ja dividendinõuded) ning mitmesugused nõuded (tehingupäevaga kajastatud tehingutest saadaolevad summad - debitoorne võlgnevus osakutehingute eest ja väärtpaberiarveldused), Õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatavad finantskohustusedtuletisinstrumendid. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantskohustused - väärtpaberiarveldused (tehingupäevaga kajastatud tehingutelt maksta olevad summad), kreditoorne võlgnevus osakutehingute eest, kohustused fondivalitseja ees ja depositooriumi ees. Õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande kajastatavate finantsvarade arvelevõtmisel ei arvestata soetamisel makstavaid tehingutasusid väärtpaberi soetusmaksumuse hulka. Vastavad tehingutasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tegevuskulude all real tehingutasud. Finantsvara või kohustuse korrigeeritud soetusmaksumus on selle vara või kohustuse algne soetusmaksumus, mida on vajadusel korrigeeritud põhiosa tagasimaksete, sisemise intressimäära meetodil leitud kumulatiivse amortisatsiooni või muu erinevuse algse seostusmaksumuse ja lunastusväärtuse vahel ning vara väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Edasine kajastamine Fondi varade ja kohustuste väärtuse edasine arvestus toimub vastavalt AS SEB Varahalduse juhatuse poolt kinnitatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrale, milles on määratud fondi finantsvarade- ja kohustuste määramise põhimõtted. Võlaväärtpaberi õiglase väärtuse määramine Kaubeldava võlaväärtpaberi väärtuse määramisel kasutatakse ühte järgmistest meetoditest lähtuvalt sellest, milline neist kajastab fondivalitseja hinnangul õigesti võlaväärtpaberi õiglast väärtust: hindamishetke viimane ostunoteering (last bidprice) reguleeritud turul, millel vastava võlaväärtpaberiga kaubeldakse; asjaomaste turuosaliste antud reguleeritud turu väliste ostunoteeringute keskmine hind, mis on arvutatud teabevahendaja poolt; turuosalise antud reguleeritud turu väline ostunoteering; Mittekaubeldava võlaväärtpaberi väärtuse määramisel kasutatakse ühte alljärgnevatest meetoditest lähtuvalt sellest, milline neist kajastab fondivalitseja hinnangul õigesti võlaväärtpaberi õiglast väärtust: turuosalise antud ostunoteering; diskonteeritud rahavoogude meetod. Võlaväärtpaberi väärtusele (clean price le) lisatakse hindamispäeva seisuga tekkepõhiselt arvestatud, kuid laekumata intress. Investeerimisfondi osaku või aktsia õiglase väärtuse määramine Reguleeritud turul kaubeldava investeerimisfondi (eelkõige ETF-d ehk Exchange Traded Funds) aktsia või osaku väärtus on viimane teadaolev sulgemishind (closing price) reguleeritud turul. Juhul, kui sulgemishind ei ole kättesaadav või kui see ei kajasta fondivalitseja hinnangul fondi aktsia või osaku õiglast väärtust, määratakse selle väärtus sarnaselt mittekaubeldava investeerimisfondi osaku või aktsia väärtusele. Mittekaubeldava investeerimisfondi osaku või aktsia väärtuseks on selle viimane teadaolev puhasväärtus või tagasivõtmishind, kui tehing reaalselt toimuks tagasivõtmishinnaga, mis on puhasväärtusest madalam. 10

11 Kui avaldatud puhasväärtus või tagasivõtmishind on fondivalitseja hinnangul investeerimisfondi osaku või aktsia õiglasest väärtusest kõrgem, määratakse osaku või aktsia väärtus vastavalt mittekaubeldava aktsia väärtusele. Väärtpaberite ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kasum või kahjum kajastatakse tulude ja kulude aruandes perioodi tuluna või kuluna real Netokasum (-kahjum) õiglases väärtuses läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest. Väärtpaberite müügist tekkinud kasum või kahjum kajastatakse tulude ja kulude aruandes real Netokasum (-kahjum) õiglases väärtuses läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest. Fondi arvestusvaluuta ja aruande esitusvaluuta Fondi arvestusvaluuta ning poolaasta aruande esitusvaluuta on euro. Fondi vara puhasväärtus ja osaku puhasväärtus ning osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinnad arvutatakse väljendatuna eurodes. Välisvaluuta kajastamine Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused bilansipäeva seisuga on ümber hinnatud eurodesse võttes aluseks bilansipäeval kehtivad Euroopa Keskpanga kursid. Välisvaluuta, mille kurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, ümberhindlusel kasutatakse vastava riigi keskpanga fikseeritud euro kurssi. Välisvaluutatehingutest ja valuutapositsioonide ümberhindlusest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude ja kulude aruandes real netokasum (-kahjum) õiglases väärtuses läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradest ja - kohustustest. Laenud ja nõuded Pärast esmast arvele võtmist kajastatakse laenud ja nõuded korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega. Raha ja raha ekvivalendid Raha ja raha ekvivalendid on fondi nõudmiseni hoiused ja üleöödeposiidid. Dividendi arvestus Aktsiatelt ja fondiosakutelt laekuvad dividendid kajastatakse tulude ja kulude aruandes siis, kui fondil on tekkinud õigus dividende saada. Fondis arvele võetud dividendid on kajastatud tulude ja kulude aruandes real dividenditulu. Valitsemistasude tagasimaksed Kui fondi vara investeeritakse fondivalitseja valitsetavasse teise fondi, tagastab fondivalitseja kõik sellistelt investeeringutelt arvestatud tasud investeerivale fondile täies ulatuses. Fondivalitseja ei võta fondi vara investeerimisel teistesse valitsetavatesse fondidesse nn. topelttasusid. Kui fondivalitseja on sõlminud teiste fondivalitsejatega kokkuleppeid, mille kohaselt fondivalitsejale tagastatakse fondi arvelt teistesse fondidesse investeeritud summadelt osa või kogu valitsemistasu, kannab fondivalitseja sellised summad täies ulatuses fondi. Selliste valitsemistasude tagasimaksed võetakse fondi arvele kord nädalas, lisaks kuu viimasel pangapäeval. Arvestatud valitsemistasude tagasimaksed kantakse fondi kontole üldiselt arvestusele järgneva kuu või kvartali jooksul. Aruande perioodi jooksul arvestatud valitsemistasude tagasimaksed kajastatakse tulude ja kulude aruandes real valitsemistasude tagasimaksed. 11

12 Tasude arvestus Fondi valitsemise eest tasutakse fondivalitsejale valitsemistasu. Valitsemistasu määr on 1,5% aastas 365- päevase aasta baasil vastava fondi aktivate turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu. Valitsemistasu kajastatakse igapäevaselt fondi kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud tasu makstakse fondivalitsejale välja üks kord kuus. Depositooriumile makstakse depootasu, mille suurus on 0,1% aastas, 365 päevase aasta baasil, kuid mitte väiksem kui 190 eurot kuus. Depootasule lisandub käibemaks. Depootasu kajastatakse igapäevaselt fondi kohustusena ja makstakse Depositooriumile välja üks kord kuus. Lisaks valitsemis- ja depootasule tasutakse fondi arvelt fondi varaga tehingute tegemise kulud nagu tehingutasud, maakleritasud, väärtpaberite ja raha ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud ning fondi arvel laenu võtmisega seotud kulu. Nimetatud tasud kajastatakse tulude-kulude aruandes tegevuskulude all ridadel tehingutasud ja muud tegevuskulud. Osaku puhasväärtus, väljalaske- ja tagasivõtmishind Fondi vara puhasväärtus määratakse selliselt, et fondi varade väärtusest arvutatakse maha fondi kohustused. Osaku puhasväärtuse määramiseks jagatakse fondi vara puhasväärtus kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata osakute arvuga. Fondil on ühte liiki osakud, nimiväärtusega 0,64 eurot. Fondi osak on jagatav. Osaku jagamisel tekkiv murdosak näidatakse täpsusega neli kohta pärast koma. Osakute registrit peab AS SEB Pank. Osaku puhasväärtus, samuti väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal pangapäeval ning määratakse täpsusega viis kohta pärast koma. Osaku väljalaskehind on osaku puhasväärtus, millele on lisatud väljalasketasu 1%. Osaku tagasivõtmishinnaks on osaku puhasväärtus, millest on maha arvastatud tagasivõtmistasu 1%. Bilansipäevajärgsed sündmused Raamatupidamise poolaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud asjaoludega. Olulised raamatupidamislikud hinnangud ja eeldused Finantsaruannete koostamisel on arvestatud fondivalitseja juhtkonna poolt kaalutud eelduste ja prognoosidega ning nende alusel antud hinnangute ja tehtud otsustega. Tähelepanu on pööratud asjaoludele, kus nimetatud eeldused ja otsused võivad mõjutada kajastatud tulude, kulude, varade ja kohustuste rahalist väärtust. Kaalutud on võimalikke riskivaldkondi, kus juhtkonna poolt otsuste tegemisel või hinnangute andmisel kasutatud eeldused ja prognoosid ning nendega seotud ebakindlused võivad viia tulemusteni, mille tagajärjel mõjutatakse fondi kohustusi või varasid määral, mis nõuavad nende bilansile väärtuse ümberhindamist tulevastel perioodidel. Fondivalitseja juhatus pöörab aastaringselt tähelepanu kohustuste ja varaga seotud otsuste läbi-vaatamisele ja vajadusel ka ümberhindamisele. Seejuures võetakse hinnangute andmisel aluseks varasemate otsuste aluseks olnud ajalugu ja faktiline teave ning otsuste tegemisel kasutatud eelduste, oletuste ja prognooside antud ajahetkeks teadaolevad muutused. Juhatus tugineb kriitiliste ja oluliste raamatupidamisotsuste puhul ainult sellisele teabele, mille arvestamine on fondi seisukohalt mõistlik. Arvestatakse ka selliste asjaolude ja oletuste muutumisega, mis toimuvad väljapool fondi kontrollitavaid valdkondi. Siinkohal on silmas peetud riigis, regioonis või maailmas aruandeperioodil ja tulevikus teadaolevalt toimuvaid turumuudatusi ja nihkeid, üldiste seadusandlike põhimõtete alusel aruandeperioodil tehtud või tulevikus tehtavaid muudatusi ja seadusandluse muutunud tõlgendusi (vt Lisa 2). 12

13 1.3. Muudatused rahvusvahelistes arvestuspõhimõtetes ja avalikustamises Uute või muudetud standardite ja tõlgenduste rakendamine Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid ning olemasolevate standardite muudatusi ja tõlgendusi, mis muutuvad Fondile kohustuslikuks alates või hilisematel perioodidel ja mida Fond ei ole rakendanud ennetähtaegselt. IFRS 9 Finantsinstrumendid (rakendub 1. jaanuaril 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Uue standardi peamised reeglid on järgmised: Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kolmest mõõtmiskategooriast: varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumiaruande varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Võlainstrumendi klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist finantsvarade haldamisel ning sellest, kas vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja intressimakseid ( APIM ). Kui võlainstrumenti hoitakse sissenõudmise eesmärgil ja APIM nõue on täidetud, võib instrumenti kajastada korrigeeritud soetusmaksumuses. Võlainstrumendid, mis vastavad APIM nõudele ja mida hoitakse portfellis, kus ettevõte hoiab varasid nii sissenõudmise kui ka müümise eesmärgil, võib kajastada õiglases väärtuses läbi koondkasumiaruande. Finantsvarad, mis ei sisalda APIM rahavoogusid, tuleb mõõta õiglases väärtuses läbi kasumiaruande (näiteks derivatiivid). Varjatud ( embedded ) derivatiive ei eraldata enam finantsvaradest, vaid kaasatakse APIM tingimuse hindamisel. Omakapitaliinstrumendid tuleb alati kajastada õiglases väärtuses. Samas võib juhtkond teha tagasivõtmatu valiku kajastada õiglase väärtuse muutused läbi muu koondkasumi-aruande, eeldusel, et instrumenti ei hoita kauplemiseesmärgil. Kui omakapitaliinstrumenti hoitakse kauplemis-eesmärgil, tuleb selle õiglase väärtuse muutused kajastada kasumiaruandes. Enamus IAS 39 nõudeid finantskohustuste klassifitseerimiseks ja mõõtmiseks kanti muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamiseks muudatuseks on see, et finantskohustuste puhul, mis on määratud kajastamiseks õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab ettevõte enda krediidiriski muutusest tulenevad õiglase väärtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes. IFRS 9 kehtestab uue mudeli väärtuse languse kahjumite kajastamiseks oodatava krediidikahjumi mudeli. See on kolmetasandiline lähenemine, mille aluseks on finantsvarade krediidikvaliteedi muutumine pärast esialgset arvelevõtmist. Praktikas tähendavad uued reeglid seda, et ettevõtetel tuleb finantsvarade, mille osas ei ole väärtuse languse tunnuseid, arvelevõtmisel kajastada koheselt kahjum, mis on võrdne 12-kuulise oodatava krediidikahjumiga (nõuded ostjatele puhul kogu nende eluea jooksul oodatava krediidikahjumiga). Kui on toimunud oluline krediidiriski suurenemine, tuleb väärtuse langust mõõta, kasutades kogu eluea jooksul oodatavat krediidikahjumit, mitte 12 kuu jooksul oodatavat krediidi-kahjumit. Mudel sisaldab lihtsustusi rendi- ja ostjatele nõuete osas. Riskimaandamisarvestuse nõudeid muudeti, et siduda raamatupidamisarvestus paremini riskijuhtimisega. Standard pakub ettevõtetele arvestuspõhimõtte valikut rakendada kas IFRS 9 riskimaandamisarvestuse nõudeid või jätkata IAS 39 rakendamist kõikidele riskimaandamisinstrumentidele, kuna standard ei käsitle hetkel makro-riskimaandamis-arvestust. Fond hindab uue standardi mõju finantsaruandele. Ülejäänud uutel või muudetud standarditel või tõlgendustel, mis veel ei kehti, ei ole eeldatavasti olulist mõju Fondile. 13

14 Lisa 2. Finantsinstrumentide õiglane väärtus IFRS 13-s määratakse kindlaks õiglase väärtuse hindamistehnikate ülesehitus, milles määratakse, kas hindamistehnika sisendid on jälgitavad või mitte. Jälgitavad sisendid kajastavad sõltumatutest allikates saadud turuandmeid. Mittejälgitavad sisendid kajastavad SEB Varahalduse hinnangut turu kohta. Lähtuvalt nendest kahest sisendi liigist, on loodud järgmine õiglase väärtuse mõõtmine: 1.tase korrigeerimata noteeritud hind identsetele varadele või kohustustele aktiivsel turul. 2.tase muud sisendid, kui 1.tasemel sisalduvad noteeritud hinnad ja mis on vara või kohustuse osas jälgitavad kas otse või kaudselt (sh tuletisinstrumendid). 2.taseme hulka liigitatakse muuhulgas kinnised investeerimisfondid, mille puhasväärtus avaldatakse vähemalt kord kuus. 3.tase vara või kohustuste sisendid, mis ei põhine jälgitavatel turuandmetel (mittejälgitavad sisendid), 3. taseme hulka liigitatakse muuhulgas kinnised investeerimisfondid, mille puhasväärtus avaldatakse harvem kui kord kuus ja väärtpaberid, mis on hinnastatud SEB Varahalduse juhatuse otsusega vastavalt SEB Varahalduse Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrale Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku Tase 1 Tase 2 Tase 3 Kokku Finantsvara õiglases väärtuses muutusega tulude ja kulude aruandes: Fondiosakud Võlakirjad Tasemete vahel liikumisi aruandeperioodil toimunud ei ole, muutused on tingitud õiglase väärtuse muutumisest. 3. taseme varade hulka on klassifitseeritud investeering kinnisvarafondi Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I. Nimetatud investeeringu puhul on õiglane väärtus määratud SEB Varahalduse juhatuse otsusega. 3. taseme varade väärtus on eurot ehk 0,69% fondi puhasväärtusest. Kui nende investeeringute väärtused muutuvad +-10%, siis on mõju fondi vara puhasväärtusele u. 0,07%. 14

15 Lisa 3. Seotud osapooled SEB Dünaamilise Fondifondi seotud osapoolteks on loetud: AS SEB Varahaldus; AS SEB Varahalduse juhatuse liikmed. Igakuiselt on tasutud SEB Dünaamilise Fondifondi arvelt AS SEB Varahaldusele valitsemistasu aasta I poolaastal maksti valitsemistasu kokku summas eurot (2015. aasta I poolaastal summas eurot). Seisuga oli fondi arvelt arvestatud, kuid tasumata valitsemistasu summas eurot (seisuga summas eurot) aasta I poolaastal laekus fondi SEB Grupi ettevõtete poolt makstud valitsemistasude tagasimakseid summas eurot (2015. aasta I poolaastal eurot), sealhulgas AS SEB Varahalduse poolt summas 328 eurot (2015. aasta I poolaastal 740 eurot).. 15

16 Investeeringute aruanne Seisuga (eurodes) Väärtpaberid Emitent/väärtpaberi nimetus Emitendi reiting, Emitendi ISIN-kood Nimi- Valuuta Kogus Intress Tähtaeg Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal reitinguagentuuri riik väärtus (%) soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasnimetus ühikule kokku väärtusest ,36% Väärtpaberi liik: Võlakiri¹ ,36% Bundesrepublic Deutschland 3,75% Aaa, Moody s Saksamaa DE ,01 EUR , , , ,36% 1 Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber, SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel, Fondiosakud Fondi osaku või aktsia nimetus Fondivalitseja nimi ISIN- kood Fondi Nimi- Valuuta Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal päritoluriik väärtus soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasühikule kokku väärtusest ,75% Fondi liik: Aktsiafond ,11% Johcm Emerging Markets Fund I IE00B4XR4N63 Iirimaa EUR , , ,78% JOHCM Global Select Fund EUR IE00B3DBRP41 Iirimaa EUR , , ,71% SEB Global Chance / Risk Fund 1 SEB Asset Management SA LU Luksemburg EUR ,719 1, , ,24% SEB Global Fund 1 SEB Asset Management SA LU Luksemburg EUR ,934 3, , ,92% T-Rowe Asia ex-japan Equity Fund T. Rowe Price (Luxembourg) Management SLU Luksemburg USD , , ,46% ishares Core MSCI World UCITS ETF BlackRock Asset Management Ireland Ltd IE00B4L5Y983 Iirimaa EUR , , ,61% ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) BlackRock Asset Management Germany DE Saksamaa EUR , , ,39% Fondi liik: Kinnisvarafond ,69% Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I TRIGON ASSET MANAGEMENT AS EE Eesti 10 EUR , , ,69% Fondi liik: Võlakirjafond ,95% db x-trackers II IBOXX C SOVEREIGNS EUROZONE AAA T Deutsche Asset & Wealth Management InveLU Luksemburg EUR , , ,14% PIMCO Funds GIS Global High Yield Bond Fund Pimco Global Advisors (Ireland) Limited IE00B2R34Y72 Iirimaa EUR , , ,19% PIMCO Funds GIS Global Investment Grade Credit Fund Pimco Global Advisors (Ireland) Limited IE Iirimaa EUR , , ,47% SEB Corporate Bond Fund EUR 1 SEB Asset Management SA LU Luksemburg EUR , , ,94% Goldman Sachs Global Credit Protfolio (Hedged) I Goldman Sachs Asset Management Global LU Luksemburg EUR , , ,99% SEB European High Yield Fund 1 SEB Asset Management SA LU Luksemburg EUR 1 691, , , ,95% JPMorgan Funds-Emerging Markets Local Curr Debt C 2 JPMorgan Asset Management (Europe) LU Luksemburg USD ,659 11, , ,28% 1 Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse 2 Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud 16

17 Hoiused Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Krediidiasutuse Krediidiasutuse reiting, Hoiuse Hoiuse Hoiustatud Intress (%) Turuväärtus Osakaal päritoluriik reitinguagentuuri algus- lepinguline summa kokku fondi puhasnimetus kuupäev lõppkuupäev väärtusest ,99% AS SEB Pank Nõudmiseni hoius Eesti A+, S&P ,99% Muu vara Turuväärtus kokku Osakaal fondi puhasväärtusest ,06% Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed ,06% Fondi kohustused ,15% Fondi puhasväärtus ,00% 17

18 Investeeringute aruanne Seisuga (eurodes) Väärtpaberid Emitent/väärtpaberi nimetus Emitendi reiting, Emitendi ISIN-kood Nimi- Valuuta Kogus Intress Tähtaeg Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal reitinguagentuuri riik väärtus (%) soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasnimetus ühikule kokku väärtusest ,34% Väärtpaberi liik: Võlakiri¹ ,34% Bundesrepublic Deutschland 3,75% Aaa, Moody s Saksamaa DE ,01 EUR , , , ,34% 1 Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber, SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel, Fondiosakud Fondi osaku või aktsia nimetus Fondivalitseja nimi ISIN- kood Fondi Nimi- Valuuta Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal päritoluriik väärtus soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasühikule kokku väärtusest ,04% Fondi liik: Aktsiafond ,33% Eaton Vance Int Parametric Emerging Markets Fund Class M2 Eaton Vance Advisers (Ireland) Ltd IE00B2NF8V28 Iirimaa USD , , ,00% Johcm Emerging Markets Fund I IE00B4XR4N63 Iirimaa EUR , , ,13% JOHCM Global Select Fund EUR IE00B3DBRP41 Iirimaa EUR , , ,63% MG Global Dividend Fund MG Securities Limited GB00B39R2T55 Suurbritannia EUR , , ,94% SEB Global Chance / Risk Fund 2 SEB Asset Management SA LU Luksemburg EUR ,719 1, , ,55% SEB Global Fund 2 SEB Asset Management SA LU Luksemburg EUR ,934 3, , ,15% T-Rowe Asia ex-japan Equity Fund T. Rowe Price (Luxembourg) Management SLU Luksemburg USD , , ,38% ishares Core MSCI World UCITS ETF BlackRock Asset Management Ireland Ltd IE00B4L5Y983 Iirimaa EUR , , ,55% Fondi liik: Kinnisvarafond ,71% Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I TRIGON ASSET MANAGEMENT AS EE Eesti 10 EUR , , ,71% Fondi liik: Võlakirjafond ,99% db x-trackers II IBOXX C SOVEREIGNS EUROZONE AAA T Deutsche Asset & Wealth Management InveLU Luksemburg EUR , , ,53% PIMCO Funds GIS Global High Yield Bond Fund Pimco Global Advisors (Ireland) Limited IE00B2R34Y72 Iirimaa EUR , , ,89% PIMCO Funds GIS Global Investment Grade Credit Fund Pimco Global Advisors (Ireland) Limited IE Iirimaa EUR , , ,07% SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond 1 SEB Varahaldus AS EE Eesti 10 EUR , , , ,16% BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Black Rock (Luxembourg ) S.A LU Luksemburg EUR , , ,66% JPMorgan Funds-Emerging Markets Local Curr Debt C JPMorgan Asset Management (Europe) LU Luksemburg USD ,659 11, , ,68% 1 Investeering Fondivalitseja valitsetavatesse teistesse fondidesse 2 Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse 18

19 Hoiused Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Krediidiasutuse Krediidiasutuse reiting, Hoiuse Hoiuse Hoiustatud Intress (%) Turuväärtus Osakaal päritoluriik reitinguagentuuri algus- lepinguline summa kokku fondi puhasnimetus kuupäev lõppkuupäev väärtusest ,95% AS SEB Pank Nõudmiseni hoius Eesti A+, S&P ,95% Muu vara Turuväärtus kokku Osakaal fondi puhasväärtusest ,05% Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed ,05% Fondi kohustused ,38% Fondi puhasväärtus ,00% 19

20 Tehingu- ja vahendustasude aruanne (eurodes) Vahendaja Makstud tehingutasud Tehingute arv Tehingute maht Osakaal kõikidest makstud tehingutasudest Reguleeritud turul kaubeldavad väärtpaberid AS SEB Pank ,45% Flow Traders ,00% Commerzbank AG ,00% Teistel turgudel kaubeldavad väärtpaberid AS SEB Pank ,55% Kokku ,00% Vahendaja Makstud tehingutasud Tehingute arv Tehingute maht Osakaal kõikidest makstud tehingutasudest Reguleeritud turul kaubeldavad väärtpaberid AS SEB Pank ,64% Flow Traders ,00% Teistel turgudel kaubeldavad väärtpaberid AS SEB Pank ,36% Kokku ,00% 20

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 01.01.2018 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem