2. Aktsiatesse ning aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 60% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2. Aktsiatesse ning aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 60% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest."

Väljavõte

1

2 Sampo Pensionifond TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi "Tingimused") sätestavad vabatahtliku pensionifondi «Sampo Pensionifond" tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus või Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, siis tõlgendatakse nimetatud sätteid pensionifondi osakuomanike parimate huvide kohaselt. II. Fondi nimetus, fondivalitseja ja depositoorium Vabatahtliku pensionifondi nimetus on Sampo Pensionifond (edaspidi "Fond"). Fondi asukohaks on fondivalitseja asukoht. Fondi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember. Fondi valitsevaks fondivalitsejaks (edaspidi "Fondivalitseja") on Sampo Baltic Asset Management AS (Sampo Varahalduse AS-i uus ärinimi), registrikood , asukoht Tallinn, Narva mnt. 9a, Fond on moodustatud 24. aprillil a. Fondi depositoorium (edaspidi "Depositoorium") on AS Sampo Pank, registrikood , asukoht Tallinn, Narva mnt. 11, III. Fondi tegevus ja investeerimispoliitika Fondi tegevuse eesmärk ning investeerimispoliitika põhiprintsiibid Fond on lepinguline investeerimisfond, mille põhieesmärk on täiendava kogumispensioni võimaldamine Fondi osakuomanikule (edaspidi "Osakuomanik") Kogumispensionide seaduses ja Investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on riski hajutamise põhimõttel Osakuomanike vara väärtuse pikaajaline tasakaalustatud elukallidust ületav kasv, mis saavutatakse investeerides erinevatesse väärtpaberitesse Väärtpaberituru seaduse tähenduses, krediidiasutuste hoiustesse ning kinnisasjadesse. Fondi vara investeerib Fondivalitseja. Pikaajalise tootluse tõstmise eesmärgil investeeritakse Fondi vara kuni 60% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest aktsiariski kandvatesse instrumentidesse ning nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 60%,. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa Fondi varadest võlakirjadesse ning muudesse kaubeldavatesse võlakohustustesse (s.h. rahaturuinstrumentidesse) ja krediidiasutuste hoiustesse. Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, headest tavadest ning õigusaktides ja Tingimustes sätestatud piirangutest. Investeeringud eri liiki varadesse ja spetsialiseerumine Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude või piirkondade järgi. Fondi investeeringud võivad olla nomineeritud erinevates valuutades. Investeerimispiirangud 1. Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse, kinnisasjadesse ning väärtpaberitesse Väärtpaberituru seaduse mõistes s.t. aktsiasse või muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse (edaspidi "Aktsiad"), võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse või muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse tähtajaga üle 1-aasta (edaspidi "Võlakirjad"), emiteeritud võlakohustustesse tähtajaga kuni üks aasta, millega tavaliselt kaubeldakse rahaturul (edaspidi "Rahaturuinstrumendid"), märkimisõigustesse või muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada aktsiaid või võlakirju, kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse (edaspidi Aktsiad, Võlakirjad, Rahaturuinstrumendid ja märkimisõigused ja muud kaubeldavad õigused ning kaubeldavad väärtpaberi hoidmistunnistused koos nimetatuna "Väärtpaberid"), investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse ning tuletisväärtpaberitesse. Fondi vara ei või investeerida väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mis annavad õigusi väärismetallide suhtes. Kui Väärtpaberid sisaldavad tuletisväärtpaberite tunnuseid, tuleb nende suhtes kohaldada tuletisväärtpaberite kohta sätestatut. 2. Aktsiatesse ning aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 60% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. 3. Fondi vara võib investeerida: 3.1. Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi,,eea") lepinguriigi', teiste Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni 2 (edaspidi,oecd') liikmesriikide ning Tingimustes loetletud Rahvusvahelise Väärtpaberijärelvalve 3 (edaspidi JOSCO") liikmesriikide reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse Väärtpaberitesse Väärtpaberitesse, millega Tingimuste punktis 3.1.nimetatud riikide reguleeritud turgudel ei kaubelda, kuid mille emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse need Väärtpaberid nimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele 12 kuu jooksul pärast Väärtpaberite emiteerimist Tingimuste punktides 3.1 ja 3.2. nimetamata Rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: Rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud Tingimuste punktis 3.1. nimetatud riik, selle riigi osariik või regionaalne või kohaliku omavalitsuse üksus, Euroopa Liit, EEA lepinguriigi keskpank, Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank või rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeks, aktsionäriks või osanikuks on EEA lepinguriik; 1 - EEA lepinguriigid on: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari 2 - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigid, mis ei ole EEA lepinguriigid: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Mehhiko, Šveits, Türgi, Uus-Meremaa, 3 Lubatud IOSCOriikidebetetu; Albaa-is. Argc: Montenegro. TSfii. Ukraina. Valgevene. Venemaa

3 Rahaturuinstrumendi on emiteerinud isik, kelle emiteeritud mis tahes väärtpaberitega kaubeldakse Tingimuste punktis 3.1. nimetatud riigi reguleeritud turul; Rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud fondivalitseja, investeerimisühing, kindlustusandja või krediidiasutus, kelle suhtes kehtestatud usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatakse finantsjärelevalvet vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähematt sama rangetele nõuetele Rahaturuinstrumendi emitent kuulub teise EEA lepinguriigi järelevalveasutuse poolt tunnustatud emitentide hulka vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele Rahaturuinstrumendi emitent vastab rahandusministri kehtestalud tingimustele Tingimuste punktides 3.1, 3.2, 3.3 nimetamata Väärtpaberitesse võib Fondi vara investeerida kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. 4. Fondi vara võib investeerida Tingimuste punktis 3.1. nimetatud riikide poott emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse ning nende riikide residendist juriidiliste isikute poolt emiteeritud Väärtpaberitesse EEA lepinguriigi ning rahvusvahelise organisatsiooni, millesse kuulub vähemalt üks EEA lepinguriik, poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse, OECD liikmesriigi ning Tingimustes loetletud IOSCO riigi, mille investeerimisreiting on rahvusvaheliste reitinguagentuuride, s.h. kuid mitte ainult Moody's Investors Services'i või Standard & Poors Corporations (edaspidi.reitinguagentuurid") põhjal vähemalt Baa1/BBB+, poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse võib igasse neist investeerida kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest. 5. Fondi varade investeerimispiirangud erinevatesse majandusharudesse investeerimisele määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus. 6. Ühe isiku poolt emiteeritud Väärtpaberitesse võib investeerida kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. Kui ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite väärtus moodustab Fondi aktivate turuväärtusest üle 5%, ei või kõigi selliste Väärtpaberite koguväärtus moodustada rohkem kui 40% Fondi aktivate turuväärtusest. Käesolevat punkti ei kohaldata investeerimisel Tingimuste punktis 4.1. nimetatud riikide poolt emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse ning EEA lepinguriigi krediidiasutuse poolt kestvalt ja korduvalt emiteeritavatesse võlakirjadesse (edaspidi: "pandikirjad"). 7. Ühte kontserni kuuluvate isikute poolt emiteeritud Väärtpaberite väärtus kokku ei või moodustada üle 20% Fondi aktivate turuväärtusest. 8. Ühe isiku emiteeritud pandikirjadesse võib investeerida kuni 10% Fondi aktivate turuväärtusest. 9. Fondi varasse kuuluvate ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite ja sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus ning tuletistehingute avatud positsioonid selles isikus ei või moodustada kokku rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest. 10. Fondi varasse kuuluvate ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite, tuletisväärtpaberite, pandikirjade ning sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 35% Fondi aktivate turuväärtusest. 11. Fondi vara investeerimine kinnisasjadesse 11.1.Investeeringud kinnisasjadesse ja kinnisasjadesse investeerivate investeerimisfondide osakud ja aktsiad kokku ei või moodustada rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest Ühe kinnisasja soetusväärtus ei või omandamise ajal ületada 5% Fondi aktivate turuväärtusest Üheks kinnisasjaks loetakse ka kõrvuti või lähestikku asuvaid kinnisasju, välja arvatud juhul, kui kinnisasjade sihtotstarve või kinnisasjade väärtust mõjutavad riskid ja asjaolud on selgelt eristatavad Kinnisasjade hindamise kord, tähtajad ja kinnisasja hindaja valimise kriteeriumid sätestatakse Fondivalitseja sisemistes protseduuri reeglites, mis on avalik dokument ja kättesaadav kõikidele Osakuomanikele Fondivalitseja kontserni veebilehel. 12. Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud. Fondi vara võib investeerida vähemalt Baa2/BBB reitinguga EEA liikmesriikide krediidiasutuste hoiustesse ning selliste kolmandas riigis asuvate Baa2/BBB reitinguga krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid vastavad vähemalt sama rangetele nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides Ühes krediidiasutuses või samasse kontserni kuuluvates krediidiasutustes võib kokku hoiustada kuni 5% Fondi aktivate turuväärtusest. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata Depositooriumis Fondi arvelduskontol ning ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes. 13. Fondi vara investeerimine teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse 13.1.Fondi vara võib investeerida kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest eurofondi osakutesse või aktsiatesse ning muudesse avatud avalikesse fondidesse, mis vastavad järgmistele tingimustele: fondi üle teostatakse finantsjärelevalvet vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähemalt sama rangetele nõuetele ning Finantsinspektsiooni ja fondi järelevalveasutuse vaheline koostöö ei ole takistatud; investoritele on tagatud vastavalt Investeerimisfondide seadusele eurofondi investoritega võrdne huvide kaitse; fondi kohta koostatakse aasta-ja poolaastaaruandeid, mis sisaldavad fondi varade ja kohustuste aruannet, tulude ja kulude aruannet ning investeeringute aruannet; fondi vara võib omakorda muudesse investeerimisfondidesse investeerida mitte üle 10% Eelpool nimetamata investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse võib investeerida kokku kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest Ühe fondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest Fondivalitseja poolt valitsetavatesse muudesse fondidesse võib investeerida kokku kuni 50% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest ning Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvate fondivalitsejate poolt valitsetavatesse muudesse investeerimisfondidesse võib investeerida kokku kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest seejuures ei võeta sellistelt fondiinvesteeringutelt tagasivõtmis- ja väljalasketasu. Sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui Fondi vara investeeritakse sellistesse investeerimisfondidesse, mida valitseb äriühing, kellega Fondivalitseja on seotud ühise juhtimise või kontrolli või olulise osaluse kaudu, samuti juhul, kui see äriühing on kolmandaks isikuks, kellele Fondi valitsemine on üle antud. 14. Fond võib investeerida Tingimuste punktis 3.1 nimetatud riikide valuutadesse Fondi avatud välisvaluuta netopositsioon Eesti krooni ja/või Euro suhtes ei või moodustada rohkem kui 40% Fondi aktivatest. 15. Fondi arvel võib teha tuletistehinguid, järgides õigusaktides. Fondivalitseja sisemistes protseduurireeglites ja Tingimustes sätestatut 15.1.Fond teeb tehinguid tuletisväärtpaberitega riskide maandamiseks ning investeerimiseesmärkide saavutamiseks. Tuletisväärtpaberitesse, mille alusvaraks on valuuta, investeerimise eesmärgiks tohib olla vaid valuutariski maandamine Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisväärtpaberitesse, mille alusvaraks on:

4 Võlakirjad; Rahaturuinstrumendid krediidiasutuste hoiused; Investeerimisfondi osakud või aktsiad, mille vara võib olla investeeritud Võlakirjadesse, Rahaturuinstrumentidesse, krediidiasutuste hoiustesse ning tuletisväärtpaberitesse väärtpaberiindeksid, intressimäärad; valuuta, millesse Fondi vara võib Tingimuste kohaselt investeerida Fondi vara võib investeerida Tingimuste punktis 3.1. nimetatud reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisväärtpaberitesse ja reguleeritud turu väliselt omandatavatesse tuletisväärtpaberitesse vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele Tuletisväärtpaberite tehingutega ei või Fondi arvel võtta Fondile rohkem kohustusi kui 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest, välja arvatud valuutariski maandamiseks tehtud tehingud, millega Fondi arvel on omandatud vara tehingu aluseks olevas valuutas Fondi arvel tehtava tuletisväärtpaberitehingu vastaspooleks ei või olla osakuomanik või isik, kellel on Fondiga ühtiv majanduslik huvi. 16. Fond ei või omandada ega omada üheski isikus rohkem kui: % hääleõigusega aktsiatest; % tema emiteeritud võlakirjadest % tema emiteeritud rahaturuinstrumentidest; % teise investeerimisfondi osakutest või aktsiatest. 17. Fondivalitseja võib Fondi arvel tagada väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo- ja pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid. Fondi arvel võib võtta laenu ning muid eelpoolnimetatud kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetava laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud. 18. Fondi arvel ei või võõrandada Väärtpabereid, mis võõrandamislepingu sõlmimise ajal ei kuulunud Fondi varasse. 19. Fondi varasse kuuluvaid esemeid ei või pantida, muul viisil koormata ega tagatiseks anda, välja arvatud juhul, kui see toimub Fondi arvel tehtud tehingu täitmise tagamiseks või laenu tagamise eesmärgil. Fondivalitseja järgib Fondi vara investeerimisel lisaks eeltoodule kõiki muid õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks. Fondi varade investeerimisega seotud riskide kirjeldus sisaldub Fondi prospektis. IV. Osakutega seotud õigused ja kohustused Osak Fondi osak (edaspidi "Osak") on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mis on elektroonilisel kujul ja mis väljendab Osakuomaniku osalust Fondi varas. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda Osakuomanike ühisuse lõpetamist. Osakud on ühte liiki. Osaku nimiväärtus on 10 krooni. Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Osakute osad (edaspidi: Murdosak) näidatakse täpsusega kolm kohta pärast kõma. Osakuid võivad omandada ja omada üksnes füüsilised isikud, samuti Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik Investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Osak ei või kuuluda samal ajal mitmele isikule. Osakuid ei või võõrandada ega koormata. Osakutega ei kaubelda ühelgi väärtpaberibörsil. Osakuomaniku pankroti korral või Osakuomaniku varale sissenõude pööramisel täitemenetluse korras on vastavalt pankrotihalduril või kohtutäituril õigus nõuda Osakute tagasivõtmist või Fondi likvideerimise korral väljamaksete tegemist. Muudel juhtudel on Osakutele sissenõude pööramine keelatud. Osakud ei anna Osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil ei ole üldkoosolekuid, s.t. Fondi Osakuomanikud ei osale Fondi juhtimises läbi üldkoosolekute. Osakutega seotud õigused Osakuomanikul on Osakust tulenevalt kõik õigusaktidest ja Tingimustest tulenevad õigused. Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel asjaoludel võrdsed õigused. Osakust tulenevad õigused tekivad alates Osaku omandamisest ning lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse omandatuks või tagasivõetuks Osakute Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi "Register") vastava kände tegemise hetkest. Osakuomanikul on õigus: 1. nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist ja saada väljamakseid vastavalt Tingimustes ja õigusaktides sätestatule; 2. omada oma Osakute arvust tulenevat osa Fondi varast; 3. saada Fondi varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi tulust; 4. saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast; 5. pärandada Osakuid; 6. vahetada Osakuid teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu; 7. sõlmida tagasivõetud Osakute kogusumma eest täiendava kogumispensioni kindlustusleping; 8. tutvuda Fondivalitseja asukohas Tingimuste ja Fondi prospektiga Fondi viimase aastaaruandega või poolaastaaruandega kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem ning saada neist Fondivalitseja kulul ärakiri; 9. tutvuda Fondivalitseja asukohas järgmiste andmetega: Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed, Fondi fondijuhi nimi, Depositooriumi nimi ja kontaktandmed ning andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis, Fondi vara puhasväärtuse määramise sisemised protseduurireeglid; 10. nõuda Fondivalitsejalt tema Tingimustest või õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Osakutest tulenevate õiguste teostamise viis Osakuomanik on kohustatud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste sätetega. Osakuomanike õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale, Registripidajale, Depositooriumile või kolmandale isikule. Osakuomaniku vastutus

5 .*ir- Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Fondi Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. Fondivalitseja ei või võtta Osakuomanike nimel kohustusi. V. Fondivalitseja õigused ja kohustused Fondi vara valitsemisel Fondivalitseja õigused ja kohustused Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja investeerib Fondi vara oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel. Fondivalitseja hoiab Fondi vara ja raamatupidamist lahus enda varast ja raamatupidamisest ning teiste tema poolt valitsetavate fondide varast ja raamatupidamisest. Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides Fondi eesmärgi täitmiseks ning tema tegevus peab vastama õigusaktidele, Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimustele. Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike või Fondi nõudeid Depositooriumi või kolmandate isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või Osakuomanikele kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või Osakuomanikud on nõuded juba esitanud. Fondivalitsejal on kohustus sõlmida Fondi varade hoidmiseks kirjalikus vormis leping Depositooriumiga. Fondivalitseja on kohustatud rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid. Fondi audiitor on Fondivalitseja audiitor. Fondivalitseja peab omama piisavat asjassepuutuvat informatsiooni varade kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, jälgima selle isiku finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud ning hankima piisavat teavet vastaspoolte kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse või teha kavatsetakse. Fondijuhi nimetamine Fondi varade juhtimiseks nimetab Fondivalitseja fondijuhi või fondijuhid, kelle ülesandeks on Fondi varade investeerimine. Fondijuht peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides. Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, kui tema kohustuste rikkumise tagajärjel tekitati kahju Fondile või Osakuomanikele. Fondijuhil peab olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning laitmatu ärialane maine. Fondivalitseja vastutus Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomanikele õigusaktidest või Tingimustest tulenevate oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Fondivalitseja pankrotimenetluse võib algatada üksnes Finantsinspektsiooni või likvideerijate avalduse alusel. Fondivalitseja pankroti korral rahuldatakse Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vastu esimeses järgus pärast pandiga tagatud nõudeid. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara huikaja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid. VI. Depositooriumi vastutus Fondi vara või Väärtpaberite hoidmisel kolmandate isikute juures. Depoolepingus ettenähtud korras võib Depositoorium anda Fondi vara hoidmise kohustuse üle kolmandatele isikutele. Depositoorium valib Fondi vara või Väärtpabereid hoidva kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depositoorium on enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi kohustatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks. Depositoorium vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, Osakuomanikele või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest. VII. Fondivalitseja poolt Osakute omandamise ja tagasivõtmise tingimused ja kord Fondivalitsejal on õigus omandada Osakuid. Fondivalitseja teatab Finantsinspektsioonile Osakute omandamise või tagasivõtmise kavatsusest vähemalt kümme päeva enne Osakute omandamist või tagasivõtmist. Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teavitab Fondivalitseja Finantsinspektsiooni hiljemalt kümnendal päeval pärast tehingu toimumist. Teates märgitakse vähemalt Fondivalitseja poolt omandatud või tagasivõetud Osakute arv, tehingupäev, Osakute arv tehingupäeval ja Osaku puhasväärtus tehingupäeval ning tehingupäevale eelnenud ja järgnenud tööpäeval. VIII. Osakute registreerimise kord ja registripidaja Osakud registreeritakse Registris. Registripidajaks on AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi "Registripidaja"), asukohaga Tartu mnt. 2, Tallinn 10145, registrikoodiga Osakute Registris registreerimise ja Registripidaja vastutuse osas kohaldatakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatut. Osakute kohta kantakse Registrisse järgmised andmed: 1. Fondivalitseja ärinimi, asukoha aadress ja registrikood; 2. Fondi nimetus; 3. Osakuomaniku nimi, aadress ja isikukood; 4. kui Osakuomanikuks on Fond, siis Fondi nimi ning Fondivalitseja ja Depositooriumi nimi, asukoha aadress ja registrikood selle olemasolu korral; 5. Osakuomanikule kuuluvate Osakute arv ja nimiväärtus; 6. Osakute omandamise aeg ja väljalaskehind ning tagasivõtmise aeg ja tagasivõtmishind, kui Osakud on tagasi võetud; 7. muud Osakuga seotud õigused ning õiguste tekkimise, muutumise või lõppemise aeg; 8. muud andmed, mida Fondivalitseja või Registripidaja peab vajalikuks. Registrisse kantud andmete töötlemine toimub vastavalt Registripidaja poolt kehtestatud Andmetöötlusreeglitele, mis peavad tagama Registrisse kantud andmete piisava kaitstuse loata töötluse, sealhulgas loata käsutamise, hävimise ning muutmise eest ning registriandmete säilitamine toimub vastavalt Rahandusministri poolt kehtestatud registripidamise korrale.

6 Registrikanne tehakse ühe tööpäeva jooksul pärast sellekohase korralduse saamist. Registris andmete registreerimine, nende töötlemine või nendes muudatuste tegemine toimub vastavalt Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele. Registripidaja on kohustatud tagama Registrisse kantud andmete kestvalt muutumatu säilimise ning õigustatud isikutele ja asutustele taasesitamise. Õigus Registrisse kantud Osakutele loetakse kolmandate isikute suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui õigus on kantud Registrisse. Kui isik omandab Registrile tuginedes heauskselt Osaku või õiguse Osakule, loetakse Register tema suhtes õigeks. Osakuomanikul on õigus nõuda enda Osakuomanikuna Registrisse kandmist või Registriandmete muutmist. Osakuomanikul on õigus saada Registripidajalt või Registri kontohaldurilt tõendit või väljavõtet Registrist temale kuuluvate Osakute kohta. Osakute Registrisse kantud andmetega on õigus tutvuda Osakuomanikul, Fondivalitsejal ja Depositooriumil, Finantsinspektsioonil ning Investeerimisfondide seaduses sätestatud isikutel ja asutustel, kui neil on selleks õigustatud huvi. Osakuomanikul on õigus tutvuda üksnes tema kohta Registrisse kantud andmetega. Registripidaja peab hüvitama Registri pidamisel oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju vastavalt õigusaktides sätestatule. IX. Fondivalitsejale ja Depositooriumile makstavate tasude arvestamise kord ja määrad Fondi arvel kaetakse järgmised tasud: 1. Valitsemistasu - Fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 0, % päevas (1% aastas) Fondi aktivate turuväärtusest. Valitsemistasu arvestatakse igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendal pangapäeval. Fondivalitseja võib omal äranägemisel Valitsemistasu määra vähendada. Andmed kehtiva valitsemistasu määra kohta on avaldatud Fondi prospektis. 2. Depootasu - Depositooriumile makstav tasu depooteenuste osutamise eest. Depootasu määr on 0,00068% päevas (0.248% aastas) arvestatuna igapäevaselt Fondi aktivate turuväärtusest mahuni kuni 20 miljonit eesti krooni, 0,00061% päevas (0,223% aastas) mahult 20 miljonit kuni 50 miljonit eesti krooni ja 0,00055% päevas (0,201% aastas) mahult, mis ületab 50 miljonit eesti krooni. Depootasule lisandub käibemaks seaduses ettenähtud määras. 3. Tehingukulud - Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud. 4. Laenukulud - Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud. Kõigi Fondi arvelt makstavate tasude ja kulude summaarne piirmäär on 3% Fondi aktivate aasta keskmisest turuväärtusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra. Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud tehakse Fondivalitseja arvel. X. Fondi vara puhasväärtus ning Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishind Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse arvutamise kord Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks Fondi aktivate turuväärtuste alusel, millest on maha arvatud Fondi kohustused. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja oma sisemiste protseduurireeglite ning õigusaktidega sätestatust. Fondi vara puhasväärtuse määramise sisemiste protseduurireeglitega on võimalik tutvuda Fondivalitseja asukohas. Osaku puhasväärtus on võrdne Fondi vara puhasväärtusega jagatuna kõigi arvestuse päevaks väljalastud ja tagasivõtmata Osakute arvuga. Fondi vara ja Osaku puhasväärtus arvutatakse vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta sellele pangapäevale järgneval pangapäeval mitte hiljem kui kell Fondi ja Osaku puhasväärtus arvutatakse Eesti kroonides. Osaku puhasväärtus määratakse täpsusega vähemalt neli kohta pärast kõma. Osaku väljalaskehind ja -tasu Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehind on investeeritava rahasumma Registripidaja kontole jõudmise päeva Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku väljalasketasu. Osaku väljalasketasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku omandanud Osakuomaniku arvelt. Osaku väljalasketasu piirmäär on 1% Osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva Osaku väljalasketasu määra kohta on avalikustatud Fondi prospektis. Osaku tagasivõtmishind ja -tasu Osak võetakse tagasi üksnes tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishind on Osakute tagasivõtu nõude (edaspidi: Lunastamisavaldus) Fondivalitsejale laekumise päeva Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku tagastanud Osakuomaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on 1% Osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva Osaku tagasivõtmistasu määra kohta on avalikustatud Fondi prospektis. Fondivalitsejal on õigus Osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu vähendada või need ära jätta. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinna arvutamisel võib rakendada ühel ja samal päeval väljalastud või tagasivõetud Osakute suhtes erinevat väljalaske- või tagasivõtmistasu määra. Avaldamine Fondi vara puhasväärtus ning Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishind avaldatakse igal pangapäeval Fondi prospektis sätestatud ajalehes ning Fondivalitseja kontserni veebilehel. XI. Osakute väljalaske tingimused ja kord Osakud laseb välja Fondivalitseja, Osakute väljalaskehinnaga. Osakute väljalaskmist korraldab Registripidaja vastavalt õigusaktidele, Tingimustele ning Registripidaja poolt Fondivalitsejaga sõlmitud lepingule. Fondi Osakute väljalase ei ole ajaliselt piiratud ning nende emissioonimahtu ega väljalastavate Osakute arvu kindlaks ei määrata. Osakute omandamine

7 «. ' Samaaegselt võib isik omada ja omandada mitme erineva vabatahtliku pensionifondi osakuid. Sissemakse tegemisel Fondi omandab isik sissemakse suurusele vastava arvu Fondivalitseja poolt väljalastavaid Osakuid. Korraga tehtava sissemakse alampiir on 300 krooni. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Murdosakud ümardatakse järgmiselt: arvud NN.NNNO kuni NN.NNN4 ümardatakse arvuks NN.NNN ja arvud NN.NNN5 kuni NN.NNN9 arvuks NNN,NN(N+1). Osakute väljalaske kord ja tähtajad Osakute omandamiseks tuleb esitada Fondivalitsejale või Registri kontohaldurile vastav avaldus (edaspidi "Märkimisavaldus"), mida saab esitada igal pangapäeval. Märkimisavalduseks Fondi Tingimuste tähenduses on Registri kontohalduri vahendusel kontohalduri poolt selleks ette nähtud vormis avaldus või kontohaldurile esitatud maksekorraldus, kus on viitenumbriks kirjutatud väärtpaberikonto number, millele Osakud kantakse, saaja nimeks Registripidaja, makse selgituseks "Sampo Pensionifondi osakute märkimine" ning saaja kontoks Märkimisavalduse esitamise ajaks loetakse märkimissumma Registripidaja kontole laekumise aega. Osakud lastakse välja Märkimisavalduse esitamise päevale järgneval pangapäeval, Märkimisavalduse esitamise päeva väljalaskehinnaga, mis arvutatakse järgneval pangapäeval. Osakuid märkinud isikuks loetakse isik, kellele kuulub Märkimisavalduse viitenumbris märgitud väärtpaberikonto. Märkimisavalduse esitamisega kinnitab investor, et ta on Tingimustega piisavalt tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid kohaselt järgima. XII. Osakute tagasivõtmise tingimused ja kord Osakuomanikul on õigus väljamaksetele Fondist pärast kähe aasta möödumist väljamaksete tegemiseks tagasivöetavate Osakute omandamisest, seejuures kui Fondi osakud on vahetatud teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu, arvestatakse kaheaastast tähtaega vahetamisel tagasivõetud Osakute omandamisest. Osakute tagasivõtmise kord ja tähtajad Osaku tagasivõtmisel tehakse Fondi varast Osakuomaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole rahaline väljamakse tagasivöetavate Osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastavas summas. Fondist väljamaksete tegemisel võetakse Osakuid tagasi nende tagasivõtmishinnaga, seejuures väljamaksete tegemisel enne osakuomaniku 55-aastaseks saamist või juhul, kui Osakuomanik ei ole täielikult ja püsivalt töövõimetu, peab Fondivalitseja väljamaksetelt lisaks tagasivõtmistasule kinni 2% Osakute puhasväärtusest. Kinnipeetud summa jääb Fondi. Väljamaksete tegemisel toimub Osakute tagasivõtmine nende omandamise ajalises järjekorras. Lunastamisavaldusi Osakute tagasivõtmiseks saab esitada igal pangapäeval. Lunastamisavalduseks Fondi Tingimuste tähenduses on Osakuomaniku poolt oma kontohalduri vahendusel ning kontohalduripoolt selleks ettenähtud vormis Fondivalitsejale esitatud Osakute tagasivõtmise nõuet väljendav tahteavaldus, mis sisaldab muuhulgas tagasivöetavate Osakute arvu. Lunastamisavalduse esitamise päevaks loetakse Lunastamisavalduse Registripidaja registrisüsteemi sisestamise päeva Registri kontohalduri poolt. Fondivalitseja teeb hiljemalt kolme (3) Lunastamisavalduse esitamise päevale järgneva pangapäeva jooksul väljamakse vastavate tagasivöetavate Osakute tagasivõtmishinna ulatuses, võttes seejuures arvesse Fondi tingimustes, Kogumispensionide seaduses ja Tulumaksuseaduses sätestatud väljamaksele rakendatavad kinnipidamised. Osakute tagasivõtmishind on Lunastamisavalduse esitamise päeva tagasivõtmishind. Väljamakse Osakuomanikule tehakse Registripidaja poolt väljamakse hetkel väärtpaberikontoga seotud Osakuomaniku arvelduskontole. Lunastamisavalduse alusel Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmisega kustutatakse tagasivõetav kogus Osakuid Registrist. Osaku tagasivõtmishinna väljamaksmisega loetakse Osak tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks. Osakute tagasivõtmise kord täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu (edaspidi: Kindiustusleping) sõlmimisel Osakute tagasivõtmist ja osakute tagasivõtmishinna eest Kindlustuslepingu sõlmimist on õigus nõuda Osakuomanikul, kelle vanus on vähemalt 55 aastat või kes on täielikult ja püsivalt töövõimetu. Kindlustuslepingu sõlminud Osakuomanikule Osakute tagasivõtmisel Fondist väljamakseid ei tehta. Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik Fondivalitsejale avalduse, milles märgitakse: 1) Osakuomaniku nimi ja isikukood; 2) Osakute arv, mille tagasivõtmist Osakuomanik Kindlustuslepingu sõlmimiseks taotleb; 3) Sampo Pensionifond fondi nimetusena, mille Osakute tagasivõtmist Osakuomanik taotleb; 4) kindlustusandja nimi, kellega Osakuomanik soovib Kindlustuslepingut sõlmida; 5) ühekordse kindlustusmakse suurus, mis Kindlustuslepingu kohaselt tuleb kindlustusandjale maksta; 6) avalduse esitamise kuupäev; 7) Osakuomaniku allkiri. Osakuid võetakse tagasi avalduse esitamise päeva tagasivõtmishinnaga. Depositoorium korraldab Osakute tagasivõtmise ja Kindlustuslepingus ettenähtud kindlustusmakse ülekandmise Osakuomaniku poolt avaldatud kindlustusandja arvelduskontole hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu 5. pangapäevaks. Kindlustuslepingu alusel tehakse väljamakseid õigustatud isikule kindlustusandja poolt perioodiliselt, mitte harvem kui kord kolme kuu järel kuni kindlustusvõtja sunnani. Kindlustusvõtjal on õigus kindiustusleping üles öelda igal ajal kuni Kindlustuslepingus sätestatud kindlustuspensioni maksmise tähtaja saabumiseni. Osakute tagasivõtmise peatamine Fondivalitsejal on õigus peatada Osakute tagasivõtmine kuni kolmeks kuuks, kui fondi arvetel olevast rahast ei piisa tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi Väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanike huve. Fondi Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamatult Finantsinspektsioonile ja Depositooriumile. Finantsinspektsioon võib kohustada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui see on vajalik Osakuomanike õigustatud huvides. Fondivalitseja peab avaldama viivitamata teate tagasivõtmise peatamisest Fondivalitseja kontserni veebilehel Fondi emissiooniprospektis sätestatud üleriigilise levikuga päevalehes. Ajal, mil tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtki Osakut välja lasta ega tagasi võtta.

8 Väljamaksete tegemise kord Osakute pärimisel Osakud on päritavad. Osakuomaniku surma korral on Osakuomaniku pärijal õigus nõuda kõigi päritud Osakute või nendest osa kandmist pärija väärtpaberikontole või Osakute tagasivõtmist. Osakute tagasivõtmiseks esitab pärija Fondivalitsejale avalduse ja pärimistunnistuse. Kui Osakuomanikul puuduvad pärijad, tühistatakse talle kuuluvad Osakud ja Pärimisseaduse 18 ei kohaldata ning tühistatud Osakutest tulenevad õigused ja kohustused loetakse lõppenuks ning Osakutele vastav raha jääb Fondi. Osakute tagasivõtmine juriidilise isiku nõudel Juriidilisest isikust pärijal on õigus ühe aasta jooksul, arvates pärandvara avanemisele järgnevast päevast, nõuda iga tema poolt päritud Osaku kohta rahalise väljamakse tegemist nõude esitamise päeva tagasivõtmishinna ulatuses. Nimetatud tähtaja jooksul väljanõudmata raha jääb Fondi ja vastavad Osakud tühistatakse. XIII. Osakute vahetamise tingimused ja kord Osakute vahetamise tingimused Osakuomanikul on alates 1. jaanuarist a. õigus vahetada Osakud teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu. Osakute vahetamine toimub Kogumispensionide seaduses, Investeerimisfondide seaduses ja Tingimustes ettenähtud korras. Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud üksnes teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu kui on täidetud kõik järgnevad tingimused: 1. Osakuomanik ei ole 2 (kähe) viimase aasta jooksul Osakuid vahetanud; 2. Osakuomanikule kuulub Osakute vahetamise avalduse esitamise päeva seisuga vähemalt 1000 Osakut; 3. ühe või mõlema vahetamisega seotud pensionifondi osakute tagasivõtmine või väljalaskmine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Korraga vahetatakse vähemalt 1000 Osakut. Osakute vahetamisel Osakuomanikule Fondist väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamisel makstakse Osakuomaniku arvel tagasivõtmis- ja väljalasketasu. Osakute vahetamisel osakute väljalaske ja tagasivõtmise kord, väljalaske- ja tagasivõtmistasu maksmise kord ning vastavad tähtajad Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik oma kontohalduri vahendusel Fondivalitsejale avalduse, milles märgitakse: 1. Osakuomaniku nimi ja isikukood; 2. Osakuomaniku kontaktandmed; 3. Fondi nimetus; 4. Osakute arv, mille vahetamist Osakuomanik taotleb; 5. vabatahtliku pensionifondi nimetus, mille osakuid Osakuomanik soovib omandada; 6. avalduse esitamise kuupäev; 7. Osakuomaniku allkiri; 8. muud õigusaktides ettenähtud andmed. Osakute vahetamise päevaks on avalduse esitamise päevale järgneva kuu 5. pangapäev. Osakute vahetamise korral toimub Osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalaskmine vahetamise päeva tagasivõtmis- ja väljalaskehinnaga. Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Fondi Osakute tagasivõtmishinna eest maksimaalse arvu teise pensionifondi osakuid. Osakute vahetamise korraldab Depositoorium Tingimustes sätestatud tähtaegadel ja korras. XIV. Fondi puudutava teabe, sealhulgas reklaami ja aruannete avalikustamise ja esitamise kord Teabe avalikustamine Fondi puudutav teave ja muud asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondivalitseja poolt tema valitsetavate fondide tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist. avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise leviga päevalehes, mis on nimetatud Fondi prospektis ning Fondivalitseja kontserni veebilehel Fondivalitseja avaldab portfelli koosseisu, tootluste dünaamika ning muude oluliste detailide kohta pidevalt teavet Fondivalitseja kontserni veebilehel. Osakuomanikul on õigus Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja kontserni veebilehel tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega: Tingimused, Fondi viimane aastaaruanne, Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem, Fondi prospekt. Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed, Fondijuhi nimi, Depositooriumi nimi ja kontaktandmed, andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis, Fondivalitseja sisemised protseduurireeglid Fondi vara puhasväärtuse määramise, kinnisasjade hindamise ja tuletistehingute tegemise kohta. Andmed tuleb kättesaadavaks teha kolme tööpäeva jooksul pärast vastava dokumendi jõustumist või andmete muutmist. Andmed ja dokumendid avalikustatakse eesti keeles. Osakuomanikul on õigus saada Fondivalitseja kulul arakiri Tingimustest, Fondi prospektist ja Fondi poolaasta- või aastaaruandest. Kogu Fondi kohta dokumentides esitatav ja Fondi kohta avaldatav muu teave peab olema tõene, üheselt mõistetav ja ei tohi olla eksitav. Fondi kohta dokumentides esitatavad andmed ja muu Fondi kohta avaldatav teave ei tohi anda Fondi tulu või väljamaksete tegelikku või näilist tagatist ega sisaldada ennustusi Fondi finantstulemuste kohta.

9 Reklaam ja aruandlus Fondivalitseja lähtub reklaamiala asjatundjate soovitustest. Igasugune Osakuid otseselt või kaudselt ostma kutsuv reklaam või teave peab sisaldama märget selle kohta, kus on võimalik tutvuda Fondi prospektiga. Fond koostab poolaasta-ja aastaaruande vastavalt õigusaktide sätetele. Fond esitab riigiorganitele teisi aruandeid õigusaktides sätestatud korras. Fondivalitseja avalikustab ning esitab Finantsinspektsioonile Fondi aastaaruande nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist ja poolaastaaruande kähe kuu jooksul pärast poolaasta lõppemist. Fondi aastaaruanne ja poolaastaaruanne avalikustatakse Fondi prospektis nimetatud kohtades või viisil. XV. Fondi tulu käsutamise ja Fondi tulu arvel väljamaksete tegemise kord Vastavalt Investeerimisfondide seadusele ei või Fondivalitseja Osakuomanikele anda ühtegi tagatist Fondi tulu või Fondist saadavate väljamaksete osas. Fondi tulu reinvesteeritakse Osakuomanike parimate huvide kohaselt vastavalt õigusaktide ja Tingimuste sätetele. Osakuomaniku tulu Fondi investeeringutelt kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses. Osakuomanikul on õigus saada Fondi varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi tulust. XVI. Ülesannete loetelu, mida Fondivalitseja võib kolmandatele isikutele edasi anda ning Fondivalitseja vastutuse ulatus üleantud ülesannete täitmisel; Fondivalitsejal on õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi anda kolmandatele isikutele, järgides seejuures Investeerimisfondide seaduses sätestatut. Fondivalitseja poolt edasiantavad tegevused võivad olla üksnes järgmised: 1. Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; 2. vajadusel omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikele; 3. Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus; 4. Osakute turustamise korraldamine; 5. Osakute registri pidamise korraldamine; 6. Fondivalitseja ja Fondi tegevuse Investeerimisfondide seadusele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, s.h. vastava sisekontrollisüsteemi rakendamine; 7. eelnevalt nimetatutega otseselt seotud tegevused. Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat ja Depositooriumi vastutusest seoses Fondi valitsemisega. XVII. Fondi likvideerimise tingimused ja kord Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu või Investeerimisfondide seaduses ettenähtud juhul Depositoorium.. Kui Fondi valitsemine on läinud üle Depositooriumile, otsustab Fondi likvideerimise Depositoorium. Fondi ei likvideerita, kui Fondi valitsemist on võimalik üle anda. Fondi likvideerimiseks peab olema Finantsinspektsiooni eelnev luba, mille taotleb Fondivalitseja. Fondi likvideerib Fondivalitseja või Depositoorium, juhul, kui Fondi valitsemine on läinud üle Depositooriumile või Finantsinspektsiooni määratud likvideerija, juhul kui Depositoorium ei ole Fondi likvideerimist lõpetanud ettenähtud tähtaja jooksul. Fondivalitseja avaldab viivitamata pärast likvideerimisloa andmise otsusest teadasaamist teate Fondi likvideerimise kohta (edaspidi likvideerimisteade) ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Fondivalitseja kontserni veebilehel ning teavitab Registripidajat likvideerimisteate avaldamisest hiljemalt likvideerimisteate ilmumisele eelneval päeval. Likvideerimismenetlus algab likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast ning lõpeb likvideerimisaruande esitamisega. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Osakute väljalase ja tagasivõtmine. Fondi arvel kaetavad likvideerimiskulud ei või ületada 2% Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga. Kui likvideerimiskulud ületavad eelnimetatud määra, siis vastutab seda summat ületavate kulude eest Fondivalitseja. Fondi likvideerimisel võõrandavad likvideerijad võimalikult kiiresti ning Osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuavad sisse Fondi võlad ja rahuldavad Fondi võlausaldajate nõuded. Fondivalitseja jaotab likvideerimisel järelejäänud vara osakuomanike vahel vastavalt osakuomanikule kuulunud Osakute arvule ja puhasväärtusele. Teate jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohta avaldab Fondivalitseja vähemalt ühes üleriigilise leviga päevalehes, mis on sätestatud Fondi prospektis. XVIII. Tingimuste muutmise kord ja muudatuste avalikustamise kõht Tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja nõukogu. Muudatusotsusest teavitab Fondivalitseja viivitamata Depositooriumi. Tingimuste muudatused tuleb registreerida Finantsinspektsioonis. Pärast Tingimuste registreerimist avaldab Fondivalitseja viivitamata Fondi prospektis sätestatud üleriigilise levikuga päevalehes teate Tingimuste muutmise kohta. Teates märgitakse vähemalt: 1. andmed muudatuste registreerimise kohta Finantsinspektsioonis; 2. andmed Tingimuste muudetud teksti kättesaadavuse kohta, sealhulgas viide Fondivalitseja kontserni veebilehele. Tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel teate avaldamisest Fondi prospektis sätestatud ajalehes, kui teates ei ole ette nähtud Tingimuste hilisemat jõustumise tähtpäeva.. Tingimused on kinnrtatud Fondivalitseja nõukogu 05. oktoobril a. vastu võetud otsusega.

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem