mira 3650 multipox pasta komp. A

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "mira 3650 multipox pasta komp. A"

Väljavõte

1 OHUTUSKAART 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid Mittespetsiifiline. Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid (REACH) Kasutusalad mida ei soovitata 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Ettevõte ja aadress mira byggeprodukter Egegårdsvej Gadstrup Kontakt - Kuupäev Ohutuskaardi versioon: Hädaabitelefoninumber Häirekeskuse: 112 Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud E , ülejäänud päevadel T-P on infoliin avatud ööpäevaringselt. Välismaalt helistades vali number (+372) JAGU. Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Skin Sens. 1; H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Eye Irrit. 2; H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust. Aquatic Chronic 3; H412, Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime Märgistuselemendid Ohupiktogrammidest Lehekülg: 1 / 14

2 Tunnussõna Hoiatus Ohulause Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatuslaused Üldised Ohtu ennetavad P280, Kanda kaitseprille. P261, Vältida auru/udu/tolmu/pihustatud/gaasi aine sissehingamist. P264, Pärast käitlemist pesta hoolega käed/katmata piirkonnad. Reageerimise kohta P333+P313, Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. P302+P352, NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga. Säilitamise kohta Kõrvaldamise kohta P501, Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas. Sisaldab 14</sub>-alküüloksü)metüül]derivaadid 2.3. Muud ohud Muu märgistus EUH205, Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta 3.2 Segud Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % w/w Klassifikatsioon Märkused Dolomite CAS No.: EC No.: REACH No.: Index No.: 60-80% CAS No.: EC No.: REACH No.: % Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 Index No.: products with 1- chloro-2,3- epoxypropane and CAS No.: EC No.: REACH No.: % Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Lehekülg: 2 / 14

3 Index No.: CAS No.: EC No.: REACH No.: % Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Index No.: Titanium dioxide CAS No.: EC No.: REACH No.: Index No.: 1-2% Bensüülalkohol CAS No.: EC No.: REACH No.: Index No.: % Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 H-lausete täielikku teksti vaadake jagu 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud jagu 8, kui need on. Muu info on konkreetse sisalduse piirnormiga. on konkreetse sisalduse piirnormiga. 4. JAGU. Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Üldinfo Õnnetuse korral pöörduda arsti või erakorralise meditsiini osakonna poole - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti. Arst võib võtta ühendust riikliku mürgistuskeskusega. Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi ei tohi anda teadvuseta inimesele vett või muud vedelikku. Sissehingamisel Viia kannatanu värske õhu kätte ja jääda tema juurde. Kokkupuutel nahaga Võtta ära saastunud rõivad ja jalanõud. Nahaga kokkupuute korral pesta rohke vee ja seebiga. Kasutada võib nahapuhastusvahendeid. MITTE KASUTADA orgaanilisi lahusteid või vedeldajat. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Silma sattumisel Eemaldage kontaktläätsed. Loputage silmi kohe vähemalt 5 minutit rohke veega või isotoonilise veega (20 30 C) ja jätkake loputamist, kuni ärritus lakkab. Loputage kindlasti ka ülemiste ja alumiste silmalaugude alt. Ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole. Jätkake loputamist teel arsti juurde. Allaneelamisel Anda kannatanule rohkesti juua ja jälgida teda. Teadvuse kaotamisel: pöörduda kohe arsti poole ja võtta kaasa käesolev kemikaali ohutuskaart või toote etikett. Mitte esile kutsuda oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda soovitab arst. Asetada kannatanu pea asendisse, mis väldib maosisu tagasivalgumist suhu ja kurku. Lehekülg: 3 / 14

4 Põletus 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Ülitundlikkust põhjustav toime: Toode sisaldab aineid, mis nahaga kokkupuutel võivad põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergiline reaktsioon tekib tavaliselt tundi pärast kokkupuudet. Ärritav toime. Toode sisaldab aineid, mis kokkupuutel võivad põhjustada naha, silmade või kopsude ärritust. Kokkupuute tulemusena võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks muudele kahjustavatele ainetele Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda viivitamata arsti poole. Info meditsiinitöötajatele Võtta kaasa käesolev ohutuskaardi. 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Tulekahju korral kasutada süsihapet, pulbrit, vahtu või veepihu. Tuli võib levida, kui kasutada veejuga Aine või seguga seotud erilised ohud Kui toodet mõjutab kõrge temperatuur, näiteks tulekahju puhul, moodustuvad ohtlikud lagusaadused. Need on: Süsinikoksiidid 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele Kokkupuute vältimiseks kanda suruõhuhingamisaparaati ja kaitseriietust. Otsekontakti korral pöörduge nõu saamiseks riikliku mürgistuskeskuse poole. 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Erinõuded puuduvad Keskkonnakaitse meetmed Vältige järvedesse, vooluveekogudesse ja kanalisatsiooni pääsemist. Keskkonda pääsemise korral võtke ühendust kohaliku keskkonnakaitseorganiga Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Kasutage mittesüttivate absorbeerivate materjalide tõkestamiseks ja kogumiseks liiva, saepuru, mulda, vermikuliiti, kobediatomiiti ja pange need mahutisse jäätmekäitluseks vastavalt kohalikele eeskirjadele Viited muudele jagudele Jäätmekäitlust vt jaotisest "Hävitamise kaalutlused". Kaitsemeetmeid vt jaotisest "Kokkupuute piiramine / isikukaitsevahendid". 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Veesüsteemi ja ümbritsevasse keskkonda pääsemise vältimiseks paigaldada jäätmete kogumiseks rennid/basseinid. Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis keelatud. Isikukaitsevahendeid vt jaotisest "Kokkupuute piiramine / isikukaitsevahendid" Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoida alati algse mahutiga samast materjalist mahutites. Avatud mahutid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja neid lekete vältimiseks püstises asendis hoida. Säilitustemperatuur Erinõuded puuduvad Erikasutus Seda toodet tohib kasutada ainult jaotises 1.2 kirjeldatud eesmärkidel. Lehekülg: 4 / 14

5 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid Titanium dioxide Piirnorm (8-tunnise): 5 mg/m³ Vabariigi Valitsuse 18. septembri a määruse nr 293 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid. DNEL Toote/koostisosa nimi DNEL Suund Periood Source Remarks Suukaudne Lühiajaline toime 0,75 mg/kg legemsvægt/dag 12,25 mg/m³ Sissehingamine Lühiajaline toime 8,33 mg/kg legemsvægt/dag Nahakaudne Lühiajaline toime 6,25 mg/kg Suukaudne Pikaajaline toime mg/m³ Sissehingamine Pikaajaline toime 0,0083 mg/cm² Nahakaudne Lühiajaline kohalik toime 0,5 mg/kg Suukaudne Pikaajaline toime 3,6 mg/m³ Sissehingamine Pikaajaline toime 1 mg/kg Nahakaudne Pikaajaline toime forbrugere Arbejdstagere Arbejdstagere Bensüülalkohol 450 mg/m3 Sissehingamine Lühiajaline toime töötajad Lehekülg: 5 / 14

6 Bensüülalkohol 47 mg/kg Nahakaudne Lühiajaline toime töötajad PNEC Toote/koostisosa nimi PNEC Suund Kokkupuute aeg Source Remarks 0,196 mg/kg Pinnas Andmed ei ole 0,006 mg/l Magevesi Andmed ei ole 0,996 mg/kg Magevee setted Andmed ei ole 0,0006 mg/l Merevesi Andmed ei ole 0,0996 mg/kg Merevee setted Andmed ei ole 10 mg/l Reoveepuhasti Andmed ei ole 0,018 mg/l Vahelduv vabastamine 11 mg/kg sekundær forgiftning Andmed ei ole Andmed ei ole 0,237 mg/kg Pinnas Andmed ei ole 0,003 mg/l Magevesi Andmed ei ole 0,294 mg/kg Magevee setted Andmed ei ole 0,0003 mg/l Merevesi Andmed ei ole 0,094 mg/kg Merevee setted Andmed ei ole 10 mg/l Reoveepuhasti Andmed ei ole Lehekülg: 6 / 14

7 0,0254 mg/l Vahelduv vabastamine Andmed ei ole 0,007 mg/l Magevesi Andmed ei ole 307,16 mg/kg Magevee setted Andmed ei ole 0,001 mg/l Merevesi Andmed ei ole 30,72 mg/kg Merevee setted Andmed ei ole 10 mg/l Reoveepuhasti Andmed ei ole 0,072 mg/l Vahelduv vabastamine Andmed ei ole Bensüülalkohol 1 mg/l Magevesi Andmed ei ole Bensüülalkohol 0.1 mg/l Merevesi Andmed ei ole Bensüülalkohol 2,3 mg/l Vahelduv vabastamine Andmed ei ole 8.2. Kokkupuute ohjamine Regulaarselt tuleb kontrollida vastavust kutsealase kokkupuute piirväärtustele. Üldised soovitused Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis keelatud. Kokkupuute stsenaariumid Kui käesoleva ohutuskaardi juurde kuuluvad ka kokkupuutestenaariumid, tuleb kinni pidada neis esitatud töötingimustest ja riskijuhtimismeetmetest. Kokkupuute piirväärtused Professionaalsed kasutajad peavad järgima töökeskkonda puudutavaid eeskirju kutsealase kokkupuute maksimaalsete piirväärtuste kohta. Vaadake töötervishoiu piirväärtusi eelnevast tekstist. Insenertehnilised meetmed Gaasi- ja tolmukontsentratsioon õhus tuleb hoida võimalikult madalal ja allpool kehtivat piirväärtuse künnist (vt Lehekülg: 7 / 14

8 ülevalt). Kui õhk tööruumis piisavalt ei liigu, paigaldada väljatõmbetoru. Hoolitsege selle eest, et koht silmade loputamiseks ja esmaabidušš oleksid siltidega nähtavalt märgistatud. Hügieenimeetmed Toote kasutamise vaheaegadel ja töö lõppedes tuleb kõiki tootega kokku puutunud kehaosi põhjalikult pesta. Peske alati käsi, käsivarsi ja nägu. Kokkupuute ohjamine keskkonnas Erinõuded puuduvad. Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid Üldteave Kasutage ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid. Hingamisteede kaitse Tööolukord Soovitatav Klass Värvus Standardid Naha kaitse Soovitatav Standardid Tüüp/Kategooria Kasutada tuleb spetsiaalseid töörõivaid - - Käte kaitse Materjal Minimaalne kihi paksus (mm) Läbimisaeg (min.) Standardid Nitril- or butyl gloves -0, EN 374 Silmade kaitse Soovitatav Standardid 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Olek Värvus Lõhn Lõhnalävi (ppm) ph Tihedus (g/cm³) Viskoossus Lehekülg: 8 / 14

9 Oleku muutused Sulamispunkt ( C) Keemispunkt ( C) Aururõhk Auru tihedus Lagunemistemperatuur ( C) Aurustumiskiirus (n-butüülatsetaat = 100) Teave tule- ja plahvatusohu kohta Leekpunkt ( C) Süttimispunkt ( C) Isesüttimispunkt ( C) Plahvatuspiir (% v/v) Plahvatusohtlikkus Oksüdeerivad omadused Lahustuvus Lahustuvus vees Jaotustegur n-oktanool/vesi Lahustuvus rasvas (g/l) 9.2. Muu teave 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime Keemiline stabiilsus Toode on stabiilne tingimustes, mida on kirjeldatud jaotises "Käitlemine ja säilitamine" Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Mittespetsiifiline Tingimused, mida tuleb vältida Mittespetsiifiline Kokkusobimatud materjalid Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained Ohtlikud lagusaadused Toote omadused ei halvene, kui seda kasutatakse jaotises 1 määratletud moel. 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Akuutne mürgisus Lehekülg: 9 / 14

10 Toote/koostisosa nimi Art Katse Suund Tulemus Rott LD50 - >2000 mg/kg Rott LD50 Nahakaudne >2000 mg/kg mg/l Küülik - Nahakaudne >4000 mg/kg, 4,5 ml/kg mg/kg Nahka söövitav/ärritav Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Toode sisaldab aineid, mis nahaga kokkupuutel võivad põhjustada allergilist reaktsiooni. Mutageensus sugurakkudele Toote/koostisosa nimi Art Katse Tulemus - OECD 476 positiv - OECD 471 positiv - OECD 476 positiv - OECD 471 positiv - OECD 471 positiv Kantserogeensus Reproduktiivtoksilisus Sihtorgani suhtes toksilised ühekordne kokkupuude Sihtorgani suhtes toksilised korduv kokkupuude Hingamiskahjustus Pikaajaline toime Lehekülg: 10 / 14

11 Ärritav toime. Toode sisaldab aineid, mis kokkupuutel võivad põhjustada naha, silmade või kopsude ärritust. Kokkupuute tulemusena võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks muudele kahjustavatele ainetele. 12. JAGU. Ökoloogiline teave Toksilisus Toote/koostisosa nimi Art Katse Periood Tulemus Kala LC50 96 tunni 1,5 mg/l Vetikad EC50 72 tunni 9,4 mg/l Vesikirp EC50 48 tunni 2,7 mg/l Kala LC50 96 tunni 2,54 mg/l Vetikad EC50 72 tunni 1,8 mg/l Vesikirp EC50 48 tunni 2,55 mg/l Kala - 96 tunni >100 mg/l Vetikad IC50 72 tunni 843,75 mg/l Vesikirp - 48 tunni 7,2 mg/l Bensüülalkohol Kala LC50 96 tunni mg/l Püsivus ja lagunduvus Toote/koostisosa nimi Biolagunduvus Katse Tulemus Ei ikke bionedbrydelig Bensüülalkohol Jah OECD 301 A % Lehekülg: 11 / 14

12 12.3. Bioakumulatsioon Toote/koostisosa nimi Potentsiaalne bioakumulatsioon LogPow BCF Ei 150, Bensüülalkohol Ei 1, Liikuvus pinnases LogKoc = , Madal liikuvuse potentsiaal Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vpvb liigitamiseks nõutavatele tingimustele Muud kahjulikud mõjud Toode sisaldab ökotoksilisi aineid, millel võivad veeorganismidele olla kahjulikud mõjud. See toode sisaldab aineid, mis võivad põhjustada pikaajalisi kõrvalmõjusid veekeskkonnas. 13. JAGU. Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Toodet tuleb käidelda kui ohtlikke jäätmeid. EWC kood Muu märgistus Saastunud pakendimaterjal Saastunud pakendid tuleb hävitada samamoodi nagu toode ise. 14. JAGU. Veonõuded ADR/RID ÜRO nr Nimetus ja kirjeldus Klass Pakendi grupp Veokategooria 3082 KESKKONNAOHTLIKUD AINED, VEDELAD, N.O.S. 9 III 3 (-) IMDG ÜRO nr Nimetus ja kirjeldus Klass Pakendi grupp EmS 3082 KESKKONNAOHTLIKUD AINED, VEDELAD, N.O.S. 9 III F-A, S-F Marine pollutant Ei Keskkonnaohud Eriettevaatusabinõud kasutajatele Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga Lehekülg: 12 / 14

13 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Piirangud kasutamisel Alla 18-aastased ei tohi selle ainega kokku puutuda, vt Nõukogu direktiivi 94/33/EÜ 22. juunist 1994, noorte inimeste kaitsmisest töö juures. Erinõuded puuduvad. Nõuded eriväljaõppele Selle tootega töötamiseks peab töötajal olema spetsiaalne polüuretaan- ja epoksütoodetega töötamise väljaõpe. SEVESO - Ohukategooriad / Nimetatud ohtlikud ained Muu teave Allikas Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ, 22. juuni 1994, noorte kaitse kohta tööl. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (EMPs kohaldatav tekst) (CLP). EÜ määrus 1907/2006 (REACH) Kemikaaliohutuse hindamine Ei 16. JAGU. Muu teave Jagu 3 esitatud H-lausete tekst H315, Põhjustab nahaärritust. H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust. H411, Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. H302, Allaneelamisel kahjulik. H332, Sissehingamisel kahjulik. Lühendid ja akronüümid ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Ägeda toksilisuse hinnang BCF = Biokontsentratsiooni faktor CAS = Chemical Abstracts' teenistus CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008] CSA = Kemikaalide ohutuse hindamine CSR = Kemikaalide ohutusaruanne DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase EUH-lause = CLP eriohulause EJK = Euroopa jäätmekataloog GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon IBC = hulgikauba vahekonteiner IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm LOÜ = Lenduvad orgaanilised ühendid MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadel muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus) OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised Arvutuslik mittetoimiv sisaldus RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe Lehekülg: 13 / 14

14 SVHS = Väga ohtlikud ained STOT-RE = Mürgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude STOT-SE = Mürgistus siseelundi suhtes - ühekordne kokkupuude TWA = Ajas kaalutud keskmine ÜRO = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon UVCB = Kompleksne süsivesiniku aine vpvb = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad Muu teave Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) tugineb segu klassifikatsiooni hindamine: Segu klassifikatsioon terviseohtude osas vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) sätestatud arvutusmeetoditele. Ohutuskaardi on kinnitanud - Muu Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number) on tähistatud sinise kolmnurgaga. Käesoleval kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud 1. jagu) ja ei pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul. Soovitatav on käesolev kemikaali ohutuskaart anda üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina. Lehekülg: 14 / 14

15 OHUTUSKAART mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Nimetus mira 3650 multipox hærder kõvendi komp.b 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid Mittespetsiifiline. Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid (REACH) Kasutusalad mida ei soovitata 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Ettevõte ja aadress mira byggeprodukter Egegårdsvej Gadstrup Kontakt - Kuupäev Ohutuskaardi versioon: Hädaabitelefoninumber Häirekeskuse: 112 Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud E , ülejäänud päevadel T-P on infoliin avatud ööpäevaringselt. Välismaalt helistades vali number (+372) JAGU. Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Acute Tox. 4; H302, Allaneelamisel kahjulik. Skin Corr. 1B; H314, Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Skin Sens. 1; H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Eye Dam. 1; H318, Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Acute Tox. 4; H332, Sissehingamisel kahjulik. Aquatic Chronic 3; H412, Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime Märgistuselemendid mira mira multipox multipox kõvendi hærder komp. komp.b B Lehekülg: 1 / 13

16 Ohupiktogrammidest Tunnussõna Ettevaatust Ohulause Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sissehingamisel kahjulik. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatuslaused Üldised Ohtu ennetavad P260, auru/udu/tolmu/gaasi/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P280, Kanda kaitseprille/kaitsekindaid/kaitserõivastust. Reageerimise kohta P303+P361+P353, NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338, SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Säilitamise kohta Kõrvaldamise kohta P501, Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas. Sisaldab 3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin Bensüülalkohol Phenol, styrenated phenylenebis(methylamine) salicylic acid 2.3. Muud ohud Muu märgistus 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta 3.2 Segud Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % w/w Klassifikatsioon Märkused 3-aminometüül-3,5,5- CAS No.: trimetüültsükloheksüülamiin EC No.: REACH No.: Index No.: % Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Bensüülalkohol CAS No.: % Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 EC No.: Eye Irrit. 2, H319 REACH No.: mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 2 / 13

17 Index No.: ,4'- CAS No.: Isopropylidenedi, EC No.: products with 1- chloro-2,3- REACH No.: 01- epoxypropane, reaction products with Index No.: 3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine 15-25% Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Phenol, styrenated CAS No.: EC No.: REACH No.: Index No.: 30-60% Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 CAS No.: phenylenebis(methylamine) i EC No.: REACH No.: Index No.: 13-30% Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 EUH071 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine CAS No.: EC No.: REACH No.: Index No.: 1-3% Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Skin Corr. 1A, H314 H-lausete täielikku teksti vaadake jagu 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud jagu 8, kui need on. Muu info Mittespetsiifiline. 4. JAGU. Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Üldinfo Õnnetuse korral pöörduda arsti või erakorralise meditsiini osakonna poole - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti. Arst võib võtta ühendust riikliku mürgistuskeskusega. Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi ei tohi anda teadvuseta inimesele vett või muud vedelikku. Sissehingamisel Viia kannatanu värske õhu kätte. Jälgida kannatanut pidevalt. Vältida šokki, hoides kannatanut soojas ja rahus. Kui inimene lakkab hingamast, teha suust-suhu hingamist. Kui kannatanu on teadvuseta, panna ta looteasendisse. Kutsuda kiirabi. Kokkupuutel nahaga Võtta ära saastunud rõivad ja jalanõud. Nahaga kokkupuute korral pesta rohke vee ja seebiga. Kasutada võib nahapuhastusvahendeid. MITTE KASUTADA orgaanilisi lahusteid või vedeldajat. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 3 / 13

18 Silma sattumisel Võtta ära kontaktläätsed. Loputada silmi rohke veega (20-30 C), kuni valu lakkab või vähemalt 15 minuti jooksul. Loputada kindlasti ülemiste ja alumiste silmalaugude alt. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja jätkake loputamist. Allaneelamisel Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata seda kemikaali ohutuskaarti või kemikaali etiketti. Kui isik on teadvusel, siis anda talle juua. MITTE PÜÜDA esile kutsuda oksendamist, juhul kui arst seda ei soovita. Aseta kannatanu pea asendisse, mis väldib okse tagasivalgumist suhu ja kurku. Vältida šokki, hoides kannatanut soojas ja rahus. Kui inimene lakkab hingamast, teha suust-suhu hingamist. Kui kannatanu on teadvuseta, panna ta looteasendisse. Kutsuda kiirabi. Põletus 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Kudesid kahjustav toime. Toode sisaldab nahka söövitavaid aineid. Auru või aerosoolide sissehingamisel võib esineda kopsukahjustusi, ärritust ja hingamisteede söövitust ja köha. Kokkupuutel naha või silmadega võib tekkida pöördumatuid toimeid. Ülitundlikkust põhjustav toime: Toode sisaldab aineid, mis nahaga kokkupuutel võivad põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergiline reaktsioon tekib tavaliselt tundi pärast kokkupuudet. Ärritav toime. Toode sisaldab aineid, mis kokkupuutel võivad põhjustada naha, silmade või kopsude ärritust. Kokkupuute tulemusena võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks muudele kahjustavatele ainetele Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda viivitamata arsti poole. Info meditsiinitöötajatele Võtta kaasa käesolev ohutuskaardi. 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Tulekahju korral kasutada süsihapet, pulbrit, vahtu või veepihu. Tuli võib levida, kui kasutada veejuga Aine või seguga seotud erilised ohud Kui toodet mõjutab kõrge temperatuur, näiteks tulekahju puhul, moodustuvad ohtlikud lagusaadused. Need on: Lämmastikoksiidid Süsinikoksiidid 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele Kokkupuute vältimiseks kanda suruõhuhingamisaparaati ja kaitseriietust. Otsekontakti korral pöörduge nõu saamiseks riikliku mürgistuskeskuse poole. 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Vältida otsest kokkupuudet lekkinud ainega. Vältida mahaloksunud materjali aurude sissehingamist Keskkonnakaitse meetmed Vältige järvedesse, vooluveekogudesse ja kanalisatsiooni pääsemist. Keskkonda pääsemise korral võtke ühendust kohaliku keskkonnakaitseorganiga Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Kasutage mittesüttivate absorbeerivate materjalide tõkestamiseks ja kogumiseks liiva, saepuru, mulda, vermikuliiti, kobediatomiiti ja pange need mahutisse jäätmekäitluseks vastavalt kohalikele eeskirjadele Viited muudele jagudele Jäätmekäitlust vt jaotisest "Hävitamise kaalutlused". Kaitsemeetmeid vt jaotisest "Kokkupuute piiramine / isikukaitsevahendid". 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 4 / 13

19 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Veesüsteemi ja ümbritsevasse keskkonda pääsemise vältimiseks paigaldada jäätmete kogumiseks rennid/basseinid. Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis keelatud. Isikukaitsevahendeid vt jaotisest "Kokkupuute piiramine / isikukaitsevahendid" Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoida alati algse mahutiga samast materjalist mahutites. Avatud mahutid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja neid lekete vältimiseks püstises asendis hoida. Säilitustemperatuur Erinõuded puuduvad Erikasutus Seda toodet tohib kasutada ainult jaotises 1.2 kirjeldatud eesmärkidel. 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid Ükski aine ei ole kantud kutsealase kokkupuute piiranguga tervistkahjustavate ainete loendisse. DNEL Toote/koostisosa nimi DNEL Suund Periood Source Remarks Suukaudne Pikaajaline toime forbrugere Arbejdstagere Bensüülalkohol 450 mg/m3 Sissehingamine Lühiajaline toime töötajad Bensüülalkohol 47 mg/kg Nahakaudne Lühiajaline toime töötajad 1,2 mg/m³ Sissehingamine Pikaajaline toime 0,2 mg/m³ Sissehingamine Pikaajaline kohalik toime 0,33 mg/kg Nahakaudne Pikaajaline toime Arbejdstagere Arbejdstagere Arbejdstagere PNEC Toote/koostisosa nimi PNEC Suund Kokkupuute aeg Source Remarks 3-aminometüül-3,5,5-0,526 mg/kg trimetüültsükloheksüülamiin mlegemsvægt/dag 3-aminometüül-3,5,5-20,1 mg/m³ Sissehingamine Lühiajaline trimetüültsükloheksüülamiin m toime 3-aminometüül-3,5,5-1,121 mg/kg Pinnas Andmed ei ole trimetüültsükloheksüülamiin m 3-aminometüül-3,5,5-0,06 mg/l Magevesi Andmed ei ole trimetüültsükloheksüülamiin m 3-aminometüül-3,5,5-5,784 mg/kg Magevee Andmed ei ole mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 5 / 13

20 trimetüültsükloheksüülamiin m setted 3-aminometüül-3,5,5-0,006 mg/l Merevesi Andmed ei ole trimetüültsükloheksüülamiin m 3-aminometüül-3,5, mg/kg Merevee setted Andmed ei ole trimetüültsükloheksüülamiin m 3-aminometüül-3,5,5-3,18 mg/l Reoveepuhasti Andmed ei ole trimetüültsükloheksüülamiin m Bensüülalkohol 1 mg/l Magevesi Andmed ei ole Bensüülalkohol 0.1 mg/l Merevesi Andmed ei ole Bensüülalkohol 2,3 mg/l Vahelduv vabastamine Andmed ei ole 0,045 mg/kg Pinnas Andmed ei ole 0,094 mg/l Magevesi Andmed ei ole 0,43 mg/kg Magevee setted Andmed ei ole 0,009 mg/l Merevesi Andmed ei ole 0,043 mg/kg Merevee setted Andmed ei ole 10 mg/l Reoveepuhasti Andmed ei ole 0,152 mg/l Vahelduv vabastamine Andmed ei ole 8.2. Kokkupuute ohjamine Juhul kui toodet kasutatakse ettenähtud moel, ei ole kontroll vajalik. Üldised soovitused Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis keelatud. Kokkupuute stsenaariumid Kui käesoleva ohutuskaardi juurde kuuluvad ka kokkupuutestenaariumid, tuleb kinni pidada neis esitatud töötingimustest ja riskijuhtimismeetmetest. Kokkupuute piirväärtused Toote koostisainete kohta puuduvad kutsealase kokkupuute piirväärtused. Insenertehnilised meetmed Rakendage toote kasutamise ajal tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Vältige gaasi või tolmu sissehingamist. Hügieenimeetmed Toote kasutamise vaheaegadel ja töö lõppedes tuleb kõiki tootega kokku puutunud kehaosi põhjalikult pesta. Peske alati käsi, käsivarsi ja nägu. Kokkupuute ohjamine keskkonnas Hoidke tõkestavaid materjale töökoha läheduses. Võimalusel koguge mahaloksunud kemikaal töö käigus kokku. Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid Üldteave Kasutage ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid. Hingamisteede kaitse mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 6 / 13

21 Tööolukord Soovitatav Klass Värvus Standardid Naha kaitse Soovitatav Standardid Tüüp/Kategooria Kasutada tuleb spetsiaalseid töörõivaid - - Käte kaitse Materjal Minimaalne kihi paksus (mm) Läbimisaeg (min.) Standardid Nitril- or butyl gloves -0, EN 374 Silmade kaitse Soovitatav Standardid 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Olek Värvus Lõhn Lõhnalävi (ppm) ph Tihedus (g/cm³) Viskoossus Oleku muutused Sulamispunkt ( C) Keemispunkt ( C) Aururõhk Auru tihedus Lagunemistemperatuur ( C) mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 7 / 13

22 Aurustumiskiirus (n-butüülatsetaat = 100) Teave tule- ja plahvatusohu kohta Leekpunkt ( C) Süttimispunkt ( C) Isesüttimispunkt ( C) Plahvatuspiir (% v/v) Plahvatusohtlikkus Oksüdeerivad omadused Lahustuvus Lahustuvus vees Jaotustegur n-oktanool/vesi Lahustuvus rasvas (g/l) 9.2. Muu teave 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime Keemiline stabiilsus Toode on stabiilne tingimustes, mida on kirjeldatud jaotises "Käitlemine ja säilitamine" Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Mittespetsiifiline Tingimused, mida tuleb vältida Mittespetsiifiline Kokkusobimatud materjalid Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained Ohtlikud lagusaadused Toote omadused ei halvene, kui seda kasutatakse jaotises 1 määratletud moel. 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Akuutne mürgisus Nahka söövitav/ärritav Ärritavuse parameeter Tulemus Toote/koostisosa nimi Art Katse Periood Jälgimisperiood 3-aminometüül-3,5,5- Küülik - No data - - ætsningsfare trimetüültsükloheksüülamiin m 4,4'- Isopropylidenedi, - - No data - - æstningsfare mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 8 / 13

23 2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine e Phenol, styrenated Küülik OECD 404 No data - - Hudirritation Rott - No data - - Ætsningsfare 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine Küülik - No data - - ætsende efter påvirkning i 3 minutter eller mindre. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Ärritavuse parameeter Tulemus Toote/koostisosa nimi Art Katse Periood Jälgimisperiood 4,4'- Isopropylidenedi, 2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine e - - No data - - Phenol, styrenated Küülik OECD 405 Acute Eye 24 h - - Irritation/Corrosion r 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine Küülik OECD 405 Acute Eye No data - - Irritation/Corrosion r Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav Toote/koostisosa nimi Art Katse Tulemus 3-aminometüül-3,5,5- Merisiga OECD 406 medfører trimetüültsükloheksüülamiin m sensibilisering 4,4'- Isopropylidenedi, 2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine e - - kan give overfølsomhed ved kontakt med huden - - kan forårsage allergisk hudreaktion 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- Merisiga OECD 406 Produktet er et hudsensibiliserende mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 9 / 13

24 diamine stof, underkategori 1A Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Toode sisaldab aineid, mis nahaga kokkupuutel võivad põhjustada allergilist reaktsiooni. Mutageensus sugurakkudele Toote/koostisosa nimi Art Katse Tulemus Phenol, styrenated salmonella typhimurium OECD 471 positiv Kantserogeensus Reproduktiivtoksilisus Sihtorgani suhtes toksilised ühekordne kokkupuude Sihtorgani suhtes toksilised korduv kokkupuude Hingamiskahjustus Pikaajaline toime Kudesid kahjustav toime. Toode sisaldab nahka söövitavaid aineid. Auru või aerosoolide sissehingamisel võib esineda kopsukahjustusi, ärritust ja hingamisteede söövitust ja köha. Kokkupuutel naha või silmadega võib tekkida pöördumatuid toimeid. Ärritav toime. Toode sisaldab aineid, mis kokkupuutel võivad põhjustada naha, silmade või kopsude ärritust. Kokkupuute tulemusena võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks muudele kahjustavatele ainetele. 12. JAGU. Ökoloogiline teave Toksilisus Toote/koostisosa nimi Art Katse Periood Tulemus 3-aminometüül-3,5,5- Kala LC50 96 tunni 110 mg/l trimetüültsükloheksüülamiin m 3-aminometüül-3,5,5- Vetikad EC50 72 tunni 37 mg/l trimetüültsükloheksüülamiin m 3-aminometüül-3,5,5- Vesikirp EC50 48 tunni 23 mg/l trimetüültsükloheksüülamiin m Bensüülalkohol Kala LC50 96 tunni mg/l Phenol, styrenated Kala LC50 96 tunni > 1-10 mg/l Phenol, styrenated Vesikirp EC50 3 hours 362 mg/l Kala LC50 96 tunni 87,6 mg/l Vetikad EC50 72 tunni 32,1 mg/l Vesikirp EC50 48 tunni 15,2 mg/l mikroorganismer EC50 No data >1000 mg/l mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 10 / 13

25 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine 2,2,4(or 2,4,4)- trimethylhexane-1,6- diamine Vetikad EC50 72 tunni 43,5 mg/l Kala LC50 48 tunni 174 mg/l Vesikirp EC50 24 h 31,5 mg/l - NOEC 56 days >=1000 mg/kg Püsivus ja lagunduvus Toote/koostisosa nimi Biolagunduvus Katse Tulemus Bensüülalkohol Jah OECD 301 A % Ei OECD 301 B (CO2 Evolution Test) ikke let bionedbrydelig Bioakumulatsioon Toote/koostisosa nimi Potentsiaalne bioakumulatsioon LogPow BCF Bensüülalkohol Ei 1, Liikuvus pinnases 3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin LogKoc = , Madal liikuvuse potentsiaal Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vpvb liigitamiseks nõutavatele tingimustele Muud kahjulikud mõjud Toode sisaldab ökotoksilisi aineid, millel võivad veeorganismidele olla kahjulikud mõjud. See toode sisaldab aineid, mis võivad põhjustada pikaajalisi kõrvalmõjusid veekeskkonnas. 13. JAGU. Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Toodet tuleb käidelda kui ohtlikke jäätmeid. EWC kood Muu märgistus Saastunud pakendimaterjal Saastunud pakendid tuleb hävitada samamoodi nagu toode ise. 14. JAGU. Veonõuded See toode kuulub ohtlike kaupade transportimise määruste reguleerimisalasse. ADR/RID mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 11 / 13

26 ÜRO nr Nimetus ja kirjeldus Klass Pakendi grupp Veokategooria 2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 II 2 (E) IMDG ÜRO nr Nimetus ja kirjeldus Klass Pakendi grupp EmS 2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. 8 II F-A, S-B Marine pollutant Ei Keskkonnaohud Eriettevaatusabinõud kasutajatele Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Piirangud kasutamisel Alla 18-aastased ei tohi selle ainega kokku puutuda, vt Nõukogu direktiivi 94/33/EÜ 22. juunist 1994, noorte inimeste kaitsmisest töö juures. Erinõuded puuduvad. Nõuded eriväljaõppele Mittespetsiifiline. SEVESO - Ohukategooriad / Nimetatud ohtlikud ained Muu teave Allikas Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ, 22. juuni 1994, noorte kaitse kohta tööl. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (EMPs kohaldatav tekst) (CLP). EÜ määrus 1907/2006 (REACH) Kemikaaliohutuse hindamine Ei 16. JAGU. Muu teave Jagu 3 esitatud H-lausete tekst H302, Allaneelamisel kahjulik. H312, Nahale sattumisel kahjulik. H314, Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H318, Põhjustab raskeid silmakahjustusi. mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 12 / 13

27 H412, Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. H332, Sissehingamisel kahjulik. H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust. H315, Põhjustab nahaärritust. H411, Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH071, Söövitav hingamisteedele. Lühendid ja akronüümid ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Ägeda toksilisuse hinnang BCF = Biokontsentratsiooni faktor CAS = Chemical Abstracts' teenistus CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008] CSA = Kemikaalide ohutuse hindamine CSR = Kemikaalide ohutusaruanne DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase EUH-lause = CLP eriohulause EJK = Euroopa jäätmekataloog GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon IBC = hulgikauba vahekonteiner IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm LOÜ = Lenduvad orgaanilised ühendid MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadel muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus) OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised Arvutuslik mittetoimiv sisaldus RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe SVHS = Väga ohtlikud ained STOT-RE = Mürgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude STOT-SE = Mürgistus siseelundi suhtes - ühekordne kokkupuude TWA = Ajas kaalutud keskmine ÜRO = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon UVCB = Kompleksne süsivesiniku aine vpvb = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad Muu teave Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) tugineb segu klassifikatsiooni hindamine: Segu klassifikatsioon terviseohtude osas vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) sätestatud arvutusmeetoditele. Ohutuskaardi on kinnitanud - Muu Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number) on tähistatud sinise kolmnurgaga. Käesoleval kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud 1. jagu) ja ei pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul. Soovitatav on käesolev kemikaali ohutuskaart anda üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina. mira 3650 multipox kõvendi hærder komp.b B Lehekülg: 13 / 13

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Vastavuses määrusega (EC) No 1272/2008 AKTIVEERITUD Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega (EC) No 1272/2008 Koostamise kuupäev: 04/2017 Ver

Vastavuses määrusega (EC) No 1272/2008 AKTIVEERITUD Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega (EC) No 1272/2008 Koostamise kuupäev: 04/2017 Ver Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega (EC) No 1272/2008 Koostamise kuupäev: 04/2017 Versioon: 3.0 1. ANDMED AINE/TOOTE JA SELLE TOOTJA KOHTA 1.1 Andmed toote kohta Toote nimi: Toote nimi: Wet

Rohkem