KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE AASTA LÄHENEMISARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE AASTA LÄHENEMISARUANNE"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(14) 36 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 14. AASTA LÄHENEMISARUANNE (koostatud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 14 lõikele 1) {SWD(14) 177 final} ET ET

2 1. ARUANDE EESMÄRK Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 14 lõikes 1 on sätestatud, et vähemalt kord kahe aasta järel või kui seda taotleb mõni liikmesriik, mille suhtes on kehtestatud erand, 1 annavad komisjon ja Euroopa Keskpank nõukogule aru edusammudest, mida liikmesriigid on teinud majandus- ja rahaliiduga seotud kohustuste täitmisel. Komisjoni ja Euroopa Keskpanga viimased lähenemisaruanded kõigi liikmesriikide kohta, mille suhtes on kehtestatud erand, võeti vastu 1. aasta mais. 14. aasta lähenemisaruanne hõlmab kaheksat liikmesriiki, mille suhtes on kehtestatud erand: Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari 3. Üksikasjalikum hinnang nende liikmesriikide lähenemise tasemele on esitatud käesoleva aruande tehnilises lisas (SWD(14) 177). 1. aasta lähenemisaruande koostamise ajaks olid liikmesriigid saavutanud lähenemisel ebaühtlast edu, kuna paljud neist olid majandus- ja finantskriisi taustal võtmas märkimisväärseid kohandamismeetmeid kuhjunud makromajandusliku tasakaalustamatuse vähendamiseks. Käesoleva aruande koostamise ajal on väline majanduskeskkond ikka veel keeruline, ehkki majanduse elavnemine on suurem liikmesriikides, kelle suhtes on kehtestatud erand ja kelle puhul finantsturud tajuvad väiksemat riski. Komisjoni ja Euroopa Keskpanga koostatavate aruannete sisu on reguleeritud ELi toimimise lepingu artikli 14 lõikega 1. Kõnealuse artikli kohaselt tuleb aruannetes vaadelda liikmesriigi õigusaktide, sealhulgas liikmesriigi keskpanga põhikirja kooskõla ELi toimimise lepingu artiklitega 13 ja 131 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirjaga (edaspidi EKPSi/EKP põhikiri ). Samuti tuleb aruannetes käsitleda seda, kas asjaomane liikmesriik on saavutanud püsiva lähenemise kõrge taseme, tuginedes käsitlemisel sellele, kuidas asjaomane liikmesriik on täitnud lähenemiskriteeriume (hindade stabiilsus, riigi rahanduse seisund, vahetuskursi stabiilsus, pikaajalised intressimäärad), ning võttes arvesse teisi ELi toimimise lepingu artikli 14 lõike 1 viimases lõigus nimetatud tegureid. Nelja nimetatud lähenemiskriteeriumi on üksikasjalikumalt käsitletud aluslepingutele lisatud protokollis (protokoll nr 13 lähenemiskriteeriumide kohta). Majandus- ja finantskriis ja hiljutine euroala võlakriis on esile toonud lüngad majandus- ja rahaliidu majanduse juhtimise süsteemis ning osutanud vajadusele kasutada ulatuslikumalt olemasolevaid vahendeid. Rahandus- ja majandusliidu jätkusuutliku toimimise tagamise eesmärgil on kriisi puhkemisest alates tegeldud majanduse juhtimise üldise tugevdamisega liidus. Lähenemise hindamine on kooskõlas ka Euroopa poolaasta laiema lähenemisviisiga, mille puhul käsitletakse terviklikult ja laiemalt majandus- ja rahaliidu majanduspoliitilisi probleeme rahanduse jätkusuutlikkuse, konkurentsivõime, finantsturgude stabiilsuse ja majanduskasvu tagamisel. Juhtimisreformi valdkonna olulised uuendused, millega 1 3 Liikmesriikidele, kes ei ole veel täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikke tingimusi, osutatakse kui liikmesriikidele, mille suhtes on kehtestatud erand. Taani ja Ühendkuningriik sõlmisid enne Maastrichti lepingu vastuvõtmist läbirääkimiste käigus euro kasutuselevõtust loobumise kokkuleppe ega osale majandusja rahaliidu kolmandas etapis. 13. aastal koostasid komisjon ja Euroopa Keskpank Läti ametiasutuste taotlusel Läti kohta lähenemisaruanded. Läti võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 14. Kuna Taani ja Ühendkuningriik ei ole väljendanud kavatsust eurot kasutusele võtta, ei ole kõnealuseid riike käesolevas aruandes käsitletud.

3 tugevdatakse iga liikmesriigi lähenemisprotsessi ja selle jätkusuutlikkuse hindamist, hõlmavad muu hulgas ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tugevdamist stabiilsuse ja kasvu pakti 11. aasta reformiga, ja uusi vahendeid makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve valdkonnas. Eelkõige võetakse käesolevas aruandes arvesse 14. aasta lähenemisprogrammide hindamist ja makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse häiremehhanismi aruandes esitatud järeldusi 4. Lähenemiskriteeriumid Selleks et uurida liikmesriikide õigusaktide, sh liikmesriikide keskpankade põhikirja kooskõla ELi toimimise lepingu artikliga 13 ja artikli 131 kohase nõude täitmise kohustusega, tuleb hinnata nende vastavust rahastamiskeelule (artikkel 13) ja eesõiguste keelule (artikkel 14), nende kooskõla EKPSi eesmärkidega (artikli 17 lõige 1) ja ülesannetega (artikli 17 lõige ) ning muid aspekte, mis on seotud liikmesriikide keskpankade lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Hindade stabiilsuse kriteerium on ELi toimimise lepingu artikli 14 lõike 1 esimeses taandes määratletud järgmiselt: hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine [ ] nähtub inflatsioonimäärast, mis on hindade stabiilsuse mõttes lähedane kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi omale. Lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 1 on sätestatud, et hindade stabiilsuse kriteerium [ ] tähendab, et liikmesriigil on püsiva stabiilsustasemega hinnanäitajad ning keskmine inflatsioonimäär vaadelduna ühe aasta kestel enne kontrollimist ei ületa rohkem kui 1,5 % võrra kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi määra. Inflatsiooni mõõdetakse võrreldaval alusel tarbijahinnaindeksi abil, võttes arvesse riiklike määratluste erinevust 5. Püsivuse nõue tähendab, et rahuldav inflatsioonitase tuleb saavutada pigem tänu sisendkulude ja muude hindu struktuurselt mõjutavate tegurite dünaamikale, mitte ajutiste tegurite mõjul. Seepärast hõlmab lähenemise hindamine inflatsiooniväljavaateid mõjutavate tegurite hindamist ning seda täiendatakse viitega komisjoni talituste hiljutisele inflatsiooniprognoosile 6. Samuti hinnatakse aruandes, kas on tõenäoline, et riik saavutab järgnevate kuude jooksul kontrollväärtuse. Inflatsiooni kontrollväärtuseks 14. aasta aprillis arvutati 1,7 %, võttes aluseks Läti, Portugali ja Iirimaa kui kolme kõige paremaid tulemusi saavutanud liikmesriigi näitajad 7. Põhjendatud on jätta parimaid tulemusi saavutanud liikmesriikide määramisel välja riigid, kelle inflatsioonimäära ei saa teiste liikmesriikide puhul käsitada põhjendatud Komisjon avaldas 13. aasta novembris kolmanda häiremehhanismi aruande ja 14. aasta märtsis sellele vastava põhjaliku analüüsi järeldused. Hindade stabiilsuse kriteeriumi puhul mõõdetakse inflatsiooni nõukogu määruses (EÜ) nr 494/95 määratletud tarbijahindade harmoneeritud indeksi alusel. Kõik käesoleva aruande kohased inflatsiooni ja muude tegurite prognoosid pärinevad komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosist. Komisjoni talituste prognoosid põhinevad välistegureid käsitlevatel üldistel eeldustel ja eeldusel, et poliitikat ei muudeta, ning nende puhul võetakse arvesse meetmeid, mille kohta on piisavalt üksikasjalikku teavet. Käesolevas aruandes on kasutatud 14. aasta 15. maile eelnenud andmeid. 3

4 võrdlusalusena 8. Sellised kõrvalekaldega riigid on varem kindlaks määratud 4., 1. ja 13. aasta lähenemisaruannetes 9. Praeguses olukorras on põhjendatud lugeda kõrvalekaldega riikideks Bulgaaria, Kreeka ja Küpros, kuna kõnealuste riikide inflatsiooni määr erineb oluliselt euroala keskmisest, ja nende arvesse võtmine mõjutaks põhjendamatult kontrollväärtust ja muudaks seega kriteeriumi ebaõiglasemaks 1. Kreeka ja Küprose puhul tulenes negatiivne inflatsioon peamiselt suurest kohandamisvajadusest ja majanduse erakorralisest olukorrast. Bulgaaria puhul oli tegemist deflatsiooni tegurite tavatult jõulise kombinatsiooniga, mille hulgas on hea põllumajandussaak, reguleeritud energiahindade alandamine ja impordihindade langus. Nimetatud põhjustel kasutatakse kontrollväärtuse arvutamisel järgmise madalaima keskmise inflatsioonitasemega liikmesriikide ehk Läti, Portugali ja Iirimaa inflatsioonimäära. Riigi rahanduse seisundiga seotud lähenemiskriteerium on määratletud ELi toimimise lepingu artikli 14 lõike 1 teises taandes järgmiselt: riigi rahanduse stabiilsus [ ] nähtub niisuguse eelarveseisundi saavutamisest, kus puudub eelarvepuudujääk, mis artikli 16 lõike 6 kohaselt on ülemäärane. Lisaks on lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis sätestatud, et kõnealune kriteerium tähendab, et kontrollimise ajal ei kehti liikmesriigi suhtes nimetatud lepingu artikli 16 lõikes 6 nimetatud nõukogu otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Majandus- ja rahandusliidu majanduse juhtimise üldise tugevdamise osana tõhustati 11. aastal riigi rahandusega seotud teiseseid õigusakte, sealhulgas võeti vastu uued määrused, millega muudeti stabiilsuse ja kasvu pakti 11. ELi toimimise lepingu artikli 14 lõike 1 kolmandas taandes on vahetuskursi kriteeriumi kirjeldatud järgmiselt: kinnipidamine Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga ettenähtud normaalsetest kõikumispiiridest vähemalt kahe aasta jooksul, devalveerimata oma vääringut euro suhtes. Lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 3 on sätestatud: Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis osalemise kriteerium tähendab, et liikmesriik on järginud Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis ettenähtud normaalseid kõikumispiire ilma tõsiste pingeteta vähemalt kahe aasta jooksul enne kontrollimist. Eelkõige ei tohi liikmesriik olla sama aja jooksul omal algatusel devalveerinud oma raha kahepoolset keskmist kurssi euro suhtes Väljendi hindade stabiilsuse seisukohast parimaid tulemusi saavutanud liikmesriik kasutamist tuleks mõista ELi toimimise lepingu artikli 14 lõike 1 tähenduses ja sellega ei anta liikmesriigi majandustulemustele üldist kvalitatiivset hinnangut. Leedu, Iirimaa ja Kreeka. 14. aasta aprillis oli 1 kuu keskmine inflatsioonimäär Kreekas, Bulgaarias ja Küprosel vastavalt -1, %, -,8 % ja -,4% ja euroalal 1,%. Direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, kaks uut määrust makromajandusliku järelevalve kohta ja kolm määrust, millega muudetakse stabiilsuse ja kasvu pakti, jõustusid 13. detsembril 11 (üks kahest uuest makromajanduslikku järelevalvet käsitlevast määrusest ja üks kolmest määrusest, millega muudetakse stabiilsuse ja kasvu pakti, hõlmavad uut euroala liikmesriikide suhtes kohaldatavat jõustamismehhanismi). Lisaks võlakriteeriumi kaasamisele ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusse, nähti muudatustega ette stabiilsuse ja kasvu paktis olulised uuendused, eelkõige kehtestati täiendavalt kulutuste võrdlusalus, mida võetakse arvesse riigipõhiste keskpika perioodi eelarve-eesmärkide suunas tehtavate edusammude hindamisel. Vahetuskursi kriteeriumile vastavuse hindamisel uurib komisjon, kas vahetuskurss on jäänud vahetuskursimehhanismi keskmise määra lähedale; samas võib 5. aprillil 3 Ateenas ECOFINi 4

5 Käesolevas aruandes on vastav kaheaastane periood vahetuskursi stabiilsuse hindamiseks ajavahemik 1. aasta 16. maist kuni 14. aasta 15. maini. Vahetuskursi stabiilsuse hindamisel võtab komisjon arvesse lisanäitajate suundumusi, nt välisvaluutareservide suundumused ja lühiajalised intressimäärad, samuti vahetuskursi stabiilsuse säilitamiseks võetud poliitikameetmete (sh sekkumised valuutaturul, vajaduse korral rahvusvaheline finantsabi) mõju. ELi toimimise lepingu artikli 14 lõike 1 neljanda taandega on ette nähtud, et liikmesriik, mille suhtes on kehtestatud erand, peab saavutama vastastikuse lähenemise ja vahetuskursimehhanismis osalemise püsikindluse, mis peegeldub tema pikaajaliste intressimäärade tasemes. Lisaks on lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 4 sätestatud, et intressimäärade lähenemiskriteerium tähendab, et vaadelduna ühe aasta kestel enne kontrollimist on liikmesriigil olnud keskmine nominaalne pikaajaline intressimäär, mis ei ületa rohkem kui % võrra kolme [hindade stabiilsuse seisukohast] kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi määra. Intressimäärasid mõõdetakse pikatähtajaliste riigi võlakirjade või nendega võrreldavate väärtpaberite alusel, võttes arvesse riiklike määratluste erinevust. Intressimäära kontrollväärtus oli 14. aasta aprillis 6, % 13. ELi toimimise lepingu artikli 14 lõikega 1 on samuti ette nähtud teiste majandusliku lõimumise ja lähenemise seisukohalt oluliste tegurite uurimine. Nende lisategurite hulka kuuluvad finants- ja kaubaturu lõimumine, maksebilansi jooksevkonto ja ühiku tööjõukulude suundumused ning muud hinnaindeksid. Viimaseid käsitletakse hindade stabiilsuse hindamise käigus. Lisategurid on olulised näitajad, mille alusel hinnatakse, kas liikmesriikide lõimumine euroalaga kulgeb raskusteta, ja mis aitavad hinnata lähenemise jätkusuutlikkust.. BULGAARIA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Bulgaaria ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Bulgaaria õigusaktid, eelkõige Bulgaaria Riigipanga seadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 131 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad ja puudujäägid on seotud keskpanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal seoses ELi toimimise lepingu artikli 17 lõike ja EKPSi/EKP põhikirja artikli 3 kohaste EKPSi ülesannetega. Bulgaaria täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. Lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli 1 kuu keskmine inflatsioonimäär Bulgaarias kontrollväärtusest kõrgem. 14. aasta aprillile eelnenud 1 kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Bulgaarias -,8 %, mis on allpool kontrollväärtust 1,7 %. Prognooside kohaselt peaks see kontrollväärtusest tunduvalt madalamaks jääma ka järgmistel kuudel. 13 mitteametlikul kohtumisel vastuvõetud ühinevate riikide ja vahetuskursimehhanismi liikmesriikide ühisavalduse kohaselt arvesse võtta kursi tugevnemise põhjuseid. 14. aasta aprillist kohaldatav kontrollväärtus arvutatakse Läti, Portugali ja Iirimaa keskmiste pikaajaliste intressimäärade (vastavalt 3,3 %, 5,8 % ja 3,5 %) aritmeetilise keskmisena, millele liidetakse kaks protsendipunkti. 5

6 1. aasta septembris haripunkti saavutanud aastane THHI inflatsioon vähenes ning muutus 13. aasta teisel poolel ja 14. aasta esimestel kuudel negatiiveks. Inflatsiooni aeglustumine on olnud üldine, aga seotud peamiselt impordihindade languse, reguleeritud energiahindade langemise ja hea põllumajandussaagiga. 14. aasta aprillis oli aastane THHI inflatsioon -1,3 %. Inflatsioon peaks 14. aasta teises pooles tasapisi suurenema, kui kaob soodsatest energia- ja toiduainehindadest tulenevad baasefektid. Seega peaks komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt olema aastane keskmine inflatsioonimäär 14. aastal,8 % ja 15. aastal 1, %. Bulgaaria suhteliselt madal hinnatase (1. aastal 47 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme oluline lähenemine. Joonis a: Bulgaaria. Inflatsioonikriteerium alates 8. aastast (protsentides, 1 kuu libisev keskmine) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Jan-14 Bulgaaria Kontrollväärtus Märkus: Punktid 14. aasta detsembri kohal näitavad prognoositud kontrollväärtust ja 1 kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Bulgaaria täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Bulgaaria kohta ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Valitsemissektori eelarvepuudujääk vähenes, %-lt SKPst 11. aastal,8 %-le SKPst 1. aastal. Seda arengut toetas tulude ja SKP suhte kasv. Puudujäägi suhe SKPsse oli 13. aastal 1,5 %. Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks see tingimusel, et poliitikat ei muudeta, ja et seda toetab majanduse elavnemine, 14. aastal suurenema 1,9 %-ni SKPst ja 15. aastal pisut vähenema (1,8 %-ni). Valitsemissektori koguvõla tase püsis madalana (13. aastal 18,9 % SKPst) ja peaks suurenema 3,1 %-ni 14. aastal ja vähenema,7 %-ni 15. aastal. 6

7 Joonis b: Bulgaaria. Valitsemissektori eelarvepositsioon ja võlg Pöördskaala (% SKP-st) (*) 15(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Valitsemissektori võlg (paremal skaalal) (*) Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Bulgaaria ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Bulgaaria leev ei osale vahetuskursimehhanismis. Bulgaaria Riigipank järgib peamist eesmärki tagada hindade stabiilsus vahetuskursi seotuse kaudu valuutakomitee süsteemi raames. Bulgaaria kehtestas valuutakomitee süsteemi 1. juulil 1997, sidudes Bulgaaria leevi Saksa margaga ja hiljem euroga. Lisategurid, näiteks välisvaluutareservide ja lühiajaliste intressimäärade muutus, osutavad, et investorite riskitaju Bulgaaria suhtes on jäänud soodsaks. Valuutakomitee süsteemi aitavad jätkuvalt toetada märkimisväärsed ametlikud reservid. Kaheaastase hindamisperioodi jooksul on Bulgaaria leevi ja euro vahetuskurss olnud stabiilne, mis on kooskõlas valuutakomitee süsteemiga. Bulgaaria täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. Keskmine pikaajaline intressimäär oli Bulgaarias 14. aasta aprillile eelnenud aastal 3,5 %, mis on tunduvalt madalam kui kontrollväärtus 6, %. Ka lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli see kontrollväärtusest madalam. Keskmine pikaajaline intressimäär vähenes 5 %-lt 1. aasta alguses ligikaudu 3,5 %-le 13. aasta keskpaigaks. 1. aasta teises pooles vähenes tootluse vahe euroala pikaajaliste võrdlusvõlakirjade 14 suhtes märkimisväärselt, kuna Bulgaaria võlakirjade tootlus langes piirkonna finantsturgude pingete leevenedes. 14. aasta alguses suurenes intressimäärade vahe Saksamaa võrdlusvõlakirja suhtes pisut (ligikaudu baaspunktini). Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning töö-, kauba- ja finantsturgude lõimumist. Bulgaaria maksebilanss oli 13. aastal märkimisväärse ülejäägiga. Kaubandusbilanss halvenes aastal veidi, aga selle kaalus suuresti üles tulukonto ja jooksvate siirete paranemine. Bulgaaria majandus on euroalaga tugevalt lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Bulgaaria tulemused kehvemad kui enamiku euroala liikmesriikide omad. Bulgaaria finantssektor on ELi finantssektoriga hästi lõimunud, peamiselt tänu suurele välisomandusele pangandussektoris. Makromajandusliku 14 Riikide pikaajaliste intressimäärade vahe võrreldes euroala pikaajaliste võrdlusvõlakirjadega (st Saksamaa võrdlusvõlakiri) arvutatakse andmete alusel, mida Eurostat avaldab igal kuul dokumendis Majandus- ja rahaliidu lähenemiskriteerium võlakirjade tootlus. Kõnealused andmed avaldab ka Euroopa Keskpank dokumendis Harmonised long-term interest rate for convergence assessment purposes (Ühtlustatud pikaajaline intressimäär lähenemise hindamiseks). 7

8 tasakaalustamatuse menetluse raames kohaldati Bulgaaria suhtes põhjalikku analüüsi, mille käigus leiti, et Bulgaarias esineb jätkuvalt makromajanduslikku tasakaalustamatust, mida tuleb jälgida ja millega seoses tuleb võtta poliitikameetmeid. 3. TŠEHHI VABARIIK Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Tšehhi Vabariik ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Tšehhi Vabariigi õigusaktid, eelkõige Tšehhi Vabariigi Rahvusnõukogu seadus nr 6/1993 Tšehhi Riigipanga kohta (Česká národní banka seadus), ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 131 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on seotud keskpanga sõltumatusega ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal seoses Tšehhi Riigipanga eesmärkide ja ELi toimimise lepingu artikli 17 lõike ja EKPSi/EKP põhikirja artikli 3 kohaste EKPSi ülesannetega. Lisaks on ka Tšehhi Riigipanga seaduses puudujäägid seoses rahastamiskeelu ja EKPSi ülesannetega. Tšehhi Vabariik täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. Lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli 1 kuu keskmine inflatsioonimäär Tšehhi Vabariigis kontrollväärtusest madalam. 14. aasta aprillile eelnenud 1 kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Tšehhi Vabariigis,9 %, mis on madalam kui kontrollväärtus 1,7 %. Prognooside kohaselt peaks see kontrollväärtusest tunduvalt allapoole langema järgmistel kuudel. 1. aastal suurenes aastane THHI inflatsioon Tšehhi Vabariigis üle euroala inflatsioonimäära, tingituna peamiselt vähendatud käibemaksumäära tõstmisest, samal ajal kui kõrged energia- ja toiduainete hinnad maailmaturul mõjutasid tarbijahindu. Kogu 13. aasta jooksul vähenes inflatsioon märkimisväärselt, kuna energiahindadest tulenev surve nõrgenes vähehaaval ja teenushindade kasv oli tagasihoidlik. Samuti oli mõõduka hinnatõusu põhjuseks majandussurutist peegeldava nõudlussurve puudumine. Aastane THHI inflatsioon oli 14. aasta alguses,3 % lähedal. Kuna kroon nõrgenes 13. aasta lõpus märkimisväärselt, prognoositakse 14. aasta teises pooles inflatsiooni suurenemist. Seega peaks tugevam sisenõudlus inflatsiooni 15. aastal suurendama. Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks aastane keskmine THHI inflatsioon olema 14. aastal,8 % ja 15. aastal 1,8 %. Tšehhi Vabariigi hinnatase (1. aastal ligikaudu 71 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme lähenemine. 8

9 Joonis 3a: Tšehhi Vabariik. Ja Inflatsioonikriteerium alates 8. aastast (protsentides, 1 kuu libisev keskmine) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Jan-14 Tšehhi Vabariik Kontrollväärtus Märkus: Punktid 14. aasta detsembri kohal näitavad prognoositud kontrollväärtust ja 1 kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Kui nõukogu otsustab tühistada Tšehhi Vabariigi ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse, täidab Tšehhi Vabariik riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Tšehhi Vabariigi suhtes kohaldatakse praegu nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta (nõukogu. detsembri 9. aasta otsus) 15. Nõukogu soovitas Tšehhi Vabariigil kõrvaldada ülemäärane eelarvepuudujääk 13. aastaks. Valitsemissektori eelarve puudujääk vähenes riigis 13. aastal 1,5 %-ni SKPst. Vastavalt komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitikat ei muudeta, on puudujäägi suhe SKPsse 14. aastal 1,9 % ja 15. aastal,4 %, samal ajal kui valitsemissektori võlg peaks üldjoontes püsima stabiilsena 45,8 % juures SKPst 15. aastal. Kõnealuseid muutusi ja komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi arvesse võttes leiab komisjon, et ülemäärane eelarvepuudujääk on kõrvaldatud ning eelarvepuudujääk viidud usaldusväärselt ja püsivalt alla 3 % SKPst. Seepärast soovitab komisjon nõukogul tühistada otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Tšehhi Vabariigis. Joonis 3b:Tšehhi Vabariik. Valitsemissektori eelarvepositsioon ja võlg Pöördskaala (% SKP-st) (*) 15(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Valitsemissektori võlg (paremal skaalal) (*) Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused 15 Otsus 1/84/EL (ELT L 15, 1.5.1, lk 36 37). 9

10 Tšehhi Vabariik ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Tšehhi kroon ei osale vahetuskursimehhanismis. Tšehhi Vabariik kasutab ujuvkursi süsteemi, mis võimaldab keskpangal valuutaturul sekkuda. 1. aasta algusest kuni 13. aasta lõpuni oli Tšehhi krooni vahetuskurss euro suhtes üldjoontes stabiilne ja püsis peamiselt vahemikus 4-6 CZK/EUR. 7. novembril 13 teatas Tšehhi Riigipank, et sekkub valuutaturule, et nõrgendada krooni, nii et krooni vahetuskurss euro suhtes oleks üle 7 CZK/EUR. Sekkumise tulemusena nõrgenes kroon kiiresti vähem kui 6-lt CZK/EUR rohkem kui 7-le CZK/EUR ning 14. aasta alguses toimus kauplemine väärtuses ligi 7,4 CZK/EUR. Käesolevale hinnangule eelnenud kahe aasta jooksul nõrgenes Tšehhi kroon euro suhtes 11 %. Tšehhi Vabariik täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. Lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli 1 kuu keskmine intressimäär Tšehhis kontrollväärtusest madalam. Keskmine pikaajaline intressimäär oli Tšehhi Vabariigis 14. aasta aprillile eelnenud aastal, %, mis on tunduvalt madalam kui kontrollväärtus 6, %. Pärast pikka aega kestnud langustendentsi vähenesid pikaajalised intressimäärad Tšehhi Vabariigis tasemelt üle 5 % 9. aasta keskpaigas tasemele alla % 1. aasta lõpus. Samal ajal vähenes intressimäärade vahe Saksamaa pikaajalise võrdlusvõlakirja suhtes allapoole 1 baaspunkti. Pikaajaliste intressimäärade vahe püsis 13. aastal üldjoontes stabiilsena (ligikaudu 5 baaspunkti), kuna võlakirjade tootlus nii Tšehhi Vabariigis kui ka Saksamaal suurenes mõnevõrra. 14. aasta alguses suurenes intressimäärade vahe Saksamaa võrdlusvõlakirja suhtes ligikaudu 7 baaspunktile. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning töö-, kauba- ja finantsturgude lõimumist. Tšehhi Vabariigi maksebilanss paranes üle 3 %-liselt puudujäägilt SKPst 1. aastal,5 %-lisele ülejäägile SKPst 13. aastal, tingituna peamiselt kaubavahetuse ülejäägi suurenemisest. Tšehhi Vabariigi majandus on euroalaga tugevalt lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Tšehhi Vabariigi tulemused kehvemad kui enamiku euroala liikmesriikide omad. Tšehhi Vabariigi finantssektor on ELi finantssektoriga märkimisväärselt lõimunud, peamiselt seepärast, et suur osa finantsvahendajatest on välisomanduses. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames ei ole Tšehhi Vabariigi suhtes kohaldatud põhjalikku analüüsi. 4. HORVAATIA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Horvaatia ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Horvaatia õigusaktid on täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 131 kohase nõude täitmise kohustusega. Horvaatia täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. 14. aasta aprillile eelnenud 1 kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Horvaatias 1,1 %, mis on allpool kontrollväärtust 1,7 %. Prognooside kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Aastane THHI inflatsioon on viimase pooleteise aasta jooksul märkimisväärselt aeglustunud: rohkem kui 4 %-lt 1. aasta teises pooles ligikaudu %-ni 14. aasta kevadel. Inflatsiooni aeglustumine on tingitud energia- ja toiduainehindade 1

11 odavnemisest maailmaturul, reguleeritud hindade eelneva tõusu mõju kahanemisest ja pikaajalise majanduslanguse tõttu tekkinud deflatsioonist. 14. aasta aprillis oli aastane inflatsioon -,1 %. Inflatsioonitase peaks 14. aastal jääma madalaks, arvestades nõrka sisenõudlust, ebasoodsaid suundumusi tööturul ning suurt vajadust vähendada era- ja avaliku sektori finantsvõimendust. Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks THHI aastane inflatsioon olema 14. aastal keskmiselt,8 % ja 15. aastal 1, %. Horvaatia hinnatase (1. aastal umbes 69 % euroala keskmisest) osutab sellele, et pikema aja jooksul võib toimuda täiendav hinnataseme lähenemine. Joonis 4a: Horvaatia. Inflatsioonikriteerium alates 8. aastast (protsentides, 1 kuu libisev keskmine) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Jan-14 Horvaatia Kontrollväärtus Märkus: Punktid 14. aasta detsembri kohal näitavad prognoositud kontrollväärtust ja 1 kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Horvaatia ei täida riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Horvaatia suhtes kohaldatakse praegu nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta (nõukogu 8. jaanuari 14. aasta otsus). Nõukogu soovitas ülemäärase eelarvepuudujäägi 16. aastaks kõrvaldada. Valitsemissektori puudujäägi suhe SKPsse oli 13. aastal 4,9 %, seega veidi vähem kui 1. aastal (5 %). Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks eelarvepuudujääk vähenema 3,8 %-ni SKPst 14. aastal ja 3,1 %-ni SKPst 15. aastal. Valitsemissektori võla suhe SKPsse peaks kogu prognoosiperioodi jooksul suurenema: 67,1 %-lt 13. aastal 69, %-le 15. aastal. Joonis 4b: Horvaatia. Valitsemissektori eelarvepositsioon ja võlg Pöördskaala (% SKP-st) (*) 15(*) Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Valitsemissektori eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Valitsemissektori võlg (paremal skaalal) (*) Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos

12 Horvaatia ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Horvaatia kuna ei osale vahetuskursimehhanismis. Horvaatia kasutab ranget ujuvkursi süsteemi, mis võimaldab keskpangal valuutaturul sekkuda. Kahe viimase aasta jooksul on kuna olnud euro kui ankurvaluuta suhtes üldjoontes stabiilne, püsides vahemikus 7,4 7,7 HRK/EUR. Kuna väike nõrgenemine euro suhtes viimastel aastatel on tingitud riigi viletsast majandusarengust ja ebasoodsatest välistingimustest, samal ajal kui aasta jooksul täheldatud volatiilsus oli seotud turismitulu hooajalisusega. Horvaatia täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. Keskmine pikaajaline intressimäär oli Horvaatias 14. aasta aprillile eelnenud aastal 4,8 %, mis on madalam kui kontrollväärtus 6, %. See peegeldab ligikaudu kuueaastase tähtajaga ainsa võrdlusvõlakirja tootlust järelturul. Keskmine pikaajaline intressimäär langes ligikaudu 7 %-lt 1. aasta keskpaigas umbes 4,6 %-le 13. aasta sügisel ning suurenes pisut 14. aasta alguses. Pikema tähtajaga kunades nomineeritud riigivõlakirja puudumisel tuleks võlakirjade tootluse arengut tõlgendada väga ettevaatlikult. Tootluse vahe kuueaastase tähtajaga Saksamaa võrdlusvõlakirja suhtes oli 14. aasta aprillis ligikaudu 37 baaspunkti. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning töö-, kauba- ja finantsturgude lõimumist. Horvaatia maksebilanss on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt paranenud, saavutades ülejäägi 1, % SKPst 13. aastal, peamiselt tänu impordi vähenemisele. Horvaatia majandus on euroalaga lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu, ehkki sidemed üleilmsete tarneahelatega on endiselt nõrgad. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Horvaatia tulemused kehvemad kui enamiku euroala liikmesriikide omad. Finantssektor on euroalaga väga hästi lõimunud riigisiseste pankade välisomanduse kaudu. Horvaatia suhtes kohaldati makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames põhjalikku analüüsi, mille käigus järeldati, et Horvaatias esineb ülemäärane makromajanduslik tasakaalustamatus, mis nõuab erijärelevalvet ja otsustavaid poliitikameetmeid. Poliitikameetmeid on vaja eelkõige pidades silmas märkimisväärsetest väliskohustustest, kehvematest eksporditulemustest, ettevõtete suurest finantsvõimendusest ja valitsemissektori kiiresti suurenevast võlast tulenevat haavatavust. 5. LEEDU Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Leedu täidab euro kasutuselevõtu tingimusi. Leedu õigusaktid on täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklist 131 tuleneva nõude täitmise kohustusega. Leedu täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. Lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli 1 kuu keskmine inflatsioonimäär Leedus kontrollväärtusest kõrgem. 14. aasta aprillile eelnenud 1 kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Leedus,6 %, mis on märgatavalt madalam kui kontrollväärtus 1,7 %. Prognooside kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Pärast aastase THHI inflatsioon jõudmist haripunkti 1 % 8. aastal tõid majanduslangus ja nominaalpalkade märkimisväärne kohandumine kaasa inflatsiooni leevendumise 9. ja 1. aastal. Kaupade hinnatõusu ja majanduse elavnemise 1

13 taustal kasvas inflatsioon 11. aastal uuesti keskmiselt 4,1 protsendini. Laias laastus on sellele järgnenud langusperiood, mille põhjustas energiahindade ja töödeldud toiduainete hindade madalam inflatsioon, mida omakorda toetas majanduses jätkuv range palgapoliitika. Inflatsioon vähenes 1. aastal 3, protsendini ja 13. aastal 1, protsendini. 14. aastal peaks aastane THHI inflatsioon olema komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt keskmiselt 1, % peamiselt tänu positiivsetele suundumustele toidu- ja energiahindade arengus. Seoses sisenõudluse suurenemisega peaks inflatsioon 15. aastal kasvama 1,8 protsendini. Leedu suhteliselt madal hinnatase (1. aastal 63 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda täiendav hinnataseme lähenemine. Püsiv vastastikune lähenemine tähendab, et kontrollväärtuse järgimine tuleneb pigem alusnäitajatest kui ajutistest teguritest. Alusnäitajate analüüs ja asjaolu, et inflatsioon on kontrollväärtusest piisavalt palju madalam, toetavad aga arvamust, et hindade stabiilsuse kriteerium on täidetud. Pikemas perspektiivis oleneb inflatsiooni areng eelkõige sellest, kas palgakasv on kooskõlas tootlikkuse kasvuga. Leedu majandus üritab endiselt edasijõudnud majandusega riikidele järele jõuda ning seega võib eeldada, et sealsed palgad kasvavad kiiremini kui enamikus edasijõudnud majandusega euroala riikides. Majanduse järelejõudmisega seotud hindade kohandamise põhjustatud riski hinnastabiilsusele piiravad siiski tööturu hiljutine paindlikkus ja palgakujundusmehhanismid, mis peaksid tagama tööjõukulude vastavuse tootlikkusele. Riske aitavad maandada ka Leedu märkimisväärne edukus ELi teenuste direktiivi rakendamisel ja turule sisenemise madalad kulud, tänu millele on konkurentsisurve suur, nagu on näidanud ka hiljutised uued jaeturule sisenemised. Keskpika perioodi jooksul võivad palgad võrreldes tootlikkusega tõusta kvalifitseeritud töötajate vähesuse tõttu. Allesjäänud kitsaskohtadega tegelemine on oluline, et vähendada pingete tekkimist tööturul. Energiavarustuse mitmekesistamine ja turgude suurem konkurentsivõime toetaksid soodsaid hinnamuutusi energiasektoris. Joonis 5a: Leedu. Inflatsioonikriteerium alates 8. aastast (protsentides, 1 kuu libisev keskmine) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Jan-14 Leedu Kontrollväärtus Märkus: Punktid 14. aasta detsembri kohal näitavad prognoositud kontrollväärtust ja 1 kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Leedu täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Leedu kohta ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. 13

14 Valitsemissektori eelarve puudujääk kahanes 5,5 %-lt SKPst 11. aastal 3, %-le SKPst 1. aastal peamiselt tänu kulude kärpimisele. Eelarvepuudujäägi suhe SKPsse oli 13. aastal,1 % ja vastavalt komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitika ei muutu, jääb see 14. aastal,1 %-le SKP-st ja kahaneb 15. aastal 1,6 %-ni SKP-st. Valitsemissektori võlg peaks kasvama 39,4 %-lt SKPst 13. aastal 41,4 %-le SKPst 15. aastal. Leedu on kehtestanud rea fiskaaljuhtimismeetmeid, mis peaksid toetama pikemaajalist pürgimust muuta riigi rahandus usaldusväärseks. Leedu allkirjastas 1. aasta märtsis majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ning parlament kiitis 1. aasta septembris heaks vastava ratifitseerimisseaduse. Sellega kaasneb täiendav kohustus kohaldada stabiilsusele suunatud ja jätkusuutlikku eelarvepoliitikat. Aprilli keskel kiitis valitsus heaks õigusaktide paketi eelnõu, mis sisaldas muu hulgas põhiseaduslikku õigusakti valitsemissektori eelarve jätkusuutlikkusest vastavalt fiskaalkokkuleppele, ning järgmiseks läheb see hääletamiseks parlamenti. Sõltumatu eelarvenõukogu ülesandeid hakkab täitma riigi auditeerimisasutus. Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ülevõtmine riigisisesesse õigusse toetaks veelgi kehtivaid õigusakte, eelkõige eelarvedistsipliini seadust, mis võeti vastu 7. aastal ja mida kohaldatakse alates 13. aastast. Nimetatud seadus põhineb stabiilsuse ja kasvu pakti sätetel ning seob tulud kulude piirmääraga ja seab eesmärgiks keskpikas perspektiivis tasakaalus eelarve ja pikaajalise jätkusuutlikkuse. Samas ei sisalda see siduvat keskpika perspektiivi kuluraamistikku. Ühtlasi jõustusid 14. aasta eelarve kavandamise ja täitmise protsessi ajaks täies ulatuses riikliku eelarveseaduse muudatused, millega rakendati nõukogu direktiiv 11/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta, seades eesmärgiks eelarve tasakaalu või ülejäägi tsükli jooksul. Nende muudatustega suurendatakse valitsuse vastutuskohustust mitmeaastaste eelarve-eesmärkide rakendamise eest, kuid uue seaduse mõju hindamine on siiski alles ees. Joonis 5b: Leedu. Valitsemissektori eelarvepositsioon ja võlg Pöördskaala (% SKP-st) (*) 15(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Valitsemissektori võlg (paremal skaalal) (*) Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Leedu täidab vahetuskursi kriteeriumi. Leedu ühines vahetuskursimehhanismiga ERM II 8. juunil 4 ja on seega käesoleva aruande vastuvõtmise ajaks osalenud selles juba peaaegu kümme aastat. Vahetuskursimehhanismiga liitumisel kohustusid ametiasutused ühepoolselt säilitama valuutakomitee süsteemi. Välisvaluutareservid toetavad tõhusalt valuutakomiteed. Lühiajaliste intresside erinevus võrreldes 14

15 euroalaga on jäänud väga väikeseks. Kaheaastase hindamisaja jooksul ei ole Leedu litt kaldunud kõrvale keskkursist ega kogenud pingeid. Leedu täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. 14. aasta aprillile eelnenud aasta jooksul oli keskmine pikaajaline intressimäär 3,6 %, mis on oluliselt madalam kui kontrollväärtus 6, %. Lähenemise viimase hindamise ajal 1. aastal oli keskmine pikaajaline intressimäär Leedus kontrollväärtusest madalam (5, %). 13. aastal langes see veelgi, kukkudes alla 4 % see näitab investorite suhtumise paranemist Leedu suhtes, mida omakorda toetavad riigireitingu paranemine ja suhteliselt madal riigisisene inflatsioon. Kuigi littides nomineeritud pikaajaline riigivõlakirjaturg on suhteliselt piiratud, andis valitsus 1. ja 13. aastal välja kuni kümne aasta pikkuse esialgse tähtajaga võlaväärtpabereid. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning töö-, kauba- ja finantsturgude lõimumist. Pärast 9. aasta suurt ülejääki muutus Leedu maksebilanss (st jooksevkonto ja kapitalikonto kokku) 1. aastal mõnevõrra kehvemaks ning 11. aastal tekkis puudujääk 1, % SKP-st, kuid 1. ja 13. aastal tekkis taas ülejääk. 9. aastal muutus maksebilansi tulukonto puudujääk ülejäägiks, mis kajastas peamiselt välisomanduses olevate pankade laenukahjumite katteks tehtud eraldisi, kuid alates 1. aastast, mil välisomanduses olevad pangad saavutasid uuesti kasumlikkuse, on see taas puudujäägis. Jooksvate siirete ja kapitalikontol on pidevalt märkimisväärne ülejääk, mis annab märku ELi vahendite ja väljarännanute rahaülekannete tekitatud positiivsest netosissevoost. Välismaiste otseinvesteeringute netosissevool taastus pärast 9. aasta kokkuvarisemist ning saavutas lae 11. aastal, moodustades 3, % SKP-st, kuid 1. aastal kahanes see siiski vaid,7 %-ni, et siis 13. aastal vaid mõnevõrra taastuda. Reaalse tegeliku vahetuskursi oluline langus aastatel 9 11, eelkõige tööjõu ühikukuludega korrigeerituna, andis kõvasti hoogu juurde Leedu kulupõhisele konkurentsivõimele ning Leedu ekspordinäitajad paranesid märgatavalt. Mõõduka tõusutrendi taustal tugevnes 1. aasta keskpaiga ja 14. aasta aprilli vahelisel ajal tööjõu ühikukuludega korrigeeritud reaalne tegelik vahetuskurss ligikaudu 6% ja THHI-ga korrigeeritud reaalne tegelik vahetuskurss ligikaudu 3%. Leedu majandus on euroalaga tugevalt lõimunud nii kaubandussuhete kui ka investeeringute kaudu. Tööturg on olnud väga paindlik, kuigi struktuurne tööpuudus on suur. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Leedu tulemused üldiselt euroala liikmesriikide keskmisel tasemel. Leedu finantssektor on ELi finantssüsteemiga tugevasti lõimunud, mida kinnitab ka välisomanduses olevate pankade suur osakaal. Viimastel aastatel on oluliselt tugevdatud finantsjärelevalvet. Koostööd siseriiklike järelevalveasutustega on veelgi tugevdatud. 6. UNGARI Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Ungari ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Ungari õigusaktid, eelkõige Ungari Riigipanga (Magyar Nemzeti Bank ehk MNB) seadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 131 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on eelkõige seotud Ungari Riigipanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro 15

16 kasutuselevõtu ajal seoses ELi toimimise lepingu artikli 17 lõike ja EKPSi/EKP põhikirja artikli 3 kohaste EKPSi ülesannetega. Lisaks on Ungari Riigipanga seaduses vastuolu ja täiendavad puudujäägid seoses Ungari Riigipanga lõimumisega EKPSiga. Ungari täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. Lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli 1 kuu keskmine inflatsioonimäär Ungaris kontrollväärtusest kõrgem. 14. aasta aprillile eelnenud 1 kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Ungaris 1, %, mis on madalam kui kontrollväärtus 1,7 %. Prognooside kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Aasta inflatsioonimäär jõudis haripunkti 1. aasta septembris, millele järgnes järsk langus 13. aasta jaanuaris, mil kaudsete maksude suurendamise mõju rauges ja algust tehti kommunaalhindade langetamisega. Deflatsiooni toetasid ka energia ja toiduainete turuhindade langus ning vähene sisenõudlus ja ajalooliselt madalad inflatsiooniootused. Samas mõjusid aktsiisimaksu tõusud ja mõned muud valitsuse meetmed hindu tõstvalt. 14. aasta aprillis oli aastane THHI inflatsioon -, %. Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt suureneb inflatsioon 14. aastal 1, %-ni ja 15. aastal,8 %-ni peamiselt seepärast, et kommunaalhindade languse mõju hajub, kaupade hinnad arenevad vähem soodsas suunas ja SKP lõhe kaob järk-järgult. Ungari suhteliselt madal hinnatase (1. aastal ligikaudu 59 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme lähenemine. Joonis 6a: Ungari. Inflatsioonikriteerium alates 8. aastast (protsentides, 1 kuu libisev keskmine) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Jan-14 Ungari Kontrollväärtus Märkus: Punktid 14. aasta detsembri kohal näitavad prognoositud kontrollväärtust ja 1 kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Ungari täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Ungari kohta ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Valitsemissektori eelarves tekkis pärast 11. aasta märkimisväärsest ühekordsest tehingust tulenenud rekordilist ülejääki (4,3 % SKP-st) 1. aastal puudujääk,1 % SKP-st. Eelarvepuudujäägi suhe SKP-sse ulatus 13. aastal, %-ni ja vastavalt komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitika ei muutu, ulatub see 14. aastal,9 %-ni ja 15. aastal,8 %ni. Prognooside kohaselt peaks valitsemissektori võlg mõnevõrra kasvama 79, %-lt SKPst 13. aastal 79,5 %-le SKPst 15. aastal. 16

17 Joonis 6b: Ungari. Valitsemissektori eelarvepositsioon ja võlg Pöördskaala (% SKP-st) (*) 15(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Valitsemissektori võlg (paremal skaalal) (*) Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Ungari ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Ungari forint ei osale vahetuskursimehhanismis. Ungari kasutab ujuvkursi süsteemi ning lubab keskpangal valuutaturgudel sekkuda. Forindi vahetuskurss euro suhtes on viimastel aastatel olnud ebastabiilne. 1. aasta teises pooles oli forindi kurss euro suhtes laias laastus stabiilne, kuid 13. aasta alguses langes see umbes 6 %. Tänu investorite suuremale huvile ELi finantsvahendite vastu ja makromajanduse olukorra paranemisele tugevnes forinti kurss mais ning jäi vahemikku 9 3 HUF/EUR 13. aasta lõpuni, välja arvatud paari päeva jooksul enne föderaalreservi septembrikuist kohtumist ja detsembri lõpus. 14. aasta esimestel kuudel on forinti kurss olnud üle 3 HUF/EUR; ajutised pinged on olnud seotud peamiselt ootustega USA rahanduspoliitika suhtes, riigisisese rahanduspoliitika jätkuva lõdvenemisega ja poliitilise kriisiga Ukrainas. Ungari täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. 14. aasta aprillile eelnenud aasta jooksul oli keskmine pikaajaline intressimäär 5,8 %, mis on madalam kui kontrollväärtus 6, %. Ungari lähenemise viimase hindamise ajal 1. aastal oli see kontrollväärtusest kõrgem. Igakuine keskmine pikaajaline intressimäär oli 1. aasta alguse haripunktist (9,5 %) 13. aasta maiks vähenenud peaaegu 5 %-le. Pikaajalised intressimäärad tõusid 13. aasta suvel ja 14. aasta alguses, kuid on üldiselt kõikunud aastase keskmise kandis. Pikaajaliste intressimäärade erinevus võrreldes Saksamaa võrdlusvõlakirjadega püsis 14. aasta aprillis umbes 41 baaspunkti juures. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning töö-, kauba- ja finantsturgude lõimumist. Ungari väliskaubanduse ülejääk on 9. aastast saati igal aastal järkjärgult kasvanud. 11. aastast alates on olukorra paranemise põhjuseks peamiselt kaubavahetuse suurem ülejääk ja ELi vahendite parem kasutuselevõtt. Välismaiste otseinvesteeringute netosissevool on endiselt suhteliselt väike. Maksebilansitoetus, mida EL ja IMF andsid Ungarile 8. aasta sügisel, aegus 1. aasta lõpus. Kuigi Ungari küsis 11. aasta novembris ennetavat maksebilansi toetust, võeti see taotlus 14. aasta jaanuaris tagasi, sest riigi finantsturu olukord oli stabiliseerunud. Ungari majandus on euroalaga tugevalt lõimunud nii kaubandussuhete kui ka investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate põhjal on Ungari tulemused kehvemad kui enamikul euroala liikmesriikidel. Ungari finantssektor on ELi finantssüsteemiga hästi lõimunud. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse 17

18 raames toimus Ungari suhtes põhjalik analüüs, mille käigus leiti, et Ungaris esineb jätkuvalt makromajanduslikku tasakaalustamatust, mida tuleb jälgida ja millega seoses võtta otsustavaid poliitikameetmeid. 7. POOLA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Poola ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Poola õigusaktid, eelkõige Poola Riigipanga (Narodowy Bank Polski ehk NBP) seadus ja Poola Vabariigi põhiseadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 131 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on seotud keskpanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Lisaks on ka Poola Riigipanga seaduses mõned puudujäägid seoses keskpanga sõltumatusega ja Poola Riigipanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Poola täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. Lähenemise viimasel hindamisel 1. aastal oli 1 kuu keskmine inflatsioonimäär Poolas kontrollväärtusest kõrgem. 14. aasta aprillile eelnenud 1 kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Poolas,6 %, mis on märgatavalt madalam kui kontrollväärtus 1,7 %. Eelduste kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Aastane THHI inflatsioon kahanes kiiresti ning langes tänu kaupade hindade soodsale arengule ja telekommunikatsiooniteenuste järsule hinnalangusele 1. aasta esimese poole 4 %-lt 13. aasta teises kvartalis alla 1 %. 13. aasta teises pooles ja 14. aasta alguses jäi see alla 1 % suures osas tänu ülemaailmsete turgude väiksele inflatsioonisurvele ja suhteliselt stabiilsele vahetuskursile. Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks inflatsioon kasvama vaid tasapisi, jõudes 14. aastal 1,1 %-ni ja 15. aastal 1,9 %-ni, ning SKP lõhe peaks jääma negatiivseks. Poola suhteliselt madal hinnatase (1. aastal ligi 56 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda täiendav hinnataseme lähenemine. Joonis 7a: Poola. Inflatsioonikriteerium alates 8. aastast (protsentides, 1 kuu libisev keskmine) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Jan-14 Poola Kontrollväärtus Märkus: Punktid 14. aasta detsembri kohal näitavad prognoositud kontrollväärtust ja 1 kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. 18

19 Poola ei täida riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Poola suhtes kohaldatakse praegu nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta (nõukogu 7. juuli 9. aasta otsus) 16. Nõukogu soovitas Poolal kõrvaldada ülemäärane eelarvepuudujääk 1. aastaks. 1. juunil 13 tõdes nõukogu, et Poola oli võtnud tõhusaid meetmeid, kuid aset olid leidnud majandust kahjustavad sündmused, mis avaldasid tõsist mõju riigi rahandusele, ning andis välja läbivaadatud soovituse vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 16 lõikele 7, milles soovitati Poolal kõrvaldada ülemäärane eelarvepuudujääk 14. aastaks. Nõukogu määras Poolale tõhusate meetmete võtmise tähtajaks 1. oktoobri 13. Nõukogu tegi 1. detsembril 13 kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 16 lõikega 8 kindlaks, et Poola ei olnud võtnud tõhusaid meetmeid. Nõukogu võttis ELi toimimise lepingu artikli 16 lõike 7 alusel vastu uue soovituse, mille kohaselt peaks Poola kõrvaldama ülemäärase eelarvepuudujäägi usaldusväärselt ja jätkusuutlikult 15. aastaks. Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks valitsemissektori eelarvepositsioon paranema ning 13. aasta puudujääk 4,3 % SKP-st peaks 14. aastal asenduma ülejäägiga 5,7 % SKP-st peamiselt tänu varade ühekordsele suuremahulisele ülekandmisele teisest pensionisambast. 15. aastal peaks valitsemissektori eelarvepositsioon muutuma uuesti negatiivseks, nii et tekib puudujääk,9 % SKP-st vastavalt ESA95-le. Valitsemissektori koguvõla ja SKP suhtarv peaks 13. aasta 57 %-lt prognooside kohaselt langema 14. aastal 49, %-le peamiselt pensionifondi varade ülekande tõttu, et siis 15. aastal jälle tõusta 5 %-ni. Joonis 7b: Poola. Valitsemissektori eelarvepositsioon ja võlg Pöördskaala (% SKP-st) (*) 15(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon (vasakul skaalal) Valitsemissektori võlg (paremal skaalal) (*) Komisjoni talituste 14. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Poola ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Poola zlott ei osale vahetuskursimehhanismis. Poola kasutab ujuvkursside süsteemi ning lubab keskpangal valuutaturgudel sekkuda. Vahetuskursi järsk nõrgenemine 11. aasta teises pooles tõi kaasa Poola Riigipanga sekkumise valuutaturgudel ning sellele järgnes zloti vahetuskursi osaline taastumine euro suhtes 1. aasta alguses. Seejärel zloti vahetuskurss üldiselt stabiliseerus ning kuni 14. aasta alguseni toimusid tehingud valdavalt vahetuskursiga vahemikus 4,1 4,3 PLN/EUR. Seega ei olnud zloti kurss euro suhtes 14. aasta aprillis võrreldes 1. aasta aprilliga põhimõtteliselt muutunud. 16 Otsus 9/589/EÜ (ELT L, 4.8.9, lk 46). 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja

EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja rahaliit ning tugev ja stabiilne euro on Euroopa kasvu

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.2.2019 SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT 2019. aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE,

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 KOKKUVÕTE 1. jaanuaril 2014 jõustusid Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 575/2013

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 3/2007

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 3/2007 Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 3/2007 TELLIMINE JA KAASTÖÖD Ajakirja tellimisinfo telefonil 6680 998, faksil 6680 954 või e-postiga aadressil trykis@epbe.ee. Ajakirja saab lugeda ka Eesti

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Eesti Pank EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2013

Eesti Pank EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2013 Eesti Pank EESTI PANGA 2012. AASTA ARUANNE 2013 SISUKORD EESTI PANGA PRESIDENDI SISSEJUHATUS... 6 EESTI PANGA TÄHTSAMAD ÜLESANDED 2012... 10 MAAILMA, EUROALA JA EESTI MAJANDUS 2012... 18 Maailma ja euroala

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201 2.9.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 293/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2014, mis käsitleb

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PR_NLE_MembersECB

PR_NLE_MembersECB Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0144/2019 1.3.2019 RAPORT nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (05940/2019 C8-0050/2019 2019/0801(NLE)) Majandus- ja

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 murepilved hõrenevad 6 Maailmamajandus Maailmamajanduse arengud

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem