KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE AASTA LÄHENEMISARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE AASTA LÄHENEMISARUANNE"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(8) 37 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 8. AASTA LÄHENEMISARUANNE (koostatud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõikele ) {SWD(8) 35 final} ET ET

2 . ARUANDE EESMÄRK Euro on mõeldud kogu Euroopa Liidu ühisrahaks. 34 miljonit inimest 9 liikmesriigis (euroalal) kasutab seda praegu igapäevaselt. Euro on maailmas teine enim kasutatud vääring. 6 muud maailma riiki ja piirkonda, kus elab kokku 75 miljonit inimest, on otsustanud kasutada eurot oma vääringuna või siduda oma vääringu euroga. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõikes on sätestatud, et vähemalt kord kahe aasta järel või kui seda taotleb mõni liikmesriik, mille suhtes on kehtestatud erand, annavad komisjon ja Euroopa Keskpank nõukogule aru edusammudest, mida liikmesriigid on teinud majandus- ja rahaliiduga seotud kohustuste täitmisel. Komisjoni ja Euroopa Keskpanga viimased lähenemisaruanded võeti vastu 6. aasta juunis. 8. aasta lähenemisaruanne hõlmab seitset liikmesriiki, mille suhtes on kehtestatud erand: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Üksikasjalikum hinnang nende liikmesriikide lähenemise tasemele on esitatud käesoleva aruande tehnilises lisas. Komisjoni ja Euroopa Keskpanga koostatavate aruannete sisu on reguleeritud ELi toimimise lepingu artikli 4 lõikega. Kõnealuse artikli kohaselt tuleb aruannetes vaadelda liikmesriigi õigusaktide, sealhulgas liikmesriigi keskpanga põhikirja kooskõla ELi toimimise lepingu artiklitega 3 ja 3 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirjaga (edaspidi EKPSi/EKP põhikiri ). Samuti tuleb aruannetes käsitleda seda, kas asjaomane liikmesriik on saavutanud püsiva lähenemise kõrge taseme, tuginedes käsitlemisel sellele, kuidas asjaomane liikmesriik on täitnud lähenemiskriteeriume (hindade stabiilsus, riigi rahanduse seisund, vahetuskursi stabiilsus, pikaajalised intressimäärad), ning võttes arvesse teisi ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike viimases lõigus nimetatud tegureid. Nelja nimetatud lähenemiskriteeriumi on üksikasjalikumalt käsitletud aluslepingutele lisatud protokollis (protokoll nr 3 lähenemiskriteeriumide kohta). Finants- ja majanduskriis ja euroala võlakriis on esile toonud lüngad majandus- ja rahaliidu majanduse juhtimise süsteemis ning osutanud vajadusele vahendeid ulatuslikumalt kasutada. Rahandus- ja majandusliidu jätkusuutliku toimimise tagamise eesmärgil on tegeldud majanduse juhtimise üldise tugevdamisega liidus. Lähenemise hindamine on kooskõlas ka Euroopa poolaasta laiema lähenemisviisiga, mille puhul käsitletakse terviklikult majandus- ja rahaliidu majanduspoliitilisi probleeme rahanduse jätkusuutlikkuse, konkurentsivõime, finantsturgude stabiilsuse ja majanduskasvu tagamisel. Juhtimisreformi valdkonna olulised uuendused, millega tugevdatakse iga liikmesriigi lähenemisprotsessi ja selle jätkusuutlikkuse hindamist, hõlmavad muu hulgas ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse tugevdamist stabiilsuse ja kasvu pakti. aasta reformiga, ja uusi vahendeid makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve valdkonnas. Eelkõige Liikmesriikidele, kes ei ole veel täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikke tingimusi, osutatakse kui liikmesriikidele, mille suhtes on kehtestatud erand. Taani ja Ühendkuningriik sõlmisid enne Maastrichti lepingu vastuvõtmist läbirääkimiste käigus euro kasutuselevõtust loobumise kokkuleppe ega osale majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis. Kuna Taani ja Ühendkuningriik ei ole väljendanud kavatsust eurot kasutusele võtta, ei ole kõnealuseid riike käesolevas aruandes käsitletud.

3 võetakse käesolevas aruandes arvesse makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse järeldusi 3. Need kriisid paljastasid ka soovimatud seosed riikide pangandus- ja valitsemissektorite vahel ning põhjustasid finantsturgude tugeva killustatuse. Nende seoste murdmiseks ja killustatuse vähendamiseks, samuti riskide paremaks hajutamiseks liikmesriikide vahel ja majanduse piisavaks rahastamiseks loodi pangandusliit. Mitmed pangandusliidu olulised elemendid, nagu ühtne reeglistik, ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahendusfond, on juba loodud. Pangandusliidus hakkavad osalema ka need liikmesriigid, kes võtavad kasutusele euro. Selline osalemine ei sõltu käesolevas aruandes tehtud lähenemiskriteeriumide hindamisest. 6. detsembril 7 esitletud Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise paketi raames tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua (tema tehnilise abi meetmete osana) spetsiaalne töösuund, et toetada eurot mittekasutavaid liikmesriike sellega ühinemisel 4. See ettepanek kajastub struktuurireformi tugiprogrammi määruse muudatuses 5. Samuti kuulutas komisjon, et kavatseb teha ettepaneku luua. aasta järgseks perioodiks lähenemisrahastu liikmesriikide toetamiseks nende konkreetsetes ettevalmistustes sujuvaks osalemiseks euroalas. See aga ei sõltu ametlikust euro kasutuselevõtmise protsessist, mis toimub lähenemisaruannete kaudu. Lähenemiskriteeriumid Selleks et uurida liikmesriikide õigusaktide, sh liikmesriikide keskpankade põhikirja kooskõla ELi toimimise lepingu artikliga 3 ja artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega, tuleb hinnata nende vastavust rahastamiskeelule (artikkel 3) ja eesõiguste keelule (artikkel 4), kooskõla EKPSi eesmärkidega (artikli 7 lõige ) ja ülesannetega (artikli 7 lõige ) ning muid aspekte, mis on seotud liikmesriikide keskpankade lõimumisega EKPSiga. Hindade stabiilsuse kriteerium on ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike esimeses taandes määratletud järgmiselt: hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine [ ] nähtub inflatsioonimäärast, mis on hindade stabiilsuse mõttes lähedane kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi omale. Lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis on sätestatud, et hindade stabiilsuse kriteerium [ ] tähendab, et liikmesriigil on püsiva stabiilsustasemega hinnanäitajad ning keskmine inflatsioonimäär vaadelduna ühe aasta kestel enne kontrollimist ei ületa rohkem kui,5 % võrra kolme kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi määra. Inflatsiooni mõõdetakse võrreldaval alusel tarbijahinnaindeksi abil, võttes arvesse riiklike määratluste erinevust 6. Hindade stabiilsuse nõue tähendab, et nõuetekohane inflatsioonitase tuleb saavutada pigem tänu sisendkulude ja muude hindu struktuurselt mõjutavate tegurite dünaamikale, mitte ajutiste tegurite mõjul. Seepärast hõlmab lähenemise hindamine inflatsiooniväljavaateid mõjutavate tegurite hindamist ning seda täiendatakse viitega komisjoni talituste hiljutisele Komisjon avaldas 7. aasta novembris seitsmenda häiremehhanismi aruande ja 8. aasta märtsis sellele vastava põhjaliku analüüsi järeldused. Euroopa Komisjoni 6. detsembri 7. aasta teatis Uued liidu raamistikku kuuluvad stabiilse euroala eelarvelised toetusvahendid, COM(7) 8 final. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 7/85, COM(7) 85 final, 7/334(COD), 6. detsember 7. Hindade stabiilsuse kriteeriumi puhul mõõdetakse inflatsiooni nõukogu määruses (EÜ) nr 494/95 määratletud tarbijahindade harmoneeritud indeksi alusel.

4 inflatsiooniprognoosile 7. Samuti hinnatakse aruandes, kas on tõenäoline, et riik saavutab järgnevate kuude jooksul kontrollväärtuse. Inflatsiooni kontrollväärtuseks 8. aasta märtsis arvutati,9 %, 8 võttes aluseks Küprose, Iirimaa ja Soome, kui kolme kõige paremaid tulemusi saavutanud liikmesriigi näitajad 9. Riigi rahanduse seisundiga seotud lähenemiskriteerium on määratletud ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike teises taandes järgmiselt: riigi rahanduse stabiilsus nähtub niisuguse eelarveseisundi saavutamisest, kus puudub eelarvepuudujääk, mis artikli 6 lõike 6 kohaselt on ülemäärane. Lisaks on lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis sätestatud, et kõnealune kriteerium tähendab, et kontrollimise ajal ei kehti liikmesriigi suhtes nimetatud lepingu artikli 6 lõikes 6 nimetatud nõukogu otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Majandus- ja rahandusliidu majanduse juhtimise üldise tugevdamise osana tõhustati. aastal riigi rahandusega seotud teiseseid õigusakte, sealhulgas võeti vastu uued määrused, millega muudeti stabiilsuse ja kasvu pakti. ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike kolmandas taandes on vahetuskursi kriteeriumi kirjeldatud järgmiselt: kinnipidamine Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismiga ettenähtud normaalsetest kõikumispiiridest vähemalt kahe aasta jooksul, devalveerimata oma vääringut euro suhtes. Lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 3 on sätestatud: Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis osalemise kriteerium tähendab, et liikmesriik on järginud Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis ettenähtud normaalseid kõikumispiire ilma tõsiste pingeteta vähemalt kahe aasta jooksul enne kontrollimist. Eelkõige ei tohi liikmesriik olla sama aja jooksul omal algatusel devalveerinud oma raha kahepoolset keskmist kurssi euro suhtes. Käesolevas aruandes on vastav kaheaastane periood vahetuskursi stabiilsuse hindamiseks ajavahemik 6. aasta 4. aprillist kuni 8. aasta 3. aprillini. Vahetuskursi stabiilsuse hindamisel võtab komisjon arvesse lisanäitajate suundumusi, nt välisvaluutareservide suundumused ja lühiajalised intressimäärad, samuti vahetuskursi stabiilsuse säilitamiseks võetud poliitikameetmete (sh sekkumised valuutaturul, vajaduse korral rahvusvaheline finantsabi) mõju. Praegu ei osale ükski käesolevas lähenemisaruandes hinnatud liikmesriik vahetuskursimehhanismis. Vastuvõtmine vahetuskursimehhanismi otsustatakse liikmesriigi taotlusel kõikide vahetuskursimehhanismis osalejate konsensuse alusel Kõik käesoleva aruande kohased inflatsiooni ja muude tegurite prognoosid pärinevad komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosist. Komisjoni talituste prognoosid põhinevad välistegureid käsitlevatel üldistel eeldustel ja eeldusel, et poliitikat ei muudeta, ning nende puhul võetakse arvesse meetmeid, mille kohta on piisavalt üksikasjalikku teavet. Käesolevas aruandes on kasutatud 8. aasta 3. aprillile eelnenud andmeid. Vastavad kuu keskmised inflatsioonimäärad olid, %,,3 % ja,8 %. Direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, kaks uut määrust makromajandusliku järelevalve kohta ja kolm määrust, millega muudetakse stabiilsuse ja kasvu pakti, jõustusid 3. detsembril (üks kahest uuest makromajanduslikku järelevalvet käsitlevast määrusest ja üks kolmest määrusest, millega muudetakse stabiilsuse ja kasvu pakti, hõlmavad uut euroala liikmesriikide suhtes kohaldatavat jõustamismehhanismi). Lisaks võlakriteeriumi kaasamisele ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusse nähti muudatustega ette stabiilsuse ja kasvu paktis olulised uuendused, eelkõige kehtestati täiendavalt kulutuste võrdlusalus, mida võetakse arvesse riigipõhiste keskpika perioodi eelarve-eesmärkide suunas tehtavate edusammude hindamisel. Vahetuskursi kriteeriumile vastavuse hindamisel uurib komisjon, kas vahetuskurss on jäänud vahetuskursimehhanismi keskmise määra lähedale; samas võib 5. aprillil 3 Ateenas ECOFINi mitteametlikul kohtumisel vastuvõetud ühinevate riikide ja vahetuskursimehhanismi liikmesriikide ühisavalduse kohaselt arvesse võtta kursi tugevnemise põhjuseid. Vahetuskursimehhanismis osalejad on euroala rahandusministrid, Euroopa Keskpank, euroalaväliste liikmesriikide rahandusministrid ja keskpangad. 3

5 ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike neljanda taandega on ette nähtud, et liikmesriik, mille suhtes on kehtestatud erand, peab saavutama vastastikuse lähenemise ja vahetuskursimehhanismis osalemise püsikindluse, mis peegeldub tema pikaajaliste intressimäärade tasemes. Lisaks on lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 4 sätestatud, et intressimäärade lähenemiskriteerium tähendab, et vaadelduna ühe aasta kestel enne kontrollimist on liikmesriigil olnud keskmine nominaalne pikaajaline intressimäär, mis ei ületa rohkem kui % võrra kolme [hindade stabiilsuse seisukohast] kõige paremaid tulemusi saavutava liikmesriigi määra. Intressimäärasid mõõdetakse pikatähtajaliste riigi võlakirjade või nendega võrreldavate väärtpaberite alusel, võttes arvesse riiklike määratluste erinevust. Intressimäära kontrollväärtuseks 8. aasta märtsis saadi 3, % 3. ELi toimimise lepingu artikli 4 lõikega on samuti ette nähtud teiste majandusliku integratsiooni ja lähenemise seisukohalt oluliste tegurite uurimine. Nende lisategurite hulka kuuluvad turgude integratsioon, maksebilansi jooksevkonto ja ühiku tööjõukulude suundumused ning muud hinnaindeksid. Viimaseid käsitletakse hindade stabiilsuse hindamise käigus. Lisategurid on olulised näitajad, mille alusel hinnatakse, kas liikmesriikide lõimumine euroalaga kulgeb raskusteta, ja mis aitavad hinnata lähenemise jätkusuutlikkust.. BULGAARIA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Bulgaaria ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Bulgaaria õigusaktid, eelkõige Bulgaaria Riigipanga seadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad ja puudused on seotud keskpanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal seoses ELi toimimise lepingu artikli 7 lõike ja EKPSi/EKP põhikirja artikli 3 kohaste EKPSi ülesannetega. Bulgaaria täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. Keskmine pikaajaline intressimäär oli Bulgaarias 8. aasta märtsile eelnenud aastal,4 %, mis on madalam kui kontrollväärtus,9 %. Prognooside kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Bulgaaria aastane THHI inflatsioonimäär oli 3. aasta keskel ja 7. aasta alguses negatiivne mitme teguri tõttu, s.o imporditud kaupade hindade langus, tagasihoidlik sisenõudlus ja reguleeritud hindade kärpimised. 6. aastal langes see -,4 %-lt jaanuaris aasta keskpaigaks umbes -,5 %-le ning hakkas siis tõusma. 6. aasta detsembriks jõudis see -,5 %-le ja jätkas tõusu kuni 7. aasta aprillini, olles siis,7 %. 7. aasta mais juulis vähenes inflatsioon taas ajutiselt, kuid pööras varsti tõusuteele, jõudes 7. aasta novembriks,9 % tasemele. Aastainflatsiooni kiirenemine 7. aastal viitas energia- ja toiduainete hindade suuremale panusele inflatsiooni. 8. aasta alguses inflatsioon vähenes taas ja naasis 8. aasta märtsis,9 % tasemele aasta märtsist kohaldatav kontrollväärtus arvutatakse Küprose, Iirimaa ja Soome keskmiste pikaajaliste intressimäärade (vastavalt, %,,8 % ja,6 %) aritmeetilise keskmisena, millele liidetakse kaks protsendipunkti. 4

6 Joonis a: Bulgaaria inflatsioonikriteerium alates. aastast (%-des, kuu libisev keskmine) janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Bulgaaria Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Eeldatakse, et inflatsioon edaspidi kasvab sisemiste tegurite, s.o eranõudluse kasv leibkondade netotulu eeldatava kasvu najal, ning väliste tegurite tagajärjel, s.o globaalsete naftahindade eeldatav tõus ja nende ülekandumine energiahindadele. Seega peaks komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt THHI inflatsioon olema 8. aastal ja 9. aastal keskmiselt,8 %. Bulgaaria suhteliselt madal hinnatase (6. aastal umbes 47 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme oluline lähenemine. Bulgaaria täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Peale selle oodatakse 8. aasta lähenemisprogrammi hindamise alusel, et Bulgaaria täidab 8. ja 9. aastal stabiilsuse ja kasvu pakti. Bulgaaria kohta ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Valitsemissektori eelarve ülejääk oli 6. aastal, % ja 7. aastal,9 %. Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt jääb ülejäägi suhe SKPsse nii 8. ja 9. aastal,6 % tasemele, kui poliitikat ei muudeta. Valitsemissektori koguvõla tase vähenes 7. aastal 5,4 %-le SKPst ning peaks veelgi vähenema 8. aastal 3,3 %-le ja 9. aastal,4 %-le. Bulgaaria eelarveraamistikku on hiljuti tugevdatud järjestikuste seadusandlike sammudega, mis vajavad nüüd rakendamist. Joonis b: Bulgaaria Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlgnevu Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused. Bulgaaria ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Bulgaaria leev ei osale vahetuskursimehhanismis. Bulgaaria Riigipanga eesmärk on tagada hindade stabiilsus vahetuskursi seotuse kaudu valuutakomitee süsteemi raames. Bulgaaria 5

7 kehtestas valuutakomitee süsteemi 997. aastal, sidudes Bulgaaria leevi Saksa margaga ja hiljem euroga. Lisategurid, näiteks välisvaluutareservide ja lühiajaliste intressimäärade suundumused, osutavad, et investorite tajutav risk on jäänud Bulgaaria puhul soodsaks. Valuutakomitee süsteemi aitavad jätkuvalt toetada märkimisväärsed ametlikud reservid. Kaheaastase hindamisperioodi jooksul on Bulgaaria leevi ja euro vahetuskurss olnud stabiilne, mis on kooskõlas valuutakomitee süsteemiga. Bulgaaria täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud aasta jooksul oli keskmine pikaajaline intressimäär Bulgaarias,4 %, mis on madalam kui kontrollväärtus 3, %. Pikaajalised intressimäärad vähenesid Bulgaarias,4 %-lt 6. aastal 8. aasta jaanuariks,9 %-le. Tootluse vahe võrreldes Saksamaa võrdlusvõlakirjaga suurenes 6. aasta esimesel poolel umbes 5 baaspunkti, jõudes 6. aasta juulis 5 baaspunktini, kuid on pärast seda vähenenud. 7. aasta lõpus küündis vahe 7 baaspunktini ning vähenes 8. aasta alguses alla 4 baaspunkti. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning turgude lõimumist. Bulgaaria maksebilansis registreeriti 6. ja 7. aastal märkimisväärne ülejääk vastavalt 4,5 % ja 5,5 % SKPst. Bulgaaria majandus on euroalaga tugevalt lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Bulgaaria tulemused kehvemad kui enamiku euroala liikmesriikide omad. Olulised probleemid on seotud ka institutsioonilise raamistikuga, k.a korruptsioon ja valitsemissektori tõhusus. Bulgaaria finantssektor on ELi finantssektoriga hästi lõimunud, peamiselt tänu suurele välisomandusele pangandussektoris. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse käigus viidi 8. aastal läbi Bulgaaria põhjalik analüüs, milles järeldati, et Bulgaarias esineb makromajanduslik tasakaalustamatus (millega täiendati eelmist järeldust ülemäärase tasakaalustamatuse kohta), mis on seotud finantssektori haavatavusega koos ettevõtlussektori suure võlakoormuse ja viivislaenudega. Püsivad struktuursed nõrkused takistavad tööturu olukorra kiiremat paranemist. 3. TŠEHHI VABARIIK Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Tšehhi Vabariik ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Tšehhi Vabariigi õigusaktid, eelkõige Tšehhi Vabariigi Rahvusnõukogu seadus nr 6/993 Tšehhi Riigipanga kohta (Česká národní banka seadus), ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on seotud keskpanga sõltumatusega ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal seoses Tšehhi Riigipanga eesmärkide ja ELi toimimise lepingu artikli 7 lõike ja EKPSi/EKP põhikirja artikli 3 kohaste EKPSi ülesannetega. Lisaks on ka Tšehhi Riigipanga seaduses puudujäägid seoses rahastamiskeelu ja EKPSi ülesannetega. Tšehhi Vabariik ei täida hindade stabiilsusekriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Tšehhi Vabariigis, %, mis on suurem kui kontrollväärtus,9 %. Prognooside kohaselt peaks see järgmistel kuudel langema kontrollväärtusest madalamale. 6

8 Joonis 3a: Tšehhi Vabariik inflatsioonikriteerium alates. (%-des, kuu libisev keskmine) 4 3 janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Tšehhi vabariik Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Aastane THHI inflatsiooni määr langes,5 %-lt 6. aasta alguses -, %-le 6. aasta juunis ja tõusis seejärel 6. aasta lõpuks üle %. Seejärel kõikus see 7. aastal % ja 3 % vahel. Seega prognoositakse aastase THHI inflatsioonimääraks 6. aastal keskmiselt,6 % ja 7. aastal,4 %. Aastainflatsiooni kiirenemine 7. aastal viitas energia- ja toiduainete hindade ning teenustesektori suurema hinnatõusu suuremale panusele inflatsiooni. 8. aasta märtsis aastainflatsioon vähenes ja oli 8. aasta märtsis,6 %. Aastane THHI inflatsioon väheneb eeldatavasti 8. aastal, peamiselt seepärast, et (nii töödeldud kui ka töötlemata) toiduainete hindade panus inflatsiooni peaks vähenema. Samal ajal peaksid energia- ja teenuste hinnad avaldama tugevamat inflatsioonisurvet kui eelmistel aastatel. Selle tulemusena peaks komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt aastane THHI inflatsioon olema 8. aastal keskmiselt, % ja 9. aastal,8 %. Tšehhi Vabariigi hinnatase (6. aastal ligikaudu 64 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme täiendav lähenemine. Tšehhi Vabariik täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Peale selle oodatakse 8. aasta lähenemisprogrammi hindamise alusel, et Tšehhi Vabariik täidab 8. ja 9. aastal stabiilsuse ja kasvu pakti. Tšehhi Vabariigi suhtes ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Valitsemissektori eelarvepositsioon paranes märgatavalt, jõudes 4. aasta puudujäägist -, % SKPst 7. aastal ülejääki,6 % SKPst. Vastavalt komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitika ei muutu, peaks valitsemissektori eelarveülejääk olema 8. aastal,4 % SKPst ja 9. aastal,8 % SKPst. Valitsemissektori koguvõlg langes oma 3. aasta tipptasemelt 44,9 % SKPst l 7. aastal alla 35 % SKPst. 9. aastaks prognoositakse selle langemist alla 3 % SKPst. Tšehhi eelarveraamistik tugevnes vastutustundliku eelarvepoliitika seaduse vastuvõtmisega 7. aasta alguses, kuid selle tulemuslikkus sõltub uute normide rakendamisest. 7

9 Joonis 3b: Tšehhi Vabariik Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlg Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Tšehhi Vabariik ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Tšehhi kroon ei osale vahetuskursimehhanismis. Tšehhi Vabariik kasutab ujuvkursi süsteemi, mis võimaldab keskpangal valuutaturul sekkuda. Tšehhi keskpank kasutas 3. aasta novembrist kuni 7. aasta aprillini vahetuskurssi täiendava vahendina rahapoliitiliste tingimuste leevendamiseks, lastes krooni ja euro vahetuskursil vabalt kõikuda 7 CZK/EUR taseme lähedal. Krooniga kaubeldi kogu 6. aastal ja 7. aasta alguses veidi kallimalt kui 7 CZK/EUR, sest Tšehhi keskpanga sekkumine valuutaturul hoidis vahetuskursi tõusu ära. Pärast Tšehhi keskpanga vahetuskursikohustuse aegumist 7. aasta aprillis hakkas kroon euro suhtes järkjärgult kallinema, tugevnedes 7 CZK/EUR tasemelt 7. aasta aprillis 8. aasta alguseks alla 5,5 CZK/EUR taseme. Käesolevale hinnangule eelnenud kahe aasta jooksul tugevnes Tšehhi kroon euro suhtes rohkem kui 6 %. Tšehhi Vabariik täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. 8. aasta märtsis oli Tšehhi Vabariigis aastane keskmine pikaajaline intressimäär,3 %, mis on allpool kontrollväärtust 3, %. Tšehhi Vabariigi pikaajaline intressimäär kõikus 6. aastal,4 % ümbruses. Seejärel suurenes see 7. aasta lõpuks,5 %-ni, sest Tšehhi keskpank karmistas järk-järgult oma rahapoliitikat. Intressimäärade vahe Saksamaa võrdlusvõlakirjadega kõikus 8. aasta alguses baaspunkti ümber. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning turgude lõimumist. 6. ja 7. aastal registreeriti Tšehhi Vabariigi maksebilansi ülejääk vastavalt,7 % ja %. Tšehhi Vabariigi majandus on euroalaga tugevalt lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu. Ärikeskkonnaga seotud valitud näitajate alusel paistab Tšehhi Vabariigi positsioon rahvusvahelistes järjestustes olevat viimastel aastatel stabiliseerunud allpool euroala keskmist. Tšehhi Vabariigi finantssektor on ELi finantssektoriga märkimisväärselt lõimunud, peamiselt seepärast, et suur osa finantsvahendajatest on välisomanduses. 4. HORVAATIA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Horvaatia ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Horvaatia õigusaktid on täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. 8

10 Horvaatia täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Horvaatias,3 %, mis on madalam kui kontrollväärtus,9 %. Eelduste kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Aastane THHI inflatsioon püsis 6. aastal langevate energia- ja töötlemata toiduainete hindade tõttu peamiselt negatiivsena. Aasta keskmiseks kujune -,6 %. Aastane inflatsioonimäär muutus 6. aasta lõpupoole positiivseks ja tõusis 7. aasta alguses tänu kõigi oma põhikomponentide suuremale panusele inflatsiooni %-le. Seejärel kõikus aastane inflatsioonimäär kuni 8. aasta alguseni umbes,3 % juures. Aastane inflatsioon oli 8. aasta märtsis, %. Joonis 4a: Horvaatia inflatsioonikriteerium alates. aastast (%-des, kuu libisev keskmine) janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Horvaatia Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Vastavalt komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosile jääb aastane THHI inflatsioon laias laastus stabiilseks, sest energiahindade tõus kompenseerib tõenäoliselt töötlemata toiduainete väiksemat panust inflatsiooni. Baasinflatsioon peaks 9. aastal veidi kiirenema, mis vastab jätkuvale majanduskasvule. Seega prognoositakse aastaseks THHI inflatsiooniks 8. aastal,4 % ja 9. aastal,5 %. Horvaatia hinnatase (6. aastal umbes 65 % euroala keskmisest) osutab sellele, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme lähenemine. Horvaatia täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Peale selle oodatakse 8. aasta lähenemisprogrammi hindamise alusel, et Horvaatia täidab 8. ja 9. aastal stabiilsuse ja kasvu pakti. Horvaatia suhtes ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Valitsemissektori eelarveülejääk oli 7. aastal,8 % SKPst. Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks valitsemissektori eelarvepositsioon jääma laias laastus stabiilseks, nii et ülejääk püsib 8. aastal,7 % tasemel SKPst ja 9. aastal,8 % tasemel SKPst. Prognoositakse, et 9. aastaks väheneb valitsemissektori võlg umbes 7 %-le SKPst. Pärast korduvaid viivitusi kavandatud reformivate õigusaktide vastuvõtmisel on Horvaatia eelarveraamistik jätkuvalt nõrk kõigis olulistes aspektides, eelkõige arvuliste eelarvereeglite ülesehituselt, keskpika perioodi kavade siduvuselt ja riikliku eelarvenõukogu koosseisult. 9

11 Joonis 4b: Horvaatia Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlgnevu Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Horvaatia ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Horvaatia kuna ei osale vahetuskursimehhanismis. Horvaatia keskpank kasutab ranget ujuvkursi süsteemi, kasutades vahetuskurssi peamise nominaalse ankruna peaeesmärgi hinnastabiilsuse saavutamiseks. 6. aasta algusest kuni 8. aasta alguseni avaldati kunale teatavat tugevnemissurvet, mis sundis Horvaatia keskpanka ostma pankadelt välisvaluutat, et stabiliseerida vahetuskurssi euroga. Kuna ja euro vahetuskurss näitas jätkuvalt hooajalist kõikumist, tugevnedes kevadel ajutiselt tänu turismisektori tekitatud välisvaluuta sissevoolule. Käesolevale hinnangule eelnenud kahe aasta jooksul tugevnes kuna euro suhtes peaaegu %. Horvaatia täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. Keskmine pikaajaline intressimäär oli Horvaatias 8. aasta märtsile eelnenud aastal,6 %, mis on tunduvalt madalam kui kontrollväärtus 3, %. Pikaajaline intressimäär püsis 5. aasta augustist kuni 6. aasta augustini enam-vähem stabiilsena vahemikus 3,5 4 %. 6. aasta lõpupoole langes see umbes 3 % tasemele ja seejärel kõikus kogu 7. aasta 3 %st allpool. 8. aasta alguses langes pikaajaline intressimäär alla,4 % ja vahe võrreldes Saksamaa võrdlusvõlakirjaga alla baaspunkti, sest Horvaatia krediidireitingut tõsteti esmakordselt pärast 4. aastat. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning turgude lõimumist. Horvaatia väliskaubanduse ülejääk suurenes 3,6 %-lt SKPst 6. aastal 4, %-le 7. aastal tänu tulukonto saldo suurenemisele. Horvaatia majandus on euroalaga tugevalt lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Horvaatia tulemused kehvemad kui enamiku euroala liikmesriikide omad. Olulised probleemid on seotud ka institutsioonilise raamistikuga, k.a reguleerimise kvaliteet. Finantssektor on ELi finantssüsteemiga väga hästi lõimunud riigisiseste pankade välisomanduse kaudu. Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse käigus viidi 8. aastal läbi Horvaatia põhjalik analüüs, milles leiti, et Horvaatias esineb jätkuvalt makromajanduslik tasakaalustamatus, mis on seotud avaliku ja erasektori ning välisvõla tasemega, mis on kõik väidetavalt välisvaluutas nomineeritud, majanduse madala kasvupotentsiaali tingimustes.

12 5. UNGARI Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Ungari ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Ungari õigusaktid, eelkõige Ungari Riigipanga (Magyar Nemzeti Bank ehk MNB) seadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on eelkõige seotud Ungari Riigipanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal seoses ELi toimimise lepingu artikli 7 lõike ja EKPSi/EKP põhikirja artikli 3 kohaste EKPSi ülesannetega. Lisaks on Ungari Riigipanga seaduses täiendavaid puudusi seoses Ungari Riigipanga lõimumisega EKPSiga. Ungari ei täida hindade stabiilsuse kriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Ungaris, %, mis on kõrgem kui kontrollväärtus,9 %. Prognooside kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest kõrgemaks ka järgmistel kuudel. Joonis 5a: Ungari inflatsioonikriteerium alates. aastast (%-des, kuu libisev keskmine) janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Ungari Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Ungari aastane THHI inflatsioon tõusis kahel viimasel aastal väga madalalt tasemelt, sh olles 6. aasta keskel negatiivne. Pärast seda hakkas inflatsioon järsult tõusma, ulatudes 7. aasta veebruariks,9 %-le, pärast mida muutus tõus peamiselt energiahindade kõikumise tõttu mõõdukamaks. Alates 7. aasta kevadest on töödeldud toiduainete hinnad avaldanud THHI inflatsioonile tõususurvet, hoides 7. aastal selle taseme %-st kõrgemal. 8. aasta alguses inflatsioon vähenes taas, peamiselt tänu energia- ja püsikaupade hindadele. 8. aasta märtsis oli aastane THHI inflatsioon %. Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks inflatsioon 8. aastal veidi vähenema,3 %-ni ja suurenema 9. aastal 3 %-ni, kuna teenuste hindade inflatsioon peaks tugeva palgakasvu mõjul suurenema. Ungari suhteliselt madal hinnatase (6. aastal ligikaudu 58 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda hinnataseme märgatav lähenemine. Ungari täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Ungari kohta ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Siiski soovitab komisjon, võttes arvesse täheldatud märkimisväärset kõrvalekallet

13 stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetest 7. aastal, algatada Ungari suhtes märkimisväärse kõrvalekalde menetlus. Vastavalt 8. aasta lähenemisprogrammi hindamisele on märkimisväärse kõrvalekalde oht ka 8. ja 9. aastal. Seepärast on vaja stabiilsuse ja kasvu pakti täitmiseks võtta alates 8. aastast märkimisväärseid lisameetmeid. Valitsemissektori eelarve puudujääk kahanes,7 %- ni SKPst 6. aastal võrreldes 5. aasta,9 %-ga SKPst, ja naasis 7. aastal % tasemele. Vastavalt komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitika ei muutu, peaks see suurenema 8. aastal,4 %-ni SKPst ja 9. aastal vähenema, %-ni SKPst. Valitsemissektori koguvõla tase vähenes 7. aastal 73,6 %-ni SKPst ning peaks veelgi vähenema 8. aastal 73,3 %-ni ja 9. aastal 7 %-ni. Ungari eelarveraamistik on hästi välja arendatud tänu rangetele normidele ja võlakontrolli menetlustele kõigis valitsussektori kihtides, kuid püsivad mõned märkimist väärivad puudused (eelkõige keskpika perioodi eelarveplaneerimises). Joonis 5b: Ungari Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlgnevus Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused. Ungari ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Ungari forint ei osale vahetuskursimehhanismis. Ungari kasutab ujuvkursi süsteemi ning lubab keskpangal valuutaturgudel sekkuda. Forint nõrgenes 3 HUF/EUR tasemelt 6. aasta märtsis 6. aasta keskpaigaks 34 HUF/EUR tasemele ja tugevnes 6. aasta oktoobriks 37 HUF/EUR tasemele, kui Ungari keskpank kehtestas kolmeks kuuks hoiustamise püsivõimalusele mahupiirangud. Seejärel kaubeldi forintiga umbes 3 HUF/EUR tasemel kuni 7. aasta keskpaigani, mil uus kallinemislaine tõstis kursi 7. aasta augustiks 34 HUF/EUR lähedale. Pärast Ungari keskpanga suulist sekkumist, milles osutati uute instrumentide kasutuselevõtmisele ja üleööhoiuse intressimäära vähendamisele miinus 5 baaspunktile, langes forint pärast 7. aasta septembrit veidi alla 3 HUF/EUR taseme. 8. aasta märtsis oli forinti suhe eurosse kahe aasta tagusega samal tasemel. Ungari täidab pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud aasta jooksul oli keskmine pikaajaline intressimäär,7 %, mis on madalam kui kontrollväärtus 3, %. Kuu keskmine pikaajaline intressimäär vähenes umbes,8 %-le 6. aasta augustis, enne kui tõusis 7. aasta veebruariks 3,5 %- le. Seejärel hakkas see taas langema ja jõudis 7. aasta detsembris, %-ni, mis näitab Ungari keskpanga pingutusi laiendada oma rahalist stiimulit veelgi rohkem pikaajalistele intressimääradele. Ungari pikaajaline intressimäär kasvas rahvusvahelises tõusva tootluse keskkonnas 8. aasta veebruariks umbes,6 %-ni. Pikaajaliste intressimäärade vahe Saksamaa võrdlusvõlakirjadega püsis 8. aasta alguses umbes baaspunkti juures.

14 Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning turgude lõimumist. Maksebilansis on viimase kahe aasta jooksul registreeritud suuri ülejääke, ehkki see 7. aastal peamiselt maksebilansi mõjul vähenes. Ungari majandus on euroalaga tugevalt lõimunud nii kaubandussuhete kui ka investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate põhjal on Ungari tulemused kehvemad kui enamikul euroala liikmesriikidel. Ungari finantssektor on ELi finantssüsteemiga hästi lõimunud. 6. POOLA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Poola ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Poola õigusaktid, eelkõige Poola Riigipanga (Narodowy Bank Polski ehk NBP) seadus ja Poola Vabariigi põhiseadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on seotud keskpanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Lisaks on ka Poola Riigipanga seaduses mõned puudused seoses keskpanga sõltumatusega ja Poola Riigipanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Poola täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. 8. aasta aprillile eelnenud kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Poolas,4 %, mis on madalam kui kontrollväärtus,9 %. Eelduste kohaselt peaks see jääma kontrollväärtusest madalamaks ka järgmistel kuudel. Joonis 6a: Poola inflatsioonikriteerium alates. aastast (%-des, kuu libisev keskmine) - janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Poola Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Aastane THHI inflatsioon muutus 6. aasta oktoobris positiivseks ja tõusis 7. aasta veebruaris kiiresti kõrgeimale tasemele,9 %, langedes seejärel 7. aasta juunis,3 %-le. 7. aasta teist poolt iseloomustas inflatsiooni järkjärguline kasv enne, kui see hüppas novembris % tasemele ja vähenes siis detsembris,7 %-le. 8. aasta veebruaris langes see järsult,7 %-le. Seda ebastabiilsust selgitavad energia- ja töötlemata toiduainete hindade suured kõikumised. 8. aasta märtsis oli aastane THHI inflatsioon,7 %. 3

15 Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt väheneb inflatsioon 8. aastal,3 %-ni ja 9. aastal suureneb,5 %-ni peamiselt kiireneva palgakasvu tõttu üha enam pingestuval tööturul. Poola suhteliselt madal hinnatase (6. aastal ligikaudu 5 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda täiendav hinnataseme oluline lähenemine. Poola täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Poola suhtes ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Vastavalt 8. aasta lähenemisprogrammi hindamisele on märkimisväärse kõrvalekalde oht stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetest 8. aastal, mistõttu on vaja stabiilsuse ja kasvu pakti täitmiseks võtta alates 8. aastast lisameetmeid. Valitsemissektori eelarve puudujääk vähenes,6 %-lt SKPst 5. aastal,3 %-le SKPst 6. aastal. Eelarvepuudujäägi suhe SKPsse paranes 7. aastal ja jõudis,7 %-ni ning vastavalt komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitika ei muutu, paraneb see nii 8. kui ka 9. aastal,4 %-ni. Valitsemissektori võla suhe SKPsse peaks vähenema 5,6 %-lt SKPst 7. aastal 49, %-le SKPst 9. aastal. Poola riiklik eelarveraamistik on üldiselt tugev, nõrkadeks külgedeks on peamiselt eelarve planeerimine ja menetlused ning sõltumatu seire. Joonis 6b: Poola Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlgnevus Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Poola ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Poola zlott ei osale vahetuskursimehhanismis. Poola kasutab ujuvkursside süsteemi ning lubab keskpangal valuutaturgudel sekkuda. Zlotiga kaubeldi 6. aasta aprillist aasta lõpuni kursiga umbes 4,4 zlotti euro eest. 6. aasta detsembri ja 7. aasta mai vahel tugevnes zlott kokku peaaegu 6 %. Seejärel kuni 7. aasta oktoobrini nõrgenes zlott veidi (umbes 4,3 PLN/EUR tasemele), et seejärel tugevneda 7. aasta lõpuni. Poola on järk-järgult väljunud paindlikust krediidiliinist, mis tal on 9. aastast IMFiga olnud, ja viis selle protsessi lõpule 7. aasta novembris. Käesolevale hinnangule eelnenud kahe aasta jooksul tugevnes zlott euro suhtes umbes %. Poola ei täida pikaajaliste intressimäärade lähenemiskriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud aasta jooksul oli keskmine pikaajaline intressimäär 3,3 %, mis on suurem kui kontrollväärtus 3, %. Igakuine keskmine pikaajaline intressimäär kasvas 6. aasta aprilli alla 3 % tasemelt 7. aasta alguseks umbes 3,8 %-le. Seejärel vähenesid pikaajalised intressimäärad 7. aasta juuniks umbes 3, % tasemele ning suurenesid seejärel veidi. Pikaajaliste intressimäärade vahe Saksamaa võrdlusvõlakirjadega püsis 8. aasta alguses umbes 7 baaspunkti juures. 4

16 Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning turgude lõimumist. Poola maksebilanss on olnud alates 3. aastast kaubandusbilansi jätkuva paranemise toel ülejäägis. Poola majandus on euroalaga tugevalt lõimunud kaubandussuhete ja investeeringute kaudu. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate alusel on Poola umbes euroala liikmesriikide keskmise tasemel. Poola finantssektor on ELi finantssektoriga hästi lõimunud. 7. RUMEENIA Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Rumeenia ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Rumeenia õigusaktid, eelkõige Rumeenia keskpanga põhikirja käsitlev seadus nr 3, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad on seotud keskpanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Lisaks sisaldab Rumeenia keskpanga põhikirja käsitlev seadus puudusi seoses keskpanga sõltumatusega ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal selles osas, mis puudutab Rumeenia keskpanga eesmärke ja EKPSi ülesandeid, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 7 lõikes ja EKPSi/EKP põhikirja artiklis 3. Rumeenia ei täida hindade stabiilsuse kriteeriumi. 8. aasta aprillile eelnenud kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Rumeenias,9 %, mis võrdub kontrollväärtusega,9 %. Prognooside kohaselt peaks see aga järgmistel kuudel suurenema oluliselt üle kontrollväärtuse. Joonis 7a: Rumeenia inflatsioonikriteerium alates. aastast 6 (%-des, kuu libisev keskmine) 4 - janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Rumeenia Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Aastane THHI inflatsioon vähenes 6. aastal peamiselt järjestikuste käibemaksuvähenduste ja nafta madalate maailmahindade toel. Olles jõudnud 6. aasta mais peaaegu -3 % tasemele, jäi see peaaegu kogu 6. aastaks negatiivseks. 7. aastal inflatsioon kasvas pidevalt, kuid jäi tagasihoidlikuks tänu tavapärase käibemaksumäära vähendamisele veel ühe protsendipunkti võrra ja kütuseaktsiisi vähendamisele 7. aasta jaanuaris. 7. aasta teisel poolel hakkas inflatsioon kiirenema, peamiselt toiduainete hindade tõusu ja jaanuari aktsiisimaksuvähenduse tühistamise tõttu oktoobris, kasvades,6 %-lt augustis 7. aasta detsembriks 5

17 ,6 %-le. 8. aasta alguses jätkas inflatsioon kasvu, jõudes märtsis 4 %-ni, kuivõrd 7. aasta jaanuari maksuvähenduste mõju lahtus. Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt tõuseb aastane THHI inflatsioon 8. aastal 4, %-le ja langeb 9. aastal energia hinnainflatsiooni mõõdukamaks muutudes 3,4 %-le. Rumeenia suhteliselt madal hinnatase (6. aastal ligikaudu 5 % euroala keskmisest) osutab, et pikema aja jooksul võib toimuda täiendav hinnataseme oluline lähenemine. Rumeenia täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Rumeenia kohta ei ole tehtud nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Kuid Rumeenia suhtes kohaldatakse märkimisväärse kõrvalekalde menetlust täheldatud märkimisväärse hälbe tõttu keskpika perioodi eelarve-eesmärgist 6. aastal. 7. aasta augustis leiti, et riik ei olnud võtnud tulemuslikke meetmeid märkimisväärse kõrvalekalde menetluse raames ning talle esitati läbivaadatud soovitus. Peale selle soovitab komisjon, võttes arvesse täheldatud märkimisväärset kõrvalekallet stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetest ka 7. aastal, algatada Rumeenia suhtes taas märkimisväärse kõrvalekalde menetlus. Vastavalt 8. aasta lähenemisprogrammi hindamisele on märkimisväärse kõrvalekalde oht ka 8. ja 9. aastal. Seepärast, võttes arvesse halvenevat eelarveväljavaadet, on vaja stabiilsuse ja kasvu pakti täitmiseks võtta alates 8. aastast märkimisväärseid lisameetmeid. Valitsemissektori nominaalne eelarvepuudujääk kasvas,8 %-lt SKPst 5. aastal 6. ja 7. aastal vastavalt 3 %-le ja,9 %-le, kuna võimud järgisid ekspansionistlikku protsüklilist poliitikat, mida iseloomustasid maksuvähendused ning avaliku sektori palkade ja vanaduspensionide suurendamised. Vastavalt komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosile, mis põhineb eeldusel, et poliitika ei muutu, peaks see tõusma 8. aastal 3,4 %-ni SKPst ja 9. aastal 3,8 %-ni SKPst. Valitsemissektori võla suhe peaks kasvama 8. aastal 35,3 %-ni SKPst ja 9. aastal 36,4 %-ni SKPst. Rumeenia eelarveraamistiku sätted on ranged. Kuid eelarveraamistiku rakendamise tulemuslikkus, nagu näitab halvenev struktuurne eelarvepositsioon ja kulutuste tegemise eeskirjadest kõrvalehoidmine aastasiseste eelarveparanduste abil, on olnud viimastel aastatel kehv. Joonis 7b: Rumeenia Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlgnevu Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Rumeenia ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Rumeenia leu ei osale vahetuskursimehhanismis. Rumeenia kasutab ujuvkursi süsteemi ning lubab keskpangal valuutaturgudel sekkuda. Leu vahetuskurss euroga püsis kuni 6. aasta septembrini stabiilsena ja hakkas seejärel langema. Odavnemise peamised põhjused olid kaubandust stimuleeriv protsükliline eelarvepoliitika, jooksevkonto puudujääk ja kõrgem inflatsiooniootus. Vahetuskurss jõudis 7. aasta lõpus 4,63 RON/EUR 6

18 tasemele ja jätkas 8. aasta alguses langust, jõudes märtsis 4,66 RON/EUR tasemele. Võrreldes piirkonna muude riikidega, kus on ujuv vahetuskurss, kõikus leu ja euro vahetuskurss suhteliselt vähem. Käesolevale hinnangule eelnenud kahe aasta jooksul nõrgenes leu euro suhtes umbes 4 %. Rumeenia ei täida pikaajaliste intressimäärade lähenemise kriteeriumi. 8. aasta märtsile eelnenud aasta jooksul oli keskmine pikaajaline intressimäär Rumeenias 4, %, mis ületab kontrollväärtust 3, %. Pikaajalised intressimäärad langesid 6. oktoobriks järk-järgult umbes 3 %-le ja hakkasid siis taas tõusma. Pärast seda on need siiani tõusnud, jõudes 8. aasta alguses 4,5 %-ni. Pikaajaliste intressimäärade vahe Saksamaa võrdlusvõlakirjadega vähenes umbes 34 baaspunktilt 6. aasta aprillis alla 3 baaspunkti 6. aasta oktoobris ja hakkas siis taas tõusma. 8. aasta märtsis oli see 4 baaspunkti. Uuriti ka lisategureid, sh maksebilansi muutust ning turgude lõimumist. Rumeenia maksebilanss on 5. aastast pidevalt halvenenud ja muutus 7. aastal viimase viie aasta jooksul esmakordselt negatiivseks. Ärikeskkonda kajastavate valitud näitajate põhjal on Rumeenia tulemused kehvemad kui enamikul euroala liikmesriikidel. Olulised probleemid on seotud ka institutsioonilise raamistikuga, k.a korruptsioon ja valitsemissektori tõhusus. Rumeenia finantssektor on ELi finantssektoriga hästi lõimunud, peamiselt tänu suurele välisomandusele pangandussektoris. 8. ROOTSI Õigusaktide kooskõla ja lähenemiskriteeriumide täitmise kohta antud hinnangu põhjal ning asjakohaseid lisategureid arvesse võttes leiab komisjon, et Rootsi ei täida euro kasutuselevõtu tingimusi. Rootsi õigusaktid, eelkõige Rootsi Riigipanga (Sveriges Riksbank) seadus, valitsemisseadus ja vahetuskursipoliitika seadus, ei ole täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 3 kohase nõude täitmise kohustusega. Ebakõlad ja puudused on seotud keskpanga sõltumatusega, rahastamiskeeluga ja keskpanga lõimumisega EKPSiga euro kasutuselevõtu ajal. Rootsi täidab hindade stabiilsuse kriteeriumi. 8. aasta aprillile eelnenud kuu jooksul oli keskmine inflatsioonimäär Rootsis,9 %, mis võrdub kontrollväärtusega,9 %. Prognooside kohaselt peaks see järgmistel kuudel langema kontrollväärtusest madalamale. Rootsi keskmine inflatsioonimäär tõusis 6. aasta, %-lt 7. aastal,9 %-le teenuste ja energiahindade kasvu tõttu, peamiselt krooni nõrgenemise ja sisenõudluse jätkuva suurenemise tõttu, mida toetas keskpanga soodne rahapoliitika. 8. aasta märtsis oli aastane THHI inflatsioon %. THHI inflatsioon püsib 8. aasta jooksul tõenäoliselt enam-vähem stabiilsena. Naftahinnad avaldavad 8. aastal prognoosi kohaselt tarbijahindade harmoneeritud indeksile tõususurvet. Kuid summutatud palgakasv, mis jääb prognooside kohaselt mõõdukaks, ja mis on olnud tagasihoidlik globaalse konkurentsisurve, madalate palgaootuste ja kasutamata tööjõu tõttu, kompenseerib eelduste kohaselt mingil määral kõrgemaid naftahindu. Seega peaks komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt olema aastane keskmine inflatsioonimäär 8. aastal 7

19 ,9 % ja 9. aastal,7 %. Rootsi hinnatase on suhteliselt kõrge (6. aastal umbes % euroala keskmisest). Joonis 8a: Rootsi inflatsioonikriteerium alates. aastast (%-des, kuu libisev keskmine) 4 3 janv.- janv.-3 janv.-4 janv.-5 janv.-6 janv.-7 janv.-8 Rootsi Kontrollväärtus Märkus: Punktid 8. aasta detsembris näitavad prognoositud kontrollväärtust ja kuu keskmist inflatsiooni riigis. Allikad: Eurostat, komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Rootsi täidab riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumi. Rootsi suhtes ei kohaldata praegu nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Peale selle oodatakse 8. aasta lähenemisprogrammi hindamise alusel, et Rootsi jätkab 8. ja 9. aastal stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete täitmist. Valitsemissektori eelarveülejääk suurenes veidi, %-lt SKPst 6. aastal,3 %-le SKPst 7. aastal tänu tuludele, mis tugeva majanduskasvu toel üllatuslikult kasvasid. Vastukaaluks olid kulud varjupaigataotlejate vastuvõtmisele ja lõimimisele aastatel 6 7 oodatust väiksemad. Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks valitsemissektori eelarve ülejääk olema 8. aastal,8 % ja 9. aastal,9 % SKPst. Valitsemissektori koguvõla suhe SKPsse vähenes 7. aastal 4,6 %-le SKPst ja peaks veelgi vähenema 8. aastal 38 %-le ja 9. aastal 35,5 %-le. Rootsil on tugev eelarveraamistik, mida 7. aasta lõpus reformiti, sh vähendati ülejäägi sihtnäitajat,33 %-le SKPst (varasemalt %-lt), kehtestati võlgnevuse uus alus ja laiendati eelarvepoliitika nõukogu volitusi. Joonis 8b: Rootsi Valitsemissektori eelarve tasakaal ja võlgnevus Pööratud astmik (%-des SKPst) (*) 9(*) Valitsemissektori eelarvepositsioon Tsükliliselt kohandatud eelarvepositsioon Koguvõlg (*) Komisjoni talituste 8. aasta kevadprognoos. Allikas: Eurostat, komisjoni talitused Rootsi ei täida vahetuskursi kriteeriumi. Rootsi kroon ei osale vahetuskursimehhanismis. Rootsi kasutab ujuvkursi süsteemi ning lubab keskpangal valuutaturgudel sekkuda. Kroon jätkas 3. aasta alguses käivitunud odavnemistrendi. Odavnemine toimus jätkuva rahapoliitika lõdvendamise ja kolme kuu STIBORi ja EURIBORi suureneva erinevuse taustal aastatel 6 7, 8

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja

EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja rahaliit ning tugev ja stabiilne euro on Euroopa kasvu

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.2.2019 SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT 2019. aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PR_NLE_MembersECB

PR_NLE_MembersECB Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0144/2019 1.3.2019 RAPORT nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (05940/2019 C8-0050/2019 2019/0801(NLE)) Majandus- ja

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Eesti Pank EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2013

Eesti Pank EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2013 Eesti Pank EESTI PANGA 2012. AASTA ARUANNE 2013 SISUKORD EESTI PANGA PRESIDENDI SISSEJUHATUS... 6 EESTI PANGA TÄHTSAMAD ÜLESANDED 2012... 10 MAAILMA, EUROALA JA EESTI MAJANDUS 2012... 18 Maailma ja euroala

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 KOKKUVÕTE 1. jaanuaril 2014 jõustusid Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 575/2013

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018 RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS 4 2018 Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 3/2007

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 3/2007 Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 3/2007 TELLIMINE JA KAASTÖÖD Ajakirja tellimisinfo telefonil 6680 998, faksil 6680 954 või e-postiga aadressil trykis@epbe.ee. Ajakirja saab lugeda ka Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Aasta 2003 Eesti majanduses

Aasta 2003 Eesti majanduses AASTA 2003 EESTI MAJANDUSES Ilmar Lepik Keerulised ajad? Viimased aastad on olnud majanduspoliitikuile ja kommentaatoreile keerulised, ootusi ja hinnanguid on muudetud tihti nii meil kui mujal. Seejuures

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 murepilved hõrenevad 6 Maailmamajandus Maailmamajanduse arengud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2015

EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2015 EESTI PANGA 2014. AASTA ARUANNE 2015 Eesti Pank, 2015 Aadress Estonia pst 13 15095 Tallinn Telefon 668 0719 Faks 668 0836 E-post info@eestipank.ee Veebileht www.eestipank.ee Info Eesti Panga üllitiste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem