VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE. Mariya GABRIEL. Innovatsiooni- ja noortevoliniku kandidaat

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE. Mariya GABRIEL. Innovatsiooni- ja noortevoliniku kandidaat"

Väljavõte

1 ET VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Mariya GABRIEL Innovatsiooni- ja noortevoliniku kandidaat 1. Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised volinikuks saamisel ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Millisena näete oma osa komisjoni strateegiakava väljatöötamises? Kuidas kavatsete rakendada soolõime strateegiat ja võtta arvesse soolist perspektiivi oma vastutusvaldkonna kõikides poliitikavaldkondades? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate, et Teie eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis? Olen viimasel kahel aastal olnud digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik ja enne seda olin kaheksa aastat Euroopa Parlamendi liige. Pühendunud eurooplasena mõistan ma, et ei ole suuremat poliitilist au, kui töötada Euroopa heaks, eriti praegusel keerulisel ajal. Olen veendunud, et Euroopa tulevik sõltub meie ühtsuse tugevusest. Ametisseastuv president on usaldanud mulle kaks ülesannet. Esiteks tagan, et haridus-, teadus- ja innovatsioonialaste teadmiste kolmnurk aitab meil saavutada seatud eesmärke ja järgida laiahaardelisemaid sihte. Teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud küsimustes hakkan töötama Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi suuniste järgi ning hariduse, kultuuri, noorsoo ja spordiga seotud küsimustes euroopaliku eluviisi kaitsmise valdkonna asepresidendi suuniste järgi. Sellega toetame oma konkurentsivõimet ja tagame, et Euroopa on juhtival positsioonil digitaalse ja kliimaneutraalse ümberkujundamise teel. Nende poliitikavaldkondade koostoime tagab, et inimesed omandavad arenevas ühiskonnas edukaks arenguks vajalikud oskused. See, mis mind kõigepealt motiveeris poliitikasse suunduma ja mis mind kui volinikukandidaati tegelikult ajendab, on olla võimalikult kaasav ja töötada meie kodanike heaks kõikjal Euroopas. Teiseks keskendun ma noorematele põlvkondadele ja nende mõjuvõimu suurendamise võimalustele. Kultuur on Euroopa DNA oma mitmekesisuses, Euroopa põhiõigustes ja - väärtustes. Ma kavatsen euroopaliku eluviisi kaitsmise valdkonna asepresidendi juhtimisel jätkata kultuurivaldkonna edendamist koos Euroopa loovtöö tegijatega. Meie kultuuripärandi säilitamine, sealhulgas digitaalsete vahendite abil, jääb ka edaspidi minu poliitilise tegevuse keskmesse. Neis poliitikavaldkondades tuginen viimasel kahel aastal saadud kogemustele. Digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku ametikohal olen hallanud IKT osa programmis Horisont 2020 (13 miljardit eurot), Euroopa ühendamise rahastus (1 miljard eurot) ja programmis Loov Euroopa (1 miljard eurot, MEDIA). Lisaks sellele olen edukalt teinud 1

2 tööd, mille tulemusel esitati ettepanek moodustada järgmises finantsraamistikus digitaalse Euroopa programm, mis peaks muu hulgas kaasa aitama meie teadusuuringute ja innovatsiooni väljundi laialdasemale lõimimisele Euroopa tööstusega. Lisaks rahastamisele on minu uue portfelli jaoks otseselt olulised mitu minu hallatud poliitilist meedet. Üks neist on näiteks autoriõiguse ja audiovisuaalsete eeskirjade uus kogum, mille osas ma pidasin komisjoni nimel läbirääkimisi ja mis on Euroopa kultuuri jaoks väga tähtis. Veel võiks näiteks tuua digiõppe tegevuskava, mille esitasin koos hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinikuga ning mida ma ajakohastan järgmisel ametiajal. Lisaks näitab minu pidevat pühendumist digioskuste valdkonnale asjakohase praktikaprogrammi loomine, mida rahastatakse programmi Horisont 2020 vahenditest, kuid mida rakendatakse programmiga Erasmus +, ning mis on aidanud tuhandetel noortel Euroopa ülikoolilõpetajatel omandada välismaal kogemusi digivaldkonnas. Soolise mõõtme lisamine poliitikasuundadesse ja selle edendamine poliitikas on olnud ja jääb tähtsaks suunaks minu poliitilises tegevuses. Oma eelmise ametiaja jooksul töötasin välja strateegia Naised digiajastul ja edendasin seda, koondades meetmeid, millega võidelda digitaalvaldkonna sooliste stereotüüpide vastu ja edendada rollimudeleid; edendasin tüdrukute ja naiste digitaaloskuste alase ning loodusteaduste, tehnika, inseneriteaduse ja matemaatika alase (STEM) hariduse omandamist ning innustasin naisi digitaalvaldkonnas ettevõtlusega tegelema. Selle valdkonna jälgimiseks on loodud naiste digitaalvaldkonnas osalemise tulemustabel, mida võetakse arvesse digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis ning Euroopa poolaasta aruannetes. Kampaania #DigitalRespect4Her tõi esile keerulised olukorrad, millega naised internetis kokku puutuvad. Kõik liikmesriigid ja 23 suurema kõrgtehnoloogia ja meedia valdkonna ettevõtte tegevjuhid kirjutasid alla deklaratsioonile kaasava töökeskkonna loomise kohta oma ettevõtetes. Audiovisuaalsektoris oleme hakanud jälgima soolise tasakaalu programmi Loova Euroopa allprogrammis Media ning käivitasime algatuse Naised liikumises, mille kohta koostasime ka heade tavade juhise. Ma olen alati järginud Euroopa lähenemisviisi meie suhetes rahvusvaheliste partneritega. Sellega seoses oleme oluliselt laiendanud kõiki digitaalseid algatusi, näiteks Lääne-Balkani digitaalset tegevuskava, ning suhteid idapartnerluse ning Aafrika ja Vahemere lõunapiirkonna riikidega. Luban teile seega, et kohustun jätkuvalt täielikult järgima sõltumatuse, aususe, erapooletuse ja kättesaadavuse kohustust, nagu on määratletud Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 245. Kui mind kinnitatakse voliniku ametikohale, järgin täielikult aluslepingu sätteid ja vaimu, eelkõige kohustust tegutseda ilma juhtnööre saamata Euroopa ühistes huvides. Järgin jätkuvalt Euroopa Komisjoni liikmete käitumisjuhendit ja selle sätteid huvide konflikti kohta. Minu majanduslike huvide deklaratsioon on täielik ja üldsusele kättesaadav ning nagu möödunud ametiajal, ajakohastan selle kiiresti, kui ilmneb muutusi. 2. Vastutusvaldkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendiga Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuivõrd peate end parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks enda ja Teie vastutusala osakondade tegevuse eest? Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma läbipaistvuse suurendamiseks, koostöö tõhustamiseks ning parlamendi seadusandlikele 2

3 algatustele ja taotlustele tõhusate järelmeetmete tagamiseks? Kas olete valmis edastama parlamendile teavet ja dokumente kavandatavate algatuste või käimasolevate menetluste kohta võrdsetel alustel nõukoguga? Kui mind volinikuks kinnitatakse, võtan ma täieliku poliitilise vastutuse oma pädevusvaldkonnas toimuva tegevuse eest. Ma omistan suurt tähtsust kollegiaalsuse põhimõttele ja kavatsen teha igakülgset koostööd teiste kolleegiumi liikmetega. Kuna mind on kolm korda Euroopa Parlamenti valitud, jätkan austuse ja kohusetundega tihedat koostööd parlamendi ja asjaomaste komisjonidega nii poliitiliste otsuste tegemise protsessi kui ka poliitilise dialoogi kõigil etappidel. Järgin kindlalt juhtpõhimõtteid, mis võimaldavad teha tulemusrikast koostööd institutsioonide vahel, ning tõhusat ja õiguspärast ELi otsuste tegemise süsteemi. See tähendab avatust, vastastikust usaldust, tõhusust ja korrapärast teabevahetust. Toetan täielikult ametisseastuva presidendi poliitilisi suuniseid ja tema antud tööülesandeid, milles võetakse täielikult arvesse neid põhimõtteid ning rõhutatakse kavatsust tugevdada Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelist erilist partnerlust. Kui mind nimetatakse volinikuks, annan endast parima selle eesmärgi saavutamiseks ning järgin täielikult Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva aasta raamkokkuleppe ning paremat õigusloomet käsitleva aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid. Luban osaleda kõigil asjakohastel täiskogu istungitel, komisjonide koosolekutel ja kolmepoolsetel aruteludel, nagu olen seda teinud praegusel ametiajal. Tagan, et Euroopa Parlamendi asjaomased komisjonid on kaasatud minu vastutusalasse kuuluvatesse olulistesse küsimustesse, olles ühtlasi täielikult teadlik sellest, kui oluline on parlamendi ja nõukogu kui kaasseadusandjate võrdne kohtlemine. Tagan korrapärase teabevahetuse asjaomaste parlamendikomisjonide esimeestega, suhtlen otse komisjonide liikmetega ning tagan, et olen kättesaadav kahepoolsetel kohtumistel. Samuti tagan, et Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele minu vastutusalasse kuuluvates valdkondades vastatakse kiiresti ja täpselt. Olen alati valmis vastama Euroopa Parlamendi täiskogu ja komisjonide ees ja andma selgitusi. Pooldan ametisseastuva presidendi poliitilisi suuniseid, milles on rõhutatud, et kodanike usalduse taastamiseks Euroopa Liidu vastu peaksid meie institutsioonid olema läbipaistvuse osas avatud ja laitmatud. Kohustun seega täielikult rakendama läbipaistvust ja teabevoogu käsitlevaid ulatuslikke sätteid Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitlevas raamkokkuleppes ning paremat õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes. Tagan kindlalt, et nimetatud sätteid järgitakse Euroopa Parlamendi komisjonide struktureeritud dialoogides ja muudes kontaktides. Samuti teen jätkuvalt jõupingutusi, et teavitada kodanikke komisjoni rollist ELi institutsioonilises ülesehituses, eelkõige arvukates kodanikega peetavates dialoogides. Lisaks sellele põhinevad minu vastutusalasse kuuluvate valdkondade poliitilised ettepanekud ja programmide täitmine parema õigusloome põhimõtete kohaselt ekspertide ja avalikkusega peetavatel korralistel konsultatsioonidel. 3

4 Pooldan täielikult ametisseastuva presidendi toetust Euroopa Parlamendi algatusõigusele ja lubadust, et komisjon võtab parlamendi liikmete häälteenamusega vastuvõetud resolutsioonide järelmeetmena vastu õigusakte, järgides täielikult proportsionaalsuse, subsidiaarsuse ja parema õigusloome põhimõtteid. Osana komisjoni järgmisest kohustusest süvendada partnerlust Euroopa Parlamendiga teen ma resolutsioonide üle arutlemise igas etapis koostööd parlamendiga kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 225. Kohustun tegema tihedat koostööd parlamendikomisjonidega ning osalema aktiivselt ELTL artikli 225 kohaste resolutsioonide ettevalmistamisel. Olen veendunud, et see aitab parandada dialoogi, suurendada usaldust ja tunnet, et teeme ühise eesmärgi nimel koostööd. Samuti tagan, et Euroopa Parlamenti teavitatakse korrapäraselt, eelkõige enne olulisi sündmusi ja minu vastutusalasse kuuluvates valdkondades toimuvate rahvusvaheliste läbirääkimiste olulistes etappides. Olen täielikult teadlik, et teabe ja dokumentide esitamine on oluline aspekt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise partnerluse süvendamisel. Seepärast kohustun täielikult rakendama nende kahe institutsiooni vahelise raamkokkuleppe ja paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe asjakohaseid sätteid. Tagan kaasseadusandjate võrdsuse järgimise minu vastutusalasse kuuluvate valdkondade alase teabe jagamise osas. Kultuuri- ja hariduskomisjoni küsimused 1. Vastutusvaldkond Haridus. Teie ülesanne on muuta Euroopa haridusruum aastaks reaalsuseks. Kuidas tagate, et hiljuti vastu võetud meetmed saavad praktikas teoks ja milliseid lisameetmeid kavatsete selle eesmärgi saavutamiseks võtta? Millisena näete liidu edasist poliitikat digioskuste ja meediapädevuse valdkonnas ning millised on järgmised sammud seoses digiõppe tegevuskavaga? Teilt oodatakse programmi Erasmus+ eelarve kolmekordistamist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ning programmi Erasmus+ muutmist kaasavamaks ja avatuks piiratud võimalustega inimestele. Kuidas tagate, et eelarve järgmises mitmeaastase finantsraamistikus ka tegelikult suureneb, ja kuidas täpselt kavatsete programmi Erasmus+ kaasavamaks muuta? Kuidas kavatsete toetada ELi ülikoolides haridus- ja teadusuuringute ühtsemat strateegilist käsitlust? Milline on Teie ettekujutus ELi hariduspoliitikast pikas perspektiivis? Minu missioonikirjas on keskne koht Euroopa haridusruumi loomise juhtimisel. Austades täielikult aluslepingust tulenevaid pädevusi hariduse valdkonnas, teen ma väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja haridusvaldkonna sidusrühmadega. Euroopa Parlament ja liikmesriigid suhtuvad Euroopa haridusruumi loomisse väga positiivselt; detsembris 2017 määras Euroopa Ülemkogu haridusruumi loomiseks kindlaks prioriteetsed töösuunad. Haridusruumi loomise tahe on endiselt väga tugev. Seepärast kasutan ma täielikult ära ELi raamistikku, mis võimaldab vahetada teavet liikmesriikide hariduse ja koolituse valdkonna üldiselt sarnaste probleemide kohta, teha võrdlusuuringuid ja õppida üksteiselt. Keskendun kvaliteetsetele ja innovatsioonipõhistele haridus- ja koolitussüsteemidele juurdepääsu tagamisele. Töötan, et ületada takistused, mis segavad õppimist teises riigis ja õppijate vaba liikumist; üks takistus on Euroopa üliõpilaskaardi puudumine. Toetan piiriülese 4

5 õppega seotud liikuvust ja koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas, muu hulgas Euroopa ülikoolide esimese katseprojekti edasiarendamise kaudu. Jätkan tööd võtmepädevuste, hea alushariduse, diplomite ja õpitulemuste vastastikuse tunnustamise ning keeleõppe valdkonnas. Erasmuse programmi osas teen suuri jõupingutusi, et saavutada ametisseastuva presidendi üleskutse eelarvet kolmekordistada, kajastades Euroopa Parlamendi soove. Tunduvalt suurem eelarve on väga oluline ka selleks, et programmi kaasavust veelgi suurendada. Meetmed hõlmavad sihttoetusi erivajadustega inimestele, paindlikumaid vorme, mis vastavad ebasoodsas olukorras olevate inimeste vajadustele, ja sihipäraseid meetmeid, et programmi paremini tutvustada. Lisaks uurin ma struktuurifondide ja InvestEU pakutavaid võimalusi, et toetada liikmesriike võrdse juurdepääsu tagamisel kvaliteetsele kaasavale haridusele kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba esimese põhimõttega. Arvestades digiülemineku kiirust ja ulatust, tuleb meil kiiresti tõhustada digioskusi käsitlevaid meetmeid. 43 %-l ELi elanikkonnast on vähesed digioskused ning 17 %-l puuduvad digioskused üldse, mis seab nad tõsise tõrjutuse ohtu. Ametisseastuv president on teinud selgeks, et see on meie jaoks prioriteetne valdkond. Arvan, et digiõppe tegevuskava ajakohastamine on asjakohane. Uuringud näitavad, et selle probleemi lahendamisel peaks olema keskne roll õpetajatel; nad on huvitatud oma digioskuste parandamisest ja tehniliste vahendite kasutamisest oma töös. Kui aitame õpetajatel digitaalset suutlikkust ja enesekindlust suurendada, võimaldab see neil omakorda anda noortele nii tööeluks kui ka ühiskonnas osalemiseks vajalikud digioskused. Veel üks prioriteet on digihariduse võimaluste laiendamine. Peame tagama, et haridusasutused suudaksid täita digitaalajastu vajadusi elukestva õppe perspektiivis. Kavatsen pöörata erilist tähelepanu sellistele võimalustele nagu arvukad avatud veebipõhised kursused, et jõuda võimalikult paljude inimesteni. Peame kasutama arukalt digitaalset tehnoloogiat, et muuta haridus tõhusamaks ja kaasavamaks. Kõigi meie jõupingutuste peamine eesmärk peab aga olema heade digioskuste andmine noortele. Saame sellele kaasa aidata, keskendudes näiteks kõigile suunatud digitaalsele kirjaoskusele, arvutiteadusele ja informaatikale, et lapsed ja noored mõistaksid digitaaltehnoloogiat ja oskaksid sellesse kriitiliselt suhtuda nii selle võimalustesse kui ka ohtudesse. Me juba elame digitaalses maailmas, nagu ka meie lapsed, kuid haridus ei ole veel digitaalne. Teadusuuringud ja haridus kuuluvad kokku. Tipptasemel teadusuuringuid ei ole võimalik teha, kui inimeste haridus ja väljaõpe ei ole tasemel ja kui neil puudub uute avastuste tegemiseks õige suhtumine ja meelelaad. Teadusuuringud on elukestva õppe spektri loomulik jätk. Tegelikult tegeleb enamik Euroopa kõrgharidusasutusi nii õpetamise kui ka teadustööga ning haridus ja teadusuuringud on praeguste liikuvusprogrammide raames juba seotud. Uued programmid suurendavad koostoimet veelgi. Kui mind kinnitatakse hariduse ja teadusuuringute valdkonna volinikuks, annan ma suure panuse kahe poliitikavaldkonna edasiseks ühendamiseks tihedas koostöös sidusrühmadega. Kokkuvõttes on minu pikaajaline nägemus ELi hariduspoliitikast tugevalt seotud Euroopa haridusruumiga. Toetan täielikult ambitsioonikat poliitilist visiooni luua ruum, kus piirid ei takista õppimist ega teadustöö tegemist; kus teises riigis õppimine või töötamine on enamiku õpilaste ja õpetajate jaoks normiks; kus haridusasutused pakuvad kõigile kvaliteetset ja kaasavat haridust. 5

6 Kultuur. Teil tuleb oma töös edendada Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava. Kuidas tagate kultuurivaldkonnas ühtse ELi poliitika ja rahastamismudeli ning milliseid samme on selleks vaja astuda? Kas meil oleks vaja ulatuslikumat ja põhjalikumat ELi kultuuristrateegiat? Kuidas tagate ELi kultuuripoliitika suurema nähtavuse ja Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 aktiivsed järelmeetmed? Kuidas tagate, et ELi poliitikaga austatakse ja edendatakse kultuurilist ja keelelist mitmekesisust? Vastutate ka kultuuri- ja loomesektori edendamise eest. Milliseid ELi lisameetmeid peate vajalikuks nende sektorite toetamiseks? Ühtne poliitika ja rahastamismudel on kultuurivaldkonnas tõepoolest väga olulised, kuna kultuur on seotud paljude poliitikavaldkondadega alates haridusest kuni teadusuuringute ja sotsiaalse sidususe ning välissuheteni. Teiste programmidega on kultuuri jaoks ette nähtud märkimisväärsed ELi rahalised vahendid. Näiteks ajavahemikul on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kultuuri jaoks hinnanguliselt ette nähtud kokku üle 9 miljardi euro, mis ületab kaugelt programmi Loov Euroopa finantssuutlikkust. Sellega seoses teen tihedat koostööd volinike kolleegiumiga ning liikmesriikide ja piirkondadega, et kultuuritegevusse investeerimise puhul pöörataks piisavalt tähelepanu integreeritud kohaliku arengu strateegiatele. Eri poliitikavaldkondi ja osakondi hõlmava töö puhul lähtume Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavas esitatud eesmärkidest ja põhimõtetest. Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 oli suurepärane näide sellest, kuidas ELi eri poliitikavaldkondade ja programmide koostoime toob kasu kogukondadele üksikisikute piirkondade, linnade ja mõnikord ka kogu riigi tasandil. Euroopa aasta oli suunatud ühele selgele eesmärgile: meie ühise Euroopa kultuuripärandi kui Euroopa ressursi edendamine. Euroopa aasta edule aitasid kaasa viisteist komisjoni talitust, seetõttu kavatsen sellist tööd jätkata, tehes koostööd, ühendades jõud ja maksimeerides iga panuse. Kavatsen poliitikat nii juhtida, et pärand aitaks vastata meie aja sellistele pakilistele küsimustele nagu kaasamine, säästev areng ja kliimamuutused. Sarnaselt igal aastal valitavate Euroopa kultuuripealinnadega on Euroopa kultuuripärandiaasta aidanud märkimisväärselt suurendada teadlikkust ELi kultuuripoliitikast ja muutnud selle poliitika nähtavamaks. See algatus jõudis miljonite Euroopa kodanikeni ja näitas, kui oluline on kultuur ELi tasandil. Arvan, et saame sellest kogemusest õppida. Uurin, kas selliseid meetmeid nagu mitmesugused auhinnad, mida me praegu kultuuri valdkonnas rahastame, saab muuta nähtavamaks. Selleks et päästa valla Euroopa suur loovus, tuleb rõhutada loovust kui konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku Euroopa üht olulist pädevust. Kõike seda saab teha, võttes arvesse minu ametiaja põhialuseid: meie kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse kaitsmine ja edendamine, samuti meie kirjanduse tõlkimise kava jätkamine. Sellega soovin aktiivselt kaasa aidata sellele, et kõikide riikide autorid jõuaksid teiste riikide lugejateni nende emakeeles. Olen seisukohal, et Euroopa kultuuri- ja loomemajanduse strateegia peab põhinema arusaamal olemasolevatest tavadest ja tulevastest probleemidest ja olema sektoriülene ning suunatud mõju ja jätkusuutlikkuse tagamisele. Komisjon on selleks juba palju ära teinud oma ettepanekuga, milles käsitletakse uut kultuuri- ja loomemajandusele keskenduvat Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja innovaatikakogukonda. Komisjoni lähenemisviisi eesmärk on katsetada uusi ideid ja edendada majandusharudevahelisi kontakte, viies ettevõtjad kokku üksteisega ning parimate teadusuuringute tegijatega, et lahendada minu arvates selle valdkonna põhiprobleem killustatus. Eesmärk on kõrvaldada tõkked, mis 6

7 takistavad juurdepääsu rahastamisele, luua piisavalt kriitilist massi ja lõhkuda barjääre, et sektorid saaksid kasvada koos, mis suurendaks juurdepääsu meie kultuurile kogu maailmas. Noored ja sport. Milliseid ELi poliitikaprioriteete näete noorte- ja spordivaldkonnas? Kuidas tagate, et noortestrateegiast on noortele reaalselt kasu? Kuidas kavatsete tagada noorte parema kaasamise ELi poliitika kujundamisse ja Euroopa kodakondsuse mõtestamisse ning nende suurema osalemise? Kuidas on Teie arvates võimalik jõuda erineva taustaga ja vähemate võimalustega noorteni? Sporti käsitletakse nüüdseks Lissaboni lepingus, misläbi on ELi poliitika selles valdkonnas edasi arenenud. Millisena näete ELi rolli spordipoliitika tuleviku kujundamisel ja kas Teie arvates on spordipoliitikas konkreetseid valdkondi, kus tuleks ette näha ELi meetmeid? Noorte ja spordi valdkonna prioriteedid on tõepoolest omavahel üsna tihedalt seotud. Noortestrateegia kaudu püüame noori kaasata, ühendada ja suurendada nende mõjuvõimu, kaasata neid demokraatlikesse protsessidesse ja tuua nad ELile lähemale. Euroopa mõõtme edendamisega spordis soovime jõuda marginaliseerunud ühiskonnaliikmeteni, kaasates neid kogukondadesse ja edendades samal ajal tervislikke eluviise. Minu peamine prioriteet noortepoliitikas on tagada, et rohkem noori saaks kasu ELi poliitikast ja programmidest, ning tagada võrdne osalemine. Isegi kui me täna jõuame paljude noorteni vahetusprogrammide ja eri vormis dialoogide kaudu, ei ole me kaugeltki jõudnud enamiku Euroopa noorteni. Seetõttu peame muutma oma poliitikat ja programme kaasavamaks ning suurendama osalevate noorte arvu, olenemata nende taustast, haridustasemest või rahalistest võimalustest. Selles osas oleme juba teinud teatavaid edusamme. Näiteks oleme ELi noortedialoogi juurutanud kohalikul tasandil ja noortel on nüüd lihtne võtta osa sellistest ELi meetmetest nagu Euroopa solidaarsuskorpus või DiscoverEU. ELi noortestrateegias on esitatud Euroopa noorte nägemused. See aitab märgata noorte probleeme ja seda, kuidas EL saab aidata neid probleeme lahendada. Sellega on loodud poliitiline raamistik, mis toetab Erasmus + programmi, Euroopa solidaarsuskorpust ja Discover EU algatust. See suunab liikmesriikide noortepoliitikat. ELi noortestrateegia annab noortele võimaluse osaleda ELi poliitika kujundamises. Selleks et tagada noorte kaasamine, ei peaks me mitte ainult andma neile platvormi oma hääle kuuldavaks tegemiseks, vaid peaksime neid tähelepanelikult kuulama ja võtma nende arvamust tõsiselt. Kavatsen edendada noorte ideid noorteküsimusi käsitleval nõukogu istungil osalevate ministrite hulgas, kui liikmesriikides on vaja võtta meetmeid. Kavatsen kasutada noorte hüvanguks kõiki minu vastutusvaldkonna vahendeid alates haridusest ja spordist kuni kultuurini, et rahuldada nende vajadusi ja lahendada nende probleeme. Arvan, et spordil on ELis üha olulisem roll. Aitame liikmesriikidel teha kindlaks ühised probleemid ja töötada tihedas koostöös kõigi sidusrühmadega välja võimalikud lahendused, austades täielikult spordiorganisatsioonide sõltumatust. Mul on selles valdkonnas neli selget poliitilist prioriteeti. Esiteks, spordieetika kaitsmine. Ma sooviksin näha reaalseid edusamme võistlustulemustes kokkuleppimise valdkonnas. Pärast spordivõistlustega manipuleerimise vastase konventsiooni aastatepikkust blokeerimist võtan kiiresti ühendust eesistujariigiga, et kaaluda, kuidas oleks võimalik see olukord lahendada. Kuid spordieetika ei seisne mitte ainult võistlustulemustes kokkuleppimise ja dopingu vastu võitlemises, selle eesmärk on ka edendada spordiorganisatsioonide head juhtimist, läbipaistvust, demokraatiat ja soolist võrdõiguslikkust. Teiseks tekitab Euroopas muret vähene kehaline aktiivsus. Peame spordi positiivset mõju ühiskonnale täielikult ära kasutama. See seob inimesi ja kogukondi ning 7

8 hoiab inimesi tervena. Seepärast kavatsen seda potentsiaali kasutada ja edendada spordi abil Euroopa kodanike tervist ning ka sotsiaalset kaasatust ja soolist võrdõiguslikkust. Kolmandaks ei ole sport kasulik mitte ainult meie ühiskonnale, vaid ka meie majandusele. Spordisektor toetab meie konkurentsivõimet olulisel määral ja on oluline tööandja. Seepärast tahan hoogustada spordisektoris majanduskasvu, tööhõivet ja innovatsiooni. Neljandaks tean, et Euroopa Parlamendil on tugev huvi rohujuure tasandi spordi vastu. Järgmistel kuudel on minu prioriteediks arutleda selle üle, kuidas me saame oma kohalike ja piirkondlike organisatsioone veelgi rohkem toetada. Soovin, et seda teemat käsitleda järgmisel ELi spordifoorumil. 2. Komisjonisisene kooskõlastamine Teie vastutusvaldkond kattub paljudes hariduse, kultuuri, noorte ja spordi valdkondades (digioskused, rahvusvaheline koostöö, Euroopa solidaarsuskorpus, programm Loov Euroopa jne) teiste volinike või asepresidendi vastutusvaldkonnaga. Kuidas kavatsete tagada komisjoni siseselt kooskõlastatud käsituse? Kuidas aitab selline koordineerimine ja koostöö kaasa poliitika kujundamisele? Kuidas tagate kooskõlastatud käsituse olemasolevate haridus-, kultuuri-, noorte- ja spordivaldkonna meetmete ja algatuste puhul? Teie ametinimetus sisaldab sõna innovatsioon. Kuidas kavatsete edendada innovatsiooni haridus-, kultuuri- ja loomesektoris? Minu missioonikirjast nähtub, et kui Euroopa Parlament mind volinikuks kinnitab, on minu vastutusvaldkonnaks haridus-, kultuuri-, noorte- ja spordivaldkond. Ma näen vastastikust täiendavust teiste vastutusvaldkondadega, näiteks kutsehariduse ja -koolituse ning täiskasvanuhariduse valdkonna volinikukandidaadi Schmiti ning digi- ja meediavaldkonna puhul ka volinikukandidaat Goulardi vastutusvaldkonnaga. Mis puutub asepresidendi kandidaatidesse, siis nad kooskõlastavad poliitikavaldkondi, sealhulgas neid, mis kuuluvad minu vastutusvaldkonda. Komisjoni praeguse koosseisu raames asepresidendid juhivad ja kooskõlastavad volinike rühma tööd. See süsteem on osutunud tõhusaks barjääride lõhkumisel ning vastutusvaldkondade ja rühmade vahel koostöö tegemisel. Loomulikult kavatsen teha väga tihedat koostööd kolleegiumi teiste liikmetega, et tagada minu poliitikavaldkonna meetmete täiendavus ja sidusus teiste poliitikavaldkondade meetmetega ning kasutada ära vastutusvaldkondadevahelist koostoimet. Sõna innovatsioon minu vastutusvaldkonna nimes peegeldab selle tulevikkusuunatud olemust. Haridus, noored, kultuur ja sport on tõepoolest väga tihedalt seotud innovatsiooniga. Näiteks hariduse puhul on kaasaval elukestval õppel ja innovatsioonil põhinevate haridus- ja koolitussüsteemide edendamine üks Euroopa haridusruumi eesmärke. Nõukogu aasta soovituses võtmepädevuste kohta on konkreetselt toodud ära loovus ja uuenduslikkus, et kirjeldada, kuidas konkreetsed teadmised, oskused ja hoiakud aitavad kaasa uute ideede või lähenemisviiside väljatöötamisele. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ning selle teadmis- ja innovaatikakogukonnad annavad õppuritele, ettevõtjatele ja äriinnovaatoritele teadmisi, pädevusi ja oskusi, mis on vajalikud ideede muutmiseks väärtuslikeks toodeteks või teenusteks. Näiteks noorte valdkonnas ei saa ignoreerida noorte häält mitte ainult seetõttu, et nad on homsed juhid, vaid ka sellepärast, et neil on poliitika kujundamiseks värskeid ideid ja uuenduslikke mõtteid. Näiteks kultuuri valdkonnas on komisjon teinud ettepaneku käivitada aastal Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja innovaatikakogukond kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas. 8

9 3. Parlamentaarne kontroll Nii haridus- kui ka kultuuripoliitika digitaalne mõõde jääb üldiselt Teie pädevusest välja ning selle eest vastutavad asepresidendi kandidaat Vestager ja volinikukandidaat Goulard, kuid sellel on siiski suur mõju haridusele, kultuurile ja audiovisuaalvaldkonnale. Kuidas tagate, et kultuuri- ja hariduskomisjonil on võimalik nimetatud volinike tööd kogu nende ametiaja jooksul kontrollida? Kuidas tagate, et komisjoni poliitikakujundamisel võetaks arvesse Euroopa Parlamendi resolutsioone? Kuidas tagate oma pädevusse kuuluvate mitmeaastase finantsraamistiku programmide puhul, et Euroopa Parlamendi roll poliitika- ja eelarvevalikute kindlaksmääramisel jääb alles ka programmide arenedes? Olles ise olnud Euroopa Parlamendi liige, väärtustan ma kindlalt olulist rolli, mida Euroopa Parlament mängib ELi õigusaktide ja programmide demokraatliku järelevalve tagamisel. Seepärast suhtlen kultuuri- ja hariduskomisjoniga regulaarselt, et pidada teiega struktureeritud dialoogi viimaste oluliste küsimuste seisu ja rahastamisprogrammide rakendamise seisu üle. Samuti alustan teiega avatud dialoogi tulevaste poliitiliste algatuste üle ja jagan oma ettepanekuid teiste kolleegiumi liikmetega, et näha, kuidas neid saaks poliitikakujundamisel ära kasutada. Eelkõige teen ühist huvi pakkuvates valdkondades tihedat koostööd Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi ja siseturu volinikuga ning loon nende valdkondadega koostoimet ja hoian ära barjääride püstitamise. Seoses minu vastutusvaldkonda kuuluvate programmide arenguga tagan koos oma talitustega alati täieliku läbipaistvuse ja annan teile kogu vajaliku teabe, et hõlbustada teie määravat rolli eelarvepädeva institutsioonina. Leian, et selline koostööl põhinev lähenemisviis on algusest peale väga oluline selleks, et vastata kodanike ootustele ja võtta konkreetseid meetmeid, millel on nende elule positiivne mõju. See ei ole ainult minu arusaam. Ametisseastuv president Ursula von der Leyen on teinud kõikidele volinikukandidaatidele ülesandeks tugevdada komisjoni eripartnerlust Euroopa Parlamendiga. Kavatsen kogu oma ametiaja jooksul töötada käsikäes Euroopa Parlamendi, eelkõige tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning teaduse ja tehnoloogia tuleviku esinduskoguga, ning mul ei ole kahtlust, et kultuuri- ja hariduskomisjon arendab samalaadseid konstruktiivseid koostöömehhanisme kõigi asjaomaste asepresidendi kandidaatide ja volinikukandidaatidega, et tagada Euroopa Parlamendi kontrolliõigus. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni küsimused 1. Millised on peamised poliitilised prioriteedid, mida kavatsete järgida oma vastutusala selle osa puhul, mis kuulub tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni pädevusvaldkonda nimelt teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas? Milliseid konkreetseid seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke algatusi, sealhulgas rahastamisvahendeid, kavandate Te nende prioriteetide saavutamiseks? Mis oleks selliste algatuste peamine sisu ja ajakava? Kuidas kavatsete oma valdkonna seadusandlike ettepanekute puhul konkreetselt rakendada põhimõtet üks sisse, üks välja? 9

10 Minu prioriteet on jõuda kiirelt kokkuleppele menetluses olevate seadusandlike ettepanekute, eelkõige programmi Euroopa horisont osas ja keskenduda nende õigeaegsele rakendamisele. See hõlmab ühise loomeprotsessi jätkamist (st kodanike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja lõppkasutajate kaasamine) programmi Euroopa horisont esimese strateegilise kava, esimeste missioonide loomise ja institutsioonilisi partnerlusi käsitlevate seadusandlike ettepanekute koostamise puhul. See hõlmab ka Euroopa innovatsiooninõukogu loomist. Sõltuvalt mitmeaastase finantsraamistikuga seotud edusammudest ja programmi Euroopa horisont vastuvõtmisest on aastaks ette nähtud institutsioonilisi partnerlusi käsitlevad seadusandlikud ettepanekud, strateegilise kava rakendusaktide vastuvõtmine ja programmi Euroopa horisont esimene tööprogramm. Teiseks tahan luua Euroopa teadusruumi, kuhu koondame kõik riiklikud ja Euroopa jõupingutused. Euroopa teadusruumile uue hoo andmine peaks edendama Euroopa juhtpositsiooni teaduses, tagama teadmiste kõrge kvaliteedi ja levitamise, investeeringute kriitilise massi ning pakkuma riiklike süsteemide jaoks uuenduslikke kestlikke lahendusi. Samuti peaks see soodustama riiklikke reforme kõigis valdkondades, mida tahetakse täiustada. Avatud teadus ja avatud innovatsioon on olulised poliitikavaldkonnad Euroopa teadusruumi rajamiseks. Soovin veelgi tugevdada sidemeid Euroopa haridusruumiga, kuna oskused, haridus ja elukestev õpe on Euroopa konkurentsivõime ja innovatsiooni peamised edasiviijad, mis toetavad rohelist kokkulepet ja digiüleminekut. Kolmandaks olen ma veendunud, et teadusuuringud ja innovatsioon on võtmetähtsusega tegurid, mis soodustavad innovatsioonil põhinevat jätkusuutlikku majanduskasvu ning on olulised, et lahendada paljusid prioriteetseid küsimusi, mida on nimetatud ametisseastuva presidendi poliitilistes suunistes, alates rohelisest kokkuleppest kuni vähktõvevastase võitluse kava, säästliku ja aruka liikuvuse, tehnoloogilise suveräänsuse, puhta energia arendamise ja nullsaasteni meie kodanike tervise hüvanguks. Minu prioriteet on, et teadusuuringud ja innovatsioon annaksid maksimaalse panuse meie ühistesse eesmärkidesse vastava tegevuskava kaudu, et võimaldada ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset üleminekut, mis ühendab teadusuuringuid ja innovatsiooni, reforme ja reguleerimist. Neljandaks püüan ma edendada rahvusvahelist koostööd hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, mis on oluline element Euroopa Liidu kui ülemaailmse osaleja rolli tugevdamisel. Programmi Euroopa horisont alusel jätkatakse strateegilist koostööd peamiste partneritega sihtotstarbeliste meetmete kaudu kooskõlas ELi prioriteetidega ning eesmärk on aktiivsemalt saavutada koostoimet teiste ELi programmidega. Lisaks olen võtnud kohustuse kasutada edukalt ära ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi, praeguse programmi Horisont 2020 ja tulevase programmi Euroopa horisont tulemusi. See hõlmab teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste kasutuselevõtu tugevdamist, kaasates noori innovaatoreid ja kohalikke juhte ning andes neile võimaluse kiiresti kasvada, muu hulgas Euroopa Innovatsiooninõukogu kaudu. See hõlmab ka kodanike kaasamist meie programmi, näiteks projekti Teadus kohtub piirkondadega kaudu. Minu eesmärk on igati suhelda Euroopa Parlamendiga, eelkõige tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoniga, aga ka liikmesriikide, teadusringkondade, kodanikuühiskonna ja teiste volinikega. Teadusuuringud ja innovatsioon võivad anda suuna, et luua säästev, õiglane ja jõukas tulevik. Ühendades ühise loomeprotsessi, investeerimise, aruka reguleerimise ja reformi, soovin näidata, et teadusuuringud ja innovatsioon võivad muuta suured probleemid suurteks võimalusteks. 10

11 Mis puutub põhimõttesse üks sisse, üks välja, siis ELi õigusaktid võimaldavad saavutada eesmärke ja saada kasu, mida liikmesriigid üksi ei suudaks. Oma eesmärkide saavutamiseks võivad ELi õigusaktid aga tekitada koormust lõppkasusaajale või -kasutajatele. Põhimõte üks sisse, üks välja aitab sellist koormust vähendada, kuna iga seadusandlik ettepank, millega luuakse uut koormust, peab vabastama inimesi ja ettevõtjaid sama poliitikavaldkonna samaväärsest olemasolevast ELi tasandi koormusest. Põhimõtet üks sisse, üks välja hakatakse rakendama kogu poliitikavaldkonna suhtes, minnes seega kaugemale kui iga üksik õigusakt, millega kehtestatakse uus koormus. See tagab, et peamiste poliitiliste eesmärkide täitmine on tõhus ja et nendega kaasneb minimaalne koormus ning et komisjonil on alati tegutsemisvabadus, kui see on vajalik. - Teie missioonikirjas viidatakse üksnes eesmärgile kolmekordistada programmi Erasmus+ eelarvet. Kas jätate programmile Euroopa horisont märkimisväärse eelarve-eesmärgi, et rahastada suuremal arvul suurepäraseid projekte ja tõsta seeläbi praeguse programmi edukuse määra, mis on väga madal? Kas toetate eelarve küsimuses Euroopa Parlamendi seisukohta programmi Euroopa horisont puhul, mille kohaldamisala on eelnevaga võrreldes laiendatud? Minu missioonikirjas on teadusuuringud ja innovatsioon märgitud Euroopa konkurentsivõime põhiteguriks ülemaailmsel tasandil. Programmil Euroopa horisont on keskne roll ELi teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavate investeeringute suuna, põhimõtete ja raamistiku kindlaks määramisel. Mitmeaastases finantsraamistikus on programm Euroopa horisont see programm, mille kavandatud eelarve suureneb järgmisel programmiperioodil kõige rohkem 26 % võistlevate prioriteetide ja piiratud ressursside kontekstis. Kaitsen jõuliselt programmi Euroopa horisont ambitsioonikat eelarvet, kuna see on Euroopa jaoks hädavajalik, et saavutada oma eesmärgid, ilma selleta ei oleks Euroopa võimeline juhtima üleminekut kliimaneutraalsele majandusele ja uuele digitaalajastule. Olen tänulik parlamendi seisukoha eest programmi Euroopa horisont eelarve suhtes. See on läbi aja suurim eelarve, mis kajastab meie ühist ambitsiooni ja pühendumust muuta Euroopa ülemaailmseks liidriks, eelkõige kvaliteetsete teadmiste ja tehnoloogia loomisel ja levitamisel. See kajastab programmi vaieldamatut lisaväärtust ja võimendavat mõju. Nagu Euroopa Parlament nõudis programmi Euroopa horisont läbirääkimistel, jälgime tähelepanelikult taotluste liiga suure arvu küsimust ja koostame selle kohta aruandeid. - Teie missioonikirjas pannakse suuremat rõhku innovatsioonile kui eesliiniuuringutele ning see kajastub ka Teie vastutusvaldkonna piiravas nimetuses. Ometi on viimase kahe raamprogrammi puhul väga edukaks osutunud Euroopa Teadusnõukogu, mis toetab kõige silmapaistvamaid Euroopa teadlasi. Kuidas kavatsete saavutada õige tasakaalu kogu väärtusahela ulatuses, alates fundamentaalteaduslikest uuringutest kuni turulähedaste meetmeteni, nii üksik- kui ka koostööprojektides, nagu kaasseadusandjad seda nõudsid programmi Euroopa horisont käsitlevas esialgses kokkuleppes? Alusuuringud on oluline vahend ja tähtis tingimus, et suurendada liidu suutlikkust meelitada ligi parimaid teadlasi, et luua ülemaailmse tähtsusega tippkeskus. Teaduse ajalugu näitab, et 11

12 paljude avastuste tähtsust ja mõju ei ole kohe mõistetud. Seepärast on tähtis, et meie teadlased oleksid vabad uurima teadmiste piire. Euroopa Teadusnõukogu teeb seda hästi. Euroopa Teadusnõukogu valib igas valdkonnas välja kõige lootustandvamad teadlased kõige põnevate ideedega. Seepärast saavutavad Euroopa Teadusnõukogu toetusesaajad suurepäraseid tulemusi ja viivad Euroopa teaduse silmapaistvale tasemele. Vaid mõne aastaga pärast loomist on Euroopa Teadusnõukogu saanud eeskujuks teaduse eesliinil nii Euroopas kui ka maailmas ja seda kõikides uurimisvaldkondades. Keegi ei kahtle selles. Programmi Euroopa horisont ettepanekus on ette nähtud täielik järjepidevus Euroopa Teadusnõukogu juhtimises ning on tehtud ettepanek suurendada Euroopa Teadusnõukogu rahastamist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames 13,1 miljardilt eurolt 16,6 miljardile eurole. Ma jätkan võitlust eesrindlike uuringute tegemiseks piisavate eelarvevahendite saamiseks programmi Euroopa horisont raames. Samuti toetatakse eesliiniuuringuid kahe teise samba kaudu. Tagan, et programmi ühistes osades saavutatakse tasakaal tehnoloogilise küpsuse eri tasemete vahel, hõlmates seega strateegilise planeerimise protsessi kaudu kogu väärtusahelat. Programmi Euroopa horisont tööprogrammis on meil võimalik leida õige tasakaal, tehes vähem täpsustavaid ettekirjutusi üksikute uurimisteemade kohta ja juhindudes nende mõjukusest, millega suurendame potentsiaalsete toetusesaajate vabadust. Sel viisil koos innovatsiooniga toetame liitu üleminekul kliimaneutraalsele, tervele, jõukale ja õiglasele ühiskonnale. Samal ajal peaksime tagama, et Euroopal oleksid vajalikud teadustaristud nii eesrindlikeks teadusuuringuteks kui ka innovatsiooniks. Tahan aidata liikmesriikidel paremini kooskõlastada investeeringuid, et teadlastel oleksid vajalikud ressursid uute teadmiste loomiseks, kuid ka selleks, et aidata lahendada meie ees seisvaid probleeme. Selleks on vaja paremat koostööd teadustaristute ja uurimisvaldkondade vahel. - Kuidas koordineerite tööd ja suhtlete volinikega, kelle poliitikavaldkonna oluliseks osaks on ka teadusuuringud, nagu ELi tööstuspoliitika, ELi digitaalpoliitika, ELi kaitsepoliitika, ELi kliimapoliitika, ELi transpordipoliitika, ELi merenduspoliitika või ELi kosmosepoliitika? Teadus toetab ja suurendab teadmust enamiku ELi poliitikavaldkondade jaoks, teadusuuringute abil töötatakse välja uut tehnoloogiat, luuakse võimalusi sotsiaalseks innovatsiooniks ja katsetamiseks ning antakse poliitika kujundamiseks uusi teadmisi ja tõendusmaterjali. Kui mind volinikuks kinnitatakse, teen ma tihedat koostööd kõigi volinike kolleegiumi liikmetega. Eelkõige töötan koostöös Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendiga tehisintellektialase tegevuskava ning Euroopa tööstuse tuleviku uue pikaajalise strateegia ja uue VKEde strateegia kujundamisel. Digipööre ja uued tehnoloogiad muudavad põhjalikult meie elu- ja tööviise. Oleme jõudnud uude innovatsioonilainesse, enneolematult keerukasse järku, mida iseloomustab innovatsiooniga saavutatavate eeliste kontsentratsioon ja pidevad muutused. Digipööre muudab kiiresti inimeste elu Euroopas ja avaldab survet Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimele. Minu eesmärk on tagada, et ELi tasandi poliitika hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas reageeriks sellistele kiiretele muutustele, et Euroopast saaks selles laines juhtiv jõud. Vajaduse korral annan oma panuse Euroopa rohelise kokkuleppe toimimisse. Teadusuuringutel ja innovatsioonil on võtmeroll üleminekul kliimaneutraalsele ja ringmajandusele. 12

13 Eelkõige missioonid, mis on programmi Euroopa horisont uued võimsad vahendid, võimaldavad teadusuuringute ja innovatsiooni abil luua üldsusele hüvesid mitmes ELi poliitikavaldkonnas. See tugevdab koostoimet teiste poliitikavaldkondadega, sealhulgas kliima-, digitaal- ja tööstuspoliitikaga. Koosloome ja strateegiline planeerimine on seejuures olulised vahendid ning tagavad koordineerimise ja suhtluse teiste kolleegiumi liikmetega kriitilise uurimisosaga valdkondades. Programmi Euroopa horisont ning ELi teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamine koos kõigi asjaomaste komisjoni talitustega aitab määrata kindlaks teadusuuringute ja innovatsiooni ühiseid strateegilisi suundi ning paremini keskenduda meie ühiste eesmärkide saavutamisele. Selline koostöös kujundamine suurendab keskendumist tulevastele poliitilistele eesmärkide, mis on tähtsad ühiskonnale (nt kliimamuutused, inimeste tervis, bioloogiline mitmekesisus, puhas vesi, puhas õhk, toiduga kindlustatus, keskkonnaküsimused, maailmamere tervis, rahvatervis), ning tugevdab koostööd vastavates valdkondades. - Kuidas tagate ametisseastuva presidendi esitatud nõudlikku kliimapoliitika tegevuskava silmas pidades, et programm Euroopa horisont vastab kliimaküsimuste peavoolustamise nõuetele ja aitab kaasa aastaks seatud kliimaeesmärkide saavutamisele, kui programmil Horisont 2020 on praegu kliimaeesmärgi saavutamisel raskusi? Maailma esimeseks kliimaneutraalseks ja jätkusuutlikuks maailmajaoks saamine aastaks annab ainulaadse võimaluse moderniseerida Euroopa majandust ja ühiskonda ning suunata need jätkusuutliku tuleviku teele. See ei saa toimuda ilma Euroopa teadlaste ja novaatorite tugeva panuseta, ilma nende tähtsate avastuste ja uute tehniliste lahendusteta, ilma tööstuse ja akadeemiliste ringkondade eduka koostööta ega ka ilma inimeste aktiivse kaasamise ja osalemiseta ning suurte muutusteta käitumisharjumustes. Kõigeks selleks on vaja jõulisi ja tulemuslikke teadusuuringute ja innovatsiooni alaseid Euroopa raamprogramme. Olen kindlalt otsustanud panustada võimalikult palju teadusuuringute ja innovatsiooni alaste investeeringute sidumisse reformide ja eeskirjadega ning mobiliseerida kollektiivseks reageeringuks komisjoni talitused, liikmesriigid, piirkonnad, igas suuruses eraettevõtted, akadeemilised ringkonnad ja avalikkuse. Kõigil tasanditel toimuva koostöö tulemusena saavad meie raamprogrammi võimsad vahendid ja innovatiivne juhtimine edendada vajalikke süsteemseid muutusi, et saavutada kliimaneutraalsus ning tagada kaasav ökoloogiline ja majanduslik üleminek. Tänu programmile Euroopa horisont toimuvad teadusuuringud ja innovatsioon aitavad kiiremini leida lahendusi, millega saavutame ja aasta kliimaeesmärgid. Kliimamuutuste alased teadusuuringud on programmi Euroopa horisont oluline osa ning need on seotud paljude teemade ja meetmetega, mis ulatuvad kliima-, energia- ja liikuvusvaldkonnast kaugemale. Rohelist kokkulepet toetavad programmi Euroopa horisont viiest kokkulepitud missioonivaldkonnast neli: kliimamuutustega kohanemine; maailmamere, merede ning ranniku- ja maismaavete hea seisund; kliimaneutraalsed ja arukad linnad ning mulla seisund ja toit. Sellel on tugev mõju ka programmi muudele osadele, näiteks tipptasemel teaduse sambale. Kliimamuutusega kohanemiseks tuleb välja töötada kohanemisja leevendamismeetmed, mille jaoks on võimalik saada tõendusmaterjali üksnes teadusuuringute ja innovatsiooni teel. Mitme teadusharu, eri tööstussektorite ja eri tüüpi 13

14 osalejate kokkuviimine annab tugeva tõuke meie kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalike innovaatiliste lahenduste leidmiseks. Loomulikult on meil vaja ka ulatuslikke eelarvevahendeid selle ülemineku toetamiseks nii, nagu seda on kavandanud komisjon. Lisaks sellele on komisjon teinud ettepaneku eraldada vähemalt 25 % vahenditest kliimaeesmärkide saavutamiseks mitmeaastase finantsraamistiku perioodil Programmi Euroopa horisont puhul on see aga vähemalt 35 %. Tagan, et minu talitused jälgivad pidevalt selle eesmärgi täitmist ja teevad vastavad andmed üldsusele kättesaadavaks internetis juurdepääsetaval viisil. Lisaks annan ma teavet selle kohta, millist mõju kliimale saavutame programmi Euroopa horisont meetmetega ning me reageerime kohe, kui ilmneb puudusi. - ELi toimimise lepingu artikli 179 kohaselt on liidu eesmärk luua Euroopa teadusruum ja edendada selle konkurentsivõimet. Milliseid meetmeid ja võimalikke seadusandlikke algatusi kavandate Euroopa teadusruumile uue hoo andmiseks ja selleks, et võimaldada ELil end ülemaailmsel areenil kehtestada väga hea partnerina? Milliste konkreetsete vahenditega kavatsete muuta ELi atraktiivseks andekatele inimestele kogu maailmast ja vähendada edasist ajude äravoolu? Kuidas kavatsete tegeleda teadusuuringute- ja innovatsioonialaste tulemuste erinevusega ELi liikmesriikides? Minu eesmärk on anda Euroopa teadusruumi loomisele uut hoogu, et see täidaks oma eesmärki ülemaailmselt muutuvas keskkonnas, ning leida lahendus selle pikaajalistele probleemidele. Soovin teha lähikuudel Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega koostööd Euroopa teadusruumi nüüdisaegse ja tulevikku vaatava visiooni väljatöötamiseks. Minu eesmärk on siduda Euroopa teadusruum hariduse ja innovatsiooniga, et kujundada laiem teadmuspoliitika, muutes sel eesmärgil stiimuleid ja premeerimissüsteeme ning parandades sidemeid innovatsiooni ökosüsteemidega. See on suurepärane võimalus, sest tegemist on poliitikavaldkondadega, mis peavad üksteist mõjutama ja andma üksteisele tagasisidet, et tekiks teadmistespiraal, mis aitab suurendada heaolu meie ühiskonnas ning luua (taas) usalduslik suhe teaduse, uurimistöö ja ühiskonna vahel. Nagu on märgitud ametisseastuva presidendi poliitilistes suunistes, tuleb ajude äravoolu ärahoidmiseks tagada, et kõigis Euroopa piirkondades oleksid võrdsed võimalused. See kehtib ka Euroopa teadlaste kohta. Praegu on meil palju erinevusi, näiteks teadlaste töötingimustes, seisukohtade kättesaadavuses ja juurdepääsus rahastamisele. Kõigi nende tegurite käsitlemiseks ning talentide köitmiseks ja nende lahkumise ärahoidmiseks on vaja meetmeid, et kujundada Euroopas ühtsed standardid teadlastele ja institutsioonidele. Tänu programmi Horisont 2020 laiendamismeetmetele on Euroopa poolaasta ja poliitika toetusvahend võimaldanud parandada teadlaste töötingimusi. Seoses uue Euroopa teadusruumi algatusega kavatsen pöörata erilist tähelepanu ajude äravoolu probleemile. Eelkõige tuleb tagada, et Euroopa oleks teadlastele huvipakkuv töötamiskoht. Nagu programmi Euroopa horisont läbirääkimistel kokku lepiti, teeb komisjon selle teema kohta uuringu edasiste sammude väljatöötamiseks. Samuti hakkab komisjon Euroopa Parlamendi nõudmisel jälgima teadlaste palkade arengut, et töötada välja soovitused kooskõlastatud tegevuseks. Uus laienemismeetmete pakett annab veel ühe uue vahendi, mille abil töötada välja uusi lahendusi, mida võiks laiemalt kasutada. Tihe koostöö juhtiva asepresident 14

15 Dubravka Suicaga aitab luua uusi võimalusi ajude äravoolu takistamiseks piirkondades, kus see probleem on kõige teravam. Innovatsioonialase mahajäämuse vähendamiseks näen ma oma vastutusvaldkonnas nelja tegevussuunda, mille eesmärk on toetada vähem innovatiivseid piirkondi. Esiteks on programmi Euroopa horisont raames kavandatud osalemise suurendamiseks ja tipptaseme saavutamiseks sihtotstarbeline osa suurusega vähemalt 3,3 % kogueelarvest see osakaal on kolm korda suurem kui programmis Horisont See programm tugineb programmiga Horisont 2020 saadud kogemustele ja sisaldab tänu Euroopa Parlamendile uusi vahendeid, et edendada kõigi liikmesriikide ja sealhulgas madalama innovatsiooni tasemega liikmesriikide tipptasemel põhinevat osalemist, hõlbustada koostöösidemeid Euroopas teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ning soodustada ajude ringlust Euroopas. Teiseks aitab Euroopa teadusruumi edasiarendamine vähendada erinevusi riikide vahel, keskendudes innovatsioonialase mahajäämuse vähendamiseks konkreetsetele probleemidele, nagu nt ajude äravool. Kolmandaks tuleb liikmesriike jätkuvalt toetada reformide tegemisel, näiteks Euroopa poolaasta ja poliitika toetusvahendi kaudu või edendades piirkondlikke algatusi, nagu BIOEAST. Ainuüksi programmist Euroopa horisont ei piisa, et ületada liikmesriikide erinevusi tehnoloogias, innovatsioonis ja tippteaduses ning vähendada mõne liikmesriigi mahajäämust teadusuuringutes ja arendustegevuses Euroopa innovatsiooni ökosüsteemis. Peame tugevdama programmide ja poliitikavaldkondade koostoimet; eelkõige programmi Euroopa horisont ja meie ühtekuuluvusfondide vahelist koostoimet, mis on väga oluline teadus- ja uurimistöö valdkonnas esineva mahajäämuse vähendamiseks veelgi. - Kui pidada silmas teadusuuringute välismõõdet, siis milliste kolmandate riikidega hakkate esmajärjekorras koostööd tegema ja millistes teemavaldkondades? Kas kavatsete luua samasuguse avatud koostöö kogu väärtusahela ulatuses, alates fundamentaalteaduslikest uuringutest kuni turulähedaste innovatsioonimeetmeteni? Kas hakkate edendama vastastikkust liidu koostööpartneritega kogu maailmas? Kas näete ohtu, et Teie eelkäija pakutud mitmekiiruselise assotsieerimispoliitika tulemusel võib raamprogramm osalejate jaoks keerulisemaks muutuda? ELi lähenemisviis teadusuuringutele ja innovatsioonile on traditsiooniliselt koosnenud kahest osast. Esiteks avatus maailmale, et Euroopa teadlased ja novaatorid saaksid võimalikult palju suhelda maailma parimate peadega ning tutvuda uusimate teadus- ja tehnikasaavutustega ning lahendada koos ülemaailmseid probleeme. Teiseks, ELi juhitav sihipärane tegevus partnerriikidega, mille puhul valitakse rahvusvahelise koostöö riigid ja valdkonnad vastavalt ELi huvidele, pidades silmas vastastikust kasu. Liidu programmides osalemist võib pidada liidu poliitika vahendiks seoses koostööga kolmandate riikidega laiemas poliitilises kontekstis. Kuna arutelud ühinemistingimuste üle on käimas, on veel liiga vara öelda, millised riigid jäävad seotuks programmiga Euroopa horisont, mis on kõige loomulikum koostöövorm rahvusvahelise partnerriigiga. Programmiga Euroopa horisont taotletakse tõenäoliselt täielikku assotsieerumist Euroopa Majanduspiirkonna, ELi laienemisprotsessis osalevate riikide ja Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega. 15

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

CM

CM EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 7.1.2010 TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringut

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringut EUROOPA KOMISJON Brüssel, 7.6.2018 COM(2018) 435 final 2018/0224 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa horisont ning

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri 20.12.2013 Euroopa Liidu Teataja L 347/965 OTSUSED NÕUKOGU OTSUS, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuring

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuring EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.11.2011 KOM(2011) 811 lõplik 2011/0402 (CNS) C7-0509/11 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, XXX, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2011-2012 Istungi VASTUVÕUD TEKSTID neljapäev 12. mai 2011 P7_TA-PROV(2011)05-12 ESIALGNE VERSIOON PE 464.203 Ühinenud mitmekesisuses SISUKORD VASTUVÕUD TEKSTID P7_TA-PROV(2011)0230

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 11. september 2009 (18.09) (OR. en) 13070/09 RECH 270 COMPET 374 EDUC 133 MÄRKUS Saatja: Saaja: Teema: Eesistujariik Delegatsioonid Aruteludokument Rootsi eesistumisperioodi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem