KIITU AJA KIRI J KORD KUUS. Juuli Nr III aastakäik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KIITU AJA KIRI J KORD KUUS. Juuli Nr III aastakäik"

Väljavõte

1 KIITU AJA KIRI J KORD KUUS TELLIMIS-HIND _.',, KUULUTUS-HINNAD". l 1 aasta pääle Kr Pf/lfo* lehekülg,. Kr. 30. Va aasta pääle 1. * 1/2 lehekülge V* aasta pääle 0.50 */* lehekülge TOIMETUS JA TALITUS TALLINNAS, LOSSI PLATS 4 TELEFON Juuli Nr III aastakäik UENU-lased, kes olid SNL pidustusil Mikkelis. Keskel kaks vanemat veteraani dr. H. Kukk ja eestisõber kunstnik J. Karhula. SISU* Viiskümmend aastat Soome noorsootööd. A. Meikop. Rahvaülikoolide sünnist Taanis* A. Tuompo. Soome noorte suurpldustusil. L. Laarman. IV Soome-Ugri kongressist Helsingis. A. Meikop. Helimaa. A. Manninen. Teelahkmel. O. Ibius. ÜENÜ elust. Teistest noorsoo-orgidest.

2 Efešfi Nöõfctis Viiskümmend aastat Soome noorsootööd, Mõtteid Soome noorsooliikumise juubelil. A. Meikop. 01eks kena näha noori laulmas' rahvalaule, korraldamas ülevaid koosviibimisi, harrastamas kirjandust ja teadusi ning tegutsemas isamaa-armastuse vaimustuses' meie rahvusasja *) eduks. Selleks tuleb asutada noorsookoondusi." / Need sööme noorsooliikumise sünnisõnad kirjutas Vaaisai lehe viit 'numbrit läbistavas kirjutises:,.mõtteid nüüdisajast" Juho H i e t a n e n, Laihia **) lärksa peremehe Mikko 18-aastane poeg, Vaasa rootsikeelse gümnaasiumi eelviimase klassi õpilasi. V äga asjalikult ja tabavalt arvustab ta külaelu varjukülgi, halbu kombeid, (ükskõiksust haridus- f ja tulundusküsimusiis jne. ning kutsub noori organiseeruma võitlusele parema inimese, parema soome tuleviku hääks. Teda koheldi nagu kõiki, kes nüüdki julgevad kuulutada ja alustada midagi uut. Teised rootsimeelsed õpilased pidasid teda hulluks unistajaks, õpetajad nihilistiks ja rahva hullutajaks." 2. Kuid Juho polnud unistaja ega hull. Ta leidis endale innukaid mõtteosalisigi. Jaanipiäevaaegsel koolivaheajal (1881 a.) asutab noor talupidaja Matti Sippola Hietase mõtteosaliste õpilastega Kauhav a 1 e (Lapua naabrusse) esimese noorsooühingu ning Hietanem ise haub Jlmajõel suuremate rahvapjdustuste plaane ja kogu Etelä-Põhjamaad haarava ühingu asutamist. Mõlemad teostuvad. Malkamiäe (talunimi) suurpidustusist kõneldi kogu maakonnas veel aastakümneid ning S u u- põhja noorsooseltsist kasvas kogu maakonda haarav ja pea viimse ajani soome noorsootööd juhtiv organisatsioon Santeri Älkio, Matti Sippola, Yrjö Alase j. t. soome noorsootööd aastakümneid juhtind meestega eesotsas. Siin saab alguse Purkijiä" ning kujuneb see inimsuse" *) Kirjutis il/mus 1881 a. soomluse ärkamis!- ajal, 'mil visel intelligents oli rootsimeelne ja vähene haridus rootsikeelne. Ä. M. / **) Etelä Põhjamaal, Vaasa külje all ja Lapua ligikonnas asuv küla. / 114 ' kasvatuskool, mis hiljem haarab kogu Soome. 3. Väiksest seemnest on \kasvand suur puu. Noorsooseltsid, raamatukogud, käsiajakirjad, peod, kõned, koduümbruse uurimine, laul, tegevusharud, õpiringid ja palju muud need kõik on olnud kasvatustegurid selles suures puus, mille tähtsjist soome kultuurses arenemisloos ei oska küllaldaselt hinnata aastal on 1348 noorsooseltsis peetud koosolekut, kõnet, üle esinemise, kogudes raamatut, 750 noorsookodu, mõnisada laulukoori ja võimlemisnühma, oma noorsoo rahvaülikool, õpitut näidendit, 531 käsiajakirja, 400 tegutsevat õpiringi, ühingutes liiget. Mida niisugune tegevusüputus tähendab aimab igaüks isegi., Kuid vähe lütlevadki need arvud. Kes saab märkida seda jaatavat soomlust, soome rahvust kindlustavat ja suursugusltavat nägematut kasvatustööd, mida Hietase algatus Soomele on annud? See noorsooliikumine on küll jõulisemalt ja elavamalt kui ükski muu haridus^ või kultuurühing või -toiming äratand rahva sügavates ridades tugeva isamaalise tunde ja seda just sel ajal, kui Soome elas [üle oma raskemaid katsumisaegu. Mitte põhjuseta ei väljendatud juubelipidustusil, et sellest noorsootöö künnist ja külvist hiljem muudki karskuse, hariduse, kehakultuuri ja isegi kodukaitse harrastused kasvasid väilja. Paljudki poolesaja aasta jooksul asutatud üritused on ajajooksul suikund, kuid noorustöö alaline paisumine ja praegune hiiglatöö tunnistavad, et liikumine on olnud elujõuline, et tema järel on olnud ja om veelgi vajadus. j 4. Soome noorsootööd iseloomustavad kaks joont, kaks parooli: isamaaarmastus, rahvaharidus. Ta juured peituvad ajajärgus; mil rahvahariduse ja rahvakooli rajamine oli ühiskondlikke päevaküsimusi. Käsikäes rahvakoolimõttega ja muude isamaalikkude rah-

3 eesti NÖÖRÜŠ vaharidustoimingutega sai see noorusliikumine kohe populaarseks ja rahvapäraseks-, seda enam, et edurivi juhtis soome intelligents: õpetajaskond ja üliõpilased. Liigutav on nüüdki lugeda, kuidas just esimeste seminaride kasvandikud ja üliõpilased maal ringi käisid pidamas läratuskõnesid ja asutamas noorsooseltsie. Ning selle töö tules sündisid soome rahvaüliko olidki / Kuid eriti elujõudu sai soome noorsootöö teisest ajamomendist, rahvusliku ninegi isuur kõnedearmastus. Ning kui ;1917 aastal omariikluse idee piääsis lendu, siis) just kõige enne noorsoolaste peres. Satakunnas, Keski-Suomes, Eteliäi-Pohjamaal oli 80 prots. noorsool asist sõjamundris ja Lapual langes noorsooseltsi juhatus terves koosseisus. 5. : ; Et soome noorusliikumise aluskivid olid tugevad, sellest kõnelevad veelgi viljeldavad vanad traditsioonid. Asutatud maale ja Soome Noorsoo Liidu juubelipidustusilt. ärkamise liik uuridest, mis äastai] oli jõudnud kulminatsioonipunktile. Võitluses emakeele ja rahvusliku iüheõigluse eest oli sõnadel,,isamaa", poorne" kaunis kõla. Innukate noorte rinda tõid nad rahvuslikku, erutavat kevadõhku. Eriti ilmnes see isamaalsus hiljem'. Kui Bobrikov hakkas takistama noorsooseltside registreerimist, kui Novoe Vremja" manitses kuberneere eriti,pidada silmas noorsoo&eltse siis just noorte isamaalsus 1 süttis. Keelatud kursuste ja kõnede asemel liikusid Ärksamad noored ja sajad üliõpilased noorsooseltsides ringi ja kõnelesid... aruannetes kuberneridele aga hiilgas endiste kõneõhtute kohal muinasjutuõhtute ja ettelugemisõhtute suur arv. Ning siit vaist ongi pärit soome noorsoolaste tä> Rahvatantsu ettekandeid. maanoorsoole pole Soome noorsooliidu] 1348 seltsi hulgas praegugi linna-osakondfi mahaarvatud Viiburi eeslinnade ühingud. Endisel kujul peavad keskliidud oma suvepidusid igal suvel isekohas, ent harva linnades. Endiselt püsib kõnede ja deklamatsioonide harrastus, endiselt viljeldakse hoolega laulu. Endiselt kannavad noorsoo-* koondised seura seltsi mime (tol ajal poi-* nud registreerimine muidu võimalik) ning eesotsas on palju vanemaidki rahvaharidusest kõnelevaid tegelasi. ^ Ent hoolimata on valdav olnud ja on praegugi noorusvaim. Mitte need üksikud tegevusharud pole sihiks olnud need olid vaid abinõud. Sihiks oli isietegevus, enesekasvatus 1. Ning huvitav ongi jälgida kuidas suure noorsoo- 115

4 meistri ja juhi Älkio kjäes nooruspäevil t jala" toimetaja Kaapro Moilanen, jälle uued ja uued keskustelu küsimused f kunstnik Jalmari Karhula, vanimaid kerkivad lüies, vahetuvad vahendid, ent t r.-ülikooli ja noorsootegelasi Hjalmar jääb siht enesekasvatus. Kui Ete!ä- M i k a n d e r, koolinõunik R u f u s S a i k- Karjalas asutatakse kodukoole ja õpiringe; ; ku, prof. F. H ästesko ja ta prõua Etelä-Pohjamaal korraldatakse suurejoonelisi kõneõhtuid ja rahvapidustusi; Satakunülikooli juhataja Auk usti Ripsaluo- kirjanik E. H ästesko; noorsoo rahvanas kunstnik Jaimari Karhula algatusel üllatavalt teostatakse koduümbruse uurimise i ülikooli tegelased Koponen, Tuompo, ni a ; põllumehed: M. E. M iä k i,j u t i; r.- tööd, mujal tehakse käsitööd, võimeldakse siis on sellel kõigil ometi olnud 1 pirannad kõik nad on olnud välja Torm iala, Sir kk a, härra ja prõua Älsihiks ja tuumaks enesekasvatuslik isetegevus., i t ( palju ongi neid nooremaid õpetajaid. paistvad vanimad noorsoo juhid. Ent kui! 6. '; '. : Üht on soome noorsooliikumine neile > 7. ; ' ; annud, mida meie praegu väiga vajaksime 2 Soome noorusliikumine ja Soome Noorsoo Liit on viähe võtnud.eeskuju valis- 'häid noorsoojuhte. Meie ei jõuaks siinkohal iüht sajandikkugi nimetada neid kogu 1 mailt, vaid kasvand välja Soome oma soomes tuntud noorsoolegelasi ja juhte. oludest ja vajadustest. Ta on liha soome Kuid siinpool lahtegi tunneme paljude põliste noorsool aste nime. (Nimetame vaid i sade kohinat, vete lõhna ja soome süda lihast, veri soome verest, täis soome met- Älkio, professorid ja magistrid C a s t - mete tuksumist. Õnnitleme teda. Soovime, et tal edaspidigi neid vanu traditsioo ren, G roten fel dt, Inkihä, Oksanen, O jaus uu, Liakka ja palju teisi. ne ja töömeetode õnnestuks arendada, sü- Eduskunna esimees Kg osti K a 11 i o on 1 vendada ja laiendada ja sirutada meilegi 10 a. olnud Nivala n. seltsi esimees; prof. käe üle lahe. Setiälä asutas üliõpilasena 49 a. ieeist Kauvatsa n. seltsi; eduskunna liikmed Sooviksime talt õppida mõndagi, ennekõike suuremat tähelepanu omagi kodu- Tilda Löthmann, Erkki Paavo- J a i n e n on aastakümneid olnud noorustöö ' maale ja kodukohale. ja rahvaülikooli eesotsas ; päevalehe Kar Lugedes ajalugu märkame, et iga rahva elus kunagi on mõni õnnetu ajajärk. Millal nälg, katk ehk sõda saadavad rahva õnnetusse, takistavad kultuuri arengut ja hävitavad pikaajalise töö vilja. Sageli aga juhtub nii, et õnnetused võivad samuti rahvaid kui üksikuid isikuidkli õpetada ja kannustad a tegema suuri tegusid, anda tõuke püüdmiseks arengu ja edu poole. 18. aastasaja algul mässas Põhjamail hävitav sõda, mis täielikult purustas väikese Taani maa. Lisaks järgnes veel, et Taanist lahutati ta vennasmaa Norra. 400 aastat olid need maad eland üheskoos 116 Rahvaülikoolide sünnist Taanis. E. N"-le rahvaülik. juhataja Aarre Tuompo. võrdlemisi õnnelikult ja lahkumine tundus kibe. Õnnetuste mälestus lasus meelil ja surus maha kõik arengu. Sõda oli hävitand Taani hää käekäigu. Neil ajul algaski oma äratushüüetega mees, kellest tõusis suur põhjamaade prohvet: Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. Ta sündis maapastori pojana Udby kirikumõisas Sjiäilanni saarel Juba noorelt ilmnes temas omadusi, mis panid vanemad lootma pojast midagi erakordist. Räägitakse, et ta tihti noormehena vaatas suveõhtuti ligidaloleva kirikaia künkalt imeilusat päikeseveerengut kaugele Suure Belti taha ja temas sündis. põlev, kustu-

5 matu armastus isamaa vastu: ta tahtisi ohverdada terve elutöö isamaa kasuks. Temas ärkas enne kõike kohustavana mõte: midagi peaks tehtama selleks, et Taanil rahvas Ärkaks sellest rõhutud olekust, miin lesse ta oli painand kurnav sõda Inglismaa vastu ( ) ja riigi J813 aastal tehtud suur pankrott. Oma maa ajaloo uurimine oli viind ta Lähedale rahvale ja selle elule ja samal ajal avanesid ta sii-, mad nägema neid puudusi, milles elas ta rahvas sellal nii aineliselt kui vaimliselt, Nii ta kirjutabki: Sadade aastate kuludes keset sügavat rahu on riik sattund põhjatuisse võlgadesse, kõikide tellimuste hinnad on alanend nii, et rikas juut, kes laenas raha kuningale, oleks võind osta terve Taani maa pool ilma. Koik elu ja tegevus seisis, nagu viimsepäeva ootel." Ta jätkab: Kuski pole elu, ja ometi: kus on elu, sääl on võit." Energiliselt kaalus Grundtvig küsimust, kuidas võiks tõsta rahva sellest alandusseisukorrast ja mida enam ta mõtles, seda selgemaks sai talle, et tööd peab algama rahvanoorsoo kaudu: peab asutama erilisi õppeasutisi rahvanoorsoo jaoks. Ei ole küllalt", nii kirjutab ta, et noormees, kes kõnnib adra jiärel ehk kaevab kraavi soomaas, teeb seda oma toidu pärast. Ei jätku sellestki, kui ta teab,,et mida paremini ta põldu harib, seda suurem on lõikus, ja Veel sdl ( efstki ei aita, kui ta ehi-, tab maja ja peab karja enese ja oma laste jaoks. Ei. Ta peab tajuma muudki. Ta peab mõistma ja tundma sooja südarnega, et see maa, mida ta harib, on isade maa, tema oma maa, tuleva sugupõlve maa. Ja veel enam: ta peab otsima oma töö tagant ideaale, nooruse ideaale, milles 1 on tõde ja valgus." Grundtvig oli enne muud luuletaja. Talle oli luule südamekeel, see oli sellise innustuse avaldus, mida ta ei võind hoida tagasi, mis pidi«võima puhkeda sellisena, nagu kunagi juhtus'. Ärgake, ärgake Taani sangarid! Igale piäievale kangelastöö see sangari luule!" Vähehaaval oli Grundtvigile selgind, et kõik raamatud on vaid elava sõna varjud." Oma kogemusist oli ta õppind, et ühtki rahvast ei või pratada ainult raamatute abil, olgu need siis kui tahes innustavad. Ainus võimalus on kõneldud sõna. Valitsenia peab elav sõna, vaba kõne; nii isikuline, nii luuleline, et see sünnitab vaimlise sideme kõneleja ja kuulaja vahele." Nende mõtete (mõjul, pika kirjaliku ja sõnalise töö tulemusena sünnib Taanis' esimene rahvaülikool Põhja-Schlesvigis 1, Röddingis. Vähenõudlikus, väikeses talumajas algas see oma tööd. Seeme oli külvatud, pea hakkas see idanema ja kandma vilja.. 1 Aastal tabab Taani rahvast uus rahvuslille õnnetus. Süttis n.,n. SchlesP vig-holsteini sõda Saksaga ja Taanilt riisutakse siin ta lõunapoolsed maakonnad. Sellest Õnnetusaastast saab rahvaülikooliliikumine uut hoogu. See, mis kaotati näiliselt, taheti korvata seesmiselt, vaimlisle arengu abil. Esimene rahvaülikool viidi nüüdselt eraldatud maa-aialt paar penikoormat põhjapoole, nüüdisse Äskovi, kus see sellal maa suurima Õppeasutisena tuletab meele rohkem mingit ülikooli kui maanoorsoo õppeasutist. Grundtvig võitis oma lahingu. Rahvaülikool teise järgi asutati ja sellest tööst tuli taanluse tugisammas...rahvaülikool ei ole taganend oma rahvuslikust ülesandest", kirjutab 1929 Taani tähtsamaid rah> vaülikoolimehi, rektor Nörgaard. Taanis ei ole ühtki kooli, kus taani keel oleks* tähtsamal kohal, kui rahvaülikooles'. Ei ole kooli, kus kõlaks enam' laulu, laule Taanist selle ajaloost - ja emakeelest." Ja Taanis ei ole koole, kus esi-isade 1 kangel astööde esitamine oleks edustavamal kohal. Anname sõna taanlaste endi suhu: Me juhime noorsoo mläele, kust nad näevad Taanit. Me laulame laule, ei Själlannist, Fuenist ega Lollandist, vaid Taanist. Vana on me isamaa; see ei jutusta oma east nagu sina ehk mina, see on seisnud liäibi aastasadade ja meie lootus on, et see elaks kaua, kaua tulevikuski. Me jälgime ta ajalugu aastatuhandete kestel, võtame osa ta muredest ja rõõmudest, võidust ja kaotusest ja õpime sellest: see teeb nieid tugevaks." Ei ükski kool ela enam ajaloos, kui taani rahvaülikool. Me juhime noorsoo Taani looduse läihedale, mis' meile kõneleb oma salapärast keelt, kui laseme pii- 117

6 gu libiseda niäiteks õhtuhetkil Äntvorskovi lossi varemeilt Slotsbjergi kohale, kui käigul Soros 1 oleme täis Taani looduseilu võlu, ehk kui me näeme õhtupäikese veeremist taevarannalt sinetava Suure-Belti taha." < Kui piiskop Monrod küsis omal ajal Kr. Koldilt, mis on rahvaülikooli ülesanne, vastas Kold: See kool tahab õpetada rahvast armastama jumalat, ligimest ja oma isamaad." Äasta-aastalt sama rohkearvuliselt kui ikka 'tõttab Taani noorsugu rahvaülikoolidesse, mis panevad nad innustunult laulma:,,der er et yndigt Land, det staar rned brede JBoge." Nüüdisajal on rahvaülikoolid levinend Rootsis, Norras, Saksas, Inglis maal, Ees> tis, Soomes, isegi Ameerikas ning Jaapanis. Hiljemini lubatakse ehk mind veel kord asja juure tulla.,,eesti Nooruse" lugijad, noorsoolasedi yle kogu maa! Arvan, et teie hulgas oli palju neid, kes lugesid kutset 'Soome Noorsoo Liidu pidustusile, kes ntägid avasilmi kaua kujutdduid põhjamaa järvi, kaljusid ja vägevaid metsi. Leidus iehk neid, kes jaanipäeva lähenedes 1 tundsid, et midagi nagu oleks meelitand, kutsund sinna, kus ööd on valgemad, päike kõrgemal kui meil. Meeleldi te oleksite jätnud viivuks oma kodu ja tptand yle lahe meie vennasrahva noorte rõõmupeole keskele sinetavi järvi, vahele säravi silmi. Palju oli teid, eesti noored, kes elasid' [vaimus' kaasa ilusad hetked, ent vaid väikene hulgakene pääsis võtma osa sellest suurest ja ülevast peost. Meie, väheste kohus oleks nuyld jagada kojujiäänutega kõike sfecta, mis ornandime matkalt, jagada neid uusi elamusi, uut vaimustust, tuld, imis tõime südameis yle lahe koju. Omandimie siaalt oma seesmisele maailmale nii palju kaunist, et tundub nagu ei tohikski seda kõike pidada endale, sellest peaksid saama osa teisedki noored. On kahju, et vaid sõnus saime tuua teile kaasa seda noorusrõõmu, päikesepaistet ja valgust, mida nägime säal Mikkeli olid valind soome noored oma kogunemispaigaks. Mikkeli on kena sõbralik linnake Savo sydames, suure sinise Saima kaldal. Väikesed vaiksed majad uputet kaskede rohelusse, puhtad sirged tänavad ja valge torn Naiisvuorel meelitab vaatama kaugele, kaugele, kus hargne- 118 Soome noorte suurpidustusil. *) Autori kirjaviis. Leili Laarman*). vad jõpmatult sinised veed, saared, metsad, kaljud. Naisvuorelt vaatasid omal ajal soomlaste naised kauni Porrassalme suunas, kus nende mehed võitlesid venelastega. Vaikne on Mikkeli. Vaikseina unelevad ilusail suvipäevil paadid Kaihunharju neeme kaldal ja uneledes liugleb neid Saima 1 aineil. Suliseb rahulikult purskkaev Kirkkopuistos ja eemal metsasygavuses kesk valgete rooside õiesadu seisab uus kaunis invaliididekodu, valgena, rõõmsana, nagu pyy.akg ta muuta rõõmsamaks oma elanikkudegi viimseid päevi. Ent korraga viskus siia vaikusse ja rahhu nii palju noori lühedalt ja kaugelt. Nad tulid kirevais rahvariideis, säiravi silmi, et yhiselt ja võimsalt hõisata päikese poole laulus oma elurõõm, tuua oma soovid, rõõmud ja igatsused, et need siis kymneei, tuhandekordselt tõuseksid yles avarasse laotusse. Meid, eestlasi saabus pidulikku Mikkelisse neljakymne ymber, laulukoor, rahvustantsijad. Eesti laul soome noorte huulilt tervitas meid jaamas. Mikkeli laulukoor laulis M. Hermanni Meeste laulu". See oli kaunimaks vastuvõtuks meile. Kõikjal kohtasime vaid rõõmsaid nägusid, lahket vastuvõttu ja sõbralikkust, mis aitasid mitmekordselt suurendada meie kauneid mälestusi ja muljeid Mikkelist, mida ei suuda unustada kunagi. Peo kava enesest sisaldas palju huvitavat ja kaasakiskuvat. Korraldajail igatahes oli juba enne pidustuste algust selja taga suur ent tulemusrikas töö. Kylaliste ja piduliste saabudes oli juba kogu linnake

7 pyhapäeva-ilmeline, kaunistet isegi tänavad. Ootas eel avar peoplats, 'mis oma asendilt ja ehituselt väga kohane selleks suureks 1 ettevõtteks. Võiks öelda, et võõrale pidustused tervikuna endsid selge ylevaate soome noorte tööst, püüdeist ja nende tulemusist. Huvitav oli rikkalik, noorsootöö näitus, kus võis tabelite, piltide, raamatute jne. kaudu tutvuneda soome noorsoo tegevuse iseloomu ja samuti ka praktiliste saavutustega. Näitusel oli ka edsfti osakond, mille korraldajaks ÜENÜ keskjuhatus. Peo eelpäeval, 26. juun., oli kavas nähtud ette eestlaste koori esinemine. Kuigi meie koori koosseis oli väiksearvuline, pylyfdsime siiski esitada eesti laulu nii palju kui suutsime. Publiku poolt said meie ettekanded, samuti rahvatantsude esitused elavate kiiduavalduste osaliseks. 26.juun. õhtul viis nägus aurik välismaa ja soome kutsutud võõrad piki Saima vooge kaunile kaljuselle Lamposaa-i reie. Juba laeval muutus kõikide meeleolu ylevaks, kuna unine laul lähendas üksteisele vennasrahva noored. Lamposaarel oli korraldet vastuvõtu pidustused. Sooja tervituskõne võõraile pidas mag. Erkki Paavolainen, toonitades noorsoo liikumises noorte isetegevuse tähtsust ja selle võimu. Järgnesid kõned eestlasilt ja liivi rahva esitajalt. Kavas oli kauneid soome rahvatantse ja koorilaulu. Kelkkala noorsoo ühingu segakoor esitas muuseas M. Hermanni,.Nooruse unenäo" eestikeelsete sõnadega. Nimetet laul oli pidustuste üldkooride kavaski. Koosviibijad otsustid saarta tervitustelegrammi M. Hermannile, kes on populaarsemaks eesti heliloojaks Soomes, ja prof. Eisenile, kes tõlkind,,kalevala" eesti keele. Mainit õhtu jäi visft kõikide meele pusima kaunimana hetkena neilt päevilt ja saare kaljusel kaldal lõõmava jaanitule ääres tundsime sydameis', et neis leeges kövenevad eesti-soome sõprussidemed, sulavad kokku kahe rahval hinged üheks. Järgneval peopäeval möödus suurem osa ajast yldisel peoplatsil, kus vahelduv kava köitis vaatajaid. Eriti haaravad olid yl~ dised laulumängud, rahvatantsud, meesvõimlejate ettekanded ja Kelkkala noorsooyhingu võimlejate suurepärased esitused. Võimatu loetella kõike mähtut-kuuldut, võimatu anda edasi neid sütitavaid sõnu, innustavaid laule, seletada kunstilist naudingut, mida pakkus rnuusikaline-õhtu, koori ettekannete ja soolonumbritega ning pyhapäeval Kilvenkuoro poolt Johannese kirikus esitet oratoorium Simson. Oleks pidand nägema seda võimsat vaatepilti yhisest rongikädgust, mil tuhanded noored oma lippudega eredais, stiilseis rahvariideis läbistasid Mikkeli tänavaid, et saada muljet selle võimsusest ja suurusest. Võrratu oli samuti naisvõimlejate yldesinemine ja laulumängud. Helilooja Pesola komponeeritud peokantaat yldkoori ja orkestri ettekandel jättis võimsa ja jõulise mulje, ja yhtlasi peab tõendama, et kogu kooride kava oli koostet õnnestunult, ja sisaldas palju innustavaid isamaalisi laule, muuseas Klemetti kauni Oi kallis Suomenmaa", millesse meie, eestlased ihastusime. <, '.. ; ÜENÜ osakond Soome noorsootöö näitusel. P,yhapäeva õhtul tuli ootamatult tihe vihmasagar ja pärast kauneid päikesepaisteseid peopäevi kastis rahvahulka kesk soome hymni laulmist peo lõpul. Sajust siirduti laiali mlärgadena, ent siiski rõõmsalt, oli see vaid väikene õnnetus nii paljude rõõmude hulgas. Peo lõpu moodustas kell 9,algav õhtusöök kutsut kylalisile Seurahuones. Peosöögi kestel peeti y\2 kolrneky(mne kõne ja öeldi tervitusi juubilarile, Soome Noorsoo Liidule. Eestlastest kõnelesid kesk juh 1, liikmed dr. Kukk, kes lausus tervitused) ÜENÜ-lt lootuses, et tulevikuski soome ja eesti noorsoo organisatsioonid 'töötavad 119

8 käsikäes ja lyhelmeelel, taotelles samu sihte, ja Ä. Meikop, kes annetas JJENÜ rinnamärgi mitmele soome noorsoo silmapaistvamalle tegelasele. Liivi esitaja seminarist P. Damberg tervitas soomlasi väikese liivi rahva poolt. See kaunis ja meelesööbiv õhtu loppis eesti ja soome ühise hylmniga, alles kell 2 öösel, ning juhes sellega lõppesid suured pidustused, milliseid ei kordu nii pea.,, ; Eesti lipp peoplatsil..'.'mijyülwmk Esmaspäeval kandsid rongid juba kaugele Mikkelist noorusest-slädelevad näod. Nad liäksid tagasi nelja maailma kaare poole oma kodudesse, et jätkata seda tööd', mis juba pool aastasada näidand järjekorralist tõusu soome noorsoo peres. Jiäid uuesti vaikseks Mikkeli tänavad, uha vähemaks muutus iga uue lahkuva rongiga/ lahkujate ja saatjate hulk jaamas. Veetsime veel mõned ilusad tunnid kglalisina Paukkulasi, Nuoriso^opistos, kus igal aastal valmib uusi noori juhte soome noor-/ soo tohe. Nimetet kool asub Mikkeli lähedal ja kuulub Soome Noorsoo Liidule. Kohvilauas laulude ja kõnede vaheldudes tungis nagu imingi kodune vaim koosviibijate vahele ja ühiselt koosviibimiselt oli kõikidel kahju lahkuda. Õppeasutise juhataja Ripsaluoma toonitas asjaolu, et soomlased meeleldi näeksid õpilasina eestlasi nende koolis. Selline tihe koostöö looks kestvaid sidemeid ja lahendaks mõlemaid maid. Kauni kõne eestlasile pidas Põhja- Savo rahvaülikooli juhataja pr. Löthmann. Need olid kaunimad sõnad, mida kuulsime Soomes, need jäävadki unustamatuks, sest need kõneldi südamest suidameisse. Piärast ühist pildistamist tuli siiski lahkuda, et valmistuda uuesti matkale. Viimse õhtu veetsid eestlased Mikkelist lõuna pool Vuolinkol vana auväärse köslter Rytköse suvilas, kus oli ihoolitset saunagi eest lahkuvaile eestlasile. Viimsed hetked on ikka meelesööbivamaid, mulje viinrseist käesurumisist kestvaim. Oli liigutav, et just selle lihtsa maja katuse all valitses nii palju soojust ja kodusust. Meie kõik tunnistime, et Vuolinkolt lahkumine oli kurvem kui kuskilt mujalt, et alles selles võõrastelahkes majas järvesopis tundsime soome maa hinge, alles aääl piäirast väsitavaid pidustusi tajusime rahuliku, vaikse soome elamu veetlevat kaunidust. Läbi vaikse suviõhtu kõlasid alla järvele viimsed lauluhelid. Vanahlärra Rytkönen annetas veel häälestuseks igale eestlastele oma luuletiskogu ja raamatu Mikkeli ajaloost. Saabus) paratamatu hüvastijätt. Jäi maha väikene maja öisesse vihmaniiskusse, slääsesuminasse, jäi seisma kaljurinnakule neemesopisl Kaasnoored! Nji palju ilusaid mälestusi on säilind, kumiseb kõrvus veel kauneid' sõnu, veel seisavad silme ees Saima sinavad vood, kohisevad metsad, võimsad kaljud. Meenub üksikuid kujusid lahetaguseist sõbrust, üksikuist, keda tahame alati mäletada lugupidamisega, kelles avastime lühikese aja jooksul endale paremaid sõpru, kellede elutööst, tegevusest ja puujdeist saime ettekujutuse, mida tahame hinnata ja paljugi sellest võtta eeskujuks endale. Tervisi lahetaguseilt nöörilt tõime kaasa teile, sõbrad, kes ei saand tulla kaasa. ImiMmmiXMMHiiMunllaaiim Ideaalid ei ole mitte selleks, et neid saavutada, vaid et nende poole püüda, Düring. fllllwljj jflinin [ HMH flffllhi^^ 120

9 IV Soome-Ugri kongressist Helsingis, See oli suurem ja ulatuslikum tänavusuviseist pidusltusist Soomes. Tuhandete osavõtjatega liigagi suur, Uiii et paistis viälja peaaegu ainult avaaktus ja lõpppidu ning nende vahel lõbus Väljasõidu vahepala Seurasaarele. V ä!hemalt tõid need momendid kogu kongressipere kokku, andsid suuremaid elamusi ning isiklikkude hõimusidemete sõlmimise võimalusi. Muidu oli kongress jagunend paariküminesse alapiiri igasuguste kultuuriliste küsimuste harutlemiseks. Eriti palju oli haridus-kasvatuslikke ringe ning käsitati vabaharidustöö ringis ika [noorsootöö küsimus^ ja jseisis pläe-. vakorral ka nrsl. Meikopi referaat noorsootöö probleeme Eestis. Üldse oligi kongressil tähtsam kui referaadid ja kuivad tervitused kongressi hingeline side, mille ülalpidajana paistis välja Soome pool prof. Setäliä. Eesti pool [äratasid tähelepanu <G. Ney soe ja asjalik tervitus ja prof. Uluotsa hõimuajalugu riivav kõne. Lõbusana vahepalana esines r väljasõit A. Meikop. Heliinaa. Aate Mannlnen. On kuski kaugel kaunis helimaa, vist teispool aja piiri, raja see. Ei sinna vii meid ykski nähtav tee, vaid helisild võib sinna juhata. 50 omnjbusisiga Seurasaarele. Vaadati vabaõhumuuseumi nähtavusi, joodi kohvi ja sõlmiti isiklikke hõimusidelmeid. Esinesid karjalased ja ingerlased oma rahvakommetega ja ÜENÜ Tallinna osak;, r. t. flühm! viie rahvatantsuga. Hooga ja elavalt ettekantud r.-tantsud haarasid kohe kogu suu-- re hõimlaspere ning ovatsioonile ei tahtnud tulla lõppu. Üldse kandis kongress' suurt hõirnlusilmet ning olid siaal esitatud soomlased, eestlased (600), ungarlased (400), liivlased (10), ingerlased ja karjalased. Kongressi elujõuline aade oligi elustada soomesugu rahvaste teadmisi endisest ühtekuuluvusest, mis veel nüüdki aastatuhandete järel näib küllalt tugev nende rahvaste esitajate arvurikkaks kokkutõmbamiseks. Niisugune hõimuelavus on peaaegu küll ainulaadne praeguses rahvusvahelises kultuuriirnas. Kongress oli osavõtjaile suur elamus ning täitis oma ülesande. Eriti hindaksin kongressi piäevil toimund isiklikkude tutvuste ja sidemete sõlmimise tähtsust, mis rahvaid enam lähendas kui referaadidj. See maa on unelmate kodupaik ja igatsetud igiõnne maa. Ei muud kui hinged asuda sääl saa suur rahu kõige kohal, yllas, vaik. Sääl terveks uuesti saab iga murdand hääl, taas uued keeled katkend kandlel sääl, ei ykski heli kauni kõlata. Kui hing on kinni maise ahelais tas elab helimaale igatsus. Maa teine nimi: taevas, rahumaa. Tõlk. Linda Laarman, Ülaltoodud luuletis on autori, innustund eestisõbra poolt toimetajale saadetud ühes tõlkimisloaga. 121

10 Teelahkmel. O. IbJus). Meie noorsooliikumine on teelahkmel. Otsitakse uusi sihtjooni, uusi vahendeid, uusi meetode. Just viimaseid enim 1. Kõnelevad sellest artiklid noorsoo ajakirjades, kõneldi sellest noorsoo suvipäivil Viljandis, kõneleb sellest noorsoohooldusliku liikumise 'elevus jne. Tänapäeva hyyhsõnaks on koondamine. Koondamine on 'muutumas moodsaks lööklauseks noorsooliikumiseski. Mag. A. Anni kõneleb Kevadikus" vajadusest, evida u k s eesmärk ja kõik jõud suunata pürgimiseks selle poole, omandada dogmasid sennist kõiges kahtlemise asemel. Noorsotsid, kaitseliit, kirik j. m. on asund tarmukalt koondama lapsi, kõnelemata kypsevast noorpõlvest, enda orgesse, tuupimaks neile sääl vastuvaidlematu pühadusena teat kihi või maailmavaate (dogmasid. See on ju koondamine! On koondamine yne piirat eesmärgi poole püüdmiseks. Selles yks teelahkmel seismise tunnuseid. Teine on veel: mõlemad suuremad, noorte orgid saavad endale instruktori. See tähendab sennisest märksa tugevamat instrueerivat tegevust keskkohtade poolt ja selle kaudu kogu liikumise ühtlustamist, juhtimist yhes suunas. Seistes teelahkmel tuleb valida,,õige" tee, oma tee, seepärast lausuksin minagi mõne sõna meie noorsooliikumise o m a tee kohta. Milline peaks olema see ja milliseid teid näen viivat eksliradadelle? Noorpõlve, mõtlen siin teadlikumat, ärksamat osa sellest, ylesandeks! on valmistuda tuleviku kultuuri Ioojaiks. Noorpõlve selle ylesande lahendamisel aidata see on noorsooliikumise oma y 1 e s - anne. Milline on noorsooliikumise oma tee selle ylesande taotlemisel? Ei rahulda vist kedagi täiel m,tiäiral praegune elukorraldus. Uueks elukorralduseks on tarvis enne kõike muud uusi inimesi. Uus elukorraldus, uus elu f unne ja uued eluviisid ei lange taevast ega kasva maast yles. Ta tuleb luua ja selleks on tarvis loojaid, kellele oleks selge kuidas 122 *) Autori kirjaviis. ja milliseks luua. On tarvis inimesi, kes 1 loovad ymbruse. Arusaadav vist kõigile, et see uue elutundega inimeste jõuk on alul määratus vähemuses võrreldes vana elutunde juhit laia massiga. Sellises olukorras päästab vähemuse võidule vaid iga yksiku tugev isiksus, mis laseb teda sammuda ainult oma määrat teel, ega lase kõigutada teda juhuslike ymbruse mõjudest. Siit järgneb noorsooliikumise konkreetsem ylesanne tuleviku kultuurikandjate kasvatamisel: aidata kaasa noori isikliku maailmavaate kujunemisel. Maailmavaade ja karakter on ju neid tegureid, milleta pole mõeldav isiksus. Noorte maailmavaate kujundamisel on valida kaks teed. Kergem ent mis odav, see mäda!" tee on: lasta liht-- salt noori tuupida piähe mingisuguse maailmavaate dogmad. Seda teed lähevad enamik noorsoohoolduslikke liikumisi, seda teed läheb meil noorsotsialistlik liikumine. Teine tee raskem, ent väärtuslikum : jätta noorele täielik valiku vabadus ja ainult tutvustada teda igasuguste tähtsamate maailmavaadetega ja nende yksikelementega. ' < See on olnud siiski yldjoonis vaba, autonoomse noorsooliikumise tee ja nagu alul tähendin, seisame teelahkmel, kus tuleb kuuldavalle hääli, nagu peaksime lahkuma sellelt teelt ja asuma dogmade teele. Kui tarvitada vulgaarset võrdlust, siis võiks maailma võrrelda suure poega. Poega, kus muu hulgas mytjgil igat liiki maailmavaateid. Siingi on kaupu mitmeviäiärtuslikke, mitmehinnalisi, mitmet viisi reklaamil Tavalisse kauplusse minnes, kui me pole juba varem tutvunend meile sobivaima kaubaga, ime ei võta esimest kaupmehe poolt meile katte ulatet eset, vaid tahame enne ostmist omandada ylevaate kõigist selles kaupluses olevaist seda liiki kauba sortidest, nende hyvedest ja pahedest. Kui teeme seda juba yäikeseväärtusega pisiasjade valikul, siis määratu palju enam põhjust on meil selleks maailmavaate valimisel, mis on meile sõna otses mõttes ju eluküsimuseks, määrates meie

11 suhtumise maailma ja inimesisse enamalt jaolt eluks ajaks. Ent hyva, peame valima parima kauba, olema ettevaatlikke ja nõudlikke hoidumaks kaupmehe) poolt tüssata sasmislesit, * aga kas pole just selleks juhuks meil kasulik võtta kaasa enda eest valima elus kogenend vanu, kel ju teada kaupmeeste kriukad? Eks selles ole kindlaim tee?! Nii, mu sõbrad, näib kui oleks teil õigus, ent olete vaadelnud kunagi mõnd noort raadiosõpra hankimas endale uut raadioaparaati? Temalgi on selleks kaks teed, õieti kyll rohkemgi. Ta ikas ostab selle või ehitab ise. Kumbast aparaadist tunneb ta enam rõõmu? Kumb tegevus arendab teda ennast enam? Minu arvates kyll oma ehitet aparaat ja selle ehitamine. Usun selle võrdluse pidavat täiel määral paika isikliku maailmavaate omandamiselgi. Ainult meid ei veetle oma töö kaudu raadio omandamine, kelle ajud on liiaks töntsid, võimed liiaks algelised. Maailmavaategi valimisel võtavad pea valimatult ja muutmatult mõne üksiku maailmavaate omaks need, kellel puudub võime isikliku maailmavaate loomiseks. Nad hoiavad kramplikult kinni sellest, aimates, et sellest kuidagi lahtikistuna on nad võimetud ise looma endale uut tugi teivast. Ent kui raadioaparaat on jäänd paljuilgi ehitamata tiäihtsamate ylesannete nõudes aja, siis maailmavaade tuleb luua igal ja selle loomine on noorusea tähtsaim ülesanne. See on telje loomine eluvankrite, see on kompassi loomine elulaevale. Kunni puudub kompass; ei.või me olla kunagi julged kodusadamast väljuma, liiaks kergesti võime leida end ootamatult karidelt Noorsooliikumise päämine ülesanne on võimaldada igale osavõtjale kassada vaimliselt, hingeliselt ja keha'ise!t seevõrra tugevaks, et ollakse hiljem võimeline omal jõul elust Läbi tungima, oma teel pysima ja ymbrust looma, see asemel, et olla selle mängukanne. ÜENÜTO lauljad Soome pidustusil eesti laulu esitamas. Sellena see liikumine tunneb vähe absoluutseid tõdesid. Tema pea ainsaks põhi-, seaduseks on: igal olgu õigus valikuks, ja oma seesmiste veenete kohaselt elami-! seks. Ta jätab igale kaasatulijale õiguse kõiges kahelda ning pyy^ab tutvustada võimalikult kõigi maailmavaate elementidega. Ta tõstab oma relva vaid nende vastu, kellest ta teab kindlasti, et need tulevad, orjastama inimest. Sellise vaenlasena on ta tunnetand enne kõike muud elupõletamise, kuna see riisub noorelt otsijalt kehalisi ja vaimlisi võimeid. Järgneb. Järelmärkmeid Tartu osakonna 10. a. juubelipidustusist. 13. ja 14. juunil olid Tartus ÜENÜ suurpidustused. Need olid juubelipidustused selle sõna tõsises mõttes. Osakond näitas vääriliseit oma 10-aastase töö tagajärgi ja ligi 50 orgar nisatsiooni, küll ÜENÜ osakondi ning 1 teisi seltse, loid innukalt kaasa. Lehitsedes 4-lefoelist pidustuste kava, leidus sääl kõiki võimalikke kultuurilisi eneseavaldusi, tundus aga nagu käiks tõesti üle võimete kaasa töötamine ja läbiviimine kahe ÜENÜ ELUST: päeva jooksul. Äga polnud viga midagii. Hakat; otsast võtma ja nagu kokkuräägitult sobis koostöö mitmekümne seltsi vahel täiesti ladusalt. Vahele ei jäetud ühtki kavas märgitud numbrit. Kohe ühe lõppedes kuulsid-nögid kuskil mujal jälle midagi uut. Võis konstateerida fakti, et igaüks võttis oma asja tõsiselt ning iga osakond võitles' ihu ja hingega oma au ja kuulsuse eest. Kõige ilmsemalt väljendus see kergejõustiku võistlustel. Oli kisa, kära, riidu ja vaidlemist iga sentimeetri ning sekundi pärast. Vaieldi küll, aga säälsamas leiti jälle kuldne kesktee ja 123

12 mindi ettenähtud päevakorras lihtülemineku vormeliga edasi. i Juubilar oli ise siiski kõige tugevam ja spordi diktaator H. Schur viis oma meeskonna ÜENÜ osakondadest esimesele kohale, võites L. Tõnsoni rändauhinna. Auhinda ennast ei antud aga üle ja lubati järgmise rongiga kohale toimetada. Ei tea, kas kardeti kaotsiminekut või ei raatsinud Tallinna osakond sellest nii kergesti loobuda. Teiste auhindade jagamisel läksid ngau kiuste karikad ja kujud Tallinnale. Suure vaeva nägijaks pidustuste läbiviimisel oli kahtlemata esimees Äsmann. Ta oli suutnud Tartust kida kindlameelseid ja 'häid kaastöölisi ühe sõnaga kogu Tartu valmlise ja kehalise kultuuri kandvaid jõude. Pidustuste lõpul..vanemuises" rääkisid tegelased omavahel, et ei olevat paaril kuul silma kinni saanud. Peab tõendama, et hääd majanduse mehed on Tartu osakonna mehed tõesti. Kassa oh paigutatud..vanemuise" külje alla põõsaste, vahele varjatud tuule, vihma, päikese ja kurja käe eest. Vastu võeti raha kerge 'käega, aga välja anti ainult kindlate dokumentide vastu, mis pidjd olema varustatud ikka Äsmanni resolutsioonidega." Ja selle tagajärjel said nad ka õige palju puhast kasu. Võib kindlasti eeskujuks sääda teistelegi sarnaste suurte pidustuste korraldamisel.,, Vanemuise" einelaua pidaja olnudki rõõmus, et pidustused tõmmanud kokku sarnase hulga rahvast, mida polla olnud mitmel aastal. Lõppeks peab allakrnpsutama, et Tartu osa,- kond suutis oma ülesande täita täiesti vääriliselt ja suutis näidata, et ÜENÜ võib pakkuda küllalt ilusat ning väärtuslikku laiematele hulkadele oma rikkalikest kultuurtöö tagavara salvedest. JäÜgija. Muljeid Märjamaa laulupäevalt. Põle hää kirjutada muljeid, kui sündmusest möödund nädalaid ja värskemalt segavana vahele astuvad soome noorsoo 50" a. suurpidustuste üleelamised. ÜENÜ noore (9 kuise) Märjamaa osakonna auks usun siiski võivat kirjutada laulupäeva mälestusi kas või aasta hiljem nad olid suurjoonelised ja ilusad ja ümbruskond usun mäletab neid maa suuremaid pidustusi kaua. Jõudsime kohale, kui suur rongiikäik jia rahvamurd juba liikus ja lainetas, varjates endasse kogu suure Märjamaa linna ja paari kilomeetri pikuse Orgita tee. Osavõtjaid ligi 30 koori värvikate lippude järel ja seifeme pasunakoori helide vahel. Väljapaistvalt torkas silma Lihula Haridusseltsi laulukoor puhtalt omanurga stiilsete rahvariietega ja pooltosinat ÜENÜ osakondade lippe. Juba avamistoimingud jätsid hää mulje. Üldtoimkonna juht \a suure vaeva nägija ühispanga direktor hr. H. Liito v e r esines üllatavana ilu- ja sudaimesslekõnelejana. Tervitasid riigikogu liige Tonkman, maavalitsuse ja Haapsalu linna, lauljate liidu, ÜENÜ Keskjuhatuse, malevkondade, kodukaitse j. t. seltside esitajad üks ilusamalt kui teine. Pikad ja igavad kõned harilik nähe ja pahe puudusid. Päeva muusikaline osa õnnestus, mida usun ka kooride juhatajat T u u d u r (Märjamaa laulupäeva juhi trükiviga, mille omandas aga ka kohalik,.lääne Elu") Vettikut muusikalehes võivat tõendada. Üle tuhande laulja suust kõlasid meie tuntud helimeistrite tööd hoolimata eelharjutustte puudumisest puhtalt ja jõuliselt isegi teise osa raskemad laulud koorides tehakse tööd. Allakirjutanule tundus eriti sobiva ja jõulise laulupäeva lauluna esimene M. Hermanni vana ja ikka uus: Veel kaitse kange Kalev". Sama jõulisena tundus viimnegi 'R. Läte: Ärka üles, isamaa." Ka meestekoorid! hoolimata koorijuhi kartusest üldharjutuste puudumise tõttu haarasid valdavalt. Eriti sobisid eeskavva T. Rahvaülikooli S. segakoori ettekanded, tõstes eeskava kont&erdilist osa ja kutsusid esile rahva sooja meeleavalduse. Palju tööd oli tehtud ka pasunakooridega ning seitse maa pasunakoori esitasid imestavalt hästi Kappi ja Kulli maaorkestritele võrdlemisi raskeid palu. Tundus noore Õpetaja ja koolijuhataja J. L e i t h a 1 i as : atundjat ja osavat kätt. Üllatasid väikesed orkestrandid õpilased põlvpükstes. Nii ettekanded kui ka end. riigivanema soe ja isamaalik peokõne võeti vastu sooja vaimustusega ning juhtidele ja kõnelejatele annetatud punased roosid olid väikene tänu 'suure vaeva eest. Õhtul algas laululava kõrval pargis ÜENÜ Hõimla osak. ettekandel ja lavastusel vabaõhunäidend,,1343", mis kirjutatud..hõimla" liikme Ants T i h - k a n i poolt. Näidendi lähemaks vaatluseks puudub siin ruum. Koondades ja ajalooliseltki kohendades võiks teosel olla väärtust meie näiterepertuaaris. Venivat ettekannet segas veel külm tuul., Päeva korraldus. Eriti üllatas allakirjutanut päeva korraldus* millest meie maaosakonnad võiksid õppida palmgi. Kõik liigub eeskujulikult ja korralikult kui õlitatud. Valmistada ette päeva, reklameerida, müüa pileteid 6000 inimesele, pidada korda peoplatsil, toita külalisi, hoida nende sõiduvahendeid jne. Koik see nõuab ettenägevust. Ning seda siin oligi. Igamees oli oma kohal. Jalgrataste hoidja noorsoolane ütles hoiul olnud üle tuhande ratta; korraldajad said igalt rattalt 25 senti. Eriti üllatas einelaua korraldus, mis vist ületas kõik (senised maapeod Eestis.* Kui ei eksi, oli Tallinnast.tellitud kolm hobuse koormat liha ja vorste, millest 50 majapidamiskooli endist ja nüüdset Õpilast valmistasid sooji toite. Lisaks sellele magusad road ja külmad einelauad. Polnud ime kui vist üksi sooji toite oli müüdud 'sendi eest. Palju oli siin muidugi muret kooli juhatajal prl. H. M a r la n dil. Ainelised tulemused: Sissetulek Ugi 124

13 Laulukoor Märjamaa laulupeol hra Vettiku juhatusel krooni ja puhas ülejääk ligi 1000 krooni näitasid, mida võib. saavutada hääl algatusel ja korraldusel. Üks suurem algatus kaalub kümned vähemad ning võiksid mõne niisuguse algatusegla riskeerida teisedki ÜENÜ osakonnad. Ent peetagu silmas ka algatuste moraalset külge Märjamaal oli seegi eeskujulik. Allakirjutanule pidi päev lõppema õnnetult. Eelmise öö ja kogu päeva peoliste sõidutamisega ametis olnud autojuhi valdas hetkeks uneingel ning hingletu auto härra Vettiku, allakirjutanu ja veel kahe hingelise kaaslasega ronis üle Kiviaia ja keeras enese pool kummuli. Ent õnnnetuses oli ka õnne. Viiest seesolijast ;sai ainult üks kergemaid vigastusi: täiesti tervena ronis aga rusude alt vaija laulupäeva suurem kangelane Tuudur. Taideljätteile lähemad kunstiinimesed on ka taeva erilise kaitse all. Aug. Meik op. Virumaa noorsoopäev Narvas. Nad tulid kaskedega ehitud autodega, ähkiva raudruunaga, jalgsi ja ratastega 1 meile külla nood elevusekü Ilased maanoored kaugematest maakohtadest Virumaalt. i ' 27. juunikuu helge päev, päev enne Narva, selle ajaloolise eesti kangelaslinna laulupidu, oli Viru noorte iüenülaste suvipäev, ÜENÜ Narva osakonna kokkukutsel. Narva linn ootas külalisi ikka iaupäevaõhtupoolel, aga noored tulid juba hommikul, tulid ühisele koosviibimisele, tulid kuulama. Narva osak. tegelaste referaate, tulid vaatteimjat ja tutvunema selle Eesti Verduniks nimetatud unnaga. ' Narva osakonna liikmed olid külalisi vastu võtmas jaamas hommikul, kust Imindi osakonna ruumesse, Rüütli tänavale, hommikkohvile. Ennelõunat külastati linna kaunimiaid kohti, vaadeldi kindlusi, viibiti Pimea^s, külastati raudsilda, oldi Narva kosel ja vabrikuis. Noorsoolane mag. Ä. Soom näitas muuseumi, oma (korraldusi ja töid selles Narva ajaloolises varaaidas. Lõbusas meeleolus kadus aeg enne lõunat. Vaimust ergutust toodi kontsert-miitinguga naiskutsekooli ruumes. Kõnelesid Narva muuseumi juhataja mag. Ä. Soom, ÜENÜ Narva osakonna abiesimees L. Grandberg, ÜENÜ Virumaa keskkorralduse juhatuseliige V. Mustel, Varesmetsa osakonna juhatuseliige K. Karp ja Narva osakonna juhatuseliige E. Pihlau. Kõnede soravus ja selgus tõi kuulajaskonnas vaimustu s tlormi. Meie tahame olla rohkem, kui eelkäijad, meie tahame; olla sarnased, nagu oli noor Makedoonia kotkas Aleksander, kes oma isa jalge ette langesl ja ütles: Isa, sina võidad terve maailma, mis jätad siis minule veel teha." Õhtupoolne väljasõit Narva-Jõesuhu ja säält Rosena jõge mööda piirile ja Ingerisse ühendas osavõtjaid üheks pereks. Väljasõit mootorpaatidega Rosonal oli laulu ja häälitsuste all vist küll kaunimaid hetki sel päeval. Mootorpaadid ja noorsoolased võistlesid jõel üksteisega. Iga mootorpaat püüdis laulu ja kiirusega teist ületada, ja ;süs kadus 10 km. tee kaunikaldalist Rosonat mööda ruttu. Piiril Vanaskülas Ingeris, peatuti maa lähedal, kust tuleb ingeri rahva kaebehääl. Südamest tuleb see, et teie hõimud olete vabad, aga, meie oleme lahutatud rahvana Soome lahe hommikrannal meie mure peaks olema ka teie mure. Külas algas tühjadele kõhtudele piima hankimine. Ingeri rahvas on töökas rahvas, majad laupäeva hilisõhtule vaatatoata lukus jai majarahvas tööl. Väljas ainult lapsed, kes külalistele pakuvad lilli lilli mälestuseks Ingeri tõusvalt nooruselt. Piiri ääres siis istusime maas ja pildistasime. Viibisime Euraasia rajal sääl, kus algab Euroopa Aasia valitsus teistsuguste võtetega ja võimuga. Alles hilisõhtul, kui saabus pärast ilusat päeva kosutav öö, lahkusime, et minna vastu Narva pidupäevale, mis tuli tõesti suurpärane Meie, Narva noored, täname teid, külalised, selle külaskäigu eest. Meeleldi näeksime omasi piirilinnas 'kõiki teisigi noorsoolasi sisemaalt. Narva, 6. VII 3i. V. Mustel. ÜENÜ üleriiklised spordivõistlused. Ühenduses Tartu osak. juubelipidustustega peeti Tartus teised üleriiklised ÜENÜ osakondadevahelised spordivõistlused Tartu osak. 125

14 ja kesktoimkonna ühiskorraldusel. Huvi osakondades nende võistluste vastu oli võrdlemisi elav, mida järeldada võib ülesandmistest. Kahjuks puudus võistlusilt siiski mitme parema sportliku osakonna esindus. Pääkonkurents arenes kolme suurema ÜENÜ osakonna Tallinna, Tartu, Valga vabel. Kui kaks aastat tagasi Tallinnas peetud osakondadevabelisil võistlusil ülekaalukalt domineeris Tallinn, olid nüüd väga hoolsas.fi sportlasi organiseerinud Tartu ja Valga. Viimane osak. on kujunenud oma kodulinnas ainsaks sportorganisati siooniks ja oli ette teada, et Tallinnal tuleb tugevasti arvestada Valga osak. Ootamatult oü aga Tartu suutnud saada kokku tugeva sportlaskonna ja võistluste lõpptulemuseks kujunes olukord loomulikult; võitis oma kodus võistlev juubilar. ÜENÜ üleriiklikud.võistlused kahtlemata oleksid aga veel.suureniapingeli-,semad, kui ainelised raskused ei pidurdaks kõigi noorsoolaste-sportlaste kokkutulekut vähemalt kord aastas ka kaugemaist kohtadest. Võistluste läbiviimine sündis võrdlemisi ladusalt, niipalju kui seda lubas spordiväli, osaliselt suurvõistlustes kogenematu sportlaskond jne. Võistluste tagajärjed kujunesid ra.huldavaiks, kuigi teada on, _et paljud paremad kas reisiväsimusest või võjstjuspalavikust tingituna ei suutnud saavutada maksimumi. 100 m. e e 1 j o o k s u d: I eeljooksu võitis Gustavson Tallinna 12,0; Il eeljooksu Kadak Tallinna 12,3; III eeljooksu Jänes Tallinna 12,0; IV eeljooksu I. Joller Talljinua * 12J; V eeljooksu - Nõu Valga s 12,3; VI eelj. Kiima Tartu 12,0; VII eelj. Hain Tartu 12,0 sek. 100 m. vahe jooksud: I.vahej. 1. Jänes 11,9; 2. Pantalon 12,6, 3. Gustavson. II vahejooks 1. Kiima 11,8; 2. Kadak 11,8; 3. Hain. / 100 m. TÕ p p j o oks: 1. Hain Tartu 11,9; 2. Kadak 12,1; 3. Kiima; 4. Gustav-, son; 5. Jänes; 6. Pantalon. 200 m. jooks: 1. Hain 24,7, 2. Kiima 14,8; 3. Kadak 25,0; 4. Jänes 25,0; 5.- Gustavson 25,2; 6. Karu 25, m. jooks: 1. K 1 e m m e r, Tallinna, 4.24,5; 2. Aleksejev, Valgjärve, 4.26,8; 3. Luud, Tartu, 4.35,6; 4. Mets, Aruküla, 4.36,4; 5. Pruul, Valgjärve, <4.37,2; 6. Võlli, Tartu^ 4.37, m. jovks: 1. Klemmer 9.40,8; 2. Aleksejev 9.41,0; 3. latets 9.48,8; 4. Lund; 5. Pruul; 6. Jalak (Tallinna). 4X100 m. teatejooks: 1. Tartu I neesk. (Kiima, Puna, Kivi, Hain) 48,8; 2. Tallinna I. m. (Jänes, Joller, Gustavson, Kadak) 49,0; 3. Valgja/ I im. (Nõu, Karu, Tints, Pant/alon) 50,6; üldse võiistles 8 meeskonda, m. t e a t e j o o k s: 1. Tallinna! I ttneesk. (Klemmer, Israel, Kadak, Tiidertman) 3.43,1; 2. Valgjärve (Aleksejev, Pruul, Lind, Vaher) 3.50,5; 3. Taftu I ttneesk. NÖOftÜŠ (Lund, Ratnik, Kiima, Hain) 3.51,0; 4. Tallinna II im.; 5. Tallinna III m.; 6. Tartu II m. Kaugushüpe: 1. Puna, Tartu, 5.94,5; 2. Kadak, Tall. 5.92; 3. Muda, Valga, 5.88; 4. Kuuse, Tall., 5.79; 5. Täht, Valga, 5.64; 6. Kiipsar, Tartu, v \ Kõrgushüpe: 1. Linnomägi, Tartu, 165; 2. Kuuse 165; 3. Saaretok, Valga, 160; 4. Tiideriman, Tall., 160; Muda 155; Täht 155; Kiipsar 155. ' Kolmikhüpe: 1. Kuuse 12,52; 2. Meosl Tartu, 12.44; 3. Puna, Tartu, 12.25; 4. Kiipsar 12.25; 5. Määrits 11.98; 6. Kadak Teivashüpe: 1. Otti, 'Tartu 3.05 (ÜENÜ rekord); 2. Jaanus, Tallinna, 2.90; 3. Anton, Valgjärve,; Kuuse, Tallinna; Kiipsar ja Mahl, Tartu, kõik Kuulitõuge (7,25): 1. Puna, Tarftu, 13,20 (uus ÜENÜ rekord); 2. Määrits, Valga, 12,14; c. Nõu, Valga, 12.12; 4. Saaretok, Valga, 12,11; 5. Lillo, Võtikvere, 12.10; Ratnik, Tartu, > Kettaheide (2 kg.): 1. Ratnik, Tartu, (uus rekord); 2. Määrits 36.39; 3. Saaretok 35.15; 4. Puna 34.69; 5. Lind, Valgjärve, 33.89; 6. Nõu Odaviske (800 gr.): l. M ä ä r 1 i t s 48.90,5; 2. Lillipuu, Valga, 46.51; 3. Lind 46.28; 4. Thoen, Tallinna, 45.50; 5. Kappan, Tartu, 45.04; 6. Täht, Valga, Köievedu: l.vajlgiail meeskond (Karu, Lillipuu, Nõu, Milt, Velberg, Määrits); 2. Valgjärve meesk.; 3. Valga II meesk. Osakondade paremuse arvestamisel võeti arvesse ainult meesalad. Naisalad olid võetud kavva propaganda mõtles. Esinesid ajnult 4 Tallinna naissportlast. Nähtavasti pole teistes osakondades huvi naistel spordi vastu, vähemalt kergejõustikus. Tallinna parematest naissportlasteest esines Olly Parts; kes oma nimele sai kaks uut rekordi. Naiste tagajärjed olid järgmised: 60 m. jooks: 1. Parts 8,4 (rek. kordamine); 2. Tõke 9,0; 3. Ingo 9,3. 4X^00 m - teatejooks: Tallinna naiskonna (Tõke, Rauge, Parts, Ingo) aeg 58,2. Kaugushüpe: 1. Parts 453; 2. Ingo 418; 3. Tõke 395; 4. Rauge 363. Kõrgushüpe: 1. Parts 137 (uus rekord); 2. Tõke 120; 3. Ingo 115. i Kettaheide: 1. Parts 25.99; 2. Birk Kokkuvõttes saavutas Tartu 112 punkti, võites seega hr. L. Tõnsoni rändauhinna üheks aastaks; Tallinn 1031/2J Valga 82; Valgjärve 43,5; Aruküla 6 ja,võtikvere 3 punkti. Parimaks lühimaa jooksjaks osutus Hain, Tartu; pikamaa jooksjaks Klemmer, Tallinna; parimaks hüppajaks Kuuse, Tallinna; parimaks viskajaks Määrits, Valga; parimale teatejooksu meeskonnale määratud postimehe" auhinna võitis Tallinn. Auhindade-diploomide jagamine sündis Keskjuhatuse esimehe E. Riismani poolt Vanemuises" korraldatud lõpp-peol. Nrs. 126

15 ÜENÜ Kolga-Jaani osakond korraldas 23 ja 24. juunil huvimatka veoautol Kesk- ja Lõuna- Eesti kaunimates kohtades. Pildil ekskursandid Otepää linnamäel. Pärnu Vaprus" ÜENÜ Tall. os. 9. juulil peeti Tallinnas järjekorralist sõprusvõistlust ÜENÜ Tallinna osak. ja Pärnu Vapruse" vahel kergejõustikus. Läinud aastal ÜENÜTO käis Pärnus ja võitis 99:75, meesaladel 67:63. Tänavu naisalasid kavas ei olnud. Võistlus oli äärmiselt tasavägine, punktide seis kogu aeg peaaegu võrdne ja enne viimast ala oli 49:49. Otsusta s teatejooks 4X100 m. ÜENÜTO-1 oli lootusi võita, kuid esimene teatevahetus ebaõnnestus ja finishi jõudis Vapruse" mees mõni sentimeeter enne. Aeg oli siiski võrdne. Tagajärjed: Kuul 1. Annus (V.) 12.20; 2. Martens (V.) 11.55; 3. Laas (Ü.j 11.54; 4. Piir JÜ.j m. jooks Kadak (V.) 11,9; 2. Gustavson (Ü.) 12,0; 3. Jä,nes (Ü.). Kõrgushüpe 1. Kuuse (.; 1.70 (rek. kord.); 2. Laas 165; 3. Martens (165; 4. Laut (V.) m. jooks 1. Klemmer 2.05,8 (ÜENÜ rek.); 2. Hargel (V.) 2.06,6; 3. Peters (V.); 4. Veske (Ü.) Kaugushüpe 1 Kuuse 6.41 (ÜENÜ rek.); 2. Kadak <ti.07; 3. Küla (Ü.J 5.97; 4 Annus Odavise 1. Martens 48.06; 2. Laut 46.55; 3. Thoen (Ü.) 43.81; 4. Piir m. jooks 1. Kadak 54,6; 2. GusH tavson 55,2; 3. Puust (V.) 58,6; 4. Küla. Kettaheide 1. Piir 33.62; 2. Annus 30.95; 3. Martens 29.54; 4. Laas m. jooks 1. Klemmer 9.37,4; 2. Klein (V.) 9.41,6; 3. Veske 10.03,4; 4. Annus. 4X100 m. teatej. I Vaprus 47,8; 2. ÜENÜTO 47,8 (uus ÜENÜ rek.). Punktide lõppseis 57:52.. :..., ', > Soome võimlejad iuletvacl ÜENÜ-le Kulla. Kelkkala noorsooühingu võimlejad Viiburist, 'kes esinesid ka suurtel noorsoopidustustel Mikkelis (arvult isikut) tulevad külastama Tallinna osakonna noorsoolasi 31. juul. 4. aug. Hõimunoored tulevad siia Tallinna osakonna sportlaste kutsel ja esinevad rahvatantsude, meeste riist- ja naiste vabavõirnlemisega. Esinemised oleksid: 1. augustil Haapsalus, 2. auig. Pfärnus ja 3. a:ug. Tallinnas!. Kelkkala võimlejate hulka kuulub rida parimaid Soome võimlejaid, nii maailrniataeister rekil Pakarinen ja teisi. Noorsoolased võistlustes. Tänavusel spordihooajal on noorsoolasedsportlased saavutanud näid tulemusi Tallinna osakonnas. ÜENÜTO jalgratturid on toonud korduvalt võite ja näidanud häid aegu. 1 km. sõidus Elmar Treiman Krüüdneri velodroomil saavutas 1. koha ajagla 1 m. 32,2 sek., Herbert Treimani aeg,1.34,2. 10 km. sõitis E. Treiman samas ajaga 19.52,6 ning 15 km. võidu võitsid vennad Treimanid võrdselt 29 m. 31,5 sek. Teised jalgrattavõistlused peeti Tartus, kus Tallinna osak. prl. Regina Birk saavutas uue Eesti ja ÜENÜ rekordi 5 kim. sõidus 10 m 1. 03,8 sek. 1 k'm. esimene R. Birk} 1.56,8, 5 km. sõidus meestele tuli E. Treimanilt uus ÜENÜ rekordnorm 8.39,1, ning 10 km. sõitis nrs. V. ^Saar ajaga 18.02,3. Kolmandad rattiavõistlused olid 9. juulil Tallinnajs. 'Noorsoolaste saavutised olid järgmised: 3 (km. I Tärk 5.46,6; 5 km. E, Trei- 127

16 feesfl NOÖ&ÜS mani aeg 8.41,2 ning 10 km. Tärk 17.38,2 (ÜENÜ rek.), E. Treiman 17.42,6. Kettaheites Regina Birk saavutas Tartus 1 uue ÜENÜ rekordi Tallinna meessportlastest on hääs vormis kergejõustikus Ä. Klemmer, Axel Kuuse (hüpanud kõrgust 172 ja kaugust 6A1), Laas kõrgus 170 jne. 26. juulil korraldab ÜENÜTO Eesti esivõistlused naistele kergejõustikus. noorsoo- Esimene Lõuna-Harju päev. ÜENÜ Järvakandi osakond korraldab koos ÜENÜ Kehtna, Valtu, Ingliste ja Põlli osakondadega ühise esimese Lõuna-Harju noorsoo-päeva pühapäeval 26. juulil s. a. Järvakandi H.- seltsimajas ja platsil. Nimetatud päev tahab kujuneda suurpäevaks kogu ümbsuskonna noorsoolastele. Algus kell 14 osakondade ühendatud segakooride kontserdiga. Päevane kava oleks järgmine: JJ. Avamine. 2J. Kõne ÜENÜ Keskjuhatuse esindajalt. 3). Ühendatud kooride kontsert. (JOO lauljat). 4). Rahvatantsude ettekanded. 5 5). Spordi võistlused. Kontserti kava on koostatud II Tartumaa, IX. ja mm X. üldlaulupeo _ lauludest ning ÜENÜ hümnist. Õhtul on noorsoo-päeva huvitavam osa, esmakordselt osakondade vahelised näiielcunsli võistlused. Viis osakonda esitavad ühevaatuslise näidendi, kus hinnatakse tegelasi üksikult ja üldiselt. Hindamis-toimkonda valitakse igast osakonnast üks liige. Näitlejaskond, kes omab rohkem punkte saab väärtusliku ränd-auhinna. Noorte pidustused lõpevad ühise jalakeerutusega. Veel kord: kõik I Lõuna-Harjumaa noorsoo päevale 26. Juulil s. a. I Juhatus. Teistest noorsoo-org-idest Eesti Noorsoo Karskusliidu IV suvipäevad. Eesti Noorsoo Karskusliidu järjekordseid suvipäivi, arvult neljandaid, peeti juunil kaunis Viljandis. Need uuest elutundest, eetiüs-sotsiaalsesjt kohusetundest ja süga vasil kõikeolemusthaaravast elamisrõõmust hingestatud elutunde juhitud päevad on kujunend pääimiselt meie keskkooli nooruselle kohaks, kus arutetalkse ühiselt oma (eluküsimusi ja püütakse elada paar-kolm päevagi oma elutunde kohaselt. Osavõtjaid oli kogunend umbes kolm ja pool sada innustund noort, meist enamus keskkoolest, ent ei puudund üliõpilased ning töötavgi noorus. Lisaks neile (külalisi Soomest ja Latviast. Tervitusi tõid mitmesuguste orgide ja asutuste esindajad, muude hulgas Helsingi ja Turu üliõpilaskarslkusühingute esindajad. ÜENÜ poolt soovis noile päivile hääd kordaminekut O. Ibius. Töökava oli laialdane: tutvunemine ümbrusega, töökoosolekud, spordivõistlused, kunstiõhtu, ava- ja lõppaktus jne. Töökoosolekuil käsitleti noorsoo ilmavaate ja enesekasvatuse, noorsoo elu- ja töökorralduse küsimusi. Leidsid sääl mitmekülgse sel- gituse noorsoo päevaülesanded, eetiiised küsimused, sotsiaalse aatestiku kujunemine, suhe kooli,, vabaaja kasutamine, majanduslikud enesealgatused, kehakultuur ja karskusliikumine. Kuulati kõnelejaid innustunult ja vaieldi sama innustunult... Spordivõistlused olid esmakordselt suvipäevade kavas. Jättis vast soovida osavõtjate arv. Võistlesid peaaegu ainult Viljandi ja Tartu-: koolinoori, ent tulemusist küünis mõnigi lähedale Eesti rekordilegi. Täielikult õnnestus kunstiõhtu, mille kavas oli laulu, muusikat, plastikat, deklamatsioone, kõnökoor j. im. Avar saal oli tulvil täis publikut ja see üha aplodeeris. Kohalikke osavõtjaid laususid hiljem, et nad tulnud vaatama õpilaste õhtut ja olnuvat meeldivalt üllatet, leides end täisväärtuslikul kunstiõhtul' Ava- ja lõppaktusil vaheldusid kõned ja tervitused deklamatsioone, laulu, muusika ja ühismängudega juunivahelisel keskööl algas noorte laialivalgumine. Oli lahkujaid raudteel, autodeft, jalgrattaü ja jalgsi. Mõnelgi seisis ees pikem jalgsimatk kaudu kodumaa ilusamate Kohtade.. * 0. I. Vastutav ja tegev -toimetaja Linda Laarman. Väljaandja Ülemaalise Eesli Noorsoo Ühenduse Keskjuhatus Toimetus: Eduard Riisman, August Meikop ja Otto Ibius. Hind 20 senti. ESTOTRÜKK TALLINN S.KARJA a

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem