Sorteerimine. Valik sorteerimismeetodeid. Inga Petuhhov TLÜ 1/11

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sorteerimine. Valik sorteerimismeetodeid. Inga Petuhhov TLÜ 1/11"

Väljavõte

1 Sorteerimine Kui töödeldavad andmed on järjestatud, on võimalik kiiremini ja mugavamalt midagi üles leida. Andmete järjekorda seadmine ei ole tavaliselt eesmärk omaette, vaid ta on vahesamm teiste tegevuste juurde jõudmiseks. Seetõttu kuuluvad ka arvutiteaduse huviorbiiti mitmesugused algoritmid, mille abil andmeid järjestada saab. Sorteerimine on suvalises järjekorras olevate kirjete ümberjärjestamine seni, kuni nad paiknevad mittekahanevalt vastavalt mingi võtmevälja väärtusele. Tavaliselt järjestatakse kirjed võtmeväärtuse kasvavas järjekorras (väiksem kõige ees), kuid võib ka järjestada kahanevas järjekorras (suurem kõige ees). Tavaliselt tuukse asorteerimisalgoritmide kohta näited, mis paigutavad kirjed ümber mittekahanevasse järjekorda. On vaja natuke mõtelda, et algoritm muuta vastupidiseks. Kirje (record) (seda mõistet kasutatakse sorteerimisest rääkides ühe elemendi mõttes, st sorteeritakse kirjeid) võib olla üksik märk, täisarv, reaalarv, string - sel juhul on ta ise võtmeks. Keerulisemate andmeagregaatide puhul (näit. kirjed Pascali mõttes) fikseeritakse võtmeks üks kirje väli (näiteks inimese puhul pikkus, vanus vms) ja temale vastavalt järjestatakse kõik andmed (koos võtmega tõstetakse ringi kõik temaga seotud andmed). Võtmeid võib olla ka mitu, st esmane, teisane jne. võti. Kui kirjes on mitu andmeelementi ja ühe järgi sorteeritakse, siis teised kirje osad tulevad loomulikult võtmega kaasa ja seetõttu pole õige väita, et üks kirje on teisest väiksem. Korrektsem on öelda, et üks kirje eelneb või järgneb teisele. Algoritmide lihtsamaks mõistmiseks vaatame neid täisarvude massiivi näitel ilma kirjeteta, kuid vahet pole, see võiks olla ka massiiv kirjetest vms. Sorteerimist võib jagada mitmeti. Esimene võimalik jaotus on sisemine sorteerimine (internal sort) - kõik kirjed mahutatakse korraga põhimällu ja kogu tegevus toimub seal. Andmed on mälus massiivina või mõne dünaamilise andmestruktuurina; väline sorteerimine (external sort) - sorteeritav andmekogum ei mahu korraga põhimällu, osa on kettal ja kuidagi tuleb andmed järjestada. Vaadeldavad näited kuuluvad kõik sisemise sorteerimise alla. Sisemise sorteerimise algoritme on palju. Konkreetses olukorras tuleb teha vailk. Valikul lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: 1) Tööaeg - kui kaua läheb N kirje sorteerimiseks ja kuidas kasvab see aeg, kui kirjete arv näiteks kahekordistub? Teisisõnu hinnatakse algortimi ajalist keerukust. 2) Mälu - kas saab sorteerida nn. koha peal (vaja on lisaks ruumi vaid mõnele kirjele) või on ruumi küllalt ja võib arvestada kasvõi N täiendava kirjega ja kirjutada kogu andmemassiiv ümber teise kohta. 3) Esialgne järjestatus - kui esialgu on kirjed juhuslikus järjekorras (täitsa segamini), on sobivamad ühed algoritmid. Kui kirjed on peaaegu järjestatud, siis on sobivamad teised algoritmid. 4) Programmeerimiskeel - pole enam eriti aktuaalne, aga osa algoritme nõuab rekursiooni kasutamist ja mõned vanemad keeled ei võimalda seda meetodit kasutada. Sorteerimismeetodid jagatakse klassideks: 1) vahelepanekuga sorteerimised; 2) vahetussorteerimised; 3) loendussorteerimised; 4) mestimissorteerimised; 5) valik- ja puusorteerimised. Sorteerimisalgoritm on stabiilne (stable), kui kaks sama võtmeväärtusega kirjet jäävad ka peale sorteerimist samasse järjekorda. Stabiilsus võib olla oluliseks omaduseks, kui järjestatakse keerulisemat andmekomplekti. Sorteerimisalgoritmide puhul pööratakse stabiilsusele ka tähelepanu. Inga Petuhhov TLÜ 1/11

2 Protseduurne abstraktsioon Tarkvaraarenduses ei ole alati ette teada, millised algoritmid kuhu kõige paremini sobivad. Nagu me peatselt näeme, on üks sorteerimisalgoritm sobivam kasutada ühtedes tingimustes ja teine teistes tingimustes. Seega tuleks programme ülesehitada selliselt, et vajaduse korral algoritmi kerge muuta oleks. Suuremate projektide kallal ei tööta ainult üks inimene, vaid töö tuleb jagada mitme töötaja vahel. Nii võib näiteks Mari kirjutada valmis protseduuri andmete sorteerimiseks ja Jaan seda protseduuri oma programmis kasutada. Et Jaan ei peaks süvenema Mari kirjutatud protseduuri sisusse, tuleb alluda reeglitele, mida seab protseduurse abstraktsiooni ideoloogia. Nimelt peab selle kohaselt iga protseduuri jaoks andma sellise kirjelduse, et protseduuri võiks julgelt ilma koodi süvenemata kasutada. Teisalt kui tekib vajaduse andmete iseloomu tõttu võtta kasutusele teine sorteerimisalgoritm, siis peaks piisama sellest, et Mari protseduuri ümber kirjutab ja Jaan sellest teadmagi ei pea. Protseduursel abstarktsioonil on tarkvaraarenduses üsna tähtis roll (kui selle alusel muidugi talitada tahetakse ja osatakse). Enamus sorteerimisprotseduure on esitatud selliselt, et protseduuri: a) eesmärk, b) sisend ja väljund, c) eeltingimused (precondiotions) d) järeltingimused (postconditions) e) väljakutsumine, oleksid ühesugused, kuid algoritm, mille alusel ta oma eesmärgi saavutab (andmed ära sorteerib) on erinev. Lepime kokku järgnevas: a) Eesmärk: sisendandmete massiiv sorteerida mittekahanevasse järjekorda b) Sisend ja väljund sisendandmeteks on a) täisarvude massiiv a b) täisarvud alg ja lopp, mis näitavad, mitmendast massiivi elemendist sorteerimine algab ja mitmenda elemendiga lõpeb väljundandmeteks on sama massiiv sorteeritult c) eeltingimused - massiiv on arvudega täidetud ja on teada ning korrektselt esitatud alg ja lopp d) järeltingimused - massiivi muudetakse ja temast saab mittekahanevasse järjekorda sorteeritud massiiv Lisaks kasutatakse alamprogrammides alamprogrammi vaheta, mille ülesandeks on kahs muutujas väärtuste ringivahetamine. def vaheta(a,b): "protseduur vahetab väärtused kahes parameetris" temp = a a = b b = temp return a,b Valiksorteerimine e valikmeetod (selection sort) Klass: vahetussorteerimised Põhiidee: Mööda massiivi liigutakse vasakult paremale. Vasakule tekib sorteeritud massiiv. Igal sammul otsitakse järgmise elemendi kohale õiget (suuruselt sobivat) arvu, mis ühtlasi on sorteerimata osa kõige väiksem arv. 1. Alusta massiivi esimesest elemendist 2. Sorteerimata osast otsi väikseim arv 3. Vaheta leitud arv sorteeritud osale järgneva arvuga. Nii satub nimetatud arv massiivis oma õigele kohale. 4. Vii järg massiivis edasi ja mine sammule Tegevust korda seni, kuni kogu massiiv on läbitud (ja sorteeritud). Keerukus: O(n 2 ) nii keskmisel kui ka halvimal juhul Eripärad: Selle algoritmi erisuseks on, et tulemused võib juba sorteerimise käigus väljastada, sest massiivi algusse hakkavad kogunema sorteeritud arvud. Sorteerimise kiirus ei sõltu sellest, kui sorteeritud massiiv eelnevalt on. Tööd tehakse sorteerimiseks alati ühepalju. Inga Petuhhov TLÜ 2/11

3 def valiksort(a,alg,lopp): "Protseduur sorteerib listi valiksorteerimise meetodil" for i in range(alg,lopp+1): mini = i "Leitakse sorteerimata osast vähim suurus" for j in range(i, lopp+1): if a[j] < a[mini]: mini = j "Vahetatakse vähim oma õigele kohale" a[i],a[mini] = vaheta(a[i],a[mini]) Mullsorteerimine e mullimeetod (bubblesort) Klass: vahetussorteerimised Põhiidee: Omavahel võrreldakse paarikaupa kirjeid. Kui kaks kõrvuti asetsevat kirjet on vales järjekorras, tuleb nad vahetada. Peale ühekordset massiivi läbimist ei pruugi veel kõik kirjed paigas olla, kuid suurim on kindlasti sattunud viimasele positsioonile, st oma õigele kohale. 1. Alustades massiivi algusest võrdle omavahel kahte järjestikust kirjet. 2. Kui suurem kirje on eespool, siis vaheta kirjed omavahel ja jäta meelde, et vahetus toimus. 3. Korda tegevust seni, kuni oled jõudnud massiivi viimaste kirjeteni. 4. Kui vahetusi oli toimunud, siis korda kõike algusest peale, vastasel juhul on massiiv sorteeritud. Keerukus: Halvimal juhul O(n 2 ), parimal juhul O(n), keskmiseks loetakse siiski O(n 2 ). Eripärad: Kui massiiv on juba peaaegu sorteeritud, siis võib saavutada ajalist efekti. Muidu on aga meetod aeglane tänu suurele vahetuste arvule. Massiiv saab sorteerituks lõpust alates, kuid sama algortimi on võimalik kohandada selliselt, et kõigepealt saavad paika väiksemad kirjed, st massiivi algus. def mullsort(a,alg,lopp): "protseduur sorteerib listi mullimeetodil" jarg = alg veel = True while jarg<lopp and veel: "Muutuja veel näitab, kas vahtusi toimus." veel = False for pos in range(alg,lopp-jarg): "Kui kõrvuti olevad arvud on valepidi, siis nad vahetatake" if a[pos] > a[pos+1]: veel = True a[pos],a[pos+1] = vaheta(a[pos],a[pos+1]) jarg += 1 Mullimeetodi variatsiooniks on shakersort, kus kirjete võrdlemist alustatakse vaheldumisi massiivi algusest ja lõpust. See meetod osutub kasulikuks, kui väike element on massiivi lõpus. Miks? Lisamissorteerimine e pistemeetod (insertion sort) Klass: vahelepanekuga sorteerimised Põhiidee: Sorteeritud on vasakpoolne massiivi osa, kuid mitte lõplikult. Paremalt poolt võetakse järgmine element ja sobitatakse ta sorteeritud poolele õigesse kohta vahele. Algoritm meenutab käes hoitavate kaartide järjestamist. Esimeseks arvuks tuleb massiivi lisada väga väike arv, millest väiksemat sorteeritavate kirjete hulgas ei leidu. Seda on vaja, et töö käigus mitte üle minna massiivi algusest. Alustades 2. elemendist: 1. Võta kirje. Inga Petuhhov TLÜ 3/11

4 2. Leia talle sobiv kohta temast vasakul olevate kirjete hulgas (selleks tuleb teda võrrelda vasakule poole jäävate kirjetega, kuni õigekoht on leitud ). 3. Nihuta kirjed eest ära, et paigutada vaatlusalune kirje oma kohale. 4. Korda tegevust kõigi kirjetega kuni massiivi lõpuni. Keerukus: Halvimal ja keskmisel juhul O(n 2 ) ning parimal juhul O(n) (sõltuvalt massiivi eelnevast sorteeritusest). Eripärad: Massiivi sorteerimisel tekitab rohkem raskusi vahelepanekuks ruumi tegemine - kui arv lisatakse rea algusesse, tuleb nihutada kõiki ülejäänud kirjeid. Sobib paremini juhul, kui üksik uus kirje on vaja õigesse kohta lisada. Või dünaamilise nimistu sorteerimiseks, kus kirjeid ei ole vaja füüsiliselt ümber paigutada. def lisamissort(a,alg,lopp): "protseduur sorteerib listi lisamismeetodil" for uuspos in range(alg+1,lopp+1): uusarv = a[uuspos] pos = uuspos "Kirjeid nihutatakse vasakule seni kuni on leitud sobiv koht uuele kirjele." while a[pos-1] > uusarv and pos > 0: a[pos] = a[pos-1] pos -= 1 a[pos] = uusarv Shell'i sorteerimine e väheneva sammu meetod (Shell sort) Klass: vahetussorteerimine Põhiidee: Autor on Donald L. Shell (1959). Idee sarnaneb mulli meetodile, kuid uuendusena käiakse massiiv läbi algul suuremate ja hiljem väiksemate sammudega, et kirjed rutem oma õigele paigale vahetada. Probleemiks on sammu valik. Rusikareegliks võib olla pidev poolitamine - esialgne samm on n div 2 jne. On leitud, et sammud ei tohiks olla teineteise kordsed, või soovitatakse samme, mis on 1 võrra väiksemad 2 astmetest (31, 15, 7, 3, 1). 1. Järgnevas algoritmis võetakse sammuks n div Võrreldakse omavahel kirjeid, mis on üksteisest sammu kaugusel. 3. Kui eespool olev kirje on tagapool olevast suurem, siis kirjed vahetatakse. 4. Tegevust korratakse seni, kuni ühtegi vahetust enam antud sammuga teha pole vaja. 5. Seejärel vähendatakse sammu (näiteks jagatakse samm 2) ja kõik kordub 2. reast alates uuesti. Keerukus: on tõestatud, et sobiva sammuvaliku korral on O(n 3/2 ), kuid halva sammuvaliku puhul võib olla ka O(n 2 ). Eripärad: Hoolimata mitte just eeskujulikust ajalisest keerukusest, on tegelik tööaeg suvaliste andmete korral tunduvalt parem kõigist eelnevatest. Kindlasti töötab ta kiiremini juba osaliselt sorteeritud massiivil. def shell_sorteerimine(a,alg,lopp): "protseduur sorteerib listi Shelli meetodil" samm = lopp-alg while samm > 1: "Uue sammu arvutamine (uus samm on pool eelmisest)" samm = samm / 2 veel = True while veel: print samm veel = False for i in range(alg,lopp-samm+1): k = i + samm "Kui kirjed on vaja vahetada, siis nad vahetatakse" if a[k] < a[i]: a[k],a[i] = vaheta(a[k],a[i]) veel = True Inga Petuhhov TLÜ 4/11

5 Sorteerimine mestimisega e ühildusmeetod (merge sort) Klass: mestimissorteerimised Põhiidee: (John von Neumann 1945) Algoritm koosneb kahest osast massiivi jagamisest ning kahe osa ühendamisest. Sisuliselt viimase läbi kirjed lõpuks järjestatuks saavadki. 1. Jaga algandmed kaheks enam vähem võrdseks osaks. 2. Sorteeri kumbki osa eraldi. 3. Kombineeri mõlemad osad kokku üheks sorteeritud massiiviks. Olemuselt on see algortim rekursiivne ja toetub otseselt lähenemisele "Jaga ja valitse (divide et impera). St esialgu minnakse rekursiivse protseduuriväljakutsega nö sügavusse ja rekursiooni lõpetamise tingimuseks on, et sorteeritava jada pikkus on üks element. Rekursioonits väljudes ühendatakse massiivi osi järjest omavahel, saades nii üha pikemad sorteeritud lõigud Keerukus: O(n log 2 n) nii halvimal kui ka keskmisel juhul. Eripärad: vajab täiendavat mälu ajutiste massiivide tegemiseks (reaalselt sama palju kui on sorteeritavaid andmeid), rekursioon võib minna liiga sügavaks ja tekitada täitmisaegse vea. Ajutisse massiivi pannakse kirjed mestimise käigus. Meetod võiks sobida ka suurte andmehulkade sorteerimiseks välise sorteerimise käigus sorteeritud failides olevad kirjed kirjutatakse kokku kolmandasse faili. def mestimisega_sorteerimine(a, alg, lopp): ""Massiiv a sorteeritakse kasvavasse järjekorda mestimismeetodil, protseduuris poolitatakse massiiv ning seejärel tehakse sama kummagi massiivi poolega."" if alg < lopp: kesk = (alg + lopp) / 2 mestimisega_sorteerimine(a, alg, kesk) mestimisega_sorteerimine(a, kesk + 1, lopp) merge(a, alg, kesk, lopp); Vajalik on lisada algoritm protseduurile Merge. Protseduur vajab täiendavalt mälu ajutise massiivi hoidmiseks. Algoritm: 1. Võrreldakse kummagi poole esimest elementi omavahel. 2. Väiksem element pannakse ajutisse massiivi. 3. Ära pandud element jäetakse järgneva vaatluse alt välja Eelnevaid tegevusi korratakse seni kuni üks massiivipooltest tühjaks saab. 4. Osast, mis tühjaks ei saanud, kirjutatakse elemendid ajutise massiivi lõppu. 5. Ajutine massiiv kirjutatakse ümber originaalmassiivi. def merge(a, alg, kesk, lopp): "Ühendab kaks osa A[alg] kuni A[kesk] ja A[kesk+1] kuni A[lopp] omavahel" jvasak = alg jparem = kesk + 1 temp =[] "Ühendame, kuni üks massiivipooltest otsa saab" while (jvasak<=kesk) and (jparem<=lopp): if a[jvasak] < a[jparem]: temp.append(a[jvasak]) jvasak += 1 else: temp.append(a[jparem]) jparem += 1 "Kuni on elemente, kopeeri nad tempi" while jvasak <= kesk: temp.append(a[jvasak]) jvasak += 1 "Kuni on elemente, kopeeri nad tempi" while jparem <= lopp: temp.append(a[jparem]) Inga Petuhhov TLÜ 5/11

6 jparem += 1 for i in range(alg, lopp+1): a[i] = temp[i-alg] Kiirsorteerimine e kiirmeetod (quicksort) Klass: vahetussorteerimised Põhiidee: (Cambridge'i Ülikooli professor Anthony Richard Hoare 1962 a): 1. Võetakse mingi poolitava väärtusega element. 2. Jada elemendid paigutatakse ringi selliselt, et kõik, mis on poolitavast elemendist väiksemad, asuksid massiivis temast vasakul ja kõik elemendid, mis on suuremad, asuksid massiivis temast paremal (vasak ja parem pool ei ole sorteeritud). 3. Tegevust korratakse rekursiivselt iga osaga, kuni osa suuruseks saab 1 element. Siis peaks ka massiiv sorteeritud olema. Poolitusalgoritmi seletus: Kõik elemendid, mis on poolitajast väiksemad viiakse poolitajast vasakule ja kõik elemendid, mis poolitajast suuremad poolitajast paremale. Selleks 1. Määratakse poolitavaks väärtuseks massiivi[osa] esimene element 2. Liikudes algusest lõpu poole leitakse esimene element, mis on poolitajast suurem 3. Liikudes lõpust alguse poole leitakse esimene element, mis on poolitajast väiksem. 4. Leitud 2 väärtust vahetatakse omavahel, selliselt satuvad nad nö õigele massiivi poolele. Kirjeldatud tegevust korratakse seni kuni järjehoidjad I ja J teineteisest mööduvad. 5. Poolitav väärtus PIV viiakse oma õigele kohale suurema ja väiksema poole vahel. Selleks vahetatakse massiivi[osa] esimene ja J-s element omavahel. Algoritm on rekursiivne. St esialgu jaotatakse elemendid ümber poolitava väärtuse ja seejärel rekursiivse protseduuri väljakutsega minnakse kummaski massiivi osas sügavusse. Rekursiooni lõpetamise tingimuseks on sorteeritava jada pikkus üks element. Keerukus: O(n log 2 n) keskmisel juhul ja O(n 2 ) halvimal juhul Eripärad: võtab kõige rohkem aega, kui massiiv on juba peaaegu sorteeritud (aga see sõltub siiski rohkem poolitusväärtuse valikust), rekursioon võib minna liiga sügavaks ja tekitada täitmisaegse vea. Halvim juhus on see, kui poolitav element valitakse ühte serva tekivad pooled on suurustega 1 ja n-1. def kiir_sorteerimine(a, l, r): "Sorteerib massiivi a kiirsorteerimise meetodil." if l < r: piv = a[l] i = l+1 j = r while i <= j: while a[i] <= piv: i += 1 while a[j] > piv: j -= 1 if i < j: a[i],a[j] = vaheta(a[i],a[j]) a[l] = a[j] a[j] = piv kiir_sorteerimine(a,l,j-1) kiir_sorteerimine(a,i,r) Meetodist on mitmeid modifikatsioone, suurem osa nendest tegeleb probleemiga, kuidas valida sobivat poolitajat. Hoare originaalvariandis valitakse poolitavaks väärtuseks massiiviosa 1. element, mis sobib piisavalt hästi siis, kui massiiv on segamini. Kui massiiv on osaliselt järjestatud, pole see taktika parim. Sorteerimine kuhjaga e kuhjameetod (heapsort) Meetod kasutab erilist andmestruktuuri kahendkuhja. Inga Petuhhov TLÜ 6/11

7 Kahendkuhi (binary heap) Kahendkuhi on kahendpuu kujuline andmestruktuur, mida tavaliselt realiseeritakse massiivi abil. Kuhjas olevad elemendid on teatud reegli alusel järjestatud. Kuhjas hoitavad elemendid peavad olema seal vastavalt kuhja omadusele (heap property): vanema väärtus ei ole väiksem järglaste väärtustest. See omadus kehtib iga kahendpuud moodustava alampuu kohta ja puu juur on seega kõige suurem element. Massiivi abil realiseeritud kahendpuu iga tipp moodustab massiivi ühe elemendi. Puu juureks on element indeksiga 1, edasi tulevad juure järglased on 2. ja 3. element, nende järglased 4., 5., 6. ja 7. element jne. Puu kõik tasemed, va viimane, on täidetud. Iga tipu I jaoks saab arvutada nii vanema kui laste indeksid: vanema indeks (Parent(I)) on I div 2 vasaku järglase indeks (Left(i)) on 2*i parema järglase indeks (Right(i)) on 2*i + 1 Järgnevates algoritmides kasutatakse protseduure Parent(i), Left(i) ja Right(i). Kuhja omadus avaldub järgmise võrdusena: A[Parent(I)]>=A[I] Joonis 1 Kahendkuhi puuna Joonis 2 Kahendkuhi massiivina Kahendkuhja kasutatakse ka prioriteetidega järjekorra realiseerimiseks. Sel juhul paikneb kõrgeima prioriteediga element kuhja tipus (massiivi 1. lahtris) ja peale tema eemaldamist tuleb kuhi ringi ehitada (vt järgnevas lõigus protseduuri Heapify). Sorteerimine Klass: puusorteerimine Põhiidee: Suuremat vajadust lisamälu järele ei ole (vaid paari muutuja jagu). Sorteerimine toimub kahes etapis: 1. Arvudemassiivist moodustatakse väärtuste ümberpaigutamise teel kuhi. 2. Kuhi sorteeritakse vastava algoritmiga. Kõige keerulisema osa kogu tööst moodustab ühe kuhja tipu paigutamine tema õigele kohale oma järglaste suhtes. Protseduuri on vaja nii kuhja moodustamisel kui ka hilisemal sorteerimisel. Tipu jaoks kontrollitakse, kas tema kumbki järglane pole tipust suurem. Vajaduse korral tehase tippude väärtustega vahetus ja sama protseduuri Inga Petuhhov TLÜ 7/11

8 korratakse rekursiivselt tipu kohta, mis eelmises operatsioonis kõige suuremaga ära vahetati (massiivi lahtri jaoks, kus oli suurim). Rekursioon võib vajaduse korral kuni leheni välja minna. Selleks kasutatakse protseduuri Heapify. Kui massiivist on sel viisil kuhi moodustatud, järgneb sorteerimine: 1. Tipmine element võetakse kuhjast ära (tema on kõige suurem), selleks vahetatakse 1. ja viimane element ning kuhja suurust vähendatakse ühe võrra. 2. Kuhi moodustatakse uuesti sel teel, et tippu sattunud väike element viiakse vastava protseduuriga oma õigele kohale. Keerukus: Kahendpuu maksimaalne kõrgus on log n. Seega ka kõigi kuhjas tehtavate operatsioonide ajaline keerukus ei saa ületada log n. Siit tulenevalt saame kuhja abil sorteerimise keerukuseks O(n log n). Eripärad: Sorteeritud massiiv hakkab tekkima massiivi lõpust. def heapify(a, n, i): "Abiprotseduur elemendi veeretamiseks kuhjas ülalt poolt õigele kohale." "a - kuhi" "n - kuhja suurus" "Parameeter i näitab, millist elementi on vaja õigesse kohta veeretada." "Protseduur on rekursiivne." # Leiame tipu i vasaku (l) ja parema järglase (r) indeksi l = 2 * i r = 2 * i + 1 # Tuvastame, milline tipu i ja tema järglaste väärtustest on suurim if (l<= n-1) and (a[l] > a[i]): maxi = l else: maxi = i if (r <= n-1) and (a[r] > a[maxi]): maxi = r # Kui tipp i ise ei ole suurim, vahetatakse tippude sisud ja kutsutakse protseduur uuesti välja. if maxi!= i: a[i],a[maxi] = vaheta(a[i],a[maxi]) a = heapify(a, n, maxi) return a Kuhja ehitamise olulise osa moodustabki kirjeldatud protseduur. Kogu ehitustööd alustatakse kuhja eelviimasest tasemest (viimast taset pole mõtet uurida, sest lehtedel pole järglasi) ja kõigile tippudele sealt ülespoole rakendatakse Heapify-protseduuri: def BuildHeap(a): "Abiprotseduur kuhja ehitamiseks." "Sisendiks on massiiv a, väljundiks sama massiiv, mis on kuhjaks konedatud." for i in range(len(a)/2, -1, -1): a = heapify(a, len(a), i); return a Sorteerimine: def HeapSort(a, n): "Sisend: a - massiiv, mis vastab kuhja tingimustele" "Väljund: a - sisestatud massiiv sorteeritud kujul}" a = BuildHeap(a) kuhjasuurus = n for i in range(n-1,0, -1): a[0],a[i] = vaheta(a[0],a[i]) kuhjasuurus -= 1 a = heapify(a,kuhjasuurus,0) return a Inga Petuhhov TLÜ 8/11

9 Kirjeldatud meetodist võib leida ka nö tagurpidi variandi kuhja põhiomaduseks on see, et vanem pole kunagi suurem oma järglastest, sellest tulenevalt on puu juur kõige väiksem ja sorteeritud massiiv kujuneb alates esimesest (kõige väiksemast) elemendist. Kõiki eespool kirjeldatud meetodeid kutsutakse ka võrdlemistega sorteerimisteks (comparison sort), sest sorteerimise aluseks on kirjete kahekaupa võrdlemine. On tõestatud, et sellist tüüpi algoritmide korral pole lootustki saada paremat ajalist keerukust kui O(n log n). Seega sorteerimine kuhjaga ja sorteerimine mestimisega, mis omavad ajalist keerukust O(n log n) halvimal juhul ning kiirsorteerimine, mis omab sama keerukust keskmisel juhul on need meetodid, mida võimaluse korral kasutada tasuks. Sorteerimine loendamisega e loendamismeetod (counting sort) Klass: loendussorteerimised Põhiidee: (1954 a. H. H. Seward) Loendamisega sorteerimise idee seisneb selles, et iga arvu kohta massiivis loetakse üle, mitu arvu on temast väiksemad ja selle alusel saab leida arvule õige koha sorteeritud massiivis. Kui arvust on M väiksemat arvu, siis arv ise tuleb paigutada massiivis M+1 kohale. Kui massiivis on sama suurusega arve, tuleb algoritmi veidi muuta, et arve üle ei kirjutataks vähendada talle eelnevate arvude hulka ühe võrra, kui üks neist arvudest on oma kohale kirjutatud. Algoritmi sammud on järgmised: 1. Loendurmassiivi algväärtustamine. 2. Erinevate massiivis olevate väärtuste loendamine. 3. Igale arvule eelnevate arvude kokku lugemine. 4. Arvude paigutamine uude massiivi vastavalt leitud kohale. Keerukus: Kirjeldatud algoritm on ajaliselt keerukuselt lineaarne O(N). Eripärad: Algoritmi kasutusvaldkond on piiratud - tema abil sobib sorteerida positiivseid täisarve, mis on kindlates piirides. Huvitav, miks siiski ainult positiivseid? Arvestama peab kasutada oleva mälumahuga. Algoritm nõuab täiendavalt mälu kahe massiivi jagu: loendamiseks (nii mitu elementi, kui loendatavas massiivis võib olla erinevaid arve) ja uue sorteeritud massiivi moodustamiseks. Seega hea ajalise keerukusega kaasneb suur mäluline keerukus. def countsort(a,algus,lopp): "Sorteerib massiivi a loendamissorteerimise meetodil. Eelduseks on, massiivis on täisarvud vahemikus " maksarv = 1000 loend = [] b = [] for i in range(maksarv+1): loend += [0] for i in range(algus,lopp+1): b += [0] "Loeme kokku, mitu tükki on mingit arvu jadas." for i in range(algus,lopp+1): loend[a[i]] = loend[a[i]]+1 "Mitu arvu antud arvule eelneb?" for i in range(1,maksarv+1): loend[i] = loend[i-1] + loend[i] "Arvude paigutamine massiivi b sorteeritult ja b ümberkirjutamine a-sse." for i in range(lopp,algus-1,-1): b[loend[a[i]]-1] = a[i] loend[a[i]] = loend[a[i]]-1 for i in range(algus,lopp+1): a[i] = b[i] Loendamisega sorteerimise algoritm on stabiilne. Inga Petuhhov TLÜ 9/11

10 Sorteerimine järkudega e positsioonimeetod (radix sort) Põhiidee: Meetod pärineb ajast, kui andmete hoidmiseks kasutati perfokaarte ja neid oli vaja mingil alusel järjestada. Järjestamistööd tegi edukalt spetsiaalne masin. Kõigepealt järjestati kaardid ringi kõige "noorema" veeru järgi - vastavalt tulbas perforeeritud väärtusele moodustati 10 erinevat hunnikut ja seejärel tõsteti hunnikud uuesti üksteise peale üheks hunnikuks. Järgmisel sammul tehti sama eelviimase tulbaga jne kuni kõigi tulpade järgi oli kogu hunnik korra ringi tõstetud. Selliselt saab kogu pakk sorteeritud. Oluline on, et kaartide järjekorda peale hunnikutesse tõstmist hunniku sees muuta ei tohi. Kirjalikul kujul on vastavalt D. Knuthile see algoritm selgitatud a. sorteerimismasina juhendis, autor L. J. Comrie. Asendades perfokaardid arvudega saame sorteerida sama kohtade arvuga arve (3-kohalisi, 4-kohalisi jne). Algoritm: 1. Arvud jagatakse 10sse ossa vastavalt üheliste järgus olevale väärtusele 2. Osad tõstetakse järjekorras kokku. 3. Arvud jaotatakse 10 ossa kümneliste väärtuse järgi 4. Osad tõstetakse järjekorras kokku. 5. Sama kordub sajaliste, tuhandeliste jne kohta. Kui arvud on üheliste järgi ära jagatud, peavad kümneliste järgi tekkivates hunnikutes ühelised omavahelise järjekorra säilitama Algseis Ühelised Kümnelised Sajalised Joonis 3 Sammud radix sort'i puhul. Keerukus: Algoritmi ajaline keerukus sõltub sellest, millist algoritmi ühe järgu järgi järjestamiseks kasutada. Kindlasti pole sobivad O(N2) algoritmid, kuid sobida võib hoopis eelmisena kirjeldatud loendamisega sorteerimine, kuivõrd sorteeritavate erinevate arvude hulk on piiratud (0.. 9). Arvudest järkude kättesaamiseks tuleb uurida konkreetse keele võimalusi. Ajalise keerukuse osas on saavutatav O(N), mälu on aga vaja veel teise massiivi jaoks vahetulemuste hoidmiseks. Eripärad: Sorteerida saab vaid teatud tingimustele vastavaid suuruseid, näiteks arvud peavad olema ühesuguse kohtade arvuga (või tuleb arvu ette nullid lisada). Kirjeldatud algoritmil on ka teistlaadseid kasutusalasid: arvude asemel võib sorteerida ühesuguse pikkusega sõnu. Hästi sobib ta kasutamiseks kuupäevade järjestamisel (vms juhul, kui sorteerida on vaja mitme erineva väärtuse järgi): kõigepealt sorteeritakse päeva järgi (loendamisega sorteerimise põhimõttel), siis kuu järgi ja lõpuks aasta järgi. Meetod on lihtsam ja kiirem kuupäevade paarikaupa võrdlemisest ja vahetamisest. Sorteerimine kastidega, pangega või ämbriga e kimbumeetod (bucket sort) Põhiidee: vahemik, kuhu sorteeritavad väärtused kuuluvad, jagatakse n võrdseks osaks, igale osale eraldatakse oma kast (bucket). Iga arv pannakse temale sobivasse vahemikku ehk kasti. Kui arvud on ühtlaselt jaotunud võib oodata, et igasse kasti satub enam-vähem ühepalju arve (vähe arve). Kõigi kastide sisud sorteeritakse eraldi. Kuna väärtusi on igas kastis vähe, peaks sobima selleks üsna suvaline algoritm, ka ruutkeerukusega. Seejärel kastid läbitakse kasvamise järjekorras ja saadaksegi sorteeritud massiiv. Keerukus: algoritm töötab keskmiselt lineaarse ajaga. Igasugune sorteeritav materjal siiski ei anna lubatud keskmist lineaarset tulemust, vaid sisendiks peaksid olema sõltumatud juhuslikud arvud vahemikus [0,1). Realiseerimiseks on vaja veel teist massiivi, mille suurus on sama sorteeritava massiiviga ja mida kasutatakse kastide haldamiseks. Iga kasti sisu jaoks moodustatakse lineaarne nimistu. Inga Petuhhov TLÜ 10/11

11 Sama ideed võiks kasutada ka täisarvude jaoks, kui arve ei ole väga palju. Näiteks jaotatakse arvud sajalise järgi osadeks, sorteeritakse osad ja ühendatakse osad uuesti üheks massiiviks. Inga Petuhhov TLÜ 11/11

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine http://kodu.ut.ee/~kiho/ads/praktikum/ 4. PSK Paisksalvestus. Loendamine Mõisteid Paisktabel (Hashtable, HashMap) Paisktabeli kasutamine loendamisülesannetes Paiskfunktsioon, kollisoonid (põrked) Praktikumitööd

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimused: faili nimi faili vanus faili tüüp... 1 Failiotsing:

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Peafail3_2.dvi

Peafail3_2.dvi TARTU ÜLIKOOL ARVUTITEADUSE INSTITUUT Algoritmid ja andmestruktuurid Ülesannete kogu Versioon 3.2 13. märts 2017. a. 09:45 Koostajad: Ahti Peder Jüri Kiho Härmel Nestra Tartu 2017 Käesoleva õppevahendi

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Minu nimi on... Õpin...... 2013 Anneli Areng, Kaja Pastarus Matemaatika

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

AWK Aho Weinberger Kernighan struktuurse teksti töötlemise keel rikkalikult tekstitöötlusvahendeid omal alal suhteliselt lihtne ja kiiresti realiseeri

AWK Aho Weinberger Kernighan struktuurse teksti töötlemise keel rikkalikult tekstitöötlusvahendeid omal alal suhteliselt lihtne ja kiiresti realiseeri AWK Aho Weinberger Kernighan struktuurse teksti töötlemise keel rikkalikult tekstitöötlusvahendeid omal alal suhteliselt lihtne ja kiiresti realiseeritav AWK kasutusalad raportite genereerimine ühest formaadist

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a.

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a. Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai 2009. a. Sissejuhatus I APL - A Programming Language I Kenneth E. Iverson (1920-2004) I Elukutselt matemaatik I Uuris matemaatilist notatsiooni I 1960 -

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

PHP

PHP PHP Autorid: Aleksandr Vaskin Aleksandr Bogdanov Keelest Skriptikeel skript teeb oma tööd pärast seda, kui toimus mingi sündmus* Orienteeritud programmeerija eesmärkide saavutamiseks (mugavus on tähtsam

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Algoritmid ja andmestruktuurid

Algoritmid ja andmestruktuurid Algoritmid ja andmestruktuurid Arvutipraktikum 2017/2018 sügissemestril J.Liivi 2-202, E12-14 J.Liivi 2-202, T14-16 kodu.ut.ee/~kiho/ads/fall17 Jüri Kiho jyri.kiho@ut.ee Eesmärgid Paremini omandada, kinnistada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Scala ülevaade 1 Meetodid, muutujad ja väärtused. Süntaks 2 Lihtsad tüübid ja väärtused. 3 OOP, case-klassid ja mustrisobitus. 4 Puhta Scala väärtusta

Scala ülevaade 1 Meetodid, muutujad ja väärtused. Süntaks 2 Lihtsad tüübid ja väärtused. 3 OOP, case-klassid ja mustrisobitus. 4 Puhta Scala väärtusta Scala ülevaade 1 Meetodid, muutujad ja väärtused. Süntaks 2 Lihtsad tüübid ja väärtused. 3 OOP, case-klassid ja mustrisobitus. 4 Puhta Scala väärtustamine. 5 Keerulisemad tüübid. 6 Nähtavus, implitsiitsus.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem