Mitraalklapi perkutaanne plastika

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mitraalklapi perkutaanne plastika"

Väljavõte

1 MEDITSIINILISE TÕENDUSPÕHISUSE HINNANG Teenuse nimetus Mitraalklapi perkutaanne plastika Taotluse number 1376 Kuupäev Tervishoiuteenuse meditsiiniline näidustus Näidustused on õiged ja asjakohased. Kirjanduses on ära toodud fakt, et vanuses üle 75a. esineb 1-l patsiendil 10-st sümptomaatiline kuni raske mitraalklapi regurgitatsioon, mis otseselt mõjutab prognoosi ja elukvaliteeti (1). Näidustused hetkel on järgmised; Mitraalklapi keskmine/raske või raske sekundaarne puudulikkus optimaalsel medikamentoossel ravil (vähemalt 3 kuud) sümptomaatilistel (NYHA II-IV) südamepuudulikkusega patsientidel, kellel kardiokirurgiline operatsioon on konsiiliumi otsusel kõrge operatsiooniriski tõttu vastunäidustatud ja kelle eeldatav protseduurijärgne elulemus on vähemalt 2 aastat; Patsientide täpsed kriteeriumid vastavad COAPT(2) uuringu kaasamise ja väljajätmise tingimustele (isheemiline või mitteisheemiline kardiomüopaatia, LVEF 20-50%, keskmine/raske või raske sekundaarne mitraalregurgitatsioon, LV ESD kuni 70 mm, PASP kuni 70 mmhg, sümptomaatiline (NYHA II-IV) vaatamata stabiilsele eesmärkannuses medikamentoossele ravile ja (näidustuse olemasolul) resünkroniseerivale ravile, vähemalt üks SP hospitaliseerimine viimase 12 kuu jooksul). Primaarne e. degeneratiivne MR on põhjustatud mitraaklapi enda ehituslikest haigusestest (kordade ja papilaarlihaste primaarsed haigused, klapihõlmade primaarsed degeneratiivsed haigused). Funktsionaalne e. sekundaarne MR tekib vasaku vatsakese düsfunktsiooni tõttu, mida põhjustab tavaliselt isheemiline südamehaigus või dilatatiivne kardiomüopaatia. Vasaku vatsakese laienemus ja düsfunktsiooni põhjustavad papilaarlihaste düssünkroonsuse, mille tulemuseks on klapihõlmade koapatsiooni häire. Mitraalklapp ise on tavaliselt struktuuriliselt normaalne. 1

2 Primaarne (degeneratiivne) MR on sagedasem kui funktsionaalne MR (58,8% vs 23,5%). Segavorme kirjeldatakse 17,8% juhtudest (3). Antud hetkel puudub sümptomaatilistel patsientidel, kes on optimaalse kardiaalse medikamentoosse toetusega ja kellele kardiokirurgiline operatiivne tegevus on kõrge riski tõttu vastunäidustatud, muu alternatiivne ravimeetod. Seetõttu ongi vajalik uus tõhus ravimeetod, mis parandab patsientide elukvaliteeti, parandab prognoosi ja vähendab edasisi ravikulusid, mis on seotud antud patsientide südamepuudulikkusega. 2. Tervishoiuteenuse tõenduspõhised andmed ravi tulemuslikkuse kohta kliiniliste uuringute ja metaanalüüside alusel. Hetkel turul olev ainuke aktsepteeritav toode mitraalklapi perkutaanseks plastikas on MitraClip (ABBOT). Antud toodet on üle maailma turustatud üle 10a. Ravitud on rohkem kui patsienti. Kirjanduses leidub üle 1000 juhendi antud toote kasutamiseks ja kliinilisi uuringuid on avaldatud 15a. jooksul. Antud toode sai Euroopas CE märgise 2008a ja FDA kinnitas toote 2013a. Antud hetkel on rahvusvahelised soovitused mitraalklapi perkutaanseks plastikaks funktsionaalse MR korral järgmised. 1. ESC/EACTS - Klapihaiguste käsitlusjuhend (2017a.). (4) Kui revaskulariseerimine ei ole näidustatud ja kirurgiline risk ei ole madal, võib perkutaanset MV plastikat kaaluda patsientidel, kellel on kuni raske funktsionaalne MR ja EF üle 30%, kellel esineb südamepuudulikkuse sümptomaatika vaatamata optimaalsele medikamentoossele ravile ja kelle klapimorfoloogia näib EHHO alusel sobivat antud protseduuriks (IIb C). 2. ESC Ägeda ja kroonilise südamepuudulikkuse käsitlusjuhend (2016a.).(5) Patsiendid südamepuudulikkusega, kellel esineb keskmine-raske funktsionaalne MR, kes on hinnatud mitteopereeritavateks või on kõrge operatiivse riskiga, võib kaaluda 2

3 perkutaanset MV plastikat, et vähendada sümptomaatikat ja parandada elukvaliteeti/sotsiaalset võimekust. 3. ACC/AHA-Klapihaiguste käsitlemisjuhend (2017a.). (12) Rasked sümptomaatilised patsiendid vaatamata optimaalsele medikamentoossele ravile (NYHA klass III/IV), kuni raske mitraalklapi regurgitatsiooniga, kes ei sobi kirurgiliseks raviks ja kelle klapianatoomia on sobiv perkutaanseks mitraalklapi plastikaks ja kellel on mõistlik oodatav eluiga. (IIbB). Funktsionaalse MR perkutaanse MV plastika tegevusjuhend 2016a. skemaatiliselt.(6) 3

4 Hetke probleemid MR haigete käsitluses maailmapraktikas. 1.Vaatamata optimaalsele medikamentoossele ravile on antud patsientide prognoos halb, samas kui 40% antud patsientidest on potentsiaalsed kandidaadid perkutaanseks MV plastikaks. 2.Kuigi MV operatiivne ravi on kuldne standard, on vaja tõhusat ja ohutumat sekkumist ligi 50% patsientidest, kes ei sobi kirurgiliseks raviks. 3. Hiljutine Euroopa Kardioloogide Seltsi uuring rõhutab, et primaarse MR medikamentoosne ravi on üle kasutatud ja samas funktsionaalse MR haiged on alakäsitletud, mis näitab vajadust täiendavate koolituste ja tegevusjuhendite koostamise järele, et parandada antud haigete käsitlemist (8) 4

5 Andmed MitraClip efektiivsuse ja ohutuse kohta on saadud mitmetest kliinilistest uuringutest ja registritest, antud haigete jälgimisperiood on üle 5a. Mitmed uuringud veel pooleli. Andmed on ära toodud järgnevas tabelis; Publitseeritud on kaks randomiseeritud kliinilist uuringut MitraClip versus oprtimaalne medikamentoosne ravi funktsionaalse MR haigetega, MITRA-FR (7) ja COAPT. Mõlemad uuringud on presenteeritud 2018a. Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil. 5

6 MITRA-FR uuringus kaasati 304 patsienti 37 Prantsusmaa elektrofüsioloogia keskusest. Antud uuringu esmases tulemusnäitajas (surm ja mitteplaneeritud hospitaliseerimine südamepuudulikkuse tõttu) ei näidanud kliiniliselt olulist erinevust 1a. jälgimisperioodi jooksul. COAPT uuringus kaastati 614 patsienti 78 Põhja-Ameerika elektrofüsioloogia keskustest. Antud uuringu esmased tulemusnäitajad näitasid kliiniliselt olulist surmade ja planeerimata hospitaliseerimise vähenemist MitraClipi grupis. COAPT uuringusse olid kaastatud patsiendid raskema MR raskusastmega ja nende südame struktuurne haigus oli kaugemale arenenud. MitraClip uuringus osalenud patsientide alljärgnevas tabelis: 6

7 Tervishoiuteenuse tõenduspõhised andmed MitraClip ravi efektiivsuse ja ohutuse kohta Edukus. Efektiivsus. Ohutus. TRAMI puhul oli protseduuri edukus eriti kõrge (97%). Valdavalt on edukuse kriteeriumitena ära toodud MR vähenemine alla 2+ EHHO alusel protseduuri järgselt. Selgelt eristub edukuse määra paranemine kronoloogilises avaldamise järjekorras (ajavahemikus ): 74% EVEREST I, 77% EVEREST II, 80% EVEREST II (13) kõrge riskiga kohort, 80% PREMIT-CARE uuringus, 85% SWISS registris (17) kuni 97% TRAMI registris (9). Ehk siis kogemuse kasvades edukuse määr on oluliselt paranenud (10). COAPT uuringu interpretatsioon: Paneel A näitab kõigi hospitaliseerimise kumulatiivset esinemissagedust 24 kuu jooksul pärast järelkontrolli. MitraClip koos optimaalse med.raviga võrreldes ainult optimaalse med.ravi vähendas hospitaliseerimist 47% ni (67,9% vs. 35,8%; p < 0,001)). Paneel B näitab seadmest tulenevate komplikatsioonide esinemissagedust. Paneel C näitab surmade esinemist nii kontrollgrupis kui ka seadme grupis. COAPT`i uuringus hinnati perkutaanse mitraalklapi plastika ohutust ja efektiivsust südamepuudulikkusega patsientidel, kellel esines keskmine-raske või raske sekundaarse mitraalklapi regurgitatsioon, kes olid sümptomaatilised vaatamata optimaalsele med. ravile. Uuringus järeldus, et MitraClipi grupis esines väiksem hospitaliseerimise määr, madalam suremus ja parem elukvaliteet ja funktsionaalne suutlikkus 24 kuulise jälgimisperioodi jooksul. 7

8 8

9 4. Tervishoiuteenuse osutamise kogemus maailmapraktikas Hetkel turul olev ainuke aktsepteeritav toode mitraalklapi perkutaanseks plastikas on MitraClip (ABBOT). Antud toodet on üle maailma turustatud üle 10a. Ravitud on rohkem kui patsienti. Kirjanduses leidub üle 1000 juhendi antud toote kasutamiseks ja kliinilisi uuringuid on avaldatud 15a. jooksul. Patsiendikeskne käsitlus, mis järjest rohkem juurdub ka Eestis, peab oluliseks patsiendi enda toimetulemist! Mitraalklapi regurgitatsioon põhjustab patsiendile olulise füüsilise, emotsionaalse ja sotsiaalne koormuse (15). Sümptomaatilisus vähendab igapäevast toimetulekut lihtsate ülesannete teostamisel, vähendab patsiendi sõltumatust, süvendab depressiooni. Suurendab sotsiaalset koormust lähedastele. Oluliseks peetakse ka materiaalseid kulutusi, mis tuleb teostada, et parandada patsiendi liikumist (kodu renoveerimine, liftid jne ) 5. Tõenduspõhisus võrreldes alternatiivsete tõenduspõhiste raviviisidega Antud raviprotseduurile hetkel alternatiivid maailmas puuduvad. 6. Taotletava teenuse ja alternatiivse raviviisi sisaldumine Euroopa riikides aktsepteeritud ravijuhistes Eestis ongi kasutusel rahvusvaheliselt aktsepteeritav Euroopa vastav ravijuhend. 9

10 7. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus Protseduuri saab teostada haiglates, kus hetkel on võimekus teostada TAVI ja LAA sulgemisprotseduure. Protseduur teostatakse üldanesteesias ehhokardiograafia kontrolli alla (TEE), et visualiseerida klapp. Juurdepääs luuakse transfemoraalselt. Teostatakse kodade vaheseina punktsioon ja positsioneeritakse Steauas Guide kateeter (SGC) MV positsiooni. Mitraclip positsioneeritakse vena contracta piirkonda, tavaliselt läheb vaja 1-2 klippi (16). Protseduur ei nõua südame seiskamist. Hilisemal vajadusel ei sega Mitraclip süsteem klapi edasist kirurgilist käsitlemist (14). 8. Tingimused ja teenuseosutaja valmisolek kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks a. Tervishoiuteenuse osutaja saab hetkel olla SA PERH või TÜK. b. Tegevus on statsionaarne, invasiivkardioloogia osakonnas c. Raviarve eriala on kardioloogia d. Minimaalne tervishoiuteenuse osutamise kordade arv kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks on ~10 protseduuri aastas e. Personali (täiendava) väljaõppe vajadus on kindel. f. Teenuse osutaja valmisolek on olemas koheselt peale õppekurvi läbimist. 9. Teenuse osutamise kogemus Eestis Eestis antud teenuse osutamise kogemus puudub, kuid üldjoontes võib siia tuua sarnasuse LAA (koja kõrvakese) sulgur-protseduuriga ja TAVI protseduuriga. Eestis tervishoiuteenust vajavate isikute ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes Järgneva nelja aasta jooksul kindlasti patsientide hulk ei suurene üle 10 juhu aastas. 10. Tervishoiuteenuse seos kehtiva loeteluga, ravimite loeteluga või meditsiiniseadmete loeteluga ning mõju töövõimetusele a. Tervishoiuteenused, mis lisanduvad taotletava teenuse kasutamisel ravijuhule. Laias plaanis lisandub Mitraclip süsteemi koguhind. Selle süsteemi paigaldamiseks vajalikus tervishoiuteenused on hetkel olemas. b. Tervishoiuteenused, mis lisanduvad alternatiivse teenuse kasutamisel ravijuhule. Alternatiivi maailmas hetkel ei ole. 10

11 c. Kas uus teenus asendab mõnda olemasolevat tervishoiuteenust osaliselt või täielikult? Ei. Tõenäoliselt ei vähene kardiokirurgiline käsitlus sellest, kuna antud haiged ei sobi kirurgiliseks tegevuseks. d. Kui suures osas taotletava teenuse puhul on tegu uute ravijuhtudega? Kuni 10 juhtu aastas. e. Taotletava tervishoiuteenusega kaasnevad samaaegselt, eelnevalt või järgnevalt vajalikud tervishoiuteenused (mida ei märgita taotletava teenuse raviarvele), soodusravimid ja meditsiiniseadmed patsiendi kohta ühel aastal. Üldjoontes võib siia tuua sarnasuse LAA (koja kõrvakese) sulgur- protseduuri ja TAVI protseduuriga. f. Alternatiivse raviviisiga kaasnevad (samaaegselt, eelnevalt või järgnevalt) vajalikud tervishoiuteenused (mida ei märgita taotletava teenuse raviarvele), soodusravimid ja meditsiiniseadmed patsiendi kohta ühel aastal. Alternatiivi ei ole. Tervishoiuteenuse mõju töövõimetusele on praktiliselt olematu, kuna tegu on valdavalt pensionieas olevate patsientidega. 11. Hinnang patsiendi omaosaluse põhjendatusele ja patsientide valmisolekule tasuda ise teenuse eest osaliselt või täielikult Antud teenust ei ole võimalik patsiendil katta ei osaliselt ega täielikult. 12. Tervishoiuteenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus Tervishoiuteenuse väär- või liigkasutus on ebatõenäoline. 13. Patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele Uuringutes on ära toodud selgelt objektiivsed näitajad, mida saab hinnata ravitulemuste analüüsimisel. Antud tervishoiuteenus on samas oluline ka subjektiivne patsiendi enesetunde paranemine, lisaks sotsiaalse võimekuse/elukvaliteedi paranemine. 14. Tervishoiuteenuse kohaldamise tingimused Pigem ei ole vaja. 11

12 15. Kokkuvõte Mitraclip MV plastika on efektiivne ja ohutu ravimeetod, madala kõrvaltoimete riskiga valitud haigete grupis, kellel on hemodünaamiliselt oluline funktsionaalne MR ja kes on kõrge operatiivse riskiga. Lisaks parandas Mitraclip oluliselt patsientide elukvaliteeti ja funktsionaalset suutlikkust juba 30 päevase jälgimisperioodi jooksul. EVEREST II randomiseeritud uuring näitas küll kirurgilise ravi efektiivsust, kuid Mitraclip grupis oli vähem kõrvaltoimeid ja kiirem funktsionaalse võimekuse paranemine. Kaks randomiseeritud ja publitseeritud uuringut (MITRA-FR ja COAPT) kinnitasid, et Mitraclip MV plastika on ohutu ja vähendas oluliselt MR regurgitatsiooni sümptomaatilistel patsientide. COAPT uuring näitas järgnevat; 47 % südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise relatiivse riski vähenemine südamepuudulikkuse tõttu 24 kuu jooksul (35.8 % vs 67.9 %, p < 0.001) 38 % kõigu surmajuhtude vähenemine 24 kuu jooksul (29.1 % vs 46.1 %, p < 0.001) Elukvaliteedi märgatav paranemine on KCCQ score (12.5 punkti tõus vs punkti langus, p < 0.001). Kasutatud kirjandus 1.Goel SS, Bajaj N, Aggarwal B, Gupta S, Poddar KL, Ige M, et al. Prevalence and outcomes of unoperated patients with severe symptomatic mitral regurgitation and heart failure: comprehensive analysis to determine the potential role of MitraClip for this unmet need. Journal of the American College of Cardiology Jan 21;63(2): PubMed PMID: Stone GW, Lindenfeld JA, Abraham WT, Kar S, Scott Lim D, Mishell JM, Whisenant B, Grayburn PA, Rinaldi M, Kapadia SR, Rajagonal V,Srembock IJ et al for the COAPT Investigators. Transcatheter Mitral-Valve repair in patients with Heart Failure. N Engl J Med 2018;DOI: /NEJMoa Mirabel M, Iung B, Baron G, Messika-Zeitoun D, Detaint D, Vanoverschelde JL, et al. What are the characteristics of patients withsevere, symptomatic, mitral regurgitation who are denied surgery? European heart journal Jun;28(11): PubMed PMID:

13 4. Baumgartner H, Falk V, Bax J, al. e ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. The Task Force for the management of Valvulvar Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2017;00: Ponikowski PV, AA. Anker, SD. et al ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Journal Heart Failure. 2016;18(8): Spartera M, Galderisi M, Mele D, al. e. Role of cardiac dyssynchrony and resynchronization therapy in functional mitral regurgitation. European heart journal cardiovascular Imaging. 2016;17: Obadia JF, Messika-Zeitoun D, Leurent G, Iung B, Piriou N, Lefevre T, Piot C, Rouleau F, Carrie D, Nejjari M, Ohlmann P, Leclercq F, SaintEtienne C, Teiger E, Leroux L, Karam N, Michel N, Gilard M, Donal E, Trochu JN, Cormier B, Armoiry X, Boutitie F, Maucourt-Boulch D,Bamel C, Samson G, Guerin P, Vahanian A, and Mewton M, for the MITRA-FR Investigators. Percutaneous Repair or Medical Treatment for Secondary Mitral Regurgitation. N Engl J Med 2018; DOI: /NEJMoa Iung B, Delgado V, Lazure P, al. e. Educational needs and application of guidelines in the management of patients with mitral regurgitation. A European mixed-methods study. European heart journal. 2018;0: Von Bardeleben RS, Hink U, Boekstegers P, Schillinger W, Lubos E, Ouarrak T, et al. Percutaneous mitral valve repair: mitra clip in functional versus degenerative disease - initial results in a prospective cohort of the German transcatheter mitral valve interventions (TRAMI) registry.: European Heart Journal p Puls M, Lubos E, Boekstegers P, al. e. One-year outcomes and predictors of mortality after MitraClip therapy in contemporary clinical practice: results from the German tarnscatheter mitral valve interventions registry. European heart journal. 2016;37(8): Feldman T, Foster E, Glower DD, Kar S, Rinaldi MJ, Fail PS, et al. Percutaneous repair or surgery for mitral regurgitation. The New England journal of medicine Apr 14;364(15): PubMed PMID: Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, al. e AHA/ACC Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology. 2017;70(2): Cameron HL, Bernard LM, Garmo VS, Hernandez JB, Asgar AW. A Canadian cost-effectiveness analysis of transcatheter mitral valve repair with the MitraClip system in high surgical risk patients with signifcant mitral regurgitation. Journal of medical economics May 30:1-17. PubMed PMID: Argenziano M, Skipper E, Heimansohn D, Letsou GV, Woo YJ, Kron I, et al. Surgical revision after percutaneous mitral repair with the MitraClip device. The Annals of thoracic surgery Jan;89(1):72-80; discussion p PubMed PMID: Abbott Vascular. MitraClip percutaneous mitral valve repair: A clinically and economically benefcial solution in a 72-year old female high-risk patient with heart failure. Case overview. 2011;Data on fle 16. Mahmoud H, Al-Ameen A, Hassan M, al. e. The value of three-dimensional color Doppler trans-esophageal echocardiography in predicting the number of MitraClip devices nedded during the procedure. The Egyptian Heart Journal Wang A, Sangli C, Lim S, Ailawadi G, Kar S, Herrmann HC, et al. Evaluation of renal function before and after percutaneous mitral valve repair. Circulation Cardiovascular interventions Jan;8(1). PubMed PMID:

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kolmikravi Heli Kaljusaar AS ITK 2015 Sissejuhatus > 80 % AF patsientidest on näidustatud antikoagulantravi* Kaasuvalt esineb ~30 % vaskulaarne haigus* Kolmikravi veritsusrisk 50% suurem kui kaksikravi

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Enne ja pärast riskirasedust

Enne ja pärast riskirasedust ENNE JA PÄRAST RISKIRASEDUST Anne Kirss SA TÜ Kliinikumi naistekliinik Krooniline haigus ei takista enam rasedaks jäämist Sünnitajate vanus on tõusnud 25 aastaga esmasünnitajaid > 35 a 3-6x (6xUK); (Eestis

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt 4.11.16 MIR aruanne SISUKORD. 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. MIR FINANTSEERIMINE JA TEADUSNÕUKOGU... 4 3. KASUTATUD LÜHENDID... 4 4.

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Nesiritiid uus võimalus südamepuudulikkuse ravis Rein Teesalu, Tiina Ristimäe TÜ kardioloogia kliinik südamepuudulikkuse äge dekompensatsioon, naatriureetilised peptiidid, nesiritiid Nesiritiid on inimese

Rohkem

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 13 Kas kõikidel kroonilise neeruhaigusega patsientidel sõltub komplikatsioonide teke: - neerufunktsiooni muutusest vs mitte - põhidiagnoosist vs

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - sidekoe patoloogia slaidid 1-21

Microsoft PowerPoint - sidekoe patoloogia slaidid 1-21 Kardiaalse patoloogia ehhokardiograafiline leid sidekoe haiguste puhul Merle Kadarik Ida Tallinna Keskhaigla 10.November 2006 Klassikalised (põletikulise geneesiga) süsteemsed sidekoehaigused Süsteemne

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v

Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel vs. mitte? - Igapäevategevustega toimetuleku hindamine

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.4 Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diferentsiaaldiagnostikaks strukturaalsed visualiseerimisuuringud (magnetresonantstomograafia

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem