Nordea Pensionifond В tingimused (edaspidi Tingimused")

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nordea Pensionifond В tingimused (edaspidi Tingimused")"

Väljavõte

1 Nordea Pensionifond В tingimused (edaspidi Tingimused") Käesolevad Tingimused kehtivad alates MÕISTED Alltoodud (suure algustähega) mõisteid kasutatakse Tingimustes järgmises tähenduses, kui Tingimustes ei ole selgesõnaliselt määratletud teisiti. Annuiteet on perioodilised maksed võrdsetes summades. Depootasu on depooteenuste osutamise eest Depositooriumile makstav tasu. Depositoorium on punktis 2.5 nimetatud depositoorium. Eurofond on Lepinguriigis tunnustatud fond, mis vastab investeerimisfondide direktiivis 1 sätestatud nõuetele ja mille osakuid või aktsiaid võib avalikkusele pakkuda kõigis Lepinguriikides. Fond on Nordea Pensionifond B. Fondivalitseja on punktis 2.3 nimetatud fondivalitseja. IFS on Investeerimisfondide seadus. Investeerimisfond on Eestis moodustatud investeerimisfond või välisriigis asutatud investeerimisfond või muu sarnane ühisteks investeeringuteks loodud ettevõtja või institutsioon. Investor on Fondi osakuomanik. Kindlustusleping on kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping. Kontohaldur on Registri kontohaldur. KoPS on Kogumispensionide seadus. Lepinguriik on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriik. Liikmesriik on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriik. Omaosakud on Fondivalitsejale kuuluvad Fondi osakud. Pangapäev on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- ega riigipüha. Register on Fondi osakute register. Registripidaja on punktis 2.6 nimetatud registripidaja. RPKS on Riikliku pensionikindlustuse seadus. Tingimused on käesolevad Fondi tingimused. Valitsemistasu on Fondi valitsemise eest Fondivalitsejale makstav tasu. 1 EL Nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ siirdväärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevate seaduste, määruste ja haldusnormide kooskõlastamise kohta

2 Veebileht on Fondivalitseja kontserni veebileht Väärtpaberid on alapunktides nimetatud väärtpaberid. Kui kontekst nõuab, tähendavad ainsuses esitatud mõisted mitmust ja vastupidi. 2. ÜLDIST 2.1. Käesolevate Tingimustega määratakse Fondi tegevuse alused ja Investorite suhted Fondivalitsejaga. Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Juhul kui Tingimused on vastuolus õigusaktide sätetega, kohaldatakse õigusaktide sätteid. Juhul kui Tingimuste erinevad sätted on üksteisega vastuolus või juhul kui Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, tõlgendatakse selliseid sätteid vastavalt Investorite parimatele huvidele Fond on moodustatud avalik lepinguline investeerimisfond. Fond on kohustuslik pensionifond Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide tähenduses Fondi valitseb Nordea Pensions Estonia AS, registrikood , asukoht Hobujaama 4, Tallinn 15068, Eesti Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht Fondi Depositoorium on Nordea Bank Finland Plc, Soome änregistrikood , mis tegutseb Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kaudu, registrikood , asukoht Hobujaama 4, Tallinn 15068, Eesti Registrit peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja AS Eesti Väärtpaberikeskus, registrikood , asukoht Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti. 3. FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK 3.1. Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt Investoritele ja mida valitseb Fondivalitseja Fondi tegevuse alused ning Investorite ja Fondivalitseja vahelised suhted on määratud õigusaktide ja Tingimustega Fondi põhieesmärk on Investoritele kogumispensioni võimaldamine KoPS-s ja IFS-s sätestatud tingimustel ja korras. Fondi tegevuse eesmärk on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Fondi tulusust Investoritele ei garanteerita. 4. FONDI INVESTEERIMISPOLIITIKA 4.1. Fondivalitseja investeerib Fondi vara vastavalt õigusaktides ja Tingimustes kehtestatud investeerimispiirangutele Fondi eesmärkide saavutamiseks võib Fondivalitseja investeerida Fondi vara punktis 5.1 loetletud varadesse. Fondivalitseja ei rakenda Fondi vara investeerimisel majandusharuega regioonipõhist lähenemisviisi. Fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara võib 25% ulatuses Fondi varade turuväärtusest investeerida aktsiatesse ja Investeerimisfondidesse, mis investeerivad aktsiatesse.

3 4.3. Fondi varade investeerimisega seotud riskide lühikirjeldus esitatakse Fondi prospektis. 5. INVESTEERIMISPIIRANGUD 5.1. Fondi vara võib investeerida: krediidiasutuste hoiustesse; aktsiatesse või muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse, mille hulka ei arvata Investeerimisfondi aktsiaid; võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse; märkimisõigustesse või muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada punktides ja nimetatud Väärtpabereid; rahaturuinstrumentidesse; kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse; tuletisväärtpaberitesse; Investeerimisfondide aktsiatesse, osakutesse ja õigustesse Kui Väärtpaberitel on tuletisväärtpaberite tunnused, kohaldatakse nende Väärtpaberite suhtes punkti 5.7 ja seaduses tuletisväärtpaberite kohta sätestatut Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regiooni ja majandusharu omavahelised osakaalud Fondi varas määratakse Tingimuste kohaselt Fondi igapäevase juhtimise käigus Investeerimine krediidiasutuste hoiustusse Krediidiasutuste hoiustesse investeeritud Fondi vara ei või moodustada kokku rohkem kui 35% Fondi varade turuväärtusest Hoiuste tähtaeg ei või ületada 12 kuud. Fondi vara ei või hoiustada ühes krediidiasutuses või samasse kontserni kuuluvates krediidiasutustes kokku rohkem kui 5% ulatuses Fondi varade turuväärtusest. Käesolevas punktis sätestatud piiranguid ei kohaldata arvelduskontole Depositooriumis ja ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes Investeerimine Väärtpaberitesse Fondi poolt omandatava Väärtpaberi emitent peab olema riik, osariik või regionaalne või kohaliku omavalitsuse üksus, äriühing või rahvusvaheline organisatsioon Punktis nimetatud aktsiatesse ei või Fondi vara investeerida rohkem kui 25% ulatuses Fondi varade turuväärtusest. Aktsiatesse tehtud investeeringuteks loetakse ka investeeringuid Investeerimisfondidesse, mille vara võib otse või teiste Investeerimisfondide kaudu paigutada aktsiatesse Fondi vara võib 35% ulatuses Fondi varade turuväärtusest investeerida rahaturuinstrumentidesse. Piirangut kohaldatakse ka Fondi vara investeerimisel selliste Investeerimisfondide osakutesse, aktsiatesse või õigustesse, mida käsitatakse Eesti või välisriigi õigusaktides rahaturufondidena.

4 Fondi vara võib investeerida Väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: (a) (b) Väärtpaberitega kaubeldakse Venemaa, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Ukraina, Horvaatia, Valgevene, Moldova, Makedoonia, Kasahstani, Usbekistani, Kõrgõzstani, Turkmenistani, Tadžikistani, Gruusia, Aserbaidžaani, Armeenia, Argentiina, Brasiilia, Kolumbia, Tšiili, Hiina, India, Hongkongi, Singapuri, Egiptuse, Iisraeli, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Bahama, Bermuda, Kaimanisaarte, Kanalisaarte, Mani saare, Bahreini, Jordaania, Kuveidi, Liibanoni, Maroko, Omaani, Katari, Tuneesia, Araabia Ühendemiraatide, Ghana, Keenia, Nigeeria, Lepinguriigi 2 või Liikmesriigi 3 reguleeritud väärtpaberiturul; Väärtpaberitega ei kaubelda alapunktis 5.5.4(a) nimetatud riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, kuid emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse need alapunktis 5.5.4(a) nimetatud reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele 12 kuu jooksul pärast Väärtpaberite emiteerimist Lisaks alapunktis sätestatule võib Fondi vara investeerida alapunktis nimetamata rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: (a) rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud alapunktis 5.5.4(a) nimetatud riik, osariik või regionaalne või kohaliku omavalitsuse üksus, Euroopa Liit, Lepinguriigi keskpank, Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank või rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeks, aktsionäriks või osanikuks on Lepinguriik; (b) rahaturuinstrumendi on emiteerinud isik, kelle emiteeritud mis tahes Väärtpaberitega kaubeldakse alapunktis 5.5.4(a) nimetatud riigi reguleeritud väärtpaberiturul; (c) (d) (e) rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud fondivalitseja, investeerimisühing, kindlustusandja või krediidiasutus, kelle suhtes kehtestatud usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatakse finantsjärelevalvet vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähemalt sama rangetele nõuetele; rahaturuinstrumendi emitent kuulub teise Lepinguriigi järelevalveasutuse poolt tunnustatud emitentide hulka vastavalt investeerimisfondide direktiivi artikli 19 1 (h) alapunktis 4 nimetatud tingimustele; rahaturuinstrumendi emitent vastab Eesti Vabariigi rahandusministri kehtestatud tingimustele Fondi vara võib 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest investeerida punktides ja nimetamata Väärtpaberitesse. 2 Lepinguliigid seisuga on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari. Lepinguriikideks loetakse ka need riigid, mis ühinevad Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga pärast Tingimuste registreerimist. 3 Liikmesriigid, mis ei ole Lepinguliigid seisuga : Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Mehhiko, Šveits, TUrgi ja Uus-Meremaa. Riike, mis saavad Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmeks pärast Tingimuste registreerimist, käsitatakse samuti Liikmesriikidena.

5 Fondi varade turuväärtusest ei või moodustada kokku rohkem kui 30% nende Väärtpaberite väärtus, mille emitendid on registreeritud riigis, mis ei ole Lepinguriik ega Liikmesriik Fondi varade turuväärtusest ei või moodustada kokku rohkem kui 20% nende Väärtpaberite väärtus, millega kaubeldakse üksnes selliste riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, mis ei ole Lepinguliigid ega Liikmesriigid Ühe isiku poolt emiteeritud Väärtpaberite väärtus ei või moodustada üle 5% Fondi varade turuväärtusest, välja arvatud punktides ja nimetatud juhtudel Ühte kontserni kuuluvate isikute poolt emiteeritud Väärtpaberite väärtus kokku ei või moodustada üle 20% Fondi varade turuväärtusest Väärtpaberite väärtus, mille on emiteerinud või taganud Lepinguriik, alapunktis 5.5.4(a) nimetatud muu riik, mis tagab investoritele Lepinguriikidega sarnase või väiksema riskiastmega investeerimistingimused, või rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks Lepinguriik, ei tohi moodustada üle 35% Fondi varade turuväärtusest Lepinguriigi ühe krediidiasutuse poolt kestvalt või korduvalt emiteeritavatesse mittekapitaliväärtpaberitesse (pandikirjadesse) võib Fondi vara investeerida 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest Investeerimine Investeerimisfondidesse Fondi vara võib investeerida teiste Investeerimisfondide osakutesse, aktsiatesse ja õigustesse, arvestades järgmisi piiranguid: (b) (c) (a) Kuni 100% Fondi varast võib investeerida Eurofondidesse või muude avatud avalike Investeerimisfondide osakutesse, aktsiatesse või õigustesse, mis vastavad järgmistele tingimustele: (i) Investeerimisfondi üle teostatakse finantsjärelevalvet vastavalt Euroopa Ühenduse õigusaktide nõuetele või nendega vähemalt sama rangetele nõuetele ning Finantsinspektsiooni ja Investeerimisfondi järelevalveasutuse vaheline koostöö ei ole takistatud; (ii) investoritele on tagatud vastavalt IFS-le Eurofondi investoritega võrdne huvide kaitse; (iii) Investeerimisfondi kohta koostatakse aasta- ja poolaastaaruandeid, mis sisaldavad Investeerimisfondi varade ja kohustuste aruannet, tulude ja kulude aruannet ning investeeringute aruannet; (iv) Investeerimisfondi vara võib omakorda muudesse Investeerimisfondidesse investeerida mitte üle 10%. Fondi vara võib 30% ulatuses Fondi varade turuväärtusest investeerida alapunktis 5.6.1(a) nimetamata Investeerimisfondi osakutesse, aktsiatesse või õigustesse; Lisaks alapunktis 5.6.1(b) sätestatud määrale võib Fondi vara 20% ulatuses Fondi varade turuväärtusest investeerida riskikapitalifondi osakutesse, aktsiatesse või õigustesse või välisriigi õigusaktide kohaselt riskikapitalifondina käsitatava Investeerimisfondi aktsiatesse, osakutesse või õigustesse tingimusel, et välisriigi riskikapitalifond vastab IFS-sriskikapitalifondisuhtes sätestatud nõuetele.

6 Alapunktis nimetatud piirangut kohaldatakse ka Fondi vara investeerimisel selliste Investeerimisfondide osakutesse, aktsiatesse ja õigustesse, mille varadest võib vastavalt selle Investeerimisfondi tingimustele või põhikirjale kokku rohkem kui 30% moodustada nende väärtpaberite väärtus, mille emitendid on registreeritud riigis, mis ei ole Lepinguriik ega Liikmesriik Alapunktis nimetatud piirangut kohaldatakse ka Fondi vara investeerimisel selliste Investeerimisfondide osakutesse, aktsiatesse ja õigustesse, mille varadest võib vastavalt selle Investeerimisfondi tingimustele või põhikirjale rohkem kui 20% moodustada nende väärtpaberite väärtus, millega kaubeldakse üksnes selliste riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, mis ei ole Lepinguliigid ega Liikmesriigid Ühe Investeerimisfondi osakute, aktsiate või õiguste väärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 10% Fondi varade turuväärtusest Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste Investeerimisfondide aktsiaid, osakuid või õigusi, sealhulgas nende Investeerimisfondide aktsiaid, osakuid või õigusi, mida Fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele fondivalitseja ülesanded on edasi antud, võib Fondi arvel omandada ja omada, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: (a) (b) (c) Investeerimisfondi ja Fondi investeerimispoliitika on oluliselt erinev; Fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu; Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste Investeerimisfondide aktsiate, osakute ja õiguste väärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 10% Fondi varade turuväärtusest Selliste Investeerimisfondide aktsiaid, osakuid või õigusi, mida valitseb äriühing, kellega Fondivalitseja on seotud ühise juhtimise või kontrolli või olulise osaluse kaudu, samuti juhul kui see äriühing on kolmandaks isikuks, kellele Investeerimisfondi valitsemine on üle antud, võib Fondi arvel omandada ja omada, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: (a) (b) (c) Investeerimisfondi ja Fondi investeerimispoliitika on oluliselt erinev; seejuures ei võeta tagasivõtmis- või väljalasketasu; Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvate fondivalitsejate poolt valitsetavate muude Investeerimisfondide aktsiate, osakute ja õiguste väärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 50% Fondi varade turuväärtusest Eesti või välisriigi õigusaktide kohaselt kinnisvarafondidena käsitletavate fondide osakute, aktsiate ja õiguste väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 40% Fondi varade turuväärtusest Investeerimine tuletisväärtpaberitesse Fondi arvel võib teha tehinguid tuletisväärtpaberitega tingimusel, et järgitakse õigusaktides ettenähtud nõudeid, Fondi tuletistehingute tegemise sisereegleid ja Tingimusi. Fondi vara võib investeerida tuletisväärtpaberitesse üksnes investeerimiseesmärkide saavutamiseks või riskide maandamiseks. Tuletistehingutega ei või Fondi arvel võtta rohkem kohustusi kui 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest, välja arvatud valuutariski maandamiseks tehtud tehingud.

7 5.8. Muu Investeerimisjärgu krediidireitingust Baa 3 (Moody's) või selle ekvivalendist madalama reitinguga ja ilma reitinguta emitentide poolt emiteeritud võlakohustuste või hoiuste väärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 30% Fondi varade turuväärtusest. Piirangut ei kohaldata võlakohustuste suhtes, mille on emiteerinud või taganud Eesti Vabariik, Eesti avalik-õiguslik juriidiline isik, Lepinguriik või Liikmesriik Fondi varasse kuuluvate ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite ja sellesse isikusse paigutatud hoiuste väärtus ning tuletistehingute avatud positsioonid selles isikus ei või moodustada kokku rohkem kui 20% Fondi varade turuväärtusest Fondi arvel on keelatud omandada või omada üheski isikus rohkem kui: (a) (b) (c) (d) 10% hääleõiguseta aktsiatest; 10% tema emiteeritud võlakirjadest; 10% tema emiteeritud rahaturuinstrumentidest; 25% teise Investeerimisfondi osakutest, aktsiatest või õigustest Fondi vara ei või investeerida väärismetallidesse ning Väärtpaberitesse, mis annavad õigusi väärismetallide suhtes Fondi arvel on keelatud: (a) (b) välja lasta võlakirju; anda laenu ning võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi Fondivalitsejal on Fondi arvel õigus tagada väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, sõlmida repo-ja pöördrepotehinguid ning muid väärtpaberite laenamise tehinguid kokku kuni 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetava laenu ega kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud Fondivalitseja järgib Fondi vara investeerimisel lisaks eeltoodud investeerimispiirangutele kõiki õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja riskide hajutamise nõudeid Alapunktides ja sätestatud piiranguid ei kohaldata üheksa kuu jooksul pärast Tingimuste registreerimist, välja arvatud juhul, kui Fondi vara puhasväärtus on eelnimetatud tähtaja lõpuks suurem kui eurot. 6. OSAKUD NING OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 6.1. Osak väljendab Investori osalust Fondi varas. Osak ei või kuuluda samal ajal mitmele isikule. Osak ei kuulu abikaasade ühisvarasse. Osakuid võivad omandada ja omada üksnes füüsilised isikud, samuti Fondivalitseja või fondivalitsejana tegutsenud isik vastavalt seadusele. Fondi osakud on päritavad. Osakuid ei või võõrandada ega koormata Osaku nimiväärtus on 10 krooni Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusel tekkinud murdosakud ümardatakse kolme komakohani. Ümardamisel kasutatakse järgmisi reegleid: arvud NNN.NNN0 kuni

8 NNN.NNN4 ümardatakse arvuks NNN.NNN ja arvud NNN.NNN5 kuni NNN.NNN9 arvuks NNN.NN(N+1) Osakuid hoitakse registreeritud kujul ja osaku kohta ei väljastata materiaalset omandiõigust tõendavat dokumenti Osak ei anna Investorile otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Investorite üldkoosolekuid ei korraldata, st Investorid ei osale üldkoosoleku kaudu Fondi juhtimises. Investoril ei ole õigust nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast Investoritel on osakute omamisest tulenevalt õigus: nõuda Investorile kuuluvate osakute tagasivõtmist või vahetamist vastavalt Tingimustele ja õigusaktidele; pärandada Investorile kuuluvaid osakuid; sõlmida tagasivõetud osakute kogusumma eest Kindlustusleping; omada proportsionaalselt osa Fondi varast vastavalt Investorile kuuluvate osakute arvule; saada Fondi varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele Investorile kuuluvate osakute arvust tulenev osa Fondi tulust; saada vastavalt Tingimustele Investorile kuuluvate osakute arvust tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast; nõuda Fondivalitsejalt oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist; nõuda Registripidajalt tõendit või Registri väljavõtet Investorile kuuluvate osakute kohta; tutvuda Fondivalitseja asukohas punktis 17.1 nimetatud dokumentide ja infoga ning saada punktides nimetatud dokumentide ärakiri soovi korral tasuta; toimida muul seaduses sätestatud või Tingimustes ettenähtud viisil Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Investorile osaku väljalaskmisel ja lõpevad osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse väljal astuks Registris registreerimise hetkest ja tagasivõetuks Registrist kustutamise hetkest. Osaku omamist tõendab kanne Registris Investor on kohustatud osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ja Tingimustega. Investori õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Investoritele, Fondivalitsejale, Depositooriumile või kolmandatele isikutele Investor ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal vastavalt Tingimustele õigus nõuda Fondi arvel. Investori vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud Investori osaga Fondi varas. 7. OSAKU PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMINE JA TULU JAOTAMINE 7.1. Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks Fondi varade turuväärtuse alusel, millest on maha arvatud nõuded Fondi vastu. Fondi vara puhasväärtuse kindlaksmääramisel

9 lähtutakse Fondivalitseja sisereeglites ja õigusaktides sätestatud põhimõtetest. Fondi vara ja osaku puhasväärtust arvutatakse Eesti kroonides Kui pärast Fondi vara puhasväärtuse kindlaksmääramist toimub või ilmneb sündmus või asjaolu, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt mõjutab oluliselt Fondi vara puhasväärtust, on Fondivalitsejal õigus kindlaksmääratud turuväärtust, Fondi vara ja osaku puhasväärtust ümber hinnata tingimusel, et sellise ümberhindamise tegematajätmine kahjustaks Investorite huve Osaku puhasväärtus saadakse Fondi vara puhasväärtuse jagamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasi võtmata osakute arvuga Fondi vara ja osaku puhasväärtus ning osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse vähemalt üks kord iga Pangapäeva kohta sellele järgneval Pangapäeval hiljemalt kell Osaku puhasväärtus ning väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast koma. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasu jääb Fondivalitsejale Fondi tulu ei jaotata Investorite vahel, vaid reinvesteeritakse. Fondi kasum/kahjum kajastub osaku puhasväärtuse muutuses. 8. OSAKUTE VÄLJALASE 8.1. Osakuid laseb välja Fondivalitseja. Osakute väljalase on avalik. Fondi osakute väljalase ei ole ajaliselt piiratud ning nende emissioonimahtu ega väljalastavate osakute arvu kindlaks ei määrata Osakute väljalaskmisel on Fondivalitsejal õigus võtta Investoritelt väljalasketasu. Osaku väljalasketasu on maksimaalselt 1% osaku puhasväärtusest. Teave kehtiva väljalasketasu määra kohta on esitatud Fondi prospektis. Väljalasketasu maksab osakut omandav Investor. Fondivalitseja võib omal äranägemisel teatud perioodil väljalasketasust loobuda või seda vähendada Osaku väljalaskehind on osaku väljalaskmise või vahetuskorralduse täitmise hetkel Registripidajale teadaolev viimane osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud väljalasketasu Osaku omandamiseks esitab Investor Kontohaldurile või Registripidajale isiklikult või selleks volitatud esindaja kaudu valikuavalduse. Vahkuavalduse esitamisega kohustub Investor tegema kohustusliku kogumispensioni sissemakseid õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras ning nõustub Tingimustega. Õigusaktides sätestatud juhtudel võib valikuavalduse puudumisel Registripidaja määrata Investorile pensionifondi loosi teel Valikuavalduse esitanud Investor teeb sissemakseid tema poolt valitud kohustuslikku pensionifondi alates avalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist, tingimusel et valikuavaldus esitati hiljemalt 31. oktoobril. Investor võib muuta oma valikuavaldust kuni 31. oktoobrini Tööandja või muu seaduses sätestatud isik peab kohustusliku kogumispensioni makse kinni Investorile makstavatelt tasudelt ning kannab makse üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Maksu- ja Tolliamet kontrollib kinnipeetud makse korrektsust ja edastab makse Registripidajale.

10 8.7. Makse ja selle kohta käivate andmete laekumisel arvutab Registripidaja väljalaskehinna alusel Investorile väljalastavate osakute koguse, mis kantakse Investori pensionikontole. Kui makse eest ei ole võimalik omandada täisarvu osakuid, kantakse Investori pensionikontole vastav murdosak. Investori pensionikontole kantud murdosakud liidetakse Investor võib üks kord aastas alustada sissemaksete tegemist uude pensionifondi, esitades selleks Kontohaldurile või Registripidajale avalduse sissemaksete tegemiseks uude pensionifondi. 9. OSAKUTE VAHETAMINE 9.1. Investoril on õigus vahetada osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, kui: Investoril on vähemalt SOO kohustusliku pensionifondi osakut ja osakute vahetamine ei ole õigusaktide alusel keelatud Kõik Investorile kuuluvad Fondi osakud vahetatakse korraga Osakute vahetamiseks esitab Investor Registripidajale või Kontohaldurile õigusaktides ettenähtud andmeid sisaldava avalduse Osakute vahetamise korral toimub Fondi osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalaskmine. Vahetamise tulemusel omandab Investor kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmishinna eest vastava arvu teise kohustusliku pensionifondi osakuid. Teise pensionifondi osakute eest tasutakse sama päeva väljalaskehinna ulatuses. Osakute vahetamise korral Investorile väljamakseid ei tehta Osakute vahetamisel maksab Investor Tingimustes ettenähtud tagasivõtmis- ja väljalasketasu. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasu ei võeta osakute vahetamisel, kui mõlemat vahetamisega seotud pensionifondi valitseb Fondivalitseja Osakud vahetatakse üks kord aastas 1. jaanuarile järgneval esimesel Pangapäeval. Osakute vahetamiseks 1. jaanuari seisuga peab avaldus olema esitatud hiljemalt vahetamisele eelneva aasta 31. oktoobril. Investor võib muuta oma avaldust kuni 31. oktoobrini Pensionifondi vahetamisega seotud arveldused korraldab Registripidaja koos Depositooriumiga. 10. OSAKUTE TAGASIVÕTMINE JA VÄLJAMAKSED Investoril on õigus kohustusliku kogumispensioni väljamaksetele, kui: Investor on jõudnud RPKS-s sätestatud vanaduspensioniikka ja Investorile makstakse riiklikku pensioni RPKS-i või mõne muu Eesti seaduse alusel (tingimust ei kohaldata Investoritele, kellel ei ole õigust pensionile eespool nimetatud seaduste alusel) ja õigusaktidega ettenähtud juhul on Investori poolt sissemaksete alustamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist möödunud vähemalt viis aastat.

11 10.2. Kohustusliku kogumispensioni väljamakseid tehakse Kindlustuslepingu alusel või Tingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel väljamaksetena Fondist. Kindlustuslepingu alusel või Fondist väljamaksete tegemiseks toimub Fondi osakute tagasivõtmine alltoodud korras. Osakute tagasivõtmine toimub tagasivõtmishinnaga Osakute tagasivõtmisel on Fondivalitsejal õigus võtta Investoritelt tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu on maksimaalselt 1% osaku puhasväärtusest. Teave kehtiva tagasivõtmistasu määra kohta on esitatud Fondi prospektis. Tagasivõtmistasu maksab osakut tagastav Investor. Fondivalitseja võib omal äranägemisel teatud perioodil tagasivõtmistasust loobuda või seda vähendada Osaku tagasivõtmishind on osaku tagasivõtmise või vahetuskorralduse täitmise hetkel Registripidajale teadaolev viimane osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvatud tagasivõtmistasu Väljamaksed Kindlustuslepingu alusel Kohustusliku kogumispensioni saamiseks sõlmib Investor tema poolt valitud kindlustusandjaga Kindlustuslepingu. Punktis sätestatud juhul Kindlustuslepingut ei sõlmita Kindlustuslepingu sõlmimise järel tasub Investor kindlustusandjale ühekordse kindlustusmaksena kõigi talle kuulunud pensionifondide tagasivõetud osakute tagasivõtmishinna, kui punktist ei tulene teisiti Pärast Kindlustuslepingu sõlmimist esitab Investor Registripidajale või Kontohaldurile Kindlustuslepingu ärakirja ja avalduse osakute tagasivõtmiseks. Avalduse alusel korraldab Registripidaja koostöös Depositooriumiga ja avalduses nimetatud kindlustusandjaga 15 Pangapäeva jooksul avalduse esitamisest osakute tagasivõtmise ja kindlustusmakse ülekandmise kindlustusandjale. Osakute tagasivõtmise korral Investorile väljamakseid ei tehta Kindlustuslepingu alusel tehakse Investorile väljamakseid Annuiteedina vähemalt kord kolme kuu jooksul kuni kindlustusvõtja surmani. Väljamakse summad võivad erineda üksnes lisaintressi võrra Väljamaksed Fondist Kui Investorile kuuluvate osakute kogusumma alusel arvutatud Annuiteet ühe kalendrikuu kohta osutuks väiksemaks kui 1/4 RPKS-i alusel kehtestatud rahvapensioni määrast, siis Kindlustuslepingut ei sõlmita ja Investoril on õigus perioodilistele kogumispensioni väljamaksetele Fondist. Perioodiliste väljamaksetena Investorile ühe kalendrikuu kohta kõigist kohustuslikest pensionifondidest väljamakstav summa ei või olla suurem kui 1/4 rahvapensioni määrast. Investoril on õigus nõuda väljamaksete tegemist vähemalt kord kolme kuu jooksul. Kui osakute kogusumma on väiksem või osakute kogusumma väheneb perioodiliste väljamaksete tulemusel väiksemaks kui kolmekordne rahvapensioni määr, on Investoril õigus nõuda kõigi osakute tagasivõtmist ühekordse väljamaksena Kui Investorile kuuluvate osakute kogusumma alusel arvutatud Annuiteet ühe kalendrikuu kohta osutuks suuremaks kui kolmekordne rahvapensioni määr, on Investoril nimetatud määra ületava summa ulatuses õigus perioodilistele kogumispensioni väljamaksetele Fondist. Perioodilisi väljamakseid tehakse üksnes Kindlustuslepingu sõlminud Investorile.

12 Perioodiliste väljamaksetena Investorile ühe kalendrikuu kohta Fondist väljamakstav summa määratakse kindlaks rahandusministri poolt kehtestatud korras. Kui osakute kogusumma jääk on pärast Kindlustuslepingu sõlmimist või perioodiliste väljamaksete tegemist väiksem kui kolmekordne rahvapensioni määr, on Investoril õigus nõuda kõigi osakute tagasivõtmist ühekordse väljamaksena Osakute tagasivõtmiseks esitab Investor Registripidajale või Kontohaldurile õigusaktides sätestatud andmeid sisaldava avalduse. Osakute tagasivõtmise korraldab Registripidaja kolme Pangapäeva jooksul avalduse saamisest Osakute tagasivõtmise peatamine Finantsinspektsiooni loal võib Fondivalitseja peatada osakute tagasivõtmise ja tagasivõtmissummade väljamaksmise kuni kolmeks kuuks IFS-s ettenähtud juhtudel Teate osakute tagasivõtmise peatamise kohta avaldab Fondivalitseja viivitamata vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Veebilehel. Ajal, mil Fondi osakute tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtegi osakut välja lasta ega tagasi võtta. 11. OSAKUTE PÄRIMINE Fondi osakuid saab pärandada üksnes füüsilisele isikule. Osakute pärimiseks tuleb Kontohaldurile esitada õigusaktides ettenähtud vormis avaldus ja pärimistunnistus KoPS-s nimetatud kohustatud isikust pärijal on üks kord ühe aasta jooksul, arvates talle pärimistunnistuse väljastamisest, õigus esitada avaldus kõigi päritud osakute tagasivõtmiseks või kandmiseks oma pensionikontole. Kui pärija ei ole selle tähtaja jooksul osakute tagasivõtmise või pensionikontole kandmise avaldust esitanud, on tal õigus nõuda kümne aasta jooksul, alates pärandi avanemisest, üksnes päritud osakute kandmist tema pensionikontole Kui osakute pärijaks on isik, kes ei ole KoPS-i kohaselt kohustatud isik, on tal õigus nõuda osakute tagasivõtmist Uks kord kümne aasta jooksul pärandi avanemisest arvates Kui Investoril puuduvad pärijad, tühistatakse talle kuulunud osakud ning pärimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja riigi seadusjärgset pärimisõigust ei kohaldata. Tühistatud osakutest tulenevad õigused ja kohustused loetakse lõppenuks ning osakutele vastav raha jääb Fondi. Tagasivõtmata või pärija pensionikontole kandmata päritud osakud tühistab Registripidaja kümne aasta möödudes pärandi avanemisest arvates. 12. FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Fondivalitseja tegevuse alused on määratud Fondivalitseja põhikirja, Tingimuste ja õigusaktidega Fondivalitsejal on õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja teeb Fondi varaga tehinguid (sealhulgas investeerib Fondi vara) oma nimel ja kõigi Investorite ühisel arvel (st Fondi arvel).

13 12.3. Fondi varade juhtimiseks määrab Fondivalitseja juhatus fondijuhi, kelle ülesannete hulka kuulub Fondi varade investeerimise ja muude Fondi valitsemisega seotud tegevuste koordineerimine Fondivalitseja täidab alapunktis 12.9 nimetatud ülesandeid, kui vastavaid ülesandeid ei ole lepingutega edasi antud kolmandatele isikutele. Fondivalitseja investeerib Fondi vara vastavalt Tingimustes sätestatud investeerimispoliitikale, järgides Tingimustest ja õigusaktidest tulenevaid investeerimispiiranguid. Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, ja hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse Fondivalitseja peab Fondi vara valitsema lahus Fondivalitseja enda varast ja teiste tema valitsetavate fondide varadest ja varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara huikaja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Investorite või Fondi nõuded Depositooriumi või kolmandate isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või Investoritele kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või Investorid on nõuded juba esitanud Fondivalitseja vastutab Fondile või Investoritele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest Fondivalitseja sõlmib Depositooriumiga depoolepingu Fondi varade hoidmiseks Fondivalitseja võib kolmandatele isikutele edasi anda järgmisi ülesandeid: Fondi vara investeerimine; Fondi osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; vajaduse korral omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Investoritele; Fondi osakute turustamise korraldamine; Investoritele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus; Fondi vara arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine; Fondi vara puhasväärtuse määramine; Fondi osakute registri pidamise korraldamine; Fondivalitseja ja Fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi rakendamine; eespool loetletud tegevustega otseselt seotud tegevused Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega.

14 13. FONDIVALITSEJALE KUULUVAD OSAKUD JA INVESTORITELE TEKITATUD KAHJU HÜVITAMINE Alates Fondi moodustamisest peab Fondivalitseja kolme aasta jooksul omama vähemalt 2% Fondi osakutest. Alates neljandast aastast Fondi moodustamisest peab Fondivalitseja omama vähemalt 1% Fondi osakutest. Kui Fondil on üle 100 miljoni osaku, peab Omaosakute arv olema vähemalt 2 miljonit pluss 1% osakute arvust üle 100 miljoni. Õigusaktides sätestatud juhtudel teavitab Fondivalitseja Omaosakute omandamisest või tagasivõtmisest Finantsinspektsiooni. Fondivalitseja võib omandada või võtta tagasi Omaosakuid igal Pangapäeval. Andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis tehakse kättesaadavaks vastavalt punktile Kui Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides või Tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ning on alust arvata, et see rikkumine on põhjustanud kahju Investoritele, võetakse Omaosakud kahju hüvitamiseks vajalikus ulatuses tagasi ja kahju kannatanud Investorile lastakse välja uued osakud. Kahju ei hüvitata Investorile, kes oli kahju tekitamise perioodil Fondivalitseja juhatuse või nõukogu liige või audiitor, Depositooriumi juhatuse või nõukogu liige, fondijuht, eeltoodud isiku abikaasa või Fondivalitseja emaettevõtja juhatuse või nõukogu liige või juhatuse liikme abikaasa Tagasivõetud Omaosakute arvel lastakse kahju kannatanud Investorile tekitatud kahju ulatuses välja selle pensionifondi osakuid, kuhu laekub või peaks laekuma Investori kohustusliku kogumispensioni makse. Kui Investor on sõlminud Kindlustuslepingu või kui ta on surnud, lastakse välja selle pensionifondi osakuid, kuhu laekus tema viimane kohustusliku kogumispensioni sissemakse Kahju hüvitamiseks Omaosakute tagasivõtmise korral ei tehta Fondivalitsejale Fondist väljamakseid ning tagasivõtmistasu ei võeta. Investorile kahju põhjustanud fondivalitseja poolt valitsetavate pensionifondide osakute väljalaskmisel kahju kannatanud Investorile ei võeta väljalaske tasu. Tagasivõetud Omaosakud tühistatakse Fondivalitseja avaldab kolme Pangapäeva jooksul alates Finantsinspektsioonilt Investoritele tekitatud kahju hüvitamise ettekirjutuse saamisest vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Veebilehel teate, milles on toodud vähemalt järgmised andmed: Fondi nimi; Investorite teavitamise kord; tähtaeg, mille jooksul Fondivalitseja on kohustatud kindlaks määrama igale Investorile tekitatud kahju suuruse; tähtaeg, mille jooksul tuleb Investoritele Fondivalitseja tekitatud kahju hüvitada. 14. DEPOSITOORIUMI TEGEVUS Depositoorium hoiab Fondi vara ja täidab muid õigusaktides ettenähtud ülesandeid Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste tegemiseks ja muude Depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Depositoorium valib Fondi vara hoidva kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depositoorium on enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi kohustatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

15 14.3. Fondi vara hoidmisel kolmandate isikute juures vastutab Depositoorium Fondile või Investoritele tekitatud otsese varalise kahju eest, kui Depositoorium ei ole Fondi vara hoidvate kolmandate isikute valikul rakendanud vajalikku hoolsust või täitnud kolmandate isikute üle järelevalve teostamise kohustust. 15. OSAKUTE REGISTER Fondi osakute omandiõigus ja Fondi osakutest tulenevad Investorite ja Fondivalitseja õigused ja kohustused loetakse tekkinuks kande tegemisest Registris. Osakutega tehingu tegemise tahteavaldusega annab Investor nõusoleku oma andmete (sealhulgas isikuandmete) töötlemiseks Registripidamiseks vajalikus ulatuses. Investoril on õigus tugineda Registri kandele kolmandate isikute ees oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel Registri pidamisele ja Registripidaja vastutusele kohaldatakse Eesti väärtpaberite keskregistri seadust ja selle alusel välja antud õigusakte. Registriandmete töötlemine toimub elektrooniliselt Registripidaja teeb Registrisse kandeid Fondi osakuid puudutava tehinguinfo alusel. Kande aluseks võib olla ka kohtulahend või muu Registripidaja poolt aktsepteeritud alus Registripidaja on kohustatud säilitama temale kande tegemiseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt kümme aastat vastava kande tegemisest arvates. Andmeid säilitatakse dokumentaalselt või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. 16. FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA KULUD Fondivalitsejale makstakse Fondi arvelt Valitsemistasu. Valitsemistasu määr on 1,5% aastas Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja võib mõnel perioodil kohaldada väiksemat Valitsemistasu määra Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse välja hiljemalt iga kuu 10. kuupäeval eelmises kuus osutatud teenuste eest. Valitsemistasu arvutamise alus: tegelik päevade arv perioodis jagatud tegeliku päevade arvuga aastas (actual/actual) Lisaks Valitsemistasule makstakse Fondi arvelt Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud ning Fondi arvel laenu võtmisega (sealhulgas repo- ja pöördrepotehingutega ja muude väärtpaberite laenamise tehingutega) seotud kulud Fondi arvelt aasta jooksul makstavad tasud ja kulud kokku ei tohi ületa 3% Fondi varade aasta keskmisest turuväärtusest, kui seadusega ei ole sätestatud väiksemat määra Muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud, sealhulgas Depootasu, Registritasu ja tagatisfondi seaduse alusel tehtavad pensionikaitse osafondi osamaksed, kannab Fondivalitseja. Depootasu määr on 0,13% aastas Fondi varade turuväärtusest mahuni kuni 500 miljonit eesti krooni ning 0,11% aastas Fondi varade turuväärtusest mahult, mis ületab 500 miljonit eesti krooni. Depootasule lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras. Depootasu arvutatakse igapäevaselt ja makstakse Fondivalitseja poolt Depositooriumi esitatud arve alusel eelmises kuus osutatud teenuste eest.

16 17. TEABE AVALIKUSTAMINE JA FONDI RAAMATUPIDAMINE Fondivalitseja teeb Fondivalitseja asukohas ja Veebilehel kättesaadavaks vähemalt järgmised andmed ja dokumendid: Tingimused; Fondi viimane aastaaruanne; Fondi viimane poolaastaaraanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; Fondi osakute pakkumise prospektid; Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed; fondijuhi nimi; Depositooriumi nimi ja kontaktandmed; andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis; Fondivalitseja sisereeglid Fondi vara puhasväärtuse määramiseks; Fondi tuletistehingute tegemise sisereeglid Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja. Fondivalitseja hoiab Fondi raamatupidamise lahus Fondivalitseja ja teiste tema valitsetavate fondide raamatupidamisest. Fondi aastaaruanne tehakse punktis 17.1 toodud korras kättesaadavaks hiljemalt 4 kuud pärast Fondi majandusaasta lõppemist ning poolaastaaraanne hiljemalt 2 kuud pärast poolaasta lõppu. Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta. Fondivalitseja majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini Fondivalitseja avaldab info asjaolude kohta, mis oluliselt mõjutavad Fondivalitseja valitsetavate fondide (sealhulgas Fondi) tegevust või finantsseisundit või Fondi osaku puhasväärtuse kujunemist, üleriigilise levikuga päevalehes või Veebilehel. Fondi reklaami avaldatakse kooskõlas õigusaktide nõuetega Igal Pangapäeval avaldab Fondivalitseja Fondi vara ja osaku puhasväärtuse ning väljalaske- ja tagasivõtmishinna vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Veebilehel Fondivalitsejal on õigus saata Fondi kohta teateid ja aruandeid teadaoleval Investori postivõi e-posti aadressil. 18. FONDI LIKVIDEERIMINE Fondi likvideerimise võib Fondivalitseja nõukogu otsustada üksnes juhul, kui Fondivalitsejal ei ole õnnestunud Fondi valitsemist teisele fondivalitsejale üle anda. Depositoorium võib otsustada Fondi likvideerimise, kui Fondi valitsemine on Depositooriumile üle läinud ja Depositooriumil ei ole õnnestunud Fondi valitsemist teisele fondivalitsejale üle anda Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja või Depositoorium Finantsinspektsioonilt vastava loa.

17 18.3. Finantsinspektsioonilt Fondi likvideerimise loa saamisel avaldab Fondivalitseja või Depositoorium viivitamata teate Fondi likvideerimise kohta vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Veebilehel, märkides teates seadusega nõutavad andmed, sealhulgas tähtaja, mille jooksul Investorid peavad esitama Kontohaldurile avalduse uue kohustusliku pensionifondi valimiseks. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast peatatakse Fondi osakute väljalase ja tagasivõtmine. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja või Depositooriumi taotlusel pikendada; pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja või Depositoorium Fondi varad, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded. Fondi arvelt kaetavad likvideerimise kulud ei või ületada 2% Fondi varade puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga. Kui tegelikud likvideerimiskulud on suuremad, vastutab nimetatud määra ületavate kulude eest Fondivalitseja või fondivalitsejana tegutsenud isik Jaotamisele kuuluva raha eest omandab iga Investor tema osale vastava arvu tema poolt valitud või valiku tegemata jätmise korral Registripidaja poolt kindlaks määratud või loositud teise kohustusliku pensionifondi osakuid Kui Fondi likvideerimise käigus ilmneb Fondi maksejõuetus, vastutab kõigi Fondi vastu esitatud ja rahuldamata jäetud nõuete täitmise eest Fondivalitseja või fondivalitsejana tegutsenud isik, välja arvatud nõuded, mis on tekkinud pärast Fondi valitsemise üleminekut Depositooriumile ja mille eest vastutab seega Depositoorium. 19. TINGIMUSTE MUUTMINE Tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja nõukogu omal äranägemisel. Muuta võib ka olulisi tingimusi, mis puudutavad näiteks Fondi investeerimispiiranguid või Fondiga seotud tasusid Pärast muudetud Tingimuste registreerimist Finantsinspektsioonis avaldatakse vastav teade vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Veebilehel. Muudatused jõustuvad alates 1. jaanuarist, kuid mitte enne 100 kalendripäeva möödumist vastava teate avaldamisest. Muudetud Tingimused avaldatakse Veebilehel.

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem