FRED PA-1 TRAINER. Koolitusseade Automaatne väline defibrillaator (AED) Kasutusjuhend. Artikli number: Versioon: a * *

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "FRED PA-1 TRAINER. Koolitusseade Automaatne väline defibrillaator (AED) Kasutusjuhend. Artikli number: Versioon: a * *"

Väljavõte

1 Koolitusseade Automaatne väline defibrillaator (AED) * * Kasutusjuhend

2 Teave müügi ja teeninduse kohta Ettevõttel SCHILLER on ülemaailmne müügi- ja teeninduskeskuste võrgustik. Kohaliku edasimüüja aadressi saamiseks võtke ühendust ettevõtte SCHILLER lähima tütarettevõtjaga. Edasimüüjate ja tütarettevõtete täieliku loetelu leiate ka meie veebisaidilt: Teavet müügi kohta saab ka e-posti teel: Tootja ja -märgise eest vastutaja SCHILLER Medical Tel: +33 (0) , rue Louis Pasteur F Wissembourg E-post: Veebisait: Väljaandmise kuupäev: Vastab EN b Tarkvara 02

3 FRED PA-1 TRAINER Kasutusjuhend Sisukord 1 Ohutusalased märkused Kasutajaprofiilid Kasutaja kohustused Sihtotstarve Vastunäidustus Ohuteadlik kasutamine Hooldus ja puhastamine Lisatingimused Garantiitingimused Sümbolid/näidikud Selles kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid Seadmel kasutatavad sümbolid Koolituselektroodide pakendil kasutatavad sümbolid Komponendid ja kasutamine Üldteave Konfiguratsioonid Juhtnupud ja kuvaelemendid Ülevaade: FRED PA-1 TRAINER Juhtnupud Kasutuselevõtt Patareide sisestamine Seadme sisse- ja väljalülitamine Seadme sidumine Koolitamine Poolautomaatse AED koolitusprotseduur Täisautomaatse AED koolitusprotseduur Lisatarvikud ja kulumaterjalid Tellimisteave Vajalikud lisatarvikud Teave kõrvaldamise kohta Patareide kõrvaldamine Kõrvaldamine toote kasutusea lõpus Tõrkeotsing Tõrkeotsing Tehnilised andmed Süsteemi tehnilised nõuded Lehekülg 3

4 FRED PA-1 TRAINER Lehekülg 4

5 Ohutusalased märkused 1 Kasutusjuhend Kasutajaprofiilid Ohutusalased märkused 1.1 Kasutajaprofiilid Seadet FRED PA-1 TRAINER tohivad kasutada järgmised isikud. Igaüks, kes soovib saada AED rakenduse koolitust järelevalve all ja juhendaja suunistega. 1.2 Kasutaja kohustused Kahjustunud või puuduvad komponendid tuleb viivitamatult asendada. Kõrvaldage pakkematerjal nõuetekohaselt ja veenduge, et see ei satuks laste kätte Ärge hoiustage koolituselektroode koos tavaelektroodide ega tavalise defibrillaatoriga. 1.3 Sihtotstarve FRED PA-1 TRAINER on seadme FRED PA-1 lihtne ja kulutõhus simulaator, mis on ette nähtud üksnes koolitamiseks. Seda tohib kasutada ainult mannekeenil. 1.4 Vastunäidustus Ärge kasutage seda tavalise defibrillaatorina. Ärge kasutage seadet magnetresonantstomograafia (MRT) seadmes ega selle lähedal. Seadet ei tohi ühendada patsiendiga. 1.5 Ohuteadlik kasutamine Vastutavat isikut tuleb viivitamatult teavitada kõigist muutustest, mis mõjutavad ohutust (muu hulgas talitlust). Kasutage ainult ettevõtte SCHILLER originaalkoolituselektroode. Kahjustatud seade või kahjustatud kaablid ja ühendused tuleb viivitamatult välja vahetada. Seadet tohib kasutada üksnes kooskõlas määratletud tehniliste andmetega. 1.6 Hooldus ja puhastamine Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage patareid. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge mitte mingil juhul asetage seadet ega selle juhtmestikku vedelikku. Lehekülg 5

6 1 Ohutusalased märkused 1.7 Lisatingimused 1.7 Lisatingimused Garantiitingimused Teie SCHILLERi seadet FRED PA-1 TRAINER on üldtingimuste kohaselt kaitstud garantiiga materjali- ja tootmisvigade eest. Garantii alla ei kuulu õnnetuse või ebaõige käsitsemise tagajärjel tekkinud kahju. Garantii annab õiguse defektse osa tasuta asendamisele. Tootja ei vastuta kaudse kahju eest. Garantii muutub kehtetuks, kui remonditöid üritavad teha volitamata või kvalifitseerimata isikud. Defekti korral saatke seade edasimüüjale või otse tootjale. Tootja vastutab seadme ohutuse, töökindluse ja funktsioonivõime eest ja täidab garantiinõude vaid juhul, kui: monteerimis-, laiendus-, ümberseadistus-, modifitseerimis- ja remonditöödega tegelevad ainult tema volitatud isikud; monteerimis-, laiendus-, ümberseadistus-, modifitseerimis- ja remonditöödel kasutatakse ettevõtte SCHILLER soovitatud või tarnitavaid varuosi ning SCHILLERi seadet FRED PA-1 TRAINER ja selle juurde kuuluvaid heaks kiidetud seadmeid kasutatakse kooskõlas tootja juhistega. Siin kirjeldatule ei lisandu muid otseseid ega kaudseid garantiisid. SCHILLER ei anna ühtegi garantiid toote ega selle osade kaubanduslikele nõuetele vastavuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta. Lehekülg 6

7 Ohutusalased märkused 1 Kasutusjuhend Sümbolid/näidikud Sümbolid/näidikud Selles kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid Ohutustase on klassifitseeritud standardi ANSI Z535.6 kohaselt. Alljärgnevalt antakse ülevaade selles juhendis kasutatavatest ohutussümbolitest ja piktogrammidest. Mõisteid oht, hoiatus ja ettevaatust!, mida see Kasutusjuhend sisaldab, kasutatakse võimalikele ohtudele osutamiseks ja ohutasemete näitamiseks. Tehke endale nende tähendused ja tähtsus selgeks. Võimalik ohtlik olukord, mis võib kaasa tuua raske kehavigastuse või surma. Potentsiaalselt ohtlik olukord, millega võib kaasneda kehavigastus. Selle sümboliga tähistatakse ka võimalikku varalist kahju. Üldised ohutusalased märkused, nagu on loetletud selles jaotises. Oluline või kasulik teave kasutajale Seadmel kasutatavad sümbolid CE-märgistus Sümbol tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Mittevajalik seade tuleb kõrvaldada kohaliku omavalitsuse heaks kiidetud kogumiskohas või ringlussevõtupunktis. Sobimatu kõrvaldamine ohustab keskkonda ja inimeste tervist, kuna elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid. Tootja teave IP 21 Seade on kaitstud suuremate kui 12,5 mm läbimõõduga võõrkehade ja tilkuva vee eest. Seade sisaldab HF-saatjat (Bluetooth). Lehekülg 7

8 1 Ohutusalased märkused 1.8 Sümbolid/näidikud Koolituselektroodide pakendil kasutatavad sümbolid Need elektroodid on ette nähtud ainult koolitamiseks, mitte kliiniliseks kasutuseks. Ärge hoiustage neid elektroode koos tavalise defibrillaatoriga. Eemaldage patsiendi rõivad Avage elektroodide pakend Eemaldage kaitsekest Koolituseks mõeldud defibrillatsioonielektroodid täiskasvanutele ja lastele kehakaaluga üle 25 kg Elektroodide hoiutemperatuur Kasutada ühe päeva jooksul pärast avamist Hoida eemal otsesest päikesevalgusest Hoida kuivas Tootja teave Lehekülg 8

9 Komponendid ja kasutamine 2 Kasutusjuhend Üldteave Komponendid ja kasutamine 2.1 Üldteave FRED PA-1 TRAINER on seadme FRED PA-1 lihtne ja kulusäästlik simulaator, mis on ette nähtud ainult koolitusel kasutamiseks. FRED PA-1 TRAINER ei edasta energiat, vaid mängib elustamisprotsessi läbi erinevate stsenaariumide korral. Seade saab toidet nelja standardse 1,5 V AA-/LR6-patareiga. FRED PA-1 TRAINER on varustatud Bluetoothiga, mida näitab sümbol seadme ID-kaardil, ning seda saab juhtida ja konfigureerida nutitelefoni/tahvelarvuti kaudu rakendusega Defi training, mille saab alla laadida järgmistest asukohtadest: FRED PA-1 TRAINER pakub simulatsiooni, võimaldades seadmega FRED PA-1 tutvuda, ja näitab, et kasutajal on olemas teadmised selle vajaduse korral kasutamiseks. Töörežiimid Töörežiimi saab valida konfiguratsiooni abil. Ühest seadmest piisab nii täisautomaatse kui ka poolautomaatse režiimi tundmaõppimiseks. Ühe stsenaariumi saab eelmääratleda. Stsenaariumit saab reaalajas vahetada rakenduse Defi training abil. Keeled Kõik seadmes FRED PA-1 saadaolevad keeled on saadaval ka Traineris. Standardpakend Nii keele kui ka stsenaariumi valimine toimub konfiguratsiooni kaudu (tehases või edasimüüja juures). Seadme FRED PA-1 TRAINER standardpakend sisaldab järgmist. 1 FRED PA-1 TRAINER 1 SD-kaart stsenaariumiga šokk soovitatav / šokk soovitatav / šokk mittesoovitatav 1 koolituselektroodide komplekt 1 koolituselektroodide kaabel 4 1,5 V AA-/LR6-patareid Lehekülg 9

10 2 Komponendid ja kasutamine 2.1 Üldteave Konfiguratsioonid Konfiguratsioon Seadme tüüp (automaatne/poolautomaatne) Elustamisprotokoll Patsiendi tüüp DA/DSA Elustamise kestus (minutites) 1/2/3 põhjalikud/lühijuhised Täiskasvanu/laps Metronoomi sagedus (lööki/min) 100/110/120 Elustamisrežiim Heli keel Väärtused Pidev / 30 : 2 / 15 : 2 (kui patsient on laps) Saadaolevate keelte loend Lehekülg 10

11 Komponendid ja kasutamine 2 Kasutusjuhend Juhtnupud ja kuvaelemendid Juhtnupud ja kuvaelemendid Oleku-LED-id pole aktiivsed! Ülevaade: FRED PA-1 TRAINER 4 1,5 V AA-/LR6-patareid Koolituselektroodid (ainult elektroodipadjad) patjade avamise ja patsiendi kehale kandmise simuleerimiseks. Kohandatav hädaabinumber Kinnitusnupp elektroodide rakendamise ja ühendamise kohta Liitmikuga koolituskaabel eelühendatud elektroodide simuleerimiseks Šokinupp Lehekülg 11

12 2 Komponendid ja kasutamine 2.2 Juhtnupud ja kuvaelemendid Juhtnupud 4 1,5 V AA-/LR6-patareid Stsenaariumiga SD-kaart Toite-LED Toitelüliti Lehekülg 12

13 Kasutuselevõtt 3 Kasutusjuhend Patareide sisestamine Kasutuselevõtt 3.1 Patareide sisestamine Plahvatusoht! Patareisid ei tohi hoida kõrge temperatuuri käes ega visata olmejäätmete sekka. Ärge patareisid lühistage, lõigake, hävitage, põletage ega laadige. Asendage patareid, kui seade näitab probleemi patareidega. Vigaseid patareisid ei tohi kasutada. 1. Avage patareipesa kate, nagu on näidatud alloleval joonisel 2. Sisestage patareid, jälgides, et poolsus oleks õige Sisestage patareipesa kate, nagu on näidatud vasakpoolsel joonisel. <Klõps> 1. Sisestage kaks patareipesa katte põhjal asuvat sakki seadme pesadesse. 2. Pöörake katet, kuni see lukustub paika. Joonis 3.1Patareipesa katte sisestamine Lehekülg 13

14 3 Kasutuselevõtt 3.1 Patareide sisestamine Seadme sisse- ja väljalülitamine Sisselülitamine 1. Avage patareipesa kate. 2. Lükake toitelüliti paremale. Toite-LED süttib. 3. Sulgege patareipesa kate. Seade on nüüd koolitamiseks valmis. Väljas Sees Toite-LED Väljalülitamine 1. Avage patareipesa kate. 2. Lükake toitelüliti vasakule. Toite-LED kustub. 3. Sulgege kate. Kui kate on suletud, tuletab seade teile regulaarselt helisignaaliga meelde, et seade on sisse lülitatud Seadme sidumine See on võimalik ainult Bluetoothiga varustatud seadmete puhul. 1. Avage nutitelefonis või tahvelarvutis Schilleri rakendus Defi training. 2. Valige rakenduse Defi training seadmete loendist ikoon. Valige loendist soovitud seade. Rakenduse kohta lisateabe saamiseks avage rakenduses järgmine menüü: Settings (Sätted) > Application (Rakendus) > Help (Spikker). Lehekülg 14

15 Koolitamine 4 Kasutusjuhend Poolautomaatse AED koolitusprotseduur Koolitamine Koolituselektroodi kaabel on juba ühendatud (tavaliselt on padjad eelühendatud) Niipea kui kate avatakse, algavad hääljuhised. Soovitage koolitataval järgida juhiseid. Kui juhendaja vajutab elustamisprotsessi ajal kinnitusnuppu, simuleerib seade eemaldatud elektroodipatju. 4.1 Poolautomaatse AED koolitusprotseduur Järgmised juhised vastavad stsenaariumile šokk soovitatav ja seejärel šokk pole soovitatav (A) Koolitatav alustab, avades katte ja järgides juhiseid 1. Jääge rahulikuks ja järgige juhiseid. 2. Helistage seadmele kirjutatud hädaabinumbril. 3. Kasutage ainult siis, kui patsient on teadvusetu. 4. Kontrollige, kas elektroodiliitmik on õigesti seadmele paigaldatud. 5. Eemaldage ülakehalt rõivad, vajaduse korral lõigake need katki. 6. Rebige lahti seadme kattel asuv elektroodipakend. 7. Eemaldage kaitsekest, nagu pakendil näidatud, ja kandke mõlemad elektroodid ülakehale. Juhendaja peab kinnitama korrektset tegutsemist seadmel oleva nupuga või rakenduse Defi training kaudu Juhendaja kinnitab, et koolitatav on ülaltoodud protseduuri õigesti teinud. Vastasel juhul tuleb juhiseid korrata alates 1. sammust. Pärast teist kordust tuleb jätkata 15. sammust. 8. Seiske patsiendist eemal, kuni patsiendi südamerütmi analüüsitakse. 9. Südamerütmi analüüsimine. 10. Šokk on soovitatav. 11. Ärge puudutage patsienti. 12. Vajutage oranži nuppu nüüd (kui šokinuppu ei vajutata 20 sekundi jooksul, jätkatakse 14. sammuga). 13. Šoki edastamine. 14. Nüüd on turvaline patsienti puudutada. 15. Soovitatav on teha kunstlikku hingamist vastavalt konfiguratsioonile. 16. Korrake kuni järgmise juhiseni (järgmine juhis algab 8. sammust). Pärast juhist šokk ei ole soovitatav (10. samm) liigutakse edasi 14. sammu juurde. Elustamisprotsessi lõpetamine Elustamisprotsessi lõpetamiseks ja seadme lülitamiseks ooterežiimi tuleb vajutada patjade ühenduse kinnitusnuppu, et simuleerida patsiendi lahutamist ja katte sulgemist. 30 sekundi pärast lülitub seade ooterežiimi. Kui patsienti ei lahutata, jätkub elustamisprotsess ka siis, kui kate on suletud (nagu tõelise FRED PA-1 puhul). Seade tuletab kasutajale regulaarsete helisignaalidega meelde, et on ooterežiimis. Seadme täiesti väljalülitamiseks tuleb kasutada toitelülitit. Lehekülg 15

16 4 Koolitamine 4.2 Täisautomaatse AED koolitusprotseduur 4.2 Täisautomaatse AED koolitusprotseduur Järgmised juhised vastavad stsenaariumile šokk soovitatav ja seejärel šokk pole soovitatav Koolitatav alustab, avades katte ja järgides juhiseid Juhendaja peab kinnitama korrektset tegutsemist seadmel oleva nupuga või rakenduse Defi training kaudu 1. Jääge rahulikuks ja järgige juhiseid. 2. Helistage seadmele kirjutatud hädaabinumbril. 3. Kasutage ainult siis, kui patsient on teadvusetu. 4. Kontrollige, kas elektroodiliitmik on õigesti seadmele paigaldatud. 5. Eemaldage ülakehalt rõivad, vajaduse korral lõigake need katki. 6. Rebige lahti seadme kattel asuv elektroodipakend. 7. Eemaldage kaitsekest, nagu pakendil näidatud, ja kandke mõlemad elektroodid ülakehale. Juhendaja kinnitab, et koolitatav on ülaltoodud protseduuri õigesti teinud. Vastasel juhul tuleb juhiseid korrata alates 1. sammust. Pärast teist kordust tuleb jätkata 15. sammust. 8. Seiske patsiendist eemal, kuni patsiendi südamerütmi analüüsitakse. 9. Südamerütmi analüüsimine. 10. Šokk on soovitatav. 11. Hoiatus. Seiske šoki edastamise ajal patsiendist eemal Šoki edastamine. 14. Soovitatav on teha kunstlikku hingamist vastavalt konfiguratsioonile. 15. Korrake kuni järgmise juhiseni (järgmine juhis algab 8. sammust). Pärast juhist šokk ei ole soovitatav (10. samm) liigutakse edasi 14. sammu juurde. Elustamisprotsessi lõpetamine Elustamisprotsessi lõpetamiseks ja seadme lülitamiseks ooterežiimi tuleb vajutada patjade ühenduse kinnitusnuppu, et simuleerida patsiendi lahutamist ja katte sulgemist. 30 sekundi pärast lülitub seade ooterežiimi. Kui patsienti ei lahutata, jätkub elustamisprotsess ka siis, kui kate on suletud (nagu tõelise FRED PA-1 puhul). Seade tuletab kasutajale regulaarsete helisignaalidega meelde, et on ooterežiimis. Seadme täiesti väljalülitamiseks tuleb kasutada toitelülitit. Lehekülg 16

17 Koolitamine 4 Kasutusjuhend Lisatarvikud ja kulumaterjalid Lisatarvikud ja kulumaterjalid Inimeste vigastamise ja seadmete kahjustamise oht. Kasutage alati SCHILLERi varuosi ja kulumaterjale või SCHILLERi heaks kiidetud tooteid. Vastasel juhul võib tekkida oht elule ja/või garantii kehtetuks muutuda. Teie kohalikul esindajal on laos olemas kõik kulumaterjalid ja tarvikud, mis on seadme FRED PA-1 TRAINER jaoks saadaval. Täieliku loetelu ettevõtte SCHILLER esindajatest leiate SCHILLERi veebisaidilt ( Probleemide korral võtke SC- HILLERiga ühendust. Meie töötajad aitavad teid meeleldi või annavad täpsemat teavet kõigi SCHILLERi toodete kohta Tellimisteave Seadmed Osa nr Kirjeldus / FRED PA-1 TRAINER koolituselektroodide kaabel Lisatarvikud ja kulumaterjalid Osa nr Kirjeldus koolituselektroodide komplekt Vajalikud lisatarvikud Kasutusjuhend 1 koolituselektroodide komplekt 1 koolituselektroodide kaabel 4 1,5 V AA-/LR6-leelispatareid SD-kaart stsenaariumiga šokk soovitatav ja seejärel šokk mittesoovitatav Lehekülg 17

18 4 Koolitamine 4.4 Teave kõrvaldamise kohta 4.4 Teave kõrvaldamise kohta Patareide kõrvaldamine Plahvatusoht! Patareisid ei tohi põletada, hoida kõrge temperatuuri käes ega visata olmejäätmete sekka. Ärge laske patareidel kokku puutuda kemikaalidega, mis võivad lahustada ABSi, polüpropüleeni, polüvinüülkloriidi, niklit, polümeerkilet või terast. Ärge patareisid lõigake, hävitage ega põletage. Happesöövituse oht! Ärge patareisid avage ega kuumutage! Patareid tuleb kõrvaldada kohaliku omavalitsuse heaks kiidetud kohas või saata tagasi SCHILLERile Kõrvaldamine toote kasutusea lõpus Kasutusea lõpus tuleb seade ja selle lisatarvikud kõrvaldada kohalike määruste kohaselt. Peale sisemiste ja paigaldatavate patareide ei sisalda seade ohtlikke materjale ning selle võib kõrvaldada tavalise elektroonikaseadmena. Riikliku seaduse kohaselt tuleb patareid viia asjakohasesse jäätmekäitlusjaama või tagastada SCHILLERile. Euroopa seadusandluse kohaselt on see seade elektroonikaromu. Selle võib tagastada edasimüüjale või tootjale, kus seade kõrvaldatakse kasutusest seadusnõuete kohaselt. Klient peab kandma transpordikulud. Seade, kui seda enam ei kasutata, tuleb kõrvaldada kohaliku omavalitsuse heaks kiidetud kogumiskohas või ringlussevõtupunktis. Kui sellist kogumiskohta või ringlussevõtupunkti pole saadaval, võite seadme nõuetekohaseks kõrvaldamiseks tagastada edasimüüjale või tootjale. Nii aitate kaasa vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlusele ja muudele utiliseerimisviisidele. Sobimatu kõrvaldamine ohustab keskkonda ja inimeste tervist, kuna elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid. Lehekülg 18

19 Koolitamine 4 Kasutusjuhend Tõrkeotsing Tõrkeotsing Tõrkeotsing Probleem Võimalikud põhjused Toimimismeede Toite-LED ei põle ja seadet ei saa sisse lülitada. Patareid on tühjad või valet pidi sisestatud. Asendage patareid. Sisestage patareid õigesti. Seade on vigane. Laske seade parandada. Lehekülg 19

20 5 Tehnilised andmed 5.1 Süsteemi tehnilised nõuded 5 Tehnilised andmed 5.1 Süsteemi tehnilised nõuded Tootja Seadme nimi SCHILLER MEDICAL FRED PA-1 TRAINER Mõõtmed mm (k p l) Mass Seadme korpuse kaitseklass Toiteallikas Pinge patareitüübiga Energiatarve Keskkonnatingimused Seade Kasutamine Hoiustamine enne kasutamist Ligikaudu 1,7 kg koos patareide ja standardsete lisatarvikutega IP21, ainult siseruumis kasutamiseks 6V 4 1,5 V AA-/LR6-leelispatareid max 3 W C suhtelise niiskusega 30 kuni 95% (kondensatsioonita) C koos sisestatud patareidega Atmosfäärirõhk: 700 kuni 1060 hpa / 0 kuni 3000 m Hoiustamine ja transportimine Saastetase Bluetooth RF-moodul Bluetoothi tüüp Sagedusala Antenni tüüp Max väljund C suhtelise niiskusega 30 kuni 95% (kondensatsioonita) Atmosfäärirõhk: 500 kuni 1060 hpa Klass 2 (tohib kasutada bürookeskkonnas) CYPRESS EZ-BLE CYBLE BLE ,5 MHz Terviklik 0,3mW, <20mW Lehekülg 20

21 Tehnilised andmed 5 Kasutusjuhend Süsteemi tehnilised nõuded 5.1 Lehekülg 21

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 6 Osad ja nimetused 7 Juhtnupud 10 Kuulmisprogrammid 11

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Pure primax Kasutusjuhend

Pure primax Kasutusjuhend Pure primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 11 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem