Kirjalike tööde koostamise ja lõputöö kaitsmise juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kirjalike tööde koostamise ja lõputöö kaitsmise juhend"

Väljavõte

1 Kirjalike tööde koostamise ja lõputöö kaitsmise juhend Koostanud: Heaks kiidetud TalTech Virumaa kolledži nõukogu poolt 26. veebruar 2020 Kohtla-Järve, 2020

2 SISUKORD 1. EESMÄRK LÕPUTÖÖ TEEMA, SISU JA JUHENDAJA LÕPUTÖÖLE ESITATAVAD NÕUDED TÖÖ VORMISTAMINE Töö kirjutamise stiil ja keel Viimistlemine Lühendid Loetelud Numbrite kirjutamine Tsitaatsõnad Tabelid Valemid ja matemaatilised avaldised Illustratsioonid Tehnilised joonised Viitamine ja allikviidete loetelu koostamine Kasutatud kirjanduse loetelu Pealkiri Kirjavead LÕPUTÖÖ KAITSMISELE ESITAMINE KAITSMINE Hindamine Lisasätted KASUTATUD KIRJANDUS Lisa 1 Tiitelleht Lisa 2 Autorideklaratsioon (Tiitellehe pöördel) Lisa 3 Pealkirjade stiilid Lisa 4 Sisukord (näidis) Lisa 5 Metaandmed (näidis) Lisa 6 Tiitelnurk ja tükitabel Lisa 7 Lõputööde hindamiskriteeriumid

3 1. EESMÄRK Lõputöö on üliõpilase iseseisev töö, millega ta näitab, et oskab: uuritavat probleemi selgelt piiritleda ning püstitatud probleemile konkreetset lahendust leida; näidata, kuidas antud tulemus(t)ele jõuti ning missuguseid alternatiive ja võimalusi sealjuures kaaluti; iseseisvalt töötada ja sihipäraselt kasutada oma õppekava raamides omandatud teadmisi; oma tööd korrektselt ja selgelt vormistada ning oma seisukohti esitada ja kaitsta. 2. LÕPUTÖÖ TEEMA, SISU JA JUHENDAJA Lõputöö liigiks kolledžis on rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe lõputöö. Lõputöö teema peab arvestama tehnika ja/või teaduse arengusuundi ning valitakse reeglina valdkonnast, mille raamid määrab läbitud õppekava. Lõputöö teema valib üliõpilane iseseisvalt. Soovitatavalt on lõputöö teema seotud probleemidega, mida üliõpilane on oma kursuseprojektides uurinud või praktikaettevõttega seotud teema. Lõputöö võib kirjutada konkreetse ettevõtte või asutuse tellimuse alusel. Lõputöö teema peab olema võimalikult rakendusliku iseloomuga ja töös väljatöötatud ettepanekud peaksid tuginema konkreetsetele andmetele. Lõputöö autoriks on selle koostanud ja seda kaitsev üliõpilane. Juhendaja valib üliõpilane ise. Juhendajaid võib olla kuni kaks, kellest vähemalt üks peab olema inseneriteaduskonnast (õppejõud, teadustöötaja või doktorant), kui lepingud ei sätesta teisiti. Kui juhendaja on väljastpoolt inseneriteaduskonda, tuleb enne lõputöö kirjutamisega alustamist kooskõlastada selle teema ja juhendaja programmijuhiga ning määrata kaasjuhendaja inseneriteaduskonnast. Magistritöö juhendajal peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, rakenduskõrghariduse lõputöö juhendajal peab olema vähemalt kõrgharidus. Soovitavalt on kaasjuhendajaks erialal kompetentne kõrgharidusega spetsialist ettevõttest, mille baasil lõputöö kirjutatakse. 3

4 Lõputöö teema lepitakse kokku juhendajaga, kes aitab seda vajadusel formuleerida. Kuni deklaratsiooni või kaitsmistaotluse esitamiseni ÕIS-is võib lõputöö teemat muuta ja täpsustada, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Teema ja juhendaja (vajadusel ka kaasjuhendaja) deklareeritakse läbi õppeinfosüsteemi (ÕIS) akadeemilises kalendris ette nähtud kuupäevaks. Juhendaja annab oma nõusoleku kaitsmisele lubamiseks, kinnitades taotluse akadeemilises kalendris märgitud kuupäevaks ÕISis. Lõputöö kirjutamine toimub põhiliselt viimasel semestril. Lõputöö sisuks võib olla: konkreetse probleemi analüütiline käsitlus koos omapoolsete järelduste ja hinnangu esitamisega; rakendusliku sisuga projekt; katseline uurimistöö ja selle tulemuste läbitöötlus; õppevahend või -materjal; töö, mis koosneb mitmest ülalnimetatud komponendist. Lõputöö teema valikul on soovitatav silmas pidada: oma võimeid, huve, kogemusi; töörühma poolt juhendatavaid teemasid ja juhendaja nõuandeid; teema aktuaalsust; teema konkreetsust ja lahendatavust; teema uudsust ja originaalsust; uurimisobjekti eripära; võimalust teemat järgmistes töödes edasi arendada. Üliõpilane: vastutab lõputöö sisu ja kvaliteedi (sh õigekiri jne) ning töös esitatud andmete, tulemuste, lahenduste korrektsuse ning õigsuse eest; vastutab selle eest, et tema lõputööga ei rikuta intellektuaalse omandi valdkonnas vastu võetud eri seadustest, autoriõiguse seadusest ning muudest seadustest tulenevaid teiste isikute õigusi; on kohustatud lõputööga seotud toimingute tegemisel olema kursis, mõistma ning järgima nii akadeemilise kalendri, dekanaadi kui ka oma programmijuhi ja lõputööde kaitsmiskomisjoni poolt sätestatud nõudmisi ja tähtaegu; võib nõuda töö kinnist kaitsmist asutuse põhjendatud avalduse alusel. 4

5 Juhendaja: aitab üliõpilast lõputöö ülesande püstitamisel ja nõustab üliõpilast töö tegemisel ning jälgib varakult, et töö vastaks sisult, tasemelt ja mahult lõputööle esitatavatele nõuetele; kontrollib kolledži poolt püstitatud nõuete õigeaegset täitmist töö koostamisel ja vormistamisel; on kohustatud regulaarselt leidma aega üliõpilasega lõputöö koostamisel üleskerkinud probleemide arutamiseks; vastutab üliõpilase lõputöö tiitellehe korrektse vormi eest (lõputöö teema, vormistus); ei ole lõputöö kaasautor ega toimetaja. Kaasjuhendaja: Kooskõlastatult ettevõtte juhtkonnaga, võimaldab ettevõttest valitud kaasjuhendaja üliõpilasele juurdepääsu lõputöös vajalikule infole ja nõustab üliõpilast. Kaasjuhendaja andmed sisestatakse ÕISi ja tema panus töö valmimisse märgitakse lõputöö taotlusel (%). 3. LÕPUTÖÖLE ESITATAVAD NÕUDED Lõputöö kirjutatakse õppekava keeles. Lõputöö koosneb järgmistest osadest (alljärgnevas järjestuses): 1. tiitelleht vormistatakse õppekava keeles (vt Lisa 1); 2. autorideklaratsioon trükitakse tiitellehe pöördele (vt Lisa 2); 3. lihtlitsents kasutada tuleb üliõpilastele mõeldud mallides toodud vormi; 4. lõputöö ülesanne kasutada tuleb üliõpilastele mõeldud mallides toodud vormi; 5. sisukord genereeritakse automaatselt; 6. eessõna pikkus kuni üks lehekülg, eessõna lõppu kirjutatakse 4-5 võtmesõna, millest viimane on diplomitöö või magistritöö; 7. lühendite ja tähiste loetelu lühendeid tuleb selgitada nende esmakordsel esinemisel lõputöö tekstis. Üldkasutatavaid lühendeid (nagu näiteks: nt, vt, nr, ) ei ole vaja selgitada. Töö sisu parema loetavuse huvides võib valitud sümbolite ja lühendite juurde tuua ka lühidefinitsiooni; 8. sissejuhatus pikkus on vähemalt üks lehekülg, kuid mitte üle 1/10 põhiosa mahust; 9. lõputöö põhiosa tuleb liigendada loogiliselt üksteisega seotud jaotisteks. Kõik töö põhiosa peatükid võiksid soovituslikult olla võrdse pikkusega; 5

6 10. kokkuvõte pikkus on 1-2 lehekülge. Eestikeelne lõputöö peab sisaldama ingliskeelset kokkuvõtet. Kui lõputöö on kirjutatud vene keeles, siis kokkuvõte peab olema ka eesti ja inglise keeles; 11. kasutatud kirjanduse loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida üliõpilane on lõputöös kasutanud ja viidanud, sealhulgas ka väikese levikuga allikaid, uurimistöö aruandeid ja varasemaid lõputöid. On soovitav, et vähemalt pool kasutatud allikatest ei ole vanemad kui 5 aastat. Allikad järjestatakse vastavalt valitud viitamissüsteemile; 12. lisad (vajadusel) täiendavad lõputöö põhiosa. Kui lisasid on mitu, siis pannakse kõikide lisade ette eraldi leht üldpealkirjaga LISAD; 13. graafiline osa (vajadusel) graafilise osa loetelu antakse lõputöö sisukorra lõpus. Graafiline materjal volditakse alles pärast lõputöö kaitsmist. Kõikide jooniste vormistus peab vastama kehtivatele standarditele (ISO jt). 1.1 Töö algab tiitellehega. Tiitellehel peab olema (vt Lisa 1): üleval lehe vasakus nurgas on TalTechi logo, mille alla kirjutatakse TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL, INSENERITEADUSKOND, Virumaa kolledž töö pealkiri (esisuurtähega, Verdana 14pt Bold, lõikude vahe enne 120pt, lõikude vahe pärast 6pt). Kui õppekava keel on eesti keel, siis lõputöö teema on eesti keeles ja inglise keeles. Kui õppekava keel on vene keel, siis koostatakse kaks tiitellehte. Esimesel tiitellehel on lõputöö teema eesti ja inglise keeles. Teisel tiitellehel on lõputöö teema vene keeles. õppekava nimetus (läbiva suurtähega, Verdana 12pt, lõikude vahe pärast 6pt); üliõpilase nimi (esisuurtähtedega kõigepealt välja kirjutatuna eesnimi ja perenimi, Verdana 12pt, lõikude vahe enne 120pt, lõikude vahe pärast 6pt); üliõpilaskood (kuuekohaline number ja õppekava tähis); juhendaja (esisuurtähtedega ainult lõputöö juhendaja välja kirjutatuna eesnimi ja perenimi ning amet); töö tegemise koha ja aasta vahele panakse koma (jaluses, Verdana 12pt, lõikude vahe enne 0pt, lõikude vahe pärast 0pt); tiitellehele leheküljenumbrit ei trükita, kuid seda arvestatakse numeratsioonis; sisukorras tiitellehe pealkirja ei näidata. 2.1 Autorideklaratsioonis (vt Lisa 2) peab olema: tekst, kus üliõpilane kinnitab töö vastavust kehtivatele autoritöö nõuetele; kuupäev; 6

7 autori allkiri; juhendaja allkiri; töö kaitsmisele lubamise kuupäev; kaitsmiskomisjoni esimehe nimi ja allkiri (lisatakse kaitsmispäeval). autorideklaratsioonile leheküljenumbrit ei trükita, kuid seda arvestatakse numeratsioonis; sisukorras autorideklaratsiooni pealkirja ei näidata. 3.1 Lihtlitsents sisaldab töö autori ees- ja perenime ning sünnikuupäeva (nt ); lõputöö pealkirja; juhendaja ees- ja perenime; lihtlitsentsi teksti, millega töö autor annab Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa enda loodud teose reprodutseerimiseks, üldsusele kättesaadavaks tegemiseks; kuupäeva; lihtlitsentsile leheküljenumbrit ei trükita, kuid seda arvestatakse numeratsioonis; sisukorras lihtlitsentsi pealkirja ei näidata. 4.1 Lõputöö ülesandelehele kirjutab üliõpilane pealkirja suurte tähtedega kasutades fonti Verdana 14 Bold (pealkirja ette araabia numbrit ei kirjuta); lisab oma ees- ja perenime ning üliõpilaskoodi (kuuekohaline number ja õppekava tähis); lisab õppekava tähise, peaeriala ja nimetuse; trükib juhendaja(d), sealhulgas kaasjuhendaja ameti, ees- ja perenime ning e-posti aadressi; kui lõputöö koostamisel kasutati konsultanti, siis lisatakse konsultandi nimi ja amet (konsultant ei ole juhendaja ega kaasjuhendaja vaid isik, kes oli lõputöö koostamisel nõustaja rollis); lõputöö teema lisatakse nii eesti kui ka inglise keeles; lõputöö põhieesmärgid antakse väga konkreetselt ja selgelt; lõputöö etappidesse ja ajakavasse lisab töö autor ülesande täpse kirjelduse ja selle täitmise tähtaja kuupäevaliselt; lõputöö ülesandelehele leheküljenumbrit ei trükita, kuid seda arvestatakse numeratsioonis; sisukorras lõputöö ülesandelehe pealkirja ei näidata. 7

8 5.1 Sisukord genereeritakse automaatselt. Sisukorra pealkiri trükitakse suurte tähtedega kasutades fonti Verdana 14 Bold (pealkirja ette araabia numbrit ei kirjutata). Sisukorras sisukorra pealkirja ei näidata. Lõputöö sisukorrale trükitakse lehekülje number, mida arvestatakse numeratsioonis ja näidatakse lehe all keskel. Sisukord esitab kõik töö alljaotused täpses vastavuses töös toodud pealkirjade ja leheküljenumbritega, millest vastav alljaotus algab (eessõna; lühendite ja tähiste loetelu; sissejuhatus; lõputöö põhiosa peatükid, alapeatükid, punktid ja alapunktid; kokkuvõte (venekeelses lõputöös vene, eesti ja inglise keeles; eestikeelses lõputöös eesti ja inglise keeles); kasutatud kirjanduse loetelu; lisad koos järjekorranumbri ja pealkirjaga; graafilise materjali loetelu) (vt Lisa 4). 6.1 Eessõna pealkiri trükitakse suurte tähtedega kasutades fonti Verdana 14 Bold (pealkirja ette araabia numbrit ei kirjutata). Eessõna lehele trükitakse leheküljenumber lehe alla keskele. Sisukorras näidatakse eessõna pealkirja. Eessõnas näidatakse, kelle (asutuse, ettevõtte, isiku) algatusel sõnastati lõputöö teema, kus töö koostati ja/või koguti põhilised algandmed, kes (nimed, ametid) abistasid andmetega, konsultatsioonidega jms. Soovi korral võib üliõpilane eessõnas avaldada tänu teda lõputöö koostamisel abistanud, toetanud või innustanud isikutele. Eessõna lõppu kirjutatakse 4-5 võtmesõna, millest viimane on diplomitöö või magistritöö. 7.1 Lühendite ja tähiste loetelu pealkiri trükitakse suurte tähtedega, kasutades fonti Verdana 14 Bold (pealkirja ette araabia numbrit ei kirjutata). Lühendite ja tähiste loetelu lehele trükitakse leheküljenumber lehe alla keskele. Sisukorras näidatakse lühendite ja tähiste loetelu pealkirja. Lühendite ja tähiste loetelu esitatakse tähestikulises järjekorras. Loetellu lisatakse need lühendid ja tähised, mida üliõpilane kasutab oma lõputöös. Loetelus annab töö autor iga tähise/sümboli selgituse, akronüümi ja abreviatuuri korral algse nimetuse (originaalkeeles sulgudes). 8.1 Sissejuhatuses tutvustab lõputöö kirjutaja lugejale oma tööd. Sissejuhatuse koostamisel tuleb avada uuritava teema aktuaalsus ja tähtsus ning teema valiku põhjendus; probleem ja töö eesmärk; formuleeritakse ülesanded; uurimise objekt; töös kasutatud meetodid, arvutitarkvara jms; kasutatud lähteinformatsioon; töö uudsus nii teoreetilises kui praktilises plaanis; oluliste põhimõistete seletus. 8

9 Samuti antakse sissejuhatuses lühike ülevaade peatükkide ning lisade ja graafilise osa sisust. Sissejuhatuse pealkirja ette numbrit ei panda. Pealkiri trükitakse suurte tähtedega kasutades fonti Verdana 14 Bold. Sisukorras näidatakse sissejuhatuse pealkiri ning lehele trükitakse leheküljenumber lehe alla keskele. Sissejuhatus ei täida töö peatüki ülesandeid, tekst ei tohiks sisaldada liigseid andmeid ega ületada 1/10 töö põhiosa mahust. 9.1 Põhiosa ülesehitus ja peatükkide arv sõltub töö liigist, valitud teemast ning püstitatud eesmärgist ja ülesannetest. Sisulised osad peavad moodustama ühtse terviku ja nad peavad olema loogilises järjekorras. Sisulise osa moodustavad: probleemi kirjeldus; erinevate lahenduste võrdlus; järeldus. Kõik töö põhiosa peatükid võiksid soovituslikult olla enam-vähem võrdse pikkusega. Lõputöö kirjutamisel tuleb paika panna: eesmärk - mida tahetakse tööga ära teha - põhiidee; põhiväide; põhiküsimus, mida tööga lahendada. Töö peaks käsitlema ühte konkreetset mõtet. ülesande püstitus - kuidas eesmärgini jõuda, milliste sammudega. oodatav tulemus - projekt; analüüs; vastus küsimusele; töötav programm. Oodatavat tulemust hakatakse hiljem kaitsma. Igale kirjapandud väitele tuleks juurde küsida "miks on see väide kirjas"? Lõputöö peab olema analüütiline, mitte lihtsalt referatiivne. Iga lause juures peab olema valmis vastama küsimusele, miks see lause seal on. Iga lause ja mõte, mis ei kuulu lõputöö autorile peab olema viidatud ka juhul, kui on tegemist refereerimisega. Tekstis peab tulema selgelt esile lõputöö autori ning teiste autorite mõtted ja seisukohad. Ka kõikidele joonistele, tabelitele, võrranditele ja skeemidele, mis ei kuulu autorile, tuleb viidata. Lõputöö põhiosad algavad uuelt lehelt ja nende pealkirjad trükitakse suurte tähtedega kasutades fonti Verdana 14pt Bold. Pealkirja ette pannakse araabia number. Pealkirja järele punkti ei panda. Kõiki põhiosa pealkirju näidatakse sisukorras ja kõikidel lehekülgedel on lehe all keskel nähtav lehekülje number. Alapeatüki pealkirjad trükitakse esisuurtähega fondiga Verdana 14 Bold. Alapeatüki number koosneb peatüki numbrist ning selle alapeatüki järjekorranumbrist (antud peatükis) ja need on eraldatud punktiga. Sisukorras näidatakse kõikide alapeatükkide pealkirju ja lehekülgede numbreid. 9

10 10.1 Kokkuvõte algab uuelt lehelt ja pealkiri trükitakse suurte tähtedega, kasutades fonti Verdana 14pt Bold. Pealkirja ette araabia numbrit ja pealkirja järele punkti ei panda. Sisukorras näidatake kokkuvõtte pealkirja ja kokkuvõtte lehekülje all keskel on nähtav lehekülje number. Kokkuvõte sisaldab järeldusi ja hinnanguid tehtud tööle. Tuleb näidata, kas ja kuidas eesmärkide saavutamine õnnestus. Autor toob selgelt välja isikliku panuse. Kokkuvõte ei ole uue töö alustamine, siin võib anda nägemuse töö jätkamiseks. Kokkuvõte peab andma hinnangu tehtud tööle ja saavutatud tulemusele. Kokkuvõtte maht ei ületa 1/10 töö põhiosa mahust. Võõrkeelne resümee (Summary) algab uuelt lehelt ja pealkiri trükitakse suurte tähtedega, kasutades fonti Verdana 14pt Bold. Pealkirja ette araabia numbrit ja pealkirja järele punkti ei panda. Sisukorras näidatake võõrkeelse resümee pealkiri ja lehekülje all keskel on nähtav lehekülje number. Võõrkeelne resümee on sissejuhatuse ja kokkuvõtte süntees, kus on toodud töö pealkirja täpne tõlge, autori nimi, töö aktuaalsuse põhjendus, püstitatud eesmärgi ja ülesannete kirjeldus, ülevaade saadud tulemustest, järeldustest, ettepanekutest Kasutatud kirjanduse loetelu algab uuelt lehelt ja pealkiri trükitakse suurte tähtedega, kasutades fonti Verdana 14pt Bold. Pealkirja ette araabia numbrit ja pealkirja järele punkti ei panda. Sisukorras näidatake kasutatud kirjanduse pealkiri ja lehekülje all keskel on nähtav lehekülje number. Kasutatud kirjanduse loetelu hõlmab ainult töö koostamisel viidatud allikaid. Kõigile kasutatud kirjanduse loetelus toodud allikatele peab olema töös viidatud. On soovitav, et vähemalt pool kasutatud allikatest ei ole vanemad kui 5 aastat. Allikad järjestatakse loetellu viitamise järjekorras ja iga uus allikas saab järgmise järjekorranumbri. Viitamisel kasutatakse numbrilist viitamissüsteemi, mis võimaldab konkreetse autori puudumisel (veebileheküljed, standardid jne) märkida viidatava teksti, valemi, arvväärtuse, joonise vms juurde nurksulgudes vastava allika järjekorranumber Lisadele tuleb töös kindlasti viidata. Lisad nummerdatakse ja nende pealkirjad tuuakse ära sisukorras. Iga lisa algab uuelt lehelt. Iga lisa esimese lehe paremasse ülanurka kirjutatakse fondis Verdana 10 Bold tähis Lisa koos selle järjekorranumbri ja pealkirjaga, nt Lisa 1 Tiitellehe vorm. Pealkirja järele punkti ei panda Kui lõputöö sisaldab jooniseid, skeeme, plakateid jms graafilist materjali, mis kuulub lõputöö juurde ja mille formaat on A3 või suurem, siis võib need välja printida vähendatud kujul juhul, kui tekst on loetav ning köita need lõputöö lisa(de)sse; 10

11 või paigutada need originaalformaadis voldituna töö tagakaane siseküljele kinnitatud taskusse või selle puudumisel tiitellehega varustatud eraldi mappi. Graafiline materjal volditakse kokku alles pärast lõputöö kaitmist. Lõputöö põhiosa maht on rakenduskõrgharidusõppe lõputöö puhul lehekülge; magistritöö puhul lehekülge. Lõputöö mahu hulka ei arvestata lisasid ja eraldi vormistatud graafilist osa. Lõputöö esitatakse ühes kõvaköite eksemplaris ja kogu lõputöö tuleb üles laadida PDFvormingus ning metaandmed (vt Lisa 5) DOC-vormingus varem kokkulepitud elektroonilisse andmebaasi. Pärast töö esitamist selles parandusi teha ega lehti vahetada ei tohi. Kui lõputöö on avaldamispiiranguga, siis lisaks ühele kõvaköite eksemplarile tuleb kogu lõputöö üles laadida PDFvormingus; metaandmed (vt Lisa 5) DOC-vormingus; tiitelleht ja lühikokkuvõte (sisuliselt töös olev kokkuvõte, milles peab olema autori nimi ja lõputöö pealkiri ning ei tohi sisaldada konfidentsiaalset infot) eraldi failidena DOC-vormingus. Kõik eelpool nimetatud failid laaditakse üles varem kokkulepitud elektroonilisse andmebaasi. Vormistamisnõuetele mittevastav töö tagastatakse üliõpilasele ümbervormistamiseks. Enne eelkaitsmist saadab üliõpilane oma lõputöö DOC/PDF- vormingus plagiaadi kontrolli. Kui lõputöös esitatud andmed osutuvad võltsituiks või lõputöös tuvastatakse plagiaat, tagastatakse see töö üliõpilasele. 11

12 4. TÖÖ VORMISTAMINE Juhendi eesmärk on abistada üliõpilasi lõputöö vormistamisel. Töö vormistus peab vastama teadustööde vormistamise nõuetele, mis sisalduvad standardites ISO 5966:1982 ja ISO 690: Töö kirjutamise stiil ja keel Töö kirjutamise keeleks on õppekava keel. Töö tuleb kirjutada täpses ja selges oskuskeeles. Släng ja ajakirjanduslikud fraasid on sobimatud. Töös ei ole soovitav kasutada mina vormi, vaid umbisikulist vormi ja termineid autor, töö koostaja, uurimuse läbiviija. Eelistatav on kindla kõneviisi kasutamine, sest tingiva kõne valdav kasutamine võib jätta mulje, et autor ei ole oma seisukohtade õigsuses kuigi veendunud. Kirjavigade vältimiseks on soovitatav kasutada ka võõra lugeja abi, sest kõiki oma vigu autor tavaliselt ise ei märka. Kirjutamisel tuleb silmas pidada järgmisi üldistatud nõudeid: sõnastus peab olema korrektne ja loogiline; kasutada selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat; väljendused peavad olema loomulikud ja lihtsad; võõrsõnadega ei liialdata; hoiduda tõlkevääratustest; vältida paljusõnalisust; vältida sõnakordusi ja kasutada rikkalikumat sõnavara; kirjutada nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik; vältida slängi, stampkeelendite, ajakirjanduslike, käibe- ja poeetiliste (üliemotsionaalsete) fraaside kasutamist; hoiduda võõrkeelte liigsest mõjust lõputöö tekstile. Kõik eelnev tähendab seda, et töö tuleb kirjutada teadusstiilis. Sellele on iseloomulikud veel järgmised tunnused: paljude terminite ja muude erialakeelendite sisaldumine sõnavaras; mitmesuguste keeleväliste väljendusvahendite (arvud, valemid, tabelid, joonised jms) ulatuslik kasutamine Viimistlemine Lõputöö kirjutatakse 1,5 reavahega, Verdana 10pt, rööpjoondatuna. Märkuste ja kasutatud kirjanduse vormistamisel kehtivad samad reeglid. 12

13 Lõputöö autorideklaratsioon prinditakse tiitellehe pöördele (kui lõputööl on kaks tiitellehte, siis esimese tiitellehe pöördele). Ülejäänud lõputöö prinditakse vaid lehe ühele küljele. Lehe üleval, all ja paremal pool peab olema 2,5 cm vaba ruumi ning vasakule jäetakse köitmise tarbeks 3,0 cm vaba ruumi. Lehekülje number pannakse lehe alla keskele. Tiitellehele, autorideklaratsioonile, lihtlitsentsile, lõputöö ülesandelehele ja töösse köidetud joonistele leheküljenumbrit ei trükita, kuid neid arvestatakse numeratsioonis. Tekst esitatakse plokkidena. Tekst on joondatud kahepoolselt. Lõik lõpetatakse Enteriga, kuid mitte moodustada sellega tühja rida. Vahemiku puhul märgistada kahe pealkirja vahele jääv tekst ja käsuga Format Paragraph Spacing: After 6 pt saadakse lõikudele sobivad vahed. Töö liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks, mis pealkirjastatakse ning töö põhiosa (peatükid ja nende alljaotused) nummerdatakse hierarhilise numeratsiooniga ja araabia numbritega (peatükk 1, alapeatükk 1.1, selle allosa jne). Peatükkide hierarhia sügavus max 4. Samal hierarhianivool olevad punktid peavad olema sama tähtsus- ja detailsusastme ning mahuga. Kõiki peatükke ja töö teisi iseseisvaid osi (autorideklaratsioon, lihtlitsents, lõputöö ülesanne, sisukord, eessõna, lühendite ja tähiste loetelu, sissejuhatus, kokkuvõte, resümee/summary, kasutatud kirjanduse loetelu, lisad, graafiline osa) alustatakse uuelt lehelt. Üleminekud esitada näiteks sõnade esiteks", teiseks" jne abil. Ühe ja sama kirjaliku töö vormistamiseks ei ole soovitav kasutada mitut erinevat šrifti. Teksti esiletõstmiseks võib kasutada sõrendatud, paksu või kaldkirja. Lõputöö kõik lehed nummerdatakse läbiva numeratsiooniga, kaasaarvatud eraldi lehtedel olevad tabelid, lisad jm. Numbrid kirjutatakse lehekülje alla keskele. Tiitellehele, autorideklaratsioonile, lihtlitsentsile, lõputöö ülesandelehele ja töösse köidetud joonistele leheküljenumbrit ei trükita, kuigi neid arvestatakse numeratsioonis Lühendid Soovitav on kasutada ainult üldlevinud sõnade ja mõõtühikute lühendeid nagu nr, vt, a, lk, jms, jne. Samuti tuleks kasutada üldlevinud lühendeid, mille täisnime ei ole üldjuhul tavaks pruukida (näiteks: ÜRO, USA jt). Enne lühendi loomist tuleks see esmakordselt samas defineerida täieliku kirjapildi kaudu. 13

14 Näiteks: informatsiooni- kommunikatsioonitehnoloogia (IKT). Ettevõtete ja asutuste pikad nimed on samuti soovitav nende korduvkasutamise puhul lühendada. Kui töös kasutatakse üle paarikümne vähetuntud termini, lühendi või sümboli, milles igaüks esineb vähemalt kolm korda, siis on soovitav koostada lühendite ja tähiste loetelu. Viimane koos vastavate selgitustega esitatakse kas lisas või paigutatuna töö algusossa eraldi alajaotusena (tavaliselt peale sisukorda). Kõikidest kasutuselevõetud lühenditest tuleb kogu töö ulatuses kinni pidada Loetelud Loetelu punktid tähistatakse tavaliselt kas araabia numbrite (1, 2, 3), väiketähtede (a, b, c), mõttekriipsu (-), punkti ( ) või erikujulise tärniga (, jm). Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest või sõnaühenditest, siis kirjutatakse loetelu punktid üksteise järele ja eraldatakse komaga. Järjekorda võib tähistada numbrite või tähtedega, mille järel ümarsulg. Näiteks: Infosüsteemi arendamise etapid on järgmised: 1) uuring, 2) analüüs, 3) disain, 4) rakendamine. Või Infosüsteemi arendamise etapid: a) uuring, b) analüüs, c) disain, d) rakendamine. Kui loetelu sisuks on pikemad sõnaühendid või laused (milles esineb ka koma, sulud jms), siis võib need kirjutada üksteise järele või alustada igat punkti uuelt realt. Kui numbri või tähe järel on ümarsulg või kasutatakse täpploetelu, alustatakse väiketähega ja loetelu osad eraldatakse üksteisest semikooloniga. Näiteks: Mudelile esitatavad kriteeriumid 1) igal mudelil peab olema eesmärk, ta peab väljendama uuritava objekti mingit olulist aspekti; 2) mudeli põhjal peab olema võimalik lihtsalt suhelda; 3) mudelit peab olema lihtne hooldada. või Modelleerimise eesmärgid on paremini mõista olemasolevat ja loodavat süsteemi; süsteemis osalejatele (arvutisüsteemide tulevastele kasutajatele) süsteemi visualiseerimine ja kooskõlastamine; süsteemi määratlemine erinevatest vaadetest; üldisemalt, juhtida riske, mis on seotud lõpptulemusega. 14

15 Kui kasvõi üks loetelu osadest koosneb kahest lausest, siis asendatakse sulg järjekorranumbri järel punktiga ja alustatakse suure tähega. Kui mõni loetelu sisaldab omakorda loetelu, siis tähistatakse üldisema loetelu punktide järjekorda numbritega, alluva loetelu punkte aga tähtedega (koos suluga). Kirjaliku töö peatükke ja allosasid pole soovitav alustada ega lõpetada loeteluga. Igale loetelule peaks järgnema hinnang või lühike selgitus Numbrite kirjutamine Ühekohalised arvud (0-9) tuleb tekstis kirjutada sõnadega. Kui aga ühekohalisele arvule järgneb mõõtühik või tähis, kirjutatakse ta numbriga. Arvudele harilikult käändelõppe ei lisata. Järgarvu järele pannakse punkt. Aasta tuleks näidata alati arvuliselt, st mitte kirjutada käesoleval aastal, möödunud aastal jne. Tekstis, samuti tabelites tuleks hoiduda suuremate kui 3-4 tüvenumbriga arvude kasutamisest. Viie- ja suuremanumbrilistes arvudes jagatakse numbrid harilikult kolme numbri kaupa rühmadesse lõpust (ühelistest) alates. Näiteks: kr. Valemites ja ka tabelites esinevad suured arvud on soovitav kirjutada kombineeritult arvu 10 astmena. Näiteks: 1, N/mm 2. Näitaja esitamisel väärtuste piirkonnana pannakse mõõtühik viimase arvu järele. Näiteks: 150 kuni 170 km. Kuni märgina võib arvude vahel kasutada mõttekriipsu ( km). Kui aga on oht, et viimast võiks lugeda miinusmärgiks, tuleks kasutada kolme punkti ( km). Tuleb hoiduda mitme mõõtühiku üheaegsest kasutamisest ühe suuruse väljendamisel, samuti kümnendmurdude väljendamisest koma asemel teiste märkidega (punkt, sidekriips). Näiteks: 15 krooni 25 senti tuleks kirjutada 15,25 kr. Arvväärtusi ei tohi poolitada ega ka mõõtühikut üle viia teisele reale. Arvude ja algebraliste sümbolite vahele ei jäeta vahet. Suuruse väärtuse esitamisel on soovitav, et arvväärtus jääb vahemikku 0,1 kuni Numbrite komakoha eraldamiseks kasutatakse koma (mitte punkti). Suurused esitatakse kõikjal (tekstis, tabelites, valemites jne) arvestades järgnevaid reegleid: suuruse või muutuja sümbol on kaldkirjas; kirjeldav sümbol on püstkirjas; arvväärtus on püstkirjas; ühik on püstkirjas; arvväärtuse ja ühiku vahel on tühik (v.a tasanurga mõõtühikute tähised;,,, mis kirjutatakse vahetult väärtusarvu järele). 15

16 Kuupäevade kirjutamisel tuleb kasutada viisi: pp.kk.aaaa, nt (teine veebruar kahe tuhande kahekümnes aasta), aastal (teisel veebruaril kahe tuhande kahekümnendal) Tsitaatsõnad Tsitaatsõnad on võõrkeelsed sõnad, mida kasutatakse nii nagu nad vastavas keeles on. Muust tekstist peab tsitaatsõnu kindlasti eristama. Tsitaatsõnade trükkimisel tuleb järgida eesti keele reegleid. Kui tekst on trükitud püstkirjas, siis pannakse tsitaatsõnad kaldkirja. Tsitaatsõnu käänatakse lähtudes nende hääldusest ülakoma abil. Tsitaatsõna käänamisel jääb tsitaatsõna kaldkirja, aga ülakoma ja käändelõpp trükitakse püstkirjas, nt scanner'ist. Osa võõrkeelseid sõnu on mugandatud eesti keelde, neid tsitaatsõnana märkima ei pea, nt inglise keelest tulnud sõnad link ja server. Tsitaatsõnadest tuleb eristada nimesid ja nimetusi, mis kirjutatakse läbiva suure algustähega püstkirjas ja mida käänatakse ülakomaga ainult teatud juhtudel. Nimed on nt tarkvaraprogrammidel ja internetikeskkondadel (Google, Facebook, Youtube, Skype, Powerpoint) Tabelid Üldnõuded. Tabeleid kasutatakse arvandmete või standardsete arvutuste süstematiseeritud ja kompaktseks esitamiseks. Töö põhiosas ei tohiks olla suuri tabeleid ulatusliku ja töötlemata arvmaterjaliga. Seda laadi tabelid jm arvulised andmed, mis ei ole otseselt seotud käsitletava küsimusega, tuleks paigutada töö lisasse. Soovitav on üldjuhul kasutada nn lahtisi tabeleid, kus ainult tabelipea eraldatakse rõhtjoontega, vertikaalsed vahejooned aga puuduvad. Veerud moodustuvad üksteise alla paigutatud andmete tulpadest. Ühesuguste mõõtühikutega arvandmed tuleks veergudesse paigutada nii, et arvude samad kümnendkohad oleksid üksteise all kohakuti. Kui selline veergude kujundamine nendes esineva tekstilise materjali või ruumi vähesuse tõttu ei ole võimalik, eraldatakse veerud üksteisest vertikaaljoonega. Tabelite nummerdamine ja pealkirjad. Iga tabeli kohale lehe vasakusse serva kirjutatakse üldnimetus Tabel, millele järgneb tabeli tähise kahekohaline number ja tabeli sisu iseloomustav nimetus kasutades fonti Verdana 9, reavahe 1,0. Tabelid nummerdatakse araabia numbritega kogu töö ulatuses. Tabeli tähise esimene number näitab peatükki, teine näitab tabeli järjekorranumbrit antud peatüki ulatuses. Näiteks: Tabel 3.1. Kui kogu töös on ainult üks tabel, siis seda ei nummerdata. Kõik tabelid peavad kandma nende sisu ammendavalt lahtimõtestavat võimalikult lakoonilist pealkirja. Tabeli pealkirja lõppu punkti ei panda. Parema esiletõstmise 16

17 huvides eraldatakse tabel muust tekstist suurema reavahega. Pealkirja sõnastamisel tuleks alustada tabeli sisust. Kõik tabelid joondatakse lehe keskele. Tabelis olev tekst kirjutatakse fondiga Verdana 9. Tabelites on lubatud kasutada reavahet 1,0. Näide: Tabel 3.1 Infotehnoloogia varad Andmed Andmed kõige laiemas tähenduses (nii välised kui sisesed), struktureeritud kui struktureerimata, graafika ja heli jne Tehnoloogia Riistvara, opsüsteemid, andmebaasihalduse süsteemid, võrgundus, multimeedia jne Infrastruktuur Infosüsteemi loomiseks ja toimimiseks vajalikud ressursid Inimesed Personali oskused, teadmised ja tootlikus infosüsteemide ja nendega seotud teenuste planeerimiseks, organiseerimiseks, hankimiseks jm Kui kõik tabelis toodud andmed on ühesuguse mõõtühikuga, siis näidatakse see tabeli kohal paremal pool sulgudes. Mitme mõõtühiku kasutamisel esitatakse need vastavate veergude või ridade juures ilma sulgudeta, eraldades nad eelnevast tekstist komaga. Kõigil tabeli veergudel peavad olema selged ja lakoonilised pealkirjad. Vältida tuleks üldisi sõnu nagu nimetus, liik jt. Näiteks mitte Näitaja nimetus, vaid Näitaja. Veergu Jrk nr ei soovitata kasutada, kui selleks puudub vajadus tekstis viitamise seisukohalt. Veergude ja ridade nimetused kirjutatakse suure algustähega. Üldreeglina veerge ei nummerdata. Nummerdada tuleks siis, kui selleks on otsene vajadus: tabel jätkub järgmisel leheküljel (kus enam ei korrata tabeli pead, vaid tuuakse ära ainult veergude numbrid); töö tekstis viidatakse tabeli teatud veergudele; mõne veeru nimetuses on näidatud, kuidas saadakse tulemus antud veergu, näiteks (veerg 2 veerg 4). Veergude nummerdamisel on soovitav tähistada veerud, kus pole arvandmeid (näiteks veerud nimetusega Näitaja ja Mõõtühik ), vastavalt suurtähtedega A, B jne, ülejäänud veerud aga nummerdatakse 1, 2, 3 jne. Poolitada tohib ainult selliseid tabeleid, mis ühele leheküljele ei mahu. Jätkamisel tabeli pealkirja ei korrata. Tabeli järje paremale nurgale kirjutatakse Tabeli 2.1 järg. Tabelid peavad olema paigutatud nii, et nende lugemine oleks võimalik ilma tööd pööramata või pöörates seda 90 0 kellaosuti liikumise suunas. Tabel paigutatakse võimalikult selle tekstilõigu juurde, milles talle viidatakse. Tabelites esitatud andmed tuleb siduda töö tekstiga. Selleks võib kasutada kas otsest viitamist 17

18 ( Alljärgnev tabel 3.1 iseloomustab ) või kaudset viitamist. Viimasel juhul märgitakse lause lõppu sulgudesse tabeli number ( vt Tabel 2.1 ). Peale sellist viidet peaks töös kas kohe või järgmisel leheküljel järgnema tabel. Kui samal leheküljel ruumi ei jätku, täidetakse lehekülg täielikult viitele järgneva tekstiga ja tabel paigutatakse järgmise lehekülje algusesse. Suuremad tabelid paigutatakse eraldi lehtedele, mille formaadid võivad olla töö formaadist kaks korda suuremad (A3). Kui tabelis kasutatakse andmeid kirjandusest, siis peab tabeli pealkirja järel olema viide allikale Valemid ja matemaatilised avaldised Töös tuleb kasutada valemite kirjutamisel ühtset kirjaviisi. Valemid vormistatakse valemiredaktoriga (lihtsad valemid võib vormistada tekstiredaktoriga). Pikad valemid esitatakse omaette real ja joondatakse keskele. Et valemit muust tekstist paremini esile tõsta, eraldatakse see suurema reavahega. Võrdsust ja võrratust väljendavad valemid ning võrrandid esitatakse omaette real. Üksikud sümbolid ja lihtsad matemaatilised avaldised esitatakse tavaliselt teksti sees omaette reale viimata. Pikad valemid ja nende teisendused paigutatakse mitmele reale. Üleminek järgmisele reale tuleks teha tehtemärgi kohal. Kõigi töös esinevate valemite ja matemaatiliste avaldiste saamist tuleb selgitada. Kirjandusest võetud valemite selgitus piirdub viitega allikale. Tuletatud valemite puhul esitatakse lähtevõrrandid ning selgitatakse tuletuskäiku, tingimusi ja lihtsustatavaid eeldusi. Valemis tuleks kasutada eelkõige üldlevinud tähiseid. Kasutatavate tähiste seletused paigutatakse valemite järele, kusjuures igas uues valemis seletatakse ainult esmakordselt esinevaid tähiseid. Kui valemi vasakul pool olev tähis on seletatud tekstis, siis võib antud tähise seletuse valemi järel ära jätta. Valemi tähised koos seletustega kirjutatakse nende valemis esinemise järjekorras nii, et mõttekriipsud oleksid kohakuti. Sümbolite seletus algab uuelt realt taandreata sõnaga kus järgneva koolonita. NB! Valemis kasutatavad muutujad vormistatakse kaldkirjas ja konstandid püstkirjas. Valemite järele mõõtühikuid tavaliselt ei kirjutata. Mõõtühik näidatakse vajaduse korral valemi juurde kuuluvas seletuses. Kui töös on mitu valemit, tuleb nad nummerdada. Valemiga ühte ritta lehe parempoolsele äärele ümarsulgudesse kirjutatakse valemi kahest araabia numbrist koosnev tähis. Esimene number on põhiosa või lisa peatüki, teine number on valemi järjekorranumber antud peatüki ulatuses. Viidates tekstis esitatud valemile, paigutatakse selle number sulgudesse. 18

19 Näiteks: Erisoojuseks c (3.1) nimetatakse soojushulka, mis kulub ühikulise massiga keha soojendamiseks 1 K võrra. Q c m (Θ Θ ) k 2 s, (3.1) kus Q soojushulk, mis tuleb anda kehale massiga mk, et tõsta tema temperatuuri Θ 2 st Θ s ni ; Θ s vee ja katsekeha lõpptemperatuur kalorimeetris, C; Θ2 katsekeha algtemperatuur, C; Valemites kasutatavate sümbolite tähendusi (sh indeksid) koos ühikuga tuleb selgitada nende esmakordsel esinemisel (iga sümboli selgitus omaette real) Illustratsioonid Kõiki töös esinevaid illustratsioone (graafikud, diagrammid, skeemid, joonised, geograafilised kaardid, fotod, vaated, plaanid, lõiked jne) võib nimetada joonisteks. Kõik joonised joondatakse keskele. Kõikide jooniste allkirjad joondatakse vasakule. Allkirja tekst trükitakse fondiga Verdana 9. Joonise tähis koosneb kahest araabia numbrist. Esimene number näitab põhiosa või peatükki, teine number näitab joonise järjekorranumbrit antud peatüki ulatuses. Joonise allkiri algab suure tähega ja selle lõppu punkti ei panda. Parema esiletõstmise huvides eraldatakse joonis muust tekstist suurema reavahega. Kui joonis ei kuulu töö autorile, siis lisatakse allkirja lõppu viide. Näiteks: Joonis 1.1 Joonisele kantavad tähised, arvud ja tekst on soovitav trükkida. Joonise allkirjale võivad järgneda selgitused (neid nimetatakse eksplikatsioonideks). Kui joonise allkirja põhitekstile järgneb eksplikatsioon, pannakse põhiteksti järele koolon. Selgituste elemendid eraldatakse semikooloni või komaga, numbrilised või tähelised tähistused eraldatakse selgitavast tekstist mõttekriipsuga. Kõikidele illustratsioonidele tuleb tekstis viidata. Viitamisel näidatakse joonise täielik number, mis eraldatakse tavaliselt muust tekstist ümarsulgudega, näiteks 19

20 (vt Joonis 4.2). Joonised peaksid paiknema võimalikult lähedal kohale, kus nendele esmakordselt viidatakse. Väikeste mõõtmetega joonis paikneb teksti vahel sobivas kohas, suurem eraldi lehel. Joonis olgu paigutatud nii, et seda saaks vaadata ilma tööd pööramata või pöörates seda 90 kellaosuti liikumise suunas. 20

21 4.10. Tehnilised joonised Lõputöö koostisesse võivad kuuluda mitmesugused joonised (detailide joonised, konstruktsioonide sõlmed, koostejoonised, selgitavad skeemid, hoonete plaanid, asendiplaanid jne), mis vormistatakse eraldi lehtedele, aga mis kuuluvad töö juurde - selle tuumikusse. Jooniste vormistamisel tuleb lähtuda allpool toodud üldnõuetest (formaadid, tiitelnurgad jne), mis vastavad ISO nõuetele. Iga joonis paigutatakse omaette lehele. Lehtede nn A-formaadid standardi ISO 5457 järgi on järgmised: A0 841x1189 mm A1 594x841 mm A3 297x420 mm A4 210x197 mm A2 420x594 mm Formaatidel A3 ja A4 peab olema minimaalselt 10 mm kaugusel servast (suurematel aga minimaalselt 20 mm kaugusel) pidev raamjoon paksusega mitte alla 0,5 mm. Tehnilistel joonistel kasutatakse ainult kahe erineva laiusega jooni. Tiitelnurk on iga tehnilise joonise kohustuslik osa. Formaadi A4 kasutamisel paigutatakse tiitelnurk joonise raamjoone sisse joonise paremasse alanurka piki lühemat külge, suurematel formaatidel aga tavaliselt piki pikemat külge. Tiitelnurga kuju ja mõõtmed on toodud lisas 6. Joonise tükitabelosade loetelu võib paigutada tiitelnurga kohale, nagu näidatud lisas 6. Tükitabeli lahtris Osa asub osa viitenumber, lahtris Väli - tema paigutus joonise mingil väljal. Lahtris Nimetus paikneb osa nimetus, Tähistus aga selle dokumendi (joonise, standardi jt) tähistus, mis määrab antud osa üheselt. Osade loetelu järjekord on siin alt ülespoole. Suuremahuline tükitabel võib paikneda ka eraldi lehtedel formaadis A4. Sel juhul peab tükitabeli all korduma tiitelnurk, detailide loetelu suund on aga igal lehel ülalt alla Viitamine ja allikviidete loetelu koostamine Kõik töös esitatavad seisukohad ja andmed, mille aluseks on kirjalikud allikad, tuleb ilmtingimata siduda viidetega vastavatele allikatele. Viidata ei ole tarvis üldtuntud seisukohtadele. Teistele autoritele kuuluvaid seisukohti või andmeid võib töös esitada tsitaatidena või refereeringutena. Tsiteerimise põhinõudeks on täpsus ja selgus. Tsitaat peab vastama originaalile nii sõnastuse, ortograafia kui ka eristuskirje (näiteks sõrendus) osas ning esitatakse 21

22 jutumärkides. Tõlkimise korral peab olema tegemist võimalikult adekvaatse tõlkega. Tsitaat peab täielikult vastama originaalile nii sõnastuse kui ka kirjavahemärkide poolest. Tsitaati ei lisata omapoolseid sõnu ega jäeta välja autori mõtet moonutavaid sõnu. Tsitaati ei liideta üheks lauseks mitmest kohast võetud lausekatkendeid. Tsitaat pannakse jutumärkidesse, väljajäetavad sõnad asendatakse mõttepunktidega (/ /). Viide tehakse kohe pärast tsitaadi lõppu. Kui tegemist on ühelauselise tsitaadiga, siis pannakse viide lause sisse. Viitamisel kasutatakse numbrilist viitamist, mille puhul märgitakse tsiteeritava mõtte järel nurksulgudesse number, mis viitab allikale kirjanduse loetelus, ja viidatav lehekülg või leheküljed. Näiteks: Infotööks nimetame tööd, mille käigus kogutakse, töödeldakse, salvestatakse, säilitatakse või edastatakse teavet [2: 9]. Kui tsiteeritakse kahte või enamat lauset, siis pannakse viide pärast viimase lause lõpumärki. Näiteks: Lekkevoolude kaitseseade AZUR.1MK hoiab ära inimeste elektrilöögi või muud maapinnale lekkimise tagajärjed. Seda kasutatakse kolmefaasilise vahelduvvoolu elektrivõrkudes sagedusega 50 Hz pingega 690 V trafo isoleeritud neutraaliga. [12] Kui tsiteeritavast lausest on osa sõnu välja jäetud, siis tuleb nende asemele trükkida väljajätupunktid. Näiteks: Tema õppeteooria ütleb, et iga õppeainet saab mingil intellektuaalselt ausal viisil õpetada igale lapsele suvalisel arengutasemel [3]. Refereerimist kasutatakse juhul, kui teksti ei soovita tsiteerida, vaid omasõnaliselt ümber jutustada ja siduda tekstiga. Refereerimisel kehtivad samad viitamispõhimõtted, mis tsiteerimisel. Iga lause, mida refereeritakse ja mis ei kuulu lõputöö autorile, peab olema viidatud. Kui refereeritakse terve lõiguna, siis viide pannakse iga lõigu lõppu. Viitamissüsteem peab kogu töö ulatuses olema ühtne Kasutatud kirjanduse loetelu Kasutatud kirjanduse loetelu hõlmab ainult töö koostamisel kasutatud ja töös viidatud allikaid, mida on minimaalselt 8. Numbrilisel viitamisel on viitekirjed loetelus nummerdatud. Kirjed on järjestatud vastavalt tekstis viitamise järjekorrale. Kui autorit ei ole näidatud või kui teosel on neli või enam autorit, paigutatakse teos kirjanduse loetellu tema pealkirja järgi. Toimetajat autorina ei esitata. Mitme autori korral esitatakse autorid samas järjekorras nagu teosel. 22

23 Kirjandusallikate loetelu koosneb algallikate bibliograafilistest kirjetest. Andmed allikate kohta saadakse nende tiitellehelt või selle pöördelt. Bibliograafiline kirje koostatakse viidatava algallika keeles. Kirje koosneb mitmest komponendist, mis esitatakse kindlas järjekorras. Elektroonilistele dokumentidele viidates esitatakse kirjes autori nimi ja artikli pealkiri, lõppu lisatakse elektrooniline aadress ning sulgudesse aeg, millal seda lehekülge kasutati. Soovituslik kasutatud kirjanduse loetelu järjestamine vastavalt viitamise järjekorrale: 1. Cobern, Martin E. Laboratory Testing of an Active Drilling Vibration Monitoring &Control System. [Online] pdf ( ). (veebiartikkel) 2. Keskkonnaveeb. [Online] ( ). (veebilehekülg) 3. Курчанов, А.Ф. Об оценивании спектра мощности и фазы сигнала. Техническая акустика, 2009, 2. [E-ajakiri] ( (artikkel e-ajakirjast) 4. Schumacher, R. Oscillating quartz method. Chemie in unserer Zeit, 1999, 33 (5), [CD-ROM] CA on CD 2000 ( ). (artikkel CD-ROM andmebaasist) 5. Linntam, A. Programmeerimine Microsoft Exceli keskkonnas. Tallinn: OÜ Külim, (raamat) 6. Промышленная экология: учебное пособие / под редакцией В.В. Денисова.Москва: Ростов-на-Дону, (raamat pealkirja järgi) 7. Macmillan, Hugh. Strategic management: process, content, and implementation.oxford [etc.]: Oxford University Press, (raamat, 1-3 autorit) 8. Sarapuu, K., Piits, L., Urmet, J., Vanamölder, L. Eesti keele õpik 4. klassile. II osa. Tallinn: Avita, (raamat, 4 ja rohkem autoreid) 9. Remi, K-J. Alustame e-õppega juba täna. - Luup, 2002, nr 5, lk (ajakiri) 10. Kikas, M. Setomaa taastuvenergia kogemused ja plaanid. Taastuvate energiaallikateuurimine ja kasutamine, kümnenda konverentsi kogumik, Tartu, Estonia. Tartu: EestiMaaülikool, 2008, (konverentsimaterjal) 11. Tšesnokov, J. Põlevkivivaigu tehnoloogilise protsessi moderniseerimine ettevõttes Kiviõli Keemiatööstus OÜ: lõputöö. Kohtla-Järve, TTÜ Virumaa Kolledž, (käsikiri) 12. Geotehniline projekteerimine. Osa 3. Välikatsed: EVS :2003. Tallinn: Eesti Standardikeskus, (standard) 23

24 13. Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.6. Tuulekoormus: ET Eesti projekteerimisnormid, EPN 1.2.6, (eelnõu) Eesti ehitusteave (ETkartoteek) 24

25 4.13. Pealkiri Pealkirjade kujundamisel arvestada järgmist (vt Lisa 3): Lõputöö kõiki osi (lõputöö ülesanne, sisukord, eessõna, lühendite ja tähiste loetelu, sissejuhatus, kokkuvõte, summary, kasutatud kirjanduse loetelu), põhiosa ja lisade peatükke alustatakse uuelt lehelt ja nende pealkiri kirjutatakse suurte tähtedega kasutades fonti Verdana 14 Bold. Pealkirja järele punkti ei panda. Araabia number kirjutatakse jaotise pealkirja ette samasse ritta ja eraldatakse sobiva vahega (põhiosa, lisade jaotised). Alljaotuse pealkirjad kirjutatakse esisuurtähega kasutades fonti Verdana 14 Bold. Alljaotuse number koosneb peatüki numbrist ning selle alapeatüki järjekorranumbrist ja need on eraldatud punktiga. Pealkiri soovitatakse panna kõige viimasena; ei tohi olla liiga üldine ega liiga konkreetne; ei tohi sisaldada lühendeid; peab sisaldama olulisi sõnu Kirjavead Juhendaja ei ole korrektor ega ka kaasautor, vaid nõuandja - töö struktuuri ehk ülesehituse eest vastutab juhendaja, kirjavead on autori vastutada. Tööl peaks olema 2 lugejat - spetsialist, kes loeb sisu, ja võhik, kes loeb teksti kui sellist. 25

26 5. LÕPUTÖÖ KAITSMISELE ESITAMINE Kõik lõputööd kuuluvad kaitsmisele kolledži direktori poolt moodustatud kaitsmiskomisjoni ees. Komisjoni koosseisu kuulub vähemalt kolm liiget, kellel peab olema kõrgharidus. Komisjon moodustatakse üheks aastaks. Erandjuhtudel võib lõputöö autor taotleda piirangute kehtestamist lõputöö avaldamisele. Piirangute all mõeldakse lõputööd, mis sisaldab riigi- või ärisaladust, isikuandmete kaitse seaduse alusel saladuses hoitavat teavet, avaldamata materjale vm salastatud teavet. Lõputööle ligipääsu piiramiseks esitab üliõpilane kolledži direktorile vabas vormis eraldi lehel asutuse põhjendatud taotluse lõputöö avalikustamisele piirangute kehtestamiseks. Taotlusele tuleb kirjutada piirangu kehtestamise põhjus ja tähtaeg. Taotlus tuleb esitada enne lõputöö kaitsmist. Taotluse kooskõlastavad kõik osapooled. Taotluse alusel koostatakse konfidentsiaalsuse leping, mille allkirjastavad üliõpilane, ettevõtte esindaja ja kolledži direktor. Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on õppekava kõigi muude lõpetamistingimuste täitmine. Lõpetaja, kes soovib esitada oma lõputöö kaitsmisele, koostab õppeinfosüsteemis (ÕIS) vormikohase avalduse, mille kinnitab juhendaja akadeemilises kalendris märgitud kuupäevaks. Kolledži õppetalituses kontrollitakse ühe nädala jooksul, kas lõpetaja on täitnud lõputöö kaitsmisele lubamise tingimused. Täitmise kontrollimise käigus 1. Korrastatakse õppesoorituste loetelu vastavalt õppekava moodulstruktuurile. Korrastamise käigus võib programmijuhi loal kanda sobivad ained ühest moodulist teise. 2. Loetakse üliõpilase taotlusel ja programmijuhi loal mõned vaba- või valikõppeained õppekavavälisteks aineteks. Kui kaitsmisele lubamise tingimused on täidetud, lubatakse üliõpilane lõputöö kaitsmisele. Tasulisel õppekohal õppiv üliõpilane lubatakse kaitsmisele pärast arve tasumist. Kaitsmiskomisjon 1. Viib läbi eelkaitsmise, mis toimub minimaalselt nädal enne kaitsmist. 2. Tutvub tööga, et veenduda, kas esitatud lõputöö vastab tema ülesandele, tasemele ja lõputöödele esitatavatele sisulistele ja vormilistele nõuetele. 3. Avalikustab kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimed vähemalt kolm päeva enne kaitsmist. 26

27 4. Negatiivse tulemuse korral, kui kaitsmiskomisjon leiab, et esitatud lõputöö ei vasta tema ülesandele, profiilile, kehtestatud taseme- ja vorminõuetele, tagastab töö esitajale koos tagasilükkamist põhjendava kaaskirjaga. Kõik kaitsmisele võetud lõputööd kuuluvad retsenseerimisele. Programmijuht määrab retsensendi. Lõputööle määratakse üldjuhul üks retsensent, kellel on lõputööga vähemalt sama taseme kõrgharidus ja töökogemus antud valdkonnas. Retsensioon koostatakse õppekava keeles või kaitsmiskomisjoni loal muus keeles. Retsensentide kirjalikud arvamused (retsensioonid) peavad olema lõpetajale kättesaadavad vähemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist. Vähemalt kaks tööpäeva enne kaitsmist laadib lõpetaja Moodle I kursusele lõputöö pdf-vormis elektroonilise variandi, mis on allkirjastatud üliõpilase ja juhendaja poolt. digitaalselt allkirjastatud juhendaja arvamuse töö kohta; digitaalselt allkirjastatud retsensiooni; metaandmed;kinnise kaitsmise korral eraldi kokkuvõtte ja tiitellehe. Nimetatud dokumentidele lisaks esitab lõpetaja programmijuhi nõudmisel lõputöö köidetud eksemplari ning sisu kajastavaid kirjalikke arvamusi, publikatsioone jm. Kaitsmisele suunatud lõputöös ei ole lubatud teha parandusi ega muudatusi. 6. KAITSMINE Lõputööde kaitsmine on üldjuhul avalik ja toimub varem välja kuulutatud ajal, ruumis ja järjekorras. Põhjendatud juhtudel võib lõputöö kaitsmine olla kinnine. Lõputöö kaitsmise keel on üldjuhul õppekava keel, kaitsmiskomisjoni loal võib lõputööd kaitsta ka muus keeles. Üldjuhul viibivad kaitsmisel nii lõputöö juhendaja kui ka retsensent. Kui töö juhendaja ja/või retsensent ei saa osaleda kaitsmiskoosolekul, kuid on esitanud kirjaliku arvamuse või retsensiooni, milles on hinde ettepanek, võib komisjon selle töö kaitsmise läbi viia. Juhendaja ja retsensent hindavad töö sisu puhul teema aktuaalsust ja töö vastavust teemale; ülesehituse loogilisust; autoripoolseid seisukohti; töö teoreetilist ja praktilist väärtust; 27

28 teemakohase kirjanduse kasutamist; isiklikku panust ja suhtumist töösse Töö vormilise külje puhul hindab retsensent vormistamist ja keelelist korrektsust; õiget viidete süsteemi; kasutatud kirjanduse ja muude allikmaterjali loetelu täielikkust, viidetele vastavust ja nõuetekohast esitamist. Üliõpilane avab oma kaitsekõnes töö sisu, milles on toodud: töö teema valiku põhjendus; töö eesmärk ja ülesanded; töö koostamisel kasutatud allikmaterjalid; töö koostaja isiklik panus; töö struktuur, järeldused ja ettepanekud. Lõputöö kaitsmine toimub avaliku väitlusena, mille osad on: autori ettekanne (ülesande, lahendusteede ja tulemuste tutvustus); retsensendi sõnavõtt; autori vastused retsensendi küsimustele; kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele vastamine; üldarutelu (küsimusi võivad esitada ja oma arvamust avaldada kõik kohalviibijad); juhendaja arvamuse ärakuulamine; autori lõppsõna. (Lõppsõnas esitab autor tavaliselt mõtteid töö edasiarendusest jm. Hea toon näeb ette, et lõppsõnas tänab üliõpilane juhendajat, retsensenti, komisjoni ja kuulajaid.) Ettekande pikkus rakenduskõrgharidusõppe lõputöö puhul on minutit, magistritöö puhul minutit. Aja ülempiiri konkreetsel istungil otsustab kaitsmiskomisjon. Lõppsõnaks on aega kuni 1 minut. Kaitsmiskomisjonile jääb õigus ise määrata oma töö korraldus, mis erineb eelpool toodust. 28

29 6.1. Hindamine Kaitstud lõputööd hindab kaitsmiskomisjon istungi kinnises osas, kus on õigus viibida ka tööde juhendajatel ja retsensentidel. Hääletamisel osalevad ainult komisjoni liikmed. Lõputöö hindamisel arvestatakse (vt Lisa 7). 1. Sisulisi väärtusi, sealhulgas töö vastavust õppekavale ja kinnitatud teemale; ülesande raskust ja mahtu; püstitatud ülesande täidetust; isiklikku panust ja loomingulisust; lahenduse originaalsust; 2. Vormistamist, sealhulgas esituse loogilisust ja loetavust; keelelist korrektsust ja kujunduslikku külge; 3. Töö kaitsmist, sealhulgas kaitsekõnet ja küsimustele vastamist. Edukalt kaitstud tööle pannakse hinne ja selle autor tunnistatakse Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanuks. Kui kaitsmiskomisjon hindab lõputöö hindele mitterahuldav", siis tähendab see, et töö ei vastanud nõutud tasemele või autor ei suutnud seda kaitsta. Sel juhul on lõpetajal võimalik üks korduskaitsmine, mis eeldab olemasoleva töö täiendamist või uue teema valimist. Kaitsmistulemuste vaidlustamine toimub vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskirja 37. Õppetegevusega seotud otsuste vaidlustamine Lisasätted Antud juhendis käsitlemata küsimused lahendatakse vastavuses Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse ja lõpetamise eeskirjadega. Lõputöö või selle lisadega seotud autoriõiguslikud küsimused lahendatakse seaduses ettenähtud korras. 29

30 6.3. KASUTATUD KIRJANDUS 1. Erelt, T. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, Grosschmitd, G., Lavrentjev, J., Vanaveski, J. Kirjalikud tööd, projektid ja tehnilised joonised. Koostamise ja vormistamise juhised. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, Masinaehituse instituut, Inseneriteaduskonna lõputööde nõuded. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, Papstel, J. Nõuded bakalaureuse- ja magistriõppe lõputöödele mehaanikateaduskonnas. Tallinn: Mehaanikateaduskond, Rajangu, V. Doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja diplomitöö koostamine ja kaitsmine. Tegevusjuhend. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, Haridusuuringute keskus, Roomets, S. Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil. Tallinn: AS Rebellis,

31 Lisa 1 Tiitelleht TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INSENERITEADUSKOND Virumaa kolledž QlikView BI-platvormil põhinev rakendus PEH graafikute kontrollimiseks ja analüüsimiseks ASis Viru Keemia Grupp Application based on Qlikview business intelligence software for monitoring and analyzing schedules of planned preventive maintenance at Viru Keemia TELEMAATIKA JA ARUKATE SÜSTEEMIDE ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖ Üliõpilane:... Üliõpilaskood:... Juhendaja:... Kohtla-Järve, 2020

32 Lisa 2 Autorideklaratsioon (Tiitellehe pöördel) AUTORIDEKLARATSIOON Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Lõputöö alusel ei ole varem kutse- või teaduskraadi või inseneridiplomit taotletud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud Autor:... / allkiri / Töö vastab rakenduskõrgharidusõppe lõputööle/magistritööle esitatud nõuetele Juhendaja:... / allkiri / Kaitsmisele lubatud Kaitsmiskomisjoni esimees... / nimi ja allkiri / 32

33 Lisa 3 Pealkirjade stiilid SISUKORD (Heading1) SISSEJUHATUS (Heading1) Verdana 14 pt, rasvane(bold), kõik suurtähed, reavahe enne 6 pt, pärast 6pt, Hoia järgmisega koos (Keep with next) 1. ESIMESE PEATÜKI PEALKIRI (Heading1) Esimese peatüki 1. alapeatükk (Heading2) Verdana 14 pt, rasvane, esimene suurtäht, reavahe enne 6 pt, pärast 6 pt, Hoia järgmisega koos Esimese peatüki 2. alapeatükk (Heading2) Esimese peatüki 2. alapeatüki 1. Punkt (Heading3) 12 pt, rasvane, esimene suurtäht, reavahe enne 6 pt, pärast 6 pt, Hoia järgmisega koos 2. TEISE PEATÜKI PEALKIRI (Heading1) Teise peatüki 1. alapeatükk (Heading2) Teise peatüki 2. alapeatükk (Heading2) Teise peatüki 2. alapeatüki 1. punkt (Heading3) KOKKUVÕTE (Heading1) SUMMARY (Heading1) KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU (Heading1) Lisa 1 Pealkiri (Heading2) Lisa 2 Pealkiri (Heading2) 33

34 Lisa 4 Sisukord (näidis) SISUKORD 1. EESMÄRK LÕPUTÖÖ TEEMA, SISU JA JUHENDAJA LÕPUTÖÖLE ESITATAVAD NÕUDED TÖÖ VORMISTAMINE Töö kirjutamise stiil ja keel Viimistlemine Lühendid Loetelud Numbrite kirjutamine Tsitaatsõnad Tabelid Valemid ja matemaatilised avaldised Illustratsioonid Tehnilised joonised Viitamine ja allikviidete loetelu koostamine Kasutatud kirjanduse loetelu Pealkiri Kirjavead LÕPUTÖÖ KAITSMISELE ESITAMINE KAITSMINE Hindamine Lisasätted KASUTATUD KIRJANDUS Lisa 1 Tiitelleht Lisa 2 Autorideklaratsioon (Tiitellehe pöördel) Lisa 3 Pealkirjade stiilid Lisa 4 Sisukord (näidis) Lisa 5 Metaandmed (näidis) Lisa 6 Tiitelnurk ja tükitabel Lisa 7 Lõputööde hindamiskriteeriumid

35 Lisa 5 Metaandmed (näidis) Töö pealkiri (eesti keeles): Põlevkivifenoolide Rezol-fraktsiooni baasil alküülresortsiin-formaldehüüdvaigu tootmise tehnoloogilised arvutused Töö pealkiri (inglise keeles): Technological сalculations of alkyl-resorcinol-formaldehyde resin production on the basis of shale phenols Rezol fraction Töö pealkiri (vene keeles, kui töö on kirjutatud vene keeles): Технологические расчеты производства алкилрезорцино-формальдегидной смолы на основе фракции сланцевых фенолов Rezol Autor: Navka, Nadezda Juhendaja(d): Keerutaja, Ivo; Mänd, Arvo Kaasjuhendaja(d): Rätsep, Toomas Kaitsmise kuupäev: Töö keel: est / eng / rus: rus Asutus (eesti keeles): Tallinna Tehnikaülikool Asutus (inglise keeles): Tallinn University of Technology Teaduskond (eesti keeles): Inseneriteaduskond Teaduskond (inglise keeles): School of Engineering Instituut (eesti keeles): Virumaa kolledž Instituut (inglise keeles): Virumaa College Märksõnad (eesti keeles): alküülresortsiini-formaldehüüdvaik, vaikude süntees, polükondensatsioonivaik, 5-metüülresortsiin, summaarsete põlevkivifenoolide fraktsioon, polükondensatsioon, novolak, vedel vaik, alküülresortsiinid, diplomitöö/magistritöö Märksõnad (inglise keeles): alkylresorcinol formaldehyde resin, resin synthesis, condensation resin, 5-methylresorcinol, total oil shale phenol fraction, polycondensation, novolac, resol resin, alkylresorcinols, diploma thesis/master s thesis Märksõnad (vene keeles, kui töö on kirjutatud vene keeles): алкилрезорцинформальдегидная смола, синтез смол, поликонденсационная смола, 5- метилрезорцин, фракция общих сланцевых фенолов, поликонденсация, новолак, резольная смола, алкилрезорцины, дипломная работа/магистерская работа Õigused (ainult piiratud õigusega lõputööle): minu lõputöö on piiratud õigusega 35

36 Lisa 6 Tiitelnurk ja tükitabel Iga tehniline joonis või nendega seonduv dokument varustatakse tiitelnurgaga. Vastavalt standardile ISO 5457:1999 paikneb tiitelnurk (laius 180 mm) kõikidel ainult horisontaalse paigutusega kasutada lubatud leheformaatidel (s.o formaatidel alates A0 kuni A3 ja kõikidel pikendatud formaatidel) joonisevälja alumises parempoolses nurgas. Ainult vertikaalse paigutusega kasutataval formaadil A4 on tiitelnurk joonisevälja allosas, ulatudes laiuses äärest ääreni. Täidetud tiitelnurk koos temaga pealt külgneva tükitabeli algusega on kui näide toodud Joonisel 1.1 auto tungraua AT5 koostejoonise esilehelt. Joonis 1.1 Täidetud tiitelnurk koos temaga pealt külgneva tükitabeli algusega koostejoonise esilehelt. Tiitelnurk koosneb kahest ristkülikulisest, üksteise peal paiknevast andmete plokist: joonise (või dokumendi) identifitseerimisandmete plokk; lisaandmete plokk. Identifitseerimisandmete ploki kujundus ja mõõtmed on antud Joonisel 2. Plokki ümbritseva raamjoone laius on 0,7 mm, väljade eraldusjoontel 0,35 mm. Ploki väljadel tuuakse järgmised andmed: a - joonise (või dokumendi) koostajat iseloomustav tegevusala (nt konstruktor, teostaja, joonestaja, vm), koostaja nimi, koostamise aasta ja kuu. Koostajat loetakse dokumendi autoriks; 36

37 b - täidetakse analoogselt väljaga a ja ainult siis, kui tekib vajadus märkida mõnda teist dokumendi koostamisega seotud isikut temaga kokkuleppel (nt juhendaja, kontrollis, vm); c- dokumendi õigusliku omaniku nimi. Õiguslikuks omanikuks on Tallinna Tehnikaülikooli struktuuriüksus, kus dokument koostati (nt Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž); d - funktsionaalselt dokumendi sisu kajastav tiitel. Joonisel tuuakse kujutatud objekti nimetus, joonise liik e otstarve, kuuluvus mõne projekti või töö koosseisu, vm. Kirjadele valitakse sobivad kõrgused reast 2,5 3, ja 14 mm; e - lehe järjenumber. Sama registreerimise identifitseerimisnumbrit (vt f ) kandvate lehtede koguarv märgitakse peale järjenumbrit ja kaldkriipsu ning ainult dokumendi esilehel (nt 1/3, vt Joonis 1); f - registreerimis- e identifitseerimisnumber, millega dokument on üheselt tuvastatav. Joonis 2.2 Identifitseerimisandmete plokk tiitelnurgale Lisaandmete ploki kujundus ja mõõtmed on antud joonisel 3. Plokki ümbritseva raamjoone laius on 0,7 mm, väljade eraldusjoontel 0,35 mm. Ploki väljadel tuuakse järgmised andmed: g joonisel kasutatud projektsioonimeetodit identifitseeriv graafiline tähis. Valdavalt on levinud esimese ruuminurga projektsioonimeetod, mida identifitseeriv graafiline tähis standardi ISO :1999 järgi on antud Joonisel 4. Sellel väljal kasutamiseks saadakse sobivate mõõtmetega tähis kõrguse h = 3,5 mm puhul; h - pinnakaredus (ISO ); j - piirhälbed; k - materjal; m - mõõtkava; 37

38 n - mass. Joonis 2.3 Lisaandmete plokk tiitelnurgale Joonis 2.4 Esimese ruuminurga projektsioonimeetodit identifitseeriv graafiline tähis standardi ISO :1996 järgi Kui joonis (või mõni teine tehniline dokument) on vormistatud mitmel lehel, siis alates teisest lehest võib kahest andmete plokist koosneva tiitelnurga asemel kasutada lihtsustatud tiitelnurka, milleks on ainult identifitseerimisandmete plokk. Tükitabel (laius 180 mm) võib paikneda joonise esilehel kui ruumi on piisavalt (vt Joonis 1), või olla vormistatud iseseisva dokumendina. Joonise esilehel paigutatakse tükitabel vahetult tiitelnurga peale. Sellise tabeli kujundus ja mõõtmed on antud Joonisel 5. Tabeli veergudes tuuakse järgmised andmed: p - koostisosa viitenumber; q - viiteväli, kus asub koostisosa viitenumber; r - koostisosa nimetus ja kirjeldus; s - selle dokumendi tähistus, mis määrab märgitud koostisosa; t - hulk; u - märkus. 38

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

1

1 LOOVTÖÖ-UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND Muhu Põhikooli 8.klassi õpilased kirjutavad uurimistöö, mille maht lisadeta on 10 15 lehekülge. Uurimistöö eesmärgid on: 1) uurimistöö metoodika õpetamine, 2) uurimistöö

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Sisukord 1. Loovtöö korraldamisest põhikoolis... 3 2. Loovtöö teema valimine... 4 3. Loovtöö juhendamine... 5 4. Töö kava ja üldistatud nõuded...

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 2. TÖÖ KOOSTAMINE... 4 2.1. Üldised nõuded õpilaste töödele... 4 2.1.1. Õpilase

Rohkem

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE 4 1.1 Üldised nõuded õpilaste loovtöödele 5 1.2. Loovtöö hindamine

Rohkem

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend Uurimistöö vormistamise juhend Kinnitatud dir. kk. nr. 27, 18. detsember 2012 Uurimistöö osad: 1) tiitelleht 2) sisukord 3) sissejuhatus 4) põhiosa 5) kokkuvõte 6) kasutatud materjalid 7) lisa(d) (vajadusel).

Rohkem

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019 Tartu Tamme Gümnaasium Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend gümnaasiumile Tartu 2019 1 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Juhendatava ja juhendaja rollid õpilastöö koostamisel... 5 2. Uurimistöö...

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž ÜLIÕPILASTÖÖDE JUHEND Pärnu 2018 SISUKORD Sissejuhatus... 4 1. Töö koostamine... 5 1.1. Tööde liigid... 5 1.2. Lõputöö teema valik ja laiendatud kava... 6 1.3. Erialakirjanduse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 SISUKORD I. TÖÖ SISU JA EESMÄRK... 3 II. TÖÖLE ESITATAVAD PÕHINÕUDED... 5 1. Sisulised nõuded... 5

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND Tallinna Rahumäe Põhikool LÕPUTÖÖ KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOLIS Juhend Koostaja: Triinu Pääsik Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Lõputöö liigid... 4 1.1. Loovtöö... 4

Rohkem

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 SISUKORD 1. Üldised nõuded... 4 2. Õpilasuurimuse olemus ja ülesehitus... 7 2.1. Tiitelleht... 7 2.2. Sisukord... 8 2.3. Kasutatud

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018 Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasiumi kirjalike tööde juhend Koostajad: I. Rohtlaan, T. Leibur, M. Rebane, K. Õun, R. Lume (2018) Pärnu 2018 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Õpilastööde liigid

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Tartu 2017 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - JUHEND_13_14

Microsoft Word - JUHEND_13_14 Kinnitatud Gümnaasiumi Nõukogus 26. septembril 2006, lisatud muudatused 31. maist 2011 PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUM AASTATÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Koostaja Gerli Laur PÄRNU 2011 2 SISUKORD

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MTAT Loeng 11 ( )

MTAT Loeng 11 ( ) Reageerimisaeg. Otsingud tekstis, andmebaasis ja multimeedias. Professionaalsed otsingu liidesed. Visualiseerimine (1/37) Reageerimisaeg (2/37) Reageerimisaeg ja selle mõjud Reageerimisaeg Sekundite arv,

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik, Veiko Berendsen, Krista Lepik Tartu 2016 SISUKORD

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Binder1.pdf

Binder1.pdf Neeme Katt: Juhendaja peab olema kursis õpilasuurimuste metoodikaga ning omama ettekujutust töö tulemustest. Ainult nii saab anda õpilasele asjatundlikku nõu, tegemata samas midagi tema eest ära. Õpilaste

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Doktoritöö malli kasutamise juhend koos Wordi selgitustega Sisukord Sissejuhatus see on numbrita esimese taseme pealkiri Doktoritöö malli kasut

Doktoritöö malli kasutamise juhend koos Wordi selgitustega Sisukord Sissejuhatus see on numbrita esimese taseme pealkiri Doktoritöö malli kasut Doktoritöö malli kasutamise juhend koos Wordi selgitustega Sisukord Sissejuhatus see on numbrita esimese taseme pealkiri... 2 1 Doktoritöö malli kasutamise selgitus peatükkide kaupa... 3 1.1 Tiitellehed...

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Viitamine ja allikad Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandme

Viitamine ja allikad Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandme Viitamine ja allikad Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandmed, valemid jms tuleb varustada viidetega. Kõik töö

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem