PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON"

Väljavõte

1 PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 2000-o Tallinn, Avaldus nr 2000 kaubamärgi POSTI INDEKS.EE + kuju (taotlus nr M ) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus) Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Signe Holm ja Maria Silvia Martinson, vaatas kirjalikus menetluses läbi Soome juriidilise isiku Posti Group Oyj vaidlustusavalduse Ruslan Gogini kaubamärgi POSTI INDEKS.EE + kuju (taotlus nr M ) registreerimise vastu klassis 35. Asjaolud ja menetluse käik esitas Posti Group Oyj (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse R. Gogini (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi POSTI INDEKS.EE + kuju (taotlus nr M ; taotluse esitamise kuupäev ) registreerimine järgmiste teenuste tähistamiseks: Klass 35 Andmete töötlus, süstematiseerimine ja haldus. Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid: - posti + kuju (Euroopa Liidus (EL) kaitstud rahvusvaheline kaubamärk nr ; prioriteedikuupäev ), registreeritud klassides 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sh: Klass 35 Advertising; business management; business administration; office functions; book-keeping and accounting; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; collections and delivery of customer feedback information; cost price analysis; invoicing; invoicing services, namely sending and receiving of electric invoices; preparation, scanning, and delivery of invoices; drawing up statements of account; business auditing; personnel management consultancy; personnel recruitment; administration of business payroll and accounting for others; accounting; payroll calculation and payroll preparation; reporting relating to business finance and payroll administration; import-export agency services; economic forecasting; news clipping services; business appraisals; business efficiency expert services; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; computerized file management; compilation of statistics; office machines and equipment rental; outsourcing services [business assistance]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; administrative processing of purchase orders; ordering services for third parties relating to magazines and other goods delivered by mail; photocopying services; compilation and systemization of documents; supply chain management services; management of contact information data and directories for others; retail sale of packaging material, printed matter, office and mailing requisites and equipment; retail sale of software relating to customer marketing, communication, logistics, business finance administration and accounting; distribution of samples; bill sticking; receiving and administrating purchase orders for others; provision and rental of advertising space and time; distributing advertising and marketing materials; market research; marketing research; opinion polling; consumer research; marketing Aadress: Telefon: Faks: Toompuiestee Tallinn

2 analysis services; sales promotion for others; planning of marketing strategy and marketing operations for others; advertising by mail order; telemarketing services; direct mail advertising; direct marketing; collection, compilation and systemization of market information, consumer information, target group information and address information; electronic directory and search services in the Internet; electronic collection of commercial and statistical data; consultation relating to aforementioned services. - posti + kuju (EL-is kaitstud rahvusvaheline kaubamärk nr ; prioriteedikuupäev ), registreeritud klassides 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sh: Klass 35 Advertising; business management; business administration; office functions; book-keeping and accounting; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; collections and delivery of customer feedback information; cost price analysis; invoicing; invoicing services, namely sending and receiving of electric invoices; preparation, scanning, and delivery of invoices; drawing up statements of account; business auditing; personnel management consultancy; personnel recruitment; administration of business payroll and accounting for others; accounting; payroll calculation and payroll preparation; reporting related to business finance and payroll administration; import-export agency services; economic forecasting; news clipping services; business appraisals; business efficiency expert services; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; computerized file management; compilation of statistics; office machines and equipment rental; outsourcing services [business assistance]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; administrative processing of purchase orders; ordering services for third parties relating to magazines and other goods delivered by mail; photocopying services; compilation and systemization of documents; supply chain management services; management of contact information data and directories for others; retail sale of packaging material, printed matter, office and mailing requisites and equipment; retail sale of software relating to customer marketing, communication, logistics, business finance administration and accounting; distribution of samples; bill sticking; receiving and administrating purchase orders for others; provision and rental of advertising space and time; distributing advertising and marketing materials; market research; marketing research; opinion polling; consumer research; marketing analysis services; sales promotion for others; planning of marketing strategy and marketing operations for others; advertising by mail order; telemarketing services; direct mail advertising; direct marketing; collection, compilation and systemization of market information, consumer information, target group information and address information; electronic directory and search services in the Internet; electronic collection of commercial and statistical data; consultation relating to aforementioned services. - posti + kuju (EL kaubamärgitaotlus nr ; taotluse esitamise kuupäev ), taotlus esitatud klassides 7, 9, 11, 16, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, sh: Klass 35 Advertising services relating to the sale of goods; Advertising relating to transport and delivery; Sales promotions at point of purchase or sale, for others; Business management services relating to freight logistics; Stock management services; Loyalty, incentive and bonus program services; Ordering services for third parties relating to magazines and other goods delivered by mail; Supply chain management services; Receiving and administration purchase orders for other; Collection, compilation, analysis and systematisation of shipping information, shipping volume information, market data, customer data, consumer and target group information and address details; electronic directories relating to commercial information; Provision of commercial information; Trade promotional services; Arranging of displays for commercial purposes; Billing; Billing services, namely sending and receiving electronic invoices; Outsourcing services in the nature of arranging procurement of goods for others; Advisory and consultancy services relating to the procurement of goods for others; Computerised inventory control; Compilation, production and dissemination of advertising matter; Provision and rental of advertising space, time and media; Commercial exhibitions; Advertising of the goods of other vendors, enabling customers to conveniently view and compare the goods of those vendors; Product demonstrations and product display services; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Consultancy services relating to the procurement of goods and services; Administrative processing of computerized purchase orders; Advice relating to barter trade; Administrative processing of purchase orders within the framework of services provided by mail-order companies; Business management services relating to electronic commerce; Human resources management and recruitment services; Business consultancy and advisory services; Outsourcing services [business assistance]; Procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; Distributing advertising and marketing materials; Market research; Conducting market surveys; Opinion polling; Consumer research; Marketing analysis services; Sales promotion for others; Information, advisory and consultancy services relating to all of the aforementioned; All of the above also via the internet. Vaidlustaja lisab, et tema varasemad kaubamärgid on Euroopa Liidus tuntud kaubamärgid. 2

3 Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi POSTI INDEKS.EE + kuju (taotlus nr M ) suhtes KaMS 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus. Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ja väljatrükid Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide kohta võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel (taotleja kinnitas kättesaamist ). Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) 48 2 lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikus vormis teatama komisjonile hiljemalt , kas ta soovib avaldusele vastu vaielda. Taotleja komisjonile avaldusele vastuvaidlemise soovist ei teatanud tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS 48 3 lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS 48 4 lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS 48 3 lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles leidis kokkuvõtlikult järgmist. Vaidlustaja märgib, et KaMS 10 lg 1 punkti 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seoses võrreldavate teenuste identsuse ja samaliigilisusega leiab vaidlustaja, et taotleja teenused andmete töötlus, süstematiseerimine ja haldus on identsed vaidlustaja kaubamärkide nr ja teenustega business administration, compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; computerized file management; compilation of statistics; compilation and systemization of documents; management of contact information data and directories for others; collection, compilation and systemization of market information, consumer information, target group information and address information; electronic directory and search services in the Internet; electronic collection of commercial and statistical data ning kaubamärgi nr teenustega Collection, compilation, analysis and systematisation of shipping information, shipping volume information, market data, customer data, consumer and target group information and address details; electronic directories relating to commercial information; Provision of commercial information. Vaidlustaja märgib, et teenus business administration ehk äri administreerimine hõlmab erinevaid äritegevust toetavaid teenuseid, sh andmete töötlust, süstematiseerimist ja haldust. Ülejäänud teenuste osas leiab vaidlustaja, et kokkulangevus võib (olenevalt tõlgendusest) olla osaline, kuid kohtupraktikas on asutud seisukohale, et kui varasema märgiga tähistatud kaubad/teenused kuuluvad vaidlustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla, tuleb need kaubad/teenused lugeda identseks, sest amet ei saa ametiülesande korras taotleja/omaniku laiema kategooria kaupu/teenuseid analüüsida (Euroopa Üldkohtu otsus T-133/05, p 29; EUIPO kaubamärgisuuniste p Vaidlustatud märk hõlmab varasema märgi kaupu/teenuseid ). Seejuures võib taotleja/omanik kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus võib siiski olemas olla (Euroopa Üldkohtu otsus T-161/10, p 22). Seega leiab vaidlustaja, et taotleja teenused on ka nende vaidlustaja teenustega identsed, sest tegemist on üldnimetustega, mis hõlmavad varasema kaubamärgi teenuseid, ning taotleja ei ole ka loetelu piiranud viisil, mis identsuse välistaks. Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Taotleja kaubamärgiga tähistatavate teenuste puhul võivad vaidlustaja hinnangul keskmiseks tarbijaks olla nii tavatarbijad kui professionaalsed tarbijad (äritarbijad). Andmete töötlus, süstematiseerimine ja haldus on nii tavatarbijale kui ärivaldkonnas pigem soodne ja igapäevane kui kallis ja eksklusiivne teenus. Vaidlustaja leiab, et tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab ostuhetkel sellisele teenusele ja kaubamärgile keskmist tähelepanu. Seoses võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade ja kaubamärkide sarnasusega märgib vaidlustaja, et tema kaubamärgid on kombineeritud märgid, mis koosnevad sõnalisest osast ja 3

4 kujunduselementidest. Osutades komisjoni otsusele nr 1317-o, milles komisjon leidis, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa, leiab vaidlustaja, et tema kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnaline osa POSTI. Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärk on samuti kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalistest osadest ja kujunduselementidest, kusjuures sõnalisteks osadeks on POSTI, INDEKS ja.ee. Vaidlustaja leiab, et lühend.ee on Eesti interneti tippdomeen ja see on majandus- ja äritegevuses domeeninimedes vältimatult kasutusel olev tavapärane tähis, millel puudub tarbija jaoks iseseisev eristusvõime. Indeksite kasutamine ehk indekseerimine on andmetöötluses levinud meetod informatsiooni tähistamiseks viisil, mis muudab info kergemini masintöödeldavaks, seega vaidlustaja hinnangul puudub ka sõnal INDEKS taotletavate teenuste valdkonnas iseseisev eristusvõime. Vaidlustaja järeldab eeltoodust, et ka taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa POSTI. Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii foneetiliselt, visuaalselt kui kontseptuaalselt. Vaidlustaja peab kaubamärke foneetiliselt sarnasteks, kuna vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis, langedes kokku taotleja kaubamärgi kahe esimese silbiga. Erinevus on vaid viimastes, vähemolulistes silpides. Seejuures osutab vaidlustaja kohtupraktikale, mille kohaselt pöörab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde, mistõttu on tavaliselt tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40; T-109/07, p 30). Kaubamärgid on visuaalselt sarnased, kuivõrd neis sisaldub üks ja sama element POSTI ning taotleja kaubamärk on kujutatud vaidlustaja kaubamärkidega sarnases stiilis ja kirjaviisis lihtsas puhta joonega paksus kirjas püstised tähed. Kujundelementide osakaal märkides on vaidlustaja hinnangul väga väike ja need on tarbija jaoks pigem illustratiivses, mitte aga iseseisva eristusvõimega rollis. Vaidlustaja peab kaubamärke kontseptuaalselt väga sarnasteks, sest vaidlustaja kaubamärgid koosnevad ja taotleja kaubamärk sisaldab identset sõna POSTI, mis Eesti tarbija jaoks on tajutav eelkõige omastava või osastava käändena sõnast post. Vaidlustaja märgib, et sel sõnal on küll mitmeid tähendusi, kuid taotletavate teenuste kontekstis seostub see tarbijale tõenäoliselt postiteenuse, mitte aga tulba, samba või ameti- või valvepostiga. Lisaks taotletavatele teenustele toetab taotleja kaubamärgi puhul seda kontseptuaalset seost ka eristusvõimetu sõna indeks, mis tarbija jaoks seostub posti sihtnumbriga. Arvestades võrreldavate teenuste identsust ja kaubamärkide sarnasust leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seetõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS 10 lg 1 punktiga 2. Kuigi esitatud vaidlustusavalduses oli taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava õigusvastasuse teise alusena nimetatud ka KaMS 10 lg 1 punkti 3, ei sisalda vaidlustaja esitatud menetlusdokument põhjendusi seoses nimetatud keeldumisalusega alustas komisjon avalduse lõppmenetlust. Komisjoni seisukohad ja otsus Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist. Tulenevalt TÕAS 48 4 lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu. Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi POSTI INDEKS.EE + kuju (taotlus nr M ; taotluse esitamise kuupäev ) registreerimise klassis 35, leides, et nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS 10 lg 1 punktiga 2 (arvestades, et vaidlustaja ei ole menetlusdokumendis esitanud põhjendusi seoses vaidlustusavalduses viidatud KaMS 10 lg 1 punktiga 3, käsitleb komisjon seda nimetatud keeldumisalusele tuginemisest loobumisena). Vaidlustaja nimele on muu hulgas klassi 35 teenuste tähistamiseks registreeritud EL-is kehtivad rahvusvahelised kaubamärgid posti + kuju (reg nr ; prioriteedikuupäev ) ja posti + kuju (reg nr ; prioriteedikuupäev ). Vaidlustaja nimetatud kaubamärgid on KaMS 11 lg 1 punktide 4 või 6 tähenduses varasemad taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja on EUIPO-le esitanud taotluse veel ühe posti + kuju kaubamärgi registreerimiseks (EL taotlus nr ; 4

5 taotluse esitamise kuupäev ), kuid nimetatud kaubamärk ei ole käesoleva otsuse tegemise aja seisuga registreeritud. Kuigi tulenevalt KaMS 11 lg 1 punktist 7 on varasem ka registreerimiseks esitatud EL kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev on varasem, täpsustab osutatud sätte teine lause, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse. Kuna vaidlustaja kaubamärk nr käesoleva aja seisuga registreeritud ei ole, ei saa seda käsitleda varasema kaubamärgina. See asjaolu ei väära siiski tõsiasja, et ülejäänud kaks vaidlustaja posti + kuju kaubamärki (nr ja ) on taotleja kaubamärgi suhtes varasemad. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus. Komisjon leiab, et arvestades KaMS 10 lg 1 punkti 2 ja vaidlustaja varasemaid kaubamärke nr ja ei ole vaidlustaja vaidlustusavaldus TÕAS 48 4 lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS 48 4 lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata. Kooskõlas KaMS 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS -st 61, KaMS 10 lg 1 punktist 2 ja 41 lõikest 3, komisjon o t s u s t a s: vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi POSTI INDEKS.EE + kuju (taotlus nr M ) registreerimise kohta klassis 35 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest. Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. (allkirjastatud digitaalselt) Sulev Sulsenberg Signe Holm Maria Silvia Martinson 5

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

DHL GLOBAL FORWARDING SISSEOSTETAVATE TEENUSTE MÕÕTMINE, HINNAMONITOORING, TEENINDUSTASEMED

DHL GLOBAL FORWARDING SISSEOSTETAVATE TEENUSTE MÕÕTMINE, HINNAMONITOORING, TEENINDUSTASEMED DHL GLOBAL FORWARDING SISSEOSTETAVATE TEENUSTE MÕÕTMINE, HINNAMONITOORING, TEENINDUSTASEMED 09.10.2013 TEEMAD DHL Global Forwarding Sisseostetavate Teenuste Taseme Mõõtmine Mere- ja Lennuveod Kohalikud

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Graafilised mudelid ja nende koostamise vahendid MS Visio MYSQL Workbench (DB Designer) ER/Studio Data Architect Sybase PowerDesigner GRAAFILINE MODELLEERIMINE Mudel ja modelleerimine 3 11/3/2015 Matemaatiline

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 11 e-kviitungi näide Enn Õunapuu enn.ounapuu@ttu.ee Põhilised tegevused äriprotsesside arendamiseks 1. Valdkonna mudel 2. Arendatava protsessi valik

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

OTSUS_1619

OTSUS_1619 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1619-o Tallinnas 22. mail 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_3574;2008_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO 3574:2010 KÜLMALT MÕÕTUVALTSITUD ÜLDTÖÖSTLUSLIKU KVALITEEDIGA JA TÕMBEKVALITEEDIGA SÜSINIKTERASLEHT Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities EVS-ISO 3574:2010

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem