1.3. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1.3. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel."

Väljavõte

1 Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtmise kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Ühisgümnaasiumi (edaspidi Kool) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse -st 27, haridus- ja teadusministeeriumi 19. augusti 2010 määrusest nr 43 Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord ning Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusest nr 132 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse (Lisa 1), millele lisab: 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia; 2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul; 3) nõuetekohase digitaalse dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks (foto peab olema värviline, heledal taustal, otsevaates, minimaalse resolutsiooniga 1300x1600 pikslit, minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse suurusega 5 MB, pildiformaadis JPG või JPEG); 4) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (Lisa 4); 5) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia allalaaditult haridusportaal.edu.ee keskkonnast. 1

2 2. Vastuvõtmine esimesse klassi klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord klassi astumisel esitab vanem 1. märtsist 15. märtsini Tallinna Haridusametisse taotluse ühtses veebikeskkonnas Lapsevanem või eestkostja (edaspidi Vanem) on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine lapsevanema/eestkostja taotluse alusel (Lisa 2). Vastav taotlus tuleb vanemal või eestkostjal koolile esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna või kirjalikult Vabad õpilaskohad komplekteeritakse taotluste laekumise ajalise järjestuse alusel Kooli vastuvõtmisest või mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse e-kirjaga 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist. 3. Vastuvõtmine üleminekuklassidesse 3.1. Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul Kooli vastuvõtmiseks esitatakse p.1.4. loetletud dokumendid ja klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul Kooli vastuvõtmisest või mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse e-kirjaga 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist. 4. Kümnendasse klassi vastuvõtmise kord 4.1. Gümnaasiumisse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigiharidustaseme omandanud õpilane klassi sisseastumiseks korraldatakse Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsed Ühiskatsete läbiviimist reguleerib Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord (punktid 5-10). 2

3 4.4. Tallinna Ühisgümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks võivad õpilased kandideerida ühele õppesuunale. Teise õppesuuna eelistuse saab õpilaskandidaat soovi korral avaldada vestlusel Kolme kooli ühiskatsetel sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemusi arvestatakse Tallinna Ühisgümnaasiumi kandideerimisel järgmiselt: klassi reaalsuuna õpilaskandidaatide puhul kasutatakse testipunktide teisendamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Matemaatika Inglise keel 0,5 1,0 0, klassi humanitaarsuuna õpilaskandidaatide puhul kasutatakse testipunktide teisendamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Matemaatika Inglise keel 1,0 0,5 0, klassi võõrkeelesuuna õpilaskandidaatide puhul kasutatakse testipunktide teisendamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Matemaatika Inglise keel 0,5 0,5 1, Kandidaadid kutsutakse vestlusele testide teisendatud punktisummade (punkt 4.5) ning hinnetelehel kajastuva info alusel Teatriharu katseteks tuleb kandideerijal osaleda täiendaval vestlusel, kus tuleb: esitada pähe õpitud luuletus, mille mõte on endale selge (midagi isikupärast), olles valmis vastu võtma tagasisidet ja vajadusel ümber kohanema (1-3 minutit); esitada peast kirjanduslik tekst-monoloog (3-5 minutit); olla valmis ennast kirjeldama, tuues välja, milline on varasem kokkupuude näitlemisega Vestlus võõrkeele suuna õpilaskandidaadiga toimub inglise keeles Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised: 3

4 kooli ja õppesuuna valiku põhjendus (20p); õppeedukus, st üheksanda klassi positiivsed tulemused (20p); sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud) (20p); saavutused (sh osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides) (20p); suunapõhise vestluse sisukus (20p) Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 4.9 nimetatud kriteeriumite osas. Vastuvõtukomisjon hindab ühisotsuse alusel vestlust kuni 100 punktiga. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata praktiliste tööde headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kelle õppeedukus ja/või käitumine on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest või kelle ainealased teadmised ja oskused erinevad oluliselt mittekontrollitud tingimustes sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemustest Otsuse Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul praktiliste tööde ja vestluse tulemuste pingerea alusel, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta saadetakse ühiskatsete süsteemi kaudu hiljemalt nelja nädala jooksul peale vestlusvooru Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 25. juunil Õpilaskandidaat kinnitab enda soovi Tallinna Ühisgümnaasiumis õppima asuda, võttes vastu kutse ühiskatsete infosüsteemi kaudu, misjärel on vastav märge nähtav ka teistele ühiskatsetes osalevate koolide vastuvõtukomisjonidele Koolis ei avata 10. klasse juhul, kui 25. juuniks on laekunud 10. klassi astumiseks vähem kui 52 kirjalikku taotlust Kui koolis on 1. juuli seisuga 10. klassides vabu õpilaskohti, võetakse taotlusi 10. klassi astumiseks vastu 15. augustist kuni 19. augustini. Andmed vabade õpilaskohtade 4

5 olemasolust avaldatakse kooli veebilehel. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse e-kirjaga hiljemalt 26. augustiks. Vastuvõttu vabanenud kohtadele võivad taotleda ka õpilased, kes ei ole osalenud testidel ega vestlusvoorus. Vastuvõtu aluseks on põhikooli lõputunnistus ja vestlus Koolil on õigus mitte arvata õpilaskandidaatide nimekirja õpilasi, kellele on viimasel õppeaastal avaldatud kooli kodukorra rikkumise eest noomitust direktori käskkirjaga Kool ei avalda kandidaatide pingeridasid. Nimekirjad kooli vastu võetud õpilastest kinnitatakse 1. septembril kooli direktori käskkirjaga. 5. Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 5.1. Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab kolme kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kümnendasse klassi Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi märtsikuus kahes osas: eeltestid märtsikuu alguses e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) ja põhitestid märtsikuu neljandal laupäeval (26. märtsil 2022) algusega kell paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel). Vestlusvoorud viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda praktilisi töid läbi viia punktis 5.3 kirjeldatud viisil, toimuvad praktilised tööd e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) märtsikuu kolmandal reedel. Järelteste läbi ei viida. Vestlusvoorud viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul. 5

6 6. Registreerimine 6.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub ühiskatsete infosüsteemi kaudu ja registreerinud õpilane saab sellekohase kinnituse Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 14. veebruarist kuni 28. veebruarini 2022 kella ni Registreerimine kolme kooli ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib kolme kooli vastuvõtu kordasid (Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi vastuvõtu kord). Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning ühiskatsete infosüsteemis alates 1. veebruarist Registreerimisel ühiskatsetele sisestab kandideerija infosüsteemi järgmised andmed: Ees- ja perekonnanimi; Isikukood; A-võõrkeel (inglise, saksa, vene või prantsuse keel); B-võõrkeel (inglise, saksa, vene, prantsuse, rootsi keel, muu); C-võõrkeel (inglise, saksa, vene, soome, prantsuse keel või muu); kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib; üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) lõppvoorus 8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud 1 ; esimene eelistus 2 (Tallinna Ühisgümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium või Jakob Westholmi Gümnaasium); 1 Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida kolme kooli vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2022 / seitsme kalendripäeva jooksul pärast infosüsteemi avamist. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast vähemalt 1. märtsil / viis kalendripäeva enne praktiliste tööde toimumist. 2 Tallinna Ühisgümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (Reaalsuund (Digitootedisainiharu või Loodus- ja keskonnaharu), Võõrkeele suund, Humanitaarsuund (Teatriharu või Kommunikatsiooniharu)). Kadrioru Saksa 6

7 teine eelistus (Tallinna Ühisgümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium või Jakob Westholmi Gümnaasium); kolmas eelistus (Tallinna Ühisgümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, või Jakob Westholmi Gümnaasium); kontakttelefoni number; meiliaadress; vanema nimi, telefon, meiliaadress Aktsepteerib märkega linnuke punktis 6.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused Kandideerija laadib käesoleva õppeaasta 9. klassi hinnetelehe infosüsteemi Kandideerija, kes on osalenud aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis või kutsutud aineolümpiaadi lõppvooru 9. klassis ja taotleb selle alusel vabastust praktiliste tööde tegemisest, laadib hinnetelehe infosüsteemi hiljemalt 25. veebruaril Teised kandideerijad laadivad hinnetelehe infosüsteemi hiljemalt põhitestide 7. Praktilised tööd toimumise päeval Praktilised tööd (Lisa 3) viiakse läbi kahes osas: eeltestid e-testidena koos Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooliga eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles (iga testi lahendamiseks on aega 30 minutit); eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama; põhitestid paberkandjal testidena eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles (testide lahendamiseks aega kokku 150 minutit). Kandidaatidele, kes soovivad õppima asuda Kadrioru Saksa Gümnaasiumi saksakeelse majanduse õppesuunale või B1/B2 keelerühma, lisandub 15-minutilise pausi järel 45-minutiline saksa keele test. Gümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (Saksakeelne majandusõpe, Loodusainete õppesuund, Digitootedisaini õppesuund, Sotsiaalainete õppesuund). Jakob Westholmi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (Reaalsuund, Humanitaarsuund, Riigikaitse). 7

8 iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale, mille kujunemise alused täpsustatakse kooli vastuvõtukorras Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda praktilisi töid läbi viia punktis 5.3 kirjeldatud viisil, toimuvad praktilised tööd e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika, iga testi lahendamiseks on aega 30 minutit) märtsikuus. Järelteste sel juhul läbi ei viida Eeltestide e-testidena ja praktiliste tööde e-testidena koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt ühiskokkuleppele järgmiste koolide esindajad: Eesti keel Tallinna Inglise Kolledž; Füüsika Tallinna Reaalkool; Inglise keel Tallinna 21. Kool; Matemaatika Gustav Adolfi Gümnaasium; 7.4. Praktiliste tööde paberkandjal koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa kolme kooli ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt kolme kooli ühiskokkuleppele järgmiste koolide esindajad: Eesti keel - Jakob Westholmi Gümnaasium; Matemaatika - Tallinna Ühisgümnaasium; Inglise keel ja saksa keel - Kadrioru Saksa Gümnaasium Praktiliste tööde eeltestid sooritatakse e-keskkonnas, kus testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit Praktiliste tööde paberkandjal põhitestide sooritamiseks jaotatakse õpilased kolme kooli ruumidesse. Kandideerijat teavitatakse testi sooritamise kohast infosüsteemi vahendusel. Paberkandjal põhitestide ruumi lubatakse kandideerija isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel (pass, ID-kaart, õpilaspilet) alusel. Testide läbiviijad võivad epidemioloogilisest olukorrast lähtudes rakendada meetmeid nakkusohutuse tagamiseks ja kontrollimiseks. 8

9 7.7. Kui lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast tuleb praktilised tööd läbi viia vaid e- testidena, siis eelneb testide sooritamisele isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit Kandideerijaid teavitatakse testide täpsemast korraldusest infosüsteemi vahendusel. 8. Praktiliste tööde hindamise korraldamine, tulemuste avalikustamine, hinnatud töödega tutvumine ja tööde säilitamine E-testid on arvuti poolt hinnatavad ja paberkandjal praktilisi töid hindavad ühiskatsete komisjonid Hindamise korraldamise, tulemuste õigsuse ja sisestamise eest ühiskatsete infosüsteemi vastutab ühiskatsete vastava valdkonna komisjoni esimees Praktiliste tööde tulemused avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt kaks nädalat pärast praktiliste tööde sooritamist. 8.4.Kandideerijale avalikustatakse testide kaupa kogutud punktid ning koefitsiendid, mille alusel koolid praktilistest töödest saadud punktide arvu ümber arvutavad, arvestades kooli õppesuundi (vt punkt 4.5) Kandideerijal ja/või tema vanemal on õigus tutvuda paberkandjal lahendatud hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku selle kooli kontaktisikuga, kus sooritati praktiline töö, kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist. Vastav taotlus esitada elektrooniliselt kontaktisikutele, kelle andmed on avalikustatud koolide kodulehekülgedel alates 1. märtsist. E-testide ülesannete ja vastustega ei ole kandideerijal pärast testide sooritamist võimalik tutvuda Paberkandjal praktilised tööd säilitatakse koolis, kus töö teostati, kuni praktiliste töödega tutvumise aja lõpuni. 9. Vestlused 9.1. Iga kool kutsub vestlusele kandideerijad vastavalt oma kooli pingereale Vestluste ajad avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis koos praktiliste tööde tulemustega. Esimesel nädalal pärast tulemuste avalikustamist kutsuvad koolid vestlusvooru Ühiskatsete Infosüsteemis soovitud kooli esimeseks eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks 9

10 eelistuseks ja kolmandal nädalal kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad. Kui kandideerija ei ilmu vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks Vestluse tulemus avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis. 10. Erandjuhtude lahendamine Erandjuhud lahendatakse korralduskomisjoni poolt lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada korralduskomisjonile hiljemalt katsete toimumise päeva õhtuks kell praktiliste tööde sooritamiseks määratud kooli e-postiaadressile: Tallinna Ühisgümnaasium Kadrioru Saksa Gümnaasium Jakob Westholmi Gümnaasium Korralduskomisjoni otsusega viiakse erandkorras läbi paberkandjal järeltestid õpilastele, kes väga mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada paberkandjal praktilisi töid. Kui epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt viiakse läbi vaid e-testid, siis järelteste ei korraldata Paberkandjal järeltestide sooritamine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast paberkandjal praktiliste tööde toimumist Paberkandjal järeltestide sooritamise aeg ja koht avalikustatakse hiljemalt paberkandjal praktiliste tööde toimumisele järgneval tööpäeval. 10

11 LISA 1: taotlus kooli vastuvõtmiseks Tallinna Ühisgümnaasiumi direktorile AVALDUS Palun võtta minu laps (ees-ja perekonnanimi) (isikukood, sünnikoht) kodune keel Teie kooli klassi nimekirja. Laps tuleb (kooli nimi, kust laps tuleb) A-võõrkeel (alates. klassist) B- võõrkeel (alates. klassist) Andmed vanemate kohta Ema: Kontakttelefon: (ees- ja perekonnanimi) e-posti aadress: Isa: Kontakttelefon: (ees-ja perekonnanimi) e-posti aadress: Kontaktaadress: Maakond Linn/vald Aadress (kuupäev) (allkiri) *Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS ning õpilasraamatus. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele. 11

12 LISA 2: taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks Tallinna Ühisgümnaasiumi direktorile AVALDUS Palun võtta minu laps (ees-ja perekonnanimi) (isikukood, sünnikoht) kodune keel Teie kooli 1. klassi nimekirja. Andmed vanemate kohta Ema: Kontakttelefon: (ees- ja perekonnanimi) e-posti aadress: Isa: Kontakttelefon: (ees-ja perekonnanimi) e-posti aadress: Kontaktaadress: Maakond Linn/vald Aadress (kuupäev) (allkiri) *Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS ning õpilasraamatus. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele. 12

13 LISA 3: ühiskatsete pabertestide põhitestid Ühiskatsete test matemaatikast Matemaatika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 60 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Matemaatika ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Põhikooli teemadest jäävad välja trigonomeetria, stereomeetria, tõenäosusteooria ja statistika. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist: 1) arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ruutjuure leidmine, astendamine naturaalarvulise astendajaga; ümardamine; suurte ja väikeste arvude kirjutamine standardkujul, arvutused nendega); 2) protsent (osa ja terviku leidmine protsendi järgi, jagatise väljendamine protsentides); 3) algebra hulkliikmete tegurdamine (sulgude ette toomine, abivalemite kasutamine, ruutkolmliikme tegurdamine); algebraliste murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine; kahetehteliste ratsionaalavaldiste lihtsustamine; võrrandid (lineaar- ja võrdekujuliste võrrandite lahendamine, täielike ja mittetäielike ruutvõrrandite lahendamine, tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil); 4) funktsioonid valemi järgi funktsiooni graafiku joonestamine (sirge, parabool, hüperbool); graafikult funktsiooni ja argumendi väärtuste lugemine; nullkohtade leidmine graafiku ja/või valemi abil; parabooli haripunkti koordinaatide arvutamine või määramine joonise abil; 5) geomeetria kolmnurga, ruudu, trapetsi, rombi, rööpküliku, ringi, ristküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine ning vajalike jooniste tegemine; kolmnurga mediaanide omaduste tundmine; 13

14 Pythagorase teoreem (teoreemi tundmine ja rakendamine); geomeetrilise sisuga probleemülesannete lahendamine; kolmnurkade ja hulknurkade sarnasuse tunnuste rakendamine. Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist, lahenduskäiku ja vastuse vormistamist ja selle sisulise kontrolli tegemise oskust. Ühiskatsete test eesti keelest Testi sooritamiseks antakse aega 45 minutit. Maksimaalne punktisumma on 100 punkti Eesti keele test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse riiklikust õppekavast. Õpilane: oskab rakendada hääliku õigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada; oskab õigesti kasutada käändeid ja pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme; oskab kirjavahemärgistada koond-, rind- ja põimlauset, lauselühendit, otse- ja kaudkõnet; oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele; tunneb ja oskab kasutada levinumaid fraseologisme; omab üldteadmisi kirjakeelsest ja argikeelsest sõnavarast (uudissõnad, murdesõnad, sünonüümid, antonüümid, homonüümid), keelesugulusest, keeleuuendusest. Ühiskatsete test inglise keelest Testi sooritamiseks antakse aega 45 minutit. Maksimaalne punktide arv on 100 punkti. Ühiskatsete inglise keele testi sisu on vastavuses põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustega põhikooli lõpetajale inglise keeles (tase B1). Test koosneb grammatika ja sõnavaraharjutustest (valikvastused, puuduvate lünkade täitmine jne), mis eeldavad keele erinevate struktuuride äratundmise ja koostamisoskust. Keeleteadmiste test hõlmab endas: nimisõna (mitmus, omastav kääne); artikkel (umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad väljendid artikliga ja ilma); 14

15 omadussõna (võrdlusastmed); arvsõna (põhi- ja järgarvud); asesõna (enesekohased ja siduvad asesõnad); määrsõna (moodustamine, võrdlemine); tegusõna (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid); ajavormid (Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Future Simple, Present Perfect and Continuous, Past Perfect and Continuous); modaalverbid; kaudne kõne; aegade ühildumine; käskiv kõneviis; passiiv; tingimuslaused; eessõnad (ka enamkasutatavad eessõnalised väljendid); sõnade järjekord lauses; sõnatuletus; õigekiri (kirjavahemärgid, suur ja väike algustäht, ülakoma). Inglise keele eel- ja e- testide ülesanded kontrollivad keelekasutust (use of English) valikvastustega B1.2 B2.1 tasemel: funktsionaalne lugemine (reading comprehension) 20 p lünkade täitmine (gap filling) - 24 p, vigade leidmine lausetest (error correction) - 26 p; korrektse grammatilise konstruktsiooni äratundmine (grammatical correction) 30 p. Füüsika test (eel- ja e-testil koos Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooliga ühiskatsetel) Füüsika testi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Test koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist: 1) valgusõpetus (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine); 2) mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine); 15

16 3) soojusõpetus (aine ehituse mudel, soojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused); 4) elektriõpetus (ainult alateemad elektriline vastastikmõju, elektrivool ja vooluring). Õpilasel on võimalus kasutada testi ülesannete ja probleemide lahendamiseks vajalikke seoseid (valemeid). Pabertestis esitatakse need valemid töö päises. Q = Lm A = Fs Q = λm Q = cm(t2 t1) p = ρgh Fü = ρgv R = R1 + R2 + R3 F = mg Töö mahust mitte üle 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad küsimused. Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada. Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast. 16

17 LISA 4: Nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 1. Isikuandmete vastutav töötleja Tallinna Ühisgümnaasium (edaspidi kool), Pärnu mnt 71, Tallinn, Lapse nimi... isikukood Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku (edaspidi lapsevanem) nimi. 4. Annan koolile nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (tehke ruutu märge): lapse foto Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning läbi selle avaldada tunnustust lapse saavutuse eest. lapse nimi Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning läbi selle avaldada tunnustust lapse saavutuse eest, nt olümpiaadi võitmise või võistlusel auhinnalise koha saamise eest. lapse koolitöö tulemus Avalikustamise eesmärk on avaldada tunnustust lapse heade saavutuste eest ja kajastada kooli tegevust. kooli huviringides tehtud tööd ja nende salvestused Avalikustamise eesmärk on avaldada tunnustust lapse heade saavutuste eest ja kajastada huviringide tegevust. Luban avalikustada neid andmeid: kooli stendil; kooli infoekraanil; kooli veebilehel; kooli Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeediakanalis; kooli aastaraamatus; ajakirjanduses; Tallinna Haridusameti aastaraamatus. 5. Annan koolile nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi järgmiselt: lisada see klassi meililisti piiranguteta / lisada klassi Office 365 gruppi või Google i gruppi (kui on klassil grupp) andmed edastatakse keskkonda. Lapsevanemate meililisti eesmärk on võimaldada neil omavahel suhelda ning lihtsustada kooli ja kodu vahelist teabevahetust. saata e-posti aadressile teavet lastelaagrite, kooliväliste huviringide jm laste arengut toetavate tegevusete kohta Teabe edastamise eesmärk on aidata lapsevanemal leida lapsele arendavat koolivälist tegevust. 6. Eriliigilised isikuandmed Annan koolile nõusoleku töödelda oma alaealise lapse terviseandmeid tema elu, tervise ja heaolu kaitseks (terviseseisund, mille tõttu võib laps vajada abi ravimite võtmisel või ei saa osaleda mõnes tegevuses, näiteks kehalise kasvatuse tunnis). Lapse terviseandmete töötlemise eesmärk on lapse elu, tervise ja heaolu kaitsmine ning turvalise keskkonna tagamine koolis. 17

18 Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral 1. Õiguslik alus Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks. 2. Lapsevanema õigused Nõusoleku tagasivõtmine Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu. 3. Andmete avalikustamine ja edastamine Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel. Andmed, lapsevanema poolt lubatud mahus, avalikustatakse ainult eelnevalt kirjeldatud kanalite kaudu. 4. Andmete säilitamine Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (ekeskkonnad). Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse). Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest. 5. Turvalisus Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli töötajatele ja juhtkonnale, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks ning teistele sama klassi lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldavad kooli IT töötajad. Klassijuhataja poolt loodud suhtluskanalite (nt Facebooki, Google vm grupp) ligipääsude ning seal hoitava info eest vastutab klassijuhataja eelnevalt lapsevanemaga tehtud kokkuleppe alusel. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile kooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse, võimetekohane õpe ning turvaline keskkond. Lapse terviseandmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi terviseandmeid hoitakse lukustatud kapis. Hariduslike erivajadustega õpilaste andmeid töödeldakse piiratud ligipääsuga võrgukettal. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku poole (direktor, sekretär) e-posti aadressil Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi. 18

19 Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud: Nimi allkiri kuupäev 19

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleer

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleer KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleerib õpilaste vastuvõttu Gustav Adolfi Gümnaasiumisse.

Rohkem

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 22,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx Lisa 3 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava juurde Põhikooli ainekavad Ainevaldkond Matemaatika Ainevaldkonna kohustuslikud kursused: Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse alates IV klassist.

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9 Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9.kl) 1.Õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppeaine kirjeldus A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

5_ Ainekavad_võõrkeeled

5_ Ainekavad_võõrkeeled KINNITATUD direktori 24.01.2018 käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond VÕÕRKEELED INGLISE KEEL (A-keel) VENE KEEL VÕI SAKSA KEEL (B-keel) I kooliaste Aine: inglise keel Üldpädevuste kujundamine A-võõrkeele

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled... 1 A-võõrkeel põhikoolis... 2 2. klass... 2 3. klass... 3 4. klass... 4 5. klass... 5 6. klass... 6 7. klass... 7 8. klass... 8 9. klass... 9 B-võõrkeel

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

AINEKAVA

AINEKAVA AINEKAVA INGLISE KEEL 1.klass Laste salmid ja laulukesed (nursery rhymes). Tervitamine. Lihtsale küsimusele vastamine. Tähestik. Värvid. Numbrid 1-10 Tunneb inglise keele teiste hulgast ära. Hääldab (sõnu,

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem