,!7IJ2I9-eiibgh! Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne. Komisjoni teatis. Ettevõtlus ja tööstus NB ET-C.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download ",!7IJ2I9-eiibgh! Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne. Komisjoni teatis. Ettevõtlus ja tööstus NB ET-C."

Väljavõte

1 Ettevõtlus ja tööstus NB ET-C Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis ISBN ,!7IJ2I9-eiibgh! Euroopa Komisjon 2005

2 MÜÜK JA TELLIMINE Väljaannete talituse tasulised väljaanded on saadaval meie müügiesindustes üle maailma. Kuidas väljaannet hankida? Võtke ühendust müügiesinduste nimekirjast valitud esindusega ja esitage oma tellimus. Kust saada müügiesinduste nimekirja? Väljaannete talituse veebileheküljelt või küsige paberväljaannet faksi teel: (352)

3 Euroopa Komisjon Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile KOM(2005) 30 lõplik ETTEVÕTLUSE JA TÖÖSTUSE PEADIREKTORAAT

4 Europe Direct on teenistus, mis aitab leida vastused Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele Tasuta infotelefon: Lisateavet Euroopa Liidu kohta saate Internetist Europa serverist ( Kataloogimisandmed on esitatud väljaande lõpus. Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2005 ISBN Kaanefoto autoriõigus: Photodisc; Euroopa ühendused Euroopa ühendused, 2005 Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud. Printed in Belgium TRÜKITUD VALGELE KLOORIVABALE PABERILE

5 SISUKORD 1. Väikeettevõtted konkurentsivõime võti laienenud Euroopa Liidus 5 2. Väikeettevõtete tegevuskeskkonna parandamine Liikmesriigid ja Norra: konkreetsed tulemused harta käesoleva aasta eelisvaldkondades 7 Ettevõtlusalane haridus ettevõtlusalase mõtteviisi soodustamine koolides 7 Parem seadusloome teha seaduse täitmine väikeettevõtetele lihtsamaks 8 Pankrotiseadus uue alguse lihtsustamine 8 Ülesaamine oskustööjõu puudumisest viia haridus ja koolitus vastavusse ettevõtete vajadustega Kandidaatriigid: vajadus arendada ettevõtlusalaseid oskusi ja täiustada õiguslikku raamistikku Lääne-Balkani riigid ja Moldova: kasu saamine harta protsessist Komisjon: väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKEde) osakaalu tugevdamine ühenduse poliitika kaudu 10 VKEd on ELi tegevusvaldkondadesse paremini integreeritud kuid VKEde osalemist ELi programmides tuleb lihtsustada Ühine edu tänu üksteiselt õppimisele 11 Avatud kooskõlastamismeetod annab tulemusi 11 Konkreetsed näited tulemuste kohta 11 Harta konverentsid on parimate kogemuste jagamiseks vajalik foorum Lissaboni eesmärkide suunas 13 LISA 15

6

7 1. peatükk Väikeettevõtted konkurentsivõime võti laienenud Euroopa Liidus Harta laienemine Väikeettevõtetel on Euroopa majanduses keskne roll. Umbes 25 miljonit väikeettevõtet moodustavad 99% kogu ettevõtlusest ja annavad tööd 95 miljonile inimesele, luues nii 55% erasektori töökohtadest ( 1 ). Seega omavad väikeettevõtted otsustavat tähtsust majanduskasvule ja tööhõivele kogu Euroopas. Needsamad väikeettevõtted on ettevõtluse dünaamika ja innovatsiooni peamine allikas. Võimaldamaks neil täita oma ülesannet vastavalt Lissaboni strateegia eesmärgile muuta Euroopa maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks, kiitsid riigipead ja valitsusjuhid aastal heaks Euroopa väikeettevõtluse harta ( 2 ). Hartas lähtutakse põhimõttest Mõtle esmalt väikestele ja tunnistatakse, et väikeettevõtted on Euroopa majanduse selgroog ja meie konkurentsivõime võti. Tuginedes Euroopa Ülemkogu Lissaboni istungil kehtestatud avatud kooskõlastamismeetodile, esitatakse hartas liikmesriikidele ja komisjonile üleskutse võtta väikeettevõtete toetuseks meetmeid kümnes olulises tegevussuunas. Hartat täiendab Ettevõtluse tegevusplaan ( 3 ), milles käsitletakse suuremat hulka ettevõtlusega seotud teemasid kogu Euroopa ettevõtluse arendamiseks. Neid väljakutseid rõhutas ka Wim Koki juhitud Lissaboni strateegia kõrgetasemeline töörühm ( 4 ). Harta rakendamise geograafiline ala on laienemas. Pärast seda, kui kandidaatriigid aastal harta heaks kiitsid, sai sellest väikeettevõtete nurgakivi laienenud Euroopas aastal kiitsid harta heaks Lääne-Balkani riigid ja aastal järgnes neile Moldova. Käesoleval hetkel osaleb harta protsessis 35 riiki. Vahemere piirkonna partnerid ( 5 ) kirjutasid aasta oktoobris Euroopa väikeettevõtluse hartale tuginedes alla Caserta deklaratsioonile Euroopa Vahemere piirkonna ettevõtluse harta kohta. Osalevate riikide arvu pidev ja vabatahtlik suurenemine annab tunnistust sellest, et hartas on suudetud koondada väikeettevõtete tegevuskeskkonda arendava poliitika võtmeküsimused. Arengu analüüsimiseks ja rõhuasetuste tegemiseks korraldatakse regulaarselt harta läbivaatamisi, mille käigus toimuvad kahepoolsed kohtumised liikmesriikidega, kus osalevad aktiivselt ka majandusorganisatsioonid nii saadakse kinnitust, et liikmesriigid on aktiivsed ja täidavad jätkuvalt oma kohustusi väikeettevõtete tegevuskeskkonna pidevaks parandamiseks. Harta rakendamine on pannud ka mitmeid Euroopa piirkondi tegema jõupingutusi liikmesriikide seatud kohustuste täitmiseks. Majandusorganisatsioonide osalus harta protsessis on hädavajalik. Nii tagatakse realistlikum lähenemine ja kindlustatakse asjakohane tagasiside komisjonile ja liikmesriikidele. Seega on majandusorganisatsioonide suur huvi harta vastu, nende kaa- ( 1 ) Euroopa hõlmab antud juhul ELi 25 liikmesriiki + 3 kandidaatriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja veits. Allikas: Euroopa VKEde vaatluskeskus, 2003/7. ( 2 ) ( 3 ) KOM(2004) 70 lõplik, ( 4 ) ( 5 ) Maroko, AlÏeeria, Tuneesia, Egiptus, Jordaania, Iisrael, Palestiina omavalitsus, Liibanon ja Süüria. 5

8 Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis samine ja aktiivne osalus selle rakendamisel ülimalt oluline. Harta rakendamise aastaaruannetes on välja toodud parimad ettevõtlusalased kogemused, mis moodustavad olulise teadmistepagasi. Nende teadmiste määratlemine, levitamine ja aktiivne kasutamine näitabki harta protsessi tegelikku lisaväärtust. Euroopa harta aastakonverentsid parimate kogemuste arutamiseks ja edendamiseks tõhustavad järjepidevalt kogemuste interaktiivset vahetamist. Harta protsess on võimaldanud saavutada edu ühenduse poliitikas, mis käsitlevad väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd). Samas aitab väikeste ja keskmiste ettevõtete huvide eest seisva VKEde saadiku ( 6 ) sekkumine kaasa parema koordineerituse arendamisele ja nimetatud ettevõtetesse soodsama suhtumise levitamisele komisjonis tervikuna. Kõrgemal tasemel poliitiliste otsuste tegijad saavad harta abil juhtida tähelepanu olukorra pideva täiustamise vajadusele, seda eriti üksteise parimatest kogemustest õppides. Uued liikmesriigid on olnud väga aktiivsed teistelt õppima ning esimesed tulemused on näidanud, et see lähenemine on õige. Harta on tõhus meede täitmaks lünki ELi siseses ettevõtluses, isegi kui väikeettevõtete tegevuskeskkonnale tehtud panuse tegelik mõju ilmneb märkimisväärse aja jooksul. Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee järjepidevat toetust väikeettevõtete tegevuskeskkonna parandamisel ja harta täieliku rakendamise tagamisel. * * * Käesolev dokument on harta rakendamise viies aastaaruanne ( 7 ), mis põhineb osalevate maade siseriiklikel aruannetel. Selles on esitatud läbilõige peamistest arengutest alates aasta sügisest kuni aasta sügiseni, kuid eesmärgiks ei ole tervikliku ülevaate andmine kõikidest olemasolevatest meetmetest. Välja tuuakse Euroopa Liidu ja selle naaberriikide tugevad ja nõrgad küljed, tutvustatakse lootustandvamaid siseriiklikke meetmeid ning antakse soovitusi edaspidiseks tegevuseks, tugevdades niiviisi väikeettevõtteid toetavat poliitikat ja jätkates pingutusi Lissaboni eesmärkide saavutamisel. Aruannet täiendavad lisadokumendid, milles antakse täielik ülevaade liikmesriikide ning Norra, kandidaatriikide, Moldova, Lääne-Balkani riikide ja ka komisjoni poolt hiljuti võetud meetmetest harta rakendamisel ( 8 ). ( 6 ) VKEde saadik määrati komisjoni juurde ametisse detsembris 2001, et elavdada teadmiste vahetust väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKEd) ning nende esindusorganitega ja kindlustada asjakohane ülevaade VKEde vajadustest ELi poliitika, programmide ja õigusaktide osas. ( 7 ) Varasemad aruanded: KOM(2001) 122 lõplik, ; KOM(2002) 68 lõplik, ; KOM(2003) 21 lõplik, ; KOM(2004) 64 lõplik, ( 8 ) SEK(2005) 167, ; SEK(2005)168, ; SEK(2005) 169, ; SEK(2005) 170,

9 2. peatükk Väikeettevõtete tegevuskeskkonna parandamine Photodisc Täielik teave allpool mainitud arengutest ning üksikasjalikud soovitused edasiseks tegevuseks on esitatud täiendavates dokumentides. 2.1 Liikmesriigid ja Norra: konkreetsed tulemused harta käesoleva aasta eelisvaldkondades Selle aasta aruandes vaadeldakse üksikasjalikumalt edusamme, mis on tehtud harta kümne tegevussuuna seast valitud kolmes eelisvaldkonnas: ettevõtlusalane haridus (eriti keskhariduse osas); parem seadusloome (eriti mõjude hindamine ja pankrotiseadus); ja oskustööjõu puudumine (eriti meetmed väljaõppinud tehnikute ja inseneride puudusest ülesaamiseks). Lisas toodud graafikutel on esitatud liikmesriikide poolt antud valdkondades võetud meetmete arvulised üldnäitajad, lähtudes välja pakutud kasulike meetmete valikust. ETTEVÕTLUSALANE HARIDUS ETTEVÕTLUSALASE MÕTTEVIISI SOODUSTAMINE KOOLIDES Ettevõtlusalase hariduse areng on olnud dünaamiline. Kuid paljudel juhtudel puudub ikka veel ühtne raamistik. Kuna ettevõtlusalane haridus on horisontaalse ulatusega, tuleks esimese sammuna globaalse strateegia väljatöötamiseks luua side eri sektorite ja riigiasutuste (eriti majandusministeeriumi ja haridusministeeriumi) vahel. Mitmes riigis selline koostöö juba toimub, näiteks Prantsusmaal, Madalmaades, Soomes ja Norras. Selles suunas on hiljuti astunud samme ka mõned uued liikmesriigid, eriti Leedu. Järgmine samm on ettevõtlusalaste oskuste ja suhtumiste arendamine, mida on selgelt tunnustatud üldhariduslike ja kutseõppe riiklike asutuste õppekavade ühe eesmärgina. Selles kontekstis tuleb ettevõtlust käsitleda laiemas tähenduses: mitte ainult kui vahendit uute ettevõtete loomiseks vaid ka kui üldist mõtteviisi. Praeguseks on sellised riigid nagu T ehhi Vabariik, Hispaania, Iirimaa, Poola, Soome ja Norra, kus riiklikes üldhariduslike ja kutseõppeasutuste õppekavades ettevõtlust juba selgelt tunnustatakse, veel vähemuses. Positiivsemaid näiteid võib leida tehnika- ja kutsekoolide puhul. Kui koolidel on suur iseseisvus, on soovitatav toetada meetmete võtmist ettevõtlusalase hariduse edendamiseks. Mõningaid häid näiteid võib siin küll leida, kuid siiani võetud aktiivse edendamise meetmete arv on piiratud. Endiselt püsib probleem, et õpetajatele ei saa pakkuda piisavalt erikoolitust. Huvitavaid arenguid on toimunud Madalmaades, kus valitsus toetab pilootprojekte koolides ja levitab parimaid kogemusi, ning Ühendkuningriigis, kus teostatakse programmi Enterprise Education Pathfinders. Haridusasutustes tuleks tunnustada ja toetada programme, mis põhinevad õpilaste poolt juhitud miniettevõtetel või virtuaalsetel ettevõtetel, samuti peaks neid programme paremini siduma õppekavadega (näiteks nagu Iirimaal), kuna need pakuvad välja äraproovitud meetodeid, mida võib kohandada kohalikele oludele. Umbes õpilast osaleb igal aastal Euroopas õpilasettevõtete tegevuses. Valitsusvälised organisatsioonid ergutavad neil meetoditel põhinevate programmide kasutamist igal haridustasandil, enamasti selliste võrgustike raames nagu Junior Achievement-Young Enterprise, EURO- PEN (praktikaettevõtted) ja JADE. Huvitava näite 7

10 Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis võib leida Austriast, kus kutsekeskhariduse andmine toimub ettevõtetes korraliselt toimuva praktika baasil. Osades riikides on vaja veelgi suurendada teadlikkust ettevõtlusalase hariduse tähtsusest keskkooli hariduses. Eriti peaksid selles suunas edasi liikuma Küpros, Ungari ja Slovakkia. Portugalis puudub ettevõtlusalase hariduse tugevdamiseks keskkooli tasemel igasugune riiklik algatus. Suuremaid jõupingutusi tuleb teha ka Kreekas, kus valitsuse algatused selles vallas piirduvad hetkel tehniline keskharidusega. PAREM SEADUSLOOME TEHA SEADUSE TÄITMINE VÄIKEETTEVÕTETELE LIHTSAMAKS Eelmisel aastal alustasid mitmed riigid laialdasi programme ettevõtteid käsitleva regulatiivse keskkonna parandamiseks ning peaaegu kõigi liikmesriikide poliitika tulipunktis on selle mõju hindamine. Paljudes liikmesriikides on mõjude hindamine juba saanud uue õigusloome lahutamatuks osaks. Ometigi on tegelikkuses keeruline tagada, et tulemusi tõepoolest kasutatakse ettepanekute parendamiseks ning hinnanguid ei tehta üksnes vormi täiteks. Suhteliselt suuri negatiivseid mõjusid väikeettevõtetele ei hinnata peaaegu kunagi. Ainult seitsmes riigis kontrollitakse väikeettevõtteid puudutavaid mõjusid. Väikeettevõtete vabastamine teatud regulatiivsetest kohustustest nagu on hartas välja pakutud aitaks nende kohustustekoormat kergendada. Selliseid erandeid on siiski lubatud vaid mõnes riigis. Esimeste seas regulatiivse mõju hindamisel on Madalmaad ja Ühendkuningriik. Suuri edusamme on teinud ka Poola. Kõikidel liikmesriikidel on soovitatav kasutada mõju hindamist kui vahendit õigusaktide kvaliteedi parandamiseks ning halduskohustuste vähendamiseks. Soodustatakse tihedamat koostööd riigiasutuste vahel. Mõju hindamine ja selle järelvalve võiks toimuda riiklike horisontaaltasandi üksuste pideval koordineerimisel ning paljudes liikmesriikides see juba toimib. Väga soovitatav on ka e-valitsuse süsteemi rakendamine, näiteks nagu Eestis ja Lätis, mis on võimaldanud konsulteerida sidusrühmadega seaduseelnõude väljatöötamise varases staadiumis ning mõju hindamisel. Mitmed riigid on teinud mõju hindamisel juba märkimisväärseid edusamme, kuid Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia ja Slovakkia peavad nimetatud valdkonnas oma pingutusi suurendama. Osades riikides, nagu näiteks Poolas, on sidusrühmadega konsulteerimise aeg liiga lühike, et kujundada põhjalikku arvamust mõjust ettevõtetele. PANKROTISEADUS UUE ALGUSE LIHTSUSTAMINE Pankroti õigusalased tagajärjed on väga karmid ja sellega kaasnevad komplekssed menetlused võivad ettevõtlust takistada. Seega tuleb aega ja raha nõudvad pankrotimenetlused üle vaadata või asendada need uute seadustega, milles ettenähtud menetlused oleksid kiired, odavamad, arusaadavad, lihtsustatud ja prognoositavad. Korra pankrotti läinud ettevõtjad on sageli teisel katsel edukamad ja uue võimaluse andmine ausa pankroti läbiteinutele avaldaks soodsat mõju majanduskasvule. Seepärast tuleks uus algus ausatele ettevõtjatele lihtsamaks teha. Eelmisel aastal pooled liikmesriigid kas vaatasid juba oma siseriiklikud pankrotiseadused läbi või on see tegevus neil parajasti käimas. Hiljutine huvitav näide on Hispaania, kes parandas oluliselt oma maksejõuetuse seadust. Elujõuliste ettevõtete ellujäämist ja edasitegutsemist võimaldavat päästmis- ja saneerimismenetlust ei ole igas riigis ning ka juba kasutusel olevad menetlused vajavad täiustamist. Hiljutised paljutõotavad arengud on uus Prantsusmaa seadus ettevõtete päästmisest, mille eesmärk on finantsraskuste avastamine varases staadiumis ja uue võimaluse andmine, nagu ka Madalmaades teostatud ettevõtjate võla restruktureerimist käsitlev projekt kohtuväliseks võlgade restruktureerimise menetluseks. Kiire meetmete võtmine võib oluliselt suurendada finantsraskustes oleva ettevõtte päästmise võimalusi. Finantsraskustes olevale ettevõttele soodsa hinnaga antav nõu nii nagu pakub seda raskustes olevate väikeettevõtete ja eraettevõtjate keskus (Centre pour les indépendents et les petites entreprises en difficulté) Brüsseli pealinnapiirkonnas Belgias ja ettevõtjate foorum (Entrepreneurs sounding board) Madalmaades peaks olema ettevõtjatele kättesaadav nende ettevõtete päästmise võimaluste suurendamiseks. Äri- ja finantspartnerite, võlausaldajate ja muude sidusrühmade pidev toetus võib aidata hädasolevat ettevõtjat turule püsimajäämisel ja seda algatust tuleb ergutada. Pankrotiga kaasas käiva ebaõnnestuja märgi vältimiseks peaks riigiasutuste seisukoht pankroti suhtes olema üldiselt ennetavam, näiteks tuleks pigem kannustada ennetavate meetmete võtmist kui määrata karistusi liiga hilja võetud meetmete eest. Olgugi, et praeguseks on juba võetud mitmeid uusi meetmeid pankroti- ja saneerimismenetluste täiustamiseks ning uue alguse soodustamiseks, on osades riikides vaja meetmeid lisada. Näiteks Kreeka pole teinud selles vallas mingeid edusamme, samuti pole Luksemburgis kasutusel varase hoiatamise mehhanisme. Lisaks sellele on ettevõtte likvideerimisele suunatud pankrotimenetlus Slovakkias ning 8

11 2. peatükk Väikeettevõtete tegevuskeskkonna parandamine saneerimismenetlus Poolas ikka veel liiga kulukad ja keerulised. Isegi juhul, kui edusamme on tehtud, ei ole võetud meetmete puhul mitte alati lähtutud BESTi projekti Saneerimine, pankrot ja uus algus soovitustest. Näiteks T ehhi Vabariigis ja Portugalis tugevdab muudetud maksujõuetuse seadus hoopis võlausaldajate positsiooni, ohustades seega uusi abinõusid, millega püütakse edendada elujõuliste ettevõtete jätkamist. ÜLESAAMINE OSKUSTÖÖJÕU PUUDUMISEST VIIA HARIDUS JA KOOLITUS VASTAVUSSE ETTEVÕTETE VAJADUSTEGA Enamuses riikidest analüüsitakse jooksvaid ja tulevasi vajadusi oskustööjõu järele üha täiustuva korra alusel koos teiste sidusrühmadega, nagu ettevõtted, tööturu osapooled, piirkondlikud ja sektoriorganisatsioonid. Mõned riigid (näiteks Rootsi), kus ülikoolide ja ettevõtete vahel on pikaajalised väljakujunenud suhted, on selle koostöö jaoks loonud institutsionaalse raamistiku. Teised riigid (nagu Itaalia) soodustavad nende suhete teket rahastamise, uurimuste ja sektorialgatuste abil või keskharidust ja ettevõttepraktikat ühendavate programmidega. Järjepideva kontrolli tulemusena vaatavad liikmesriigid järk-järgult üle haridus- ja koolituspoliitika, viimaks neid paremasse vastavusse praeguste ja eeldatavate struktuurimuutustega tööturul. Jätkata ja tõhustada tuleb kõigi partnerite, eelkõige ettevõtete kaasamist hariduse ja koolituse arendamisse. Väljaõppesüsteeme ajakohastatakse ja muudetakse huvipakkuvamateks (nt Prantsusmaal) ning kohandatakse turu nõuetele (nagu Austrias). Lisaks sellele tugevdatakse tehnilise hariduse taset ja tunnustatakse ametlikult üha rohkem ka vabaharidust. Sageli rõhutatakse elukestva õppe tähtsust, kuigi vähesed riigid on töötanud välja terviklikku süsteemi selle edendamiseks. Ainult mõned riigid, nagu Iirimaa, Sloveenia ja Ühendkuningriik, on uurinud uusi teadmiste omandamise võimalusi nagu e-õpe ning grupiõpe. Suurendada tuleks nii riiklikke kui ka erainvesteeringuid, et arendada inimeste teadmisi ja oskusi kogu eluaja vältel. Teadlikkuse tõstmine ja suunamine võivad aidata parandada teatud ametitele omistatud imagot ning meelitada noori suure tulevikupotentsiaaliga elukutsete juurde (näiteks inseneriteadus ja muud tehnoloogia, informaatika või kommunikatsioonide valdkonda jäävad elukutsed). Teavitamise, kutsesuunitluse, teleprogrammide ja teadusühingute kaudu tegelevad liikmesriigid ning ettevõtted ja kutseorganisatsioonid üha rohkem nende küsimustega. Sektoriorganisatsioonide algatuste osas on viimasel ajal toimunud huvipakkuvaid arenguid Saksamaal ja Iirimaal. Belgias vajab täiustamist ametioskuste kontrollimine riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kuna see tagaks suurema liikuvuse riigi piirkondade vahel. T ehhi Vabariik, Kreeka ja Slovakkia peavad arendama suhteid ülikoolide ja ettevõtete vahel ning Itaalia võiks tõhustada oma jõupingutusi ettevõttes toimuva erikoolituse osas. 2.2 Kandidaatriigid: vajadus arendada ettevõtlusalaseid oskusi ja täiustada õiguslikku raamistikku Peamiseks väljakutseks kandidaatriikidele on nende ettevõtete konkurentsivõime parandamine. Bulgaaria ja Rumeenia peavad täiustama oma õiguslikku raamistikku ja soodustama uute ettevõtete loomist ja kasvu. Ettevõtetele suunatud mõjude hindamise osas on Bulgaaria teinud juba märkimisväärseid edusamme, kuid Rumeenial ja Türgil tuleb seda valdkonda veel tõhustada. Oskustööjõu kättesaadavuse parandamise osas võib nimetada mitmeid võetud meetmeid. Elukestva õppe pakkumiseks ja väikeettevõtete vajadustele vastavate ametioskuste asjakohaseks toetamiseks on vaja lisajõupingutusi. 2.3 Lääne-Balkani riigid ja Moldova: kasu saamine harta protsessist Lääne-Balkani riikides ja Moldovas on harta leidnud eest viljaka pinnase. Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo peavad aga tegema edasisi pingutusi, et harta protsessist tõelist kasu saada. Ka komisjoni hinnangus, mis käsitleb Horvaatia ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ELi liikmelisuse taotlust, on harta olulisel kohal. Mitmetes riikides, eelkõige Serbias, Kosovos, Moldovas ning Bosnias ja Hertsegoviinas on kõige rohkem edusamme tehtud ettevõtete odavama ja kiirema käivitamise osas tänu menetluse kiirendamisele ja vajalike õigusaktide kehtestamisele. Kusjuures ainult Moldovas on kasutusel tsentraliseeritud teenuse süsteem. Ettevõtlusalane haridus ja koolitus esineb mingis vormis kõikides riikides, jäädes paraku õppekavaväliseks valikaineks. Õigusliku reguleerimise reform on käimas enamuses riikides. Siiani on aga väga vähe riike kehtestanud ettevõtete mõju hindamise õigusliku reguleerituse või siis kavatsevad seda teha. 9

12 Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis 2.4 Komisjon: väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKEde) osakaalu tugevdamine ühenduse poliitika kaudu VKED ON ELI TEGEVUSVALDKONDADESSE PAREMINI INTEGREERITUD... VKEd on üha paremini integreeritud enamikesse Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse. Harta rakendamise soodsat edenemist näitab ka see, et VKEdele või peamiselt nende kasuks on välja töötatud mitmeid programme ja algatusi. Ettevõtteid ja ettevõtlust, eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid) käsitlev mitmeaastane programm ( 9 ) koos selles sisalduva rahastamisvahendite suurema eraldamisega ja hiljuti lõppenud BESTi ( 10 ) projektide tulemused on jätkavalt abiks VKEde majanduskeskkonna edukal täiustamisel. Ettevõtluse tegevusplaani raames jätkab komisjon edukalt peamiste meetmete rakendamist. Lisaks sellele on komisjon viinud ellu rohkesti toetusprogramme, millest VKEd on otseselt või kaudselt kasu saanud. Kõige olulisema programmi VKEde jaoks moodustavad struktuurifondid, millele VKEdel on juurdepääs nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Ka teadusuuringute valdkonnas on pandud rõhk VKEdele, luues neile selged eesmärgid selles osalemiseks. VKEde vajadusi silmas pidades on välja töötatud palju teisigi programme (näiteks keskkonna, energia, koolituse ja rahvusvaheliseks muutmise alal). VKEde erandlikku olukorda on arvesse võetud ka muu poliitika, nagu näiteks konkurentsipoliitika ja kaubanduspoliitika puhul.... KUID VKEDE OSALEMIST ELI PROGRAMMIDES TULEB LIHTSUSTADA Jätkuvalt tuleb parandada VKEde osalemist ELi programmides. Sageli ei ole menetlus kohandatud VKEdele, olgu tegemist siis haldusnõuete või projektide hindamiseks ettenähtud ajaga. Selleks et VKEde osalemist programmides lihtsustada, on kavandatud mitmeid meetmed, mille hulka kuuluvad poliitiliste prioriteetide seadmine ning VKEde osaluse lihtsustamine valikuprotsessis ja programmide haldamises. Teabe ja toetuse pakkumist VKEdele, eriti komisjoni võrgustike kaudu (Euroinfo keskused ja innovaatikakeskused), tuleks soodustada ning ELi programmide vastavust VKEde vajadustele tuleks järjepidevalt hinnata. Mis puudutab õigusakte ja nende mõju VKEdele, siis mõju hindamise menetluste areng on olnud väga julgustav. See on toonud kaasa parema teavituse alusel tehtud poliitilised otsused ja konsultatsioonide sagenemise. Komisjoni poolt välja pakutud või vastu võetud õigusaktides on arvestatud VKEde olukorraga, mille tõttu mõnel juhul on tehtud erandeid või kohandatud väikeettevõtetele esitatud nõudmisi, näiteks farmakoloogia valdkonnas on vähendatud makse ja antud standardset haldusabi. Komisjon täpsustab ja lihtsustab praegu oma siseseid suuniseid ettevõtete mõju paremaks hindamiseks (näiteks ettevõtete konkurentsivõime osas). ( 9 ) Nõukogu 20. detsembri aasta otsus 2000/819/EÜ, EÜT L 333, , lk 84. ( 10 ) Mitmeaastase programmi raames ja avatud kooskõlastamismeetodil pakub parim menetlus BESTi raamistikku, et toetada liikmesriikide jõupingutusi parimate kogemuste kindlakstegemisel ja nende omavahelisel vahetamisel teatud kindlates valdkondades, mis omavad ettevõtete jaoks erilist tähtsust, aidates seega kaasa harta rakendamisele. 10

13 3. peatükk Ühine edu tänu üksteiselt õppimisele Digital vision AVATUD KOOSKÕLASTAMISMEETOD ANNAB TULEMUSI Harta protsess on osutunud väga tõhusaks nende valdkondade selgitamisel, milles liikmesriikidel on väikeettevõtete edendamisel edu olnud. See on andnud ka väärtuslikku teavet, milliste valdkondade puhul on vaja veel jõupingutusi teha. Kui liikmesriigid on püüdnud võtta meetmeid kõikides hartaga hõlmatud tegevusvaldkondades, on neil siiski erinevad eelistused ja pädevusvaldkonnad. BESTi projektide aruanded on teiseks väärtuslikuks allikaks, sisaldades soovitusi ja näiteid parimatest kogemustest. Koos liikmesriikide ekspertidega on komisjon töötanud mitme BESTi projekti kallal juba alates aastast ning selle töö tulemuseks on näited parimatest kogemustest, järeldused ja soovitused. Seetõttu on oluline võtta meetmeid komisjoni järeldustele ja soovitustele tuginedes. KONKREETSED NÄITED TULEMUSTE KOHTA Kolmandat korda on üha suurenev hulk liikmesriike saanud innustust teistes liikmesriikides rakendatud meetmetest ning BESTi projektidest, saades niiviisi kasu ka üksteise tugevatest külgedest. Näiteks BESTi projekt Ettevõtlusalane haridus andis hiljutisi positiivseid tõukeid arengutele Eestis, Leedus ja Norras. Laiendatud ettevõtlusprogrammi väljatöötamisel Rootsis saadi inspiratsiooni BESTi projektist, komisjoni Ettevõtluse tegevusplaanist ning teiste riikide, eriti Hispaania ja Soome siseriiklikest harta aruannetest. BESTi projekt Saneerimine, pankrot ja uus algus on samuti olnud innustajaks mitmetele riikidele. Küprose, Läti, Ungari ja Norra väitel on nad arvestanud projekti soovitustega ka oma õigusaktide läbivaatamisel. Seni kuni uus mõju hindamise reguleerimise agentuur alles alustab oma tegevust, toimub Hispaanias mõju hindamine vastavalt teiste liikmesriikide rakendatud hindamissuunistele. Bulgaaria on töötanud välja mõju hindamise metoodika, mis arvestab Madalmaade ja Slovakkia kogemust. Mõned riigid on pööranud erilist tähelepanu sellele, et harta soovitused ja BESTi projekti tulemused kajastuksid ka praktilises tegevuses. Malta avaldas aastase tegevusplaani, milles rõhutatakse algatusi igas kümnes hartas käsitletud valdkonnas, seades endale sellega seoses mõõdetavad eesmärgid, mis on esitatud hinnangutabelis. Algatusi arutatakse riiklikul konverentsil ja kolmel parlamendiistungil kõigi võtmeisikute osalusel. Muudes riikides, näiteks Taanis ja Prantsusmaal tundub olevat ikka veel arenguruumi kogu protsessist suurema kasu saamiseks. HARTA KONVERENTSID ON PARIMATE KOGEMUSTE JAGAMISEKS VAJALIK FOORUM Komisjon jätkab parimate kogemuste levitamise täiustamist aasta juunis Dublinis toimunud harta konverents oli edukas foorum viimastes harta aruannetes väljatoodud heade kogemuste vahetamiseks. Järgmine harta konverents toimub Luxembourgis juunil Lisaks sellele soodustavad riiklikud harta konverentsid (nt Maltal) väikeettevõtete edasist püsimist tulipunktis. 11

14 12

15 4. peatükk Lissaboni eesmärkide suunas Digital vision Lissaboni aasta eesmärkide saavutamiseks on Euroopal siiski veel palju teha. Edusammud sõltuvad suuresti meie jõupingutustest ettevõtluse ja väikeettevõtete toetamisel. Meile on vaja keskkonda, kus väikeettevõtted ei peaks võitlema bürokraatiaga ja kus ettevõtlikud inimesed saaksid oma ideid ettevõtetes ellu viia. Wim Koki eelmise aasta novembris esitatud aruandes, mis kujutas endast Lissaboni strateegia vahekokkuvõtet, rõhutati, et Euroopa konkurentsivõime parandamiseks on vaja luua õige ettevõtluskliima. Ettevõtluse tegevusplaani eduraport ühendatakse harta aruandlusmehhanismiga. Minnes sammu võrra kaugemale ja vaadates harta üle sooviga lülitada sinna ka tegevusplaanis esitatud ettevõtlusega seotud teemad, oleks kasulik aruandlust veelgi lihtsustada, nagu pakuti välja konkurentsivõime nõukogus märtsis Soovides kannustada Lissaboni eesmärkide saavutamist, vaatab komisjon harta läbi, lähtudes tegevusplaani prioriteetidest ja peaaegu viie aasta jooksul harta rakendamisel saadud kogemustest, ning teeb oma ettepaneku. 13

16

17 LISA Liikmesriikidel paluti vastata reale küsimustele, mis puudutavad aasta aruandes esitatud eelisvaldkondi ja põhinevad peamiselt vastavates BESTi projektides esitatud soovitustel. Graafikutel on toodud võetud meetmete arv, mis valiti kõigi soovitatud kasulike meetmete seast. Liikmesriikide vastustel põhinevad täielikud tabelid on lisatud liikmesriikide võetud meetmeid käsitlevale aruandele, SEK(2005) 167, nagu ka tabelid 1 4. Graafik nr 1 Meetmete arv ettevõtlusalase hariduse edendamiseks (eriti keskkoolides) Taani Poola Ühendkuningriik Läti Soome Rootsi Norra Itaalia Madalmaad Austria Belgia Luksemburg Hispaania Ungari Saksamaa Iirimaa Eesti Leedu Malta T ehhi Vabariik Kreeka Sloveenia Slovakkia Prantsusmaa Küpros Portugal Ühendkuningriik Norra Taani Hispaania Rootsi Saksamaa* Poola Belgia Leedu Luksemburg Madalmaad Austria Sloveenia Soome Eesti Prantsusmaa Iirimaa Itaalia T ehhi Vabariik Kreeka Malta Läti Küpros Ungari Portugal Slovakkia * Põhinevad ainult Baden-Württembergi liidumaa andmetel. Olukord on liidumaati erinev. Graafik nr 2 Parema seadusloome ja mõju hindamise valdkonnas võetud meetmete arv 15

18 Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis Graafik nr 3 Saneerimist, pankrotti ja uut algust käsitlevate meetmete arv Itaalia Ühendkuningriik Belgia Hispaania Prantsusmaa Madalmaad Rootsi Taani Luksemburg Austria Soome Malta Saksamaa Küpros Norra Leedu Poola Portugal Sloveenia T ehhi Vabariik Eesti Ungari Kreeka Iirimaa Läti Slovakkia Graafik nr 4 Oskustööjõu puudumise valdkonnas võetud meetmete arv Taani Iirimaa Itaalia Poola Rootsi Ühendkuningriik Norra Belgia T ehhi Vabariik Saksamaa Prantsusmaa Läti Leedu Luksemburg Soome Eesti Kreeka Küpros Ungari Malta Austria Sloveenia Hispaania Madalmaad Portugal Slovakkia NB! Uuritud meetmete arv on piirkonniti erinev. Meetmete maksimumarv on esitatud iga graafiku vasakul teljel. 16

19

20 Harta aruanded 2005 Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2005, 16 lk (kättesaadav kõigis ühenduse keeltes). Kat-nr NB **-C Report on the Implementation of the European Charter for Small Enterprises in the Member States of the European Union Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2005, 71 lk (EN, FR, DE). Kat-nr NB **-C Report on the Implementation of the European Charter for Small Enterprises in the candidate countries Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2005, 21 lk (EN). Kat-nr NB EN-C Report on the Implementation of the European Charter for Small Enterprises in Moldova and the countries of the Western Balkans Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2005, 44 lk (EN). Kat-nr NB EN-C The activities of the European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs) SME Envoy Report Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2005, 41 lk (EN, FR, DE). Kat-nr NB **-C

21 Euroopa Komisjon Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamise aruanne Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus lk 21 x 29,7 cm ISBN

22

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING RE

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING RE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 3.2.2012 COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Vahehindamine ELi mitmeaastane programm

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. jaanuar 2017 (OR. en) 5301/17 COMPET 28 MI 38 ETS 6 DIGIT 9 SOC 19 EMPL 15 CONSOM 16 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. jaanuar 2017 (OR. en) 5301/17 COMPET 28 MI 38 ETS 6 DIGIT 9 SOC 19 EMPL 15 CONSOM 16 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. jaanuar 2017 (OR. en) 5301/17 COMPET 28 MI 38 ETS 6 DIGIT 9 SOC 19 EMPL 15 CONSOM 16 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem