Vastu võetud nr 25. Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» 20 lõike 1 alusel.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vastu võetud nr 25. Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» 20 lõike 1 alusel."

Väljavõte

1 Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RTL 2010, 20, 359 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele muutmine Vastu võetud nr 25 Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» 20 lõike 1 alusel. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruses nr 95 «Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele» (RTL 2008, 88, 1244) tehakse järgmised muudatused: 1)paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 1 järgmises sõnastuses: «4 1 ) kaasaskantav kosmoseside terminal (mobile satellite terminal) raadiosagedusalas 1,6 GHz;»; 2)paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 14 1 järgmises sõnastuses: «14 1 ) koerte kaugjälgimissüsteem (dog tracking system);»; 3)paragrahvi 1 lõike 3 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «17) maapealse elektroonilise side võrgu terminal raadiosagedusalas 2,5 GHz;»; 4)paragrahvi 1 lõike 3 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «18) maapealse elektroonilise side võrgu terminal raadiosagedusalas 3,5 GHz;»; 5)paragrahvi 1 lõike 3 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «19) maapealse elektroonilise side võrgu terminal raadiosagedusalades 900 MHz ja 1800 MHz;»; 6)paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 22 1 järgmises sõnastuses: «22 1 ) veesõiduki GSM süsteem (GSM system on board vessel);»; 7)paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 8)paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(3) Kasutatavad raadiosagedusalad on: 1) 1610,0 1626,5 MHz (suunal Maa kosmos); 2) 1613,8 1626,5 MHz (suunal kosmos Maa); 3) 2483,5 2500,0 MHz (suunal kosmos Maa).»; 9)paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks; 10)määrust täiendatakse paragrahviga 7 1 järgmises sõnastuses: «7 1. Nõuded kaasaskantava kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,6 GHz Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa... Leht 1 / 8

2 (1) Raadiosagedusalas 1,6 GHz töötav kaasaskantav kosmoseside terminal on sidesatelliidi vahendusel töötav ühesuunaliseks andmeedastuseks mõeldud raadiosaateseade, mida ei saa kasutada kõnesideks. (2) Kasutatav raadiosagedusala 1613,8 1626,5 MHz (suunal Maa kosmos). (3) Tehnilised nõuded ja kasutamistingimused on järgmised: 1) kaasaskantav kosmoseside terminal peab olema registreeritud satelliitsideteenuse osutaja juures; 2) suurim lubatud e.i.r.p. on 30 dbm; 3) maksimaalne töötsükkel ei tohi olla suurem kui 1%; 4) soovimatu kiirgus ei tohi ületada ITU-R soovituse M.1343 lisa 1 tabelis 1 sätestatud piirväärtusi. (4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,6 GHz kosmoseside terminali 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN »; 11)4. peatükki täiendatakse -ga 17 1 järgmises sõnastuses: «17 1. Nõuded koerte kaugjälgimissüsteemi kasutamisele (1) Koerte kaugjälgimissüsteem koosneb kaasaskantavatest raadioseadmetest, mida kasutatakse koera asukoha andmete edastuseks kaugjälgimisel. (2) Koerte kaugjälgimissüsteemi on lubatud kasutada raadiosagedusel 155,450 MHz, suurim lubatud e.r.p. 2 W, suurim lubatud ribalaius 16 khz. (3) Asjakohased harmoneeritud standardid koerte kaugjälgimissüsteemi 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN ja EN »; 12)paragrahvi 20 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «20. Nõuded maapealse elektroonilise side võrgu terminali kasutamiseks raadiosagedusalas 2,5 GHz»; 13)paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(1) Maapealse elektroonilise side võrgu terminal (edaspidi sidevõrgu terminal) on kohtkindlalt või liiklusvahendile paigaldatav, teisaldatav või kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.»; 14)paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõna «IMT» sõnaga «Sidevõrgu»; 15)paragrahvi 20 lõikes 3 asendatakse sõna «IMT» sõnaga «sidevõrgu»; 16)paragrahvi 21 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «21. Nõuded maapealse elektroonilise side võrgu terminali kasutamisele raadiosagedusalas 3,5 GHz»; 17)paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(1) Maapealse elektroonilise side võrgu terminal (edaspidi sidevõrgu terminal) on kohtkindlalt või liiklusvahendile paigaldatav, teisaldatav või kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.»; 18)paragrahvi 21 lõigetes 2 kuni 5 asendatakse sõna «juurdepääsuterminal» sõnadega «sidevõrgu terminal» vastavas käändes; 19)paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «22. Nõuded maapealse elektroonilise side võrgu terminali kasutamisele raadiosagedusalades 900 MHz ja 1800 MHz (1) Maapealse elektroonilise side võrgu terminal (edaspidi sidevõrgu terminal) on kohtkindlalt või liiklusvahendile paigaldatav, teisaldatav või kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks. (2) Käesolevas paragrahvis kasutatakse järgmisi mõisteid: 1) GSM süsteem elektroonilise side võrk, mis vastab ETSI GSM standarditele, soovitatavalt standarditele EN ja EN ; 2) UMTS süsteem elektroonilise side võrk, mis vastab ETSI UMTS standarditele, soovitatavalt standarditele EN , EN , EN ja EN ; 3) 900 MHz raadiosagedusala (the 900 MHz band) raadiosagedusalad MHz ja MHz; 4) 1800 MHz raadiosagedusala (the 1800 MHz band) raadiosagedusalad MHz ja MHz. Leht 2 / 8 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa...

3 (3) 900 MHz raadiosagedusalas ja 1800 MHz raadiosagedusalas on lubatud kasutada sidevõrgu terminale, mis on ühendatavad GSM süsteemi või UMTS süsteemi või mõnda teise GSM süsteemiga samaaegselt toimivasse elektroonilise side võrku. (4) Asjakohased harmoneeritud standardid sidevõrgu terminali 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN , EN , EN , EN ja EN »; 20)paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 2 1 järgmises sõnastuses: «(2 1 ) GSM-R terminali otseside funktsiooni (Direct Mode Operation DMO) on lubatud kasutada raadiosagedusalas 876, ,100 MHz kanalisammuga 12,5 khz simplekssideks kesksagedustel 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz ja 876,0625 MHz.»; 21)paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(4) Asjakohased harmoneeritud standardid GSM-R terminali 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN , EN (DMO), EN , EN , EN (DMO) ja EN »; 22)paragrahvi 25 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: «5) MHz (WCDMA, WiMAX).»; 23)paragrahvi 25 lõike 6 punktis 1 toodud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Kõrgus Suurim võimsuse spektraaltihedus e.i.r.p. väljaspool õhusõidukit maapinnast MHz MHz MHz MHz MHz (m) (dbm/1,25mhz) (dbm/200 khz) (dbm/200 khz) (dbm/3,84 MHz) (dbm/4,75 MHz) ,0 19,0 13,0 1,0 1, ,5 16,5 10,5 3,5 4, ,6 14,5 8,5 5,4 6, ,0 12,9 6,9 7,0 7, ,6 11,6 5,6 8,3 9, ,5 10,5 4,4 9,5 10,4 24)5. peatükki täiendatakse -ga 25 1 järgmises sõnastuses: «25 1. Nõuded veesõiduki GSM süsteemi kasutamisele (1) Veesõiduki GSM süsteem koosneb ühest või mitmest vastuvõtu-saate tugijaamast ja terminalidest ning seda süsteemi kasutatakse mobiilsideteenuse osutamiseks veesõiduki pardal, kui veesõiduk asub rahvusvahelistes vetes või territoriaalmerel. (2) Käesolevas paragrahvis kasutatakse järgmisi mõisteid: 1) veesõiduki pardal osutatav mobiilsideteenus (mobile communications on-board vessels (MCV) services) sideettevõtja poolt osutatav elektroonilise side teenus, mis võimaldab meeskonnaliikmetel ja reisijatel veesõiduki pardal suhelda üldkasutatavate sidevõrkude kaudu GSM süsteemi kasutades, loomata selleks otseühendusi maapealsete mobiilsidevõrkudega; 2) 900 MHz raadiosagedusala (the 900 MHz band) üleslüli raadiosagedusalas MHz (terminali saatesagedus, tugijaama vastuvõtusagedus) ja allalüli raadiosagedusalas MHz (tugijaama saatesagedus, terminali vastuvõtusagedus); 3) 1800 MHz raadiosagedusala (the 1800 MHz band) üleslüli raadiosagedusalas MHz (terminali saatesagedus, tugijaama vastuvõtusagedus) ja allalüli MHz (tugijaama saatesagedus, terminali vastuvõtusagedus); 4) veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaam (Vessel Base Transceiver Station) veesõiduki pardal asuv mobiilside pikokärg (pico-cell), mis toetab GSM teenuseid 900 MHz või 1800 MHz raadiosagedusalas või mõlemas. (3) Käesolevas paragrahvis kasutatakse merealade määratlemisel «Merealapiiride seaduse» mõisteid. (4) Veesõiduki GSM süsteem peab olema vastavuses ETSI avaldatud GSM standarditega EN , EN või samaväärsete tehniliste kirjeldustega. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa... Leht 3 / 8

4 (5) Veesõiduki GSM süsteemi on lubatud kasutada veesõiduki pardal 900 MHz ja 1800 MHz raadiosagedusalades. (6) Veesõiduki GSM süsteemi ei tohi kasutada merealal rannikule lähemal kui 2 meremiili territoriaalmere lähtejoonest (baseline). (7) Merealal territoriaalmere lähtejoonest 2 kuni 12 meremiili kaugusel on veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaamal lubatud kasutada ainult siseantenne. (8) Veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaama juhtimisel töötava GSM terminali lubatud suurim kiiratav väljundvõimsus veesõiduki pardal on 900 MHz raadiosagedusalas 5 dbm ja 1800 MHz raadiosagedusalas 0 dbm. (9) Veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaama poolt põhjustatud suurim kiirgusvõimsuse tihedus, mõõdetuna veesõiduki pardast väljaspool 0 dbi etalonvõimsusega mõõteantenniga, ei tohi ületada 80 dbm/200 khz. (10) Veesõiduki GSM süsteemile juurdepääsul ja selle kasutamisel tuleb kasutada häirevähendamismeetmeid (techniques to mitigate interference), mis tagavad vähemalt sama tulemuse ETSI GSM standardites sätestatud häirevähendamismeetmetega. Lähtudes ETSI standarditest TS ja TS , peavad olema rakendatud kõik järgmised häirevähendamismeetmed: 1) GSM terminali tundlikkus ja süsteemile juurdepääsu lävi (disconnection threshold) peab merealal territoriaalmere lähejoonest 2 kuni 3 meremiili kaugusel olema suurem või võrdne 70 dbm/200 khz ja territoriaalmere lähejoonest 3 kuni 12 meremiili kaugusel suurem või võrdne 75 dbm/200 khz; 2) veesõiduki GSM süsteemi katkestustega saaterežiim (discontinuous transmission) peab olema aktiveeritud üleslüli suunas; 3) veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaama ajastuse määratlemine (timing advance) peab olema seatud minimaalseks. (11) Asjakohased harmoneeritud standardid veesõiduki GSM süsteemi 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN , EN , EN , EN ja EN »; 25)paragrahvi 30 lõike 2 punktis 22 asendatakse sõna «MHz» sõnaga «GHz»; 26)paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(1) Laviiniohvri otsimisseadme kasutatav raadiosagedusala ja sellel lubatud tehnilised näitajad on järgmised: 456,9 457,1 khz, kesksagedus 457 khz, pidevlaineedastusega (continous wave) moduleerimata signaal, suurim magnetvälja tugevus 10 m kaugusel otsimisseadmest 7 dbµa/m.»; 27)paragrahvi 33 lõikes 2 asendatakse sõnad «Lõikes 3» sõnadega «Lõike 3 punktides 2 ja 3»; 28)paragrahvi 33 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «1) 2400,0 2483,5 MHz, e.i.r.p. 100 mw ja võimsuse spektraaltihedus 100 mw/100 khz e.i.r.p. sagedushüplusega hajaspektri modulatsiooni (Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS) kasutamisel. Võimsuse spektraaltihedus 10 mw/mhz e.i.r.p. muu lairiba modulatsioonitüübi kui FHSS korral;»; 29)paragrahvi 33 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: «5) GHz, e.i.r.p. 40 dbm, võimsuse spektraaltihedus 13 dbm/mhz e.i.r.p., kohtkindlalt paigaldatavad välisseadmed ei ole lubatud.»; 30)paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 4 1 järgmises sõnastuses: «(4 1 ) Lõike 3 punktides 1 ja 5 sätestatud seade peab kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja häirevähendamiseks meetmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega.»; 31)paragrahvi 33 lõiget 5 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: «3) lõike 3 punktis 5 sätestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN ja EN »; 32)paragrahvi 34 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(3) Balise süsteemi seadme kaugtoite ja allalüli (suunal raudteeveerem raudtee), sealhulgas Eurobalise ja Loop/Euroloop süsteemi seadme aktiveerimiseks kasutatav raadiosagedusala on 27,090 27,100 MHz, kesksagedus 27,095 MHz ja suurim lubatud magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dbµa/m.»; 33)paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Leht 4 / 8 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa...

5 «(4) Balise süsteemi seadme üleslüli (suunal raudtee raudteeveerem), sealhulgas Eurobalise süsteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on khz, kesksagedus 4234 khz, suurim lubatud magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 9 dbµa/m ja töötsükkel 1,0%. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel.»; 34)paragrahvi 34 lõike 5 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: «1) khz, kesksagedus 4516 khz, 7 dbµa/m. Kasutusel olevaid seadmeid on lubatud kasutada kuni aastani; 2) 7,3 23,0 MHz, kesksagedus 13,547 MHz, 7 dbµa/m. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel. Suurimat väljatugevust mõõdetakse mis tahes 200 m pikkusel Euroloopi osal 10 khz sagedusribas.»; 35)paragrahvi 34 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «4) lõike 5 punktis 1 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN , EN , EN ;»; 36)paragrahvi 34 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: «5) lõike 5 punktis 2 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN , EN , EN »; 37)paragrahvi 36 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: «3) GHz, e.i.r.p. 40 dbm.»; 38)paragrahvi 36 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud intelligentse transpordisüsteemi seadmed peavad kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja häirevähendamiseks meetmeid (technics to access spectrum and mitigate interference), mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega.»; 39)paragrahvi 36 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(4) Asjakohased harmoneeritud standardid 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on: 1) lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN , EN , EN ja EN ; 2) lõike 2 punktis 3 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN »; 40)paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(3) Mahutite taseme sondeerimisseadme (Tanks Level Probing Radar TLPR) kasutatavad raadiosagedusalad ja spektraaltihedusele 41 dbm/mhz e.i.r.p. väljaspool 500 liitrist mahutit vastav lubatud suurim võimsuse spektraaltihedus kinnises mahutis on järgmised: 1) 4,5 7,0 GHz, e.i.r.p. 24 dbm; 2) 8,5 10,6 GHz, e.i.r.p. 30 dbm; 3) 24,05 27,0 GHz, e.i.r.p. 43 dbm; 4) GHz, e.i.r.p. 43 dbm; 5) GHz, e.i.r.p. 43 dbm.»; 41)paragrahvi 37 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: «Lubatud on kasutada ainult maapealseid süsteeme.»; 42)paragrahvi 37 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(5) Lõikes 4 sätestatud seade peab kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja häirevähendamiseks meetmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega.»; 43)paragrahvi 39 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks; 44)paragrahvi 39 lõiget 2 täiendatakse punktidega 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 ja 1 5 järgmises sõnastuses: «1 1 ) 6,990 27,000 MHz, e.r.p. 100 mw; 1 2 ) 27,040 27,050 MHz, e.r.p. 100 mw; 1 3 ) 27,090 27,100 MHz, e.r.p 100 mw; 1 4 ) 27,140 27,150 MHz, e.r.p. 100 mw; Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa... Leht 5 / 8

6 1 5 ) 27,190 27,200 MHz, e.r.p. 100 mw;»; 45)paragrahvi 40 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv «59,750» arvuga «90,000»; 46)paragrahvi 40 lõike 2 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 47)paragrahvi 40 lõike 2 punktis 4 asendatakse arv «70» arvuga «90»; 48)paragrahvi 43 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «6) MHz, e.r.p. 25 µw, kanalisamm 25 khz, individuaalsaatjal on lubatud kanalisammu suurendamine naaberkanalite arvel kuni 300 khz-ni;»; 49)paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses: «(1 1 ) Lõike 1 punktis 6 sätestatud seade võib kasutada teisi raadiospektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, sealhulgas 300 khz st laiemat kanalisammu kui rakendatakse häirevähendamise meetmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega, et tagada muude kasutajate ja eelkõige meteoroloogiliste raadiosondide töö.»; 50)paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «45. Ultralairiba seade (1) Ultralairiba seade (equipment using ultra-wideband technology) on lähitoimeseade, mis suudab informatsiooni edastamise eesmärgil kiirata ja vastu võtta raadiosagedustel levivat elektromagnetlainet, mis on hajutatud rohkem kui 50 MHz laiusega raadiosagedusalas ja mis võib kattuda teistele raadioside teenistustele eraldatud raadiosagedusaladega. (2) Ümbritsevasse keskkonda kiirguv (radiated into air) signaal on -des 47 ja 48 sätestatud ultralairiba seadme poolt kiiratava signaali osa, mis ei neeldu varjestuses või uuritavas materjalis.»; 51)paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «46. Nõuded ultralairiba seadme kasutamisele raadiosagedusalas alla 10,6 GHz (1) Ultralairiba seadet kasutatakse siseruumides. Ultralairiba seadme kasutamisel välistingimustes ei tohi ultralairiba seadet kinnitada kohtkindlate seadmete, infrastruktuuri, kohtkindla välisantenni, direktiivi 70/156/ EMÜ kohase mootorsõiduki ja Euroopa Komisjoni määruse 91/2003 kohase raudteeveeremi külge. (2) Ultralairiba seadmete kasutamisel täiendavate häirevähendamismeetmete (additional mitigation technics) puudumisel on lubatud järgmises tabelis toodud suurimad väärtused: Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus (dbm/mhz) Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus (dbm/50 MHz) alla 1,6 GHz 90,0 50,0 1,6 kuni 2,7 GHz 85,0 45,0 2,7 kuni 3,4 GHz 70,0 36,0 3,4 kuni 3,8 GHz 80,0 40,0 3,8 kuni 4,2 GHz 70,0 30,0 4,2 kuni 4,8 GHz 41,3 0,0 4,8 kuni 6,0 GHz 70,0 30,0 6,0 kuni 8,5 GHz 41,3 0,0 8,5 kuni 10,6 GHz 65,0 25,0 üle 10,6 GHz 85,0 45,0 (3) Alates 1. jaanuarist a on täiendavate häirevähendamismeetmete puudumisel ultralairiba seadmetel lubatud raadiosagedusalas 4,2 kuni 4,8 GHz suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 70,0 dbm/mhz ja suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus 30,0 dbm/50 MHz. (4) Ultralairiba seadmetel on lubatud kasutada raadiosagedusi ka lõigetes 2 ja 3 sätestatust erinevate e.i.r.p. väärtustega tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid täiendavaid häirevähendamismeetmeid. Eeldatavalt tagavad sama kaitstuse taseme järgmised täiendavad häirevähendamismeetmed: 1) «lühike töötsükkel» (low duty cycle) raadiosagedusalas 3,1 kuni 4,8 GHz suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 41,3 dbm/mhz ja suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus 0 dbm/50 MHz, töötsükkel 0,5% ühes tunnis ja 5% ühes sekundis ning signaali maksimaalne kestus 5 millisekundit; Leht 6 / 8 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa...

7 2) «tuvasta ja väldi» (detect and avoid) raadiosagedusalades 3,1 4,8 GHz ja 8,5 9,0 GHz suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 41,3 dbm/mhz ning suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus 0 dbm/50 MHz, tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud «tuvasta ja väldi» häirevähendamismeedet. (5) Ultralairiba seadmeid on lubatud kasutada mootor- või raudteesõidukites lõigetes 2 ja 3 sätestatud e.i.r.p. väärtustega järgmistel tingimustel: 1) raadiosagedusalades 4,2 4,8 GHz ja 6,0 8,5 GHz on suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 53,3 dbm/mhz; 2) punktis 1 sätestatud seadme lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus on 41,3 dbm/ MHz tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud häirevähendamismeetmeid või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid häirevähendamismeetmeid ning seade on varustatud raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahendiga vähemalt 12 db ulatuses; 3) alates 1. jaanuarist a on raadiosagedusalas 4,2 kuni 4,8 GHz suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 70,0 dbm/mhz. (6) Ultralairiba seadmeid on lubatud kasutada mootor- või raudteesõidukites ka lõikes 5 sätestatust erinevate e.i.r.p. väärtustega tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid täiendavaid häirevähendamismeetmeid. Eeldatavalt tagavad sama kaitstuse taseme järgmised täiendavad häirevähendamismeetmed: 1) «lühike töötsükkel» raadiosagedusalas 3,1 kuni 4,8 GHz on lubatud mootor- või raudteesõidukites kasutada ultralairiba seadmeid lõike 4 punktis 1 sätestatud tingimustel; 2) «tuvasta ja väldi» raadiosagedusalades 3,1 4,8 GHz ja 8,5 9,0 GHz on lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 53,3 dbm/mhz. Tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud «tuvasta ja väldi» häirevähendamismeedet ning seade on varustatud raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahendiga vähemalt 12 db ulatuses, on suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 41,3 dbm/mhz. (7) Asjakohased harmoneeritud standardid ultralairiba seadme nõuetele vastavuse eeldamiseks on: EN 60950, EN 50371, EN , EN , EN , EN »; 52)paragrahvi 47 lõike 5 esimene lause kuni koolonini muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(5) GPR ja WPR seadme kasutamisel on lubatud järgmises tabelis toodud ümbritsevasse keskkonda kiirguva signaali suurimad väärtused:»; 53)paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «48. Nõuded UWB ehitusmaterjalide analüüsi seadme kasutamisele (1) UWB ehitusmaterjali analüüsi seade on välja häiringusensor, mis on ette nähtud hoone konstruktsioonis olevate objektide asukoha tuvastamiseks või ehitusmaterjali füüsikaliste omaduste kindlaksmääramiseks. (2) Kasutatav raadiosagedusala on 2,2 8,5 GHz. (3) UWB ehitusmaterjali analüüsi seadme kasutamisel on lubatud järgmises tabelis toodud ümbritsevasse keskkonda kiirguva signaali suurimad väärtused: Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus (dbm/mhz) Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus (dbm/50 MHz) alla 1,73 GHz ,73 kuni 2,2 GHz ,2 kuni 2,5 GHz ,5 kuni 2,69 GHz ,69 kuni 2,7 GHz ,7 kuni 3,4 GHz ,4 kuni 4,8 GHz ,8 kuni 5 GHz kuni 8 GHz kuni 8,5 GHz üle 8,5 GHz Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa... Leht 7 / 8

8 (4) UWB ehitusmaterjali analüüsi seadmeid on lubatud kasutada ka lõikes 3 sätestatust erinevate e.i.r.p. väärtustega tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid täiendavaid häirevähendamismeetmeid. Eeldatavalt tagavad sama kaitstuse taseme järgmised tingimused: 1) raadiosagedusalas 1,215 1,73 GHz lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 70 dbm/mhz; 2) raadiosagedusalas 2,5 2,69 GHz lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus 50 dbm/mhz. (5) Raadioastronoomia teenistuse (Radio Astronomy Service) kaitseks raadiosagedusalades 2,69 2,7 GHz ja 4,8 5,0 GHz on nendes raadiosagedusalades lubatud kogu kiirgusvõimsuse spektraaltihedus kuni 65 dbm/ MHz nagu on kirjeldatud direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites. (6) Asjakohased harmoneeritud standardid 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN , EN , EN » Minister Juhan PARTS Kantsler Marika PRISKE Leht 8 / 8 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri a määruse nr 95 Raa...

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harm

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harm Majandus- ja kommunikatsiooniministri. 2011.a määruse nr lisa 4 EUROOPA TELEKOMMUNIKATSIOONI STANDARDITE INSTITUUDI (ETSI) HARMONEERITUD STANDARDID EN 300 065 Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed

Rohkem

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja otstarve 3600

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Traadita lairiba Eestis 01. okt 2009 1 Ettekande teemad: 3,5G (HSDPA) Priit Kullerkupp priit.kullerkupp@gmail.com CDMA 450 Aivar Jürgens aivar.jyrgens@gmail.com WiFi, WiMax Uko Valtenberg uko.valtenberg@err.ee

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Lisa 1 osa 2

Lisa 1 osa 2 II osa. RAADIOSAGEDUSALA 29.700 MHz - 3600 MHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala

Rohkem

SIDE (IRT 3930) Loeng 11/2012 Mobiilside Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. Teen

SIDE (IRT 3930) Loeng 11/2012 Mobiilside Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. Teen SIDE (IRT 3930) Loeng 11/2012 Mobiilside Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Teenused 401 Mobiilside Võrgud ja ühendamine regional vertical

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Sidekursus 2002

Sidekursus 2002 SIDE (IRT 3930) Loeng 12/2010 Mobiilne lairiba Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Teenused 397 UMTS ootused Parema kvaliteediga teenused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 12. Traadita kohtvõrk ja hajaspektriside Side IRT3930 Ivo Müürsepp 2 Eksamiajad: Esimene eksamieelne konsultatsioon: T 02.01.2018 kell 10:00 Esimene eksamiaeg: R 05.01.2018 kell 10:00 Teine konsultatsiooniaeg

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRO0110_Vosa.ppt

Microsoft PowerPoint - IRO0110_Vosa.ppt Sidetehnilised standardid IRO01110 IV osa Euroopa standardimine (CEPT, ) Maret Ots marots@lr.ttu.ee CEPT http://www.cept.org European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - Euroopa

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - IRO0110_IVosa_2010_.ppt [\334hilduvusre\376iim])

(Microsoft PowerPoint - IRO0110_IVosa_2010_.ppt [\334hilduvusre\376iim]) Sidetehnilised standardid IRO01110 IV osa Euroopa standardimine (CEN, CENELEC) Maret Ots marots@lr.ttu.ee RTL 2009, 67, 989 ja muudatus RTL 2009. 89, 1301 Eesti raadiosagedusplaan sätestab kooskõlas ITU

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

SIDE (IRT 3930) Loeng 3/2014 {15. sept.} Signaalide ülekanne sidesüsteemis Teema - signaalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sid

SIDE (IRT 3930) Loeng 3/2014 {15. sept.} Signaalide ülekanne sidesüsteemis Teema - signaalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sid SIDE (IRT 3930) Loeng 3/2014 {15. sept.} Signaalide ülekanne sidesüsteemis Teema - signaalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut avo.ots@ttu.ee Telefoniside 81 I

Rohkem

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituu

Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituu Kommunikatsiooniteenuste arendus IRT0080 Loeng 5/2013 Satelliitside teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut avo.ots@ttu.ee 1 Võrdlus teiste sideviisidega 2 Satelliitside

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G.991.2 määratletud tehnoloogia baasil osutatav teenus, mis võimaldab kas asümmeetrilist (eri

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.12.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 29.04.2007 Avaldamismärge: Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

standardi levaade_mikk.doc

standardi levaade_mikk.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Sidetehnilised standardid IEEE 802.16 Kodutöö Teostaja: Mikk Peetrimägi IATM-21 Juhendaja: Maret Ots Tallinn 2006 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Traadita

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.10.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.11.2015 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Microsoft Word - emv_1_161_Kohtla_Nomme RTVJ.doc

Microsoft Word - emv_1_161_Kohtla_Nomme RTVJ.doc ELEKTROMAGNETVÄLJA MÕÕTMISTE PROTOKOLL nr 6/4-6-1/161 01.08.2012 EAK akrediteeritud L128 1. Mõõtmiste tellija: TERVISEAMETI KESKKONNATERVISE OSAKOND aadress: Paldiski mnt 81, tel.: 694 3500, faks: 694

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Side 2006

Side 2006 SIDE (IRT 3930) Loeng 3 Sõnumid ja signaalid Teema - signaalid õhipunkid Sidesüseemi ükeldus Analoog- ja digisõnum Signaalide liigius Digiaalsignaali ülekanne Shannoni valem Avo Os elekommunikasiooni õppeool,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Side

Side SIDE (IRT 90) Loeng Signaalid sidekanalis Teema - signaalid Signaaliülekanne üüsilises kanalies Põhiriba signaal ja selle esius Kisaribalised ja laiaribalised signaalid vs kanalid Häirekindluse agamine

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ELA taust

ELA taust Kommunikatsioon ja sidevahendid kaasaja lennunduses 09.02.2013 ERAÜ talvepäev Tõraveres Jaak Umborg ELA side- ja navigatsiooniosakonna juhataja jaak.umborg@eava.ee Raadioside- ja navigatsiooni seadmed

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Loeng05

Loeng05 SIDE (IRT 3930) Loeng 5/2009 Võrgu- ja kanaliprotokollid Teema - kanalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Kanalid 145 Ühendamise mudel 7 7 6 5 4 3

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Raadio- ja sidetehnika instituut Kood: IRT70LT Andmevoogude tagamine nutitelefoni rakendustele Rane

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Raadio- ja sidetehnika instituut Kood: IRT70LT Andmevoogude tagamine nutitelefoni rakendustele Rane TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Raadio- ja sidetehnika instituut Kood: IRT70LT Andmevoogude tagamine nutitelefoni rakendustele Ranek Runthal Töö on tehtud telekommunikatsiooni õppetooli

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Side loeng 3

Side loeng 3 SIDE (IRT 393) Loeng 3/7 Sõnumid ja signaalid Teema - signaalid õhipunkid Sidesüseemi ükeldus Analoog- ja digisõnum Signaalide liigius Digiaalsignaali ülekanne Shannoni valem Avo Os elekommunikasiooni

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule–

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule– ÄRISALADUS VÄLJAJÄETUD Konkurentsiameti 07septembri 2009. aasta otsuse Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine Lisa

Rohkem

Sidekursus 2002

Sidekursus 2002 SIDE (IRT 3930) Loeng 8/2010 Juhtmepõhine juurdepääs Teema - liidesed Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Liidesed 253 Paradigma nihe Ühendatud võrgus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx 15. Hüdroakustilised d infohankesüsteemid id Kirjandus: Arro I. Sonartehnika, Tln., TTÜ kirjastus, 1998 Otsingu sõna: Sonar + signal processing, echo sounding, underwater acoustics, hydroacoustics, active

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

MONTEERIMISSKEEM

MONTEERIMISSKEEM PRESIDENT GEORGE autoraadiojaam (CB 27MHz) MONTEERIMISSKEEM ANTENNI PAIGALDAMINE a) Antenni valimine: CB raadio töötab seda paremini, mida pikem on antenn. Antenni valimisel saab Teid aidata müüja. b)

Rohkem

SIDE (IRT 3930) Loeng 10/2011 Võrguteenused Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. T

SIDE (IRT 3930) Loeng 10/2011 Võrguteenused Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. T SIDE (IRT 3930) Loeng 10/2011 Võrguteenused Teema - teenused Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Teenused 361 Lairibaühendus Teenused 362 Traffic Classes

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

1

1 --- ----.......... -............. ------ KASUTUSJUHEND -------------- salute e benessere dei piccoli salute e benessere dei piccoli Elektriline ninaspiraator I Maaletooja SelfDiagnostics OÜ Rävala pst.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; El

Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; El Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; Elioni sidevõrgu lõpp-punkt Elioni sidevõrgu punkt, kus

Rohkem