Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest"

Väljavõte

1 2002R2245 ET Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2245/2002, 21. oktoober 2002, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 341, , lk 28) Muudetud: Euroopa Liidu Teataja nr lehekülg kuupäev M1 Komisjoni määrus (EÜ) nr 876/2007, 24. juuli 2007 L

2 2002R2245 ET KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2245/2002, 21. oktoober 2002, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, võttes arvesse nõukogu 12. detsembri aasta määrust (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 107 lõiget 3, ning arvestades järgmist: (1) Määrusega (EÜ) nr 6/2002 luuakse süsteem, mis võimaldab omandada kogu ühenduses kehtiva disainilahenduse taotluse alusel, mis esitatakse siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi amet ). (2) Selleks sisaldab määrus (EÜ) nr 6/2002 sätteid, mis on vajalikud ühenduse disainilahenduse registreerimise menetluse, registreeritud ühenduse disainilahenduste haldamise, ameti otsuste peale esitatud kaebuste arutamise ning ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise korra jaoks. (3) Käesoleva määrusega nähakse ette määruse (EÜ) nr 6/2002 sätete rakendamiseks vajalikud meetmed. (4) Käesolev määrus peaks tagama disainilahendustega seotud menetluste sujuva ja tõhusa toimimise ametis. (5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 109 kohaselt asutatud komitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: I PEATÜKK TAOTLUSE MENETLUS Artikkel 1 Taotluse sisu 1. Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluses peab olema: a) taotlus disainilahenduse registreerimiseks ühenduse disainilahendusena; b) taotleja nimi, aadress ja kodakondsus ning selle riigi nimi, kus on taotleja elu-, asu- või tegevuskoht. Füüsiliste isikute puhul märgitakse isiku perekonnanimi ja eesnimi või eesnimed. Juriidiliste isikute puhul märgitakse nende ametlik nimi, mida võib tavapärasel viisil lühendada; lisaks sellele märgitakse ka, millise riigi õigusnorme nende suhtes kohaldatakse. Esitada võib telefoni- ja faksinumbrid ja andmed muude sidevahendite, näiteks elektronposti kohta. Põhimõtteliselt esitatakse iga taotleja puhul üks aadress; kui on märgitud mitu aadressi, võetakse arvesse üksnes esimest, välja arvatud juhul, kui menetlusosaline määrab kättetoimetamisaadressiks ühe aadressi. Kui amet on ( 1 ) EÜT L 3, , lk 1.

3 2002R2245 ET määranud taotlejale tunnuskoodi, piisab selle koodi märkimisest koos taotleja nimega; c) disainilahenduse kujutis käesoleva määruse artikli 4 kohaselt või kui taotluse objektiks on kahemõõtmeline disainilahendus ja taotluses nõutakse avaldamise edasilükkamist määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 kohaselt, näidis käesoleva määruse artikli 5 kohaselt; d) artikli 3 lõike 3 kohane viide toodetele, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette nähtud; e) kui taotleja on määranud endale esindaja, siis esindaja nimi ja tema tegevuskoha aadress punkti b kohaselt; kui esindajal on mitu tegevuskoha aadressi või mitu eri tegevuskohtadega esindajat, märgitakse taotluses, millist aadressi kasutatakse kättetoimetamisaadressina; kui sellist märkust ei tehta, võetakse kättetoimetamisaadressina arvesse ainult esimesena nimetatud aadressi. Kui taotlejaid on mitu, võib taotluses määrata ühe taotleja või esindaja ühiseks esindajaks. Kui amet on andnud määratud esindajale tunnuskoodi, piisab selle koodi märkimisest koos esindaja nimega; f) vajaduse korral kinnitus, et määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 42 kohaselt on esitatud nõue varasema taotluse prioriteetsuse kohta; kinnituses märgitakse varasema taotluse esitamise kuupäev ja riik, milles või mille suhtes taotlus on esitatud; g) vajaduse korral kinnitus, et määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 44 kohaselt on esitatud nõue näituseprioriteedi kohta; kinnituses märgitakse näituse nimi ja kuupäev, mil esimest korda esitleti tooteid, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette nähtud; h) täpsustus selle kohta, millises keeles on taotlus esitatud ja milline on teine keel määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 98 lõike 2 kohaselt; i) taotleja või tema esindaja allkiri artikli 65 kohaselt. 2. Taotlus võib sisaldada järgmist: a) disainilahenduse kohta üks kuni 100 sõna pikkune kirjeldus, mis käsitleb disainilahenduse või näidise kujutist; kirjelduses võib käsitleda vaid neid omadusi, mis on nähtavad disainilahenduse või näidise kujutisel; kirjeldus ei sisalda väiteid disainilahenduse väidetava uudsuse või ainulaadsuse ega tehnilise väärtuse kohta; b) taotlus lükata registreerimise avaldamine määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 lõike 1 kohaselt edasi; c) märge taotluses käsitletud toodete Locarno klassifikatsiooni kohta, see tähendab klassi või klasse ja alaklassi või alaklasse, millesse tooted kuuluvad artiklis 3 osutatud 8. oktoobri aasta tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe (edaspidi Locarno kokkulepe ) lisa kohaselt, võttes arvesse artikli 2 lõiget 2; d) autori või autorite kollektiivi äramärkimine või taotleja allkirjaga avaldus, et autor või autorite kollektiiv on äramärkimisõigusest loobunud määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõike 3 punkti e kohaselt. Artikkel 2 Koondtaotlus 1. Taotlus võib olla koondtaotlus, millega soovitakse registreerida mitu disainilahendust. 2. Kui mitme disainilahenduse (v.a ornamendid) kohta esitatakse koondtaotlus ja tooted, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette nähtud, kuuluvad Locarno klassifikatsiooni kohaselt mitmesse eri klassi, siis jaotatakse taotlus osadeks.

4 2002R2245 ET Taotleja esitab iga koondtaotluses käsitletud disainilahenduse kohta disainilahenduse kujutise artikli 4 kohaselt ja viite tootele, milles või mille puhul kasutamiseks disainilahendus on ette nähtud. 4. Taotleja nummerdab koondtaotluses käsitletud disainilahendused järjestikku araabia numbritega. Artikkel 3 Toodete liigitamine ja tähistamine 1. Tooted liigitatakse Locarno kokkuleppe artikli 1 kohaselt, nagu see muudetuna kehtib disainilahenduse taotluse esitamise kuupäeval. 2. Toodete liigitamisel on ainult halduslik otstarve. 3. Toodete tähistused sõnastatakse nii, et toote olemus oleks selgelt mõistetav ja iga toote saaks liigitada ainult ühte Locarno klassifikatsiooni klassi, kasutades soovitatavalt kõnealuses klassifikatsioonis esitatud toodete loetelus sisalduvaid mõisteid. 4. Tooted rühmitatakse vastavalt Locarno klassifikatsiooni klassidele ning iga rühma ees on klassi number, millesse kõnealune toodete rühm kuulub, ja rühmad on selle klassifikatsiooni kohases klasside ja alaklasside järjestuses. Artikkel 4 Disainilahenduse kujutis 1. Disainilahenduse kujutis on kas mustvalge või värviline graafiline reproduktsioon või disainilahenduse mustvalge või värvifoto. Kujutis vastab järgmistele nõuetele: a) kui taotlust ei esitata elektrooniliselt artikli 67 kohaselt, tuleb kujutis esitada eraldi paberilehtedel või reprodutseerida selleks mõeldud plangile, mis on ametis saadaval artikli 68 kohaselt; b) eraldi paberilehtede puhul reprodutseeritakse disainilahendus kleepides või otse trükkides läbipaistmatule valgele paberile. Esitatakse ainult üks eksemplar ning paberilehti ei voldita ega klammerdata; c) eraldi paberilehe suurus on DIN A4 (29,7 cm 21 cm) ja reproduktsiooni jaoks kasutatav ala ei ole suurem kui 26,2 cm 17 cm. Lehe vasakusse serva jäetakse vähemalt 2,5 cm laiune veeris; iga paberilehe ülemisse serva märgitakse lõikes 2 osutatud vaadete arv ja koondtaotluse puhul disainilahenduse järjekorranumber; lehel ei tohi olla muud selgitavat teksti, sõnu ega sümboleid kui märge ülemine serv või taotleja nimi või aadress; d) kui taotlus esitatakse elektrooniliselt, määrab kujutise graafilise reproduktsiooni või foto esitamise formaadi ameti juhataja; koondtaotluses käsitletud eri disainilahenduste või eri vaadete identifitseerimise viisi määrab kindlaks ameti juhataja; e) kujutis reprodutseeritakse neutraalsele taustale ja seda ei retušeerita tindi ega korrektuurivärviga. Kujutise kvaliteet peab olema selline, et kõik üksikasjad, mille kaitset taotletakse, oleksid selgesti eristatavad ja seda oleks võimalik vähendada või suurendada kuni 8 cm laiuseni ja 16 cm kõrguseni kande jaoks määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklis 72 sätestatud ühenduse disainilahenduste registrisse (edaspidi register ) ja vahetu avaldamise jaoks kõnealuse määruse artiklis 73 osutatud Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis. 2. Kujutis võib sisaldada kuni seitse eri vaadet disainilahendusest. Üks graafiline reproduktsioon või foto võib sisaldada ainult üht vaadet. Taotleja nummerdab kõik vaated araabia numbritega. Number koosneb punktiga eraldatud arvudest, mille puhul punktist vasakul olev arv

5 2002R2245 ET näitab disainilahenduse numbrit ja punktist paremal olev arv vaate numbrit. Kui esitatakse üle seitsme vaate, võib amet registreerimisel ja avaldamisel liigsed vaated kõrvale jätta. Amet kasutab vaateid järjestikku vastavalt sellele, kuidas taotleja need on nummerdanud. 3. Kui taotlus käsitleb disainilahendust, mis koosneb korduvast pinnamustrist, näitab disainilahenduse kujutis täielikku mustrit ja piisavat osa mustri korduvast pinnast. Kohaldatakse lõike 1 punktis c sätestatud suuruspiiranguid. 4. Kui taotlus käsitleb disainilahendust, mis koosneb tüpograafilisest kirjatüübist, sisaldab disainilahenduse kujutis kogu tähestikku nii suurtähtede kui ka väiketähtedena ja kõiki araabia numbreid ning viie rea pikkust teksti kõnealuses kirjatüübis, kusjuures nii tähed kui ka numbrid on 16 punkti kõrgused. Artikkel 5 Näidised 1. Kui taotluses käsitletakse kahemõõtmelist disainilahendust ja taotlus sisaldab soovi lükata avaldamine edasi määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 lõike 1 kohaselt, võib disainilahenduse kujutise asendada paberilehele kleebitud näidisega. Taotlused, millega koos esitatakse näidis, tuleb saata ühe postisaadetisena või toimetada vahetult taotluse vastuvõtmisega tegelevasse asutusse. Taotlus ja näidis esitatakse samal ajal. 2. Näidis ei tohi olla suurem kui 26,2 cm 17 cm, raskem kui 50 grammi ega paksem kui 3 mm. Näidist peab olema võimalik säilitada lahtivolditud kujul koos dokumentidega, mille suurus on ette nähtud artikli 4 lõike 1 punktis c. 3. Ei või esitada näidiseid, mis on riknevad või mille säilitamine on ohtlik. Näidis esitatakse viies eksemplaris; koondtaotluse korral esitatakse näidis iga disainilahenduse kohta viies eksemplaris. 4. Kui disainilahendus on seotud korduva pinnamustriga, esitatakse näidisel täielik mustrikäik ja piisav osa mustri korduvast pinnast. Kohaldatakse lõikes 2 sätestatud piiranguid. Artikkel 6 Taotluse esitamise lõiv 1. Taotluse esitamisel ametile tasutakse järgmised lõivud: a) registreerimislõiv; b) avaldamislõiv või edasilükkamise lõiv, kui taotletakse avaldamise edasilükkamist; c) täiendav registreerimislõiv iga täiendava disainilahenduse eest, mis on lisatud koondtaotlusele; d) täiendav avaldamislõiv iga täiendava disainilahenduse eest, mis on lisatud koondtaotlusele, või täiendav edasilükkamislõiv iga täiendava disainilahenduse eest, kui taotletakse avaldamise edasilükkamist. 2. Kui taotlus sisaldab nõuet registreeringu avaldamise edasilükkamise kohta, makstakse avaldamislõiv ja võimalikud täiendavad avaldamislõivud iga koondavaldusele lisatud täiendava disainilahenduse eest artikli 15 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul.

6 2002R2245 ET Artikkel 7 Taotluse esitamine 1. Amet märgib dokumentidele, millest taotlus koosneb, taotluse saabumise kuupäeva ning taotluse toimiku numbri. Amet nummerdab kõik koondtaotluses sisalduvad disainilahendid ameti juhataja määratud süsteemi kohaselt. Amet väljastab taotlejale viivitamata kättesaamistõendi, milles esitatakse toimiku number, disainilahenduse kujutis, kirjeldus või muu identifitseerimisvahend, dokumentide liik ja arv ning nende vastuvõtmise kuupäev. Koondtaotluse puhul täpsustatakse ameti väljastatavas tõendis esimene disainilahendus ja esitatud disainilahenduste arv. 2. Kui taotlus esitatakse määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 35 kohaselt liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametile või Beneluxi disainilahenduste ametile, siis nummerdab vastav amet kõik taotluse leheküljed araabia numbritega. Enne taotluse edasisaatmist ametile märgib asjaomane amet dokumentidele, millest taotlus koosneb, saabumiskuupäeva ja lehekülgede arvu. Taotluse vastu võtnud amet väljastab taotlejale viivitamata kättesaamistõendi, milles täpsustatakse dokumentide laad ja arv ning nende kättesaamise kuupäev. 3. Kui liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti või Beneluxi disainilahenduste ameti edastatud taotlus saabub ametisse, märgib amet taotlusele saabumiskuupäeva ja toimiku numbri ning väljastab taotlejale viivitamata lõike 1 kolmanda ja neljanda lõigu kohase teatise, milles on märgitud ametis vastuvõtmise kuupäev. Artikkel 8 Prioriteedinõude esitamine 1. Kui taotluses nõutakse ühe või mitme varasema taotluse prioriteeti määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 42 kohaselt, näitab taotleja varasema taotluse numbri ning esitab varasema taotluse ärakirja kolme kuu jooksul pärast nimetatud määruse artiklis 38 osutatud esitamiskuupäeva. Ameti juhataja määrab kindlaks, millised tõendid taotluse esitaja peab esitama. 2. Kui taotleja soovib pärast taotluse esitamist nõuda prioriteeti ühe või mitme varasema taotluse põhjal määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 42 kohaselt, peab ta ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva esitama prioriteedinõude, milles märgitakse varasema taotluse esitamise kuupäev ja riik, milles või mille jaoks taotlus on esitatud. Taotleja esitab ametile lõikes 1 osutatud andmed ja tõendid kolme kuu jooksul pärast prioriteedinõude vastuvõtmist. Artikkel 9 Näituseprioriteet 1. Kui taotluses nõutakse näituseprioriteeti määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 44 kohaselt, esitab taotleja koos taotlusega või hiljemalt kolme kuu jooksul pärast esitamiskuupäeva näitusel tööstusomandi kaitse eest vastutanud asutuse väljastatud tõendi. Selles tõendis kinnitatakse, et disainilahendust kasutati tegelikult kaupades või kaupade puhul ja seda esitleti näitusel, ning märgitakse ära näituse avamise kuupäev ja kui avalik esmakasutamine ei lange kokku näituse avamise kuupäevaga, ka sellise avaliku esmakasutamise kuupäev. Tõendile lisatakse nimetatud asutuse poolt nõuetekohaselt kinnitatud andmed disainilahenduse tegeliku esitlemise kohta.

7 2002R2245 ET Kui taotleja soovib nõuda näituseprioriteeti pärast taotluse esitamist, tuleb ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva esitada prioriteedinõue, milles on märgitud näituse nimi ning kuupäev, mil esmakordselt esitleti toodet, milles või mille puhul disainilahendust kasutati. Lõikes 1 osutatud andmed ja tõendid esitatakse ametile kolme kuu jooksul pärast prioriteedinõude vastuvõtmist. Artikkel 10 Esitamiskuupäeva nõuete ja vorminõuete kontrollimine 1. Amet teatab taotlejale, et esitamiskuupäeva ei saa määrata, kui taotlus ei sisalda: a) taotlust disainilahenduse registreerimiseks ühenduse disainilahendusena; b) andmeid taotleja identifitseerimiseks; c) disainilahenduse kujutist artikli 4 lõike 1 punktide d ja e kohaselt või vajaduse korral näidist. 2. Kui lõikes 1 osutatud puudused kõrvaldatakse kahe kuu jooksul pärast teate kättesaamist, määratakse esitamiskuupäev kõigi puuduste kõrvaldamise kuupäeva põhjal. Juhul kui puudusi ei ole ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud, ei käsitata taotlust ühenduse disainilahenduse taotlusena. Makstud lõivud tagastatakse. 3. Amet teeb taotlejale ettepaneku kõrvaldada puudused ameti määratud tähtaja jooksul, kui esitamiskuupäeva määramise järel ilmneb kontrollimise käigus, et: a) artiklites 1, 2, 4 ja 5 sätestatud nõudeid või muid määruses (EÜ) nr 6/2002 või käesolevas määruses taotluste jaoks sätestatud vorminõudeid ei ole täidetud; b) ametile ei ole täies mahus laekunud kõik lõivud, mis tuleb tasuda vastavalt artikli 6 lõikele 1, mida tõlgendatakse koostoimes komisjoni määrusega (EÜ) nr 2246/2002; ( 1 ) c) kui artiklite 8 ja 9 kohaselt prioriteeti nõudes kas taotluses või üks kuu pärast taotluse esitamise kuupäeva ei ole nimetatud artiklite muud nõuded täidetud; d) kui koondtaotluse puhul kuuluvad tooted, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette nähtud, Locarno klassifikatsiooni mitmesse eri klassi. Eelkõige nõuab amet, et taotleja maksaks nõutavad lõivud kahe kuu jooksul pärast teatamist koos määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punktides a d sätestatud ja määrusega (EÜ) nr 2246/2002 ettenähtud lõivudega hilinenud makse eest. Esimese lõigu punktis d osutatud puuduse korral teeb amet taotlejale ettepaneku jagada koondtaotlus osadeks, et tagada artikli 2 lõikes 2 sätestatud nõuete järgimine. Lisaks sellele palub amet taotlejal maksta koondtaotluse osadeks jaotamisest tulenev kõigi taotluste lõivude kogusumma ameti määratava tähtaja jooksul. Pärast seda, kui taotleja on taotluse osadeks jagamise nõude määratud tähtaja jooksul täitnud, on sellest tuleneva taotluse esitamiskuupäev see esitamiskuupäev, mis määrati esialgu esitatud koondtaotlusele. 4. Kui lõike 3 punktides a ja d nimetatud puudusi ei kõrvaldata enne tähtaja lõppu, lükkab amet taotluse tagasi. ( 1 ) EÜT L 341, , lk 54.

8 2002R2245 ET Kui artikli 6 lõike 1 punktide a ja b kohaselt makstavaid lõive ei maksta enne tähtaja lõppu, lükkab amet taotluse tagasi. 6. Kui artikli 6 lõike 1 punktide c või d kohaselt makstavaid lisalõive täiendavate taotluste eest ei ole makstud või kui neid ei ole makstud täies mahus enne tähtaja lõppu, lükkab amet taotluse tagas kõigi täiendavate disainilahenduste osas, mida makstud summa ei kata. Kui puuduvad kriteeriumid, mille abil saaks kindlaks määrata, milliseid disainilahendusi kõnealune summa peaks hõlmama, käsitleb amet disainilahendusi artikli 2 lõike 4 kohaselt esitatud järjekorranumbrite alusel. Amet lükkab taotluse tagasi, kui see käsitleb disainilahendust, mille eest ei ole lisalõive makstud või mille eest neid ei ole makstud täies mahus. 7. Kui lõike 3 punktis c nimetatud puudusi ei kõrvaldata enne tähtaja lõppu, kaob selle taotluse suhtes prioriteediõigus. 8. Kui mõnda lõikes 3 nimetatud puudust ei kõrvaldata enne tähtaja lõppu ja kui selline puudus on seotud ainult mõne koondtaotluses käsitletud disainilahendusega, lükkab amet taotluse tagasi või kaob prioriteediõigus ainult asjaomaste disainilahenduste suhtes. Artikkel 11 Registreerimata jätmise põhjuste kontrollimine 1. Kui amet leiab käesoleva määruse artikli 10 kohase kontrollimise käigus määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 47 kohaselt, et disainilahendus, millele kaitset taotletakse, ei vasta määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 3 punktis a sätestatud disainilahenduse määratlusele või et disainilahendus on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalinõuetega, teatab ta taotlejale, et disainilahendust ei ole võimalik registreerida, ja täpsustab registreerimata jätmise põhjused. 2. Amet määrab tähtaja, mille jooksul taotleja võib esitada oma seisukohad, taotluse tagasi võtta või esitada selle muutmiseks disainilahenduse muudetud kujutise, tingimusel et säilib disainilahenduse eristatavus. 3. Kui taotleja ei suuda registreerimata jätmise põhjusi tähtaja jooksul kõrvaldada, lükkab amet taotluse tagasi. Kui kõnealused põhjused kehtivad ainult mõne koondtaotluses käsitletud disainilahenduse puhul, lükkab amet taotluse tagasi ainult nende disainilahenduste suhtes. M1 Artikkel 11a Tagasilükkamise põhjuste kontrollimine 1. Kui amet leiab rahvusvahelise registreeringu kontrollimise käigus määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 106e lõike 1 kohaselt, et disainilahendus, millele kaitset taotletakse, ei vasta kõnealuse määruse artikli 3 punktis a sätestatud disainilahenduse määratlusele või et disainilahendus on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalinõuetega, saadab ta Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole (edaspidi Rahvusvaheline Büroo ) hiljemalt kuue kuu jooksul pärast rahvusvahelise registreeringu avaldamist keeldumisteate vastavalt 2. juulil 1999 vastu võetud ja nõukogu otsusega 2006/954/EÜ ( 1 ) heaks kiidetud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni (edaspidi Genfi redaktsioon ) artikli 12 lõikele Amet määrab kindlaks tähtaja, mille jooksul on rahvusvahelise registreeringu omanikul määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 106e lõike 2 kohaselt võimalus loobuda rahvusvahelisest registreeringust ühenduse ( 1 ) ELT L 386, , lk 28.

9 2002R2245 ET M1 osas, piirduda ühenduse puhul ühe või mõne tööstusdisainilahenduseni rahvusvahelise registreerimisega või esitada märkusi. 3. Kui rahvusvahelise registreeringu omanikul peab määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 77 lõike 2 kohaselt olema esindaja ametis tehtavateks toiminguteks, peab teade sisaldama viidet omaniku kohustusele määrata esindaja kõnealuse määruse artikli 78 lõikes 1 osutatud tähenduses. Käesoleva artikli lõikes 2 kindlaksmääratud tähtaega kohaldatakse mutatis mutandis. 4. Kui omanik ei suuda kindlaksmääratud tähtaja jooksul esindajat määrata, keeldub amet rahvusvahelise registreeringu kaitsest. 5. Kui omanik esitab ametit rahuldavaid märkusi kindlaksmääratud tähtaja jooksul, võtab amet keeldumise tagasi ja teavitab sellest Rahvusvahelist Bürood vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 12 lõikele 4. Kui omanik ei esita vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 12 lõikele 2 ametit rahuldavaid märkusi kindlaksmääratud tähtaja jooksul, kinnitab amet otsuse rahvusvahelise registreeringu kaitsest keeldumise kohta. Kõnealust otsust võib edasi kaevata vastavalt määruse (EÜ) nr 6/2002 VII jaotisele. 6. Kui omanik loobub rahvusvahelisest registreeringust või piirdub ühenduse puhul ühe või mõne tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimisega, teavitab ta sellest Rahvusvahelist Bürood registrisse kandmiseks vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 16 lõike 1 punktidele iv ja v. Omanik võib teavitada ametit, esitades vastava avalduse. Artikkel 12 Taotluse tagasivõtmine või parandamine 1. Taotleja võib igal ajal tagasi võtta ühenduse disainilahenduse taotluse või koondtaotluse puhul mõned taotluses käsitletud disainilahendused. 2. Taotleja nõudel võib parandada ainult taotleja nime ja aadressi, sõnastus- või kirjavigu või ilmseid vigu, tingimusel et selline parandamine ei muuda disainilahenduse kujutist. 3. Lõikele 2 vastava taotluse muutmise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: a) taotluse toimiku number; b) taotleja nimi ja aadress artikli 1 lõike 1 punkti b kohaselt; c) kui taotleja on määranud endale esindaja, siis esindaja nimi ja tema tegevuskoha aadress artikli 1 lõike 1 punkti e kohaselt; d) viide sellele, millist taotluse osa soovitakse parandada, ning selle osa parandatud versioon. 4. Kui taotluse muutmisele esitatavad nõuded ei ole täidetud, siis teavitab amet taotlejat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet parandustaotluse tagasi. 5. Ühe taotleja kahe või enama taotluse sama osa muutmiseks võib esitada ühe parandustaotluse. 6. Lõikeid 2 5 kohaldatakse mutatis mutandis taotluste suhtes, millega soovitakse parandada taotleja nimetatud esindaja nime või tegevuskohta.

10 2002R2245 ET II PEATÜKK REGISTREERIMISKORD Artikkel 13 Disainilahenduse registreerimine 1. Kui taotlus vastab määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklis 48 sätestatud nõuetele, kantakse taotluses käsitletud disainilahendus ja käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2 osutatud andmed registrisse. 2. Kui taotluses sisaldub nõue avaldamine edasi lükata määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 kohaselt, kantakse registrisse ka see asjaolu ja edasilükkamistähtaja lõppkuupäev. 3. Artikli 6 lõike 1 kohaselt makstavaid lõive ei tagastata isegi mitte juhul, kui taotletavat disainilahendust ei registreerita. Artikkel 14 Registreeringu avaldamine 1. Disainilahenduse registreering avaldatakse Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis. 2. Kui lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, avaldatakse järgmised andmed: a) ühenduse disainilahenduse omaniku (edaspidi omanik ) nimi ja aadress; b) kui omanik on määranud esindaja, kes ei kuulu määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 77 lõike 3 esimese lõigu reguleerimisalasse, siis selle esindaja nimi ja tegevuskoht; kui sama tegevuskohaga esindajaid on rohkem kui üks, avaldatakse ainult esimesena nimetatud esindaja nimi ja selle järel sõnad ja teised ning tegevuskoht; kui eri tegevuskohtadega esindajaid on mitu, avaldatakse ainult käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punkti e kohaselt kindlaksmääratud kättetoimetamisaadress; kui artikli 62 lõike 9 kohaselt on määratud esindajate ühendus, avaldatakse ainult ühenduse nimi ja tegevuskoht; c) disainilahenduse kujutis artikli 4 kohaselt; kui disainilahenduse kujutis on värviline, tuleb registreering avaldada värvilisena; d) vajaduse korral viide sellele, et on esitatud artikli 1 lõike 2 punkti a kohane kirjeldus; e) viide toodetele, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette nähtud, koos Locarno klassifikatsiooni asjaomaste klasside ja alaklasside numbritega ning kõnealuse klassifikatsiooni kohaselt rühmitatuna; f) vajaduse korral disainilahenduse autori või autorite kollektiivi nimi; g) esitamiskuupäev, toimiku number ja koondtaotluse puhul iga disainilahenduse toimiku number; h) vajaduse korral andmed määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 42 kohase prioriteedinõude kohta; i) vajaduse korral andmed määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 44 kohase näituseprioriteedi nõude kohta; j) registreeringu kuupäev, registrinumber ja avaldamiskuupäev; k) keel, milles taotlus on esitatud, ja määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 98 lõike 2 kohaselt taotleja märgitud teine keel. 3. Kui taotluses nõutakse avaldamise edasilükkamist määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 kohaselt, avaldatakse märkus edasilükkamise kohta

11 2002R2245 ET Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis koos omaniku nime, võimaliku esindaja nime, esitamiskuupäeva, registreerimiskuupäeva ja taotluse toimiku numbriga. Disainilahenduse kujutist ja disainilahenduse väljanägemisele iseloomulikke üksikasju ei avaldata. Artikkel 15 Avaldamise edasilükkamine 1. Kui taotlus sisaldab nõuet avaldamise edasilükkamise kohta määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 kohaselt, teeb omanik koos taotlusega või hiljemalt kolm kuud enne 30 kuu pikkuse edasilükkamistähtaja lõppu järgmist: a) tasub artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud avaldamislõivu; b) koondtaotluse korral tasub artikli 6 lõike 1 punktis d osutatud täiendavad avaldamislõivud; c) kui artikli 5 kohaselt on disainilahenduse kujutis asendatud näidisega, siis esitab disainilahenduse kujutise artikli 4 kohaselt. See kehtib kõigi koondtaotluses käsitletud disainilahenduste puhul, mille avaldamist soovitakse; d) koondregistreeringu puhul osutab selgelt, milline koondtaotluses sisalduv disainilahendus avaldatakse või millisest disainilahendusest loobutakse või kui edasilükkamistähtaeg ei ole veel lõppenud, milliste disainilahenduste puhul edasilükkamistähtaeg jätkub. Kui omanik nõuab avaldamist enne 30 kuu pikkuse edasilükkamistähtaja lõppu, peab ta hiljemalt kolm kuud enne nõutud avaldamiskuupäeva olema täitnud esimese lõigu punktides a d sätestatud nõudmised. 2. Kui omanik ei suuda täita lõike 1 punktis c või d osutatud nõudmisi, teeb amet talle ettepaneku kõrvaldada puudused määratud tähtaja jooksul, mis ei lõpe mingil juhul pärast 30 kuu pikkust edasilükkamistähtaega. 3. Kui omanik ei suuda lõikes 2 osutatud puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldada: a) loetakse, et registreeritud ühenduse disainilahendusel ei olnud algusest peale määruses (EÜ) nr 6/2002 sätestatud mõju; b) kui omanik on nõudnud varasemat avaldamist lõike 1 teise lõigu kohaselt, ei peeta taotlust esitatuks. 4. Kui omanik jätab lõike 1 punktis a või b osutatud lõivud maksmata, teeb amet talle ettepaneku maksta need koos määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punktis b või d osutatud ja määruse (EÜ) nr 2246/2002 sätestatud hilinenud maksmisest tuleneva lõivuga kindlaksmääratud tähtaja jooksul, mis ei lõpe mingil juhul pärast 30 kuu pikkuse edasilükkamistähtaja lõppu. Kui makset ei sooritata kõnealuse aja jooksul, teatab amet omanikule, et registreeritud ühenduse disainilahendusel ei ole algusest peale olnud määruses (EÜ) nr 6/2002 sätestatud mõju. Kui koondtaotluse puhul sooritatakse makse kõnealuse tähtaja jooksul, kuid see ei ole piisav, et katta kõiki lõike 1 punktide a ja b kohaselt makstavaid lõive ja maksega hilinemise eest kohaldatavat lõivu, loetakse, et disainilahendustel, mille eest on lõivud tasumata, ei ole algusest peale olnud määruses (EÜ) nr 6/2002 sätestatud mõju. Kui ei ole selge, milliseid disainilahendusi peaks makstud summa hõlmama ja kui puuduvad muud kriteeriumid, et määrata kindlaks, milliseid disainilahendusi kõnealune summa peaks hõlmama, käsitleb amet disainilahendusi artikli 2 lõike 4 kohaselt esitatud järjekorranumbrite alusel.

12 2002R2245 ET Kui disainilahenduse eest ei ole tasutud täiendavat avaldamislõivu või kui seda ei ole tasutud täies mahus koos hilinenud maksest tuleneva lõivuga, loetakse, et sellisel disainilahendusel ei ole algusest peale olnud määruses (EÜ) nr 6/2002 sätestatud mõju. Artikkel 16 Avaldamine pärast edasilükkamistähtaega 1. Kui omanik on täitnud artiklis 15 sätestatud nõuded, teeb amet edasilükkamistähtaja möödumisel või kui nõutakse varasemat avaldamist, siis nii kiiresti kui tehniliselt võimalik, järgmist: a) avaldab registreeritud ühenduse disainilahenduse Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis koos artikli 14 lõikes 2 osutatud andmetega, andmetega selle kohta, et taotlus sisaldas avaldamise edasilükkamise nõuet määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 50 kohaselt, ja vajaduse korral selle kohta, et on esitatud näidis käesoleva määruse artikli 5 kohaselt; b) pakub avalikuks tutvumiseks kõiki disainilahendusega seotud toimikuid; c) avab avalikuks tutvumiseks kõik registrisse tehtud kanded, sealhulgas kanded, mis ei olnud avalikuks tutvumiseks avatud artikli 73 kohaselt. 2. Kui kohaldatakse artikli 15 lõiget 4, ei tehta käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toiminguid nende koondtaotluses käsitletud disainilahenduste puhul, mille kohta leitakse, et neil ei ole algusest peale olnud määruses (EÜ) nr 6/2002 märgitud mõju. Artikkel 17 Registreerimistunnistus 1. Pärast avaldamist väljastab amet omanikule registreerimistunnistuse, mis sisaldab artikli 69 lõikes 2 sätestatud registrikandeid ning teadet selle kohta, et need kanded on registrisse tehtud. 2. Omanik võib nõuda, et vastava lõivu tasumise korral antakse talle registreerimistunnistuse tõestatud või tõestamata ärakiri. Artikkel 18 Disainilahenduse säilitamine muudetud kujul 1. Kui määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 6 kohaselt säilitatakse ühenduse disainilahendust muudetud kujul, kantakse ühenduse disainilahendus muudetud kujul registrisse ja avaldatakse Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis. 2. Disainilahenduse säilitamine muudetud kujul võib hõlmata omaniku osalist õigustest loobumist, mille kohta kirjutatakse kuni 100 sõna pikkune selgitus, või kande tegemist ühenduse disainilahenduste registrisse disainilahendusega seotud õiguste osalist kehtetuks tunnistamist käsitleva kohtu otsuse või ameti otsuse kohta. Artikkel 19 Omaniku või tema registreeritud esindaja nime või aadressi muutmine 1. Kui omaniku nime või aadressi muutumine ei tulene registreeritud disainilahenduse üleandmisest, tehakse omaniku taotlusel kõnealuse muutuse kohta registrisse kanne.

13 2002R2245 ET Omaniku taotlus nime või aadressi muutmiseks sisaldab järgmisi andmeid: a) disainilahenduse registrinumber; b) omaniku registrisse kantud nimi ja aadress. Kui amet on andnud omanikule tunnuskoodi, piisab selle koodi mainimisest koos omaniku nimega; c) viide omaniku nimele ja aadressile sellisena, nagu neid on muudetud, artikli 1 lõike 1 punkti b kohaselt; d) kui omanik on määranud endale esindaja, siis esindaja nimi ja tema tegevuskoha aadress artikli 1 lõike 1 punkti e kohaselt. 3. Lõikes 2 osutatud taotluse puhul ei tule lõive tasuda. 4. Kui sama omanik soovib muuta nime või aadressi kahes või enamas registreeringus, võib ta selle kohta esitada ühe taotluse. 5. Kui lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded ei ole täidetud, siis teavitab amet taotlejat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet taotluse tagasi. 6. Lõikeid 1 5 kohaldatakse mutatis mutandis registreeritud esindaja nime või aadressi muutmise suhtes. 7. Lõikeid 1-6 kohaldatakse mutatis mutandis ühenduse disainilahenduse taotluste suhtes. Muudatus kantakse ameti toimikusse ühenduse disainilahenduse taotluse kohta. Artikkel 20 Registris olevate vigade ja registreeringu avaldamise vigade parandamine Kui disainilahenduse registreeringus või registreeringu avaldamises on ameti süül viga, parandab amet sellise vea omal algatusel või omaniku nõudel. Kui omanik esitab sellise nõude, kohaldatakse artiklit 19 mutatis mutandis. Nõude puhul ei tule lõive tasuda. Amet avaldab käesoleva artikli kohaselt tehtud parandused. III PEATÜKK REGISTREERINGU KEHTIVUSE PIKENDAMINE Artikkel 21 Registreeringu kehtivuse lõppemisest teatamine M1 Amet teatab registreeringu kehtivuse peatsest lõppemisest omanikule ja kõigile isikutele, kellel on seoses ühenduse disainilahendusega kantud registrisse õigus, sealhulgas litsents, vähemalt kuus kuud enne registreeringu kehtivuse lõppemist. Kui nimetatud teavet ei edastata, ei mõjuta see registreeringu kehtivuse lõppemist. Artikkel 22 Ühenduse disainilahenduse registreeringu kehtivuse pikendamine 1. Registreeringu kehtivuse pikendamise taotlus sisaldab järgmisi andmeid: a) pikendamist taotleva isiku nimi;

14 2002R2245 ET M1 b) registrinumber; c) vajaduse korral märge selle kohta, et pikendamist taotletakse kõigi koondtaotluses käsitletud disainilahenduste jaoks, või kui pikendamist ei taotleta kõigi selliste disainilahenduste jaoks, siis märge nende disainilahenduste kohta, mille jaoks pikendamist taotletakse. 2. Registreeringu pikendamise eest määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 alusel makstavad lõivud koosnevad järgmistest osadest: a) pikendamislõiv; juhul kui üks registreering hõlmab mitut disainilahendust, on pikendamislõiv proportsionaalne pikendamisega hõlmatud disainilahenduste arvuga; b) vajaduse korral pikendamislõivu hilinenud tasumisest või pikendamistaotluse hilinenud esitamisest tulenev määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 kohane lisalõiv, mis on täpsustatud määruses (EÜ) nr 2246/ Juhul kui käesoleva artikli lõikes 2 osutatud lõiv tasutakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 2246/2002 artikli 5 lõike 1 sätetega, käsitatakse seda pikendamistaotlusena, tingimusel et see sisaldab kõiki käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja b ning kõnealuse määruse artikli 6 lõikes 1 nõutud andmeid. 4. Kui pikendamistaotlus on esitatud määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõikes 3 ettenähtud tähtaja jooksul, kuid muud kõnealuse määruse artiklis 13 ja käesolevas määruses sätestatud pikendamistingimused ei ole täidetud, teavitab amet taotlejat puudustest. 5. Kui pikendamistaotlust ei esitata või esitatakse pärast määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõike 3 teises lauses määratud tähtaja möödumist või kui lõivud ei ole tasutud või on tasutud pärast kõnealuse tähtaja möödumist või kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, otsustab amet, et registreering on kehtivuse kaotanud, ning teavitab sellest vastavalt omanikku. Kui koondregistreeringu puhul ei ole makstud lõivud piisavad, et katta kõiki disainilahendusi, mille jaoks pikendamist taotleti, tehakse selline otsus alles pärast seda, kui amet on teinud kindlaks, milliste disainilahenduste katmiseks on makstud summa mõeldud. Kui puuduvad muud kriteeriumid, mille abil saaks kindlaks määrata, milliseid disainilahendusi kõnealune summa peaks hõlmama, käsitleb amet disainilahendusi artikli 2 lõike 4 kohaselt esitatud järjekorranumbrite alusel. Amet otsustab, et registreeringu kehtivus on lõppenud kõigi disainilahenduste puhul, mille eest ei ole pikendamislõivu tasutud või mille eest see on tasutud osaliselt. 6. Kui lõike 5 kohaselt tehtud otsus on jõustunud, kustutab amet disainilahenduse registrist kehtiva registreeringu aegumispäevale järgneval päeval. 7. Kui lõikes 2 sätestatud pikendamislõivud on makstud, kuid registreeringut ei pikendata, makstakse need lõivud tagasi. 8. Kahe või enama disainilahenduse kohta võib esitada ühe pikendamistaotluse, olenemata sellest, kas lahendused kuuluvad sama koondregistreeringu alla või mitte, kui nõutud lõivud on tasutud iga disainilahenduse eest, tingimusel et omanikud või esindajad on kõikidel juhtudel samad. Artikkel 22a Ühendust märkivate rahvusvaheliste registreeringute pikendamine Rahvusvahelist registreeringut pikendatakse vahetult Rahvusvahelises Büroos vastavalt Genfi redaktsiooni artiklile 17.

15 2002R2245 ET IV PEATÜKK ÜLEANDMINE, LITSENTSID JA MUUD ÕIGUSED, MUUDATUSED Artikkel 23 Üleandmine 1. Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 28 kohase üleandmise registreerimise taotlus sisaldab järgmisi andmeid: a) ühenduse disainilahenduse registrinumber; b) uue omaniku andmed artikli 1 lõike 1 punkti b kohaselt; c) kui üleandmine ei puuduta kõiki koondregistreeringuga hõlmatud disainilahendusi, siis andmed nende registreeritud disainilahenduste kohta, mis on üleandmisega seotud; d) üleandmist nõuetekohaselt tõendavad dokumendid. 2. Vajaduse korral võib avaldus sisaldada uue omaniku esindaja nime ja tema tegevuskoha aadressi, mis tuleb esitada artikli 1 lõike 1 punkti e kohaselt. 3. Avaldust ei loeta esitatuks enne, kui nõutud lõiv on tasutud. Kui lõiv ei ole tasutud või ei ole täielikult tasutud, siis teavitab amet sellest taotlejat. 4. Piisavaks tõendiks lõike 1 punkti d kohase üleandmise kohta on järgmised asjaolud: a) üleandmise registreerimise taotlusele on alla kirjutanud nii registreeritud omanik või tema esindaja ja õigusjärglane või tema esindaja või b) kui taotluse esitab õigusjärglane, lisatakse sellele registreeritud omaniku või tema esindaja allkirjaga avaldus selle kohta, et ta on nõus õigusjärglase registreerimisega, või c) taotlusele on lisatud täidetud üleandmisplank või -dokument, millele on alla kirjutanud registreeritud omanik või tema esindaja ja õigusjärglane või tema esindaja. 5. Kui üleandmise registreerimise suhtes kohaldatavad tingimused ei ole täidetud, teavitab amet taotlejat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet üleandmise registreerimise taotluse tagasi. 6. Kahe või enama registreeritud ühenduse disainilahenduse üleandmise registreerimiseks võib esitada ühe taotluse, kui registreeritud omanik ja õigusjärglane on kõigil juhtudel samad. 7. Lõikeid 1 6 kohaldatakse mutatis mutandis registreeritud ühenduse disainilahenduse taotluste üleandmise suhtes. Üleandmine kantakse ameti toimikusse ühenduse disainilahenduse taotluse kohta. Artikkel 24 Litsentside ja muude õiguste registreerimine 1. Artikli 23 lõike 1 punkte a, b ja c ning lõikeid 2, 3, 5 ja 6 kohaldatakse mutatis mutandis registreeritud ühenduse disainilahendust puudutava litsentsi andmise või üleandmise registreerimise, asjaõiguse seadmise või ülemineku registreerimise ja sundtäitmismeetmete registreerimise suhtes. Kui registreeritud ühenduse disainilahendus on seotud maksejõuetusmenetlusega, ei tule pädeva siseriikliku asutuse sellekohase registrisse kandmise nõude puhul lõivu tasuda.

16 2002R2245 ET Koondregistreeringu puhul võib iga registreeritud ühenduse disainilahenduse suhtes teistest eraldi anda litsentsi, seada asjaõiguse, kohaldada sundtäitmist või maksejõuetusmenetlust. 2. Kui registreeritud ühenduse disainilahendus on litsentsi objektiks ainult teatavas ühenduse osas või piiratud aja jooksul, märgitakse litsentsi registreerimise taotlusele see ühenduse osa või tähtaeg, milleks litsents antakse. 3. Kui litsentside ja muude määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklites 29, 30 või 32, käesoleva artikli lõikes 1 ja muudes käesoleva määruse asjaomastes artiklites sätestatud õiguste registreerimise suhtes kohaldatavad tingimused ei ole täidetud, annab amet sellest taotlejale teada. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet registreerimistaotluse tagasi. 4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis ühenduse disainilahenduse taotlustega seotud litsentside ja muude õiguste suhtes. Litsentsid, asjaõigused ja täitemeetmed kantakse ühenduse disainilahendust käsitlevasse ameti toimikusse. 5. Taotlus määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 16 lõike 2 kohase lihtlitsentsi saamiseks esitatakse kolme kuu jooksul pärast kuupäeva, mil on registrisse tehtud kanne uue omaniku kohta. Artikkel 25 Litsentside registreerimise erisätted 1. Registreeritud ühenduse disainilahendusega seotud litsents kantakse registrisse ainulitsentsina, kui disainilahenduse omaniku või litsentsiaat seda soovib. 2. Registreeritud ühenduse disainilahendusega seotud litsents kantakse registrisse all-litsentsina, kui selle on andnud litsentsiaat, kelle litsents on registrisse kantud. 3. Registreeritud ühenduse disainilahendusega seotud litsents kantakse registrisse territoriaalselt piiratud litsentsina, kui litsents antakse ainult teatava ühenduse osa jaoks. 4. Registreeritud ühenduse disainilahendusega seotud litsents kantakse registrisse ajutise litsentsina, kui litsents antakse piiratud ajaks. Artikkel 26 Litsentside ja muude õiguste registreeringu tühistamine ja muutmine 1. Artikli 24 kohaselt tehtud registreering tühistatakse ühe asjaomase isiku taotluse põhjal. 2. Taotlus sisaldab järgmist: a) registreeritud ühenduse disainilahenduse registrinumber või koondregistreeringu korral iga disainilahenduse number ja b) andmed õiguse kohta, mille registreeringut tahetakse tühistada. 3. Litsentsi või muu õiguse registreeringu tühistamise taotlus loetakse esitatuks pärast nõutava lõivu tasumist. Kui lõiv ei ole tasutud või ei ole täielikult tasutud, siis teavitab amet sellest taotlejat. Kui registreeritud ühenduse disainilahendus on seotud maksejõuetusmenetlusega, ei tule pädeva siseriikliku asutuse registrikande tühistamise nõude puhul lõivu tasuda.

17 2002R2245 ET Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis näitavad, et registreeritud õigus enam ei eksisteeri, või litsentsiaadi või muu õiguse omaniku avaldus selle kohta, et ta nõustub registreeringu tühistamisega. 5. Kui registreeringu tühistamise nõuded ei ole täidetud, teatab amet taotlejale nendest puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet registreeringu tühistamise taotluse tagasi. 6. Lõikeid 1, 2, 4 ja 5 kohaldatakse mutatis mutandis artikli 24 alusel tehtud registreeringu muutmise nõude suhtes. 7. Lõikeid 1 6 kohaldatakse mutatis mutandis artikli 24 lõike 4 kohaselt toimikutesse tehtud kannete suhtes. V PEATÜKK LOOBUMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE Artikkel 27 Loobumine 1. Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 51 kohase loobumise avaldus sisaldab järgmisi andmeid: a) registreeritud ühenduse disainilahenduse registrinumber; b) omaniku nimi ja aadress artikli 1 lõike 1 punkti b kohaselt; c) kui on määratud esindaja, siis esindaja nimi ja tema tegevuskoha aadress artikli 1 lõike 1 punkti e kohaselt; d) kui loobumisavaldus on seotud ainult osa koondregistreeringuga hõlmatud disainilahenduste puhul, siis nende disainilahenduste loetelu, mis on loobumisega seotud, või nende disainilahenduste loetelu, mille kohta registreering jääb kehtima; e) kui määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 51 lõike 3 kohaselt loobutakse registreeritud ühenduse disainilahendusest osaliselt, muudetud disainilahenduse kujutis määruse artikli 4 kohaselt. 2. Kui registrisse on kantud kolmanda isiku õigus registreeritud ühenduse disainilahendusele, siis loetakse loobumisega nõustumise piisavaks tõendiks see, kui selle õiguse omanik või tema esindaja on loobumisavaldusele alla kirjutanud. Kui litsents on registreeritud, registreeritakse disainilahendusest loobumine kolme kuu jooksul pärast kuupäeva, mil omanik teatab ametile, et on teavitanud litsentsiaati oma loobumiskavatsusest. Kui omanik tõendab ametile enne selle tähtaja möödumist, et litsentsiaat on andnud oma nõusoleku, registreeritakse loobumine viivitamata. 3. Kui määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 15 kohaselt on kohtule esitatud nõue seoses õigusega registreeritud ühenduse disainilahendusele, siis loetakse loobumisega nõustumise piisavaks tõendiks see, kui selle nõude esitaja või tema esindaja on loobumisavaldusele alla kirjutanud. 4. Kui loobumise suhtes kohaldatavaid nõudeid ei ole täidetud, siis teavitab amet avalduse esitajat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet loobumise registrisse kandmise tagasi. Artikkel 28 Kehtetuks tunnistamise taotlus 1. Ametile esitatav taotlus määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 52 kohaseks kehtetuks tunnistamiseks sisaldab järgmisi andmeid:

18 2002R2245 ET a) registreeritud ühenduse disainilahenduse kohta, mille suhtes kehtetuks tunnistamist taotletakse: i) selle registrinumber; ii) omaniku nimi ja aadress; b) aluste kohta, millele taotlus tugineb: i) teatis aluste kohta, millele kehtetuks tunnistamise taotlus tugineb; ii) määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktile d vastava taotluse korral lisaks sellele kujutis ja andmed, mis on vajalikud, et teha kindlaks eelmine disainilahendus, millele kehtetuks tunnistamise taotlus tugineb ja mis näitab, et taotlejal on õigus kasutada eelmist disainilahendust kehtetuks tunnistamise alusena kõnealuse määruse artikli 25 lõike 3 kohaselt; iii) määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktile e või f vastava taotluse korral lisaks sellele kujutis ja andmed, mis on vajalikud, et teha kindlaks kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks olev eristav märk või autoriõigusega kaitstud teos, ja andmed, mis näitavad, et taotleja on varasema õiguse omanik kõnealuse määruse artikli 25 lõike 3 kohaselt; iv) määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punktile g vastava taotluse korral lisaks sellele kujutis ja andmed nimetatud artiklis osutatud asjaomaste elementide kohta ja andmed, mis näitavad, et taotluse esitaja on kõnealuse määruse artikli 25 lõikes 4 osutatud isik või üksus, keda väärkasutus puudutab; v) kui kehtetuks tunnistamise aluseks on asjaolu, et registreeritud ühenduse disainilahendus ei vasta määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklis 5 või 6 osutatud nõuetele, viide eelmistele disainilahendustele ja nende reproduktsioonid, kui kõnealused varasemad disainilahendused võivad osutuda takistuseks registreeritud ühenduse disainilahenduse uudsusele või eristatavusele, ning dokumendid, mis tõendavad selliste varasemate disainilahenduste olemasolu; vi) märge kõnealuste aluste toetuseks esitatud faktide, tõendite ja argumentide kohta; c) taotleja kohta: i) tema nimi ja aadress artikli 1 lõike 1 punkti b kohaselt; ii) kui taotleja on määranud endale esindaja, siis esindaja nimi ja tema tegevuskoha aadress artikli 1 lõike 1 punkti e kohaselt; iii) määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti c kohase taotluse puhul lisaks sellele andmed, mis näitavad, et taotluse on esitanud isik või isikud, kellel on selleks nõuetekohased õigused kõnealuse määruse artikli 25 lõike 2 kohaselt. 2. Taotluse esitamisel tuleb tasuda määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 52 lõikes 2 osutatud lõiv. 3. Amet teavitab omanikku kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisest. Artikkel 29 Kehtetuks tunnistamise menetluses kasutatavad keeled 1. Kehtetuks tunnistamise taotlus esitatakse määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 98 lõikele 4 vastavas menetluskeeles. 2. Kui menetluskeel ei ole sama keel, milles taotlus on esitatud, ja kui omanik on oma seisukohad esitanud taotluse esitamise keeles, korraldab amet kõnealuste seisukohtade tõlkimise menetluskeelde.

19 2002R2245 ET Kolm aastat pärast kuupäeva, mis on kindlaks määratud määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 111 lõike 2 kohaselt, esitab komisjon määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklis 109 osutatud komiteele aruande käesoleva artikli lõike 2 kohaldamise kohta ja vajaduse korral ettepanekud ameti asjaomaste kulude piirmäära sätestamiseks määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 98 lõike 4 neljanda lõigu kohaselt. 4. Komisjon võib otsustada esitada lõikes 3 osutatud aruande ja võimalikud ettepanekud varasemal kuupäeval ja sellisel juhul käsitleb komitee neid eelisjärjekorras, kui lõikes 2 sätestatu võib põhjustada ebaproportsionaalseid kulutusi. 5. Kui taotlust kinnitavad tõendid ei ole esitatud kehtetuks tunnistamise menetluses kasutatavas keeles, esitab taotleja nende tõendite tõlke sellesse keelde kahe kuu jooksul pärast selliste tõendite esitamist. 6. Kui kehtetuks tunnistamise taotluse esitaja või omanik teatab ametile kahe kuu jooksul pärast seda, kui omanik sai käesoleva määruse artikli 31 lõikes 1 nimetatud teate, et nad on määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 98 lõike 5 kohaselt kokku leppinud muus menetluskeeles, peab taotleja, juhul kui taotlust ei ole esitatud selles keeles, esitama taotluse tõlke sellesse keelde ühe kuu jooksul nimetatud kuupäevast. Artikkel 30 Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasilükkamine vastuvõetamatuse tõttu 1. Kui amet leiab, et kehtetuks tunnistamise taotlus ei vasta määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklile 52, käesoleva määruse artikli 28 lõikele 1 või määruse (EÜ) nr 6/2002 või käesoleva määruse mõnele muule sättele, teavitab amet sellest taotlejat ning teeb talle ettepaneku kõrvaldada leitud puudused ameti määratava tähtaja jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata määratud tähtaja jooksul, lükkab amet taotluse vastuvõetamatuna tagasi. 2. Kui amet leiab, et nõutud lõive ei ole tasutud, annab ta sellest taotlejale teada ja teatab, et taotlus loetakse esitatuks siis, kui nõutavad lõivud tasutakse määratud tähtaja jooksul. Kui nõutavad lõivud makstakse pärast määratud tähtaja lõppu, makstakse nad taotlejale tagasi. 3. Lõike 1 kohasest kehtetuks tunnistamise taotluse tagasilükkamise otsusest teatatakse taotlejale. Kui taotlus loetakse lõike 2 kohaselt esitamata jäänuks, teatatakse sellest taotlejale. Artikkel 31 Kehtetuks tunnistamise taotluse menetlemine 1. Kui amet ei lükka kehtetuks tunnistamise taotlust tagasi artikli 30 kohaselt, edastab ta sellise taotluse omanikule ja palub tal esitada ameti määratud tähtaja jooksul oma seisukoha. 2. Kui omanik ei esita seisukohta, võib amet kehtetuks tegemise otsuse teha tema käsutuses olevate tõendite põhjal. 3. Kõik omaniku esitatud seisukohad edastatakse taotlejale, kellel amet võib paluda vastata tema määratava tähtaja jooksul. 4. Kõik määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 53 lõike 2 kohased teated ja kõik seoses sellega esitatud seisukohad edastatakse asjaomastele pooltele. 5. Amet võib teha pooltele ettepaneku jõuda sõbralikule kokkuleppele.

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem