Õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamine ja evalveerimine LoTeGüm testide analüüsi põhjal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamine ja evalveerimine LoTeGüm testide analüüsi põhjal"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Tartu University Library Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Loodusteadusliku hariduse keskus Helle-Kai Saapar Õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamine ja evalveerimine LoTeGüm testide analüüsi põhjal Magistritöö (15 EAP) Juhendaja: Klaara Kask, PhD TARTU

2 Õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamine ja evalveerimine LoTeGüm testide analüüsi põhjal. Resümee Infoleht 1 Käesoleva magistritöö teemaks on õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamine ja evalveerimine LoTeGüm testide analüüsi põhjal. Magistritöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade põhjendusoskuse olulisusest ja selle kajastamisest Eesti kehtivas õppekavas ning mõnedest varem kasutatud hindamisinstrumentidest. Teine osa kirjeldab väljatöötatud instrumenti. Kolmandas osas esitab autor tulemused ja teeb järeldusi. Autor on toonud välja põhjendusoskuse praktilise väärtuse ning selle oskuse arendamise vajalikkuse. Töö analüütilises osas evalveeriti välja töötatud hindamisinstrumenti LoTeGüm testide vastuste analüüsil. Instrumendi rakendamisel kogutud andmeid analüüsiti kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite abil, kasutades andmetöötlusprogramme MS Excel ja SPSS 20. Töö tulemusena selgus, et väljatöötatud kuuetasemeline hindamisinstrument võimaldas varasemast diferentseeritumalt hinnata põhjendusoskust interdistsiplinaarsetes ülesannetes. Põhjendusoskuse hindamisprotsessi käigus leiti, et põhikooli lõpetanud õpilaste põhjendusoskuste tase on madal, mida kinnitavad ka PISA-testi tulemused. Edasised uurimissuunad on seotud väljatöötatud hindamisinstrumendi efektiivsuse ja võimaliku rakendamise uurimisega erinevates kontekstides. Märksõnad: hindamine, põhjendusoskus, hindamisinstrumendid, CERCS S272 Õpetajakoolitus. 2

3 Infoleht 2 Compilation and Evaluation of a New Grading Instrument for Students Reasoning Skill Based on LoteGüm Tests Abstract This master s thesis discusses the compilation and evaluation of a new grading instrument for evaluating students reasoning skill based on "LoTeGüm" test analysis. Thesis consists of three parts. The first part provides an overview of the importance of reasoning skill, describes its coverage in academic curriculum and existing grading instruments. The second part describes the developed instrument and the methodology used. In the third part the author presents the results and draws the conclusions. The thesis gives an overview of the essence and importance of students reasoning skills and its low recognition in Estonia's primary school curriculum. The author has brought out the practical value and the necessity of developing reasoning skills. The instrument was developed and evaluated combining qualitative and quantitative methods. The quantitative analysis was done using MS Excel and SPSS 20 software. The thesis concludes that a six-tier grading instrument is superior to the previously developed treetier instruments, allowing for deeper differentiation in reasoning skill. The instrument s further advantage is its usability with interdisciplinary questions. The results of the analysis obtained with the new instrument revealed that the overall level of reasoning skills is low, which is confirmed by the PISA test results. However, the instrument is in its early stage of development and it can t provide comprehensive view on the issue. To better evaluate the effectiveness of the grading instrument it must also be implemented outside the LoTeGüm test. Keywords: grading, grading instrument, reasoning skill, CERCS S272 Teacher education 3

4 SISUKORD SISUKORD... 4 SISSEJUHATUS... 5 I KIRJANDUSE ÜLEVAADE Põhjendamise olemus ja põhjendusoskuse olulisus Põhjendamisoskus õppekavas Õpitulemuste hindamise taksonoomiad Varem väljatöötatud hindamisinstrumendid II METOODIKA Ülevaade uuringu disainist Valim Instrument Andmete analüüs III TULEMUSED, ANALÜÜS JA ARUTELU Tulemused ja analüüs Arutelu ja järeldused Piirangud Soovitused KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS SUMMARY

5 SISSEJUHATUS Tänapäeva maailm muutub väga kiiresti. Nõuded, mida esitatakse tänapäeval õpetajate ja õpilaste teadmistele ja oskustele on muutunud ning seetõttu on koolisüsteemi kaasajastamise vajadus üha aktuaalsem (Ait ja Rannikmäe, 2014). Pidevas arenguprotsessis on nii õppekavad, õpetamismeetodid kui ka teadmiste hindamiseks kasutatavad meetodid.. Eriti suurt rõhku pannakse loodusteaduste integreeritud arendamisele, mille üheks eesmärgiks on kujundada õpilastes loodusteaduslikku kirjaoskust. Loodusteadusliku kirjaoskuse raames arendatakse tänapäevases maailmas vajalikke oskusi, muuhulgas probleemide märkamise ja lahendamise oskust ja põhjendatud otsuste tegemise oskust (Choi, Lee, Shin, Kim ja Krajcik, 2011; GRÕK, 2011; Holbrook, 2010; Rannikmäe, 2005). Põhjendusoskus on eluliselt oluline oskus. Põhjendusoskus on eelkõige vajalik iseenda kommunikeerumiseks ja enda arusaadavaks tegemiseks. Igapäevases elus on tihti vaja selgitada oma arusaamu ja leida väljundeid oma ideede kajastamiseks ja rakendamiseks. Kehv põhjendusoskus võib viia aga halva analüüsioskuseni ja seeläbi ei leia ideed rakendust. Ka tööandjad hindavad kõrgemalt töötajaid, kes suudavad põhjendada oma otsuseid, valikuid ja vajadusi (Rannikmäe, Reiska ja Soobard, 2014). Põhjendamisoskus on vajalik nii koolis kui ka tööturul. Põhjendusoskusel on tähtis osa loodusteadusliku kirjaoskuse kui terviku kujunemisel, mistõttu on põhjendusoskuse taset uuritud nii rahvusvahelistes kui ka Eesti sisestes uuringutes. PISA tulemuste analüüs soovitab õpetajatel põhjendusoskuse arendamiseks tunnis korraldada rohkem uurimuslikke praktilisi töid ja lasta õpilastel lahendada rohkem igapäevaeluga seotud ülesandeid (SA Innove, 2013). Praktilise töö esitlus peaks andma õpilastele võimaluse arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust, põhjendus- ja argumenteerimisoskust (Kask, 2010). PISA testi 2012 aasta tulemuste põhjal võib järeldada, et Eesti õpilastel on potentsiaali saavutada paremaid tulemusi probleemilahendamise alal, tulemuste kesisuse peamiseks põhjuseks arvatakse põhjendusoskuse nõrkust (Toomesaar, 2013). PISA testi tulemuste kohaselt on põhjendusoskuse tase madal, arvestades selle suurt praktilist väärtust, on see probleemiks, mille lahendamisega tuleks tegeleda. Põhjendamisoskus areneb kiiresti lapsepõlve ja noorukiea jooksul ning aeglasemalt ülikoolieas (Jonassen, 2011). Seega on 5

6 probleemse põhjendusoskuse ebapiisava taseme parandamise üheks lahenduseks põhjendusoskuse arendamine põhikoolis. Põhjendusoskuse taseme tõstmiseks on aga esmalt vajalik kindlaks teha praegune tase ja täpsustada arendamist vajavad aspektid. Magistritöö eesmärgiks ongi õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi väljatöötamine ja katsetamine. Eesmärkidele tuginedes püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Mitme astmeline hindamisinstrument on optimaalne õpilaste põhjendusoskuse hindamiseks? 2. Millised väljatöötatud instrumendi astmed domineerivad 10. klassi õpilaste vastustes? Töö on jaotatud kolmeks osaks, millest esimeses käsitletakse põhjendamisoskuse olemust, olulisust ja kajastamist õppekavas ning varasemaid hindamisinstrumente. Töö teine osa kirjeldab uue hindamismudeli väljatöötamiseks kasutatud metoodikat ja väljatöötatud instrumenti. Analüüsi meetodiks on kombineeritud andmetöötlusmeetodid, mis sisaldavad nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid, valimiks on mugavusvalim. Viimases osas esitab autor töö tulemusi ja teeb järeldusi. Magistritöö tulemusena valmib instrument, mille alusel saab hinnata õpilaste põhjendusoskuse taset individuaalsel baasil ja kasutada seda ka interdistsiplinaarsete teadmiste kontrollimisel. Samuti aitab instrumendi rakendamine saada õpetajal tagasisidet oma töö ja õpetamismeetodite tõhususe hindamiseks. Konstruktiivne hinnang võimaldab õpetajatel viia sisse vajalikke muudatusi õppeprotsessi ning parandada seeläbi õpilaste põhjendusoskust. Töö valmimisele kaasa aitamise eest soovin tänada suurepärase koostöö eest juhendajat, Klaara Kaske, kes andis asjakohaseid nõuandeid ja soovitusi töö koostamisel. 6

7 I KIRJANDUSE ÜLEVAADE 1.1 Põhjendamise olemus ja põhjendusoskuse olulisus Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS aasta väljaande andmetel on sõna põhjendama sünonüümiks argumenteerimisele (ÕS 2013). Eesti keele seletava sõnaraamatu andmetel on põhjendama millelegi põhjendust või põhjendusi esitama, argumenteerima, midagi millegagi seletama või õigustama, motiveerima (EKSS 2009). Oxfordi sõnaraamatu järgi on verbi to reason ehk põhjendama tähenduseks mõtlemine, arusaamine ja otsuste vastuvõtmine loogilise arutelu tulemusena (autori tõlge). Põhjendamine on kriitilise mõtlemise protsess, mis sõnaliselt väljendub argumentides (Laius & Rannikmäe, 2010). Käesoleva magistritöö autor on seisukohal, et hoolimata sõnaraamatutes toodud seletuste osalisest kattuvusest ei ole sõnad põhjendama ja argumenteerima sünonüümid. Argument on EKSSi kohaselt otsustus või otsustuste süsteem tõestusvahendina, põhjendina. Põhjendus on aga faktidel või loogikal rajanev seletus või õigustus (EKSS). Eeltoodust nähtub, et argument on oma mahult laiem termin kui seda on põhjendus ja seetõttu ei peaks ka põhjendamine ja argumenteerimine olema otseselt sünonüümid. Käesolevas töös on põhjendusoskuse all mõeldud oskust põhjendada oma seisukohti. Põhjendus peab rajanema nii teabel kui ka selle konstruktiivsel analüüsil. Põhjendust peab olema võimalik kellelegi teisele arusaadavalt edasi anda. Võimalusi on mitmeid, näiteks sõnad, tegevused, kehakeel jne. Põhjendusoskus muutub eriti oluliseks analüüsi- ja kommunikatsioonivahendiks täiskasvanueas. Tööandjad hindavad töötajate juures oskust oma otsuseid põhjendada ning ratsionaalselt käituda. Keerulistele probleemidele vastuste leidmise oskus on vajalik nii kodanikuna ühiskonnas kui ka tööturul osalemiseks. Arenenud riikide tööturgudel on üha enam vaja inimesi, kes teostavad mitterutiinseid ja uudseid tööülesandeid, osates seejuures rakendada vajalikku tehnoloogiat ülesannete lahendamiseks (Autor, Levy ja Murnane, 2013). Võime lahendada keerulisi probleeme on vajalik ennekõike juhtide ja kõrgema taseme spetsialistide töös, kelle osakaalu kasvu tööturul OECD (2014) prognoosib. Ka Eestis on probleemilahendamise oskus tööelus üha olulisem - PIAAC uuringu andmed näitavad, et ligi 30% Eesti töötajatest on vähemalt korra nädalas silmitsi keerukamate probleemidega. Vaid ligikaudu viiendik inimestest ei ole tööalaselt pidanud kokku puutuma keeruliste probleemide lahendamisega. Selge on, et Eesti tööturg nõuab töötajatelt 7

8 probleemide lahendamise oskust, kuid selle tase jääb alla mitmetele teistele OECD riikidele (Halapuu ja Valk, 2013). Põhjendusoskuse olulisust on toonitanud ka haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski: Teame, et tööandjad väärtustavad päheõpitud teadmistest aina enam oskust lahendada tekkivaid probleeme loovalt ja kohaneda uue olukorraga (Delfi, 2014). Põhjendusoskuse olulisust on tõestatud ka mitmetes teadustöödes (Rannikmäe, Reiska ja Soobard, 2014). PISA (Programme for International Student Assessment) on OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) algatusel läbiviidav rahvusvaheline haridusuuring, mis uurib muuhulgas õpilaste oskust põhjendada oma arvamusi. See näitab, et põhjendusoskust peetakse ülemaailmselt üheks oluliseks haridussüsteemi hindamiskriteeriumiks. 1.2 Põhjendamisoskus õppekavas Hariduse eesmärgid ja väljundid on sätestatud riiklikus õppekavas. Riiklik õppekava on pidevalt arenev dokument, mille arendamisesse kaasatakse erinevate huvigruppide esindajaid. Hetkel kehtiv õppekava on pädevustele fokusseeritud õppekava, varem oli tegemist teadmiste põhise õppekavaga. Seega on ka kõrgeimad õpiväljundid muutunud ja praeguse õppekava kohaselt on nendeks pädevused, mis on õppekavas defineeritud kui oluliste oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumid inimeseks ja kodanikuks kujunemisel (PRÕK, 2011). Kuna põhjendamisoskus on oluline, võiks eeldada, et niivõrd oluline oskus peegeldub ka riiklikes õppekavades. Sellegipoolest pole Eesti põhikooli riiklikus õppekavas põhjendamisoskuse arendamist eriti puudutatud. Õppekavas domineerivad sõnad selgitama, kirjeldama, analüüsima ja seostama. Sõna põhjendama esineb õpilastelt nõutavate pädevuste osas vaid kaks korda. Põhikooli riiklikus õppekavas 4 lg 4 p 5 on üheks õpilastes kujundatavaks üldpädevuseks suhtluspädevus, mis muuhulgas tähendab ka enda esitlemist, oma seisukohtade esitamist ja nende põhjendamist. Õppekavas 9 p 5 on eraldi välja toodud, et õpilane peab oskama II kooliastme lõpuks oma arvamust esitada, põhjendada ja kaitsta. Olgugi, et loodusteadusliku kirjaoskuse üks komponente on põhjendusoskus, ei ole ka põhikooli riikliku õppekava loodusainete osa detailses kirjelduses sellele suurt rõhku pandud. Loodusainete osa üldosa pädevuste kohaselt peab õpilane põhikooli lõpuks oskama teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes 8

9 omandatud teadmisi oskusi ja kujundatud väärtushinnanguid. Alles teise kooliastme (4. 6. klass) hindamise alustes rõhutatakse eraldi kommunikatsioonioskuste ja põhjendamisoskuste kujundamist. (PRÕK lisa 4, 2011) Loodusainete õpitulemusi süvitsi uurides selgub, et põhjendamist esineb nendes harva. Põhjendamisoskust nõutakse väga spetsiifiliste nähtuste puhul, näiteks tuleb põhjendada loodusja keskkonnakaitse vajalikkust ning energiasäästu vajadust. Need spetsiifilised põhjendamisoskust nõudvad valdkonnad ühtivad kuuenda loodusteadusliku pädevusega, milleks on oskus teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujunenud väärtushinnangutega. (PRÕK lisa 4, 2011) Eeltoodust nähtub, et õppekavas ei ole põhjendamisoskust eraldi rõhutatud, mis võib olla ka Eesti kooliõpilaste kesise põhjendamisoskuse üheks põhjuseks. Osalt võib-olla seetõttu, et õppekava eesmärk on anda raamistik, mille täpsem lahti kirjutamine on iga kooli enda otsustada. 1.3 Õpitulemuste hindamise taksonoomiad Kõige laialtkasutatavam taksonoomia õpitulemuste hindamisel on Bloomi taksonoomia. Bloomi taksonoomia kohaselt eristatakse õppimises kahte erinevat kognitiivset taset, millel mõlemal on erinevad eesmärgid. Esimese taseme eesmärkideks on teadmine ja mõistmine, teise taseme eesmärkideks on rakendamine, analüüsimine, sünteesimine ja hindamine (Krull, 2000). Mitmed teadlased on jõudnud seisukohale, et see taksonoomia ei võimalda ammendavalt hinnata õpilaste strukturaalset ja mitmedimensioonilist loodusteadusliku kirjaoskuse taset (Marzano & Kendall, 2007). Bloomi taksonoomia kõrval on võetud kasutusele SOLO (ingl k structure of the observed learning outcomes) taksonoomia ehk jälgitavate õpiväljundite taksonoomia. See sobib paremini nii õpiväljundite sõnastamiseks kui ka õpitulemuste kaalumiseks, kuna on otseselt tuletatud õpilaste õpiväljundite uurimise teel. SOLO taksonoomia looja hinnangul on Bloomi algupärane taksonoomia toetunud õpetajate hinnangutele mitte õpilaste õppimise uurimisele (Biggs, 1996). SOLO taksonoomia eeliseks on õpilaskesksus ja vähesem rõhuasetus keerukamate vastuste õigsuse tasemele. SOLO taksonoomia kohaselt peab õppija näitama mitmeid erinevaid oskusi ja vastama erineva raskusastmega küsimustele, võimaldades hinnata, millisel tasemel õpilase vastus 9

10 ennast ammendab (Biggs, 1996; Rannikmäe, Reiska ja Soobard, 2014; Soobard ja Rannikmäe, 2015). SOLO taksonoomia tasandid on tihedalt omavahel seotud ning üldjuhul ei ole võimalik minna järgmisele tasemele ilma eelnevat läbimata. SOLO viiest erinevast tasemest on esimene nn eeltase, mida ei peeta õppimise tunnuseks ega ka kooli hindamissüsteemis positiivse hinde vääriliseks. Eeltasemel teadmine tähendab, et õppija küll kirjutab, räägib või teeb midagi, aga see ei ole kooskõlas sellega, mida temalt oodatakse. Nagu taksonoomiate puhul on levinud, on ka SOLO taksonoomias näha, et kõrgematele tasemetele liikudes muutub tulemus paremaks ja kognitiivne operatsioon keerulisemaks. SOLO taksonoomia kolm esimest taset on seotud teadmiste ja oskuste kvantitatiivse kasvuga ning kaks viimast õpitu struktuuri ja olemuse kvalitatiivsete muutustega. Järgnevalt on esitatud SOLO taksonoomia tasemete õpiväljundeid ja õpiväljundite kirjeldamiseks kasutatud tegusõnu (Biggs, 1996; Soobard ja Rannikmäe, 2015). Tabel 1. Solo taksonoomia tasemed (Biggs 1996) Tase Korrastamatus (prestructural) Üheplaanilisus (unistructural) Mitmetahulisus (multistructural) Selgitus Vastus läheb märgist mööda. Sellel tasemel oleva õpilase mõistmine on üksikute sõnade tasemel, osa vastuseid läheb märgist mööda, ebapiisava mõistmise varjamiseks kasutatakse tautoloogiat. Lihtne ja osaliselt õige vastus. Sellel tasemel õpilane tunneb ära, nimetab, teab terminoloogiat, kuid sügavamat mõistmist ei esine. Teostab lihtsamaid tegevusi. Vastus jääb pinnapealseks. Meelde jätta, ära tunda, identifitseerida, kokku lugeda, defineerida, joonistada, leida, pealkirjastada, leida sobivad paarid, nimetada, tsiteerida, meelde tuletada, järele korrata, öelda, kirjutada, järele aimata. Sisaldab endas üheplaanilisust, muutus võrreldes üheplaanilisusega on kvantitatiivne. Õigeid vastuseid on rohkem. Vastuses kasutatakse kahte või enamat eraldiseisvat infokildu, seosed ja struktuur puuduvad. Klassifitseerida, kirjeldada, loetleda, teha kokkuvõte, arutada, illustreerida, välja valida, jutustada, arvutada, järjestada, kirjutada kava, lahutada ühed elemendid teistest. 10

11 Seostatus (relational) Üldistus (extended abstract) Muutus võrreldes eelmisega on kvalitatiivne, sest eeldab teadmise osiste ümberstruktureerimist, terviku omaduste märkamist osade lõimimise käigus. Rakendada, lõimida, analüüsida, selgitada, prognoosida, järeldada, teha üksikasjaline kokkuvõte, kirjutada arvustus, argumenteerida, tõendada, kohaldada, teha plaan või kava, iseloomustada, võrrelda, vastandada, eristada, organiseerida, väidelda, seisukohta põhjendada, konstrueerida, anda hinnang ja ümber kirjutada, uurida, tõlkida, ümber sõnastada, probleemi lahendada, seostada, rakendada olemasolevaid teadmisi probleemide lahendamiseks, läbi viia uurimist Annab kogu argumentatsioonile uue mõõtme. Õpilane oskab üldistada ületades ühe õppeaine piire, oskab hüpoteesi püstitada, reflekteerida, reprodutseerida, teooriat luua: ülesanded lahendatakse, kasutades abstraktseid mõisteid, üldisi põhimõtteid või hüpoteese. Teooriat luua, hüpoteesi püstitada, üldistada, reflekteerida, välja töötada, luua, koostada, leiutada, algatada, tõestada aluspõhimõtteid kasutades, originaalset tõenduskäiku esitada, lahendada aluspõhimõtteid kasutades. SOLO taksonoomia võimaldab hinnata nii õpilaste edasijõudmist kui ka analüüsida õpilaste vastuseid peamiselt kahel tasandil: kvantitatiivsel (teadmiste lisandumine) ja kvalitatiivsel (arusaamise suurenemine) (Tabel 1). Seetõttu võeti SOLO taksonoomia aluseks ka antud töö raames hindamisinstrumendi koostamiseks, sest autori hinnangul sobib SOLO taksonoomia õpilaste LoTeGüm testi tulemuste analüüsimiseks ja eristab antud töö tulemusi efektiivsemalt kui eelnevalt mainitud Bloomi taksonoomia (Biggs, 1996; Rannikmäe, Reiska ja Soobard, 2014). 1.4 Varem väljatöötatud hindamisinstrumendid Põhjendusoskuste hindamiseks on varasemalt kasutatud mitmeid erinevaid skaalasid ja mudeleid. Kõige laialdasemalt on kasutatud Toulmini mudelit. Mudel võimaldab analüüsida argumentatsiooni olemust ning elementide vahelisi seoseid. Ta toob esile argumentide formaalsed ja materiaalsed loogikavead ja võimalusel ka esitab erinevaid hinnanguid selle ratsionaalsuse ja veenvuse kohta. Toulmini mudelit iseloomustab maksimaalne formaalse loogika rakendamine ning üheselt arusaadavad üldpõhimõtted (Tigane, 2015). 11

12 Eeltoodust nähtub, et Toulmini mudel võimaldab hinnata protsessi toimumist ja vajalike elementide sisaldumist. Mudel ei võimalda aga hinnata toodud põhjendite (tõendite, faktide) piisavust ja kehtivust. Toulmini mudelist ilmneb ka, et diskursus, kõne, dialoog, vaidlus on oma loomult mitmekesisem, kui teatud seaduspära loogika võtmes (Tigane, 2015). PISA testis kasutatud hindamisinstrument lähtub loodusteadusliku kirjaoskuse definitsioonist ja loodi tuginedes õpilaste vastustele. Seega PISA-testi hindamisinstrumendi nõrkuseks on testispetsiifilisus. Seetõttu ei ole võimalik antud hindamisinstrumenti laialdasemalt kasutada individuaalse põhjendusoskuse arengu hindamiseks (SA Innove, 2013). Eesti tasemel on varasemalt välja töötatud kaks põhjendusoskust mõõtvat skaalat, mis on mõlemad kolmeastmelised. Tago Sarapuu (2010) koostatud dilemma lahendamise oskuste hindamise skaala käsitleb põhjendamist ja argumenteerimist sünonüümidena. Tegemist on bioloogia ainepõhise skaalaga, mistõttu pole see leidnud laialdasemat kasutamist. Klaara Kask (2010) on samuti välja töötatud kolmeastmelise skaala, mille põhjal saab hinnata õpilaste põhjendusoskust põhikooli II astmes. Selle instrumendi alusel hinnatakse vastust hierarhiliselt kahe, nelja või kuue punktiga vastavalt vastuse mõtestatusele. Madalaima astme vastuses oskab õpilane põhjendada õpitut vaid õpiku abiga või õpikusõnadega, see tähendab tuttavas kontekstis või olukorras. Põhjenduses kasutatud sõnad väljendavad emotsioone, näiteks mulle meeldib, see on ilus. Keskmise astme vastuses oskab õpilane õpitut põhjendada õpetaja abiga uues olukorras või kontekstis, kasutab õpetaja abiga õpitud teadmisi argumenteerimisel. Maksimaalsete punktide vääriline on vastus, milles õpilane oskab iseseisvalt põhjendada õpitut uues situatsioonis, kasutab argumendi konstrueerimisel nii koolis kui ka igapäevaelus omandatud teadmisi (Kask, 2010). Kokkuvõttes on selge, et eelnevad instrumendid on tuginenud küllaltki sarnasele teoreetilisele alusele. Neist saadav tagasiside ei ole piisav õppetöös korrektuuride tegemiseks. Autor leiab, et vaja oleks koostada interdistsiplinaarne hindamismudel, mis võtab arvesse põhjendamise mõtestatust ja õpilaste oskust kasutada erinevaid loodusteaduslikke valdkondi. 12

13 II METOODIKA 2.1 Ülevaade uuringu disainist Töö teoreetilise poolega alustati magistriõppe esimesel aastal. Hindamisinstrumendi väljatöötamine algas magistriõppe teise aasta teisel poolel. Instrumendi katsetamiseks kasutatavad LoTeGüm testid töötati välja ja viidi läbi aastatel Valim Käesoleva töö valim moodustati mugavusvalimi põhimõttel. Lähtuvalt magistritöö eesmärgist valiti interdistsiplinaarsest LoTeGüm testist välja ja analüüsiti nelja põhjendusoskust nõudvat küsimust. Valim hõlmas nelja Eesti kooli, millest kaks olid linnakoolid ja kaks maakoolid. Igast koolist osales 25 õpilast, kellest igaüks lahendas kaks ülesannet. Seega on magistritöö valimiks 200 vastust. Koolid valiti selliselt, et oleks võimalik võrrelda maa- ja linnakoolide õpilaste vastuseid. Lisaks on valitud koolides üks maa- ja üks linnakool riigieksamite tulemuste pingerea põhjal esiviiekümnes ning üks maa- ja üks linnakool asub pingereas madalamal kohal kui 100. Tugevamad koolid olid 6 ja 44 ning koolid 15 ja 22 olid nõrgemad (kodeeritud vastavalt LoTeGüm testile). Erineva tugevusastmega koolide valiku põhjuseks on võrdluse võimaldamine erinevate koolide tulemuste vahel. LoTeGüm test viidi läbi 10. klassi õpilaste seas nende kooliaasta alguses, testides seega põhiliselt nende põhikooli teadmisi ja oskusi. Kuna tegu on dokumendiuuringuga, siis valim ei sisalda subjekte, vaid objekte. 2.3 Instrument Instrument töötati välja õpilaste vastuseid arvesse võttes. Toetuti SOLO taksonoomiale (Biggs, 1996), Toulmini põhjendamismudelile, K. Kase (2010) ja T. Sarapuu (2010) eelnevalt koostatud hindamisinstrumentidele. Instrumendi koostamisel ei jäetud välja SOLO taksonoomia kõige madalamat taset, vaid võeti arvesse vastused kõikidel tasemetel. 13

14 Instrumendi testimiseks võeti aluseks LoTeGüm projekti käigus välja töötatud kognitiivse testi interdistsiplinaarsed küsimused gümnaasiumiõpilastele. Valiti küsimused, millele vastamisel pidi õpilane vastust põhjendama. 2.4 Andmete analüüs Töö esimeses pooles kasutati kvalitatiivseid analüüsi meetodeid: kategooriate moodustamine ja vastuste jagamine kategooriatesse. Valiidsuse tagamiseks kasutati ekspertmeetodit. Oma arvamuse andis kaks eksperti: üks teadlane ja üks tegevõpetaja. Arvamuste lahknemine ilmnes vaid 10% ulatuses. Kogutud kvantitatiivseid andmed kodeeriti kasutades koostatud hindamisinstrumenti. Vastuse kategoriseerimine valideeriti samuti ekspertmeetodil. Arvuliste andmete analüüsiks kasutati programmi MS Excel 2013 ja SPSS 20. Cronbachi alpha väärtus 0,757 kinnitas instrumendi reliaablust. 14

15 III TULEMUSED, ANALÜÜS JA ARUTELU 3.1 Tulemused ja analüüs Töö esimeses osas koostati hierarhiline instrument põhjendusoskuse hindamiseks, mida saaksid kasutada nii loodusainete kui ka teiste ainete õpetajad. Instrumendi koostamisel toetuti SOLO taksonoomiale (Biggs, 1996), Toulmini põhjendamismudelile ja K. Kase (2010) ning T. Sarapuu (2010) eelnevalt koostatud kolmeastmelistele hindamisinstrumentidele. Alljärgnev tabel 2 illustreerib SOLO taksonoomia tasemete vastavust väljatöötatud instrumendi astmetele. Tabel 2. SOLO taksonoomia tasemete võrdlus koostatud instrumendi astmetega Solo taksonoomia Korrastamatus (prestructural) Vastav aste koostatud hindamisinstrumendis 1 Vastus puudub või õpilane piirdub ainult ülesande ümbersõnastamisega. 2 Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus ei ole sisuliselt õige. Üheplaanilisus (unistructural) 3 Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus sisaldab nii õigeid kui ka valesid lauseid. Mitmetahulisus (multistructural) 4 Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus põhjendab vaid üht valdkonda interdistsiplinaarsusest ja põhjendus jääb ühe lause pikkuseks. Seostatus (relational) Üldistus (extended abstract) 5 Õpilane kasutab põhjendamisel loodusteaduste tundides omandatud teadmisi ja vastus on sisuliselt õige. 6 Õpilane kasutab põhjendamisel mitut interdistsiplinaarset valdkonda, kasutades igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi ja vastus on sisuliselt õige. Loodud instrument on kuueastmeline, sest õpilaste vastustega tutvumisel selgus, et kolmeastmelised instrumendid ei suuda arvesse võtta põhjendamise sügavust ja põhjendamisel kasutatud dimensioonide arvu. Lisaks kasutab üha enam koole ülikoolide eeskujul eristava hindamise kuueastmelist hindamisskaalat (A;B;C;D;E;F). Samuti oli PISA testide hindamisskaala 6-astmeline. Instrumendi loomisel toetuti neljale eelnimetatud kriteeriumile (2.2). Eeltoodust 15

16 tulenevalt leidis autor, et vastuste enamaks diferentseerimiseks on vajalik koostada kuueastmeline hindamisinstrument, millest ülevaate annab tabel 2. Igapäeva teadmiste all mõistetakse antud töös õpilaste isiklike igapäevaste kogemuste kaudu omandatud teadmisi ja need on väljendatud igapäevaelu keeles. Hindamisinstrumendi rakendamine võimaldas kategoriseerida testi vastused erinevatele hindamisinstrumendi astmetele. LoTeGüm testidest valiti nelja interdistsiplinaarse ülesande seast välja neli küsimust: 1. Nihestuse korral soovitatakse asetada kannatada saanud kohale külmakott või mõni muu külm ese, et vähendada valu ja tekkivat turset. Millise loodusteadusliku põhjenduse Sa annaksid külmakoti antud toimele? 2. Millise seadme Sa ostaksid kööki, kui Sul oleks vaja keeta vett igapäevaselt toidu valmistamiseks? Põhjenda oma valikut. 3. Kui inimesel kahtlustatakse hüpolaktaasiat ehk piimsuhkrut lagundava ensüümi vähesust, võib talle teha laktoosi tolerantsustesti (LTT), millega diagnoositakse laktaasi puudulikkust. LTT uuring teostatakse hommikul. Patsient peab olema eelnevalt vähemalt 12 tundi söömata ja joomata. Patsiendile antakse juua klaasitäis vett, milles on lahustatud 50g laktoosi. Seejärel jälgitakse tema vere suhkrusisalduse muutust, milleks tehakse kolm vereproovi: enne laktoosilahuse joomist, 20 min ja 40 min pärast laktoosilahuse joomist. Missuguste tulemuste puhul võib diagnoosida laktoositalumatust ja miks? 4. Tee otsus, millist majandustegevust sa soovitaksid Iisraelil arendada. Põhjenda oma vastust tuues välja nii positiivseid kui ka negatiivsed tegurid. a) keskenduda turismile ja säilitada Surnumere senine veetase; b) keskenduda kosmeetikatööstuste rajamisele; c) keskenduda põllumajandusele ja tagada kohalikele elanikele omakasvatatud toit. Kuigi tegemist oli interdistsiplinaarsete ülesannetega, siis oli küsimustel siiski mõningane rõhuasetus ühele või kahele kindlamale ainele. Esimese küsimuse rõhuastetus oli keemiale ja bioloogiale, teisel füüsikale, kolmandal bioloogiale ja neljandal geograafiale. 16

17 Järgnevas tabelis 3 on toodud mõned õpilaste vastused erinevatel astmetel. Õpilase identifitseerimiseks on lisatud sulgudes kaks arvu, neist esimene näitab kooli ja teine õpilase järjenumbrit. Kuna küsimus 4 nõudis nii positiivset kui ka negatiivset näidet, loeti selle küsimuse vastus neljanda astme vääriliseks siis, kui see sisaldas kahte lauset, millest üks oli positiivse ja teine negatiivse aspekti näitlikustamiseks. 17

18 Tabel 3. Õpilaste vastuste näited instrumendi astmete kaupa Interdistsiplinaarse küsimuse vastuste näited astmete kaupa Astmete kirjeldus Vastus puudub või õpilane piirdub ainult ülesande ümbersõnastamisega. Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus ei ole sisuliselt õige. Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus sisaldab nii õigeid kui ka valesid lauseid. Näide Valu teatud piirkonnas väheneb, kui selle piirkonna vastas hoida külma eset. (6/66) Veekeetja või suure poti. (15/48) Kui inimesel on kehas laktaasi puudulikkus siis võib diagnoosida laktoositalumatuse. (22/29) Ma ei saa kohe mitte midagi tekstist aru. (15/23) Külmakott neelab energiat ning kui asetada see haigele kohale (mis on tavaliselt soem kui kehatemperatuur), siis ei ole kohal energiat, et tekitada turset. (6/54) Ma ostaksin suure poti, sest sellega saab keeta parajaid liitreid vett ning hiljem saab seda vett kasutada mitmetel viisidel ja portsudes. (6/27) Enne ja pärast lahuse joomist, sest siis on näha kui suur on laktoositalumatuse %. (6/72) Kosmeetikatööstus saab küll kahju, et teda ei rajata, aga samas igal inimesel on õigus eluks ja täisväärikusele. (22/5) Külmakott neelab energiat endasse tähendab energia kandub soojalt kehalt külmale. Soe keha on siis viga saanud koht. (15/15) Suure poti, sest sinna mahub palju sisse ja saab toidu kiiremini valmis, kui väikese potiga, sest kuumuse pind kui ka maht on suurem. (44/27) Kui laktoosi ei lagundata selle ajaga ära, siis on tal hüpolaktaasia. See ei tohi alla normaalpiiri langeda. Vaadata ka veresuhkru sisaldust. (22/28) Kui tuleb rohkem turiste, siis tuleb riiki ka rohkem raha ja inimeste majanduslik tase paraneb, keskkond jääb muutumatuks. Miinused on, et rohkete turistide arvuga tekib rohkem prügi ja paljud taimed ja loomad võivad kahjustada saada. (6/26) 18

19 Interdistsiplinaarse küsimuse vastuste näited astmete kaupa Astmete kirjeldus Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus põhjendab vaid üht valdkonda interdistsiplinaarsusest ja põhjendus jääb ühe lause pikkuseks. Õpilane kasutab põhjendamisel loodusteaduste tundides omandatud teadmisi ja vastus on sisuliselt õige. Õpilane kasutab põhjendamisel mitut interdistsiplinaarset valdkonda, kasutades igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi ja vastus on sisuliselt õige. Näide Külm peatab vere voolavust ning veri jääb kiiremini seisma. (6/58) Veekeetja, kiire ja mugav kuna igapäevaselt pole aega et pliidi peal vett keeta. (15/3) Kui pärast 40 min pole tema veresuhkrusisaldus oluliselt muutunud. (6/58) Positiivne on see, et saaks luua tooteid, mis on vajalik paljudele inimestele üle maailma. Negatiivne aga, et Surnumeri muutuks ja poleks enam ainulaadne. (44/8) Külmakott vähendab valu ja turset kuna külma toimel ahenevad veresooned ja turse teke aeglustub. (15/2) Pole näiteid. Laktoositalumatust võib diagnoosida siis, kui kolme vereproovi suhkrusisaldus on sama. Kui kehas ei ole laktaasi, mis laktoosi suhkruteks lagundaks, siis ei saa muutuda ka vere suhkrusisaldus. (15/36) Pole näiteid. Külm aeglustab vereringet, veresooned peenenevad ja turse, valu vähenevad. Vigastuse tagajärjed on leebemad. (22/14) Ostaksin veekeetja, kuna sellega saab keeta palju vett korraga ja on energiasäästlikum kui pott pliidil. (6/29) Pole näiteid. Keskenduda turismile, kuna Iisraeli asukoht on selleks väga soodne ning surnumeri on turismimagnet. Sellega võib teenida suuri kasumeid ning paljud inimesed saaksid tööd. Negatiivne tagajärg võib olla reostuse suurenemine. (44/17) 19

20 Õpilaste vastused hinnati vastavalt instrumendi astmetele, milles vastavalt astmele anti punktide arv igale vastusele. Keskmise tulemuse arvutamiseks leiti vastustele antud punktide aritmeetiline keskmine. Keskmine hinnang, standardhälve, mood ja mediaan nii eri koolide kui ka kõigi vastuste lõikes on toodud tabelis 4. Tabel 4. Keskmine hinnang koolide lõikes Kool Vastuste arv Keskmine hinnang (maksimaalne 6 punkti) Standardhälve Mood Mediaan ,48 1, ,76 1, ,68 1, ,84 1, Üldine: 200 2,69 1, Tulemused võimaldavad järeldada, et esines minimaalne põhjendusoskuse astme vahe linna ja maa koolidel (6 ja 15 tähistavad linnakoole, 22 ja 44 maakoole). Üldise keskmisega võrreldes aga tuleb välja, et maakoolide tulemused olid keskmise tulemuse lähedal ja üle selle, vaid ühe linnakooli keskmine jäi üldisele keskmisele alla. Seega võib analüüsitud vastustest järeldada, et koolide tase oli küllaltki ühtlane, mis peegeldub ka väikeses vahes üldise keskmise tulemusega ning samades moodides ja mediaanides. Kõige kõrgem keskmine hinnang on koolis 44 ja kõige nõrgem koolis 6. Sellist riigieksamite pingereast lahknevat tulemust võib seletada erinevusega õpilaste üldarvu ja valimisse sattunud õpilaste arvu vahel. Linnakoolide omavahelises võrdluses tuleb välja, et eelduslikult tugevam kool sai põhjendusoskuse hindamisel nõrgema tulemuse, keskmiste tulemuste vahe oli 0,28. Selline erinevus ei ole siiski statistiliselt oluline. Maakoolidel oli omavaheliste tulemuste vahe veelgi väiksem 0,16, mis on statistiliselt veelgi vähem oluline. Antud tulemused võimaldavad järeldada, et hoolimata riigieksamite pingereas olevast kohast, ei ole õpilaste põhjendusoskuse tase kuigivõrd erinev. 20

21 Vastuste jaotumine astmetele 5 4% 6 4% 1 14% % % 2 46% 5 6 Joonis 1. Vastuste astmete protsentuaalne jaotus testi tulemuste põhjal Jooniselt 1 nähtub, et enim vastuseid langes astmele 2 ehk Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus ei ole sisuliselt õige. Järgneb aste 4 ehk Õpilane kasutab põhjendamisel igapäeva või loodusteaduste tundides omandatud teadmisi, kuid vastus põhjendab vaid üht valdkonda interdistsiplinaarsusest ja põhjendus jääb ühe lause pikkuseks. Kahte kõrgeimat astet esines vastustes oodatust vähem. Mõlema astme vääriliseks hinnati vaid 4% kõikidest analüüsitud vastustest. Seega piisavalt põhjendatud vastuseid oli viienda ja kuuenda astme peale kokku vaid 15. Tabel 5. Vastuste arv erinevatel tasemetel koolide lõikes Astmed: Keskmine Küsimus 1, rõhuasetus keemial ja bioloogial ,18 Küsimus 2, rõhuasetus füüsikal ,88 Küsimus 3, rõhuasetus bioloogial ,17 Küsimus 4, rõhuasetus geograafial ,29 KOKKU ,63 Tabelist 5 on võimalik välja lugeda, et kõige vähem valesid ja kõige rohkem õigeid vastuseid esines teises küsimuses. Kolmandast küsimusest on näha, et õigeid vastuseid oli väga vähe ning needki põhinesid vaid ühe valdkonna teadmistel ehk jäid viiendale astmele. Neljanda küsimuse 21

22 vastustes oli kõige vähem 3-6 astme vastuseid. Selle küsimuse vastustes leidus ka suurem variatsioon valdkondi, mille läbi üritasid õpilased oma otsust põhjendada, kuid tihtipeale osutusid vastused ebakorrektseteks. Eeltoodust nähtub, et õpilaste põhjendusoskused on kõige kesisemad probleemipüstituse korral rõhuasetusega geograafiale. Kõige rohkem oli õigeid vastuseid füüsika-alase rõhuasetusega küsimusele. Tulemused on selgitatavad sellega, et füüsika-alase rõhuasetusega küsimus oli igapäevasem, sellega oli suhestamine lihtsam ja õpilased, kes igapäevateadmisele lisasid ka õpitud teadmise, said parema tulemuse. Geograafia-alase küsimuse madalamaid tulemusi võib selgitada asjaolu, et tegemist oli puhtteoreetilise küsimusega, mille osas isegi igapäevateadmisele tuginemine võis olla raskendatud. Veel selgub, et neljandas küsimuses, kus rõhuasetus oli geograafial, kasutati aga vastamisel pigem muid valdkondi nagu majanduslik, sotsiaalne, eetiline, isiklik/igapäevane. Samas esimesele ja kolmandale küsimusele, kus rõhuasetus oli keemial ja bioloogial, vastati ainult teadusliku valdkonna teadmistele tuginedes, Teisele küsimusele, kus rõhuasetus oli füüsikal, vastati enamasti igapäevateadmistega, mis põhjustas enamasti vastuste lühiduse. Selle küsimuse parimates vastustes olidki igapäevateadmised kombineeritud kas majandusliku valdkonna või füüsika teadmistega. Vastuste keskmisest tulemusest nähtub, et üleüldine keskmine on 2,63 ehk kuueastmelisel skaalal on tegemist siiski teise ja kolmanda astme vahelise vastusega. Kõige kõrgem keskmine tulemus oli füüsika-alasel küsimusel, mis korreleerub ka kõige kõrgemate astmete kõige tihedama esinemisega. Üllatav oli neljanda küsimuse kõrgem keskmine kui esimesel ja kolmandal küsimusel, sest esines tegelikult kõige vähem kõrgema taseme vastuseid ja need olid kõige vähem teaduslikult põhjendatud. Eeltoodust on võimalik järeldada, et põhjendusoskuse tase on madal, sest enamjaolt jäid vastused esimesele kolmele astmele. Viimase astme vastuseid esines väga vähe, mis võimaldab järeldada, et väga hea põhjendusoskusega õpilasi on vähe ja põhjendusoskuse arendamiseks on vaja teha eesmärgistatud ja suunatud tööd. Õpilaste põhjendusoskus on kõige parem füüsika-alase küsimuse korral, mis annab võimaluse järeldada, et füüsika tundides on tehtud kõige paremat tööd põhjendusoskuse arendamiseks, kuid samas ei saa välistada ka võimalust, et füüsika rõhuasetusega küsimus oli kõige selgemini ja arusaadavamalt sõnastatud. 22

23 3.2 Arutelu ja järeldused 1.Mitme astmeline hindamisinstrument on optimaalne õpilaste põhjendusoskuse hindamiseks? Käesoleva magistritöö käigus töötati välja kuueastmeline hindamisinstrument. Võrreldes varasemate kolmeastmeliste instrumentidega (Kask, 2010; Sarapuu, 2010) võimaldab väljatöötatud instrument tulemusi paremini diferentseerida, eristades kõik eelnevad astmed omakorda kaheks erinevaks astmeks. Eelkõige on astmete jaotus oluline keskmise ja kõrgema astme juures, mil eristatus võimaldab arvestada ka ülesannete interdistsiplinaarsusega. Väljatöötatud instrument võimaldab hinnata eristatumalt põhjenduse dimensioonilisust ja sügavust. Parem diferentseeritus loob eeldused efektiivsemaks ja suunatumaks arengueesmärkide püstitamiseks. SOLO taksonoomiaga (Biggs, 1996) võrreldes on instrumendi erinevuseks asjaolu, et instrument võtab ka SOLO taksonoomia eeltaseme vastused arvesse. Seeläbi on väljatöötatud instrumendi alusel hinnatavate vastuste hulk suurem. Lisaks on instrumendi eeliseks interdistsiplinaarsus Sarapuu (2010) instrument on välja töötatud spetsiaalselt dilemmade lahendamise hindamiseks bioloogias ja PISA-testi hindamisinstrumenti on võimalik kasutada vaid PISA-testi lahenduste hindamiseks (SA Innove, 2013). Magistritöö raames välja töötatud instrumenti disainiti aga eesmärgiga kasutada instrumenti laialdasemalt. Käesoleva magistritöö raames loodud hindamisinstrument põhineb siiski vaid ühe spetsiifilise testi tulemustel, mistõttu ei saa antud töö tulemustest teha üldistavaid järeldusi ja hindamisinstrumenti tuleb katsetada ka väljaspool LoTeGüm testi. 2. Millised väljatöötatud instrumendi astmed domineerivad 10. klassi õpilaste vastustes? Vastuste seas oli kõigi, nii eri koolide kui ka üldine, mood 2, mis tähendab, et kõige enam esines siiski madala astme vastuseid. Esinemissageduselt järgmine oli neljas aste, kus vastustes oli kasutatud igapäeva või loodusteaduslikke teadmisi, kuid põhjendus jäi ühesuunaliseks ja - lauseliseks. Küllaltki ootuspäraselt esines kõige kõrgemate astmete tulemusi vähe, kuid vaid 8% kokku kahe kõrgeima astme peale, on siiski väga kesine üldtulemus, arvestades, et kaks viimast astet kokku moodustavad hindamisinstrumendi astmetest lausa kolmandiku. Tulemuste jagunemine astmete vahel on ebaproportsionaalselt kaldu kehvema tulemuse suunas. 23

24 Üldine keskmine oli 2,63 ehk kuueastmelisel skaalal on tegemist siiski teise ja kolmanda astme vastusega. Kõige kõrgem keskmine tulemus oli füüsika-alasel küsimusel ja kõige madalam keskmine oli bioloogia-alasel küsimusel. Kõige paremini vastati teist küsimust, mille rõhuasetus oli füüsikal ja kõige kehvemini neljandat küsimust, mille rõhuasetus oli geograafial. Kõige rohkem õigeid (astmel 5-6) vastuseid anti küsimustele 2 ja kõige vähem küsimusele 4. Küsimuse neli vastustes kasutati põhjendamiseks kõige rohkem erinevaid valdkondi. Analüüsi tulemustest selgub, et 10. klassi õpilaste vastuste hindamisel koostatud instrumendiga domineeris aste 2. Sellest on võimalik järeldada, et õpilaste põhjendusoskus jääb alla keskmise. Antud tulemus kinnitab PISA testi järeldusi, et Eesti õpilaste põhjendusoskuste tase on madal. Kahel kõrgeimal tasemel vastuseid oli kokku vaid 15, mis taas kinnitab PISA testi tulemusi, et tippusid on vähe. 3.3 Piirangud Antud analüüsi tulemusi põhjendusoskuse hindamiseks ei saa üldistada kõikidele Eesti koolidele, vaid ainult uuritud nelja kooli õpilastele või nendega sarnastele õpilastele. 3.4 Soovitused Kuna üldine põhjendusoskuse tase oli nõrk ja sellele teemale pole siiani piisavalt tähelepanu pööratud, siis käesoleva magistritöö autor soovitab analüüsi tulemustest lähtuvalt teha mõningaid muudatusi õppekavades. Põhjendusoskuse arendamiseks võiks põhjendusoskuse teha üheks prioriteediks ka riiklikus õppekavas. Riiklikus õppekavas sätestamine annaks selge signaali, et põhjendusoskuse arendamine on oluline ning ka võimaluse põhjendusoskuse arenemist õpiväljundina hinnata. Samuti oleks vajalik välja pakkuda ühiselt kasutatav hindamisinstrument. Oluline oleks korraldada õpetajatele ka täiendkoolitusi. Täiendkoolituste teemaks võiks olla põhjendusoskuse vajalikkus tänapäeva ühiskonnas, arendamise metoodikad ja selle hindamiseks kasutatavad võimalused. Samuti oleks kasulik õpetada õpetajatele interdistsiplinaarseid õpetamistehnikaid ning näidata võimalusi, kuidas siduda akadeemilised teadmised igapäevaeluga. Autor on seisukohal, et põhjendusoskuste hindamine on teema, mis väärib edasist käsitlemist. Magistritöö maht ei võimaldanud seda käesolevas töös teha. 24

25 KOKKUVÕTE Käesolev magistritöö käsitleb õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi koostamist ja evalveerimist LoTeGüm testide analüüsi põhjal. Töö eesmärkideks olid uue õpilaste põhjendusoskuse hindamisinstrumendi väljatöötamine ja evalveerimine. Hindamisinstrumenti rakendati LoTeGüm testi vastuste peal, sest selles sisaldusid interdistsiplinaarsed põhjendusoskust nõudvad ülesanded. Lähtuvalt eesmärkidest püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Mitme astmeline hindamisinstrument on optimaalne õpilaste põhjendusoskuse hindamiseks? 2. Millised väljatöötatud instrumendi astmed domineerivad 10. klassi õpilaste vastustes? Magistritöös analüüsiti Eestis kehtivat riiklikku õppekava ning analüüs näitas, et põhikooli riiklikus õppekavas ei ole põhjendusoskuse arendamist ja hindamist piisavalt põhjalikult käsitletud. Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks koostas autor kuueastmelise hindamisinstrumendi, mis mõõdab põhjenduse sügavust ja dimensionaalsust. Varasemalt välja töötatud põhjendusoskuse hindamisinstrumendid ei võimalda mitmekülgset tagasisidet. Eelnevate instrumentidega võrreldes võimaldab selle töö raames välja töötatud instrument tulemusi paremini diferentseerida ja arvestada interdistsiplinaarsusega. Koostatud instrumenti rakendati LoTeGüm testi nelja erineva põhjendusoskust nõudva küsimuse peal. Instrumenti valideeriti ekspertgrupis. Instrumendiga evalveerimiseks kogutud andmete analüüsi tulemustest selgus, et õpilaste põhjendamisoskus on tagasihoidlik kuueastmelisel skaalal saadi hindeks üle pooltel juhtudest vähem kui kolm. Kõik uurimisküsimused leidsid magistritöö käigus vastused ja seega said püstitatud eesmärgid täidetud. Kokkuvõtvalt võib käesoleva töö tulemustest järeldada, et kuueastmeline hindamisinstrument on optimaalsem kui kolmeastmeline hindamisinstrument. Analüüsitud vastuste põhjal saab järeldada, et Eesti õpilaste põhjendusoskuse tase ei ole kõrge ning domineerivad madalamatele astmetele jäävad vastused. Teema edasine käsitlemine annab võimaluse teha kaugemale ulatuvaid järeldusi ja viia muudatusteni õppekavas ja õpetamismeetodites. Antud teema laiem käsitlus peaks lõppkokkuvõttes viima Eesti õpilaste põhjendusoskuse parenemiseni, mis aitaks kaasa üldisele ühiskonna arengule. Kuna käesolev magistritöö kasutas mugavusvalimit, siis kehtivad selle tulemused vaid valimisse kuulunud nelja kooli õpilastele või nendega sarnastele õpilastele. 25

26 KASUTATUD KIRJANDUS Ait, K. ja Rannikmäe, M., (2014). 21. sajandi oskused milleks ja kellele neid vaja on? M. Rannikmäe, R. Soobard (Toim.). Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis. (33-41). Eesti: Eesti Ülikoolide Kirjastus. Autor, D.H., Levy, F. ja Murnane, R.J. (2013). The Changing Task Composition of the US Labor Market: An Update of Autor, Levy and Murnane (2003), Juuni 21, Biggs, J. (1996). Constructing Learning, and What It Is to Understand. In J. Biggs (Ed.), Testing: To Educate or To Select? Education on Hong Kong at the Crossroads, Hong Kong: Hong Kong Educational Publishing Co. Choi, K., Lee, H., Shin, N., Kim, S. ja Krajcik, J. (2011). Re-Conceptualization of Scientific Literacy in South Korea for the 21st Century. Journal of Research in Science Teaching, 48(6), Delfi.ee (2014). PISA testi tulemused: Eesti õpilased on probleemilahendusoskustelt 44 riigi seas 12. Kohal ( ). Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS) 2013 Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn. ( ). Eesti keele seletava sõnaraamatu veebiversioon (EKSS) (2009). ( ). Gümnaasiumi riiklik õppekava. (GRÕK) (2011). Riigi Teataja I, , 2. ( ). Halapuu, V. ja Valk, A. (2013). Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused. Tartu: Haridus- ja teadusministeerium. Jonassen, D. H. (2011). Learning to solve problems. A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. Routledge, New York and London Holbrook, J. (2010). Education through science as a motivational innovation for science education for all. Science Education International, 21(2),

27 Kask, K. (2010). Praktilistest töödest ja nende hindamisest loodusainetes. Tartu Ülikool. ( ) Krull, E. (2000). Õppe- ja kasvatustöö organiseerimise põhietapid ning eesmärgistamine. T. Õunapuu (Toim), Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Laius, A. & Rannikmäe, M. (2010). Otsustamisprotsess loodusainete õpetamisel. Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus. Saadud ( ). Marzano, R.J. ja Kendall, J.S. (2007). The New taxonomy of Educational Objectives. Second edition. London: Corwin Press. OECD (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving (Volume V), Students' Skills in Tackling Real-Life Problems. Põhikooli riiklik õppekava. (PRÕK) (2011). Riigi Teataja I, , 2. ( ). Põhikooli riiklik õppekava lisa 4. Ainevaldkond Loodusained. (2011). Riigi Teataja I, , 2. ( ). Rannikmäe, M., (2005). Loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamine üldhariduskoolis. I. Henno (Toim.). Loodusainete õpetamisest koolis I osa. (7-14). Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda. Rannikmäe, M., Reiska, P. ja Soobard, R. (2014). Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumiõpilaste karjäärivaliku mõjutajana (LoTeGüm). Uurimistöö aruanne. Eesti: Tartu. SA Innove. (2013). Suurim rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse uuring PISA Eesti tulemused. emused.pdf ( ). Sarapuu, T. (2010). Dilemmade lahendamine ja tulemuste hindamine. ( ). 27

28 Soobard, R. ja Rannikmäe, M., (2015). Examining Curriculum Related Progress Using a Context-ased Test Instrument A Comparison of Estonian Grade 10 and 11 Students. Research in Science Education, 26 (3), Tigane, G. (2015) Informaalne loogika kui täiendav võimalus seaduseelnõu põhjendamisel Eesti õigusloomes. Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, loodusteadusliku hariduse lektoraat. Magistritöö. ( ). Toomesaar, T. (2013). Triin Toomesaar: Eesti kool toodab PISA-testide kõrgetele tulemustele vaatamata alltöövõtjaid / ( ). 28

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võetud 15. detsembril 2015; 3) loodusvaldkonna õpitulemuste

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Loodusteadusliku hariduse keskus Terje Põvvat Loodusteadusliku kir

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Loodusteadusliku hariduse keskus Terje Põvvat Loodusteadusliku kir Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Loodusteadusliku hariduse keskus Terje Põvvat Loodusteadusliku kirjaoskuse taseme kognitiivse komponendi määramine interdistsiplinaarsete

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017

ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017 ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017 Teadusartikkel Autio, O., & Soobik, M. (2017). Technological knowledge and reasoning

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Loodusteadusliku hariduse keskus Eve Raja Valikmoodulite koostamine kursusele Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond ja nende hindamine Magistritöö Juhendaja:

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem