RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE"

Väljavõte

1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ivisemid SR, 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Ivisemid SR, 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ivisemid SR 5 mg: üks tablett sisaldab 5 mg torasemiidi. Ivisemid SR 10 mg: üks tablett sisaldab 10 mg torasemiidi. INN. Torasemidum Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d): Üks 5 mg tablett sisaldab (ligikaudu) 45 mg laktoosi. Üks 10 mg tablett sisaldab (ligikaudu) 90 mg laktoosi. Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett. Ivisemid SR 5 mg: valged või valkjad ümarad kaksikkumerad tabletid mõõtmetega 6,0 mm x 2,3 mm, mille ühel küljel on pimetrükis SN. Ivisemid SR 10 mg: valged või valkjad ümarad kaksikkumerad tabletid mõõtmetega 8,0 mm x 3,0 mm, mille ühel küljel on pimetrükis SN. 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Südame paispuudulikkusest, neeru- või maksahaigusest põhjustatud tursete ravi. Essentsiaalse hüpertensiooni ravi monoteraapiana või kombinatsioonis vererõhku alandavate teiste ravimitega. Torasemiid on näidustatud täiskasvanutele. 4.2 Annustamine ja manustamisviis Tursete ravi, mis on tingitud: Südame paispuudulikkusest: tavaline algannus on mg üks kord ööpäevas. Kui diurees ei ole piisav, tuleb selle saavutamiseks annust suurendada ligikaudu kuni kaks korda. Kroonilisest neeruhaigusest: tavaline algannus on 20 mg üks kord ööpäevas. Kui diurees ei ole piisav, tuleb selle saavutamiseks annust suurendada ligikaudu kuni kaks korda. Maksahaigusest: tavaline algannus on üks kord ööpäevas 5 või 10 mg torasemiidi, mida manustatakse koos aldosterooni antagonisti või kaaliumi säästva diureetikumiga. Kui diurees ei ole piisav, tuleb selle saavutamiseks annust suurendada ligikaudu kuni kaks korda. Üksikannuseid üle 40 mg ei ole uuritud.

2 Essentsiaalne hüpertensioon: Tavaline algannus essentsiaalse hüpertensiooni korral on 2,5 mg torasemiidi üks kord ööpäevas. Kui nädalaga ei saavutata piisavat vererõhu langust, võib annust suurendada 5 mg-ni üks kord ööpäevas. Kui vajalik on suurem vererõhu langus, võib nädala pärast kaaluda annuse suurendamist 10 mg-ni üks kord ööpäevas. Kuna Ivisemid SR-i 2,5 mg annust ei ole saadaval, tuleb ravi alustamiseks kasutada teisi torasemiidi sisaldavaid 2,5 mg tugevusega ravimpreparaate. Eakad Eakatel ei ole vaja annust kohandada. Lapsed Ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud. Neerutalitluse Neerutalitluse häirega patsientidel võib torasemiidi neerukliirens olla vähenenud. Seetõttu võib soovitud diureetilise toime saavutamiseks olla vajalik suurem annus (vt lõik 5.2). Maksatalitluse Raske maksapuudulikkusega patsientidel tuleb arvestada, et suuremat torasemiidi neerukliirensit võib kompenseerida väiksem natriurees. Manustamisviis Suukaudne. Tabletid tuleb alla neelata tervena koos vedelikuga ja neid ei tohi purustada ega närida. Tablette võib manustada sobival ajal ja sõltumata söögikordadest VASTUNÄIDUSTUSED Ülitundlikkus toimeaine, sulfonüüluureate või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Anuuriaga neerupuudulikkus. Maksakooma ja prekooma. Hüpotensioon. Imetamine. Hüpovoleemia. 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Hüpokaleemia, hüponatreemia ja hüpovoleemia tuleb enne ravi korrigeerida. Urineerimis (nt eesnäärme healoomuline suurenemine). Südame rütmi (nt sinoatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad). Patsiente tuleb jälgida elektrolüütide ja hemokontsentratsiooni vähenemise sümptomite suhtes eriti ravi alguses, jälgida tuleb ka eakaid patsiente. Pikaajalise torasemiidravi korral on soovitatav regulaarselt jälgida elektrolüütide tasakaalu, eriti seerumi kaaliumisisaldust (eriti patsientidel, kes saavad samaaegset ravi digitaalise glükosiidide, glükokortikoidide, mineralokortikoidide või lahtistitega), ning glükoosi-, kusihappe, kreatiniini- ja lipiididesisaldust veres ja vererakke (punased ning valged verelibled ja trombotsüüdid). Hoolikalt on soovitatav jälgida patsiente, kellel on soodumus hüperurikeemia ja podagra tekkeks. Varjatud või väljendunud suhkurdiabeedi korral tuleb jälgida süsivesikute metabolismi. Torasemiidiga ravimise ebapiisava kogemuse tõttu tuleb olla ettevaatlik järgmiste seisundite korral: - happe-aluse tasakaalu patoloogilised muutused;

3 - samaaegne ravi liitiumi, aminoglükosiidide või tsefalosporiinidega; - nefrotoksilistest ainetest tingitud neerukahjustus; - lapsed ja alla 18-aastased noorukid; - vererakkude patoloogilised muutused (nt trombotsütopeenia või aneemia neerupuudulikkuseta patsientidel). Torasemiidi tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada. 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Samaaegsel kasutamisel südameglükosiididega võib kaaliumi- ja/või magneesiumipuudus suurendada südamelihase tundlikkust nendele ravimitele. Mineralo- ja glükokortikoidide ning lahtistite kaliureetiline toime võib tugevneda. Samal ajal manustatavate hüpertensioonivastaste ravimite, eriti AKE inhibiitorite toime võib tugevneda. Järjestikune või kombineeritud ravi AKE inhibiitoriga või uue raviskeemi AKE inhibiitori lisamine võib põhjustada rasket hüpotensiooni. Selle minimeerimiseks võib vähendada AKE inhibiitori algannust ja/või 2 või 3 päeva enne ravi AKE inhibiitoriga vähendada torasemiidi annust või ajutiselt lõpetada selle kasutamine. Torasemiid võib vähendada arteriaalset vastust vasopressoritele, nagu adrenaliin, noradrenaliin. Torasemiid võib nõrgendada diabeedivastaste ravimite toimet. Torasemiid, eriti suurtes annustes, võib tugevdada aminoglükosiidide nefrotoksilisi ning ototoksilisi toimeid, tsisplatiini sisaldavate ravimite toksilisust ja tsefalosporiinide nefrotoksilinr toime. Suureneda võib liitiumikontsentratsioon seerumis ja tugevneda liitiumi neurotoksiline toime. Kuraaret sisaldavate lihaslõõgastite ja teofülliini toimed võivad tugevneda. Mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt indometatsiin) võivad nõrgendada torasemiidi diureetilist ja hüpotensiivset toimet prostaglandiinide sünteesi inhibeerimise kaudu. Probenetsiid võib vähendada torasemiidi efektiivsust tubulaarse sekretsiooni inhibeerimise tõttu. Torasemiid inhibeerib salitsülaatide eritumist neerude kaudu, tugevdades salitsülaatide toksilisuse riski patsientidel, kes kasutavad salitsülaate suurtes annustes. Torasemiidi ja kolestüramiini samaaegset kasutamist ei ole inimestel uuritud, kuid loomkatsetes vähendas samaaegne kolestüramiini manustamine suukaudse torasemiidi imendumist. 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Rasedus Kliinilised andmed torasemiidiga kokku puutunud rasedate kohta puuduvad. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet tiinusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Kuni piisava kogemuse saamiseni võib torasemiidi kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui kasulikkus ületab selgelt võimalikud riskid. Manustada tuleb väikseim võimalik annus. Imetamine Ei ole teada, kas torasemiid eritub inimese rinnapiima. Seetõttu ei ole torasemiidi kasutamine imetamise ajal soovitatav.

4 Fertiilsus Prekliinilised andmed ei näita kahjulikku toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3). 4.7 Toime reaktsioonikiirusele Isegi soovitatud annuses kasutamisel võib torasemiid mõjutada reaktsioonikiirust ning autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Torasemiidi kasutavatele patsientidele tuleb öelda, et pearingluse või sellega seotud sümptomite korral ei tohi nad juhtida autot ega käsitseda masinaid. See kehtib eriti ravi alguse, annuse suurendamise ja preparaadi muutmise ajal, samuti samaaegsel alkoholi tarvitamisel. 4.8 Kõrvaltoimed Järgmisi kõrvaltoimeid on teatatud esinemissagedusega: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100), harv ( 1/ kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Organsüsteemi klass Sage Aeg-ajalt Väga harv Vere ja lümfisüsteemi Ainevahetus- ja toitumis Närvisüsteemi Silma kahjustused Kõrva ja labürindi kahjustused Vähenenud söögiisu, metaboolse alkaloosi suurenemine, sõltuvalt ravi annusest ja kestusest vee ning elektrolüütide tasakaalu, eriti nt hüpovoleemia, hüpokaleemia ja/või hüponatreemia, hüpokaleemia samaaegse väikese kaaliumisisaldusega dieedi, oksendamise, kõhulahtisuse, lahtistite liigse kasutamise korral ja kroonilise maksatalitlusega häirega patsientidel Peavalu, vertiigo (eriti ravi alguses) Paresteesia Trombotsütopeenia, erütropeenia, leukopeenia Nägemise kahjustus Tinnitus, kurtus

5 Organsüsteemi klass Sage Aeg-ajalt Väga harv Vaskulaarsed Seedetrakti Naha ja nahaaluskoe kahjustused Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Neerude ja kuseteede Üldised ja manustamiskoh a reaktsioonid Uuringud Ülakõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus (eriti ravi alguses) Lihaskrambid (eriti ravi alguses) Väsimus, asteenia (eriti ravi alguses) Kusihappe ja glükoosisisalduse suurenemine veres, lipiidide (triglütseriidide, kolesterooli) sisalduse suurenemine veres, teatud maksaensüümi (gamma-gt) sisalduse suurenemine veres Suukuivus Urineerimishäiretega patsientidel (nt eesnäärme suurenemise korral) võib suurenenud uriinitootmine põhjustada uriinipeetust ja põie liigset laienemist. Kreatiniini ja uurea kontsentratsiooni suurenemine veres Trombemboolilised tüsistused, segasus, hüpotensioon, südame- ja keskvereringe (sh südame ja aju isheemia) hemokontsentratsiooni tõttu. Need võivad põhjustada nt arütmiaid, stenokardiat, ägedat müokardiinfarkti või minestamist. Pankreatiit Allergilised reaktsioonid (nt sügelus, eksanteem, valgustundlikkus), rasked nahareaktsioonid Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu-riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest kaudu.

6 4.9 Üleannustamine Inimestele torasemiidi üleannustamise kogemused puuduvad, kuid üleannustamise nähud ja sümptomid vastavad eeldatavalt liigsele farmakoloogilisele toimele: dehüdratsioon, hüpovoleemia, hüpotensioon, hüponatreemia, hüpokaleemia, hüpokloreemiline alkaloos ja hemokontsentratsioon. Üleannustamise raviks tuleb asendada vedelikke ja elektrolüüte. Torasemiid ei ole dialüüsitav ja seega hemodialüüs ei kiirenda eritumist. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 5.1. Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline rühm: Henle lingu diureetikumid, sulfoonamiidid ATC-kood: C03CA04. Toimemehhanism: Mikropunktuuri katsed loomadel näitavad, et torasemiid toimib Henle lingu üleneva sääre luminaalses osas, kus see inhibeerib Na + /K + /2Cl - kandjasüsteemi. Kliinilise farmakoloogia uuringud on kinnitanud selle toimekoha inimestel, ega ole näidanud toimeid teistes nefroni osades. Seega korreleerub diureetiline toime paremini ühendi eritumiskiirusega uriinis kui kontsentratsiooniga veres. Torasemiid suurendab naatriumi, kloori ja vee eritumist neerude kaudu ning ei muuda oluliselt glomerulaarfiltratsiooni kiirust, neerude plasmavoolu ega happe-aluse tasakaalu. Mitmekeskuseline randomiseeritud topeltpime kliiniline uuring 442-l kerge kuni mõõduka hüpertensiooniga patsiendil (219 patsienti toimeainet prolongeeritult vabastava torasemiidi rühmas ja 223 patsienti toimeainet kohe vabastava torasemiidi rühmas) ei näidanud 3 kuud pärast ravi mittehalvemust diastoolse vererõhu languses, kui võrreldi prolongeeritud vabanemisega ja kohese vabanemisega torasemiidi preparaate (PP-LOCF-i populatsioon, 0,61 ( 1,91 kuni 0,69)). Tundlikkusanalüüs teistes populatsioonides (PP, FAS-LOCF ja FAS) kinnitas samaväärsuse leidu. Sarnased olid ka süstoolse vererõhu languse ja urineerimisvajaduse tulemused. Kontrollitud patsientide protsent ravi lõpus oli märkimisväärselt suurem toimeainet prolongeeritult vabastava preparaadi puhul kui toimeainet kohe vabastava preparaadi puhul (FAS-i populatsioon: 61,86% vs. 50,24%, p = 0,020). Ohutusprofiil ei erinenud oluliselt kummagi preparaadiga ravitud rühmade vahel. Uuringuravimitega seotud rasketest kõrvaltoimetest ei teatatud. Kliinilistes uuringutes ei täheldatud noorte ja eakate patsientide vahel vanuse alusel erinevusi efektiivsuses või ohutuses ühelgi torasemiidiga ravitud patsiendil Farmakokineetilised omadused Toimeainet prolongeeritult vabastavad torasemiidi preparaadid annavad toimeaine astmelise vabanemise, vähendades ravimisisalduse kõikumist veres võrreldes teiste toimeainet kohe vabastavate preparaatidega. Imendumine Pärast mitme annuse manustamist on toimeainet prolongeeritult vabastavate torasemiidi tablettide suhteline biosaadavus võrreldes toimeainet kohe vabastavate preparaatidega umbes 102%. Toimeaine imendub piiratud maksapassaaži metabolismiga ja seerumi kontsentratsioon saavutab maksimumi (C max ) poolteist tundi pärast suukaudset manustamist. Samaaegne toidu manustamine vähendas C max -i 21% ja üldist biosaadavust (AUC) 11%, kuid vähenemisest hoolimata peetakse toidu toimet imendunud ravimi kogusele ebaoluliseks. Imendumine ei muutu neeru- või maksapuudulikkuse korral. Jaotumine Torasemiid seondub ulatuslikult plasmavalkudega (> 99%).

7 Torasemiidi jaotusruumala on tervetel, kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega või südame paispuudulikkusega patsientidel liitrit. Maksatsirroosiga patsientidel jaotusruumala peaaegu kahekordistub. Biotransformatsioon Peamine metaboliit inimesel on karboksüülhappe derivaat, mis on bioloogiliselt inaktiivne. Kahel vähemolulisel metaboliidil on mõningane diureetiline toime, kuid praktiliselt lõpeb ühendi toime metabolismiga. Eritumine Torasemiidi eritumise poolväärtusaeg on tavaliselt ligikaudu 4 tundi. Torasemiid eemaldatakse vereringest nii maksa metabolismi (umbes 80% kogukliirensist) kui ka uriini eritumise kaudu (normaalse neerufunktsiooniga patsientidel umbes 20% kogukliirensist). Kuna torasemiid seondub suures ulatuses plasmavalkudega (> 99%), jõuab glomerulaarfiltratsiooniga seda tubulaarsesse uriini väga väike kogus. Enamik torasemiidi neerukliirensist toimub ühendi aktiivsel sekretsioonil proksimaalsetest tuubulitest tubulaarsesse uriini. Mittekompenseeritud südame paispuudulikkusega patsientidel on vähenenud maksa- ja neerukliirens, mis võib olla tingitud vastavalt maksa verepaisust ning väiksemast neerude plasmavoolust. Torasemiidi kogukliirens on umbes 50% väiksem, kui tervetel vabatahtlikel on tuvastatud, ning plasma poolväärtusaeg ja AUC on vastavalt suurenenud. Väiksema neerukliirensi tõttu vabastatakse manustatud annusest väiksem osa intraluminaalsesse toimekohta ja antud annuses on südame paispuudulikkusega patsientide natriurees väiksem kui tervetel isikutel. Neerupuudulikkusega patsientidel on torasemiidi neerukliirens märkimisväärselt vähenenud, kuid kogu plasmakliirens ei muutu oluliselt. Manustatud annusest vabastatakse väiksem fraktsioon intraluminaalsesse toimekohta ja diureetikumi natriureetiline toime nõrgeneb. Neerupuudulikkuse korral võib diureetilise vastuse saavutada siiski suuremate annustega. Torasemiidi üldine plasmakliirens ja eritumise poolväärtusaeg on neerufunktsiooni halvenemise korral maksa metaboolse eritumise terviklikkuse tõttu siiski normaalsed. Maksatsirroosiga patsientidel on jaotusruumala, plasma poolväärtusaeg ja neerukliirens suurenenud, kuid üldine kliirens ei muutu. Torasemiidi farmakokineetiline profiil on eakatel sarnane noorte inimeste omaga, kuid esineb neerukliirensi vähenemist, sest vanuse kasvades neerufunktsioon halveneb. Siiski ei muutu üldine plasmakliirens ega eritumise poolväärtusaeg. 5.3 Prekliinilised ohutusandmed Üldist suurenemist kasvajate esinemissageduses ei täheldatud, kui torasemiidi manustati rottidele ja hiirtele kogu nende elu jooksul annuses kuni 9 mg/kg ööpäevas (rotid) ja 32 mg/kg ööpäevas (hiired). Võttes arvesse kehamassi, on need annused korda suuremad inimese 20 mg annusest ja kehapindala arvestades ületavad need annust korda. Suure annusega tehtud katses rottidel täheldati neerutuubulite kahjustust, interstitsiaalset põletikku ja statistiliselt oluliselt suuremat neerukartsinoomide ning adenoomide esinemist. Siiski ei olnud kasvajate esinemissagedus selles rühmas väga palju suurem kui see, mida mõnikord täheldati ajaloolistel kontrollidel. Sarnaseid kroonilise mitteneoplastilise neerukahjustuse nähte on täheldatud teiste diureetikumide, nagu furosemiidi ja hüdroklorotiasiidi suurte annustega tehtud loomkatsetes. Mutageenset toimet ei tuvastatud üheski torasemiidi ning selle peamise inimestel esineva metaboliidiga läbi viidud in vivo ja in vitro uuringutes. Uuringud hõlmavad Amesi testi bakteritel (metaboolse aktivatsiooniga ja ilma), kromosomaalset hälvet ja sõsarkromatiidi vahetusteste inimese lümfotsüütidel, mitmete nukleaarsete kõrvalekallete teste hamstri ning hiire luuüdi rakkudes, planeerimata DNA sünteesi teste hiirtel ja rottidel ning muid.

8 Torasemiidil puudus toime isaste või emaste rottide reproduktiivsele aktiivsusele annustes kuni 25 mg/kg ööpäevas (kehamassi põhjal 75 korda suurem inimese 20 mg annusest; kehapinna põhjal 13 korda suurem sellest annusest). Fetotoksilisust või teratogeensust ei täheldatud rottidel torasemiidi annusega kuni 5 mg/kg ööpäevas (kehamassi põhjal 15 korda suurem inimese 20 mg annusest; mg/m 2 põhjal kümme korda suurem inimese annusest) ega ka küülikutel, keda raviti annusega 1,6 mg/kg ööpäevas (mg/kg põhjal 5 korda suurem inimese 20 mg/kg annusest; mg/m 2 põhjal 1,7 korda suurem). Küülikutel ja rottidel, keda raviti neli korda (küülikud) ja viis korda (rotid) suuremate annustega, esines loote ja emaslooma toksilisust (keskmise kehamassi vähenemine, suurem loote resorptsioon ja loote luustumise hilinemine). Fertiilsusele mõju ei olnud. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1 Abiainete loetelu Guarkummi galaktomannaan Maisitärklis (gluteenivaba) Kolloidne veevaba ränidioksiid Magneesiumstearaat Laktoosmonohüdraat 6.2 Sobimatus Ei kohaldata. 6.3 Kõlblikkusaeg 3 aastat Säilitamise eritingimused See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu Tabletid on pakendatud PVC/PVDC blistritesse. Ivisemid SR 5 mg: 15 ja 30 tabletti sisaldavad pakendid. Ivisemid SR 10 mg: 15 ja 30 tabletti sisaldavad pakendid. 6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks Erinõuded käsitlemiseks/hävitamiseks puuduvad. 7. MÜÜGILOA HOIDJA BIOTON S.A. Starościńska Warszawa Poola

9 8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) Ivisemid SR 5 mg: Ivisemid SR 10 mg: ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV märts 2019

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ampril 2,5 mg, tabletid Ampril 5 mg, tabletid Ampril 10 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ampril 2,5 mg, tabletid: Iga tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS URSOSAN, 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet. INN. Acidum ursodeoxycholicum

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Bondenza, INN-ibandronic acid

Bondenza, INN-ibandronic acid I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Bondenza, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Deltyba, INN-Delamanid

Deltyba, INN-Delamanid I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Symbicort Turbuhaler, 320/9 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga pihustatud annus (annus, mis on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Zerene, INN-zaleplon

Zerene, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zerene 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Abiaine: laktoosmonohüdraat 54 mg.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Tazocin - CHMP Opinion Art 30 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon.

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

DIABEET ja NEER

DIABEET ja NEER DIABEET ja NEER Pille Pärnakivi LTKH endokrinoloog Helsinki study 1997 1 Diabeedi hind USAs 2012 245 miljardit $ (176 miljardit $ otsesed med kulud + 69 miljardit $ langenud tootlikkuse tõttu) Meditsiini

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid FOSAVANCE 70 mg/5600 RÜ tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid

Rohkem

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Norvir, 80 mg/ml peroraalne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Norvir peroraalne lahus sisaldab 80 mg/ml ritonaviiri. Abiained

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Advantan 1 mg/g kreem Advantan 1 mg/g salv 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi või salvi sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati.

Rohkem