Täiskasvanute koolituse seaduse 17 lõike 1 ja korrakaitseseaduse 1 lõike 3 alusel:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Täiskasvanute koolituse seaduse 17 lõike 1 ja korrakaitseseaduse 1 lõike 3 alusel:"

Väljavõte

1 KANTSLERI KÄSKKIRI nr 1.1-3/18/95 Täienduskoolitusasutus HORECA EDU OÜ riikliku järelevalve õiendi kinnitamine Täiskasvanute koolituse seaduse 17 lõike 1 ja korrakaitseseaduse 1 lõike 3 alusel: 1. Kinnitan HORECA EDU OÜ riikliku järelevalve õiendi (juurde lisatud) ning teen õiendi viiendas osas nimetatud ettekirjutused. 2. Kohustan täienduskoolitusasutuse pidajale tehtud ettekirjutuste osas esitama Haridus- ja Teadusministeeriumile kirjaliku aruande ettekirjutuse täitmist tõendavate dokumentidega viie tööpäeva jooksul pärast ettekirjutuse täitmise tähtaega. 3. Teen hoiatuse (juurde lisatud), et riikliku järelevalve õiendis tehtud ettekirjutuste täitmata jätmisel võib Haridus- ja Teadusministeerium rakendada sunniraha kuni 640 eurot vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele. 4. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. (allkirjastatud digitaalselt) Tea Varrak kantsler 1(12)

2 Lisa 1 KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Täienduskoolitusasutuses Horeca Edu OÜ riikliku järelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND RIIKLIKU JÄRELEVALVE LÄBIVIIMISE KOHTA TÄIENDUSKOOLITUASUTUSES HORECA EDU OÜ I SISSEJUHATUS 1.1. HORECA EDU OÜ (edaspidi täienduskoolitusasutus) on täienduskoolitusasutuse pidaja aadressil Sõle 3, Tallinn. Õpperuumid asuvad samal aadressil Riiklikku järelevalvet teostati haridus- ja teadusministri käskkirjade nr 1.12/17/316, nr 1.1-2/17/326 ja nr 1.1-2/18/37 alusel Riiklikku järelevalvet täienduskoolitusasutuse tegevuse õigusaktidele vastavuse üle teostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo, välishindamisosakonna peaekspert Evelyn Saul ja täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert Annaliisa Toom Riiklik järelevalve toimus kohapeal ja Riikliku järelevalve käigus vesteldi täienduskoolitusasutuse direktori ja koolitusasutuse töötajatega. Tutvuti täienduskoolitusasutuse pidaja veebilehe, dokumentatsiooni ja õppekeskkonnaga. Võrreldi dokumentide andmeid tegeliku olukorra ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) tehtud kannetega. Sihtasutuselt Innove võeti täienduskoolitusasutuse koka koolituse õppekavale eksperthinnang. II OLUKORRA KIRJELDUS 2.1. HORECA EDU OÜ on eraõiguslik täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis viib läbi täienduskoolitusi. Äriregistrisse on asutus kantud Esialgselt oli asutuse nimi Tallinna Erateeninduskooli Koolituskeskus OÜ. Täienduskoolitusasutusel on majandustegevusteade numbriga , mis on esitatud kahele õppekavarühmale hügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata ning majutamine ja toitlustamine. Täienduskoolitusasutusele on väljastatud aastal kolm tegevusluba eesti keele tasemeeksami koolituste läbiviimiseks tasemetel A2, B1 ja B2. Täienduskoolitusasutusel on veebileht Täienduskoolitusasutuse õppekeeleks on vene keel ja asjaajamiskeeleks on eesti keel. Täienduskoolitusasutus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Koolituste sihtgrupiks on registreeritud töötud, õppijad leitakse hankelepingute kaudu. Avatud turul täienduskoolitusasutus koolitusi ei paku. 2 (12)

3 2.2. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED Täiskasvanute koolituse seaduse (edaspidi TäKS) 7 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestab täienduskoolituse õppekorralduse alused, milles sätestatakse õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord. Samuti teised õppe korraldamiseks olulised tingimused. Täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused on reguleeritud dokumendis õppetöö korraldus. Õppetöö korralduse dokument ei ole TäKS 9 lõike 2 kohaselt kinnitatud. Õppetöö korralduse üldsätete punktis 4 on fikseeritud, et õppekavade koostamise aluseks on kooli õppekava või selle osa. Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul ( vestluse protokoll nr 1) on jäänud dokumenti ekslikult viide Tallinna Erateeninduskooli kutseõppe õppekavale. Õppetöö korralduse üldsätete punktis 9 on toodud välja, et korra mittetäitmisel on koolil õigus õppija koolituselt kõrvaldada, kuid sätestatud ei ole TäKS 7 lg 2 nõuete kohaselt olukordi, millistel juhtudel õppija koolituselt välja arvatakse. Sätestatud ei ole TäKS 7 lg 2 nõuetele vastavat täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimusi ja korda. Õppetöö korralduse tasuliste koolituste punkt 2 kohaselt kujuneb tasu hinnaläbirääkimise teel. Tasuliste koolituste punkti 8 kohaselt ei tagastata makstud tasu koolitusele mitteilmumisel ja poolelijätmisel. Dokumenti on vaja lisada täpne kord, millistel tingimustel makstud tasu ei tagastata. Õppetöö korralduse dokumendis puudub ka TäKS 7 lõike 2 alusel nõutav informatsioon õppemaksust vabastamise kohta. TäKS 7 lõike 2 kohaselt peavad õppekorralduse alustes olema kajastatud ka teised õppe korraldamiseks olulised tingimused. Näiteks ei ole dokumendis kirjeldatud täienduskoolitusasutuse eripära, et asutus ei vii läbi koolitusi, mille eest maksavad õppijad ise. Soovitustena võib välja tuua, et koolitusasutus täiendab õppetöö korralduse dokumenti järgmiste teemadega: õppekeel(ed); asjaajamiskeel; asukoht; valdkonnad, milles koolitusi läbi viiakse; koolituste kavandamise põhimõtted; õppijate õppetööst osavõtu arvestamise alused; dokumentide säilitamine jne. Õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise dokumentides ei ole haridus- ja teadusministri a määruse nr 27 Täienduskoolituse standard (edaspidi täienduskoolituse standard) 3 lg 7 kohaselt reguleeritud, kes allkirjastab väljastatavad tõendid ja tunnistused. TäKS 8 lõige 2 seab täienduskoolitusasutuse pidajale kohustuse avalikustada täienduskoolitusasutuse veebilehel õppekorralduse alused. Õppekorralduse aluste dokument on eestikeelsel veebilehel avalikustatud. Venekeelsel lehel pole avaldatud õppekorralduse aluste dokumenti. Arvestades et koolitused on peamiselt suunatud venekeelsele elanikkonnale ning info veebilehel avalikustamise eesmärk on teha see kättesaadavaks õppijale, võiks kogu vajalik info olla veebilehel kättesaadav ka vene keeles KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED TäKS 7 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestab täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused, milles sätestatakse vähemalt täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord ning täienduskoolitusasutuse kohta tagasiside kogumise kord. Täienduskoolitusasutus on kehtestanud kvaliteedi tagamise alused, kuid selle dokumendi punktis 2 on märgitud, et õppekavade koostamisel lähtutakse kohustuslikest õigusaktidest, kuid TäKS 7 lõike 3 alusel on lahti kirjutamata, kuidas tagatakse õppekavade kvaliteet. Lisamata on aspektid, kuidas toimub õppekavade kaasajastamine, kas toimub õppekavade regulaarne ülevaatus jm. 3 (12)

4 Kvaliteedi tagamise dokumendi punktis 4 on fikseeritud, et koolitused viiakse läbi HORECA EDU OÜ õppeklassides aadressil Parda 6, kolmandal korrusel. Teave on vastuoluline, sest koka koolituse õppekavas on märgitud, et koolitus viiakse läbi ruumides aadressiga Sõle 3. Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul ( vestluse protokoll nr 1) kasutati aadressil Parda 6 asuvaid õpperuume viimati aastal, kuid käesolevast aastast rendilepinguid ruumide kasutamiseks sõlmitud ei ole, seega on kvaliteedi tagamise alustes info uuendamata. TäKS 8 lõige 2 seab täienduskoolitusasutuse pidajale kohustuse avalikustada täienduskoolitusasutuse veebilehel kvaliteedi tagamise alused. Kvaliteedi tagamise aluste dokument on eestikeelsel veebilehel avalikustatud. Venekeelsel lehel pole avaldatud kvaliteedi tagamise aluste dokumenti ÕPPEKAVAD TäKS 8 lõige 2 seab täienduskoolitusasutuse pidajale kohustuse avalikustada täienduskoolitusasutuse veebilehel õppekavad. Venekeelsel lehel olevad õppekavad ei vasta täienduskoolituse standardis kehtestatud õppekava miinimumnõuetele. Puuduvad õpiväljundid, esitatud pole õppe mahtu, alustamistingimusi, lõpetamisnõudeid jne. Eestikeelsel täienduskoolitusasutuse veebilehel ei ole õppekavad TäKS 8 lõike 2 kohaselt avalikustatud. Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul töötab HORECA EDU OÜ ainult hangetel osalemise kaudu, seega vaadatakse iga hanke puhul õppekava üle. Veebilehel olev õppekava ei pruugi olla sama, millega osaletakse hankel. Pakkumuse üks osa on õppekava, millel on kindlad nõuded. Vastavalt nendele nõuetele muudetakse ka õppekava. TäKS 8 lõike 4 kohaselt ei pea täienduskoolitusasutuse pidaja avalikustama õppekavasid, kui õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks. Soovitustena võib välja tuua, et sellisel juhul peaks täienduskoolitusasutus veebilehel märkima, et tegemist on näidisõppekavadega, mille alusel töötatakse välja konkreetsed õppekavad hangetel osalemise tarbeks, mida veebilehel ei avalikustata. Järelevalves tutvuti põhjalikumalt kahe koolituse õppekavaga (koka koolitus ja motivatsioonikoolitus), millest 2016/2017. ja 2017/2018. õppeaastatel koolituste läbiviimisel lähtuti. Kõigis õppekavades arvestatakse õppe mahtu akadeemilistele tundidele lisaks ka õppenädalates. Täienduskoolitusasutuse pidaja selgitusel ( vestluse protokoll nr 1) on sattunud õppekavadesse õppenädalate andmed ekslikult ning edaspidiselt neid õppekavades ei kasutata Motivatsioonikoolituse õppekava Õppekava koostamise aluseks on märgitud majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava (RTL 2009, 15, 176) ja kutsestandard /8k. Kutsestandardile viitamisel tuleb tulenevalt täienduskoolituse standardi 2 lg-st 4 märkida kutsestandardi nimetus. Kui järgitakse mõnda üksikut kompetentsi, mitte kutsestandardit tervikuna, siis tuleb see koostamise aluses selgelt välja tuua. Antud juhul on lisatud vaid kutsestandardi tähis, mis sisaldab 4. taseme koka kutsestandardit, mis kehtis ajavahemikus Ei selgu, millist kompetentsi täienduskoolitusasutus konkreetsest kutsestandardist koolitusel aluseks võttis. Teine koostamise alus on haridus- ja teadusministri määrus Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava, mis on kaotanud kehtivuse 4. märtsil (12)

5 Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul ei ole õppekava koostatud riikliku õppekava põhjal, vaid viide on jäänud õppekavasse ekslikult. Õppekavarühmaks on valitud sotsiaal- ja käitumisteadused, mida täienduskoolituse standardi lisas olevas loetelus õppekavarühmana esitatud ei ole. Seega vajab õppekavarühm standardi 2 lg 1 p 2 alusel korrigeerimist. Koolitus tuleb liigitada standardi 2 lg 1 p 2 ja lisa alusel õppekavarühma isikuareng, kuhu määratletakse õppekavad, mis mõjutavad õppija vaimset ja sotsiaalset võimekust. Täienduskoolitusasutus peab lisama õppekavarühma ka oma majandustegevusteatele. Koolituse õppekava mahuks on märgitud 80 akadeemilist tundi, kuid lahti on täienduskoolituse standardi 2 lg 1 p 5 kohaselt kirjutamata auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaalud. Õppekavasse ei ole lisatud ka täienduskoolituse standardi 2 lg 1 p 10 alusel koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldust koolitajal. Kokkuvõtvalt võib tuua välja, et õppekavas esineb mitmeid puudusi Koka koolituse õppekava Õppekava koostamise aluseks on märgitud majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava (RTL 2009, 15, 176) ja kutsestandard /8k. Kutsestandardile viitamisel tuleb tulenevalt täienduskoolituse standardi 2 lg-st 4 ära märkida kutsestandardi nimetus. Antud juhul on lisatud kutsestandardi tähis, mis sisaldab 4. taseme koka kutsestandardit, mis kehtis ajavahemikus Täienduskoolitusasutuse pidaja kinnitas, et kutsestandard on võetud koolituse õppekava aluseks täies ulatuses. Kui järgitakse kutsestandardi kompetentse, siis peab vastavalt täienduskoolituse standardi 2 lõikele 4 loetlema koolituse õppekavas ka kutsestandardi asjaomased kompetentsid. Õppekavas on märgitud, et kokal on võimalik spetsialiseeruda restoranitööle või suurköögitööle. Samas toiduvalmistamise mooduli õpiväljundid ei kajasta, et õppija oskab mooduli lõpuks valmistada toite suurtes kogustes, oskab planeerida ajaressursse suurte toorainekoguste töötlemisel, suudab vastutada toitude serveerimise eest suurköökidele omastel viisidel (termotoitlustamine jne) nagu kehtinud 4. taseme koka kutsestandard ette näeb, mistõttu puudub ka kindlus, et koka koolituse läbimisel saavutavad osalejad kõik kutsestandardiga nõutavad pädevused. Kuna õppekava sisu ei vasta õppekava aluseks olevale kutsestandardile, on sellest tulenevalt vajalik õppekava muuta, jättes välja viited kutsestandardile või täiendada õppekava vastavalt kehtivas kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele. Kui õppekava eesmärgiks ei ole kõikide kutsestandardis nimetatud kompetentside saavutamine, on vajalik välja tuua ainult konkreetsed kompetentsid ja viia õpekava sisu nimetatud kompetentsidega vastavusse. Õppekavas on märgitud, et õppekava läbimisel võib õppija taotleda 4. taseme koka kutsekvalifikatsiooni, mis on eksitav, sest lisamata on jäänud, et kutseeksamile pääsemiseks peavad olema täidetud teisedki nõuded. Korrektne oleks märkida, et koolituse läbimine loob eeldused 4. taseme koka kutseeksami sooritamiseks, kui taotlejal on olemas ka aastane kokatöö kogemus. Teine koostamise alus on haridus- ja teadusministri määrus Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava, mis on kaotanud kehtivuse 4. märtsil Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul tegelikult ei ole õppekava koostatud riikliku õppekava põhjal, vaid õppekavasse on jäänud ekslikult viide riiklikule õppekavale. Koolitus koosneb koka õppekava järgi õppeajast (512 akadeemilist tundi), praktikaajast (80 akadeemilist tundi) ja eksamiperioodist (8 akadeemilist tundi). Täienduskoolituse standardi 2 lg-st 5 eristab auditoorset, praktilist ja iseseisvat tööd ning sellest tuleb ka koolituse ülesehitusel lähtuda. 5 (12)

6 Vaadeldud õppekava on moodulipõhine ja koosneb ainult kohustuslikest moodulitest. Valikõpinguid ja iseseisvat tööd õppekava ei sisalda. Moodulite kaupa on välja toodud õpiväljundid ja lisatud on kokkuvõtvad eesmärgid. Õppe sisu lühikirjeldus on esitatud tabelina, kus on märgitud mooduli nimetus, õppetundide arv, õppesisu lühikirjeldus ja õpiväljundid. Antud esituse puhul juhul pole võimalik hinnata õppekava sidusust, sest avamata on jäänud õppemetoodika ning see, kuidas õppija peab moodulite õpiväljundite saavutamist demonstreerima. Õppekava lõpus on välja toodud, et kursuse vältel omandatud teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme (rühmatööd, testid jne), kuid need on nii üldiselt sõnastatud, et kontrollivorme pole võimalik seostada ühegi õpiväljundiga. Soovitusena toome välja, et õppekavas on asjakohane kirjeldada õppe sisu, õppemeetodid ja mahtu koos. Samuti peavad hindamismeetodid ja kriteeriumid olema seotud õpiväljunditega. Koolituse lõpetamise tingimused on esitatud vastuoluliselt. Märgitakse, et õpilane on koolituse lõpetanud pärast käesoleva koolituse täitmist täies mahus, millest järeldub, et ühtki puudutud tundi ei tohi õppijal olla. Samas lisatakse, et kooli lõpetamiseks on vaja sooritada lõpueksam, mille eelduseks on, et õppija on läbinud kursuse õppekava põhiõpingud, kuid koolitus põhiõpingutest koosnebki. Õppekavasse ei ole lisatud täienduskoolituse standardi 2 lg 10 kohaselt koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldust koolitajal või koolitajatel. Koka koolituse õppekavas kasutatakse palju kutseharidusele omaseid termineid. Näiteks on õppekavas läbivalt kasutusel kutseõpetaja mõiste, kuid TäKS 11 kohaselt viib täienduskoolitusi läbi täiskasvanute koolitaja. Õppekavarühmaks on valitud toitlustus- ja majutusteenindus, mida täienduskoolituse standardi lisas olevas loetelus ei esine. Samas on õppekava tiitellehel kasutatud korrektset rühma majutamine ja toitlustamine. Sihtasutuse Innove poolt a kirjaga nr 5.1-5/ antud hinnangu põhjal ei vasta õppekava kehtivale 4. taseme koka kutsestandardile (kinnitatud Teeninduse kutsenõukogus a) ja väljundipõhise õppe koostamise põhimõtetele. Koolitus mahuga 640 akadeemilist tundi ei võimalda saavutada kõiki koka kompetentse. Kuna õppeaeg ei võimalda saavutada õppekavas kirjeldatud kompetentse, on vajalik õppekavas õppeaega muuta või võtta õppekava koostamise aluseks kompetentsid, mis on õppekavas ettenähtud õppeajaga saavutatavad Täienduskoolitusasutuse teised õppekavad Veebilehel on avalikustatud järgmiste õppekavade lühiandmed: restoranijuhtimine, pagarkondiiter, abikoka koolitus, koka-pagari koolitus, meisterkoka koolitus, abipagari koolitus ja andragoogika koolitus. Abipagari koolitus kuulub õppekavarühma toiduainete töötlemine ja andragoogika koolitus aineõpetaja koolituse õppekavarühma. Täienduskoolitusasutus ei ole neid õppekavarühma majandustegevusteatele nr lisanud. Täienduskoolitusasutus on majandustegevusteatele lisanud õppekavarühma hügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata, mis ei kuulu täienduskoolituse õppekavarühmade loetelusse, mis on kinnitatud täienduskoolituse standardi lisas ÕPPEKESKKOND Täienduskoolitusasutus kasutab suulisel kokkuleppel SA Tallinna Erateeninduskooli ruume aadressil Sõle oli Tallinna Erateeninduskool SA ja HORECA EDU OÜ vahel sõlmitud ruumide kasutamiseks ajutise kasutamise leping. Terviseameti Põhja talitus on väljastanud hinnangu SA Tallinna Erateeninduskooli ruumide kohta, et ruumide koosseis ja nende tervisekaitseline seisund vastavad tegevusalale. 6 (12)

7 Järelevalve käigus kontrolliti, kas õppekavades kirjeldatud õppekeskkond vastab tegelikkusele. Koka koolituse õppekavas on fikseeritud, et õppetöö läbiviimiseks on aadressil Sõle 3 kööklaboratoorium ja kolm õppeklassi. Õppekeskkond ei vasta täiel määral õppekavas esitatule. Tegelikkuses on köök-laboratoorium, mis sisaldab ka õppeklassi osa. Lisaks on kaasaegne koolitusruum 24 töökohaga. Rohkem õppeklasse täienduskoolitusasutusel siiski pole, sest fuajeed kasutatakse mõnikord küll toitude ja jookide serveerimiseks, aga mitte eraldi õppeklassina. Köök-laboratooriumis saab korraga toimetada kuni 10 õppijat. Kontrollides direktori käskkirju õppijate koolitusele vastuvõtmise kohta selgus, et perioodil enam kui 10 õppijat koka koolitusele vastu ei võetud. Täienduskoolitusasutuse õppekeskkond on piisav koka koolituse läbiviimiseks, sest köök-laboratooriumis on olemas vahendid, mida õppijal on kursust läbides võimalik kasutada. Köögi sisustuse osas on olemas elektripliidid, töölauad, valamud, nõudepesumasin, lisaks väikevahendid (kastrulid, pannid, vormid mõõtenõud jne) ja serveerimisvahendid (serviisid, söögiriistad, kandikud jne). Motivatsioonikoolituse õppekavas on fikseeritud, et õppetöö läbiviimiseks on olemas õppeklass, mis on varustatud kontorimööbli (lauad, toolid), seinatahvli, dataprojektoriga jne. Õppeklass vastab täiel määral õppekavas esitatule TUNNISTUSTE JA TÕENDITE ÜLE ARVESTUSE PIDAMINE Vastavalt täienduskoolituse standardi 3 lõikele 8 peab täienduskoolitusasutus väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdama ja nende üle arvestust pidama. Täienduskoolitusasutus peab tunnistuse üle arvet Exceli tabelis alates Eraldi arvestust veel varem väljastatud dokumentide üle ei peetud. Ka ei teinud täienduskoolitusasutus väljastatud tunnistustest endale koopiaid. Seega a kohta esitatud tegevusnäitajate andmete õigsust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada. Tabelisse on märgitud koolituse lõpetanud isiku ees- ja perekonnanimi, koolituse algus ja lõpp, õppekava isikukood ja tunnistuse number. Tabeli osades kohtades ei ole märgitud standardi 3 lg 3 p 1 ja 7 kohaselt nõutud isikukoode ja mõnedes kohtades on tunnistuse numbreid. Täienduskoolitusasutuses tõendite väljastamise kohta eraldi arvestust ei peeta. Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul asutus tõendeid ei väljasta, sest kõik koolitused lõppevad õpiväljundite hindamise ja tunnistuste väljastamisega. Täienduskoolituse standard näeb siiski ette tõendite üle arvestuse pidamise TEGEVUSNÄITAJAD TäKS 8 lg 5 alusel aastal esitatud tegevusnäitajate andmetest selgub, et ajavahemikus on koolitusi läbi viidud kolmes õppekavarühmas personaalsed pädevused, meditsiiniline teenindamine ning majutamine ja toitlustamine, lisaks eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavaid koolitusi A2 tasemel. Alustanud õppijaid on sellel perioodil 200. Kokku on lisatud näitajate andmetesse 200 kursust, millest võib järeldada, et tegemist oli individuaalkursustega. Täienduskoolitusasutuse pidaja selgituse ( vestluse protokoll nr 1) kohaselt on andmetesse sattunud eksitus ja ükski õppija individuaalkursusel osalenud ei ole. Õppekavarühmas personaalsed pädevused viidi läbi motivatsioonikoolitusi. Õppekavarühmas majutamine ja toitlustamine viidi läbi koka koolitusi. Täienduskoolitusasutuse pidaja sõnul viidi läbi õppekavarühmas meditsiiniline teenindamine toiduhügieenikoolitust, mis on koka koolituse üks osa, kuid osalejatele väljastatakse eraldi tunnistus ka toiduhügieenikoolituse läbimise kohta, mis tuleneb toiduseaduse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 852/2004 nõuetest. 7 (12)

8 2.8. TÄISKASVANUTE KOOLITAJAD TäKS 11 lõige 2 seab täienduskoolitusasutuse pidajale kohustuse tagada täienduskoolituse läbiviimiseks õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu. Järelevalve käigus esitati kaheksa täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitaja andmed, kes asutuses koolitusi läbi viivad. Enamasti on tegemist SA Tallinna Erateeninduskooli palgal olevate töötajatega, kellega sõlmitakse koolituse läbiviimiseks eraldi käsundusleping. Täienduskoolitusasutuse poolt kaasatud koolitajatel on enamasti valdkondlik haridus ja kutse, töökogemus õpetatavas valdkonnas ja valdavalt ka täiskasvanute koolitaja kutse või läbitud pedagoogiline tasemeõppe. Täienduskoolitusasutusel on koolitajate nimed koos kvalifikatsiooni kirjeldusega avalikustatud veebilehel õppekavade lühiandmete juures. Üldjuhul ei esitata koolitajate nimesid õppekavades. Soovitusena võib välja tuua, et info koolitajate kohta võiks paikneda veebilehe eraldi osas. Sellisel juhul on teave koolitajate kohta leitav ühest kohast. Veebilehel võib ka koolitajate andmeid mitte avalikustada, kui õppekavad on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks. Järelevalves selgus, et koolitajate nimed eestikeelsel ja venekeelsel lehel ei kattu, näiteks on eesti keeles välja kuulutatud pagar-kondiitri koolitusel märgitud koolitajateks Irina Soldatova ja Olga Gusseva, kuid venekeelsel lehel on koolitajaks Veera Jefremova toimunud andragoogika koolitusel on venekeelsel lehel märgitud koolitajaks Veera Jefremova ja eestikeelsel lehel Irina Soldatova. Vestlusest täienduskoolitusasutuse pidajaga selgus, et andragoogika koolitusi viib läbi siiski Irina Soldatova, kuid Veera Jefremova aitab õppijatel kursuse lõpul kokku panna kutse taotlemise jaoks dokumente VEEBILEHT Täienduskoolitusasutus on kohustatud pidama täienduskoolituse teabe avalikustamiseks veebilehte. Teave on avalikustatud veebilehel Veebilehel cook.ee on esitatud teave nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Järelevalve käigus saadud ülevaatest selgus, et kõige põhjalikum info on esitatud eestikeelsel lehel seisuga on teave eestikeelsel, ingliskeelsel ja venekeelsel veebilehel erinev ja vastuoluline. Nii venekeelsel kui ka ingliskeelse veebilehe tutvustavas osas on kirjutatud, et kõik kursused on litsentseeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumis, lõpetajatele väljastatakse diplom, mis kehtib Euroopa Liidus - Rootsist Kreekani. Samuti on märgitud, et kursuste läbimine tõstab kvalifikatsiooni. Haridus- ja Teadusministeerium ei anna majandustegevusteatele omapoolset kinnitust, luba ega väljasta haldusakti, samuti ei litsentseerita koolitusi. Seega on ekslik väide, et kõik kursused on litsentseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis ja diplomid kehtivad Euroopa Liidus. Täienduskoolitusasutus ei väljasta koolituse lõppedes osalejatele diplomeid, vaid annab standardi 3 lg 2 ja 3 alusel välja tunnistusi ja tõendeid. Kursustel osalejad täiendavad koolitustel küll oma teadmisi ja oskusi, kuid nende kvalifikatsioonitase ei tõuse. Järelevalve käigus juhiti täienduskoolitusasutuse pidaja tähelepanu eelnimetatud ebatäpsustele asutuse veebilehel. Veebilehel on märgitud, et MTÜ Eesti gastronoomiline teater/horeca EDU OÜ on hea kool kogu eluks. Avaldatud lause tekitab segadust selles osas, justkui oleks MTÜ Eesti gastronoomiline teater ja HORECA EDU OÜ puhul tegemist ühe täienduskoolitusasutusega. Täienduskoolitusasutuse pidaja selgitusel on mittetulundusühingu nimi jäänud veebilehele ekslikult ning cook.ee avalikustatud teave käib ainult HORECA EDU OÜ kohta. 8 (12)

9 III KOKKUVÕTE 3.1. HORECA EDU OÜ on eraõiguslik täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis on Eesti Hariduse Infosüsteemi esitanud a majandustegevusteate nr Täienduskoolitusasutusele on väljastatud aastal kolm tegevusluba eesti keele tasemeeksami koolituste läbiviimiseks tasemetel A2, B1 ja B Täienduskoolitusasutus tegutseb õppetöö korralduse dokumendi alusel, milles puudub informatsioon õppemaksust vabastamise tingimuste ja korra ning teiste õppe korraldamiseks oluliste tingimuste kohta. Kehtestatud ei ole tunnistuste ja tõendite allkirjastamise korda Kvaliteedi tagamise dokumendis ei ole kirjeldatud, kuidas tagatakse õppekavade kvaliteet Täienduskoolitusasutuse õppekavades ei ole lisatud koolitajate koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusi. Õppekavades on viidatud riiklikele õppekavadele, mida tegelikult aluseks võetud ei ole. Kokkuvõtvalt võib tuua välja, et õppekavades esineb mitmeid puudusi. Pole võimalik hinnata õppekavade sidusust, sest avamata on jäänud õppemetoodika ning see, kuidas õppija peab moodulite õpiväljundite saavutamist demonstreerima. Täienduskoolitusasutuse veebilehel pole avalikustatud tervikõppekavu, vaid osaliselt õppekavade lühiandmed Õppekeskkond ei vasta täiel määral koka koolituse õppekavas esitatule Tunnistuste üle hakkas täienduskoolitusasutus arvestust pidama oktoobris 2016, mistõttu on a kohta esitatud täienduskoolituste tegevusnäitajate andmete õigsust keeruline tõendada a esitatud tegevusnäitajate arvulised andmed on vastuolulised Täienduskoolitusasutus kasutab täiskasvanute koolitajatena SA Tallinna Erateeninduskooli palgal olevaid töötajaid, kellega sõlmitakse koolituse läbiviimiseks eraldi käsundusleping Täienduskoolitusasutus peab koolitusteabe avalikustamiseks veebilehte Teave veebilehel on eksitav ja vastuoluline. Venekeelsel kui ka ingliskeelse veebilehel esitatud teave ei kattu eestikeelse lehega. Esineb eksitavat infot diplomite, kvalifikatsiooni tõstmise ja litsentseeritud kursuste kohta. IV ETTEPANEKUD TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE PIDAJALE 4.1. Kui täienduskoolitusasutuse veebileht luuakse mitmekeelsena, avalikustada veebilehele täiskasvanute koolituse seaduse 8 lõikes 2 kehtestatud nõuded kõikides keeltes, et seadusega kehtestatud teave jõuaks üheselt mõistetavalt ka õppijateni, kelle emakeel ei ole eesti keel Eemaldada õppetöö aluste dokumendist vananenud teave kooli kutseõppe õppekava kohta Eemaldada kvaliteedi tagamise aluste dokumendist vananenud teave koolitusruumide asukoha kohta Kui kutseeksami sooritamise eeltingimuseks on töökogemuse omamine, tuua see õppekavas välja. 9 (12)

10 4.5. Eemaldada õppekavadest õpingute läbimise arvestusühik õppenädal ning tuua õppekavade maht välja üksnes akadeemilistes tundides Kirjeldada õppekavades õppe sisu, õppemeetodeid ja mahtu koos Siduda õppekavades õpiväljundid hindamismeetodite ja kriteeriumidega Eemaldada täienduskoolitusasutuse veebilehelt cook.ee eksitav teave selle kohta, et kõik kursused on litsentseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis, lõpetajatele väljastatakse diplom, kursuste läbimine tõstab kvalifikatsiooni ning viide MTÜ-le Eesti gastronoomiline teater, kes justkui viiks läbi samu koolitusi. V ETTEKIRJUTUSED TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE PIDAJALE 5.1. Eemaldada täienduskoolituse standardi 1 ja selle lisa alusel majandustegevusteatest õppekavarühm hügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata, mis ei kuulu täienduskoolituse õppekavarühmade loetelusse, õppekavarühmad on kinnitatud täienduskoolituse standardi lisas. Täitmise tähtaeg: Lisada majandustegevusteatele kõik õppekavarühmad, milles viiakse täienduskoolitusi läbi, lähtudes TäKS 3 lõikest 2. Täitmise tähtaeg: Kinnitada täienduskoolituse õppekorralduse aluste dokument lähtudes TäKS 9 lõikest 2. Täitmise tähtaeg: Kehtestada õppetöö aluste dokumendis, millistel juhtudel õppija koolituselt välja arvatakse, millistel tingimustel makstud õppetasu ei tagastata ja millistel juhtudel õppetasust vabastatakse vastavalt TäKS 7 lõikele 2. Täitmise tähtaeg: Täiendada õppetöö korralduse dokumenti kajastades ka teisi õppe korraldamiseks olulisi tingimusi (näiteks eripära, et täienduskoolitusasutus avatud turul koolitusi ei paku, õppekeel, õppe kavandamine, valdkonnad, milles koolitusi läbi viiakse) lähtudes TäKS 7 lõikest 2. Täitmise tähtaeg: Lisada kvaliteedi tagamise aluste dokumenti õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord lähtudes TäKS 7 lõikest 3. Täitmise tähtaeg: Esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile tutvumiseks täpsustatud andmetega aasta tunnistuste register ning tagada, et Eesti Hariduse Infosüsteemi esitatud andmed ja tunnistuste registris välja toodud andmed kattuksid, lähtudes täienduskoolituse standardi 3 lõikest 8 ja TäKS 8 lõigetest 5 ja 6. Täitmise tähtaeg: Tuua kõikides õppekavades välja koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal lähtudes täienduskoolituse standardi 2 lõige 1 punktist 10. Täitmise tähtaeg: Tuua kõikides õppekavades välja auditoorse ja praktilise töö maht akadeemilistes tundides lähtudes täienduskoolituse standardi 2 lg 1 punktist 5. Täitmise tähtaeg: (12)

11 5.10. Tulenevalt täienduskoolituse standardi 2 lõikest 4, muuta õppekavasid motivatsioonikoolitus ja koka koolitus, jättes välja viited kutsestandardile või täiendada õppekavasid vastavalt kehtivas kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele. Kui õppekava eesmärgiks ei ole kõikide kutsestandardis nimetatud kompetentside saavutamine, tuua välja ainult konkreetsed kompetentsid. Täitmise tähtaeg: Tuua õppekavades motivatsioonikoolitus ja koka koolitus välja korrektsed õppekavarühmade nimetused, lähtudes täienduskoolituse standardi 2 lg 1 punktist 2 ning täienduskoolituse standardi lisast. Täitmise tähtaeg: a Eemaldada õppekavadest motivatsioonikoolitus ja koka koolitus viited kutseõppe riiklikele õppekavadele, kui täienduskoolituste eesmärk pole tasemeõppe õppekavades sisalduvate kompetentside omandamine, lähtudes täienduskoolituse standardi 2 lõikest 4. Täitmise tähtaeg: Avalikustada veebilehel täienduskoolituse õppekavad (v.a. juhul kui need on lepingu alusel välja töötatud), mis on viidud kooskõlla käesoleva peatüki ettekirjutustes nr välja tooduga lähtudes TäKS 8 lõikest 2. Täitmise tähtaeg: Pidada arvestust tõendite väljastamise kohta vastavalt täienduskoolituse standardi 3 lõikele 8. Täitmise tähtaeg: Kehtestada täienduskoolitusasutuses tõendite ja tunnistuste allkirjastamise kord vastavalt täienduskoolituse standardi 3 lõikele 7. Täitmise tähtaeg: Viia õppekavades välja toodud õppekeskkonna kirjeldus TäKS 10 alusel kooskõlla tegeliku olukorraga lähtudes täienduskoolituse standardi 2 lg 1 punktist 7. Täitmise tähtaeg: Evelyn Saul Haridus- ja Teadusministeerium välishindamisosakonna peaekspert Kristin Hollo Haridus- ja Teadusministeerium välishindamisosakonna juhataja Annaliisa Toom Haridus- ja Teadusministeerium täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert 11 (12)

12 Lisa 2 KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Täienduskoolitusasutus HORECA EDU OÜ riikliku järelevalve õiendi kinnitamine HORECA EDU OÜ Sõle tänav 3 Tallinn Harju maakond, HOIATUS SUNNIRAHA RAKENDAMISE KOHTA Kui käesoleva korraldusega kinnitatud riikliku järelevalve õiendis tehtud ettekirjutusi ei ole õiendis toodud tähtajaks täidetud ja sellest Haridus- ja Teadusministeeriumi vastavalt käskkirja punktile 2 teavitatud, rakendatakse lähtuvalt asendustäitmise ja sunniraha seaduse 10 lg-st 1 ja täiskasvanute koolituse seaduse -st 19 sunniraha summas kuni 640 (kuussada nelikümmend) eurot. Sunniraha muutub sissenõutavaks ettekirjutuse täitmiseks ettenähtud päevale järgnevast päevast. Sunniraha sissenõudmine toimub täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Täitemenetluse alustamiseks saadetakse teile täitmisteade, milles sisalduvad täpsemad juhised sunniraha tasumiseks. (allkirjastatud digitaalselt) Tea Varrak Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler 12 (12)

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Õppija motivatsiooni ja vastutustunde mõjutamine andragoogilise lähenemise abil: koolitus mittestatsionaarse õppevormiga õppeasutuse õpetajale Koolitu

Õppija motivatsiooni ja vastutustunde mõjutamine andragoogilise lähenemise abil: koolitus mittestatsionaarse õppevormiga õppeasutuse õpetajale Koolitu Õppija motivatsiooni ja vastutustunde mõjutamine andragoogilise lähenemise abil: koolitus mittestatsionaarse õppevormiga õppeasutuse õpetajale Koolituse kood: AMI2016/ÕMV Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem