1 l -;1 ' \~.1 i NARVA LINNAVALITSUS MÄÄRUS. Narva a nrl 0. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse 9 1 lõike 3 alusel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1 l -;1 ' \~.1 i NARVA LINNAVALITSUS MÄÄRUS. Narva a nrl 0. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse 9 1 lõike 3 alusel"

Väljavõte

1 NARVA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Narva...a nrl Narva Lasteaia Sipsik arengukava - kinnitamine Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse lõike 3 alusel. Kinnitada Narva Lasteaia Sipsik arengukava - (lisatud ).. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse... a määrus nr "Narva Lasteaia Sipsik arengukava -4 kinnitamine". ;: 3. Määrus jõustub seaduse a sätes.tud korras. \~. i l -; ' ~ Ants Liimets Linnasekretär

2 lisa Narva Linnavalitsuse...a määrus nr NARVA LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA - Narva

3 Sisukord:. Sissejuhatus Üldandmed Hetkeseis Lasteasutuse põhisuunad ja valdkonnad SWOT-analüüs Lasteaia missioon 4.3. Lasteaia visioon ja põhiülesanded Lasteaia arengu põhisuunad ja- valdkonnad.... Tegevuskava / Strateegiline juhtimine.... Personali juhtimine Koostöö huvigruppidega Õppe-ja kasvatustegevus Finants-ja haldustegevus Arengukava muutmise ja uuendamise kord......

4 . Sissejuhatus Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kuueks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava on aluseks lasteaia aasta tegevuskava ja eelarve projekti koostamisel. Narva Lasteaia Sipsik arengukava aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus. Arengukava lähtub Narva linna arengukavast, Narva Lasteaia Sipsik põhimäärusest ja Narva Lasteaia Sipsik sisehindamise tulemustest. Käesolev Narva Lasteaia Sipsik arengukava käsitleb lasteaia arengut aastateks -. Arengukava koostamisel osalesid Narva Lasteaia Sipsik töötajad, lapsevanemad ja hoolekogu. Arengukavas sisalduvad analüüsid, arengusuunad ja tegevusprioriteedid tulenevad lasteaia sisehindamise tulemustest.. Üldandmed Avatud:. detsembril. a. Asutaja: Kreenholmi Manufaktuur. Pidaja: aastatel - Kreenholmi Manufaktuur alates.aastast Narva Haridusosakond alates 4.a. augustist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Juriidiline staatus: Lasteaed Sipsik lasteaed, mis on Linnavalitsuse omandis Aadress:. Juuli 3-a Narva Ida-Virumaa; Eesti Koolitusluba: nr 34HTM välja antud.3.. a. Haridus ja teadusministri käskkirja nr 3 alusel. Registreerimisnumber: 3 Hoone pind:, ruutmeetrit Tööaeg:.3-.3 Projekti järgi on lasteaed arvestatud rühmale: 4 sõimerühma ja koolieelikute rühma. Lasteaias on : ujula, spordisaal, muusikasaal, logopeedi kabinet, eesti keele kabinet, mugavad omaette rühmaruumid ja magamisruumid. Mugavad, suured mänguväljakud jalutuskäikude korraldamiseks, spordiväljak Lasteaias on saanud heaks traditsiooniks järgmiste ürituste läbiviimine, neist lastele: koduajaloost ja eesti rahva kommetest ja tähtpäevadest; ekskursioonid Laste Loomemajja, Kunstigaleriisse, Linna raamatukokku; rahvateatrite Tuuleveski ja Ilmarine külalisetendused lasteaias; laste osalemine ülelinnalistel muusikakonkurssidel, spordivõistlustel ja näitustel; aastaste laste esinemine Linnapäevade teatraliseeritud etendustes ; ühiste ürituste läbiviimine Kreenholmi mikrorajooni lasteasutuste ja koolidega, täiskasvanutele: lasteaia juubeli tähistamine, Õpetajate päev; juubilaride õnnitlemine. Annab positiivseid tulemusi uue kehalise kasvatuse ja tervistava tehnoloogia Teineteisele vastu kasutamine töös. Lasteaial on oma lipp. Lipul on kujutatud nukk Sipsik eesti kirjaniku Eno Raua lasteraamatu Sipsik peategelane. Lasteaial on oma hümn. Lasteaia deviis on Tervis see on vahva! 3. Hetkeseis 3

5 Lasteaias on: sõimerühma ja aiarühma lastele vanuses, kuni 3 aastani, kuni last nooremad lasteaiarühmad lastele vanuses 3 kuni aastani, kuni last keskmised lasteaiarühmad lastele vanuses kuni aastani, kuni last vanemad lasteaiarühmad lastele vanuses kuni aastani, kuni 4 last Alus: Narva Linnavalitsuse määrus nr 3-k.. ja nr -k.. Andmed laste kohta: seisuga..4a. on lasteaias 4 last, neist lastesõimes 3 last ja aiarühmades last. Lasteaia lõpetasid: /. õppeaastal 3 last /3. õppeaastal 34 last 3/4. õppeaastal last - aastaste laste õppeprogrammi omandamine (analüüs -4 õp.a.) a. laste arv 4 a. 3 a. Ряд Ряд Ряд3 3 väga edukas rahuldav edukas Eeldatavalt lõpetavad: 4/. õppeaastal 4 last /. õppeaastal 4 last / õppeaastal 3 last / õppeaastal 4 last / õppeaastal 3 last / õppeaastal 4 last Planeeritud komplekteerimiskava 4/. õppeaastal sõimerühma, aiarühma /. õppeaastal 3 sõimerühma, aiarühma 4

6 Personal: Lasteaias töötavad pedagoogi, sh : eesti keele õpetaja, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, ujumisõpetaja ja logopeed Pedagoogide haridus (..) kõrg 4; % keskeri 3; 4% Pedagoogide vanus aaststes 3; % ; % ; % üle a. - a. 3-3 a. 4-4 a. 3 4 ; 4% ; % Õpetajate ametijärk (..) ; 4% ; 4% ametijärguta noorem õpetaja 3 õpetaja 3; % Pedagoogiline staaž ; 4% kuni a. ; 3% ; % üle a. - a. - 4 a. 3 4 ; % Õpivad edasi pedagoogilistes koolides - inimene

7 4. Lasteasutuse põhisuunad ja valdkonnad 4.. SWOT-analüüs Töö tugevad küljed. Lasteaed sai litsentsi õppetegevuseks, mis oli välja antud.3.a.. Lastega töötab kogemuslik, metoodiliselt tugev pedagoogide kollektiiv suure loomingulise potentsiaaliga. Suurenes kõrgharidusega spetsialistide arv. 3. Kollektiivis on hea psühholoogiline mikrokliima; rühma õpetajate ja spetsialistide kostöö kõrge tase ( muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja, ujumisõpetaja ja logopeed). 4. Lasteaias rakendatakse LAK-õpet.. Süstemaatiliselt tehakse tööd lasteaia töötajate kvalifikatsiooni tõstmisel täienduskursustel osalemise teel.. Igal aastal tõstavad oma professionaalset taset eneseharimise teel.. Varases vanuses laste õpetamine toimub individuaalselt ja väikeste alarühmadega, vanemate laste õpetamine - integreeritud tegevuste kaudu.. Paljud on võtnud kasutusele oma töös uued tehnoloogiad laste eksperimendid: katsed vee, liiva, mullaga; mnemotehnika, TRIZ, muinasjututeraapia jne.. On saavutatud küllaldaselt kõrge tulemus õppeprogrammi omandamisel õpilaste poolt.. Lasteaia vilistlastel on hea ettevalmistus kooliks.. Kõnearengu probleemidega lastele osutatakse korrigeerivat abi kõne parandamisel.. Lastele osutatakse lisateenused: ujumise õpetamine. 3. Lastega, kellel on raskusi õppematerjali omandamisega, töötatakse individuaalselt peale ettenähtud õppetunde. 4. Lastevanematel on võimalus pedagoogiliste teadmiste saamiseks osaleda konsultatsioonides laste kasvatamise kohta.. Annab positiivseid tulemusi lastevanemate klubi Tervis töö uue kehalise kasvatuse ja tervistava tehnoloogia Teineteisele vastu kasutamisega.. Edukalt areneb koostöö Kreenholmi mikrorajooni koolidega ( Narva.Kool, Kreenholmi Gümnaasium, Koorikool). Suurenes ühiste ürituste arv.. Lapsevanematele, kellel on kaks ja enam last, kes käivad lasteaias, osutatakse materiaalset abi lsteaia koha eest tasumisel.. Lasteaias tegutsevad õpetajate töörühmad kogemuslike pedagoogide seast lasteaia õppekava ja sisehindamise süsteemi väljatöötamiseks ja koostamiseks.. Ratsionaalne ressursside kasutamine

8 Töö nõrgad küljed: Võimalused:. Kesk eriharidusega õpetajate suur arv..pedagoogide riigikeeleoskuse taseme mittevastavus nõuetele. 3.Kõnearenguhäiretega laste arvu suurenemine. 4.Kosmeetilist remonti vajav olemasolu lasteaia hoonefassaadi ja lasteaia ruumid..lasteaia mänguväljakud pole piisavalt varustatud kaasaegse riistvaraga.. Laste väljalangemine lasteaiast lastevanemate maksevõimetuse tõttu. Ohud:.Laste sündimuse vähenemine linnas, mis tekitab tulevikus probleeme rühmade komplekteerimisega..õpetajate haridustaseme tõstmine kooskõlas ametialaste nõudmistega kõrghariduse omamisest.. Pedagoogide osalemine eesti keele kursustel. 3.Kvaliteetse logopeedilise abi osutamine, individuaalsete õppekavade koostamine. Raskete kõnearenguhäiretega laste suunamine Konsultatsioonikomisjoni. 4. Remonditööde täitmine piisava rahastamise puhul.. Tööd on planeeritud Narva linna Arengukavasse aastaks.. Linna poolt määratakse soodustusi : %-kui lasteaias käivad 3 last ühest perest; %-kui lasteaias käivad last ühest perest. Lasteaed osutab materiaalset abi lastevanematele lapse toiduraha maksumuse osalise katmise teel.. Tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine (materiaalne ja mittemateriaalne toetus).rühmade vähenemine lasteaias tekitab ohu pedagoogide ja teenindava personali koondamiseks. 3.Perekondade arvu suurenemine, kus üks või mõlemad vanemad on töötud, tekitab ohu, et lapsed ei saa käia lasteaias vanemate maksejõuetuse tõttu. 4. Lasteaia õpetaja autoriteedi langus.. Turvalisuse probleemid: Terviseameti ettekirjutusi ei ole võimalik täita mitteküllaldase rahastamise tõttu.. Lasteaia madal turvalisus (vanad klaasitud uksed ja foonlukkude puudumine). lasteaia töötajate ebapiisav palga tase..tasulised eesti keele kursused õpetajatele.

9 4.. Lasteaia missioon:. Tagada lapse üldine ja spetsiaalne valmisolek süstemaatiliseks õppeprotsessiks koolis, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.. Toetada ja abistada lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja tervikliku isiksuse kujundamisel koolieelsel perioodil. 3. Tõsta lasteaia sotsiaalset seisundit ja rolli linnaelanike hulgas Lasteaia visioon : Lasteaed Sipsik on asutus, kus: On loodud parimad tingimused lapse vaimseks, füüsiliseks ja psüühiliseks arenguks, vastutustundliku suhtumise kujundamiseks oma tervisesse. toimuvad laste, pedagoogide ja lastevanemate vastastikune tegevus ühiste ürituste läbiviimisel: peod, kontserdid, etendused, ekskursioonid, tegevused, temaatilised õhtud, tervisepäevad, spordivõistlused, konkursid, näitused. õpetajate professionaalne pedagoogiline meisterlikkus ja kompetentsus võimaldab teostada pedagoogiliste eesmärkide ja ülesannete paindlikku realiseerimist. uute metoodikate, tehnoloogiate ja programmide juurutamine aitab tagada lapse täisväärtuslikku ja harmoonilist arengut, tema füsioloogilist, sotsiaalset ja psühholoogilist valmisolekut koolis õppimiseks. Meie reeglid:. Algul armastada, pärast õpetada;. Võtta last sellisena, nagu ta on ; 3. Tunnistada lapse õigust teha vigu; 4. Aidata lapsel tegutseda iseseisvalt;. Õppida ennast tundma ja täiendama.. Töötajate ja laste kuldne reegel on - "Mul on alati olemas šanss edule" Lasteaia eesmärk: tagada lapsele tervise säilitamise võimalus lasteaias viibimise perioodil, kujundada temas terve eluviisi hoiakuid, anda teadmisi, oskusi ja kogemusi, õpetada neid kasutama igapäevases elus. Lasteaia põhiülesanded:. Luua lasteaias kõik vajalikud tingimused, et kindlustada koolieelikute täisväärtuslik hoid.. Luua keskkond, mis hoiab ja tugevdab lapse tervist ning soodustab nende emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 3. Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav. 4. Luua tingimused riigikeele põhialuste ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks; laste, nende vanemate ja lasteaia töötajate integreerimiseks eesti ühiskonda.. Abistada peret õppimise ja kasvatusega seotud küsimuste lahendamisel, kaasata vanemaid lasteaia igapäevastesse toimingutesse.

10 4.4. Lasteaia arengu põhisuunad ja- valdkonnad. Kvaliteetne õppe-ja kasvatustegevus Integratsioon Professionaalne personal Hea meeskonnatöö Turvalisus Hoida ja tugevdada laste vaimset ja füüsilist tervist Sisehindamissüsteem Motivatsioon ja tunnustamine Kaasaegsete õppe-ja kasvatusmeetodite kasutamine Remonttööde läbiviimine. Tegevuskava /.. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine. Üldeesmärk: Lasteaia töö aktuaalsete suundade planeerimine eelmise õppeaasta või etapi tegevuse tulemuste põhjal. Tegevus Analüüsida lasteaia missiooni, visiooni ja põhiväärtusi Jälgida süsteemselt -.a arengukava täitmist, teha kokkuvõtteid ning anda tagasiside huvigruppidele. + Pole määratav Direktor 3 Püstitada lasteaia tööle uued prioriteedid ja + Pole määratav Direktor eesmärgid lähtuvalt arengukava analüüsist ning sisehindamistulemustest 4 Sisehindamise süsteemi optimeerimine Pole määratav Direktor Sisehindamise 3a aruande koostamine + + Pole määratav Direktor Arengukava - koostamine kostöös huvigruppidega Riskianalüüsi arutelu ja täiendamine koostöös personali ja lasteaianõukoguga Lasteaia tegevuse erinevate aspektide sisu sisekontroll Töökaitse ja ohutu elutegevuse alase töö organiseerimine. + Pole määratav Direktor

11 .. Personali juhtimine. Personalitöö peamiseks eesmärgiks on osutada reaalset, tegusat abi pedagoogidele nende meisterlikkuse arendamisel, samuti kaasaegsele pedagoogile vajalike isiksuseomaduste kujundamisel. Mugava ja ohutu töökeskkonna loomine. personali vajaduse väljaselgitamine ja koosseisu nimestiku planeerimine personali valik, erialase kasvu planeerimine ohutute ja ratsionaalsete töötingimuste tagamine Kaastöötajate tegevuse efektiivsuse motiveerimine. Personali kvalifikatsiooni tõstmine, personali töö tulemuslikkuse ja kompetentsi hindamine ( põhirõhk enesehindamisele). konfliktide profülaktika ja nende likvideerimine, meeldiva mikrokliima loomine lasteaias. Tegevus Personali värbamine lähtudes lasteaia eesmärkidest ja vajadustest Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine. 3 Viia läbi pedagoogide täiendõpe pedagoogilises töötoas. 4 Personali rahuolu uurimine ja tulemuste kasutamine. (anketeerimine, viia läbi arenguvestlused) Õpetajate ja teenindava personali erialase kompetentsi taseme tõstmine. Meeldiva mikrokliima ja ohutute töötingimuste loomine Uute ettepanekute juurutamine hindamis- ja motivatsioonisüsteemi Pole määratav Direktor

12 .3 Koostöö huvigruppidega Eesmärk:.Koolieelse lasteasutuse sidemete tugevdamine ja edasine arendamine huvigruppidega.. Uute partnerite otsimine ja nende kaasamine õppeasutuse arendustegevusse. Eelistatud tegevused Töö korraldamine põhieesmärkide, ülesannete ja lasteaia tegevuse eripära selgitamiseks kui asutuse, mis soodustab lapse üldist arengut, tema tervise tugevdamist ja säilitamist. Töö korraldamine päringute, huvide ja soovide väljaselgitamiseks hariduslike ja kasvatuslike teenuste organiseerimisel lasteaias. 3 Laste arendamise ja õpetamise eesmärgil õppe kasvatustöö ühisürituste korraldamine. 4 Töö korraldamine tervisliku eluviisi propageerimiseks. Töö korraldamine laste kaasamiseks ajaloo, kultuuri ja muusika tundmaõppimisele, mille käigus tekivad üldised väärtused. Ühisürituste korraldamine eesmärgiga laste ettevalmistamine kooliõppeks. Partnerite otsimise korraldamine integreeritud ühisõppe läbiviimiseks LAK nädala raames. Töö korraldamine lastele ohutuse aluste õpetamiseks., Pole määratav Pole määratav, Pole määratav Pole määratav Pole määratav Laste kultuurse puhkeaja korraldamine Pole määratav, Haridusliku töö korraldamine lasteaias koolieelikute kasvatuse ja õpetamise küsimustes. Konsultatsioonitöö korraldamine lasteaias koolieelikute kasvatuse ja õpetamise küsimustes Pole määratav,,, logopeed Töö korraldamine informatsiooni edastamiseks laste arengu ja õpetamise tulemuste kohta Pole määratav

13 Eelistatud tegevused 3 Töö korraldamine erivajadustega laste õpetamiseks Pole määratav 4 Töö korraldamine tagasiside kogumiseks eesmärgiga hinnangu saamine rahulolu taseme kohta lasteaia tööga tervikuna ja laste ettevalmistuse kohta kooliõppeks. Hoolekogu kui lasteaia juhtimise nõuandva organi töö korraldamine. Lasteaia töötajate õpetamise korraldamine nende arendamise ja erialase meisterlikkuse tõstmise eesmärgil. Õpetajate mentorite töö korraldamine, kus lasteaed oleks avatud väljak tulevaste koolieelsete laste pedagoogide õpetamiseks. Töö korraldamine lasteaia õpetajate eesrindlike pedagoogiliste kogemuste levitamiseks. Töö korraldamine lasteaia imago tõstmiseks ühiskonnas. Töö korraldamine lasteaia arengukeskkonna täiustamiseks. Töö korraldamine lasteaia elutegevuse kindlustamiseks. Töö korraldamine tagasiside kogumiseks eesmärgiga koostöö rahulolu hindamine Pole määratav - mentorid Majandusjuhataja

14 .4. Õppe kasvatustegevus. Eesmärgid :. Turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine... Tagada lapse üldine ja spetsiaalne koolivalmidus. 3. Tõsta laste õppe kasvatustöö kvaliteeti. Õppe-ja kasvatustegevuse planeerimine Prioriteetsed tegevused Lasteaia õppekava analüüsi teostamine, sisu korrigeerimine, täienduste vormistamine. Lasteasutuse õppe kasvatustegevuse aastaplaani koostamine arvesse võttes arenguplaani ja töö kehalistervistavat suunitlust. 3 Tegevusplaani koostamine rühmades õppeaastaks,lähtudes lasteasutuse aastaplaani põhiülesannetest ja rühma valitud töösuunast. 4 Õppe kasvatustöö planeerimine rühmades lasteaia ühtse temaatilise plaani alusel vastavuses vanuselise arengutasemega, võttes arvesse laste vajadusi ja huve. Individuaalse töö läbiviimise plaanide koostamine rühmades lastele, kellel on raskusi õppematerjali omandamisega tundides. Õppe kasvatustöö individuaalplaanide kavade koostamine erivajadustega lastele, arvestades lapse individuaalset arengut Pole määratav Pole määratav, Pole määratav, Pole määratav, Pole määratav, Õpetajad, logopeed 3

15 Õpetamine ja kasvatamine Prioriteetsed tegevused Iga lapse kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu tagamine lasteaias korraldatud õppe ja kasvatusprotsessi kaudu. aastase lapse üld ja eriettevalmistuse tagamine tulevaseks õppeks koolis 3 Laste kasvatamise ja õpetamise protsessi korraldamine, võttes arvesse nende vanuselise ja individuaalse kasvu ja arengu eripära, iga kasvandiku tervise potentsiaali. 4 Varases eas laste õpetamise individualiseerimine ja õpetamine väikeste alagruppide ühendamise kaudu. Koolieelsete laste õppeprotsessi organiseerimine ühendatuna väikestesse alagruppidesse või terves rühmas. Laste õpetamise organiseerimine ühe aine arendamise kaudu või integreeritud õpetamise kaudu, kus on ühendatud ühtsesse lülisse mitu eraldi õppe kasvatustegevust. Laste õpetamine mängu kaudu, kasutades köitvat läbiviimise vormi. Lastel võimaldatakse õppida läbi praktiliste kogemuste, jälgimise ja elementaarse otsingulise tegevusega, kasutades rühma arendavat keskkonda, lasteaia territooriumi ümbritsevaid looduslikke objekte ja Kreenholmi mikrorajoonis asuvaid reaalseid objekte. Vanemate koolieelsete laste õpetamine toimub spetsiaalsete ekskursioonide organiseerimisega ja tunnetuslik õpetlike tundide külastamisega, mis viiakse läbi linna teistes asutustes L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, Pole määratav, 4

16 Prioriteetsed tegevused Laste õpetamise organiseerimine ühise projektitegevuse ürituste kaudu. Vanemate koolieelsete laste õpetamine LAK nädala üritustes osalemise kaudu integreeritud aine ja keele õpetamine. Laste õpetamise organiseerimine osalemise kaudu erinevates konkurssides, võistlustes ja laste omaloomingu näitustel. 3 Laste õpetamise organiseerimine uute, innovatsiooniliste õpetamise tehnoloogiate juurutamisega. 4 Töö organiseerimine arendava keskkonna varustamiseks ja õppematerjali soetamiseks õppe- kasvatustöö läbiviimiseks lastega Pole määratav, Pole määratav, L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve Direktor, Laste toetamine Prioriteetsed tegevused Töö korraldamine laste õpetamis- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkuse süstemaatiliseks jälgimiseks, iga kasvandiku kasvu ja arengu jälgimise kaudu. ( aasta jooksul, kord kuu jooksul). Töö korraldamine lapse arengutaseme hindamiseks, tema spetsiaalsete vajaduste ja huvide väljaselgitamiseks. ( september, mai ) 3 Töö korraldamine lapse individuaalse kasvu ja arengu kaardi vormistamiseks. 4 Individuaalse töö korraldamine lastega, kellel on raskusi õppematerjali omandamisega. Töö korraldamine eriliste haridusvajadustega laste õpetamiseks, lähtudes individuaalsest arengutasemest (sealhulgas andekate lastega ) L/a eelarve, L/a eelarve,, medõde L/a eelarve, L/a eelarve medõde L/a eelarve,

17 Korrektiivne töö erivajadustega lastega Prioriteetsed tegevused Töö korraldamine logopeedilise abi osutamiseks kõnehäiretega lastele. Töö korraldamine abi osutamiseks kehaliste ja rühihäiretega lastele L/a eelarve, Õpetajad, logopeed L/a eelarve, Hariduse tulemus. Laste koolivalmidus. Prioriteetsed tegevused Diagnostilise töö organiseerimine eesmärgiga teha kindlaks laste poolt omandatud õppeprogrammi sisu tulemused ( igal aastal mais ) Töö korraldamine aastaste laste koolivalmiduse hindamiseks. ( Igal aastal, aprill - mai ). 3 Töö korraldamine lapse koolivalmiduse kaardi täitmiseks ( igal aastal, aprill - mai ) L/a eelarve, L/a eelarve, L/a eelarve, Töö tervise kaitseks ja tugevdamiseks Prioriteetsed tegevused Lasteaia kompleksse süsteemi kehalise kasvatuse ja lastega tervisliku töö ning tervisliku eluviisi propageerimise analüüsi läbiviimine, sisu korrigeerimine, lisade kujundamine. Töö korraldamine laste tervise ja kehalise arengutaseme potentsiaali hindamiseks L/a eelarve Direktor, medõde L/a eelarve Medõde,

18 Prioriteetsed tegevused 3 Töö korraldamine laste tervise säilitamise ja tugevdamise strateegilise plaani koostamiseks rühma laste kehalise arengu ja tervise potentsiaali alusel. 4 Töö korraldamine lastele optimaalse liikumisrežiimi loomiseks. Töö korraldamine lisaressursside leidmiseks laste liikumisaktiivsuse organiseerimiseks. Õppe kasvatustöö organiseerimine kasvatamaks lapses teadlikku suhtumist oma tervisesse saadud teadmiste kaudu inimorganismi elutegevusest, teadmisi tervisliku eluviisi reeglitest, ohutute käitumisharjumuste kujundamise kaudu. Õppe kasvatustöö korraldamine lastega,kasutades tervisthoidvaid õpetamise tehnoloogiaid. Kehalis- tervistavate ürituste organiseerimine lastega, tervisepäevade korraldamine. Osalemine projektides, mis on suunatud laste tervise arengule ja hoidmisele, ohutu käitumise reeglite õpetamisele. Töö korraldamine ohutu keskkonna loomiseks, keskkonna pideva riskianalüüsi teostamise kaudu. Diagnostilise töö organiseerimine lastega, eesmärgiga teha kindlaks nende poolt omandatud õppeprogrammi tulemused õppekava suunitlusega Liikumine ja Ujumine. ( igal aastal mais ). Töö organiseerimine tervisliku eluviisi propageerimiseks lastevanemate hulgas, ürituste läbiviimisega laste ja lastevanematega klubis Tervis tehnoloogia Teineteisele vastu järgi; informatiivsete valgustavate materjalide vormistamisega lastevanematele mõeldud infostendil L/a eelarve medõde, L/a eelarve Direktor,, L/a eelarve L/a eelarve L/a eelarve L/a eelarve L/a eelarve L/a eelarve

19 .. Finants-ja haldustegevus Rahastamine Lasteasutuse rahastamine toimub:. linnaeelarve vahenditest;. vanemate poolt kaetavast osast; 3. annetustest; Lasteasutusel on oma eelarve, mis on osa Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üld. Eelarve kujuneb vastavalt koolieelse lasteasutuse vajadustele ja kinnitatakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Eelarve prioriteedid on suunatud arengukava, õppekava ja üldtööplaani täitmisele. Lasteaia majandusliku poliitika prioriteedid: õppekeskkonna arendamine, töökohtade säilimine, pedagoogide pidev kvalifikatsiooni tõstmine, eelarveliste vahendite säästlik kasutamine, õigeaegne lasteaia õppevahenditega varustamine. Remonttööde perspektiivkava: Prioriteetsed tegevused + Linna Direktor Tualettruumide remont rühmades, Kanalisatsioonisüsteemide korrastamine l/a Direktor 3 Korpuse B treppide kohal olevate lagede kosmeetiline remont + l/a Direktor 4 Välisuste vahetus. Uksed peavad olema klaasideta või Purunemiskindlast klaasist ja domofoniga. spordisaali kosmeetiline remont koos elektrijuhtmete vahetamisega. mängu ja spordiriistade projekteerimine ja täielik väljavahetamine territooriumil + + Linna + Linna + Linna Direktor Direktor Direktor Muusikasaali remont ja põranda parkettkatte tasandusremont. + l/a Direktor Keldrivalgustuse projekteerimine ja paigaldamine + Linna Direktor Hoone fassaadi remont + Linna Direktor Osaline valgustuse välja vahetamine järgmistes rühmades:, + l/a Direktor rühmades nr,, 3, 4, osaliselt seinte remont (seinad kaetud tapeediga) l/a Direktor puude maharaiumine + + Linna Direktor

20 Prioriteetsed tegevused 3 Jalutusveranda puupõranda vahetamine 4 Traumaohtliku linoleumi välja vahetamine järgmistes rühmades:,3,4,,,, + Linna Direktor l/a Direktor Logopeedi kabineti kosmeetiline remont + l/a Direktor Välistreppide parandamine + Linna Direktor Pesumaja ventilatsiooni remont + Linna Direktor Kosmeetiline remont rühmades, + Linna Direktor Soetamine : Prioriteetsed tegevused Juurviljalõikur + l/a Direktor Rühmade ja kabinettide mööbli väljavahetamine l/a Direktor 3 Köögi inventar l/a Direktor 4 Tolmuimejad + l/a Direktor Käterätid, voodipesu, aknarulood l/a Direktor Tööstuslik pesumasin + l/a Direktor Lasteriiete kuivatuskapid rühmades r.,, + + l/a Direktor Arvuti l/a Direktor Nõudepesumasin r.,,3,4,,,, l/a Direktor Sööginõud rühmade jaoks l/a Direktor elektriindividuaalajam + l/a Direktor Lastevoodite vahetamine r. 3,4,,, l/a Direktor 3 Õppe-mängulis materjali soetamine õppekasvatustöö teostamiseks l/a Direktor

21 Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Eesmärgid: Lasteaia õpikeskkond on uuendatud ja mitmekesine Lasteaias on saadud maksimaalne tulem minimaalsete vahenditega Prioriteetsed tegevused Remonditööde perspektiivplaan Jäätmekäitluse korraldamine l/a Majandusjuhataja Keskkonnaohutuse jälgimine lasteaias (terviseriskide hindamine) Pole määratav Majandusjuhataja 3 Personali ja lastevanemate teavitamine kokkuhoidlikust majandamisest ja keskkonnakaitsest Pole määratav Majandusjuhataja 4 Elektrienergia, vee ja soojuse kokkuhoid l/a Majandusjuhataja Kava võib korrigeerida ja muuta... Arengukava muutmise ja uuendamise kord Lasteaia SIPSIK arengukava ei ole staatiline, ta võib muutuda kui muutuvad: demograafiline situatsioon; lastevanemate vajadused; finantseerimine ja investeeringud; vanemate osa lasteaia teenuste eest tasumisel; muudel ettenägematutel juhtudel. Arengukava uuendamine toimub samas korras kui kinnitamine. Iga aasta. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Narva hallatava asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva valdkonnapõhise arengukava muutmiseks. (Alus: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ¹). Lasteaia SIPSIK arengukava - aastateks on heaks kiitnud pedagoogiline nõukogu oma. november 4. a koosolekul, protokoll nr punkt, samuti hoolekogu oma. november 4. a koosolekul, protokoll nr p.

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Sisukord 2 Narva 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli üldandmed..3 1.2. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..4 1.3. Õpilased.4 1.4. Pedagoogid

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem